Dodaj do ulubionych

Z Pawłowych brifow do Rzymianow

10.06.23, 22:51

Za brifym świyntego Pawła do Rzymjanōw

I.

Paweł żech, sługa Pana Jezusa
Kerego zowiōm mianym Krystusa
Ze powołanio Apostoł Jego
Kerego wskozoł Bog dyć do tego.

Żech do głoszynio je wyznoczōny
Ewangeliji Boga, jōm mōmy
Piyrwyj ôd Niego nōm ôbiycano
Już przez prorokōw tyż wykłodano
We Pismach świyntych ô Synu Jego
Ô Synu Boga Wszechmogōncego.

Tyn co potōmkym był Dawidowym
To podug ciała, tako wōm powiym
Dyć podug ducha uświyncōnego
Je Synym Boga - zmartwychwstoł - Jego.

Tōż ô Jezusie Krystusie Panu
Za Jego łaskōm gynau nōm danōm
We apostolstwie co mianym Jego
Misyjōm naszōm - chycić sie tego
Coby Mu prziwiyźć wszyske narody
W usuchliwości wiary, do zgody.

Wy żeście prawie sōm miyndzy niymi
Z woli Jezusa Krystusa tymi
Kerym we Rzymie Bōg pszaje wiela
I dowo ôd Sia zowdy aż tele
Łaski, pokoju - ôd Wszechmocnego
I ôd Krystusa, ôd Syna Jego.

Bogu mojymu nojpiyrw dziynkuja
Zowdy z Krystusym, przeca raduja
Iże wierzycie - słychać we świecie
Przi Niymu, ze Niym ciyngym żyć checie.

Świodkym mi Bōg je, Mu przez Krystusa
Ewangelijōm służyć jo musza
Ze duszy swoji, dyć durś pamiyntōm
Ô wos, co żeście ze wiarōm świyntōm.

Zowdy kej rzykōm do Boga prawie
Prosza we taki tyż Pana sprawie
Cobych mioł drōga ku wōm szkryfniōno
Niym życie moje w kōńcu dokōno.

Chciołbych ôboczyć sie dyć ze wami
Ôbdarzyć z woli Boga łaskami
Kere w nos ducha przeca dźwigajōm
I wiara w Niego fest umocniajōm.

Cobyście społym pociecha mieli
Ze mojōm wiarōm skuplować chcieli
Co w duszach waszych jako i w moji
Ze wiarōm naszōm na zowdy stoji.

I niy chca byście wiedzieć niy mieli
Żech medykowoł ô waszy szteli
Dyć zowdy wiela we tym wadziyło
Coby być z wami, przeciw durś było
Teroz tyż tako je, niy inaczy
I mie i wos to prawie łōnaczy.

Chciołbych być przeca już miyndzy wami
Chciołbych radować sie ôwocami
Kerych nazbiyrać by mi udało
Jak i kaj ińdzi, by radowało.

Przeca żech dłużny je to nacyjōm
Wszyskim co kajsik we świecie żyjōm
Grekōm i barbarzyńcōm jednako
Mōndrym, niymōndrym - żech sługōm tako.

Tym bardzi z wami bych połosprowioł
Ewangeliji Słowo tyż dowoł
Grekōm, poganōm inkszym jednako
Mōndrym, niymōndrym - żech sługōm tako.

Fest mōm we zocy Ewangelijo
Je mocōm Boga kero niy mijo
Zbowio kożdego kto gynau wierzy
Żyda i Greka kery z tym mierzy.

Sie sprowiedliwość Boga dyć biere
Niy z wiary w wiara, łōna durś were
W tych sprowiedliwych co wiarōm żyjōm
To ofyn głoszōm, ze tym niy kryjōm.

Przeca gniyw Boga ôbjowio zowdy
Kej Słowa tłamszōm ty Boski prowdy
Niysprowiedliwość Łōn widzi ludzi
Tako bezbożność co we nich budzi.

Kej to co idzie w Bogu spokopić
Ludziōm je dane, tym niy trza tropić
Bōg jym pokozoł, ofyn niych bydzie
Ze chwałōm Jego ku ludziōm idzie.

Kej zaś skrywajōm te rzeczy Boga
Przeciwiōm Jymu, szkryfnōńć tu moga
Dyć trza spokopić to co zrobiōne
To co poznane, co ôbjowiōne
Potrza uwidzieć we tym moc Jego
I boskość wielgo Wszechmogōncego.

Nic na ôbrōna istni niy majōm
Co spokopiyli tymu dziwajōm
Dyć chwały Jymu by niy ôddali
Za wszysko tako niy dziynkowali.

W medykowaniu łōni straciyli
Niy łozeznali, yno zaćmiyli
Stoli sie serca bezrozumnego
Gupiymi tako, nic w tym mōndrego.

Kej chwała Boga w co pomiyniyli?
Sie śmiertelnikōw na muster wziyli
I roztomajto gowiydź, i ptoki
Gadzina, płozy - ze nich boroki.

Bestōż Bōg zwolōł, na to ich skoroł
Żōndzōm niyczystość dusze ich ôro
W pożōndliwości i pohańbiyniu
Społym sōm tako ku zatracyniu.

Kej prowda Bożo sie pomiyniyli
Miost niyj cygaństwo do serca wziyli
Stworzyniu Stwōrcy cześć ôddowali
Miost Jymu prawie, w duszy zmazali
Iże trza służyć Wszechmogōncymu
Stwōrcy - je chwała noleżno Jymu.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:52
   Bestōż Bog ôddoł ich srogim żōndzōm
   We ôkropnościach zła teroz błōndzōm
   Jejich kobiyty przeciw naturze
   Chcōm durś ôbcować, zło tako w gōrze.

   Chopy zaś ciepli kobiyty swoje
   Przeciw naturze tyż gynau to je
   By sie parzyli chopy z chopami
   Jedyn drugego darzōł żōndzami
   Srōmota yno i bezecyństwo
   Kara w tym jejich za ôdszczypiyństwo.

   Kej tako Boga niy uznowali
   Zwoloł tyż Stworca by poddowali
   Medykowaniu fest ôszydnymu
   I złym uczynkōm prawie po tymu.

   Życie im leci we niyprawości
   W złości, niyrzōndzie, wielgi chciwości
   We bezecyństwie, zowiści, zwadzie
   Robiyniu naskwol, jako tyż zdradzie
   Sie mordowanio gynau tyż chycom
   Klachōw, ôszczyrstwōw tyż wiela sklycōm.

   Dyć ôbgodajōm zowdy bliźniego
   Ôbmierznōm Bogu tyż skuli tego
   Iże pyskate sōm, połne pychy
   We gowach ciyngym im jakeś grzychy
   Bestōż sztyjc yno zło ôbmyślajōm
   I ôjcōw swojich niy usłuchajōm.

   Choć sprowiedliwość poznali Boga
   Niy spokopiyli iże ich drōga
   Ku śmierci gynau yno prowadzi
   Co łōni robiōm to dobru wadzi.

   Tōż złego kōńca sie doczekajōm
   Niy yno łōni - ci co zgodzajōm
   We tym ze niymi, tako cuzamyn
   Kej życiu jejich już bydzie amyn.

   Zdo, co rozumu łōni niy majōm
   Tego co potrza sie niy słuchajōm
   Bez serca tako, przi tymu stojōm
   Bez miyłosierdzio, Boga niy bojōm.

   II.

   Usprowiedliwiać w tym sie niy idzie
   Kej sōndzisz kogoś we jego biydzie
   Kim sōm byś niy był, sōndzisz drugego
   Potympiosz siebie kej chytosz tego
   Co sōm ôsōndzosz, robisz to prawie
   Siebie ôsōndzosz w istnego sprawie.

   Dyć wiymy przeca, sōnd Boga bydzie
   Sōnd podug prowdy, ukorać przidzie
   Wszyskich co prawie te rzeczy robiōm
   We ôczach Pana jednako zgobiōm.

   Czy medykujesz gynau czowieku
   Ty kery sōndzisz, co szukosz cweku
   W inkszych przewiny kery sōm chytosz?
   Uńdziesz sōndowi? Sie ô to pytosz?

   Czy mono niy mosz cołkym we zocy
   Ty ciyrpliwości Jego, dobroci
   Pobłażliwości uczynkōm twojim?
   Niy wiysz co Boga łaskawość stoji
   Za tym co ku pokucie cie wiedzie
   Kej dobro Jego ciyngym na przedzie?

   Dyć zatwardziałość twoja, przewiny
   Kej niyskruszōne serce mosz driny
   Porachowane w dniu gniywu bydōm
   Kej na sōnd Boga ze tobōm przidōm
   Niy skryjōm Jego sprowiedliwości
   Co zamotlane Bōg ofyn prości.

   Łōn sprowiedliwie ôddo kożdymu:
   Tym co starajōm prawie po tymu
   Coby ciyrpliwie, z dobrych uczynkōw
   Sławy, czci doczekać - tym Boskōm rynkōm
   Tyż żywot wieczny, w niyśmiertelności
   Dany już bydzie ku ich radości.

   Tym zaś co prowdzie Boga przeciwiōm
   Jyj niy przijmujōm, ku złu durś kiwiōm
   Niysprowiedliwość je jejich miarōm
   Gniyw, pōmsta czeko - skōńczy ich karōm.

   Niychej utropa, skoranie czeko
   Tego kerymu prziłazi leko
   Złym swojim krziwdzić - nojpiyrw Żydowi
   Niyskorzyj tako tyż i Grekowi.

   Chwała zaś niychej, cześć, pokōj przidzie
   Ku tymu kery ze dobrym idzie
   Wspiyro, pōmogo - chwała Żydowi
   Chwała tyż za to potym Grekowi
   Bōg przeca ludzke sōndzi uczynki
   Dobro nagrodzo, a za zło - mynki.

   Ci co Zakōnu wcale niy mieli
   A nagrzyszyli, bydōm musieli
   Z grzychami tymi potracić tako
   Dyć niy inaczyj - prawie jednako.

   Ci przi Zakōnie, kierzy grzyszyli
   Kej już ôstatni doczkajōm chwili
   Przez Zakōn prawie sōndzyni bydōm
   Spokopiōm iże grzych życio biydōm.

   Niy ci co yno Zakōn słuchajōm
   Sprowjedliwości Boga trzimajōm
   A ci co wedle Zakonu żyjōm
   Usprowjedliwiōm, dobra niy skryjōm.

   Dyć kej pogany dobro rychtujōm
   Sōm bez Zakōnu, choć mono czujōm
   Iże to robiōm co nakozuje
   I co im prawie gynau sztimuje.

   Tōż pokazujōm co w sercach majōm
   Zakōn szkryfniōny, tego trzimajōm
   Jejich sumiynie tyż świodczyć bydzie
   I jejich myśli kej czas tyn przidzie
   Coby ôskorżyć sie abo brōnić
   Kej sōndzić przidzie czy zocni łōni.

   Tako sie stanie w dniu ôstatecznym
   Kej sōndzić bydzie Bōg co wszechwieczny
   Ze Synym swojim z mianym Krystusa
   Ta Ewangeljo szkryfnōńć wōm musza.
   • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:53
    Tōż ty co miynisz sie Żydym prawie
    Trzimiesz Zakōnu we kożdy sprawie
    Asisz sie Bogym, znosz wola Jego
    Wiysz jak ôddzielić dobro ôd złego
    Wedle Zakōnu trzimiesz sie szprymōw
    Niymi kerujesz prawie po tymu.

    Co bestōż miynisz sie przewodnikym
    Ślepych, chcesz jejich być jasnym blikym
    Sie za rechtora mosz bezrozumnych
    Rechtorym dziecek, żeś zowdy tōmny
    Muster mōndrości co we Zakōnie
    Tako tyż prowdy kery niy kōniec.

    Ty kery prawie uczysz drugego
    Sōm sie niy uczysz, niy chytosz tego
    Ty kery godosz: Kradnōńć niy idzie!
    A sōm nahabisz kej tref ci przidzie.

    Ty kery godosz: Niy cudzołożyć
    A sōm poradzisz sie na to wożyć
    Kery sie brzidzisz w bałwanōw wiary
    A habisz dlo sia świōntynne dary.

    Ty co trzimaniym Zakōnu asisz
    A Zakōn Boga jednak marasisz
    Bezcześcisz Prawo Wszechmogōncego
    Spōmnij na słowa proroctwa tego.

    Dyć pisze tako: Skiż wos to przidzie
    Co miano Boga bluźniōne bydzie
    Kej ku poganōm sie pokeruje
    Skiż wos - choć wos to mono dziwuje.

    Je ôbrzezanie we wercie cosik
    Kej Zakōn w sercu na zowdy nosisz
    Kej zaś go łōmiesz, niy mosz we zocy
    I ôbrzezanie bez żodny mocy.

    Bestōż tyn kery niyôbrzezany
    A Zakōn trzimie, tymu ôddany
    Ze ôbrzezanym społym tyż stoji
    We ôczach Boga przeca niy broji
    I niy sōm grzyszne uczynki jego
    Zakōnu trzimie, chyto dobrego.

    Niy ôbrzezane je ciało jego
    Dyć Zakōn w sercu gynau istnego
    Zdo co ôsōndzić cie może prawie
    Za zło coś robiōł w Zakōnu sprawie
    Choć ôbrzezanyś - sōndzić cie bydzie
    Kej łōmiesz Zakōn, tako ci przidzie.

    Niy tyn je Żydym, Boga wybranym
    Kery na ciele je ôbrzezany
    Niy ôbrzezanie świodczy ô Żydzie
    Kej to co robi za tym niy idzie.

    Dyć tyn je Żydym co z niym we duszy
    Kerego serce z Zakōnym ruszy
    Co je niym w duchu, je we sumiyniu
    Kerymu godzi żyć po Bożymu.

    Niy we literze co yno ciałym
    Niy skuli ludzki Żyd prawie chwały
    Kej mo być z tego chwała dlo Boga
    Ze jego woli, szkryfnōńć wōm moga.

    III.

    Co Żyd mo wiyncyj miyndzy ludziami?
    Jaki pożytek, czy wiycie sami
    Ze ôbrzezanio idzie Żydowi?
    Pismo nōm ô tym gynau dyć jowi.

    Anō, mo srogi profit ze tego
    Z przimiyrzym prziszło Wszechmogōncego
    Prawie Żydowi to dane było
    Wielgim pożytkym iże trefiyło.

    I psincym iże ktoś w to niy wierzy
    Że czas swoj w grzychu poradzi przeżyć
    Bōg za tym stoji, Bōg trzimie tego
    Żyd piyrszym stoji u Wszechmocnego
    Żydōm wpiyrw dane te Słowo Boże
    Już nic pomiynić tego niy może.

    Bōg sōm je prowdōm w swoji wierności
    Cygaństwo yno w czowieku gości
    Niy darmo przeca gynau szkryfniōne:
    Bydź sprowiedliwy po życio kōniec
    We godce swoji - czas sōndu przidzie
    Niychej recht wtedy przi ciebie bydzie.
    • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:54
     Niysprowiedliwość, cygaństwo nasze
     W sprowiedliwości Boga wszechczasie
     Nōm pokazuje to co pedzymy?
     Gniywu Bożego niy spokopiymy?

     Niy ludzkōm miarōm - jak nōm spokopić?
     Bōg sprowiedliwy, gniyw Jego tropi
     Dyć jak mo smolić niyprawość świata?
     Za zło je kara jako zapłata.

     Kej skuli naszy ty niyprawości
     Bōg wielgim w swoji sprowiedliwości
     Kej zło, te ludzke, Boga durś dźwigo
     Czy czowiek z kary swoji wymigo?

     Czy gynau tako je jak kalchajōm?
     Ô nos, nōm słowa take wmowiajōm
     Co złe terozki robiymy prawie
     By potym dobro stało w ty sprawie?

     Niy, medykować nawet niy godzi!
     Zło zowdy złym je, zło zowdy szkodzi
     Bōg sprowiedliwy - dobro w tym Jego
     Zło w potympiyniu Wszechmogōncego.

     Dyć co po prowdzie je skuli tego?
     Czy to ze Żyda robi wiynkszego?
     Niy - przeca sami to dowodzymy
     Kej jako inksi ciyngym grzyszymy.

     Żydy i Greki jedne przewiny
     We sercach swojich chowajōm driny
     Tōż je szkryfniōne: Sprowiedliwego
     Niy ma, niy bydzie ani jednego
     Niy ma na ziymi przemōndrzałego
     By ôcyganiōł Wszechmogōncego.

     Kej prawie wszyjscy Go ôdstōmpiyli
     We tym co robiōm popsuci byli
     I niy ma, ani jednego niy ma
     Ktō dobrym blyńdzi kaj ze tym cima
     Ktō w życiu trzimie yno zocności
     W kerego duszy zło niy zagości.

     Je jejich gardło ôtwartym grobym
     Jynzykym wszysko ôszydzić szłoby
     Kej pod wargami jad yno majōm
     Umiaru we tym niy zachowajōm.

     Gymby ich połne słōw ôbrzidliwych
     We farōniyniu jad ôszydliwy
     Rynce i gyry złu służyć majōm
     Bestōż tyż niymi krew przelywajōm.

     Kaj łōni idōm tam utropiynie
     Niyszczyńścio wiela, yno zniszczynie
     Bojaźni Boży niy ma w nich wcale
     Drōgi pokoju tyż, yno żale.

     Dyć wiymy, Zakōn przeca to prawi
     Nōm we Zakōnie, nōm Żydōm jawi
     Coby my gymby pozawiyrali
     Wszechmogōncego yno słuchali
     Kej je świat cołki podległy Jymu
     Łōn stwōrcōm świata, prawie po tymu.

     Z uczynkōw naszych, zła co robiymy
     Usprowiedliwić my niy mogymy
     Zakōn je coby my spokopiyli
     Z dobrym przed Bogym naszym stanyli.

     Teroz bez Zakōn sie pokozała
     Ta sprowiedliwość Boga, dyć miała
     Je poświodczōno w samym Zakōnie
     Tyż przez prorokōw, czekanio kōniec.

     Sie sprawiedliwość Bożo keryje
     Gynau przez wiara, niychej sztimuje
     Wiara w Jezusa Krystusa prawie
     Ku wszyskim idzie, rōwność w ty sprawie.

     Wszyjscy my społym przeca grzyszyli
     We tym ôd Boga daleko byli
     W nos chwały Jego za mało było
     Dyć teroz już sie to pomiyniyło.

     Przez łaska Jego wszyskim nōm przeca
     Przewiny zmożōm co ze zła neca
     Skuli Krystusa je ôdkupiynie
     Za Niym je winōw tyż przeboczynie.

     Bōg Ôjciec Syna ôddoł w ôfierze
     Krew Jego mocōm we naszy wierze
     Po darymnicy tako niy stało
     W tym miyłosierdzio Boga niymało.

     To prawie przeca z pszonio Bożego
     Zmazanie grzychōw, postympki złego
     Tych kejsik przez nos już popełniōnych
     Z wiary w Krystusa zmazane mōmy.

     Bōg sprowiedliwość pokozoł tako
     Gynau terozki wszyskim jednako
     Winy rozgrzyszōł, sōm tego trzimie
     W nos wiara teroz niychej niy drzymie
     Wiara w Jezusa Syna Bożego
     To ze ôfiarōm sie stało Jego.

     Dyć kaj czowieku w tym chwała twoja?
     Niy ma, niy darmo je godka moja
     Skuli uczynkōw twojich być miała?
     Niy - skuli wiary bydzie sie brała!

     Medykujymy, spokopić trzeba
     Usprowiedliwić we woli Nieba
     Przez wiara winy nōm ôdpuszczane
     Niy przez uczynki w Zakōnie dane.

     Bōg yno Żydōw wybowicielym?
     Niy tyż poganōw? By my to chcieli?
     Dyć niy - wybowiōł Bōg nos cuzamyn!
     Czy ktō je Żydym, czy ktō poganym.

     Bōg yno jedyn je, niy inaczy
     Bestōż to wszysko tako łōnaczy
     Usprowiedliwio tych ôbrzezanych
     Kierzy sie trzimiōm Zakōnu wiary
     Niyôbrzezanych gynau tyż tako
     Przez wiara jejich - Bogu jednako!

     Dyć niy godejcie co ôbalōmy
     Zakōn przez wiara kero my mōmy
     Tako być przeca gynau niy może
     My sōm Zakōnym, tōż niy dej Boże.
     • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:55
      IV.

      Bestōż co terozki trza nōm wiedzieć?
      Ô Abrahamie co moga pedzieć?
      Łōn ôjcym naszym - co erbnōł z ciała?
      Skiż czego prawie je jego chwała?

      Usprowiedliwiōł Bōg Abrahama
      Dyć chwała jego niy je ta sama
      Asić przed Bogym mu niy godziyło
      Ze Wszechmocnego łaski to było.

      Co richtig Pismo nōm ô tym prawi?
      Abraham wierzōł Bogu - to jawi
      Stōnd prawowierny i sprowiedliwy
      Stōnd chwała jego - przeca niy dziwi.

      Dyć kej ktōś robi to co potrzeba
      Zapłata za to niy łaskōm z nieba
      Zapłata za to noleżnōm bydzie
      Niy dziwo iże we kōńcu przidzie.

      A ktō niy robi, ô to niy staro
      Mu żywobycie zdo inkszōm miarōm
      Dyć gorko wierzy i trzimie tego:
      Je Łaska Boga dlo bezbożnego
      Przez wiara trzimie sprowiedliwości
      Przez wiara w Jego je łaskawości.

      Dyć przeca Dawid prawie mianuje
      Błogosławiōnym - tym niy dziwuje
      Błogosławiōnym je podug niego
      Tyn co we łasce Wszechmogōncego
      Je sprowiedliwym, niy skiż uczynkōw
      Niy skuli tego co z jego rynkōw.

      Błogosławiyni - im ôdpuszczōne
      Sōm niyprawości, utropy kōniec
      Zatarte grzychy ich z woli Pana
      Bōg tako sprowiōł, sōm godni miana
      Sōm godni chwały sprowiedliwego
      Ze woli tako Wszechmogōncego.

      Błogosławiyństwo tōż je skiż czego?
      Czy tyko yno ôbrzezanego?
      Niyôbrzezanych tyż siyngo łōne?
      Jako spokopić nōm to na kōniec?
      Dyć prawie wiara Abrahamowo
      Nōm sprowiedliwym go tako stowio.

      A jako łaska znod w ôczach Boga?
      Kej ôbrzezany był? Spytać moga
      Przed tym, czy po tym? Co ôdpowiycie?
      Przed! Niy inaczy - to przeca wiycie.

      Zak ôbrzezanio przijōn na siebie
      Jako tyn sztympel łaski we niebie
      Stoł sprowiedliwym ze wiary prawie
      Je ôbrzezanie sztymplym w ty sprawie.

      Niy z ôbrzezanio - dyć z wiary jego
      Stoł ze tym ôjcym ludu cołkego
      Tyż tych co wierzōm bez ôbrzezanio
      Z nadziejōm łaski Boży doczkanio
      Coby z tym byli sprowiedliwymi
      Z błogosławiyństwym Boga ty ziymi.

      Stoł ôjcym tako tych ôbrzezanych
      Podug Zakōnu, gynau tyż dany
      Je jako ôjciec tym kierzy idōm
      Durś drōgōm wiary, ku Bogu przidōm
      Jako Abraham przed ôbrzezaniym
      Wiara na Boga przeca czekaniym.

      Niy skiż Zakōnu Abrahamowi
      I familiji jego Bog jowi
      Iże choć duge bydzie czekanie
      Dziedzicym świata przeca ôstanie
      Kej sprowiedliwy we wierze swoji
      Dziedzicym świata na kerym stoji.

      Kejby ci yno dziedzictwo mieli
      Co przi Zakōnie, ci yno śmieli
      Chytać dziedzictwa ôd Abrahama
      To na co wiara? Zdo iże sama
      By ōbiytnica w proch ôbrōciyła
      Niymoc w niyj yno, niymoc by była.

      Dyć za Zakōnym gniyw yno idzie
      Czy kaj go niy ma czowiek we biydzie?
      Czy bez Zakōnu grzych sie pokoże?
      Niy - łōn w Zakōnie yno być może.

      Tōż ôbiytnica je skuli wiary
      Ze łaski Boga prawie – ty miary
      Coby potomstwo cołke chyciyła
      Niy yno przi tych w Zakōnie była.

      Przi wszyskich prawie potōmkach jego
      Ôd Abrahama, ôjca naszego
      Ze jego wiary, niy ze Zakōnu
      Ôbiycoł Bōg to, już wiycie kōmu.

      Niy darmo gynau je naszkryflane:
      Cołke narody bydōm ci dane!
      Przed Bogym, wierzōł dyć Wszechmocnymu
      Co życie dowo i umartymu
      Kery co niy ma, stworzyć poradzi
      Ôjcu nacyje we rynce wsadzi.

      Mu ludzkōm miarōm to niy zdowało
      Dyć mioł nadzieja, wiara w tym cało
      Wierzōł Bogowi, we słowa Jego
      Ôjcym nacyjōw stanie skiż tego
      Kej słyszoł i nōm szkryfniōne to je:
      Take potōmstwo niych bydzie twoje.

      Niy zwōntpiōł, w wierze niy ôsłob swoji
      Choć czas niy czekoł, czas czynsto broji
      Widzioł jak ciało mu ôbumiyro
      Kej na sto rokōw swoje zaziyroł
      Kej z łōnym Sary to samo dzioło
      Niy ôsłob w wierze, choć niywesoło.

      Niy zwōntpiōł, Bōg mu to ôbiycywoł
      Durś gorko wierzōł, tymu niy dziwoł
      Jak zowdy chwoloł Wszechmogōncego
      Wierzōł - potōmstwa doczko swojego.

      Gynau durś pewny był prawie tego
      Co z ôbiytnicy Wszechmogōncego
      Iże we mocy Jego zrychtować
      Co z łaski Swoji chcioł ôbiycować
      Był prawowierny, wierzōł w to gorko
      Zwōntpiynio we niym niy rosło ziorko.

      Niy naszkryflane przeca ôstało
      Iże skiż niego yno to stało
      Skiż Abrahama, uczynkōw jego
      Niy bestōż yno doszło do tego.

      Skiż nos tyż przeca, wiary trzimiymy
      We Boga Ôjca, to wszyjscy wiymy
      Co poczōł Syna kery nōm Panym
      Poczōł Jezusa - Krystus nōm danym
      I z martwych w kōńcu podźwigoł Syna
      Kej zło ku Niymu prziszła godzina.
      • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:56
       Skiż grzychōw naszych Łōn był wydany
       Na śmierć czowieczo, mynkōm poddany
       Dyć wstoł z umarłych, ze Ôjca woli
       Usprowiedliwiōł nos, by my pszoli
       Bliźnim, tyż Jymu chwała ôddali
       Wieczności ze Niym tako czekali.

       Je przeboczynie skiż naszy wiary
       Nasz pokōj z Bogym prawie ty miary
       Co Jezus Krystus nōm tu ôstawiōł
       Tym kierzy wierzōm jako Pan sprawiōł.

       Przez Niego prawie, ja - przez Krystusa
       Kej wiary połno je naszo dusza
       Tyż łaska Bożo siyngo nos przeca
       Przez Niego my sōm ze Boga neca
       My przez Jezusa dyć tym aszymy
       Co my dzieckami sōm tyż Bożymi.

       Dyć niy to ino, kej w utropiyniu
       Wiarōm aszymy, we pognymbiyniu
       Siył nōm dokłodo by my strzimali
       Te wszyske prōby zła co doznali.

       Kej strzimujymy zaś co złe idzie
       Ciyrpliwość naszo tym wiynkszo bydzie
       Wiyncyj nadzieji tyż w duszach naszych
       I zło tyż myni przi tymu straszy.

       Kej pszonie Boże we sercach gości
       Duszōm dokłodo tako radości
       Gynau ze siyły Ducha Świyntego
       Co je nōm dany ze wiarōm w Jego.

       Tōż Krystus pomarł prawie skiż tego
       Kej niymoc była w duszy kożdego
       Za bezbożnikōw i nos we grzychu
       Do ôstatniego łōn ciyrpioł dychu.

       I mało kedy richtig być może
       Iże ktōś pomarł, tako ôkoże
       Gynau za tego sprowiedliwego
       Drapci już prawie co za dobrego
       By ôpowożōł poświyncić życie
       Kej niy je leko, to spokopicie.

       Bōg zaś tyż tako nōm pokazuje
       Iże nos wszyskich społym miyłuje
       Przeca kej byli my grzysznikami
       Krystus, Syn Jego wstowioł za nami
       W ôfierze pomarł na ty Golgocie
       Świodectwo pszonio Boga w tym mocie.

       Bestōż terozki skuli krwi Jego
       Skuli ôfiary sprowiedliwego
       Bez Niego my sōm tyż wybowiyni
       Ôd gniywu prawie, anō - niy myni.

       Kej przeca drapci jako te wrogi
       Przez śmierć Krystusa godzymy z Bogym
       Przez Syna Jego ôfiarowanie
       Gynau już wiymy co tako stanie
       Iże zbowiynie w tym nasze przidzie
       Przez życie Jego, tako dyć bydzie.

       Przeca niy yno sie tym aszymy
       Iże we Bogu, przez Pana - wiymy
       Je Jezus Krystus w tym sprowicielym
       Z Bogym kupluje nos jak my chcieli.

       Grzych przez jednego czowieka prziszoł
       Na tyn świat cołki, łōn w tym namiyszoł
       Iże śmierć prziszła ze grzychym jego
       I niy ôminie przeca żodnego
       Kej z grzychym wszyjscy już społym byli
       Tych chyto kierzy swōj czas przeżyli.

       Aż do Zakōnu grzych światu dany
       Dyć jeszcze wtedy niy rachowany
       Kej wpiyrw Zakōnu przeca niy było
       Ludziōm bez tego żyć przitrefiyło.

       Dyć ôd Adama śmierć panowała
       Aż do Mojżesza do sia zbiyrała
       I tych co grzychu sie niy chytali
       Adamowego - śmierci doczkali
       Jako sōm Adam, zdo mustrym jego
       Kery mioł przilyźć - czekali tego.

       Tōż przeca z łaskōm prawie inaczy
       Niż ze upadkym sie nōm łōnaczy
       Przez grzych Adama dużo straciyło
       Wiyncyj zaś łaski Boży tyknyło
       Przez dar Krystusa - jeszcze czowieka
       Ta łaska mōmy, niy trza jyj czekać.

       Z łaskōm inaczy niż z grzychym było
       Przez grzych Adama wiela straciyło
       Jedyn upadek kara pomnożył
       Niym Tyn co pomarł na krziżu - ôżył
       By darym łaski usprowiedliwiać
       Wszyske upadki, ku Bogu kiwać.

       Dyć kej skiż grzycha yno jednego
       Śmierć panowała, copła kożdego
       Jedyn grzych styknoł - tyn Adamowy
       Coby chytała sie kożdy gowy.

       Ô wiela bardzi prawie terozki
       Ci kierzy erbli dar łaski Boski
       W sprowiedliwości panować bydōm
       Co skuli Niego ku tymu idōm
       Je Jezus Krystus im dobrodziejym
       I łaski Boga tyż nosicielym.

       Tōż kej skiż grzycha jednego z ludzi
       Sie potympiynie na wszyskich kludzi
       Przez sprowiedliwość tako jednego
       Gynau tyż doszło prawie do tego
       Co wszyskich siyngło w tym wyboczynie
       Grzychōw żywota ich ôdpuszczynie.

       Niyusłuchliwość yno jednego
       Wyflekowała grzychym kożdego
       Zaś usłuchliwość sprowiedliwego
       Usprowiedliwio grzych, skuli tego
       Być wyboczōne wiela nōm może
       I czeko na nos krōlestwo Boże.

       Zakon nōm prziszoł dyć skuli tego
       By grzych namnożōł - wiela je jego
       Terozki za tym i łaska idzie
       Jyj jeszcze wiyncyj przi tymu przidzie.

       Wiyncyj - grzych w śmierci naszy panuje
       Tōż łaska, kożdy niych forszteluje
       Usprowiedliwio nos, tako dźwigo
       Z niyj życie wieczne - we tym niy migo
       Życie z Jezusym Krystusym Panym
       Niy darmo przeca ôfiarowany.
       • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:57
        VI.

        Co pedzieć mōmy na to terozki?
        W grzychu być mōmy skiż łaski Boski?
        Kej wiyncyj grzychu wiyncyj jyj trzeba
        Tako durś bydzie na chwała nieba.

        Niy, niymożebne, dyć niy dej Boże!
        Grzych w nos umartych już widzieć może
        Dlo grzychu tako my umartymi
        Kej łaska Bożo chyciyła ziymi
        Żyć w grzychu przeca nōm niy uchodzi
        Grzych z łaskōm Jego cołkym niy godzi.

        Dyć czy niy wiycie co kej krzest mōmy
        Tako świodectwo wiary dowōmy?
        Krzest nos kupluje ze śmierciōm Jego
        Ôfiarōm wielgōm Syna Bożego.

        Tym kuplujymy z Krystusym w grobie
        We Jego śmierci, po Niym żałobie
        Dyć chwałōm Ôjca Syn zmartwychwstały
        Nōm tyż sie żywot ôdmiyni cały.

        Wleźli my tako we śmierć Krystusa
        Kej w grobie ze Niym i naszo dusza
        To ze Niym nasze tyż zmartwychwstanie
        Dyć niy inaczy, tako nōm stanie!

        W nos stary czowiek z niym zatracōny
        Jego na krziżu z Krystusym mōmy
        Tam grzyszne ciało nasze sie traci
        Nowe zła grzychym niy ubogaci
        Kto umarł grzyszyć dali niy może
        Dyć niy w tym kōniec - chwała Ci Boże!

        Kej my z Krystusym społym umarli
        Kej aże tako ku Niymu garli
        W to przeca wszyjscy teroz wierzymy
        Co ze Krystusym tyż żyć bydymy.

        Bo przeca wiymy - z umartych dźwignoł
        Straciōł z tym śmierci, ani niy mignoł
        Śmierć niy mo ze Niym już nic spōlnego
        Już niy poradzi i tyknōńć Jego.

        Kej pomarł coby grzych Go niy tykoł
        I grzych już za Niym niy bydzie blikoł
        Kej juzaś żyje - przez Ôjca prawie
        Tako dlo Boga we kożdy sprawie.

        Tōż wy i siebie gynau tyż miyjcie
        Już za umartych do grzychu - chciyjcie
        Żyć zaś dlo Boga - po to my przeca
        Z Pana Jezusa Krystusa neca.

        Niych w żywobyciu grzych niy panuje
        Śmiertelnym ciałym waszym raduje
        W tym złego tako niy usłuchejcie
        Pożōndliwościōm jego niy dejcie.

        Jak kejsik żeście już ôddowali
        Te człōnki wasze zły, grzyszny fali
        Kej niyprawościōm czynsto służyły
        Terozki trza by już inksze były.

        Teroz niych zocnym norzyńdziym bydōm
        I ku prawości niychej durś idōm
        Służyć trza Bogu we chwale Jego
        Ze człōnkōw niychej durś coś zocnego.

        Już grzych nad wami niy zapanuje
        Niy skiż Zakōnu, niych niy dziwuje
        Grzych wos niy copnie skiż łaski Boży
        Na to zło przeca niy ôpowoży.

        Tako co dali? Grzyszyć bydymy
        Kej bez Zakōnu, dyć z łaskōm - wiymy
        Niy, niymożebne, być to niy może!
        We łasce z Tobōm chcymy być Boże!

        Pewnikiym wiycie - kej ôddowocie
        We służba kōmuś, słuchać go mocie
        Boście sługami prawie istnego
        Muście ôddali, trza trzimać tego.

        Grzych wos ku śmierci ciyngym prowadzi
        Z kōńca takego żeście sōm radzi?
        Czy z posłuszyńśtwa kere wos wiedzie
        Kaj sprowiedliwość ciyngym na przedzie?

        Dziynkować Bogu, choć żeście byli
        W niywoli grzychu, w ty życio chwili
        Z serca już prawie tako słuchocie
        Naukōw Pana, im ôddowocie
        Z tym sprowiedliwość, z tym uświyncynie
        Z tym już bez grzychu wasze sumiynie.

        Krystus ôd grzychu dyć nos wyzwolōł
        Kożdy z nos żyje by Boga chwolōł
        Sługi my tako sprowiedliwości
        Prawość we duszach naszych już gości.

        Po ludzku tako, słabość czowieka
        Tym iże ciało we grzychu flekach
        Kej człōnki nasze złu już służyły
        Czas by terozki w tym ôdmiyniyły
        Czas być im w służbie sprowiedliwości
        By stały prawe, szły ku świyntości.

        Dyć kej byliście niywolnikami
        Grzychu swojego, wiycie to sami
        Co sprowiedliwość ôd wos daleko
        Zdało co wos już łōna niy czeko.

        A jaki profit wtedy mieliście
        Ze tego iże fest grzyszyliście?
        Tego czym dzisioj gańbić wōm trzeba
        Śmierć yno niōsło, grōb kej trza nieba.

        Terozki z grzychu zaś wybowiyni
        We służbie Boga żeście - niy myni
        Zbiyrocie ôwoc, ôwoc świyntości
        A potym życie wieczne w radości.

        Za grzych zapłatōm śmierć przeca zowdy
        Ze łaski Boga juzaś naprowdy
        Je żywot wieczny ze mianym Pana
        Doł Jezus Krystus nōm ta przemiana.
        • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:57
         VII.

         Wōm godōm, kierzy żeście w Zakōnie
         Iże w niym czowiek po życio kōniec
         Mo być we prawie kere szkryfniōne
         Niy darmo tako je dane łōne.

         Bestōż niywjasta mynżowi dano
         Je we Zakōnie gynau zwiōnzano
         Ze swojim chopym do śmierci jego
         We prawie niy śmiy ôdyńść ôd niego.

         Kej ślubny pomrze, wtedy inaczy
         Zakōn już tego jyj niy łōnaczy
         Kej mynża niy ma kaj prawo jego?
         Wtedy je wolno - niy ma istnego.

         Bestōż jak dugo jyj ślubny żyje
         Grzychu swojego istno niy zmyje
         Kejby chyciyła chopa inkszego
         Cudzołożnicōm stanie skiż tego.

         Kej jyj chop pomże, wolnōm z tym bydzie
         Przi chopie inkszym już niy we biydzie
         Cudzołożnicōm już być niy może
         Je prawowiernōm - chwała Ci Boże.

         Tako tyż z wami braty sie stało
         Zakōn niy trzimie kej wy przez ciało
         Te Krystusowe żeście niy jego
         Już noleżycie prawie do Tego
         Kery choć pomarł juzaś mo życie
         Przez Niego wasze tyż żywobycie.

         Wyście ôwocym ôfiary Jego
         Wyście sōm ze Niym jako i drzewo
         Kerego ôwoc Bogu noleży
         Kożdy kto w Pana naszego wierzy.

         Kedy my byli we ciele starym
         To wszyske żōndze z Zakōnu miary
         Prawym zbudzōne we nos mnożyły
         We człōnkach naszych zdo bestōż były
         Coby ku śmierci nos kerowały
         Tam nasze grzychy kōniec tyż miały.

         Teroz niy Zakōn nos przeca trzimie
         We kerym dlo nos śmierć yno drzymie
         Teroz we nowym duchu my przeca
         Niy ku starymu ze wami leca.

         Co skuli tego potrza nōm pedzieć?
         Zakōn je grzychym? Ku tymu wiedzie?
         Niy! Niy dej Boże! Trza spokopiynio
         Niy tako przeca wedle sumiynio.

         Dyć grzych przez Zakōn my spokopiyli
         Pożōndliwymi my gynau byli
         Jakby nōm Prawo niy zabrōniało
         I - niy pożōndej - przikozywało.

         Ze przikozanio grzych chyńci biere
         I pożōndliwość w czowieku were
         Zakōn to dźwigo, Zakōn to mnoży
         Grzych psincym by był, a tela woży.

         Sōm bez Zakōnu żył żech tyż przeca
         Grzychu żech niy mioł, wloz mi do neca
         Jak przikozanie Zakōnu było
         Grzych wy mie ôżył - tako trefiyło.

         jak żech mu pomarł to ôkozało
         Co przikozanie ku śmierci brało
         Chocioż do życio miało kerować
         Ku śmierci wiōdło - spokopi gowa?

         Grzych chyńci nabroł przez przikozanie
         Uwjōd mie kej żech postawiōł na nie
         I zabiōł, śmierciōm przeca skōńczyło
         Co z przikozanio Zakōnu było.

         A przeca Zakōn je we świyntości
         I przikozanie jego w ty gorści
         Świynte i prawe, dobru mo służyć
         Zakōn ku chwale czowiek mo użyć.

         Co dobre prawie śmierć ludziōm niesie?
         Ech, niy dej Boże! Niy tego chce sie
         To grzych przez dobro śmierć nōm zadowo
         Przez przikozanie sie wiynkszym stowo.

         Już wiymy, Zakōn ducha sie trzimie
         We naszych ciałach zaś grzych durś drzymie
         I z przikozaniym tyż we nos mnoży
         Mu przedowōmy ciałym - tōż woży.

         Jak mōm spokopić co prawie robia?
         Kej niy to co chca, a przeca zgobia
         Chca robić dobrze, a złe mi idzie
         Niy ciyrpia tego co prawie bydzie.

         Kej zło zaś robia, a niy chca tego
         Duchym Zakōnu trzimia świyntego
         I to prziznowōm - dobro w Zakōnie
         Wina w czowieku kej taki kōniec.

         Tōż prawie tako - niy jo to robia
         A grzych co wy mie miyszko, tōż zgobia
         Już dobro wy mie niy miyszko przeca
         Z grzychym durś wiynkszym przez życie leca.

         Grzych wy mie miyszko, we ciele mojim
         Chca lyźć ze dobrym, dyć grzych durś broji
         Mocy wystyko by chcieć dobrego
         Za mało je jyj by trzimać tego.

         Bestōż niy robia gynau dobrego
         Choć chca, chca trzimać sie prawie tego
         Zła niy chca, jednak ku niymu ida
         Zło robia - wiym co skiż tego biyda.
         • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:58
          A kej zaś robia, choć niy chca tego
          Niy jo to zgobia, je z woli złego
          Grzychu co miyszko we ciele mojim
          Jo tego niy chca, a zło durś broji.

          Tōż prawo take w siebie znojduja
          Kej chca ku dobru, kej tako czuja
          Zło zaroz chyto, jymu poddowōm
          Z niym grzychy moje zarozki jowiōm.

          Z ducha swojego, z sumiynio tako
          Ku Zakōnowi kukōm jednako
          Dyć Zakōnowi Bożymu pszaja
          A przeca moga yno powajać.

          Kej przikozanie co w człōnkach mojich
          Gynau za dobrym wcale niy stoji
          Kej sie przeciwio fest rozumowi
          I mi niywola we grzychu jowi
          Grzych przikozuje, rzōndzi człōnkami
          Zło tako zowdy czowieka mami.

          Tōż żech norzyńdziym, lichym czowiekym
          Co durś żyć bydzie ze grzychu flekym
          Ktō mie wybowi, ôczyści ciało
          Ze zła co śmierć mi yno wybrało?

          Niych bydōm dziynki Wszechmogōncymu
          Gynau terozki prawie po tymu
          Iże z Jezusym Krystusym zbowio
          Pan nasz ku chwale Jego to sprowio.

          Łōn Zakōnowi służy dyć przeca
          Ku prawōm jego ze chyńciōm leca
          Yno te ciało chce żyć we grzychu
          Tōż złymu służy jak dugo dychōm.

          VIII.

          Teroz dyć niy ma już potympiynio
          Dlo tych z Krystusym, skiż przeboczynio
          Tego co stare kej nowy czowiek
          Pana nauki mo prawie w gowie
          I już niy robi co podug ciała
          Choć wpiyrw niyprawość we niym siedziała.

          Kej prawo Ducha biere z Krystusa
          Wyzwolo, tako wōm pedzieć musza
          Wyzwolo z grzychu, ze złego prawa
          Ôd śmierci brōni, w tym Boga sprawa.

          Co sie niy mogło stać przi Zakōnie
          Kej ciało słabe we grzychu tōnie
          To stało prawie ze woli Boga
          Przez Jego Syna - pedzieć wōm moga.

          Łōn Go nōm przisłoł w ciele czowieka
          My mieli prawie tego doczekać
          Kej grzyszne ciało Syna Bożego
          Ôfiarowane na chwała Jego
          Grzych w ciele tako stoł potympiōny
          Z tym drōga życio terozki mōmy.

          Coby co Zakōn nōm przikozuje
          To z nami rosło, niychej sztimuje
          Nōm, kierzy z ciała już niy grzyszymy
          Kej z Duchym Jego w zgodzie żyjymy.

          Bo przeca ci co skiż ciała żyjōm
          Tyż medykujōm, tego niy skryjōm
          Ô tym co ciało im robić koże
          Zakōn pomiynić tego niy może.

          Ci zaś co w życie ze Duchym idōm
          Ze Niym lyźć wszyndy tyż tako bydōm
          I medukujōm ô tym co Ducha
          Spokopiōm, bydōm tyż Jego słuchać.

          Tōż z pomyślunku co trzimie ciała
          Śmierć zowdy lyngnie, bydzie je miała
          Zaś pomyślunek co z Duchym idzie
          Ku życiu ciśnie, kaj pokōj przidzie.

          Dyć filip ciała Boga niy sucho
          Na prawo Boske natura gucho
          Kierzy zaś ciała yno trzimajōm
          Bogu niy radzi - tako z tym majōm.

          Wy, kierzy ciała zaś niy słuchocie
          Wy, kierzy Ducha durś wiyrchym mocie
          Duch Boży we wos sztyjc pomiyszkuje
          Ze wami tako społym raduje.

          Ci co niy majōm Krystusowego
          We duszy swoji Ducha Świyntego
          Ci niy noleżōm do Niego, wiycie
          Bez łaski Pana leci im życie.

          Kej Jezus Krystus w wos pomiyszkuje
          Choć ciało z grzychu pomrze - sztimuje
          To przeca prawie co Duch w nos żyje
          Usprowiydliwio, z grzychu ôbmyje.

          Duch Tego kery wskrzesiōł Jezusa
          Niych pomiyszkuje we waszych duszach
          Ôżywi ciało, chocioż śmiertelne
          Kej przikazowi Bożymu wierne
          Ôżywi prawie skiż Ducha, wiycie
          Z Niym przeca nōm je szkryfniōne życie.

          Tōż my sōm ciału niy winowaci
          Coby je słuchać, to niy ôpłaci
          Kej podug ciała prawie żyjecie
          To yno pewne iże pomrzecie.

          Nōm trza żyć z Duchym, Niym ciało tropić
          Gynau musicie prawie spokopić
          Żeście sōm wtedy dziećmi Bożymi
          Kej Duch sprawami rzōńdzi ziymskimi.

          Dyć Duch tyn niy je duchym niywoli
          Wami niy rzōńdzi byście go boli
          To Duch synostwa, pszonio z tym wiela
          Duch w kerym rynka je Stworzyciela.

          Przez Niego - Abba, Ojcze - wołōmy
          We Niym swiodectwo tyż tego mōmy
          Co my synkami Boga naszego
          Tōż potōmkami Wszechmogōncego.

          Kej my zaś Jego prawie dzieckami
          Tako tyż przeca my dziedzicami
          My potōmkami gynau Bożymi
          Społym z Krystusym, to przeca wiymy
          Wszyscy ciyrpiymy tako z Krystusym
          Ze Niym tyż chwała i naszy duszy.
          • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:59
           Tōż utropiynia co przeżywōmy
           Małymi zdajōm, kej prawie mōmy
           Doczkać ty chwały co nōm pokoże
           Nos niy ôminie, to być niy może.

           Kej ckni stworzyniu gynau skiż tego
           Iże świodectwa czeko Bożego
           Przez ôbjawiynie dziecek ôd Boga
           Kerych Duch wiedzie, wskozuje drōga.

           Kej je stworzynie dane marności
           Niy z chyńci swoji, skiż powinności
           Ze woli tego w kerego mocy
           Nadziejōm żyje iże ôboczy
           Co sie ze wielgi skazy wyzwoli
           Na chwała dziecek Bożych - z niywoli.

           Wszyske stworzynie, my wiymy prawie
           Wzdycho, boleje teroz w ty sprawie
           Jako my sami, my kierzy mōmy
           Już Ducha prawie, choć poznowōmy
           Choć ckni czekanie synostwa Jego
           Skiż ôdkupiynio ciała naszego.

           Z nadziejōm gynau my sōm zbowiyni
           Niy tym co widać, to zowdy myni
           Co już widzymy niy je nadziejōm
           Bo jak spodziywać sprow kere dziejōm?

           Kej spodziywōmy sie co niy dzieje
           Czego niy widać kej ćmi, kej dnieje
           Wtedy czekōmy we ciyrpliwości
           Z nadziejōm kero we sercach gości.

           W słabości naszy Duch nos podpiyro
           Wstowio sie za nos, z pszoniym zaziyro
           Choć my niy wiymy jako nōm rzykać
           Co zrobić prawie i kaj poblikać
           Duch ô nos staro i błago Pana
           Kej my trzimiymy sie Jego miana.

           Tyn zaś co w serca kukać poradzi
           Wiy czego Duch chce, to Mu niy wadzi
           Po myśli Boga wstowio za tymi
           Co ku świyntości idōm, je z niymi.

           Wiymy, Bōg zowdy we dobru wspiyro
           Kierzy mu pszajōm - na tych zaziyro
           Ze niymi prawie, ich powołuje
           Tyż ku świyntości tako keruje.

           Znoł już ich drapci, ze woli Jego
           Stali ôbrozym Syna Bożego
           Łōn piyrworodnym, pomiyndzy tymi
           Co mu bratami, Bōg ze istnymi.

           Bōg wskozoł na nich, tōż tako stało
           Niebo ich prawie tyż zawezwało
           Usprowiedliwiōł Bōg, z gōry wiedzioł
           Ktō wele Syna tyż bydzie siedzioł
           Ktō uwjelbiōny ze Niym sie stanie
           Nadziejōm na to, nasze czekanie.

           Co skuli tego pedzieć mogymy?
           Bōg yno z nami, tela już wiymy
           A być nōm przeciw - kto za tym idzie?
           Bōg yno z nami - to je, to bydzie.

           Bōg niy ôdpuściōł dyć tyż Synowi
           Jego ôfiara to przeca sprowi
           Na śmierć we mynkach za nos wydany
           Nōm, tōż idymy ze Pana mianym
           Bōg nos ôbdarzy jako i Jego
           Wszyskim co stało Syna Bożego.

           Ktō bydzie skarżōł tych już wybranych?
           Tych kierzy idōm ze Syna mianym
           Bōg kery prawie usprowiedliwio?
           Kery wiy wszysko, tymu niy dziwo

           Ktō nos potympi kej sōndzić przidzie?
           Czy Jezus Krystus ôbwiniać bydzie?
           Tyn kery pomarł, zmartwychwstoł potym
           Je po prawicy Ôjca skiż cnoty
           I coby wstowiōł prawie za nami
           My ze Niym Duchym, przeca niy sami.

           Ktō ôd Krystusa gynau ôddzieli
           Ôd Jego pszonio - jako by mieli?
           Przez utropiynie? Przez uciskanie?
           Przez głōd czy inksze prześladowanie?
           Przez brak ôdziynio, ôkalyczynie?
           Przez miecz, przez życia niym zatrocynie?

           Dyć je szkryfniōne: Nos zabijajōm
           Skiż ciebie co dziyń, za ôwce majōm
           Nos zabijajōm, my ôfiarami
           Skiż Ciebie dlo nich yno ôwcami.

           Tōż tyż przi tymu my wygrywōmy
           Przez Tego prawie co w sercu mōmy
           Kery nōm pszaje, dyć niy inaczy
           My wiyrchym tako - Łōn to łōnaczy.

           Jo je żech pewny - śmierć niy poradzi
           Życie tyż tymu dyć niy zawadzi
           Ani janioły, ze nieba siyły
           Dni co terozki, co bydōm, były
           Tyż inksze moce, co ze wysoka
           Co z głymbokości i co ze ćmoka.

           Tyż roztomajte gynau stworzynie
           W tym niy zawadzi - nos niy ôminie
           Ta miyłość Bożo - jako inaczy?
           Ôd pszonio Boga niy ôdłōnaczy
           Co we Jezusie Krystusie mōmy
           Tyż Jymu chwała tako ôddōmy.

           IX.

           Prowda wōm godōm, prowda w Krystusie
           I niy scygania, niy kryja tu sie
           Świodectwo moje z Ducha Świyntego
           W sumiyniu, w srogi żałości z tego
           W stropiyniu serca co uwierzyło
           Bo tyż inaczyj z tym u mie było.

           Sōm żech chcioł przeca być ôdciepany
           Ôd tych co w chwale z Krystusa mianym
           Skiż bratōw mojich, krewniokōw przeca
           Tych podug ciała, ku niym tu leca.

           Ze nich sōm przeca Izraelity
           Synowske szaty i chwała przi tym
           Jejich przimiyrze, Zakōn, ôfiary
           I służba Bogu wedle ich miary.

           Za ôbiytnice, ôjcōw ich wszyskich
           Ze kerych Krystus, ciałym im bliski
           Ze Kerym Bōg je co durś nad nami
           Na wieki wiekōw, tako już - amyn.
           • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 22:59
            Dyć niy ma tako, to być niy może
            Coby straciyło sie Słowo Boże
            Yno niy cołki rōd Izraela
            Je Izraelym, Żydym za tela.

            Gynau niy wszyjscy prawie synkami
            Choć Abrahama sōm potōmkami
            Tako pedzane: Izaakowe
            Potōmstwo twoje, potōmstwo nowe.

            Tōż spokopicie, dziecka niy z ciała
            Wszechmogōncego wola wybrała
            Potōmstwym dziecka ôbiycowane
            Dzieckami Boga, Jymu poddane.

            To w ôbiytnicy dyć słychać było:
            Kej czas już bydzie by to trefiyło
            Przida - kej Sara ci zrodzi syna!
            We ôbiytnicy tako nowina.

            Przeca niy ino, przeca tyż stało
            To co Rebeki prawie czekało
            Izaakowōm slubnōm dyć była
            I jymu yno dziecka zrodziyła
            Tōż nōm praôcym Izaak zostoł
            Ô Izraelu, zdo ci to prosto.

            Jyj dziecka jeszcze niy narodziyły
            Jeszcze nic złego niy wynokwiyły
            Ani dobrego - niym dała życie
            Już Bōg kerowoł tym, pewno wiycie.

            Niy skiż uczynkōw tako być miało
            Ze woli Boga gynau to stało
            Kej przeca drapci pedzane było:
            Starszy młodszymu sługōm - trefiyło.

            Tōż napisali: Pszołch Jakubowi
            Niynowiść trefi zaś Ezawowi
            Skiż powołanio tako być miało
            Tako przidarzyć gynau musiało.

            Co skuli tego pedzieć mogymy?
            Niysprowiedliwość Boga widzymy?
            Niy, w żodnym razie, niy ô to idzie!
            To być niy może - bestōż niy bydzie.

            Bōg Mojżeszowi pedzioł dyć tako:
            Sie ulituja zowdy jednako
            Nad tym kerymu żech miyłościwy
            Sie ulituja, żech sprowiedliwy
            I miyłosierdzie pokoża tymu
            Kej chca to trefi prawie istnymu.

            Tōż niy zoleży to ôd czowieka
            Ktō chce - na darmo może durś czekać
            Ktō staro - darmo sztyjc czekać może
            We Twoji woli je yno, Boże
            We Boga woli co gynau stanie
            Kerego czeko ulitowanie.

            Pismo to godo faraōnowi:
            Po toch cie dźwignōł, bestōż to jowi
            Cobych na ciebie moc pokazywoł
            By mocy Boga świat aże dziwoł
            Z tym moje miano, z tym chwała moja
            Na cołki ziymi, za tym Jo stoja!

            Tako kej Bog chce, prawie zmiyłuje
            I swojim pszoniym cie uretuje
            Dyć może trefić przeca inaczy
            Ze woli Jego to wyłōnaczy
            Kogoś powiedzie we inkszo strōna
            W zatwardziałości przidzie mu kōnać.

            Tōż pewno spytosz: Ôbwinio czamu?
            Jako przeciwiać mi teroz trza Mu?
            Ktō to poradzi kej w Jego woli?
            Jednych ôbwinio, a drugich chwoli?

            Ô prochu marny! Kim żeś je prawie
            By z Bogym wadzić we swoji sprawie?!
            Czy co stworzōne stwōrcy sie pyto:
            Czamu żech take? Tuplikuj mi to.

            W ryncach garncorza czy niy ma mocy
            Zrobić noczynie co cieszy ôczy?
            Kerym sie asić naprowdy idzie
            I wele tego daleko bydzie
            We kerym kunsztu wcale niy widać
            Choć niym posłużyć - jeszcze niy biyda.

            A Bōg - kej gniyw swoj chce tyż ôbjawić
            Znosi ciyrpliwie coby to sprawić
            Noczynie gniywu - kej tako stanie
            Co mu szkryfniōne, co mu dostanie
            Kej w kōńcu trefi te zatracynie
            Na to być miało prawie noczynie.

            Wielgość swyj chwały tym pokazuje
            Wele noczyniōw kere miyłuje
            Je narychtowoł ku chwale swoji
            Gynau to bydzie jako im stoji.

            Tako ze nami zawezwanymi
            Niy yno z Żydōw co na ty ziymi
            Tyż ze poganōw - zawezwoł przeca
            Tych kierzy wierzōm - do Jego neca.

            U Ozeasza dyć je pedzane:
            Moji nacyji niy bydzie dane
            Co jōm naprowdy swojōm mianuja
            Niy roztomiyło tyż uraduja
            Kej inkszy powiym co łōna prawie
            Mi roztomiyłōm - tako w ty sprawie.

            I tako bydzie - kaj im pedzano
            Wyście niy ludym mojim - tam miano
            Inksze usłyszōm: Żeście synami
            Boga Żywego miyndzy ludami.

            Izajasz prawiōł Izraelowi:
            Choć wiela synkōw waszych sie jowi
            Jak piosek morski lud Izraela
            Sie retnōńć może dyć małowiela.

            Dyć co Bōg może, to przeca stanie
            Niy bydzie duge na to czekanie
            Bōg nos ôsondzi, Bōg nos pokoro
            I tako stanie gynau już skoro.

            Niy darmo richtig Izajasz prawiōł:
            Nōm Pan Zastympōw dziecka ôstawiōł
            Coby Sodōmy my niy zoznali
            I ty Gōmory - by dzioło dali.

            Co trza nōm pedzieć? Iże pogany
            Co niy starali żyć z Boga mianym
            Jego zoznali sprowiedliwości
            Łōna ze wiary na ziymi gości.
            • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 23:00
             Izrael kery tym sie kerowoł
             Co we Zakōnie, wiyrchym to dowoł
             Ze tym chcioł siyngnōńć sprowiedliwości
             Tego niy erbnōł, niy mo we gorści.

             Spytocie: Czamu? -Z wiary niy było!
             Z tego co robiōm - tōż przitrefiyło
             W kamiyń ôbrazy yno kopnyli
             I skuli tego tyż wywalyli.

             Je naszkryflane: Kaj Syjōn kłada
             Kamiyń ôbrazy, zgorszynie, zwada
             Kery uwierzy, z wiarōm we zocy
             Niy pogańbiōny, we Jego mocy.

             X.

             Braty, z cołkego serca mojego
             Chca ich zbowiynio, rzykōm skiż tego
             Do Pana Boga Ôjca we niebie
             I do Krystusa, Jezusie - Ciebie.

             Świodectwo dowōm im - w gorliwości
             Niy ustowajōm, w bogobojności
             Chcōm luźć ku Niymu - dyć co im przidzie?
             Niy spokopiyli - tōż jako bydzie?

             Kej niy poznali Boży prawości
             Niy siyngli Jego sprowiedliwości
             Ty swoji yno ciyngym trzimali
             We kōńcu Boży niy usłuchali.

             Dyć Zakōn kōńczy w Krystusie Panu
             Wiedzie ku Jego z Golgoty ranōm
             By kożdy kery trzimie ty wiary
             Sprowiedliwości zoznowoł miary.

             Mojżesz to szkryfnōł kej Zakōn dowoł:
             Z tym sprowiedliwość niych we wos stowo
             Kej czowiek w życie z Zakōnym idzie
             Je sprowiedliwym, tako z niym bydzie.

             A sprowiedliwość z wiary co prawi?
             Ci zapytaniym w sercu niy jawi
             Niy pytej: Kery z nos bydzie w niebie?
             Czy chcesz Krystusa prawie dlo siebie?
             Z nieba ku ziymi sciōngnōńć poradzisz?
             Sprowiedliwości Boży tym wadzisz.

             Niy pytej: Przepaść kōmu szkryfniōno?
             Bōg Czowiek za nos na krziżu skōnoł
             Filip czowieka niy wolōm Boga
             Niy miarōm Jego - dźwignōńć niy moga.

             A jako Pismo nōm gynau prawi:
             Sie wele ciebie dyć słowo jawi
             We gymbie twoji, we sercu tako
             Niych słowo wiary słychać jednako
             Kej je głoszymy na chwała Pana
             Niychej je słychać we dziyń ôd rana.

             Kej wiara swoja wyznosz wargami
             Co Jezus Panym gynau nad nami
             I z serca wierzysz w to co trefiyło
             Iże zmartwychwstoł ze Boga siyłōm
             Bydziesz zbowiōny - żeś miyndzy niymi
             Syn i Bōg Ôjciec miyłosiernymi.

             Serce keruje cie ku prawości
             Z tym sprowiedliwość we ciebie gości
             We słowach z wargōw zaś klang zbowiynio
             Usłysz czowieku, usłysz to ziymio.

             We Piśmie stoji, pewnikiym wiycie:
             Kożdy ktō wierzy mo wieczne życie
             Ktō wierzy w Niego tyn niy zgańbiōny
             Ze kōńcym tako bydzie zbowiōny.

             Bōg na kożdego jednako kuko
             Żydym żeś, Grekym - Bōg tego szuko
             We kerym wiara we Wszechmocnego
             We Stworzyciela gynau wszyskego
             Bōg za ta wiara szczodrze nagrodzi
             Tym kierzy wierzōm tako przigodzi.

             Kożdy kto chyci miana Pańskiego
             I Boga Ôjca, i Syna Jego
             Kożdy zbowiōny ze kōńcym bydzie
             Ze wiarōm w sercu ku tymu idzie,

             Jak bydōm wołać w ôstatni chwili
             Tego w kerego niy uwierzyli?
             Jak wierzyć majōm gynau we tego
             Kej niy słyszeli ô tym co jego?
             Jak mieli słyszeć kej brakowało
             Słōw zmartwychwstanio? Ich niy siyngało.

             Ktō mioł zwiastować kej niy posłali
             Niy darmo przeca tyż napisali:
             Gryfne sōm nogi tych kierzy idōm
             Z dobrōm nowinōm - pokōj niy biydōm.

             Niy wszyjscy richtig dyć posłuchali
             Słowu Bożymu wiary niy dali
             Izajasz pedzioł: Ktō wierzy, Panie
             W słowa co ôd nos gynau dostanie?

             Coby uwierzyć wysłuchać trzeba
             Słowo je jako kroiczek chleba
             Kery sie nado zowdy głodnymu
             Słowo Krystusa z nami po tymu.

             Tōż pytōm: Czyście wy niy słyszeli?
             Ja - żeście mogli kejbyście chcieli
             Po cołki ziymi głos słychać było
             Wszyndy kaj yno Słowo trefiyło.

             Pytōm: Izrael Słowo spokopiōł?
             Mojżesz ôdpedzioł, piyrszy tym tropiōł
             Pedzioł: Przez narōd co niy narodym
             Zowiść w wos stanie, niy skuli zgody
             Nacyjo słabo w w filipie swojim
             Gniyw w wos podźwigo, zło za tym stoji.

             Izajasz ofyn zaś tako prawiōł:
             Doł żech znojść istnym, tym żech pojawiōł
             Kierzy mie wcale dyć niy szukali
             I kierzy ô mie tyż niy pytali.

             Pedzioł zaś tako Izraelowi:
             Rynce wyciōngōm ku wōm - co jowi?
             Cołki dziyń tako - niy usłuchali
             Przed tym co niesa sie ôpyndzali.

             Pytōm: Bōg lud swōj ôdciep ôd siebie?
             We żodnym razie! Niy tako w niebie!
             I jo je przeca ze Izraela
             Ôd Abrahama potōmkym - tela
             Ze pokolynio tyż Bynjamina
             Praôjce nasze w mie majōm syna.
             • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 23:01
              Dyć Bōg niy ôdciep ludu swojego
              Niy ôdciep cołkym, prziszło do tego
              Co w Piśmie stoji skuli Eljosza
              Spōmnieć nōm potrza, tōż ô tym głosza.

              Eljosz uskorżoł przed Bogym prawie
              Skiż Izraela we taki sprawie:
              Panie, prorokōw Ci zabijali
              Ołtorze Twoje poôbalali
              Sōm żech Ci ôstoł, grzychōw trzimajōm
              Na życie moje tyż nastowajōm.

              Tōż jako Bożo ôdpowiydź była?
              To Eljoszowi już wyjowiyła:
              Siedym tysiōncōw chopōw ôstało
              We Moji woli - niy uginało
              Kolanōw wele Baala ołtorza
              Im, jak czas przidzie, niebo ôtworza.

              Podobnie terozki tyż sie stało
              Reszta we łasce Pana - zdo mało
              Sōm w łasce Boga, sōm wybowiyni
              Pan ôpiekuje sie teroz niymi.

              Dyć kej skiż łaski - niy ze uczynka
              Niy skuli tego co zrobi rynka
              Przeca by łaska łaskōm niy była
              Jakby uczynki yno wożyła.

              Tōż jako? Szukoł lud Izraela
              Dyć niy znoł prawie, trza wiedzieć tela
              Kerych Bōg wybroł - ci dostōmpiyli
              Inksi ślepymi na łaska byli.

              Kej stoji: Bōg im Ducha wysyło
              Ze kerym wszysko bez czucio było
              Ôczy niy widzōm, uszy niy słyszōm
              Życie ich ćmokym, życie ich ciszōm
              Tako do dzisioj gynau ze niymi
              Bez łaski Boży sōm na ty ziymi.

              Dawid zaś godoł: Niych stōł ich bydzie
              Jako te wnyki, pułapkōm w biydzie
              Ôbrazōm tako, zgorszyniym ino
              Zapłatōm kery zło dopōmino.

              Niych cima zowdy w ôczach ich stanie
              Słōnko im straci, niy kuknōm na nie
              Karku niych prosto nigdy niy majōm
              Niych plecy jejich durś uginajōm.

              Pytōm: Czy łōni bez to rypnyli
              Coby na amynt sie zatraciyli?
              Niy ô to idzie! Niy bestōż stało!
              Skiż nich zbowiynie tyż sie dostało
              Poganōm prawie - tōż im żałujōm
              Starajōm bardzi, kej tym dziwujōm.

              Bogactwo niy ich - kej upadnyli
              Poganōw tako ubogaciyli
              Dyć bestōż bardzi bogactwo widać
              Bez wiary, łaski Boży je - biyda.

              Poganōm godōm zowdy to przeca:
              Niy darmo ku wōm ze Słowym leca
              I jak żech waszym je apostołym
              Służa wōm tako coby my społym
              Szli ku zbowiyniu ze łaskōm Boga
              Starōm sie ô to wiela sōm moga.

              Mono zowiścić wōm bydōm Żydy
              Mono spokopiōm dni swoji biydy
              I tako chycōm Słowa Bożego
              By zbowić w łasce ôd Wszechmocnego.

              Kej przeca prawie ich ôdciepanie
              Niosło ze światym Boga jednanie
              To czym być może przijyńcie - wiycie?
              Zdo zmartwychwstaniym - Bōg dowo życie.

              Kej zaczyn świynty i chlyb ze niego
              Świynty ze woli Wszechmogōncego
              Kej korzyń świynty, gałyńzie tako
              Korzyń te asty trzimie jednako.

              A kej złōmane asty nikere
              Z dzikego krzoka sie tyż je biere
              Tako i ciebie wziōńć przeca idzie
              Coby cie wszczypić, niychej to bydzie
              Z tym do korzynio sie tyż kerujesz
              Zofty, ôleje - ich pokosztujesz.

              Yno niy wynoś nad gałyńziami
              Kere z korzynio rosnōm darami
              Kej sie wynosisz toś niy spokopiōł
              Po coś z korzynio ôleju popiōł
              Korzyń cie dźwigo, niy zaś ty jego
              Źle kej przepōmnisz co je skiż czego.

              Kej powiysz tako: Asta złōmali
              Coby cie w miejsce jyj prawie dali
              Wiydz: Z niydowiarstwa tako sie stało
              Ty z wiarōm stojisz - tōż sztimowało
              Dyć niy medykuj zaroz za wiela
              Lynkej ô siebie, żyj w wierze - tela.

              Bōg niy wyboczōł astōm co piyrwyj
              Bestōż to stało, Bōg pedzioł: Wyrwij
              Dyć pozor dowej coby niy stało
              Z tobōm tyż tako kej asić chciało.

              Forszteluj, Bōg je wielgi w dobroci
              Dyć tyż surowy, wszysko ôboczy
              Kierzy upadli, Go ôdstōmpiyli
              We łaski Jego niy uwierzyli.

              Ku ciebie dobroć Boga tyż przidzie
              Kej w swyj dobroci wytrwosz, to bydzie
              Dyć kej niy wytrwosz - stanie inaczy
              Tyż ciebie wytnie, tako złōnaczy.

              Dyć asty kere wytniynte były
              Tyż idzie wszczypić - korzyń mo siyły
              Jak niydowiarstwo ich cołkym straci
              Kej wiarōm czystōm dusza wzbogaci
              We Boga woli - wszczypić je przidzie
              Kej Bōg chce, tako dyć prawie bydzie.

              Przeca cie wytli z drzewa dzikego
              Choć ze natury tyż ôliwnego
              I cie wszczypiyli w ôliwka zocno
              Byś doł ôwoce, byś rodziōł mocno.

              Ô wiela pewni gynau by stało
              Jakby ta astka co ułōmało
              Chyciyła juzaś korzynio tego
              Już ze natury jyj szkryfniōnego.
              • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 23:01
               Niy chca wōm jednak miyszać we gowach
               Niy po to ku wōm sōm moje słowa
               Niy chca kryć tego, by wōm zdowało
               Iże skiż wos sie prawie to stało.

               Czyńść Izraela je ôdciepniōno
               Dyć kej sie tako z wami dokōno
               Iże przi Bogu i wy znojdziecie
               Bōg zaś upōmni ô swoje dziecie
               Ô cołki narōd piyrwyj wybrany
               Coby żył dali ze Jego mianym.

               Bydzie Izrael cołki zbowiōnym
               Szkryfniōne przeca dyć tako mōmy:
               Z Syjōnu prziśla wybowiciela
               Siył we niym bydzie gynau za tela
               Coby wos wyrwać z grzychu waszego
               Kery ze czasu Jakubowego.

               W tym je przimiyrze moje ze tymi
               Kierzy już z downa sōm wybranymi
               Grzychy ich zmoże - tako sztimuje
               Narōd wybrany niychej raduje.

               Ewangeliji łōni wrogami
               Z tym dlo wos lepi, dyć niych niy mami
               Wos w tym nadzieja iże inaczy
               Bōg cołkym skiż nich teroz łōnaczy.

               Niy - dali łōni sōm wybranymi
               Skiż ôjcōw swojich - ciyngym sōm niymi
               Bōg swojich darōw niy pożałuje
               Izrael wybroł - Bōg durś miyłuje.

               Piyrwyj wy żeście tyż niy wierzyli
               Dyć łaski Jego z tym dostōpiyli
               Skiż niydowjarstwa ich tako stało
               Co wos zbowiynie bydzie czekało
               Wy miyłosierdzio Boga zoznocie
               Kej Słowo Pana we sercach mocie.

               Tōż tyż i łōni, chocioż zwontpiyli
               Choć w miyłosierdzie niy uwierzyli
               Co ku wōm prawie ze Słowym idzie
               Erbnōm je z wiarōm, tako dyć bydzie.

               Bōg tym doświodczo nos, złym niywoli
               Kto zło ôdciepnie i Boga chwoli
               Nad tym tyż zowdy Łōn ulituje
               Być usłychliwym Jymu - sztimuje
               Tych we miyłości Bōg niy ôminie
               Dusze zretuje, jejich zbowiynie.

               Ô głymbokości bogactwōw Jego!
               Mōndrości Boga Wszechmogōncego!
               Przeca jōm poznać cołkym niy idzie
               Łōn Stwōrcōm tego co je, co bydzie.

               Sōm niyzbadane wyroki Boga
               Niy nōm tam kukać kaj Jego drōga
               Ktō by mōg poznać co medykuje?
               Ktō Mu doradzić? Wszysko wiy, czuje!

               Z Niego, przez Niego wszysko je tako
               We Niym co yno - zowdy jednako
               Na ziymi, w wodzie, kaj gwiozd firmamynt
               Chwała na wieki je Jymu! Amynt.

               XII.

               Prosza wos prawie, we wierze braty
               Przez miyłosierdzie Boże żech za tym
               Byście przez życie ciała skłodali
               W ôfierze świynty, niych tako dali
               Posługa waszo skiż ducha Jymu
               Naszymu Bogu Wszechmogōncymu.

               Mustra ze tego świata niy biercie
               Ku dobru lyźcie, sie przemiyniejcie
               Przez ôdnowiynie, przez wiara w Niego
               Medykowanie Słowa Bożego.

               Byście Go poznać tyż poradziyli
               We kożdy życio waszego chwili
               Kej wola Boga w dobro keryje
               To akuratnie niych wos raduje.

               Ze łaski co mi szynkniōno prawia
               Kożdymu gynau z wos tako jawia
               By sie niy staroł spokopić wiela
               Coby niy tropioł aże za tela.

               Trza byście prawie to spokopiyli
               Coby przi Bogu ze wiarōm byli
               Bōg wōm wyjawi wiela potrzeba
               Wiela Łōn zwoli - by doczkać nieba.

               Z ciałym czowieka je przeca tako
               Mo członkōw wiela, dyć niy jednako
               Tego co trzeba społym chytajōm
               Kej we robocie niy ustowajōm.

               Tako tyż prawie w Krystusie Panu
               Wszyjscy sōm społym, jednako stanōm
               Dyć roztomajte miyndzy bliźniymi
               Choć pokuplować tyż trza ze niymi.

               Nōm roztomajte dary trefiyły
               Ze woli Boga, Łōn doł nōm siyły
               Jednym by prawie prorokowali
               Wiara we inkszych tako dźwigali.

               Kerym posługa zaś darym była
               Niychej sługujōm, w tym jejich siyła
               Kerym szkryfniōne zaś nauczanie
               Nauczać majōm, tako niych stanie.

               Ktō napōmino niych tego trzimie
               Niy darmo dar tyn we istnym drzymie
               Kery ôbdarzo - w szczodrobliwości
               Niych niesie ludziōm wiela radości.

               Ktō przełożōnym, niych tego trzimie
               We gorliwości niychej niy drzymie
               Ktō miyłosierdzie erbnōł dlo duszy
               Niych ku stropiōnym z radościōm ruszy.

               Niych wasze pszonie ze prowdōm idzie
               Tako we duszy na zowdy bydzie
               Zło weg ôdciepcie, dobrym radujcie
               Przi tym wytrwejcie, a niy folgujcie.

               Społym we pszoniu jak braty żyjcie
               Miyłość bliźniego we sercu miyjcie
               Sie prześcigejcie w uszanowaniu
               W zocności swoji, wzajym wspiyraniu.
               • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 23:02
                We gorliwości niy ustowejcie
                I chwała Bogu durś ôddowejcie
                Duch niych we duszach waszych durś poli
                By Bogu służyć, być w Jego woli.

                Trzimcie nadzieji co radość niesie
                W utropie strzimać niychej wōm chce sie
                Ciyrpliwi bydźcie i durś rzykejcie
                Być bliżyj Niego zowdy starejcie.

                W potrzebach dzielcie sie ze świyntymi
                Gościnōm darzcie, radujcie niymi
                I błogosławcie tyż waszym wrogōm
                Niy przeklinejcie ich, żyjcie w Bogu.

                Radujcie z tymi kierzy radujōm
                Ślimtejcie z tymi co żałość czujōm
                I niychej zgoda durś miyndzy wami
                Kej żeście społym - ôstuda mami.

                Przed inkszych sami sie niy stowiejcie
                Na tych co niżyj pozōr dowejcie
                Byście przed niymi niy wywyższali
                I tako samo niy wymōndrzali.

                Za zło niy bydźcie źli na bliźniego
                Ô dobro starać trza, trzimcie tego
                Co dobre, Bogu i ludziōm bydzie
                Niychej ze wami kaj yno idzie.

                Pōmsty niy trzimcie tyż - roztomiyli
                Gniyw Boga przidzie we keryś chwili
                Je naszkryflane : Pōmsta je moja
                Ôddōm! Pan godo: Kej za tym stoja.

                Kej niyprzijociel twōj głodny bydzie
                Dej mu sie pojeść, choć ze złym przidzie
                Kej pić chce, niychej u cia napije
                Kej tako zrobisz gorkość niych bije
                Z wonglōw we ôgniu nad jego gowōm
                Dobre uczynki tako mu sprowiōm.

                Niy dej by zło ze dobrym wygrało
                Coby nad tobōm tyż władza miało
                Dobro zło zmoże, niych tako stanie
                Starej sie ô to i stowiej na nie.

                XIII.

                Niych kożdy czowiek władzy poddany
                Bo władza idzie ze Boga mianym
                I niy ma wiynkszy władzy ôd Boga
                Bōg włado władzōm, to pedzieć moga.

                Tōż ktō je przeciw zwiyrzchności swoji
                Bogu przeciwio - Łōn za tym stoji
                Ci kierzy władzy tako buntujōm
                Niych potympiyniym sie niy dziwujōm
                Kere ściongajōm gynau na siebie
                Potympio istnych nasz Pan we niebie.

                Ci kierzy rzōndzōm dobrych niy straszōm
                Im niy utropiōm, wiary niy gaszōm
                Władza ich coby zło weg gōniyła
                Ze woli Boga tyż przeca wziyła.

                By niy boć władzy jako mosz robić?
                Dobra sie trzimej, a niy chciyj zgobić
                Wtedy cie władza bydzie chwolyła
                Kej cie ku dobru niy przimusiyła.

                Łōna w tym przeca tyż sługōm Bożym
                Uczynki twoje na ziymi woży
                Kej chytosz złego lynkać ci trzeba
                Władza miecz nosi ze woli Nieba.

                Tōż lepi kej sie władzy słuchocie
                Niy skuli starcha co przed niōm mocie
                A skiż sumiynio - mo dobru służyć
                Przeciw ziymskymu złu miecza użyć.

                Podatki płaćcie, tako sie godzi
                Dać sługōm Boga, niy płacić - szkodzi
                Łōni sōm po to by wachowali
                Byście tyż złego sie wystrzegali.

                Co mu noleży dejcie kożdymu
                Kōmu podatek - go dejcie tymu
                Cło niychej idzie w rynce cylnika
                Kogo boć mocie - bōjcie, trza rzykać
                Chwała tyż tymu ôddać wōm trzeba
                Kej mu szkryfniōno we woli Nieba.

                Długōw niy miyjcie - nojlepi tako
                Bliźnich miyłujcie zowdy jednako
                We bliźnich Boga dyć miyłujecie
                Ze Prawym zgodnie w życie lyźć chcecie.

                W niym przikozane: Niy cudzołożyć
                I tyż zabijać niy mosz sie wożyć
                Niy kradnij, godki niy miyj fałszywy
                Nō i byś niy był tyż pożōndliwy.

                Dyć jeszcze inksze tyż przikozanie
                Miyj w duszy zowdy, dej pozōr na nie
                Cobyś pszoł zowdy bliźniymu tela
                Jak pszajesz siebie, tōż gynau wiela.

                Z pszonio bliźniymu zło niy przigodzi
                Sztyjc pszoć bliźniymu, dobro durś rodzi
                Ze Prawym pszonie sie niy powadzi
                Kej niesie dobro, kej jymu radzi.

                Robcie to teroz, ruły niy miyjcie
                Już przeca wiycie, tyż gynau chciyjcie
                Czas prziszoł prawie na ôbudzynie
                Zdo iże blisko nasze zbowiiynie
                Bliżyj niż kej my w nie uwierzyli
                Doczkōmy chwały, doczkōmy chwili.

                Ćmok nocy przeszoł, dziyń już sie budzi
                Jasność sie tako ku ludziōm kludzi
                Trza złe uczynki ôdciepnōńć z ćmoka
                Zbroja światłości niych w naszych ôkach
                Trza jōm ôblykać, ze niōm lyźć dali
                By my zbowiyniym sie radowali.

                Bez dziyń godziwie swoje robiymy
                Niy na gościnach, tyż niy pijymy
                Niy na rozpuście, na bezecności
                Zowiści, zwadzie i ôszkliwości.

                W Pana Jezusa Krystusa - wiycie
                Trza nōm ôblykać i lyźć przez życie
                Niy skuli ciała, niy skuli tego
                By żōndzōm yno dogodzać jego.
                • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 23:03
                 XIV.

                 Kery we wierze je richtig słaby
                 Tego przigarnōńć do sia tyż trza by
                 Niych tako stanie, niych je ze wami
                 Wōm wadzić niy trza z jego myślami.

                 Ktōś wierzy iże wszysko jeść może
                 Inkszy inaczyj, wiysz ô tym Boże
                 Słaby we wierze chyci gymizy
                 Dyć tako Boga tyż ździybko bliżyj.

                 Kery jy, niychej tych niy wytyko
                 Co z niym niy jedzōm, choć widzi, bliko
                 Niy jedzōm - tyż niych niy ôsōndzajōm
                 Tych kierzy miejsce przi stole majōm
                 Bōg tyż to widzi, do sia przijmuje
                 Je miyłosierny - niych niy dziwuje.

                 Kim żeś czowieku by sōndzić inkszych?
                 Śmiysz sługōw cudzych sōndzić? Żeś wiynkszy
                 Ôd pana kery nad niymi prawie?
                 Kim żeś? Śmiysz sōndzić za niego w sprawie?

                 Co sie ôbalo abo co stoji
                 W pana swojego je ciyngym woli
                 Stoć bydzie wszysko co w Boga mocy
                 Kej Łōn chce, zwoli, tako ôboczy.

                 Jedyn - dziyń kożdy inakszym widzi
                 Drugi - jednakim i tym niy biydzi
                 Kożdy sie trzimie tego co woli
                 Co medykuje, co chce - to chwoli.

                 Ktō wiedzie podug dnia żywobycie
                 Tyż podug Pana robi to, wiycie
                 Kto jy - tyn Pana tako tyż chwoli
                 To wedle Boga je przeca woli
                 Ktō niy jy - tako ze woli Jego
                 Dziynkuje - wielbi tym Wszechmocnego.

                 Żodyn z nos dlo sia yno niy żyje
                 Tōż żywobycie nasze je czyje?
                 Żodyn z nos dlo sia tyż niy umiyro
                 I niy na darmo, kej Bōg zaziyro.

                 Dyć kej żyjymy - prawie dlo Niygo
                 Ke umiyrōmy - dlo Wszechmocnego
                 Ôd Boga my sōm we kożdy chwili
                 Kej umiyrōmy i kej my żyli.

                 Skiż tego była tyż śmierć Krystusa
                 I zmartwychwstanie - pedzieć wōm musza
                 Łōn mo skiż tego włodać wszyskimi
                 Tymi co żyjōm u umarłymi.

                 Czamu tyś chycioł sie prawie tego
                 Coby ôsōndzać brata swojego?
                 Ty zaś - wiysz czamu niy mosz we zocy
                 Brata? Niym gardzisz kej go ôboczysz.

                 Wszyjscy stanymy przed sōndym Jego
                 Krystusa, przeca Syna Bożego
                 Je naszkryflane: Pan godo: Żyja
                 Byście klynkali kej wōm ôdkryja
                 By kożdy jynzyk Boga wyznowoł
                 Kej na ty ziymi zaś byda stowoł.

                 Gynau kożdego czeko z nos prawie
                 By klynknōńć przed Niym we swoji sprawie
                 Bōg nos ôsōndzi w sprowiedliwości
                 Co krziwe teroz niych kożdy prości.

                 Bestōż nikogo niy łosōndzejcie
                 Tōż bardzi na to pozōr dowejcie
                 Cobyście brata prawie swojego
                 Niy ôbraziyli, wachujcie tego
                 Coby dlo niego niy być zgorszyniym
                 Coby mu niy stoć tyż utropiyniym.

                 Wiym, tymu wierza w Panu Jezusie
                 Co nic niyczyste ôd siebie, tu sie
                 Same niy znodło, ôd nos zoleży
                 Czowiek niyczystość jako chce mierzy.

                 Kej skuli jodła brat twōj cie tropi
                 Niychej twōj filip gynau spokopi
                 Iże z tym prawie już mniyj miyłujesz
                 Brata swojego, to forsztelujesz.

                 Tōż niy trop jodłym brata swojego
                 Niy trop tyż prawie co skuli tego
                 Iże sōm Krystus życie ôddowoł
                 Cobyś pszoł bratu i przi niym stowoł.

                 Niych to co dobrym waszym je przeca
                 Niy ciōngnie prawie do złego neca
                 Bluźniyrsta bez to sie niy chytejcie
                 Pszoć trza wōm ciyngym, dyć niy dziwejcie.

                 Krōlestwo Boże niy jodłym stoji
                 Jako tyż piciym - je za pokojym
                 Sprowiedliwościōm, weselym Pana
                 Ze Duchym Świyntym, je Jego miana.

                 Nōm potrza służyć dyć Krystusowi
                 Niychej to zowdy we ôczach jowi
                 Kto służy Bogu naszymu wiela
                 Ludziōm radości tyż do za tela.

                 Skiż tego trza coby my starali
                 Durś, by my społym sie szanowali
                 By pokōj ciyngym był miyndzy nami
                 By my cuzamyn rośli - niy sami.

                 Skiż jodła niy trza nōm bulić tego
                 Co ze gyszynku je Wszechmocnego
                 Jodło, choć czyste - złe do czowieka
                 Kej chce ôszydzić niym - zła doczekać.

                 Tōż dobrze kej ôd miynsa wstrzimujesz
                 I kej tyż wina niy pokosztujesz
                 Jako niy robisz tyż prawie tego
                 Czym brata gorszysz, starej ô niego
                 By niy ôbraziōł, by trzimoł wiary
                 By niypośledni był duch w niym miary.

                 Kej żeś przi wierze - miyj jōm dlo siebie
                 Z niōm stōj przed Bogym kery we niebie
                 I bydź szczyńśliwy kej w zgodzie żyjesz
                 Z sumiyniym swojim, dobra niy kryjesz.

                 Kery zaś wōntpić zdo przi jedzyniu
                 I medykuje w swojim sumiyniu
                 Tyn potympiōny - wiary w niym mało
                 Bestōż tyż prawie tako sie stało
                 Iże już zgrzyszōł kej wōntpi , wiycie
                 Niy skuli tego je żywobycie.
                 • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 23:03
                  XV.

                  My zaś, kej mocno je naszo wiara
                  Wspiyrać muszymy tych kerych miara
                  Je lichrzo prawie, we ich słabości
                  Niych siył szukajōm w naszy miyłości
                  Dyć herność naszo niych niy ôbjowio
                  I nōm stropiynio tako niy sprowio.

                  Kożdy z nos mustrym niych je drugymu
                  Niych tako żyje coby bliźniymu
                  Mōg świodczyć dobrym kere go dźwigo
                  Kożdy z nos we tym niychej niy migo.

                  Krystus niy szukoł dlo siebie zocy
                  Niy staroł ô to ze swoji mocy
                  Je naszkryflane: Ciebie szterujōm
                  Niych i złe słowa na Mie ślatujōm.

                  Wszysko co kejsik już naszkryflali
                  Nōm ku naukōm dyć tako dali
                  Coby wystykło nōm ciyrpliwości
                  Niechej nadzieja we sercach gości
                  Ze Pisma prawie niych ku nōm idzie
                  Trza tego trzimać a tako bydzie.

                  Bōg zaś, we swoji dyć ciyrpliwości
                  Kery nadzieji źrōdłym, radości
                  Niych zwoli byście to spokopiyli
                  Z mianym Jezusa Krystusa żyli.

                  Byście wy społym, wszyjscy jak jedyn
                  Zowdy już tako, a niy kejnedy
                  Chwolyli Boga co Ôjcym Pana
                  Pana Jezusa Krystusa miana.

                  Bestōż być mocie ciyngym ku siebie
                  Tukej już prawie, na ziymskim chlebie
                  Jako nos Krystus zowdy kuplowoł
                  Ku chwale Boga tako kerowoł.

                  Dyć godōm: Krystus był ôbrzezanym
                  Sługōm - poświodczōł dyć swojim mianym
                  To co Bōg ôjcōm ich ôbiycywoł
                  Służōł skiż Niego - tymu niy dziwoł.

                  Tyż służōł coby prawie pogany
                  Wielbiyli Boga ze Jego mianym
                  Kej je szkryfniōne: Wyznować byda
                  Kej z poganami ku Ciebie przida
                  I byda śpiywoł mianu Twojymu
                  Mojymu Bogu Wszechmogōncymu.

                  Pedzioł: Poganōm trza sie radować
                  Ze ludym jego, w tym społym stować
                  Pedzioł: Pogany, chwolcie tyż Pana
                  Niych wszyske ludy wielbiōm Go z miana.

                  Izajasz prawi: Z pnioka Jessego
                  Gałyńź wyrośnie z korzynio jego
                  Wyrośnie coby rzōńdzić nad niymi
                  Nad nacyjami gynau wszyskimi
                  We Niym nadzieja poganōw bydzie
                  Kej ku niym tako tyż prawie przidzie.

                  W Bogu nadzieja, Bōg niych w wos wlywo
                  Wiela radości, niychej niy dziwo
                  Co wos ôbdarzy pokojym z wiarōm
                  Nadzieja niychej w wos wielgōm miarōm
                  Rośnie ze mocy Ducha Świyntego
                  Jako tyż wiara rośnie we Niego.

                  Jo sōm miarkuja dyć braty moje
                  Co z wami tako gynau tyż to je
                  Iże dobroci wōm niy brakuje
                  Anōngu tela aże dziwuje
                  I jedni drugich tyż pouczocie
                  Krystusa w duszach swojich durś mocie.

                  Kajniykaj w brifie szkryfnołch dość śmiało
                  By spômnieć ô tym mi sztimowało
                  Ze woli Boga spominōm ô tym
                  Trza mi terozki, niy kejś, niy potym.

                  Ze łaskōm Boga w tym gynau przeca
                  Żech sługōm z Pana Jezusa neca
                  Coby niyść Słowo poganōm prawie
                  Brif mōj po tymu i we ty sprawie.

                  Coby poganōw przijōn ôfiara
                  Mi trza nauczać, ô to sie starać
                  Ôfiara gynau Ducha Świyntego
                  Stōnd słowa brifu prawie mojego
                  Stōnd chwała moja prawie w Krystusie
                  Stanōńć przed Bogym z tym we Jezusie.

                  Niy ôpowoża sie przeca godać
                  We czym by Jego niy była zgoda
                  Czego by Krystus niy przikozywoł
                  A yno czymu na zgoda kiwoł.

                  Na co sie godziōł skiż prziwiedzynio
                  Bogu poganōw wedle sumiynio
                  W usłuchliwości, ze gorkōm wiarōm
                  W słowach, w uczynku - durś zocnōm miarōm.

                  Dyć przez moc znakōw i cudōw Jego
                  Jako przez moc tyż Ducha Świyntego
                  Starołch sie prawie lyźć we dziedziny
                  Ôd Jeruzalym, kaj yno driny
                  We kraje aże po Iliryka
                  Ze Ewangeljōm - by chcieli rzykać.

                  Ze wiarōm prawie w Pana naszego
                  I Boga Ôjca Wszechmogōncego
                  Ze Ewangeljōm miyndzy poganōw
                  Loz żech skiż Boga naszego mianōw.

                  Z mianym Krystusa loz żech tam zowdy
                  Kaj zmartwychwstanio niy znali prowdy
                  Na cudzych gruntach żech niy sioł Słowa
                  Żech fundamynta dźwigoł ôd nowa.

                  Dyć stoji tako: Ci Go ôboczōm
                  Kaj ô Niym cicho było jak nocōm
                  I ci spokopiōm co niy słyszeli
                  Już ô Niym drapci - bydōm Go chcieli.

                  Bestōż tyż wiela mi w tym wadziyło
                  Coby lyźć ku wōm, tako trefiyło
                  Terozki za mnōm już zdo to prawie
                  Chca do wos zajrzeć we Boga sprawie
                  Po prowdzie, chcioł żech już roki tymu
                  Trefić ze Słowym gynau do Rzymu.

                  Ku zachodowi słōńca zaziyrōm
                  Ku Iberyji w wander wybiyrōm
                  Tōż bych wpiyrw trefiōł w Rzymie ze wami
                  I chwała Pana głosiōł słowami.
                  • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 23:04
                   Gościnōm waszōm bych uradowoł
                   I Słowo Boże w podziynce dowoł
                   Byście mie potym ôdprowadziyli
                   Kej rajza dali - doczkōm ty chwili.

                   Teroz ku Jeruzalym keruja
                   Świyntych w dziedzinie ty uraduja
                   Kej we tym czasie tam klepiōm biyda
                   Ze gyszynkami ku istnym przida.

                   Dyć Macedōńjo z Achajōm społym
                   Spōmōc ich chcieli w czas niywesoły
                   Bogaci w duchu dłużnymi czujōm
                   Dobrym im służōm, tako radujōm.

                   Pogany erbli ze Jeruzalym
                   Ducha Świyntego, tōż uskłodali
                   Co prawie dało - ślōm ku ubogim
                   Co ciału służy ślōm w świynte progi.

                   Z ich plōnym prawie posługa moja
                   We Jeruzalym dyć niy postoja
                   Ku Iberyji potym skeruja
                   Wtedy i do wos tyż zawandruja.

                   Dyć wiym, kej w kōńcu i do wos przida
                   Ze woli Boga we Rzymie byda
                   Z błogosławiyństwym Pana naszego
                   Z pōmocōm tako Ducha Świyntego.

                   Prosza wos braty byście wspiyrali
                   Byście do Boga za mie rzykali
                   Niych we Jezusie Krystusie Panie
                   Ze pszoniym Ducha Świyntego stanie
                   To co by prawie mie radowało
                   Co zdo mi iże by sztimowało.

                   Bych z rōnk niywiernych ôstoł wyrwany
                   We Jeruzalym, z Krystusa mianym
                   A zaś ôfiara posługi moji
                   Niychej we zocy u świyntych stoji
                   Niych niōm radujōm, kej z serca dano
                   Niychej ze pszoniym je ôdebrano.

                   Bych mōg zaś potym ku wōm skerować
                   Z radościōm tako nauki dować
                   Jako tyż dychnōńć kej bydzie trzeba
                   Kej zwoli na to mi Pan ze nieba.

                   Bōg niych w pokoju ze wami bydzie
                   Wasze rzykanie ku Niymu idzie
                   Na drōgach waszych niy tropi kamyń
                   Ku Bogu idźcie jako jo - amyn.

                   XVI.

                   Polecōm Febe uwodze waszy
                   Nōm siostra zocno we wierze naszy
                   W Kenchreach służy durś Kościołowi
                   We Duchu Świyntym niych zowdy jowi.

                   Byście godziwie jōm prziwitali
                   Służkōm we Panu, byście wspiyrali
                   We kożdy sprawie co jyj przipadnie
                   Dejcie co trza jyj, kej łōna snadnie
                   Kożdymu z wiernych tyż pōmogała
                   I mie jednako, za co jyj chwała.

                   Pryske z Akwilōm pozdrōwcie tako
                   Mi pōmogali zowdy jednako
                   Z wiarōm w Krystusa Jezusa Pana
                   Godni sōm trzimać sie Jego miana.

                   Niyroz i za mie kark nastowiali
                   Sie ôpowodze jejich dziwali
                   Gorko dziynkuja im za to wszysko
                   Choć sōm daleko - ôd serca blisko.

                   Kościoły nasze im dyć dziynkujōm
                   Te co poganōw do sia zwołujōm
                   Jako tyn kery ich dōma trzimie
                   I głosi chwała Pana, niy drzymie.

                   Tyż Epemeta pozdrowić chciyjcie
                   Go za kamrata mojego miyjcie
                   Łōn piyrszy w Azji uwierzōł w Pana
                   I mocno trzimie Krystusa miana.

                   Maryja tako pozdrowić chciyjcie
                   We zocy istno gynau durś miyjcie
                   Wiela zrobiyła coby to stało
                   Coby wōm wiary tyż przibywało.

                   Dejcie pozdrowić tyż Andrōnika
                   I Junja - za nich tyż byda rzykać
                   Ôba mi przeca sōm krewniokami
                   I ze heresztu tyż kamratami.

                   Ich Apostoły tyż przeca znajōm
                   We zocy istnych gynau fest majōm
                   Już przi Krystusie przedymnōm byli
                   Panu naszymu tako służyli.

                   Pozdrowcie prawie tyż Ampliata
                   Miyłego Panu, a mi jak brata
                   Urbana tako, fest pōmocnymu
                   Tyż we Krystusie, prawie po tymu.

                   Chciyjcie Stachysa za mie pozdrowić
                   Chciołbych przi niymu gynau sie zjowić
                   I Apellesa, tako skiż tego
                   Iże tyż sługōm Pana naszego.

                   Pozdrowcie ludzi Arystobula
                   Wpiyrw jego przeca, chciołbych przikulać
                   Pod dōm istnego, ku familiji
                   Niych Bōg wachuje ôd tragedyji.

                   Tyż Herodjōna co mi krewniokym
                   Pozdrōwcie, kukoł bych z chyńciōm łokym
                   Na niego prawie i tyż uściskoł
                   Żol iże niy je żech teroz blisko.

                   Śla pozdrowiynia tyż Narcysowi
                   I familiji jego - mi jowi
                   Jako ta kero umocnio Pana
                   Chwoli Krystusa co dziyń ôd rana.

                   Anō, Tryfyna i tyż Tryfoza
                   Przez wos pozdrowić terozki woża
                   Ôbie niywjasty służōm w Krystusie
                   Miyłe sōm Panu, kłōniajōm Mu sie.

                   Pozdrōwcie gorko zocno Persyda
                   Służy we Panu, wspiyro kej biyda
                   Umiyłowanōm bestōż je Jego
                   Trzimie tyż miana Krystusowego.

                   Rufa pozdrōwcie, Pan go wybiyro
                   Ku matce jego dyć tyż zaziyro
                   Tōż jōm pozdrōwcie, tyż matka moja
                   Kej żech niy przi wos, a tukej stoja.
                   • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Rzymianow 10.06.23, 23:04
                    Pozdrowić chciyjcie tyż Asynkryta
                    Flegōnt i Hermes we gowie mi tam
                    Patroba, jako tyż i Hermasa
                    Bratōw ôd istnych spōmnieć mi trza sam.

                    Dejcie pozdrowić tyż Filologa
                    I Julje tako - prosza kej moga
                    I Nereusza ze siostrōm jego
                    I Ôlimpiada - jeszcze do tego
                    Tych wszyskich świyntych kierzy ze niymi
                    Z pozdrowiyniami niych sōm mojymi.

                    Tyż jedni drugich pozdrōwcie społym
                    Niych pozdrowiyniōw je czas wesoły
                    Wos tyż Kościoły dyć pozdrowiajōm
                    W Krystusie Panu wszyjscy wōm pszajōm.

                    Prosza wos jednak tyż, moje braty
                    Byście dowali pozōr fest za tym
                    Coby ôstudy, zwady niy było
                    Źle jakby prawie tako trefiyło
                    Przeciw nauce naszyj to robiōm
                    Dejcie im pokōj, niych wōm niy zgobiōm.

                    Łōni niy służōm Panu naszymu
                    Gynau brzuchowi yno swojymu
                    Kej godkōm słodzōm, pochlybstw chytajōm
                    We prostych sercach yno motlajōm.

                    Wszyjscy wos znajōm z usłuchliwości
                    Bestōż mōm z tego wiela radości
                    Chca byście dobra ciyngym trzimali
                    I zowdy zocnie medykowali
                    Byście przed Bogym byli czystymi
                    Zła niy chytejcie tukej na ziymi.

                    Niych Bōg pokoju ku wōm zaziyro
                    Djobła spod nōg waszych drapko zdziyro
                    Kej łaska Pana naszego z wami
                    Krystus wachuje, żeście niy sami.

                    Wos Tymoteusz teroz pozdrowio
                    Mi fest pōmocny, co umi sprowio
                    Lucjusz i Jazōn z Sozypaterym
                    Z krewniokōw mojich tyż conikery.

                    Jo Tercjusz teroz tyż wos pozdrowiōm
                    Żech jakby rynkōm yno Pawłowōm
                    Brif tyn wōm szkryflōm, łōn mi dyktuje
                    Niych Jezus Krystus wami raduje.

                    Gajus pozdrowio wos we Krystusie
                    Mi gospodorzym, Kościōł w Jezusie
                    Wos tyz pozdrowio w całości tako
                    Chwolicie Pana jak my - jednako.

                    Pozdrowio Erast gynau przi tymu
                    Szafarzym gminy naszy, dyć Rzymu
                    Niych pozdrowiynia siyngajōm jego
                    Z bratym Kwartusym prawie do tego.

                    Niych bydzie łaska Pana naszego
                    Z wami wszyskimi, kej blisko Niego
                    Wszyjscy my społym tako cuzamyn
                    Na wieki wiekōw już przeca - amyn.

                    Tymu zaś kery mo moc kerować
                    Ku Ewangelji moji durś z nowa
                    Trzimać przi zmartwychwstanio nowinie
                    I przi Jezusie Krystusie Synie
                    Co w tajymnicy było ôbjowiany
                    Przez wieki duge dyć ukrywany.

                    Terozki prawie ziymski dziedzinie
                    Dany był ofyn - świat niy ôminie
                    Co u prorokōw w Piśmie czytōmy
                    Iże Mesjosza w Niym wszyjscy mōmy.

                    Bog Wszechmogōncy tako winszowoł
                    By posłuszyństwa w wierze zoznowoł
                    Z wszyskich narodōw co Go poznały
                    Co Słowo Jego tyż wysłuchały.

                    Bogu zaś, w Jego wielgi mōndrości
                    Kery w Jezusie Krystusie gości
                    Kery ze Synym tako cuzamyn
                    Chwała na wieki wiekōw je - amyn.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka