Dodaj do ulubionych

Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie

27.02.07, 12:50

Plemiona słowiańskie można podzielić na parę grup:

1.Stare,nieprzekształcone

2.Nowe,powstałe w wyniku rozbcia organizacji plemiennej lub zmiany pierwotnej
nazwy

3.Wielkie,będące często Związkiem Plemiennym

4.Małe-powstałe z rozbicia plemiennego,żyjące gdzieś na uboczu l;ub wchodzące
w skład większej Organizacji Plemiennej

*1
Do Starych Plemion można zaliczyć min.:Serbów,Chorwatów.Dudlebów,Obodrzyców,
Wieletów,Siewierów,Druguwitów

*2
Za Nowe Plemiona można uznać np.:Bużan i Wołynian pochodzących od Dudlebów,
Pomorzan(nazwa z XII w.) oraz szereg plemion bałkańskich(Dukljanie,
Konewljanie)

*Wielkimi Plemionami były min.:Obodrzyce,Wieleci,Serbowie -tworzyły
Fedracje pomniejszych organizmów terytorialnych

*Małe Plemiona,np.:Drzewianie(na zachód od Łaby),Wagrowie(w ramach Związku
Obodrzyckiego),Chyżanie(część Wieletów),Ranowie(samodzielne plemię bytujące
na wyspie Rugii)

.....
W oparciu o :Lech Leciejewicz'Słowianie Zachodni'
'Mały słownik kultury dawnych Słowian' pod redakcją Lecha Leciejewicza
Jan Szołta'Zarys dziejów Serbołużyczan'
'Historia Słowian Południowych i Zachodnich':Jerzy Skowronek,Mieczysław Tanty,
Tadeusz Wasilewski
Obserwuj wątek
  • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 28.02.07, 13:44

   Język słowiański ma tendencję do silnej kategoryzacji uczuć i ważności.
   Nazwy słowiańskie można podzielić na 'bezuczuciowe',surowe,np.'dąb','góra',
   'las','biały'oraz na niosące jakieś dodatkowe przesłanie,dodatkową
   informację,np.:
   'góreczka'-mała góra;'górzysko'-wielka góra

   Nazwy miejscowe ,osobowe możemy podzielić również
   na 'bezuczuciowe'('małoinformacyjne powiedzmy,suche w przekazie).
   Plemionami noszącymi takowe nazwanie byli:
   Serbowie,Rugiowie,Wagrowie,Czesi,Dudlebowie,Chorwaci(od 'chorwat'),Wieleti
   (od 'wielet'),Redarowie,Lemuzi,Siewiery,Tywercy,Siedem Rodów,
   Jeziercy(chyba że byli 'Jeziericy'?),Milingowie,Sagudaci,Brsjacy.

   Nazwy miejscowe,osobowe 'uczuciowe'(skategoryzowane) wywyższające,z końcówkami
   na 'sk','sko':górzysko,chłopisko-oznaczające coś wielkiego,ważnego.
   (Czy nazwiska 'na ski' nie spełniają tej roli?Ale też i 'ak',np.'Marciniak '.).
   Nazwy miejscowe i osobowe 'uczuciowe' pomniejszające lub
   infantylizujące,znamionujące często jakąś zależność,np.'Skrzynno','Szydłowiec'.
   (Wśród nazwisk te co mają końcówki na:'ek','czyk','ik','ec',eń-oń','icz').
   Końcówki 'ice' i 'anie' są nie tyle 'umniejszające' co 'miłe i wzniosłe'
   (chociaż prawdopodobnie oznaczają 'podporzadkowanie').
   Przeważna część plemion słowiańskich nosiła owe miana:
   Wiatycze,Krywicze,Słowieni,Lędzice,Mazowszanie itp...

   Oprócz powyższego są jeszcze wśród nazw 'uczuciowych'(kategoryzujących)
   -jasne i czarne(też 'czerwone' i prawdopodobnie 'zielone'.
   (Białe oznaczają ważność,świętość,wielkość,szlachetność i władczość i
   prawdopodobnie 'starszeństwo';czarne-przeciwnie)
   -wielkie i małe(mniej więcej podobne znaczenie ważności)
   -stare i nowe(oznaczające dawne i młode -dające np.informację skąd się brało
   osadnictwo na danym obszarze;być może 'stare' dawniej też oznaczały 'coś
   wyższego'?)

   Do plemion 'jasnych' zaliczano Białych Serbów i Białych Chorwatów.
   'Wielkimi' i 'małymi' były np.:Wielka Polska i Mała Polska.
   Ruś oznaczała się 'kolorowością ziem':Biała Ruś,Czarna Ruś,Czerwona Ruś.
   Sporo jest nazw miejscowych takich jak 'Stargard',Stara Wieś','Nowgorod',
   'Nowe' itd.

   Źódła:

   'Mały słownik kultury dawnych Słowian'
   'Atlas historyczny Polski'
   H.Łowmiański 'Początki Polski'
   T.S.Marski'Księga Popiołów'

   -------------------------

   Jan Andrzej Olszak


   • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 01.03.07, 13:07

    Surowe,niewywyższające,nieumniejszające,nieinfantylne nazwy mogą świadczyć
    o braku wielkich różnic społecznych :ludzie równi sobie nie czują się ani gorsi
    ani lepsi od innych.
    Również suche nazwy miejscowe i geograficzne mogą oznaczać,że u ludności która
    je nazywała nie było wielkiego zróżnicowania .
    Słowianie którzy szli w świat nadawali już często miana dość różnorodne co
    do ważności,tzn.że nie byli jednorodni pod względem pochodzenia.

    Surowe nazwania czy to osobowe czy to jakieś inne prawdopodobnie są
    w większości najbardziej archaiczne.
    Wydaje się,że określenia typu 'Radomy'(od Radoma),Zdziechy(od Zdziecha),
    'Góry'(od Góra),'Sulisze'(od Sulisza) mają nie tylko 'demokratyczny' co
    nawet groźny wydźwięk.
    ('Suliszki' i 'Górki' są z jednej strony 'surowi', z drugiej przez umniejszające
    końcówki zinfantylizowani).
    'Miłkowscy','Radomscy' brzmią więcej podniośle niż strasznie-zdaje się że
    szlachta polska chciała tego typu nazwiskami podkreślić i wyższość
    i 'kulturalność' nad plebsem.
    Z kolei 'Mickiewicze','Aleksandrowicze' wydają się być jakoś mili,wyniośli ale
    przy tym dziecinni i swojscy.

    Surowe nazwy plemienne prawdopodobnie sa najbardziej archaiczne,z czasów
    gdy nie było wielkiego rozstrzału klasowego lub mogą świadczyć o sile plemienia,
    o grozie wojowników.
    Chociaż u dawnych Indoeuropejczyków były kategorie ważności:małości i wielkości,
    podporządkowania i dominacji...
    Zatem nazwy nieuczuciowe bardziej oznaczają 'silnych,twardych,strasznych' ludzi
    niż to iż są wiekowego pochodzenia.

    Plemiona :Serbowie,Rugiowie,Wagrowie,Dudlebowie,Chorwaci,Wieleci,Redarowie,
    Redarowie,Lemuzi,Siewiery,Tywercy,Siedem Rodów,Jeziercy,Milingowie,Sagudaci,
    Brsjacy,Czesi,Kaszubi -to są zbiorowiska bardzo wojowniczych odłamów Słowian.

    Niewykluczone jest iż 'Wieleci' są odłamem 'Chorwatów' gdyż mają dość podobne
    końcówki:'at' i 'et'a ich plemiona żyły w bliskim sąsiedztwie obok Serbów:
    1.na Bałkanach
    2.Na Zachodzie(Serbowie Połabscy i Chorwaci Czescy)-rozumując przez analogię
    'Wieleci' byliby Chorwatami gdyż ich sąsiadami byli od południa Serbowie.

    Najbardziej surowa hydronimia prasłowiańska występuje ,jak to od dawna
    udowadniają różni slawiści na Ukrainie(być może obejmowała też i wschodnią
    Polskę:Tanew,Branew,Huczwa w zamojskiem są właśnie tegoż pratypu).
    • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 02.03.07, 10:46

     Tak się składa,że najwięcej wiadomości o starodawnych plemionach słowiańskich
     zanotowano z terenu Połabia.
     Sporo informacji jest też z obszaru,Czech i Bałkanów.
     Natomiast plemiona polskie i wschodniosłowiańskie zostały opisane dość późno
     z okresu gdy większość najpewniej nosiła już nowe,przekształcone nazwy.

     Plemiona słowiańskie w czasie wędrówki ludów porozrywały się na drobne części
     które poprzechodziły w różne zakątki Europy.
     Mamy Serbów na Połabiu,Bałkanach,a występowali też prawdopodobnie na Rusi.
     Obodrzyce są notowani na Połabiu i nad Dunajem.
     Wiele,wiele plemion archaicznych mogło żyć na obszarach Polski i Rusi,jednak
     nie zostały zauważone przez kronikarzy.
     Jedynie Dudlebowie mają w miarę niezły rodowód.
     Widać na ich przykładzie jak z pierwotnych 'Dulebów' zmienili się w 'Bużan'
     a potem w 'Wołynian'- a wszystko na przestrzeni paru stuleci.

     Wiadomo rzecz,nazewnictwo czy to osobowe,czy to wodne,czy miejscowe,
     ściśle uzależnione jest od języka,dialektu i miejcowej tradycji ludności która
     je nadaje.
     Otóż wędrujący Serbowie,Chorwaci,Obodrzyce itd. musieli dawać nazwy które były
     rozpowszechnione w ich plemionach.

     1.Nazewnictwo miejscowe:porównuję nomenklaturę osadnicza z dowolnego obszaru
     z innymi tereanami słowiańskimi.
     Przykład:czescy dudlebowie z Południa Czech.
     Jakie tam są nazwania grodów i osad i czy są podobne im gdzieś w Polsce
     i w drugich ziemiach słowiańskich?

     2.Nazwy poszczególnych plemion wchodzących w skład większych związków.
     Przykład:Serbowie Połabscy.
     Czy w innych rejonach występują analogiczne plemiona lub ziemie podobnego
     pochodzenia?

     3.Imiona wodzów słowiańskich danego plemienia oraz imiona występujące w danych
     dynastiach słowiańskich.
     Powszechnie wiadomo,że miana rodowe były nadawane na cześć przodków,tzn.że
     w danej rodzinie lub plemieniu musiały być imiona szczególnie ulubione.
     Przykład:Serbowie Połabscy.
     Imię 'Cześcibor' -analogicznie w Polsce brat Mieszka 'Czcibor'.
     Powiązanie z 'Zespołem Serbskim?'.
     Przykład:Obodrzyce.
     U nich w imionach występuję często,już w VIII w. końcówka'ko',np.'Drożko'.
     Podobieństwo do 'Mieszko'.
     Itd...

     4.Hydronimia występująca na obszarach danego plemienia i- w ogóle nazwania
     krain,ziem ,gór,jezior oraz porównanie je z innymi dzielnicami słowiańskimi.
     (Słowianie na nieszczęście przeważnie brali starą nomenklaturę ,zatem trudno
     będzie porównać.Ale nawyki językowe jakieś przecież mieli!).
     • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 03.03.07, 12:22
      I Obodrzyce

      1.'Obodrzyce naddunajscy,plemię południowosłowiańskie wspomniane w źródłach
      w 1. połowie IX w.Wkrótce po 824 włączeni zostali do państwa bułgarskiego.
      Lokalizacja sporna;mieszkali może w rejonie ujścia Cisy do Dunaju'.
      ('Mały Słownik kultury dawnych Słowian')
      2.pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_obodrycki
      pl.wikipedia.org/wiki/Warnowie
      pl.wikipedia.org/wiki/Wagrowie
      pl.wikipedia.org/wiki/Smoli%C5%84cy
      pl.wikipedia.org/wiki/Drzewianie
      www.slavinja.republika.pl/tekst39.html
      pl.wikipedia.org/wiki/Obodryci
      pl.wikipedia.org/wiki/Morzyczanie
      pl.wikipedia.org/wiki/Gliwianie
      pl.wikipedia.org/wiki/Byty%C5%84cy
      1.Drzewianie-wschodniosłowiańscy 'Derewlanie'

      2.Ododrzyci Połabscy-Obodrzyci Naddunajscy

      3.Smolińcy-Smoleńcy Bałkańscy(południowa Bułgaria)
      *Smoleńsk(w Ziemi Krywiczów)
      pl.wikipedia.org/wiki/Smole%C5%84sk
      4.Warnowie-Warna(wschodnia Bułgaria:na Ziemi Siewierzan?Siedmiu Rodów?)
      pl.wikipedia.org/wiki/Warna
      5.Glinianie(Gliwianie)-Gliwice(Śląsk)
      pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Gliwic
      6.Bytyńcy-Budynowi
      pl.wikipedia.org/wiki/Budynowie
      *Bytonia(Gdańskie)
      *Bytoń(Włocławskie)
      *Bytów(Słupskie)
      *Bytyń(Chełmskie)
      *Bytyń(Poznańskie)
      • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 04.03.07, 16:34

       Imiona władców i możnych obodrzyckich:

       1.Błus

       2.Budywoj

       3.Cieszymir

       4.Czedrog

       5.Drażko(VIII w.)

       6.Dobomysł

       7.Gostomysł

       8.Gotszalk

       9.Gryn

       10.Kanut

       11.Krut

       12.Mściwoj

       13.Mściwoj

       14.Mścisław

       15.Nakon

       16.Niklot

       17.Niklot

       18.(Uto) Przybigniew

       19.Przybysław

       20.Przybysław

       21.Rocheł(Rokiel)

       22.Sławomir

       23.Stojgniew

       24.Świętopełk

       25.Warcisław

       26.Wilczan(VIII w.)

       Sławinia

       L.Leciejewicz 'Słowianie Zachodni'
       'Historia Słowian Południowych i Zachodnich'
       • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 05.03.07, 23:19


        Nazwy miast i wsi obodrzyckich i drzewiańskich:

        1.Wustrow
        2.Luchow
        3.Stargard
        4.Racibórz
        5.Lubeka
        6.Swarzyn
        7.Płoń
        8.Roztoka

        9.Malente
        10.Preetz
        11.Molln
        12.Zarrentin
        13.Lubtheen
        14.Grabow
        15.Parchim
        16.Malchow
        17.Mechlin(Meklemburg)
        18.Gustrow
        19.Plau
        20.Butzow
        21.Schwan
        22.Zieslubbe

        Rzeki:

        Świętana
        Warnawa
        • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 06.03.07, 11:19
         Wieleci
         pl.wikipedia.org/wiki/Wieleci
         pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_wielecki
         pl.wikipedia.org/wiki/Chy%C5%BCanie
         pl.wikipedia.org/wiki/Czrezpienianie
         pl.wikipedia.org/wiki/Do%C5%82%C4%99%C5%BCanie
         pl.wikipedia.org/wiki/Redarowie
         pl.wikipedia.org/wiki/Stodoranie
         pl.wikipedia.org/wiki/Doszanie
         pl.wikipedia.org/wiki/Zamczycy
         pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82oni
         Być może
         pl.wikipedia.org/wiki/Sprewianie
         pl.wikipedia.org/wiki/Morzyczanie
         pl.wikipedia.org/wiki/Wkrzanie
         pl.wikipedia.org/wiki/Ranowie
         pl.wikipedia.org/wiki/Pyrzyczanie
         pl.wikipedia.org/wiki/Wolinianie
         Prawdopodobnie Wieleci Właściwi,Ranowie,Zachodni Pomorzanie,Wkrzanie i
         Stodoranie z drobnymi plemionkami odrzańsko-połabskimi należeli do Wieletów.
         Wieleci byli odłamem Chorwatów?
         'Wiel'et'
         'Chorw'at'
         Natomiast do Serbów mogli należeć:
         'S'rb'owie
         'Dudl'eb'owie'
         'Kasz'ub'i'
         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 07.03.07, 12:00


          Wieleci pierwotnie stanowili ogromne plemię.
          Cała północna Polska,Pomorze oraz północno-wschodnie Połabie było zasiedlone
          przez Wieletów z wyjątkiem małych enklaw(Kaszubów,Obodrzyców- w częśći
          Wielkopolski?).Najpewniej w rękach wieleckich były:Północno-zachodnie Mazowsze,
          Wielkopolska(bez terenów nad Obrą?),Kujawy,Ziemia Chełmińska,Kociewie,Pomorze
          (bez Kaszubii),Ziemia Lubuska,Połabie Północno-Wschodnie...
          Prawdopodobniej już w VII w.z terenów Polski Środkowej poszła silna ekspansja
          osadniczo-wojskowa w ich kierunku.W jej wyniku zajęte zostały dawne Ziemie
          Wieleckie (Mazowsze Północno-Zachodnie,Wielkopolska,Kujawy,Ziemia Chełmińska)
          do IX-X w.Potem zaś nacisk plemion środkowopolskich(zamieszkujących wpierw
          rejon :Częstochowa-Sieradz-Łęczyca)doprowadził do skolonizowania:Kociewia,
          Krajny,Ziemi Lubuskiej.Nie udało się Piastom ,choć tego bardzo chcieli, zająć
          Pomorza Zachodniego i Ziemi Stodoran oraz innych wieleckich...
          Łowmiański przypuszcza,że wieleckiego pochodzenia mogą być
          nazwy:Wieleń ,Wieluń...
          A najpewniej jeszcze:Wieluńczanie(Wolinianie),Wdzydze(?),Lututów(Lutycy?),
          Wałcz,Tuchola...
          Najdłużej Wieleci w Polsce przetrwali na Kociewiu,Pałukach,w Borach
          Tucholskich, i Krajnie-gdzie stopniowo
          zasymilowani zostali przez 'Środkowopolaków' i Kaszubów(na Pomorzu Wschodnim).
          Duża enklawa wielecka znajdowała się w okolicach Wielunia,niewykluczone że w w
          zamkniętej linii:Wołczyn-Wieruszów-Lututów-Wieluń...
          Wieleci wyginęli jedynie na Zachodzie,w Polsce natomiast ulegli podbojowi i
          asymilacji do Środkowopolaków,nie ginąc bynajmniej biologicznie i dając wkład w
          rozwój języka i dialektów polskich(zwłaszcza w połabskopodobnym Mazowszu i na
          Kszubach,w mniejszym zakresie w całe Północno-Zachodniej Polsce)....

          Dynastia piastowska wywodziła się z jednej z siejących postrach drużyn
          wojowników-osadników 'Środkowopolskich' ...Po zajęciu Wielkopolski i Kujaw oraz
          scaleniu władzy na owym terytorium Piastowie tym razem uderzyli na obszary
          rozciągające się na południe i wschód od swych siedzib...
          • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 09.03.07, 09:29

           Imiona Wieleckie(Wieletów,Ranów,Stodoran,Pomorzan Zachodnich)

           Bogusław
           Całodrog
           Ciesław
           Domasław
           Drogowit
           Jaksa
           Jaromir
           Miłogost
           Misław
           Niedamir(Niemir)
           Przybysław
           Racibor
           Siemysł
           Tugumir
           Warcisław
           Wyszak

           Dragomira(Drahomira)


           Lech Leciejewicz "Słowianie Zachodni"
           "Historia Słowian Połuniowych i Zachodnich"-j.Skowronek,M.Tanty,T.Wasilewski

           pl.wikipedia.org/wiki/Gryfici
           de.wikipedia.org/wiki/Greifen
           de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Herz%C3%B6ge_von_Pommern
           pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ta_pomorscy           • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 10.03.07, 11:31

            Popularne imiona władców Pomorza Zachodniego:

            1.Bogusław-14 panujących o tym imieniu
            2.Warcisław-10
            3.Barnim-8
            4.Kazimierz-5
            5.Jaromir(Jaromar)-3
            6.Wisław-3
            7.Świętobor
            8.Racibor-1
            9.Sambor-1
            10.Tesław-1
            11.Wiesław-1

            W VIII zanotowano wśród Stodoran imię Drogo-wit...
            Bóstwa rugijskie miały podobną końcówkę w zakończeniu swych imion 'Rugiewit',
            'Jarowit'.
            Występowała ona u Piastów 'Ziemowit'...
            Podobnie u Południowych Słowian:Ljudevit(tzw.Posawski) i Ljudovid(książę
            Zahumljańskich Serbów)....

            Imiona powyższego typu być może były właściwe Wieletom-Chorwatom(Serbowie
            Zahumljańscy mogli je zapożyczyć od Chorwatów z którymi sąsiadowali)???...
            Piastowie rozsiadli się na ziemiach dawniej wieleckich zatem nie dziwią jakieś
            wpływy językowe po dawnych mieszkańcach -dodatkowo byli skoligaceni z rodami
            połabskimi...

            Lech Leciejewicz "Słowianie ZAchodni"
            "Historia Słowian Południowych i Zachodnich"-J.Skowronek,M.Tanty,T.Wasilewski
            • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 11.03.07, 13:13

             Nazwenictwo Zachodniowieleckie(Meklemburgia,Pomorze Zachodnie,Brandenburgia,
             Północno-Zachodnia Wielkopolska):

             1.Stodoranie

             Stradów(krakowskie)
             Staradonice(?)(Czechy)

             2.Wieleci

             Wawel(Kraków)
             Wieliczka(krakowskie)
             Wełtawa(rzeka w Czechach)

             3.Redary

             Reda(Pomorze Wschodnie)

             4.Radogoszcz

             Radgoszcz(gorzowskie)
             Radgoszcz(tarnowskie)
             Radogoszcz(gdańskie)
             Radogoszcz(jeleniogórskie)
             Radogoszcz(ostrołęckie)

             5.Wołogoszcz(Wolgast)

             6.Gnojno(Gnoien)

             (kilka wiosek na północy Polski)

             7.Strzałów(Stralsund)

             (są wsie w Polsce)

             8.Waren(Warzyn)

             Warenka(konińskie)
             Warzyno(gdańskie)
             Warzyn(2 wsie w kieleckim)

             9.rzeka Reknica

             10.rzeka Piana

             11.Gryfia(Greifswald)

             12.Wołogoszcz(koło Uznamia)

             13.Grodziec(na Rugii)

             14.Arkona(na Rugii)

             15.Choćków(Gustrow)

             16.Teterow

             17.Malchin

             18.Dargun

             19.Doberan

             20.Dymin(Demmin)

             Dyminek(koszalińskie)
             Dyminy(kaliskie)

             21.Jarmen

             22.Bartow

             23.Treptow

             24.Uznam(miasto i wyspa)

             25.Wolin(miasto i wyspa)

             26.Mirow

             27.Torgelow

             28.Pozdawilk(Pasewalk)

             29.Przęcław(Prenzlau)

             30.Chyżanie

             Chyżna(nowosądeckie)
             Kcynia(bydgoskie)
             Kczewo(gdańskie)
             Kczewo(słupskie)

             31.Templin

             32.Stargard(Burg Stargard)

             33.Strelitz(Strzelice)

             34.Granica(Gransee)

             35.Cednik(Zehdenick)

             36.Rupin

             37.Wielogoszcz(Wehhlgost)

             38.Hobolin(Hawelberg)

             39.Racienow(Rathenow)

             Raciąż(bydgoskie)
             Raciąż(ciechanowskie)

             Raciążek(włocławskie)

             Racięcin(konińskie)

             40.Robel

             41.Milow

             42.Przemnica(Premnitz)

             43.Gencin(Genthin)

             44.Brenna(Brandenburg)

             Brenica(piotrkowskie)
             Brenna(4 wsie w bielskim)
             Brennik(legnickie)
             Brenno(leszczyńskie)
             Breń(gorzowskie)
             Breń(tarnowskie)
             Breń Osuchowski(rzeszowskie)
             Breńsk(słupskie)
             Brnik(tarnowskie)

             45.Postąpin(Poczdam)

             46.Małow(Mallow)

             47.Teltow

             48.Berlin

             49.Glinka(Glienicke)

             50.Kopnik(Kopenick)

             51.Storkow(związek ze 'Stodoranami'?)

             52.Pieskow

             53.Goleniów

             54.Stargard Szczeciński

             55.Szczecin

             Szczecinek(koszalińskie)
             Szczecno(kaliskie)
             Szczecyn(tarnobrzeskie)
             Szczekanica(piotrkowskie)
             Szczekociny(częstochowskie)
             Szczuczyn(łomżyńskie)
             Szczuczyn(poznańskie)

             56.Pyrzyce

             57.Drawsko

             58.Ińsko

             59.Choszczno

             60.Kalisz(Pomorski)

             61.Drawno

             62.Barlinek

             63.Dobiegniew

             64.Myślibórz

             65.Cedynia

             Cedzynia(kieleckie)

             66.Czaplinek

             67.Mirosławiec

             68.Wałcz

             69.Okonek

             70.Jastrowie

             71.Tuczno

             72.Człopa

             73.Więcławie(Ziemia)
             • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 12.03.07, 09:43

              Nomenklatura wielecka w Polsce(ewentualnie możliwa w konkretnych przykładach):

              1.Reda
              2.Luzino
              3.Wolin
              4.Bytów
              5.Człuchów
              6.Tuchola
              7.Tczew
              8.Tleń
              9.Chociwel
              10.Tuczno
              11.Wałcz
              12.Wieleń
              13.Kcynia
              14.Wieldządz
              15.Lutocin
              16.Kowal
              17.Witnica
              18.Łęczyca
              19.Łowicz
              20.Wolsztyn
              21.Wielichowo
              22.Wołów
              23.Wieruszów
              24.Byczyna
              25.Wołczyn
              26.Lututów
              27.Wieluń
              28.Wawel
              29.Wieliczka
              • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 13.03.07, 10:20

               Serbowie Połabscy

               pl.wikipedia.org/wiki/Serbowie
               pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82omacze
               pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BCanie
               pl.wikipedia.org/wiki/Sitice
               pl.wikipedia.org/wiki/Nizice
               pl.wikipedia.org/wiki/Nieletycy
               pl.wikipedia.org/wiki/Sus%C5%82owie
               pl.wikipedia.org/wiki/Serbiszcze
               pl.wikipedia.org/wiki/Milczanie
               pl.wikipedia.org/wiki/Serbo%C5%82u%C5%BCyczanie
               pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82upianie
               pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%BCu%C5%84czanie
               pl.wikipedia.org/wiki/Nice_%28plemi%C4%99_s%C5%82owia%C5%84skie%29
               pl.wikipedia.org/wiki/Zara_%28plemi%C4%99%29
               pl.wikipedia.org/wiki/Chudzicy
               pl.wikipedia.org/wiki/Nudzice
               pl.wikipedia.org/wiki/Koledzice
               pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByrmunty
               pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBytyce               • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 14.03.07, 09:17

                1.Dalemińcy:Dalmacja,Glamocz(Bośnia i Hercegowina),Głomsk(pilskie)

                2.Bieżuńczanie:

                Bierzyn(włocławskie)
                Bierzyn(wrocławskie)
                Bieżeń(częstochowskie)
                Bieżuń(ciechanowskie)
                Bieżyce(zielonogórskie)

                3.Sitice(Szytyce?Żytyce?)

                Szyszczyce(2 wioski w kieleckim)

                4.Nizice 5.Niżanie-pełno nazw tego rodzaju

                6.Nieletycy

                7.Susłowie(Suszlice)

                Susłów(zielonogórskie)

                Szyszczyce(2 wioski w kieleckim)

                8.Milczanie

                Milicz(wrocławskie)

                9.Łużyczanie-nazwa popularna

                10.Nice

                Nick(ciechanowskie)

                11.Zara(Żary)-nazwa popularna

                Żary(zielonogórskie)

                12.Chudzice

                Chutcze(chełmskie)

                13.Nudzice

                14.Koledzice

                15.Żyrmunty(Żyrumąty?)

                Żuromin(ciechanowskie)
                Żurominek(ciechanowskie)
                Żuromino(gdańskie)

                16.Żytyce-nazwa popularna

                SERBY

                1.Sarbia(koszalińskie)
                (piotrkowskie)
                (poznańskie)
                (zielonogórskie)

                2.Sarbice(kieleckie)

                Sarbice-Rogaczów(kieleckie)

                3.Sarbicko(konińskie)

                4.Sarbiewo(ciechanowskie)

                5.Sarbinowo(bydgoskie)
                Sarbinowo drugie(bydgoskie)
                (2 w gorzowskim)
                (koszalińskie)
                (leszczyńskie)
                (poznańskie)

                6.Sarbka(2 w piotkowskim)

                7.Sarbsk(słupskie)

                8.Sarby(wałbrzyskie)
                Sarby Górne(wałbrzyskie)

                9.Sarcz(piotrkowskie)

                10.Serbinów(kieleckie)

                11.Serbów(gorzowskie)

                12.Serby(legnickie)

                13.Sierbowce(bielskopodlaskie)

                14.Sierbowice(katowickie)

                15.Siercz(piotrkowskie)

                16.Siercza(krakowskie)

                17.Sierczynek(piotrkowskie)

                18.Sierpc(płockie)

                19.Sierpnice(wałbrzyskie)

                20.Sierpowo(leszczyńskie)
                (słupskie)

                21.Sierpów(łódzkie)

                22.Sorbin(kaliskie)

                23.Szarbków(kieleckie)

                24.Szarcz(gorzowskie)

                25.Szczerbaki(ciechanowskie)

                26.Szczerbaków(kieleckie)

                27.Szczerbice(katowickie)

                28.Szczerbięcin(gdańskie)

                29.Szczerbin(piotrkowskie)

                (Atlas samochodowy Polski)                • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 15.03.07, 23:31

                 Nazwy grodów i większych osad Sorabii Połabskiej

                 1.Podegradicz
                 2.Podegradyz
                 3.Barszć
                 4.Boryn
                 5.Bezkow
                 6.Beła Woda
                 7.Budyszin
                 8.Chociebuz
                 9.Dobrilug
                 10.Drjeżdżany(Drezno)
                 11.Gana
                 12.Grodk
                 13.Gubin
                 14.Kalawa
                 15.Kamjenc
                 16.Kosnik
                 17.Krosno
                 18.Lipsk
                 19.Lubij
                 20.Lubnjow
                 21.Żemr'(Lubsko)
                 22.Łukow
                 23.Misznjo
                 24.Mużakow
                 25.Niska
                 26.Picnjo
                 27.Pirna
                 28.Serbiszcio
                 29.Sosny
                 30.Stary Hród(n.Stargard)
                 31.Stołpin(n.Stolpen)
                 32.Storkow
                 33.Torgawa
                 34.Wetoszow
                 35.Wjelcej
                 36.Wojerecy
                 37.Zhorjele(Zgorzelec)
                 38.Zły Komorow
                 39.Żiticz(Zeitz)
                 40.Żarow(Żary)
                 41.Żidow
                 42.Żitawa
                 43.Załom(Sohland)
                 44.Seitnitz(Sasnica,Czasnica)
                 45.Zahna(Cana)
                 46.Dahnee
                 47.Bad Duben
                 48.Coswig
                 49.Zorbig
                 50.Roitzsch
                 51.Taucha
                 52.Delitzsch
                 53.Wiederitzsch
                 54.Schenditz
                 55.Leuma
                 56.Zwenkau
                 57.Bohlen
                 58.Rotha
                 59.Borna
                 60.Grojtzsch
                 61.Pegau
                 62.Teuchern
                 63.Nonnewitz
                 64.Lucka
                 65.Meuselwitz
                 66.Rositz
                 67.Kolleda
                 68.Leubnitz
                 69.Gosnitz
                 70.Nobitz
                 71.Strehla
                 72.Oschatz
                 73.Dobeln
                 74.Zehren
                 75.Oelsnitz
                 76.Chemnitz
                 77.Zschopau
                 78.Dohna
                 79.Rodewisch
                 80.Sosa
                 81.Zawidów
                 82.Pieńsk
                 83.Węgliniec
                 84.Gozdnica
                 85.Łęknica
                 86.Jasień

                 "Zarys dziejów Serbołużyczan" Jan Szołta
                 "Straseb-Atlas"
                 "Atlas Samochodowy Polski"
                 • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 16.03.07, 12:24

                  Nazewnictwo Łużyckie

                  Budziszyn

                  Eingemeindungen [Bearbeiten]Folgende Dörfer wurden im Laufe der Zeit
                  eingemeindet:

                  Im Norden: Seidau (sorb. Židow), 1922
                  Im Osten: Burk (sorb. Bórk), Niederkaina (Delnja Kina), Basankwitz (Bozankecy),
                  Nadelwitz (Nadźanecy), Auritz (Wuricy), Jenkwitz-West (Jenkecy), Strehla.
                  Im Süden: Oberkaina (Hornja Kina), Boblitz (Bobolcy).
                  Im Westen: Stiebitz (Sćijecy), Rattwitz (Ratarjecy), Bloaschütz (Błohašecy),
                  Oberuhna (Horni Wunjow), Niederuhna (Delni Wunjow), Bolbritz (Bolborcy),
                  Salzenforst (Słona Boršć), Schmole.
                  Im Nordwesten: Kleinwelka (Mały Wjelkow), Kleinseidau (Zajdow), Neumalsitz
                  (Nowe Małsecy), Oehna (Wownjow).

                  Biskopicy

                  Zu Bischofswerda gehören die Ortsteile Belmsdorf,Pickau, Geißmannsdorf,
                  Schönbrunn (Šumborn), Neu-Schönbrunn, Kynitzsch (Kinič), Großdrebnitz
                  (Drjewnica), Goldbach und Weickersdorf.

                  Porchow
                  Zur Gemeinde Burkau gehören die Orte

                  Auschkowitz (Wučkecy),
                  Burkau (Porchow),
                  Großhänchen (Wulki Wosyk),
                  Jiedlitz (Jědlica),
                  Kleinhänchen (Mały Wosyk),
                  Neuhof (Nowy Dwór),
                  Pannewitz (Panecy),
                  Taschendorf (Ledźborecy) und
                  Uhyst am Taucher (Horni Wujezd).

                  Zemicy-Tumicy
                  Demitz-Thumitz (Zemicy-Tumicy)
                  Wölkau (Wjelkowy)
                  Medewitz (Mjedźojz)
                  Birkenrode (Brězyšćo)
                  Rothnaußlitz (Čerwjene Noslicy)
                  Cannewitz (Chanecy)
                  Karlsdorf
                  Pottschapplitz (Počaplicy)
                  Pohla-Stacha (Palow-Stachow).

                  Dobrusza-Huska
                  Arnsdorf (Warnoćicy) - ca. 180 Einwohner
                  Brösang (Brězynka) - ca. 70 Einwohner
                  Cossern (Kosarnja) - ca. 90 Einwohner
                  Diehmen/Neu-Diehmen (Demjany/Nowe Demjany) - ca. 300 Einwohner
                  Doberschau (Dobruša) - ca. 1400 Einwohner
                  Drauschkowitz/Neu-Drauschkowitz (Družkecy/Nowe Družkecy) - ca. 130 Einwohner
                  Dretschen (Drječin) - ca. 120 Einwohner
                  Gaußig (Huska) - ca. 600 Einwohner
                  Gnaschwitz (Hnašecy) - ca. 370 Einwohner
                  Golenz (Holca) - ca. 120 Einwohner
                  Grubschütz (Hrubjelčicy) - ca. 280 Einwohner
                  Günthersdorf (Hunćericy) - ca. 100 Einwohner
                  Katschwitz (Kočica) - ca. 50 Einwohner
                  Naundorf (Nowa Wjes) - ca. 380 Einwohner
                  Preuschwitz (Přišecy) - ca. 60 Einwohner
                  Schlungwitz (Słónkecy) - ca. 640 Einwohner
                  Techritz (Ćěchorjece) - ca. 110 Einwohner
                  Weißnaußlitz (Běłe Noslicy) - ca. 100 Einwohner
                  Zockau (Cokow) - ca. 120 Einwohner

                  Hodzij
                  Coblenz (Koblicy) mit Coblenz, Dobranitz (Dobranecy), Kleinpraga (Mała Praha),
                  Nedaschütz (Njezdašecy), Pietzschwitz (Běčicy) und Zischkowitz (Čěškecy);
                  Göda (Hodźij);
                  Gödauer Umland mit Birkau (Brěza), Buscheritz (Bóšericy), Dahren (Darin),
                  Döbschke (Debiškow), Jannowitz (Janecy) und Semmichau (Zemichow);
                  Kleinförstchen (Mała Boršć) mit Dreistern (Tři Hwězdy), Kleinförstchen, Neu-
                  Bloaschütz (Nowe Błohašecy), Oberförstchen (Hornja Boršć), Preske (Praskow) und
                  Siebitz (Dźiwoćicy);
                  Prischwitz (Prěčecy) mit Dreikretscham (Haslow), Liebon (Liboń), Muschelwitz
                  (Myšecy), Paßditz (Pozdecy), Prischwitz, Sollschwitz (Sulšecy), Storcha (Baćoń)
                  und Zscharnitz (Čornecy);
                  Seitschen (Žičeń) mit Kleinseitschen (Žičeńk) und Seitschen;
                  Spittwitz (Spytecy) mit Leutwitz (Lutyjecy), Neuspittwitz (Nowe Spytecy) und
                  Spittwitz.

                  Wulka Dubrawa
                  20 Ortsteile mit den ehemals selbständigen Gemeinden (sorbische Bezeichnungen
                  in Klammern):

                  Großdubrau mit den Orten Großdubrau (Wulka Dubrawa), Kleindubrau (Mała
                  Dubrawa), Brehmen (Brěmjo) sowie Crosta (Chróst)
                  Commerau mit den Orten Commerau (Komorow), Kauppa (Kupoj), Jetscheba (Jatřob),
                  Göbeln (Kobjelń)
                  Klix mit den Orten Klix (Klukš), Spreewiese, bis 1911: Leichnam (Lichań),
                  Särchen (Zdźar), Salga (Załhow), Neusärchen (Nowe Zdźarki)
                  Quatitz mit den Orten Quatitz (Chwaćicy), Dahlowitz (Dalicy), Jeschütz
                  (Ješicy), Kronförstchen (Křiwa Boršć), Margarethenhütte (Margarěćina hěta)
                  Sdier mit den Orten Sdier (Zdźěr), Zschillichau (Čelchow)

                  Budestecy
                  Ortsteile:

                  Berge (Zahor)
                  Binnewitz (Bónjecy)
                  Cosul (Kózły)
                  Ebendörfel (Bělšecy)
                  Eulowitz (Jiłocy)
                  Großpostwitz (Budestecy)
                  Klein Kunitz (Chójnička)
                  Mehltheuer (Lubjenc)
                  Rascha (Rašow)
                  Denkwitz (Dźenikecy)

                  Hucina
                  9 Ortsteile:

                  Brösa (Brězyna),
                  Guttau (Hućina),
                  Halbendorf/Spree (Połpica),
                  Kleinsaubernitz (Zubornička),
                  Lieske (Lěskej),
                  Lömischau (Lemišow),
                  Neudorf/Spree (Nowa Wjes/Sprjewja),
                  Ruhethal (Wotpočink),
                  Wartha (Stróža).

                  Bukecy
                  Folgende, im Laufe der Jahre eingemeindete Orte zählen zur Gemeinde Hochkirch:

                  Breitendorf (sorbisch Wujezd, 1994 eingemeindet), Jauernick (Jawór, 1993),
                  Kohlwesa (Kołwaz, 1993), Kuppritz (Koporcy, 1936), Lehn (Lejno, 1993),
                  Meschwitz (Mješicy, 1973), Niethen (Nĕćin, 1993), Plotzen (Błócany, 1993),
                  Pommritz (Pomorcy, 1993), Rodewitz (Rodecy, 1993), Sornßig (Žornosyki, 1993),
                  Steindörfel (Trjebjeńca, 1974), Wawitz (Wawicy, 1993), Wuischke (Wuježk) sowie
                  Zschorna (Čornjow, 1994).

                  Rakecy
                  Ortsteile (mit sorbischen Bezeichnungen) sind:

                  Caminau (Kamjenej)
                  Commerau (Komorow)
                  Entenschenke (Kača Korčma)
                  Eutrich (Jitk)
                  Johnsdorf (Jeńšecy)
                  Königswartha (Rakecy)
                  Neudorf (Nowa Wjes)
                  Niesendorf (Niža Wjes)
                  Oppitz (Psowje)
                  Truppen (Trupin)
                  Wartha (Stróža)

                  Kubszicy
                  Zum Kubschützer Gemeindegebiet zählen neben Kubschütz selbst die Ortsteile
                  Baschütz (sorb. Bošecy), Blösa (Brězow), Canitz-Christina (Konjecy), Daranitz
                  (Torońca), Döhlen (Delany), Großkunitz (Chójnica), Grubditz (Hruboćicy),
                  Jenkwitz (Jenkecy), Kreckwitz (Krakecy), Kumschütz (Kumšicy), Litten (Lětoń),
                  Neupurschwitz (Nowe Poršicy), Pielitz (Splósk), Purschwitz (Poršicy), Rabitz
                  (Rabocy), Rachlau (Rachlow), Rieschen (Zrěšin), Scheckwitz (Šekecy), Soculahora
                  (Sokolca), Soritz (Sowrjecy), Waditz (Wadecy), Weißig (Wysoka) und Zieschütz
                  (Cyžecy).
                  de.wikipedia.org/wiki/Kubsch%C3%BCtz
                  • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 17.03.07, 09:48
                   Maleszecy
                   Zur Gemeinde Malschwitz gehören die 14 Ortschaften:

                   Malschwitz (Malešecy),
                   Pließkowitz (Plusnikecy),
                   Briesing (Brězynka),
                   Niedergurig (Delnja Hórka),
                   Doberschütz (Dobrošecy),
                   Kleinbautzen (Budyšink),
                   Preititz (Přiwćicy),
                   Cannewitz (Skanecy),
                   Rackel (Rakojdy),
                   Baruth bei Bautzen (Bart),
                   Brießnitz (Brězecy),
                   Dubrauke (Dubrawka),
                   Buchwalde (Bukojna) und
                   Gleina (Hlina).

                   NjewsaczidłoOrtsteile der Gemeinde:

                   Neschwitz (Njeswačidło)
                   Caßlau (Koslow)
                   Doberschütz (Dobrošicy)
                   Holscha (Holešow)
                   Holschdubrau (Holešowska Dubrawka)
                   Kleinholscha ("Holška")
                   Krinitz (Króńca)
                   Lissahora (Liša Hora)
                   Loga (Łahow)
                   Lomske (Łomsk)
                   Luga (Łuh)
                   Neudorf (Nowa Wjes)
                   Pannewitz (Banecy)
                   Saritsch (Zarěč)
                   Übigau (Wbohow)
                   Weidlitz (Wutołčicy)
                   Zescha (Šešow

                   Hornja Hórka
                   Gemeindegliederung [Bearbeiten]Die Gemeinde Obergurig besteht aus 7
                   Ortsteilen: Obergurig (Hornja Hórka), Singwitz (Dźěžnikecy), Schwarznaußlitz
                   (Čorne Noslicy), Mönchswalde (Mnišońc), Großdöbschütz (Debsecy), Kleindöbschütz
                   (Małe Debsecy), Lehn (Lejno) und der Ortslage Blumental.

                   Boszicy
                   Ortsteile:

                   Guhra (Hora)
                   Jeßnitz (Jaseńca)
                   Lauske (Łusč)
                   Neu-Jeßnitz (Nowa Jaseńca)
                   Neu-Lauske (Nowy Łusč)
                   Neu-Puschwitz (Nowe Bóšicy)
                   Wetro (Wětrow)

                   Radwor
                   Ortsteile: Bornitz (sorb. Boranecy), Brohna (Bronjo), Camina (Kamjenej), Cölln
                   (Chelno), Droben (Droby), Großbrösern (Wulki Přezdrěń), Lippitsch (Lipič),
                   Lomske (Łomsk), Luppa (Łupoj), Luppedubrau (Łupjanska Dubrawka), Luttowitz
                   (Lutobč), Merka (Měrkow), Milkel (Minakał), Milkwitz (Miłkecy), Neu-Bornitz
                   (Nowe Boranecy), Neu-Brohna (Nowe Bronjo), Quoos (Chasow), Radibor (Radwor),
                   Schwarzadler (Čorny Hodler), Teicha (Hat), Wessel (Wjesel)

                   Szmelna-Poćkowy
                   Neuschmölln (sorbisch Nowa Smělna) – ca. 120 Einwohner
                   Putzkau (Póckowy), Gemarkungen Oberputzkau und Niederputzkau – ca. 1.900
                   Einwohner
                   Schmölln (Smělna) – ca. 1.200 Einwohner
                   Tröbigau (Trjechow ) – ca. 350 Einwohner

                   Wospork
                   Belgern
                   Cortnitz
                   Drehsa (Droždźij)
                   Gröditz (Hrodźišćo)
                   Kotitz (Kotecy)
                   Lauske
                   Maltitz (Malećicy)
                   Nechern (Njechorń)
                   Neubelgern
                   Nostitz (Nosaćicy)
                   Särka
                   Spittel
                   Weicha
                   Wuischke
                   Wurschen (Worcyn)

                   Wilthen (sorbisch Wjelećin) ist ein staatlich anerkannter Erholungsort in
                   Sachsen etwa 10 km südlich von Bautzen und 50 km östlich von Dresden in der
                   Nähe der deutsch-tschechischen Grenze.

                   (Wjelecin?Jacyś 'Wieleci'?)

                   Kamjenc
                   Kamenz (Kamjenc)
                   Bernbruch
                   Deutschbaselitz (Němske Pazlicy)
                   Gelenau
                   Hennersdorf
                   Jesau (Jěžow)
                   Lückersdorf
                   Schiedel
                   Thonberg (Hlinowc)
                   Wiesa (Brěznja)
                   Zschornau
                   Bis auf Jesau, Wiesa und Thonberg sind die anderen Stadtteile erst kurz vor
                   Ende des 20. Jahrhunderts eingemeindet worden.

                   Chróścicy
                   Ke gmejnje słušeja wjeski Chrósćicy, Korzarcy, Hórki, Prawoćicy, Kopšin a
                   Nuknica.

                   Halsztrowa Hola
                   Ortsteile Neuwiese (Nowa Łuka) – Bergen (Hory), Geierswalde (Lejno), Sabrodt
                   (Zabrod), Klein Partwitz (Bjezdowy), Tätzschwitz (Ptačecy), Nardt (Narć), Bluno
                   (Bluń), Seidewinkel (Židžino).

                   Łuty
                   Lauta (sorbisch: Łuty) ist eine Kleinstadt im Landkreis Kamenz ganz im Norden
                   von Sachsen (Deutschland). Das Städtchen ist der einzige Ort der Niederlausitz,
                   der heute zu Sachsen gehört

                   Njebelczicy
                   Nebelschütz besteht aus fünf Ortsteilen: Nebelschütz, Wendischbaselitz (Serbske
                   Pazlicy), Miltitz (Miłoćicy), Piskowitz (Pěskecy) und Dürrwicknitz (Wěteńca).

                   Panczicy-kUkow
                   Ortsgliederung [Bearbeiten]Panschwitz-Kuckau ist 1957 aus den bis dahin
                   eigenständigen Orten Panschwitz und Kuckau entstanden.

                   Alte Ziegelscheune (Stara Cyhelnica)
                   Cannewitz (Kanecy)
                   Glaubnitz (Hłupońca)
                   Jauer (Jawora)
                   Kaschwitz (Kašecy)
                   Lehndorf (Lejno)
                   Neustädtel (Nowe Městačko)
                   Ostro (Wotrow)
                   Säuritz (Žuricy)
                   Schweinerden (Swinjarnja)
                   Siebitz (Zejicy)
                   Tschaschwitz (Časecy)

                   Ralbicy-Różant
                   Ortsgliederung [Bearbeiten]Zu den Ortsteilen gehören:

                   Cunnewitz (Konjecy)
                   Gränze (Hrajnca)
                   Laske (Łask)
                   Naußlitz (Nowoslicy)
                   Neu-Schmerlitz (Nowa Smjerdźaca)
                   Ralbitz (Ralbicy)
                   Rosenthal (Róžant)
                   Schmerlitz (Smjerdźaca)
                   Schönau (Šunow)
                   Zerna (Sernjany)

                   Worklecy
                   Ke gmejnje słušeja wjeski Haty, Horni Hajnk, Nowa Wjeska, Smjeckecy, Worklecy a
                   Wudwor.

                   Kulow
                   Ke gmejnje słušeja wjeski Brěžki, Dubrjenk, Hózk, Koćina, Kulow, Kulowc, Mučow,
                   Nowa Wjes, Rachlow, Salow, Spale a Sulšecy.
                   de.wikipedia.org/wiki/Wittichenau


                   • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 18.03.07, 12:10

                    Choćebuz
                    (1) Mitte (Srjejź) mit 8.434 Einwohnern
                    (2) Neu und Alt Schmellwitz (Chmjelow) mit 15.926 Einwohnern
                    (3) Sandow (Žandow) mit 16.411 Einwohnern
                    (4) Spremberger Vorstadt (Grodkojske pśedměsto) mit 13.954 Einwohnern
                    (5) Ströbitz (Strobice) mit 14.033 Einwohnern
                    (6) Sielow (Žylow) mit 3.579 Einwohnern
                    (7) Saspow (Zaspy) mit 692 Einwohnern
                    (8) Merzdorf (Žylowk) mit 1.217 Einwohnern
                    (9) Dissenchen (Dešank) mit 1.185 Einwohnern
                    (10) Branitz (Rogeńc) mit 1.380 Einwohnern
                    (11) Madlow (Modłej) mit 1.891 Einwohnern
                    (12) Sachsendorf (Knorawa) mit 14.036 Einwohnern
                    (13) Döbbrick (Depsk) mit 1.824 Einwohnern
                    (14) Skadow (Škodow) mit 540 Einwohnern
                    (15) Willmersdorf (Rogozno) mit 744 Einwohnern
                    (16) Kahren (Korjeń) mit 1.314 Einwohnern
                    (17) Kiekebusch (Kibuš) mit 1.343 Einwohnern
                    (18) Gallinchen (Gołynk) mit 2.671 Einwohnern
                    (19) Groß Gaglow (Gogolow) mit 1.458 Einwohnern

                    Luboraz
                    Alt Zauche-Wußwerk – Stara Niwa-Wozwjerch mit dem Ortsteil Wußwerk
                    Byhleguhre-Byhlen – Běła Gora-Bělin
                    Jamlitz – Jemjelnica mit den Ortsteilen Leeskow und Ullersdorf
                    Lieberose – Luboraz (Stadt) mit den Ortsteilen Blasdorf, Doberburg, Goschen und
                    Trebitz
                    Neu Zauche – Nowa Niwa mit den Ortsteilen Briesensee und Caminchen
                    Schwielochsee mit den Ortsteilen Goyatz, Jessern, Lamsfeld - Groß Libitz,
                    Mochow, Ressen - Zaue und Speichrow
                    Spreewaldheide mit den Ortsteilen Butzen, Laasow, Sacrow und Waldow
                    Straupitz – Tšupc

                    Beła Góra-Belin
                    Die Gemeinde Byhleguhre-Byhlen (sorb. Bĕła Góra-Bĕlin) liegt im Landkreis Dahme-
                    Spreewald (Brandenburg).

                    Lubin
                    Lübben (Spreewald) (niedersorbisch: Lubin (Błota)) ist die Kreisstadt des
                    Landkreises Dahme-Spreewald in der Niederlausitz im Bundesland Brandenburg.

                    Nowa Niwa
                    Neu Zauche (sorb. Nowa Niwa) ist eine kreisangehörige Gemeinde im südöstlichen
                    Landkreis Dahme-Spreewald (Brandenburg). Der Ort liegt am nördlichen Rand des
                    Spreewaldes zwischen den Städten Lübben und Lieberose.

                    Słopiszcza
                    Schlepzig (niedersorbisch: Slopišća, älter auch Slopice) ist eine Gemeinde im
                    Landkreis Dahme-Spreewald (Brandenburg).

                    Delnjošlesko-hornjołužiski wokrjes
                    Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
                    Dźi do: Nawigacija, Pytać

                    Města a Gmejny [wobdźěłać](Ličba wobydlerjow 30. požnjenca 2005)

                    Města

                    Mužakow (4.109)
                    Niska (11.015)
                    Rychbach (4.357)
                    Rózbork (5.836)
                    Běła Woda, Wulka wokrjesne město (21.672)
                    Gmejny

                    Hamor (3.044)
                    Jabłońc (1.902)
                    Dźěwin (1.316)
                    Hähnichen (1.511)
                    Hohendubrau [Sydło: Wukrančicy] (2.273)
                    Hórka (2.036)
                    Klětno (1.492)
                    Kodersdorf (2.642)
                    Königshain (1.284)
                    Krušwica (3.979)
                    Chrjebja-Nowa Wjes (1.042)
                    Markersdorf (4.374)
                    Mikow (1.251)
                    Neißeaue [Sydło: Groß Krauscha] (1.955)
                    Quitzdorf am See [Sydło: Kollm] (1.535)
                    Rěčicy (3.033)
                    Slěpo (2.911)
                    Schöpstal [Sydło: Ebersbach] (2.747)
                    Sohland a. Rotstein (1.419)
                    Trjebin (1.088)
                    Delni Wujězd (1.127)
                    Vierkirchen [Sydło: Melaune] (2.002)
                    Wuskidź (1.463)
                    Waldhufen [Sydło: Jänkendorf] (2.836)

                    hsb.wikipedia.org/wiki/Delnjo%C5%A1lesko-hornjo%C5%82u%C5%BEiski_wokrjes

                    • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 19.03.07, 10:17

                     Łowmiański sądzi,że wpierw Łużyce i Milsko nie przynaleśżały do Związku
                     Serbskiego.
                     Być może.
                     Prawdopodobnie były częścią Ziem Wieletów(Łużyce-Lutyce?).
                     Druga możliwość:były czymś pośrednim między osadnictwem Wieletów i Serbów lub
                     nawet jeszcze Chorwatów(z północy Czech)....
                     Jest tam parę nazw 'wieleckich':Lutol,Wjelcej,Wjelecin....

                     hsb.wikipedia.org/wiki/%C5%81u%C5%BEica
                     pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81u%C5%BCyce
                     cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEice
                     de.wikipedia.org/wiki/Lausitz
                     • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 20.03.07, 09:30

                      Inne nazwy serbołużyckie

                      Baćoń
                      Beły Chołmc
                      Beły Szepc
                      Bjedrichojce
                      Bluń
                      Błożyn
                      Breżynka
                      Budestecy
                      Budyszink
                      Bukecy
                      Cazow
                      Chelno
                      Chróścicy
                      Czorny Chołmc
                      Debsk
                      Delnja Hórka
                      Deszno
                      Dobna
                      Dobrynje
                      Dobrynk
                      Dołgi Brod
                      Dretwa
                      Dubje
                      Dubrawa
                      Dubrawka
                      Dźiwocicy
                      Gołkojce
                      Gołynk
                      Grabin
                      Grożiszćo
                      Haslow
                      Hażow
                      Hórka
                      Hornikecy
                      Hózk
                      Hrodźiszćo
                      Jarin
                      Jaseńca
                      Jawora
                      Kalawa
                      Kleśiszca
                      Koblicy
                      Kobjeln
                      Kopszin
                      Kostrin
                      Koszyna
                      Kotecy
                      Krakecy
                      Kriszow
                      Kukow
                      Kupoj
                      Lejno
                      Lemiszow
                      Lichań
                      Lipina
                      Liszkow
                      Łaz
                      Loszmica
                      Maleszecy
                      Maliń
                      Mały Wjelkow
                      Minakał
                      Mnichowo Hradiszte
                      Mokra
                      Most
                      Narć
                      Njebjelczicy
                      Njewsaczidło
                      Nosaćicy
                      Nowa Cala
                      Nowa Niwa
                      Nowoslicy
                      Wosecz
                      Panczicy
                      Pjakło
                      Połcznica
                      Porszicy
                      Przibor
                      Rachlow
                      Radusz
                      Radwor
                      Rakecy
                      Ralbicy
                      Rogeńc
                      Siboj
                      Sliwin
                      Słomjeń
                      Słona Borszć
                      Stara Darbnja
                      Stary Hród
                      Trjebjejce
                      Trjebjeńca
                      Trjebule
                      Trzebiel
                      Wetoszow
                      Witanojce
                      Wjerbno
                      Wochozy
                      Wojerecy
                      Worklecy
                      Wotrow(Ostrozny)
                      Wudwor
                      Wulka Dubrawa
                      Wulki Wosek
                      Wuskidź
                      ZAbrod
                      Zarzecz
                      Zemicy
                      Zły Komorow
                      Zarnow

                      Jan Szołta "Zarys dziejów Serbołużyczan"
                      • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 21.03.07, 11:48

                       Imiona Władców Serbskich z Połabia:

                       1.Cześcibor
                       2.Derwan
                       3.Miliduch
                       4.Mojko
                       5.Semil
                       • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 22.03.07, 10:12
                        Dudlebowie

                        pl.wikipedia.org/wiki/Dulebowie
                        ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%8B
                        uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B8
                        ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
                        uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
                        pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82y%C5%84
                        pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82ynianie
                        uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8

                        • a_va Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 22.03.07, 22:21
                         A wiesz może coś o obrzędach, zwyczajach i kuchni Kociewiaków i Borowiaków?
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 23.03.07, 11:28
                          A wiesz może coś o obrzędach, zwyczajach i kuchni Kociewiaków i Borowiaków?

                          Nie za bardzo.
                          Wg mnie jesteście mieszaniną Wieletów i Serbów(Kaszubów,Polaków):)
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 23.03.07, 11:44

                          Rzeki w Kraju Dudlebów(Czechy):

                          Lużnice,Witawa,Otawa,Malsze,Stopnice,Wltawa,Blanice,Neżarka,Lomnice,
                          Stopnice,Skalice,Wolyńka,Berounka,Radbuzy,Mże,Uhlawy,Ustawy,Otawa...

                          'Wołynka'-i późniejszy gród Wołyń i Wołynianie u wschodniosłowiańskich Dulebów.
                          Czy to oznacza,że już w VI/VII w.Dudlebowie nosili drugą
                          nazwę'Wołyni/Wołynianie'?
                          Prędzej chodzi o jakiś odłam tego plemienia...Gród 'Wołyń' lokalizuje się
                          w okolicach Hrubieszowa("Atlas Historyczny Polski"),jest nawet wieś ,na
                          południowy-wschód od tego miasta 'Wołynka'...
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 24.03.07, 10:46

                          Nazwy siół i grodów dulebskich w Czechach(niektóre)

                          1.Budziejowice(Czeskie Budziejowice)
                          2.Doudleby
                          3.Dubiczne
                          4.Dubne
                          5.Hlavatce
                          6.Chotyczany
                          7.Kamenna
                          8.Kamenny
                          9.Krumlow(Czeski Krumlow)
                          10.Budecz
                          11.Budiszkowice
                          12.Deszna
                          13.Dobrohost
                          14.Horni Slatina
                          15.Chlum
                          16.Klec
                          17.Ratibor
                          18.Pisek
                          19.Bożetice
                          20.Kralowa Lhota
                          21.Lety
                          22.Milewsko
                          23.Warważow
                          24.Zbelitow
                          25.Prachatice
                          26.Borowa Lada
                          27.Drslawice
                          28.Chlumany
                          29.Chroboly
                          30.Lużice
                          31.Strakonice
                          32.Bilsko
                          33.Budyne
                          34.Czeczelowice
                          35.Hlupin
                          36.Chlum
                          36.Chobot
                          37.Katowice
                          38.Kladruby
                          39.Kocelowice
                          40.Lażany
                          41.Lom
                          42.Milejowice
                          43.Radjowice
                          44.Radoszowice
                          45.Tchorzowice
                          46.Truskowice
                          47.Ulehle
                          48.Wolenice
                          49.Wolyńe
                          50.Tabor
                          51.Budislaw
                          52.Czernyszowice
                          53.Hlasiwo
                          54.Hlawatce
                          55.Sudomierzice
                          56.Tuczapy
                          57.Wal
                          58.Wlastibor
                          59.Pilzo
                          60.Domażlice
                          61.Czeczowice
                          62.Holyszow
                          63.Chocomyszl
                          64.Meclow
                          65.Moready
                          66.Owsraczin
                          67.Pec
                          68.Rybnik
                          69.Srbice
                          70.Srby
                          71.Wszeruby
                          72.Klatowy
                          73.Budetice
                          74.Czachrow
                          75.Domoraz
                          76.Hamry
                          77.Przedslaw
                          78.Modrawa
                          79.Olszany
                          80.Poleń
                          81.Slatina
                          82.Chlum
                          83.Chlumczany
                          84.Chlumy
                          85.Letiny
                          86.Lużany
                          87.Mecholupy
                          88.Srby
                          89.Rokycany
                          90.Bujesily
                          91.Hlocholowice
                          92.Chlum
                          93.Chomle
                          94.Kladruby
                          95.Liblin
                          96.Litohlawy
                          97.Skomelno
                          98.Wolduchy
                          99.Tachow
                          100.Ctiborz
                          101.Halże
                          102.Hosztka
                          103.Kladruby
                          104.Sulislaw
                          105.Zachlumi

                          Rzeki:Kiemelna,Wydra
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 25.03.07, 13:17

                          Dudlebowie już w pradawnych czasach mogli się dzielić na 3 mniejsze plemiona:

                          1.Kladruby-Dudleby(2 miejscowości 'Kladruby' i jedna 'Dudleby')

                          -'Kolembrody' na południowy-zachód od Białej Podlaskiej

                          2.Chlumian(Chełmian)(8 miejscowości u Dudlebów i jeszcze w Zachodnich Morawach)

                          -Homel(w Ziemi Radymiczów)
                          -Humań
                          -Humenne itp.

                          -Zahumljan ,plemię Serbów Bałkańskich(Zachodnia Hercegowina)

                          3.Wołynian(2 miejscowości i rzeka 'Wołyńka')

                          -Wołyń,Wołynianie(Polska Wschodnia,Zachodnia Białoruś)

                          -Wolin(Pomorze)                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 26.03.07, 11:05

                          Chorwaci Czescy

                          pl.wikipedia.org/wiki/Chorwaci
                          "Chorwaci,plemię słowiańskie wymieniane w źródłach w X w.w północno-
                          wschodnichCzechach,na Rusi(bez lokalizacji) i na Płw.Bąlkańskim.Od XII w.
                          występowali jedynie na tym ostatnim obszarze.Wg Konstantyna Porfirogenety
                          Chorwaci przybyli na Płw.Bałkański z Chorwacji Białej w 1 poł.VII w.Do X
                          w.zajęli oprócz dzisiejszej Chorwacji Dalmację i jej wyspy oraz wschodnią
                          Istrię.Chorwaci mówili językiem słowiańskim którego pozostałością jest dialekt
                          czakawski"

                          "Chorwacja Biała,czyli Wielka,kraj określany przez Konstantyna Porfirogenetę
                          jako ojczyzna chorwatów,z której przybyli na Płw.Bałkański..."

                          'Mały słownik kultury dawnych Słowian'


                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 27.03.07, 09:28

                          Chorwaci Czescy żyli ongi na ziemiach dzisiejszych:Kraju Vohradockogo
                          i Kraju Pardubickiego oraz w Kotlinie Kłodzkiej(Polska).

                          Nazwy ważniejszych grodów i osad Chorwatów Czeskich:

                          'Administrativní členění
                          Území kraje je vymezeno územími okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov
                          nad Kněžnou a Trutnov.

                          K 1. lednu 2003 zanikly okresní úřady a kraje se od té doby pro účely státní
                          správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Kromě okresních
                          měst Hradce Králové, Jičína, Náchoda, Rychnova nad Kněžnou a Trutnova, mají
                          rozšířenou působnost státní správy také Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad
                          Labem, Hořice, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Nová Paka, Nové Město nad Metují,
                          Nový Bydžov a Vrchlabí.

                          Území těchto správních obvodů se dále člení na 35 správních obvodů obcí s
                          pověřeným obecním úřadem, jejichž funkci vedle 15 výše uvedených obcí s
                          rozšířenou působností mají také Červený Kostelec, Česká Skalice, Hostinné,
                          Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Nechanice, Opočno,
                          Police nad Metují, Rokytnice v Orlických horách, Smiřice, Sobotka, Svoboda nad
                          Úpou, Teplice nad Metují, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Úpice,
                          Vamberk, Žacléř.'

                          '
                          Administrativní členění
                          Území kraje je vymezeno územími okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a
                          Svitavy.

                          Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a samosprávné kraje se od té doby pro
                          účely státní správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Kromě
                          okresních měst vykonávají rozšířenou působnost státní správy na území kraje
                          ještě tyto obce: Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Králíky, Lanškroun, Litomyšl,
                          Moravská Třebová, Polička, Přelouč, Vysoké Mýto, Žamberk. Tyto správní obvody
                          se dále dělí na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem.

                          V kraji jsou 452 obce, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s
                          pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 32 měst. Sídelním městem
                          kraje je statutární město Pardubice.'

                          cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
                          abice
                          Barchov
                          Běleč nad Orlicí
                          Benátky
                          Blešno
                          Boharyně
                          Černilov
                          Černožice
                          Čistěves
                          Divec
                          Dobřenice
                          Dohalice
                          Dolní Přím
                          Habřina
                          Hlušice
                          Hněvčeves
                          Holohlavy
                          Hořiněves
                          Hradec Králové
                          Hrádek
                          Humburky
                          Hvozdnice
                          Chlumec nad Cidlinou
                          Chudeřice
                          Jeníkovice
                          Jílovice – dříve okres Rychnov nad Kněžnou
                          Káranice
                          Klamoš
                          Kobylice
                          Kosice
                          Kosičky
                          Králíky
                          Kratonohy
                          Kunčice
                          Ledce – dříve okres Rychnov nad Kněžnou
                          Lejšovka
                          Lhota pod Libčany
                          Libčany
                          Libníkovice
                          Librantice
                          Libřice
                          Lišice
                          Lodín
                          Lochenice
                          Lovčice
                          Lužany
                          Lužec nad Cidlinou
                          Máslojedy
                          Měník
                          Mlékosrby
                          Mokrovousy
                          Myštěves
                          Mžany
                          Neděliště
                          Nechanice
                          Nepolisy
                          Nové Město
                          Nový Bydžov
                          Obědovice
                          Ohnišťany
                          Olešnice
                          Osice
                          Osičky
                          Petrovice
                          Písek
                          Prasek
                          Praskačka
                          Předměřice nad Labem
                          Převýšov
                          Pšánky
                          Puchlovice
                          Račice nad Trotinou
                          Radíkovice
                          Radostov
                          Roudnice
                          Sadová
                          Sendražice
                          Skalice
                          Skřivany
                          Sloupno
                          Smidary
                          Smiřice
                          Smržov
                          Sovětice
                          Stará Voda
                          Starý Bydžov
                          Stěžery
                          Stračov
                          Střezetice
                          Světí
                          Syrovátka
                          Šaplava
                          Těchlovice
                          Třebechovice pod Orebem
                          Třesovice
                          Urbanice
                          Vinary
                          Vrchovnice
                          Všestary
                          Výrava
                          Vysoká nad Labem
                          Vysoký Újezd – dříve okres Rychnov nad Kněžnou
                          Zachrašťany
                          Zdechovice
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Bačalky
                          Bašnice
                          Běchary
                          Bílsko u Hořic
                          Boháňka
                          Borek
                          Brada-Rybníček
                          Březina
                          Bříšťany
                          Budčeves
                          Bukvice
                          Butoves
                          Bystřice
                          Cerekvice nad Bystřicí
                          Červená Třemešná
                          Češov
                          Dětenice
                          Dílce
                          Dobrá Voda u Hořic
                          Dolní Lochov
                          Dřevěnice
                          Holín
                          Holovousy
                          Hořice
                          Cholenice
                          Chomutice
                          Choteč
                          Chyjice
                          Jeřice
                          Jičín
                          Jičíněves
                          Jinolice
                          Kacákova Lhota
                          Kbelnice
                          Kněžnice
                          Konecchlumí
                          Kopidlno
                          Kostelec
                          Kovač
                          Kozojedy
                          Kyje
                          Lázně Bělohrad
                          Libáň
                          Libošovice
                          Libuň
                          Lískovice
                          Lukavec u Hořic
                          Lužany
                          Markvartice
                          Miletín
                          Milovice u Hořic
                          Mladějov
                          Mlázovice
                          Nemyčeves
                          Nevratice
                          Nová Paka
                          Ohařice
                          Ohaveč
                          Osek
                          Ostroměř
                          Ostružno
                          Pecka
                          Petrovičky
                          Podhorní Újezd a Vojice
                          Podhradí
                          Podůlší
                          Radim
                          Rašín
                          Rohoznice
                          Rokytňany
                          Samšina
                          Sběř
                          Sedliště
                          Sekeřice
                          Slatiny
                          Slavhostice
                          Sobčice
                          Soběraz
                          Sobotka
                          Stará Paka
                          Staré Hrady
                          Staré Místo
                          Staré Smrkovice
                          Střevač
                          Sukorady
                          Svatojanský Újezd
                          Šárovcova Lhota
                          Tetín
                          Třebnouševes
                          Třtěnice
                          Tuř
                          Úbislavice
                          Údrnice
                          Úhlejov
                          Újezd pod Troskami
                          Úlibice
                          Valdice
                          Veliš
                          Vidochov
                          Vitiněves
                          Volanice
                          Vrbice
                          Vršce
                          Vřesník
                          Vysoké Veselí
                          Zámostí-Blata
                          Zelenecká Lhota
                          Železnice
                          Žeretice
                          Židovice
                          Žlunice

                          Adršpach
                          Bezděkov nad Metují
                          Bohuslavice
                          Borová
                          Božanov
                          Broumov
                          Brzice
                          Bukovice
                          Černčice
                          Červená Hora
                          Červený Kostelec
                          Česká Čermná
                          Česká Metuje
                          Česká Skalice
                          Dolany
                          Dolní Radechová
                          Hejtmánkovice
                          Heřmanice
                          Heřmánkovice
                          Horní Radechová
                          Hořenice
                          Hořičky
                          Hronov
                          Hynčice
                          Chvalkovice
                          Jaroměř
                          Jasenná
                          Jestřebí
                          Jetřichov
                          Kramolna
                          Křinice
                          Lhota pod Hořičkami
                          Libchyně
                          Litoboř
                          Machov
                          Martínkovice
                          Mezilečí
                          Meilesí
                          Meziměstí
                          Nahořany
                          Náchod
                          Nové Město nad Metují
                          Nový Hrádek
                          Nový Ples
                          Otovice
                          Police nad Metují
                          Provodov-Šonov
                          Přibyslav
                          Rasošky
                          Rožnov
                          Rychnovek
                          Říkov
                          Sendraž
                          Slatina nad Úpou
                          Slavětín nad Metují
                          Slavoňov
                          Stárkov
                          Studnice
                          Suchý Důl
                          Šestajovice
                          Šonov
                          Teplice nad Metují
                          Velichovky
                          Velká Jesenice
                          Velké Petrovice
                          Velké Poříčí
                          Velký Třebešov
                          Vernéřovice
                          Vestec
                          Vlkov
                          Vršovka
                          Vysoká Srbská
                          Vysokov
                          Zábrodí
                          Zaloňov
                          Žďár nad Metují
                          Žďárky
                          Žernov
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Albrechtice nad Orlicí
                          Bačetín
                          Bartošovice v Orlických horách
                          Bílý Újezd
                          Bohdašín
                          Bolehošť
                          Borohrádek
                          Borovnice
                          Bystré
                          Byzhradec
                          Častolovice
                          Čermná nad Orlicí
                          Černíkovice
                          České Meziříčí
                          Čestice
                          Deštné v Orlických horách
                          Dobré
                          Dobruška
                          Dobřany
                          Doudleby nad Orlicí
                          Hřibiny-Ledská
                          Chleny
                          Chlístov
                          Jahodov
                          Janov
                          Javornice
                          Kostelec nad Orlicí
                          Kostelecké Horky
                          Kounov
                          Králova Lhota
                          Krchleby
                          Kvasiny
                          Lhoty u Potštejna
                          Libel
                          Liberk
                          Lično
                          Lípa nad Orlicí
                          Lukavice
                          Lupenice
                          Mokré
                          Nová Ves
                          Očelice
                          Ohnišov
                          Olešnice
                          Olešnice v Orlických horách
                          Opočno
                          Orlické Záhoří
                          Osečnice
                          Pěčín
                          Podbřezí
                          Pohoří
                          Polom
                          Potštejn
                          Proruby
                          Přepychy
                          Rohenice
                          Rokytnice v Orlických horách
                          Rybná nad Zdobnicí
                          Rychnov nad Kněžnou
                          Říčky v Orlických horách
                          Sedloňov
                          Semechnice
                          Skuhrov nad Bělou
                          Slatina nad Zdobnicí
                          Sněžné
                          Solnice
                          Svídnice
                          Synkov-Slemeno
                          Trnov
                          Třebešov
                          Tutleky
                          Týniště nad Orlicí
                          Uhřínov pod Deštnou
                          Val
                          Vamberk
                          Voděrady
                          Vrbice
                          Záměl
                          Zdelov
                          Zdobnice
                          Žďár nad Orlicí

                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Bernartice
                          Bílá Třemešná
                          Bílé Poličany
                          Borovnice
                          Borovnička
                          Čermná
                          Černý Důl
                          Dolní Branná
                          Dolní Brusnice
                          Dolní Dvůr
                          Dolní Kalná
                          Dolní Lánov
                          Dolní Olešnice
                          Doubravice
                          Dubenec
                          Dvůr Králové nad Labem
                          Hajnice
                          Havlovice
                          Horní Brusnice
                          Horní Kalná
                          Horní Maršov
                          Horní Olešnice
                          Hostinné
                          Hřibojedy
                          Chotěvice
                          Choustníkovo Hradiště
                          Chvaleč
                          Janské Lázně
                          Jívka
                          Klášterská Lhota
                          Kocbeře
                          Kohoutov
                          Královec
                          Kuks
                          Kunčice nad Labem
                          Lampertice
                          Lánov
                          Lanžov
                          Libňatov
                          Libotov
                          Litíč
                          Malá Úpa
                          Malé Svatoňovice
                          Maršov u Úpice
                          Mladé Buky
                          Mostek
                          Nemojov
                          Pec pod Sněžkou
                          Pilníkov
                          Prosečné
                          Radvanice
                          Rtyně v Podkrkonoší
                          Rudník
                          Stanovice
                          Staré Buky
                          Strážné
                          Suchovršice
                          Svoboda nad Úpou
                          Špindlerův Mlýn
                          Trotina
                          Trutnov
                          Třebihošť
                          Úpice
                          Velké Svatoňovice
                          Velký Vřešťov
                          Vilantice
                          Vítězná
                          Vlčice
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 27.03.07, 09:39
                          'Vrchlabí
                          Zábřezí-Řečice
                          Zdobín
                          Zlatá Olešnice
                          Žacléř

                          Města a obce okresu Ústí nad Orlicí
                          Albrechtice • Anenská Studánka • Běstovice • Bošín • Brandýs nad Orlicí •
                          Bučina • Bystřec • Cotkytle • Čenkovice • Červená Voda • Česká Rybná • Česká
                          Třebová • České Heřmanice • České Libchavy • České Petrovice • Damníkov •
                          Dlouhá Třebová • Dlouhoňovice • Dobříkov • Dolní Čermná • Dolní Dobrouč • Dolní
                          Morava • Džbánov • Hejnice • Helvíkovice • Hnátnice • Horní Čermná • Horní
                          Heřmanice • Horní Třešňovec • Hrádek • Hrušová • Choceň • Jablonné nad Orlicí •
                          Jamné nad Orlicí • Javorník • Jehnědí • Kameničná • Klášterec nad Orlicí •
                          Koldín • Kosořín • Králíky • Krasíkov • Kunvald • Lanškroun • Leština •
                          Letohrad • Libecina • Libchavy • Lichkov • Líšnice • Lubník • Lukavice •
                          Luková • Mistrovice • Mladkov • Mostek • Nasavrky • Nekoř • Nové Hrady •
                          Orlické Podhůří • Orličky • Ostrov • Oucmanice • Pastviny • Petrovice •
                          Písečná • Plchovice • Podlesí • Přívrat • Pustina • Radhošť • Rudoltice •
                          Rybník • Řepníky • Řetová • Řetůvka • Sázava • Seč • Semanín • Skořenice •
                          Slatina • Sobkovice • Sopotnice • Sruby • Stradouň • Strážná • Studené •
                          Sudislav nad Orlicí • Sudslava • Svatý Jiří • Šedivec • Tatenice • Těchonín •
                          Tisová • Trpík • Třebovice • Týnišťko • Újezd u Chocně • Ústí nad Orlicí •
                          Velká Skrovnice • Verměřovice • Vinary • Voděrady • Vraclav • Vračovice-Orlov •
                          Výprachtice • Vysoké Mýto • Zádolí • Záchlumí • Zálší • Zámrsk • Zářecká
                          Lhota • Žamberk • Žampach • Žichlínek'

                          cs.wikipedia.org/wiki/Jablonn%C3%A9_nad_Orlic%C3%AD
                          W Polsce
                          Bardo
                          Nowa Ruda
                          Radków
                          Kłodzko
                          Złoty Stok
                          Kudowa-Zdrój
                          Lewin Kłodzki
                          Szczytna
                          Polanica-Zdrój
                          Bystrzyca Kłodzka
                          Lądek-Zdrój
                          Żelazno
                          Ołdrzychowice
                          Trzebieszowice
                          Stronie Śląskie
                          Wilkanów
                          Domaszków
                          Polanica-Zdrój
                          Górzanów
                          Krosnowica
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 28.03.07, 10:45

                          Rzeki w kraju Czeskich Chorwatów

                          1.Cidline(a)*2.Krzeżne(a)*3.Trotine(a)*4.Upa 5.Nysa(Kłodzka) 6.Bystrzyca
                          7.Ścinawka 8.Diwoka Orlice 9.Oleszenka 10.Stenawa

                          *Nie jestem pewien czeskich końcówek

                          Rzeka 'upa'-Chorwaci musieli mieszkać wcześniej gdzieś blisko siedzib Bałtów
                          skoro nazwali tak jedną ze swoich rzek('upa'-rzeka w bałtyjskim)

                          "Samochodowa mapa Polski"
                          "Wikipedia"
                          "Języki Bałtyckie" W.Smoczyński
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 29.03.07, 10:29

                          Na obszarze Czeskich Chorwatów jest kilka dziwacznych,archaicznych nazw:

                          1.Maslojedy

                          2.Mlekosrby

                          3.Syrowatka

                          4.Wszestary

                          5.Bilsko

                          6.Holowousy

                          7.Kozojedy

                          8.Soberaz

                          9.Wrszce

                          10.Welka Jesenice

                          11.Wysoka Srbska

                          12.Doudleby na Orlici

                          13.Chlechy

                          14.Krchleby

                          15.Proruby

                          16.Tutleky

                          17.Hrzibojedy

                          18.Cotkytle

                          19.Sruby

                          20.Woderady

                          21.Nowy Bychow a Wrchlabi

                          22.Pardubice

                          23.Chrudim

                          24.Hohohlawy

                          W Czechach są chyba najstarsze nazwy słowiańskie(przyniesione tu wprost z
                          praojczyzny Słowian?).

                          Bardzo częste są końcówki a 'eby','ouby','awy' ...

                          'Mlekosrby'-'Mleczni Serbowie' czyli inaczej 'mleczni bracia'?
                          Nazwa 'Serb' oznacza człowieka 'ssącego tą samą
                          pierś', 'przysposobionego','swojaka'.

                          Nazwa 'Dudleb' prawdopdobnie oznacza to samo-Dudlebowie byli jakimś lichszym
                          odłamem Serbów.

                          Nazwy typy 'eb','eby' znaczą tyle samo co 'ewo' ,'ewy' z tym,że są
                          archaiczniejsze.Tak mowić mogli przodkowie Prasłowian kilkaset lat przed
                          ekspansją,a potem ustaliła się norma 'ew'.

                          'eb','eba' są obecne w słowach i nazwiskach'kosierb','dulęba'....

                          Czy 'Głowęba' różni się od 'Głowali'?

                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 30.03.07, 10:45

                          Ród Chorwacki?


                          www.netencyclo.com/pl/S%C5%82awnik
                          www.netencyclo.com/pl/S%C5%82awnikowice_%28r%C3%B3d%29
                          www.netencyclo.com/pl/Strze%C5%BCys%C5%82awa_%28%C5%BCona_S%C5%82awnika%29
                          www.netencyclo.com/pl/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech
                          www.netencyclo.com/pl/Radzim_Gaudenty
                          pl.wikipedia.org/wiki/Poraj_(herb_szlachecki)
                          pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awnik
                          Sławnik + Strzeżysława:

                          1.Sobiebor
                          2.Spytymir
                          3.Pobrasław
                          4.Poraj
                          5.Czesław(Czasław)
                          6.Wojciech
                          7.Radzim                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 31.03.07, 08:21


                          Plemiona Czeskie

                          pl.wikipedia.org/wiki/Czesi
                          pl.wikipedia.org/wiki/Plemiona_czeskie
                          pl.wikipedia.org/wiki/Lemuzi
                          cs.wikipedia.org/wiki/Lemuzi
                          pl.wikipedia.org/wiki/Pszowianie
                          pl.wikipedia.org/wiki/Zliczanie
                          ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
                          pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uczanie
                          pl.wikipedia.org/wiki/Siedliczanie
                          pl.wikipedia.org/wiki/Deczanie
                          "Czesi,plemię słowiańskie,zamieszkujące okolice dolnej Wełtawy wokół Pragi,które
                          w IX i X w.pod przewodnictwem dynastii Przemyślidów dokonało zjednoczenia
                          sąsiednich plemion;nazwa Czesi rozciągnęła się wtedy na cały kraj(Czechy) i jego
                          mieszkańców,z wyjątkiem Moraw przyłączonych dopiero w xI w.Pochodzenie nazwy
                          plemiennej,znanej już w X w.,do dziś jest niejasne"

                          'Mały Słownik kultury dawnych Słowian'

                          Deczanie,Lemuzi,Sedliczanie i Zliczanie pierwotnie mogli nie być Czechami...

                          'Pszowianie'-Pyrzyczanie
                          'Lemuzi'-Łemki,Łemkowie
                          'Deczanie'-Dziadoszanie
                          'Zliczanie'(z'lit'ane')-Wieleci
                          'Czesi'(tes)-Cieszyn,Tczew,Tęczyn

                          Huculi(?)
                          Bojki(?)

                          Ludność Karpat Wschodnich jest w jakiś sposób powiązana z Czechami...
                          (Dynasia 'Przemyślidów' i gród Przemyśl)....


                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 01.04.07, 09:24

                          Nazwy Rzeczne                          Bobří potok
                          Bulovský potok
                          Desná
                          Harcovský potok
                          Jeřice
                          Ještědka
                          Jizera
                          Jizerka
                          Kamenice
                          Libuňka
                          Libverdský potok
                          Lomnice
                          Lužická Nisa
                          Mohelka
                          Mumlava
                          Oleška
                          Panenský potok
                          Ploučnice
                          Popelka
                          Rašovka
                          Řasnice
                          Smědá
                          Svitávka
                          Šporka
                          Zábrdka
                          Berounka
                          Labe
                          Sázava
                          Vltava
                          Bystřice
                          Odrava
                          Ohře
                          Rolava
                          Svatava
                          Teplá
                          Libocký potok
                          menší vodní toky

                          Sázek
                          potok Plesná

                          Rzeka 'Desna'...Deczanie pochodzą z wschodniej Ukrainy gdzie też jest
                          lewobrzeżny dopływ Dniepru-'Desna'...Wokół mieszkali 'Siewierowie'.
                          Rzeka 'Mohelka'-Mohylew.
                          Rzeka 'Łomnica'-Łemkowie...
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 02.04.07, 09:57
                          Nazwy miejscowe
                          'okres Liberec
                          Arnoltice
                          Bílá
                          Bílý Kostel nad Nisou
                          Bílý Potok
                          Bulovka
                          Černousy
                          Dětřichov
                          Dlouhý Most
                          Dolní Řasnice
                          Habartice
                          Horní Řasnice
                          Chotyně
                          Jeřmanice
                          Jindřichovice pod Smrkem
                          Jítrava
                          Kobyly
                          Kryštofovo Údolí
                          Křižany
                          Lázně Libverda
                          Mníšek
                          Nová Ves
                          Oldřichov v Hájích
                          Osečná
                          Pěnčín
                          Proseč pod Ještědem
                          Příšovice
                          Rynoltice
                          Stráž nad Nisou
                          Světlá pod Ještědem
                          Svijany
                          Sychrov
                          Višňová
                          Všelibice

                          [editovat] okres Jablonec nad Nisou
                          Albrechtice v Jizerských horách
                          Bedřichov
                          Držkov
                          Frýdštejn
                          Janov nad Nisou
                          Jenišovice
                          Jiřetín pod Bukovou
                          Koberovy
                          Kořenov
                          Lučany nad Nisou
                          Malá Skála
                          Nová Ves nad Nisou
                          Pěnčín
                          Plavy
                          Skuhrov
                          Zásada
                          Zlatá Olešnice
                          Železný Brod

                          [editovat] okres Semily
                          Benecko
                          Benešov u Semil
                          Bozkov
                          Čistá
                          Horní Branná
                          Horní Štěpanice
                          Hrubá Skála
                          Chuchelna
                          Jesenný
                          Karlovice
                          Košťálov
                          Kruh
                          Ktová
                          Libštát
                          Martinice v Krkonoších
                          Mírová pod Kozákovem
                          Nová Ves nad Popelkou
                          Poniklá
                          Přepeře
                          Příkrý
                          Slaná
                          Studenec
                          Syřenov
                          Tatobity
                          Troskovice
                          Víchová nad Jizerou
                          Vítkovice
                          Všeň
                          Vyskeř
                          Bystrá nad Jizerou
                          Háje nad Jizerou
                          Loukov
                          Čikvásky
                          Rybnice

                          [editovat] okres Česká Lípa
                          Bezděz
                          Blíževedly
                          Brniště
                          Hamr na Jezeře
                          Holany
                          Horní Police
                          Jestřebí
                          Kravaře
                          Krompach
                          Kunratice u Cvikova
                          Mařenice
                          Noviny pod Ralskem
                          Nový Oldřichov
                          Okna
                          Petrovice
                          Provodín
                          Prysk
                          Ralsko - Kuřivody
                          Skalice u České Lípy
                          Sloup v Čechách
                          Sosnová
                          Stružnice
                          Svojkov
                          Svor
                          Tachov u Doks
                          Tuhaň
                          Velenice
                          Velký Valtinov
                          Volfartice
                          Zahrádky '

                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 02.04.07, 09:59
                          'Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Arnoltice
                          Benešov nad Ploučnicí
                          Bynovec
                          Česká Kamenice
                          Děčín
                          Dobkovice
                          Dobrná
                          Dolní Habartice
                          Dolní Podluží
                          Dolní Poustevna
                          Doubice
                          Františkov nad Ploučnicí
                          Heřmanov
                          Horní Habartice
                          Horní Podluží
                          Hřensko
                          Huntířov
                          Chřibská
                          Janov
                          Janská
                          Jetřichovice
                          Jílové
                          Jiřetín pod Jedlovou
                          Jiříkov
                          Kámen
                          Krásná Lípa
                          Kunratice
                          Kytlice
                          Labská Stráň
                          Lipová
                          Lobendava
                          Ludvíkovice
                          Malá Veleň
                          Malšovice
                          Markvartice
                          Merboltice
                          Mikulášovice
                          Rumburk
                          Růžová
                          Rybniště
                          Srbská Kamenice
                          Staré Křečany
                          Starý Šachov
                          Šluknov
                          Těchlovice
                          Valkeřice
                          Varnsdorf
                          Velká Bukovina
                          Velký Šenov
                          Verneřice
                          Veselé
                          Vilémov '
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 02.04.07, 10:02
                          'Města

                          Bečov nad Teplou
                          Březová
                          Františkovy Lázně
                          Habartov
                          Horní Slavkov
                          Hranice
                          Cheb
                          Chodov
                          Jáchymov
                          Karlovy Vary
                          Kraslice
                          Kynšperk nad Ohří
                          Lázně Kynžvart
                          Loket
                          Luby
                          Mariánské Lázně
                          Nejdek
                          Nová Role
                          Nové Sedlo
                          Ostrov
                          Plesná
                          Rotava
                          Skalná
                          Sokolov
                          Teplá
                          Toužim
                          Žlutice

                          [editovat] Významné obce
                          Abertamy
                          Andělská Hora
                          Boč
                          Bochov
                          Boží Dar
                          Bukovany
                          Dalovice
                          Dolní Rychnov
                          Dolní Žandov
                          Drmoul
                          Hazlov
                          Horní Blatná
                          Hroznětín
                          Chyše
                          Krajková
                          Krásná
                          Kyselka
                          Libá
                          Merklín
                          Mnichov
                          Nové Hamry
                          Nový Kostel
                          Oloví
                          Otročín
                          Potůčky
                          Prameny
                          Pšov
                          Stráž nad Ohří
                          Stružná
                          Stříbrná
                          Svatava
                          Štědrá
                          Tuřany
                          Valeč
                          Velká Hleďsebe
                          Vojtanov '
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 03.04.07, 09:52

                          'Praha – hlavní město České republiky
                          Městské části, obvody (1–10), správní obvody (1–22)
                          Praha 1 | Praha 2 | Praha 3 | Praha 4, Praha-Kunratice | Praha 5, Praha-
                          Slivenec | Praha 6, Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední
                          Kopanina | Praha 7, Praha-Troja | Praha 8, Praha-Ďáblice, Praha-Březiněves,
                          Praha-Dolní Chabry | Praha 9 | Praha 10 | Praha 11, Praha-Šeberov, Praha-Újezd,
                          Praha-Křeslice | Praha 12, Praha-Libuš | Praha 13, Praha-Řeporyje | Praha 14,
                          Praha-Dolní Počernice | Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy,
                          Praha-Petrovice, Praha-Dubeč | Praha 16, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lochkov,
                          Praha-Zbraslav, Praha-Lipence | Praha 17, Praha-Zličín | Praha 18 | Praha 19,
                          Praha-Vinoř, Praha-Satalice, Praha-Čakovice | Praha 20 | Praha 21, Praha-
                          Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Běchovice | Praha 22, Praha-Královice, Praha-
                          Nedvězí, Praha-Kolovraty, Praha-Benice
                          katastrální území
                          Běchovice | Benice | Bohnice | Braník | Břevnov | Březiněves | Bubeneč |
                          Čakovice | Černý Most | Čimice | Dejvice | Dolní Chabry | Dolní Měcholupy |
                          Dolní Počernice | Dubeč | Ďáblice | Háje | Hájek u Uhříněvsi | Hloubětín |
                          Hlubočepy | Hodkovičky | Holešovice | Holyně | Horní Měcholupy | Horní
                          Počernice | Hostavice | Hostivař | Hradčany | Hrdlořezy | Chodov | Cholupice |
                          Jinonice | Josefov | Kamýk | Karlín | Kbely | Klánovice | Kobylisy | Koloděje |
                          Kolovraty | Komořany | Košíře | Královice | Krč | Křeslice | Kunratice | Kyje |
                          Lahovice | Letňany | Lhotka | Libeň | Liboc | Libuš | Lipany | Lipence |
                          Lochkov | Lysolaje | Malá Chuchle | Malá Strana | Malešice | Michle | Miškovice
                          | Modřany | Motol | Nebušice | Nedvězí u Říčan | Nové Město | Nusle | Petrovice
                          | Písnice | Pitkovice | Podolí | Prosek | Přední Kopanina | Radlice | Radotín |
                          Ruzyně | Řeporyje | Řepy | Satalice | Sedlec | Slivenec | Smíchov | Sobín |
                          Staré Město | Stodůlky | Strašnice | Střešovice | Střížkov | Suchdol | Šeberov
                          | Štěrboholy | Točná | Troja | Třebonice | Třeboradice | Uhříněves | Újezd nad
                          Lesy | Újezd u Průhonic | Veleslavín | Velká Chuchle | Vinohrady | Vinoř |
                          Vokovice | Vršovice | Vysočany | Vyšehrad | Záběhlice | Zadní Kopanina |
                          Zbraslav | Zličín | Žižkov
                          O členění Prahy na obvody, správní obvody, městské části a katastrální území
                          pojednává článek Části Prahy. '

                          'Seznam obcí a jejich částí
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Benešov
                          Baba, Bedrč, Benešov, Boušice, Buková Lhota, Červený Dvůr, Dlouhé Pole,
                          Chvojen, Konopiště, Mariánovice, Okrouhlice, Pomněnice, Radíkovice, Úročnice,
                          Vidlákova Lhota
                          Bernartice
                          Bernartice, Borovsko
                          Bílkovice
                          Bílkovice, Moravsko, Takonín
                          Blažejovice
                          Blažejovice, Vítonice
                          Borovnice
                          Bukovany
                          Bystřice
                          Božkovice, Bystřice, Drachkov, Hlivín, Hůrka, Jarkovice, Jeleneč, Jinošice,
                          Jírovice, Jiřín, Kobylí a Plchov, Líšno, Líštěnec, Mlýny, Mokrá Lhota,
                          Nesvačily, Opřetice, Ouběnice, Petrovice, Radošovice, Semovice, Strženec,
                          Tožice, Tvoršovice, Vojslavice, Zahořany
                          Ctiboř
                          Ctiboř, Hrádek
                          Čakov
                          Čakov, Tatouňovice, Vlkov
                          Čechtice
                          Čechtice, Černičí, Dobříkovice, Jeníkov, Krčmy, Malá Paseka, Nakvasovice, Nové
                          Práchňany, Otročice, Palčice, Růžkovy Lhotice, Staré Práchňany, Sudislavice,
                          Zhoř
                          Čerčany
                          Čerčany, Vysoká Lhota
                          Červený Újezd
                          Červený Újezd, Horní Borek, Milhostice, Nové Dvory, Styrov, Třetužel
                          Český Šternberk
                          Čtyřkoly
                          Čtyřkoly, Javorník
                          Děkanovice
                          Divišov
                          Dalovy, Divišov, Křešice, Lbosín, Měchnov, Radonice, Šternov, Zdebuzeves
                          Dolní Kralovice
                          Dolní Kralovice, Libčice, Martinice u Dolních Kralovic, Střítež, Vraždovy
                          Lhotice, Zahrádčice
                          Drahňovice
                          Dunice
                          Heřmaničky
                          Arnoštovice, Číšťovice, Dědkov, Durdice, Heřmaničky, Jestřebice, Jiříkovec,
                          Jíví, Karasova Lhota, Křenovičky, Loudilka, Peklo, Velké Heřmanice
                          Hradiště
                          Hulice
                          Hulice, Rýzmburk
                          Hvězdonice
                          Chářovice
                          Chleby
                          Chlístov
                          Chlístov, Racek, Žabovřesky
                          Chlum
                          Chmelná
                          Chocerady
                          Chocerady, Komorní Hrádek, Samechov, Vestec, Vlkovec
                          Choratice
                          Chotýšany
                          Chotýšany, Křemení, Městečko, Pařezí
                          Chrášťany
                          Benice, Černíkovice, Chrášťany, Soběšovice
                          Jankov
                          Bedřichovice, Čečkov, Čestín, Jankov, Jankovská Lhota, Nosákov, Odlochovice,
                          Otradovice, Pičín, Podolí
                          Javorník
                          Ješetice
                          Báňov, Hlaváčkova Lhota, Ješetice, Radíč, Řikov
                          Kamberk
                          Hrajovice, Kamberk, Předbořice
                          Keblov
                          Keblov, Sedlice
                          Kladruby
                          Kondrac
                          Dub, Kondrac, Krasovice
                          Kozmice
                          Kácova Lhota, Kozmice, Rousínov
                          Krhanice
                          Dolní Požáry, Krhanice, Prosečnice
                          Krňany
                          Krňany, Teletín, Třebsín
                          Křečovice
                          Brdečný, Hodětice, Hořetice, Hůrka, Krchleby, Křečovice, Lhotka, Nahoruby,
                          Poličany, Skrýšov, Strážovice, Vlkonice, Zhorný, Živohošť
                          Křivsoudov
                          Jenišovice, Křivsoudov, Lhota Bubeneč
                          Kuňovice
                          Lešany
                          Břežany, Lešany, Nová Ves
                          Libež
                          Litichovice
                          Loket
                          Alberovice, Bezděkov, Brzotice, Kačerov, Loket, Němčice, Radíkovice, Všebořice
                          Louňovice pod Blaníkem
                          Býkovice, Louňovice pod Blaníkem, Rejkovice, Světlá
                          Lštění
                          Lštění, Zlenice
                          Maršovice
                          Bezejovice, Dlouhá Lhota, Libeč, Maršovice, Mstětice, Podmaršovice, Řehovice,
                          Strnadice, Tikovice, Vráce, Záhoří, Zahrádka, Zaječí, Zálesí 1.díl, Zálesí
                          2.díl, Zderadice
                          Mezno
                          Lažany, Mezno, Mitrovice, Stupčice, Vestec
                          Miličín
                          Kahlovice, Malovice, Miličín, Nasavrky, Nové Dvory, Petrovice, Reksyně, Záhoří
                          u Miličína, Žibkov
                          Miřetice
                          Mnichovice
                          Mrač
                          Načeradec
                          Daměnice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Načeradec, Novotinky, Olešná, Pravětice,
                          Řísnice, Slavětín, Vračkovice, Zdiměřice
                          Nemíž
                          Nespeky
                          Ledce, Městečko, Nespeky
                          Netvořice
                          Dunávice, Lhota, Maskovice, Netvořice, Radějovice, Tuchyně, Všetice
                          Neustupov
                          Barčov, Bořetice, Broumovice, Dolní Borek, Hojšín, Chlístov, Jiřetice,
                          Královna, Neustupov, Podlesí, Sedlečko, Slavín, Vlčkovice, Vrchy, Záhoříčko,
                          Zálesí, Žinice
                          Neveklov
                          Bělice, Blažim, Borovka, Dalešice, Doloplazy, Dubovka, Hůrka Kapinos,
                          Chvojínek, Jablonná, Kožlí, Lipka, Mlékovice, Nebřich, Neštětice, Neveklov,
                          Ouštice, Přibyšice, Radslavice, Spolí, Tloskov, Zádolí, Zárybnice
                          Olbramovice
                          Babice, Dvůr Semtín, Kochnov, Křešice, Mokřany, Olbramovice Městečko,
                          Olbramovice Ves, Podolí, Radotín, Semtín, Semtínek, Slavkov, Tomice II,
                          Veselka, Zahradnice
                          Ostrov
                          Ostředek
                          Bělčice, Mžižovice, Ostředek, Třemošnice, Vráž
                          Pavlovice
                          Petroupim
                          Petroupec, Petroupim, Sembratec
                          Popovice
                          Kamenná Lhota, Kondratice, Mladovice, Pazderná Lhota, Popovice, Věžníčky
                          Poříčí nad Sázavou
                          Hvozdec, Poříčí nad Sázavou
                          Postupice
                          Buchov, Čelivo, Dobříčkov, Holčovice, Jemniště, Lhota Veselka, Lísek,
                          Milovanice, Miroslav, Mokliny, Nová Ves, Postupice, Pozov, Roubíčkova Lhota,
                          Sušice, Vrbětín
                          Pravonín
                          Buková, Karhule, Křížov, Lesáky, Pravonín, Tisek, Volavka
                          Přestavlky u Čerčan
                          Čistec, Doubravice 1.díl, Přestavlky u Čerčan
                          Psáře
                          Dubovka, Psáře
                          Pyšely
                          Borová Lhota, Kovářovice, Nová Ves, Pyšely, Zaječice
                          Rabyně
                          Blaženice, Loutí, Měřín, Nedvězí, Rabyně
                          Radošovice
                          Lipiny u Radošovic, Onšovice, Radošovice
                          Rataje
                          Ratměřice
                          Hrzín, Ratměřice, Skrýšov
                          Řehenice – dříve okres Praha-východ
                          Babice, Barochov, Čakovice, Gabrhele, Křiváček, Malešín, Řehenice, Vavřetice
                          Řimovice
                          Sázava
                          Bělokozly, Černé Budy, Čeřenice, Dojetřice, Sázava
                          Slověnice
                          Smilkov
                          Kouty, Líštěnec, Oldřichovec, Plachova Lhota, Smilkov, Zechov
                          Snět
                          Soběhrdy
                          Mezihoří, Phov, Soběhrdy, Žíňánky, Žíňany
                          Soutice
                          Černýš, Kalná, Soutice
                          Stranný
                          Břevnice, Stranný
                          Strojetice
                          Struhařov
                          Babčice, Bořeňovice, Budkov, Býkovice, Dolní Podhájí, Hliňánky, Horní Podhájí,
                          Jezero, Myslíč, Pecínov, Skalice, Struhařov, Střížkov, Svatý Jan, Věřice
                          Střezimíř
                          Bonkovice, Černotice, Dolní Dobřejov, Horní Dobřejov, Střezimíř
                          Studený
                          Petrova Lhota, Studený
                          Šetějovice
                          Dolní Rápotice, Šetějovice, Žibřidovice
                          Tehov
                          Petříny, Tehov
                          Teplýšovice
                          Čeňovice, Humenec, Kochánov, Teplýšovice, Z
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 03.04.07, 09:54
                          Zdroj
                          Český statistický úřad

                          [editovat] Seznam obcí a jejich částí
                          Města uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince

                          Bavoryně
                          Beroun
                          Beroun-Centrum, Beroun-Hostim, Beroun-Jarov, Beroun-Město, Beroun-Zavadilka,
                          Beroun-Závodí, Beroun-Zdejcina
                          Běštín
                          Broumy
                          Březová
                          Bubovice
                          Bykoš
                          Bzová
                          Cerhovice
                          Cerhovice, Třenice
                          Drozdov
                          Felbabka
                          Hlásná Třebaň
                          Hlásná Třebaň, Rovina
                          Hořovice
                          Hostomice
                          Bezdědice, Hostomice, Lštěň, Radouš
                          Hředle
                          Hudlice
                          Hvozdec
                          Hvozdec, Mrtník
                          Hýskov
                          Chaloupky
                          Chaloupky, Neřežín
                          Chlustina
                          Chodouň
                          Chrustenice
                          Chyňava
                          Chyňava, Lhotka u Berouna, Libečov, Malé Přílepy, Podkozí
                          Jivina
                          Karlštejn
                          Komárov
                          Kleštěnice, Komárov
                          Koněprusy
                          Bítov, Koněprusy
                          Korno
                          Kotopeky
                          Kotopeky, Tihava
                          Králův Dvůr
                          Karlova Huť, Králův Dvůr, Křižatky, Levín, Počaply, Popovice, Zahořany
                          Kublov
                          Lážovice
                          Lážovice, Nové Dvory
                          Lhotka
                          Libomyšl
                          Libomyšl, Želkovice
                          Liteň
                          Běleč, Dolní Vlence, Leč Liteň
                          Loděnice
                          Jánská, Loděnice
                          Lochovice
                          Kočvary, Lochovice, Netolice, Obora
                          Lužce
                          Malá Víska
                          Málkov
                          Měňany
                          Měňany, Tobolka
                          Mezouň
                          Mořina
                          Dolní Roblín, Mořina, Trněný Újezd
                          Mořinka
                          Nenačovice
                          Nesvačily
                          Neumětely
                          Nižbor
                          Nižbor, Stradonice, Žloukovice
                          Nový Jáchymov
                          Olešná
                          Osek
                          Osov
                          Osov, Osovec
                          Otmíče
                          Otročiněves
                          Podbrdy
                          Podluhy
                          Praskolesy
                          Rpety
                          Skřipel
                          Skuhrov
                          Drahlovice, Hatě, Hodyně, Leč, Skuhrov
                          Srbsko
                          Stašov
                          Suchomasty
                          Borek, Suchomasty
                          Svatá
                          Svatý Jan pod Skalou
                          Sedlec, Svatý Jan pod Skalou, Záhrabská
                          Svinaře
                          Halouny, Lhotka, Svinaře
                          Tetín
                          Koda, Tetín
                          Tlustice
                          Tmaň
                          Lounín, Slavíky, Tmaň
                          Točník
                          Trubín
                          Trubská
                          Újezd
                          Velký Chlumec
                          Malý Chlumec, Velký Chlumec
                          Vinařice
                          Vižina
                          Vráž
                          Všeradice
                          Vysoký Újezd
                          Kozolupy, Kuchař, Vysoký Újezd
                          Zadní Třebaň
                          Zaječov
                          Kvaň, Nová Ves, Zaječov
                          Záluží
                          Zdice
                          Černín, Knížkovice, Zdice
                          Žebrák
                          Sedlec, Žebrák
                          Železná
                          Český statistický úřad

                          [editovat] Seznam obcí a jejich částí
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Běleč
                          Běloky
                          Beřovice
                          Bakov, Beřovice
                          Bílichov
                          Blevice
                          Brandýsek
                          Brandýsek, Olšany
                          Braškov
                          Bratronice
                          Bratronice, Dolní Bezděkov
                          Buštěhrad
                          Cvrčovice
                          Černuc
                          Bratkovice, Černuc, Miletice, Nabdín
                          Doksy
                          Dolany
                          Drnek
                          Družec
                          Dřetovice
                          Dřínov
                          Drchkov, Dřínov
                          Hobšovice
                          Hobšovice, Skůry
                          Horní Bezděkov
                          Hořešovice
                          Hořešovičky
                          Hospozín
                          Hospozín, Hospozínek
                          Hostouň
                          Hradečno
                          Hradečno, Nová Studnice, Nová Ves
                          Hrdlív
                          Hřebeč
                          Hřebeč, Netřeby
                          Chržín
                          Budihostice, Dolní Kamenice, Chržín
                          Jarpice
                          Budenice, Jarpice
                          Jedomělice
                          Jemníky
                          Kačice
                          Kamenné Žehrovice
                          Kamenný Most
                          Kladno
                          Dubí, Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Švermov, Vrapice
                          Klobuky )
                          Čeradice, Klobuky, Kobylníky, Kokovice, Páleček
                          Kmetiněves
                          Knovíz
                          Koleč
                          Koleč, Mozolín, Týnec
                          Královice
                          Kutrovice
                          Kvílice
                          Kyšice
                          Lány – dříve okres Rakovník
                          Ledce
                          Lhota
                          Libochovičky
                          Libovice
                          Libušín
                          Lidice
                          Líský
                          Loucká
                          Makotřasy
                          Malé Kyšice
                          Malé Přítočno
                          Malíkovice
                          Čanovice, Hvězda, Malíkovice
                          Neprobylice
                          Neuměřice
                          Otvovice
                          Páleč
                          Pavlov
                          Pchery
                          Humny, Pchery
                          Pletený Újezd
                          Plchov
                          Podlešín
                          Poštovice
                          Pozdeň
                          Hřešice, Pozdeň
                          Přelíc
                          Řisuty
                          Sazená
                          Slaný
                          Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Slaný, Trpoměchy,
                          Želevčice
                          Slatina
                          Smečno
                          Stehelčeves
                          Stochov
                          Čelechovice, Honice, Stochov
                          Stradonice
                          Studeněves
                          Svárov
                          Svinařov
                          Šlapanice
                          Budeničky, Šlapanice
                          Třebichovice
                          Saky, Třebichovice
                          Třebíz
                          Třebusice
                          Holousy, Třebusice
                          Tuchlovice
                          Srby, Tuchlovice
                          Tuřany
                          Byseň, Tuřany
                          Uhy
                          Unhošť
                          Velká Dobrá
                          Velké Přítočno
                          Velvary
                          Ješín, Malá Bučina, Velká Bučina, Velvary
                          Vinařice
                          Vraný
                          Horní Kamenice, Lukov, Vraný
                          Vrbičany
                          Zájezd
                          Bůhzdař, Zájezd
                          Zákolany
                          Kováry, Trněný Újezd, Zákolany
                          Zichovec
                          Zlonice
                          Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek, Zlonice
                          Zvoleněves
                          Želenice
                          Žilina
                          Žižice
                          Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov, Žižice '
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 03.04.07, 09:56
                          Zdroj
                          Český statistický úřad

                          [editovat] Seznam obcí a místních částí
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Barchovice
                          Barchovice, Hryzely, Radlice
                          Bečváry
                          Bečváry, Červený Hrádek, Hatě, Horní Jelčany, Poďousy
                          Bělušice
                          Břežany I
                          Břežany I, Chocenice
                          Břežany II
                          Býchory
                          Cerhenice
                          Cerhenice, Cerhýnky
                          Církvice
                          Červené Pečky
                          Bohouňovice I, Bojiště, Bořetice, Červené Pečky, Dolany, Opatovice
                          Český Brod
                          Český Brod, Liblice, Štolmíř
                          Dobřichov
                          Dolní Chvatliny
                          Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny, Mančice
                          Dománovice
                          Doubravčice
                          Drahobudice
                          Grunta
                          Horní Kruty
                          Bohouňovice II, Dolní Kruty, Horní Kruty, Přestavlky, Újezdec
                          Hradešín
                          Chotutice
                          Choťovice – dříve okres Nymburk
                          Chrášťany
                          Bylany, Chotouň, Chrášťany
                          Jestřabí Lhota
                          Kbel
                          Kbel, Kbílek
                          Klášterní Skalice
                          Klučov
                          Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery
                          Kolín
                          Kolín I, Kolín II, Kolín III, Kolín IV, Kolín V, Kolín VI, Sendražice,
                          Šťáralka, Štítary, Zibohlavy
                          Konárovice
                          Kořenice
                          Chotouchov, Kořenice, Pučery
                          Kouřim
                          Kouřim, Molitorov
                          Krakovany
                          Božec, Krakovany
                          Krupá
                          Krupá, Syneč
                          Krychnov
                          Křečhoř
                          Kamhajek, Křečhoř, Kutlíře
                          Kšely
                          Libenice
                          Libodřice
                          Lipec
                          Lošany
                          Lošánky, Lošany
                          Malotice
                          Lhotky, Malotice
                          Masojedy
                          Mrzky
                          Nebovidy
                          Hluboký Důl, Nebovidy
                          Němčice
                          Nová Ves I
                          Nová Ves I, Ohrada
                          Ohaře
                          Ovčáry
                          Pašinka
                          Pečky
                          Pečky, Velké Chvalovice
                          Plaňany
                          Blinka, Hradenín, Plaňany, Poboří
                          Pňov-Předhradí – dříve okres Nymburk
                          Polepy
                          Polní Chrčice
                          Polní Voděrady
                          Poříčany
                          Přehvozdí
                          Přistoupim
                          Přišimasy
                          Horka, Přišimasy, Skřivany
                          Radim
                          Radim, Chroustov
                          Radovesnice I
                          Radovesnice II
                          Radovesnice II, Rozehnaly
                          Ratboř
                          Ratboř, Sedlov, Těšínky
                          Ratenice
                          Rostoklaty
                          Nová Ves II, Rostoklaty
                          Skvrňov
                          Starý Kolín
                          Bašta, Starý Kolín
                          Svojšice
                          Bošice, Nová Ves III, Svojšice
                          Tatce – dříve okres Nymburk
                          Tismice
                          Limuzy, Tismice
                          Toušice
                          Mlékovice, Toušice
                          Třebovle
                          Borek, Království, Miškovice, Třebovle
                          Tři Dvory
                          Tuchoraz
                          Tuklaty
                          Tlustovousy, Tuklaty
                          Týnec nad Labem
                          Lžovice, Týnec nad Labem, Vinařice
                          Uhlířská Lhota
                          Rasochy, Uhlířská Lhota
                          Veletov
                          Velim
                          Velim, Vítězov
                          Velký Osek
                          Veltruby
                          Hradišťko I, Veltruby
                          Vitice
                          Dobré Pole, Hřiby, Chotýš, Lipany, Močedník, Vitice
                          Volárna
                          Vrátkov
                          Vrbčany
                          Zalešany
                          Přebozy, Zalešany
                          Zásmuky
                          Doubravčany, Nesměň, Sobočice, Vršice, Zásmuky
                          Žabonosy
                          Ždánice
                          Žehuň – dříve okres Nymburk
                          Žiželice
                          Hradišťko II, Končice, Kundratice, Loukonosy, Zbraň (Žiželice), Žiželice

                          Zdroj
                          Český statistický úřad

                          [editovat] Seznam obcí a jejich částí
                          Města vyznačena tučně, městyse kurzívou, místní části malým písmem

                          Adamov
                          Bernardov
                          Bílé Podolí
                          Bílé Podolí, Lovčice, Zaříčany
                          Bludov
                          Bohdaneč
                          Bohdaneč, Dvorecko, Kotoučov, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín
                          Brambory
                          Bratčice
                          Církvice
                          Církvice, Jakub
                          Čáslav
                          Čáslav-Nové Město, Čáslav-Staré Město, Filipov
                          Čejkovice
                          Černíny
                          Bahno, Černíny, Hetlín, Krasoňovice, Předbořice, Zdeslavice
                          Červené Janovice
                          Červené Janovice, Chvalov, Lány, Plhov, Vilémovice, Zadní, Zhoř
                          Čestín
                          Čenovice, Čentice, Čestín, Kamenná Lhota, Kasanice, Kněž, Milotice, Morány,
                          Polipsy
                          Dobrovítov
                          Dědice, Dobrovítov
                          Dolní Pohleď
                          Dolní Pohleď, Měchonice
                          Drobovice
                          Hlízov
                          Horka I
                          Borek, Horka I, Svobodná Ves
                          Horka II
                          Buda, Čejtice, Horka II, Hrádek, Onšovec
                          Horky
                          Horušice
                          Hostovlice
                          Hraběšín
                          Chabeřice
                          Brandýs, Čížov, Holšice, Chabeřice
                          Chlístovice
                          Chlístovice, Chroustkov, Kralice, Kraličky, Pivnisko, Švábínov, Svatý Jan t.
                          Krsovice, Vernýřov, Všesoky, Žandov, Zdeslavice
                          Chotusice
                          Druhanice, Chotusice
                          Kácov
                          Kácov, Račíněves, Zderadinky, Zderadiny, Zliv
                          Kluky
                          Kluky, Nová Lhota, Olšany, Pucheř
                          Kobylnice
                          Košice
                          Krchleby
                          Chedrbí, Krchleby
                          Křesetice
                          Bykáň, Chrást, Krupá, Křesetice
                          Kutná Hora
                          Hlouška, Kaňk, Karlov, Kutná Hora-Vnitřní Město, Malín, Neškaredice,
                          Perštejnec, Poličany, Sedlec, Šipší, Vrchlice, Žižkov
                          Ledečko
                          Ledečko, Vraník
                          Malešov
                          Albrechtice, Malešov, Maxovna, Polánka, Týniště
                          Miskovice
                          Bylany, Hořany, Mezholezy, Miskovice, Přítoky
                          Močovice
                          Nepoměřice
                          Bedřichov, Miletice, Nepoměřice
                          Nové Dvory
                          Nové Dvory, Ovčáry
                          Okřesaneč
                          Onomyšl
                          Budy, Křečovice, Miletín, Onomyšl, Rozkoš
                          Opatovice I
                          Paběnice
                          Pertoltice
                          Budkovice, Chlístovice, Laziště, Machovice, Milanovice, Pertoltice
                          Petrovice I
                          Hološiny, Michalovice, Petrovice I, Senetín, Újezdec
                          Petrovice II
                          Boštice, Losiny, Nové Nespeřice, Petrovice II, Stará Huť, Staré Nespeřice,
                          Tlučeň
                          Podveky
                          Ježovice, Podveky, Útěchvosty, Zalíbená
                          Potěhy
                          Rašovice
                          Jindice, Mančice, Netušil, Rašovice
                          Rataje nad Sázavou
                          Malovidy, Mirošovice, Rataje nad Sázavou
                          Rohozec
                          Řendějov
                          Jiřice, Nový Samechov, Řendějov, Starý Samechov
                          Samopše
                          Budín, Mrchojedy, Přívlaky, Samopše, Talmberk
                          Semtěš
                          Schořov
                          Slavošov
                          Hranice, Slavošov, Věžníkov
                          Soběšín
                          Otryby, Soběšín
                          Souňov
                          Staňkovice
                          Chlum, Nová Ves, Ostašov, Smilovice, Staňkovice
                          Starkoč
                          Sudějov
                          Suchdol
                          Dobřeň, Malenovice, Solopysky, Suchdol, Vysoká
                          Svatý Mikuláš
                          Lišice, Sulovice, Svatá Kateřina, Svatý Mikuláš
                          Šebestěnice
                          Štipoklasy
                          Třebešice
                          Třebětín
                          Hostkovice, Třebětín, Víckovice
                          Třebonín
                          Tupadly
                          Uhlířské Janovice
                          Bláto, Janovická Lhota, Kochánov, Malejovice, Mitrov, Opatovice II, Silvánka,
                          Uhlířské Janovice
                          Úmonín
                          Březová, Hájek, Korotice, Lomec, Lomeček, Úmonín
                          Úžice
                          Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná, Mělník, Nechyba, Radvanice, Smrk, Úžice
                          Vavřinec
                          Chmeliště, Vavřinec, Žíšov
                          Vidice
                          Karlov t. Doubrava, Nová Lhota, Roztěž, Tuchotice, Vidice
                          Vinaře
                          Vinaře, Vinice
                          Vlačice
                          Vlačice, Výčapy
                          Vlastějovice
                          Březina, Budčice, Kounice, Milošovice, Pavlovice, Skala, Vlastějovice, Volavá
                          Lhota
                          Vlkaneč
                          Kozohlody, Přibyslavice, Vlkaneč
                          Vodranty
                          Vrdy
                          Dolní Bučice, Horní Bučice, Vrdy, Zbyslav
                          Záboří nad Labem
                          Habrkovice, Záboří nad Labem
                          Zbizuby
                          Hroznice, Koblasko, Makolusky, Nechyba, Vestec, Vlková, Vranice, Zbizuby
                          Zbraslavice
                          Borová, Hodkov, Chotěměřice t. Pančava, Kateřinky, Krasoňovice, Lipina, Malá
                          Skalice, Ostrov, Radvančice, Rápošov, Útěšenovice, Velká Skalice, Zbraslavice
                          Zbýšov
                          Březí, Damírov, Chlum, Klucké Chvalovice, Krchlebská Lhota, Opatovice,
                          Zbudovice, Zbýšov
                          Zruč nad Sázavou
                          Domahoř, Dubina, Nesměřice, Želivec, Zruč nad Sázavou
                          Žáky
                          Štrampouch, Žáky
                          Žehušice
                          Bojmany, Žehušice
                          Žleby
                          Kamenné Mosty, Markovice, Zehuby, Žleby
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 03.04.07, 09:57
                          Seznam obcí a jejich částí
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Býkev
                          Byšice
                          Cítov
                          Čakovičky – dříve okres Praha-východ
                          Čečelice
                          Dobřeň
                          Dolany – dříve okres Praha-západ
                          Dolní Beřkovice
                          Dolní Zimoř
                          Dřínov
                          Horní Počaply
                          Hořín
                          Hostín
                          Hostín u Vojkovic
                          Chlumín
                          Chorušice
                          Chvatěruby
                          Jeviněves
                          Kadlín
                          Kanina
                          Kly
                          Kojetice – dříve okres Praha-východ
                          Kokořín
                          Kostelec nad Labem
                          Kozomín
                          Kralupy nad Vltavou
                          Křenek
                          Ledčice
                          Lhotka
                          Liběchov
                          Libiš
                          Liblice
                          Lobeč
                          Lužec nad Vltavou
                          Malý Újezd
                          Medonosy
                          Mělnické Vtelno
                          Mělník
                          Mšeno
                          Nebužely
                          Nedomice
                          Nelahozeves
                          Neratovice
                          Nosálov
                          Nová Ves
                          Obříství
                          Ovčáry
                          Postřižín – dříve okres Praha-východ
                          Řepín
                          Spomyšl
                          Stránka
                          Střemy
                          Tišice
                          Tuhaň
                          Tupadly
                          Újezdec
                          Úžice
                          Velký Borek
                          Veltrusy
                          Vidim
                          Vojkovice
                          Vraňany
                          Všestudy
                          Všetaty
                          Vysoká
                          Zálezlice
                          Zlončice
                          Zlosyň
                          Želízy
                          Seznam obcí a jejich částí
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Bakov nad Jizerou
                          Bělá pod Bezdězem
                          Benátky nad Jizerou
                          Bezno
                          Bílá Hlína
                          Bítouchov
                          Boreč
                          Boseň
                          Bradlec
                          Branžež
                          Brodce
                          Březina
                          Březno
                          Březovice
                          Bukovno
                          Ctiměřice
                          Čachovice
                          Čistá
                          Dalovice
                          Dlouhá Lhota
                          Dobrovice
                          Dobšín
                          Dolní Bousov
                          Dolní Krupá
                          Dolní Slivno
                          Dolní Stakory
                          Domousnice
                          Doubravička
                          Horky nad Jizerou
                          Horní Bukovina
                          Horní Slivno
                          Hrdlořezy
                          Hrušov
                          Husí Lhota
                          Charvatce
                          Chocnějovice
                          Chotětov
                          Chudíř
                          Jabkenice
                          Jivina
                          Jizerní Vtelno
                          Josefův Důl
                          Katusice
                          Klášter Hradiště nad Jizerou
                          Kluky
                          Kněžmost
                          Kobylnice
                          Kochánky
                          Kolomuty
                          Koryta
                          Kosmonosy
                          Kosořice
                          Košátky
                          Kováň
                          Kovanec
                          Krásná Ves
                          Krnsko
                          Kropáčova Vrutice
                          Ledce
                          Lhotky
                          Lipník
                          Loukov
                          Loukovec
                          Luštěnice
                          Mečeříž
                          Mladá Boleslav
                          Mnichovo Hradiště
                          Mohelnice nad Jizerou
                          Mukařov
                          Němčice
                          Nemyslovice
                          Nepřevázka
                          Neveklovice
                          Niměřice
                          Nová Telib
                          Nová Ves u Bakova
                          Obrubce
                          Obruby
                          Pěčice
                          Pětikozly
                          Petkovy
                          Písková Lhota
                          Plazy
                          Plužná
                          Prodašice
                          Předměřice nad Jizerou
                          Přepeře
                          Ptýrov
                          Rabakov
                          Rohatsko
                          Rokytá
                          Rokytovec
                          Řepov
                          Řitonice
                          Sedlec
                          Semčice
                          Sezemice
                          Skalsko
                          Skorkov
                          Smilovice
                          Sojovice
                          Sovínky
                          Strašnov
                          Strážiště
                          Strenice
                          Sudoměř
                          Sukorady
                          Tuřice
                          Ujkovice
                          Velké Všelisy
                          Veselice
                          Vinařice
                          Vinec
                          Vlkava
                          Vrátno
                          Všejany
                          Zdětín
                          Žďár
                          Žerčice
                          Židněves
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 03.04.07, 09:59


                          Běrunice
                          Bobnice
                          Bříství
                          Budiměřice
                          Černíky
                          Čilec
                          Činěves
                          Dlouhopolsko
                          Dobšice
                          Dvory
                          Dymokury
                          Hořany
                          Hořátev
                          Hradčany
                          Hradištko
                          Hrubý Jeseník
                          Chleby
                          Choťánky
                          Chotěšice
                          Choťovice
                          Chrást
                          Chroustov
                          Jíkev
                          Jiřice
                          Jizbice
                          Kamenné Zboží
                          Kněžice
                          Kněžičky
                          Kolaje
                          Kostelní Lhota
                          Kostomlátky
                          Kostomlaty nad Labem
                          Košík
                          Kounice
                          Kouty
                          Kovanice
                          Krchleby
                          Křečkov
                          Křinec
                          Libice nad Cidlinou
                          Loučeň
                          Lysá nad Labem
                          Mcely
                          Městec Králové
                          Milčice
                          Milovice
                          Netřebice
                          Nový Dvůr
                          Nymburk
                          Odřepsy
                          Okřínek
                          Opočnice
                          Opolany
                          Oseček
                          Oskořínek
                          Ostrá
                          Pátek
                          Písková Lhota
                          Písty
                          Pňov-Předhradí
                          Poděbrady
                          Podmoky
                          Přerov nad Labem
                          Rožďalovice
                          Sadská
                          Sány
                          Seletice
                          Semice
                          Senice
                          Sloveč
                          Sokoleč
                          Stará Lysá
                          Starý Vestec
                          Straky
                          Stratov
                          Tatce
                          Třebestovice
                          Úmyslovice
                          Velenice
                          Velenka
                          Vestec
                          Vlkov pod Oškobrhem
                          Vrbice
                          Všechlapy
                          Vykáň
                          Záhornice
                          Zbožíčko
                          Zvěřínek
                          Žehuň
                          Žitovlice
                          Seznam obcí a jejich částí
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Babice
                          Bašť
                          Borek – dříve okres Mělník
                          Bořanovice
                          Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
                          Brázdim
                          Březí
                          Čelákovice
                          Černé Voděrady – dříve okres Kolín
                          Čestlice
                          Dobročovice
                          Dobřejovice
                          Doubek
                          Dřevčice
                          Dřísy – dříve okres Mělník
                          Herink
                          Hlavenec – dříve okres Mladá Boleslav
                          Horoušany
                          Hovorčovice
                          Hrusice
                          Husinec
                          Jenštejn
                          Jevany – dříve okres Kolín
                          Jirny
                          Kaliště
                          Kamenice
                          Káraný
                          Klecany
                          Klíčany
                          Klokočná
                          Konětopy – dříve okres Mělník
                          Konojedy – dříve okres Kolín
                          Klíče, Konojedy
                          Kostelec u Křížků
                          Kostelec nad Černými Lesy – dříve okres Kolín
                          Kostelec nad Černými Lesy, Svatbín
                          Kostelní Hlavno – dříve okres Mladá Boleslav
                          Kozojedy – dříve okres Kolín
                          Křenek – dříve okres Mělník
                          Křenice
                          Křížkový Újezdec
                          Kunice
                          Květnice
                          Lázně Toušeň
                          Lhota – dříve okres Mělník
                          Líbeznice
                          Louňovice
                          Máslovice
                          Měšice
                          Mirošovice
                          Mnichovice
                          Modletice
                          Mochov
                          Mratín
                          Mukařov
                          Nehvizdy
                          Nová Ves
                          Nový Vestec
                          Nučice – dříve okres Kolín
                          Nupaky
                          Odolena Voda
                          Oleška – dříve okres Kolín
                          Brník, Bulánka, Králka, Krymlov, Oleška
                          Ondřejov
                          Oplany – dříve okres Kolín
                          Panenské Břežany
                          Pětihosty
                          Petříkov
                          Podolanka
                          Polerady
                          Popovičky
                          Prusice – dříve okres Kolín
                          Předboj
                          Přezletice
                          Radějovice
                          Radonice
                          Říčany
                          Sedlec
                          Senohraby
                          Šestajovice
                          Sibřina
                          Škvorec
                          Sluhy
                          Sluštice
                          Strančice
                          Struhařov
                          Stříbrná Skalice – dříve okres Kolín
                          Hradec, Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice, Stříbrná Skalice* Sulice
                          Sudovo Hlavno – dříve okres Mladá Boleslav
                          Svémyslice
                          Světice
                          Svojetice
                          Štíhlice – dříve okres Kolín
                          Tehov
                          Tehovec
                          Úvaly
                          Veleň
                          Veliká Ves
                          Velké Popovice
                          Větrušice
                          Vlkančice – dříve okres Kolín
                          Pyskočely, Vlkančice
                          Vodochody
                          Všestary
                          Vyšehořovice
                          Výžerky – dříve okres Kolín
                          Vyžlovka – dříve okres Kolín
                          Zápy
                          Záryby – dříve okres Mělník
                          Zdiby
                          Zeleneč
                          Zlatá
                          Zlonín
                          Zvánovice                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 03.04.07, 10:03
                          Miasta i gminy [edytuj]
                          Bojanovice - Bratřínov - Březová-Oleško - Buš - Černolice - Černošice - Červený
                          Újezd - Číčovice - Čisovice - Davle - Dobrovíz - Dobříč - Dobřichovice -
                          Dolany - Dolní Břežany - Drahelčice - Holubice - Horoměřice - Hostivice -
                          Hradištko - Hvozdnice - Choteč - Chrášťany - Chýně - Chýnice - Jeneč -
                          Jesenice - Jílové u Prahy - Jíloviště - Jinočany - Kamenný Přívoz - Karlík -
                          Klínec - Kněževes - Kosoř - Kytín - Lety - Libčice nad Vltavou - Libeř -
                          Lichoceves - Líšnice - Měchenice - Mníšek pod Brdy - Nučice - Ohrobec - Okoř -
                          Okrouhlo - Ořech - Petrov - Pohoří - Průhonice - Psáry - Ptice - Roblín -
                          Roztoky - Rudná - Řevnice - Řitka - Slapy - Statenice - Středokluky - Svrkyně -
                          Štěchovice - Tachlovice - Trnová - Třebotov - Tuchoměřice - Tursko - Úholičky -
                          Úhonice - Únětice - Velké Přílepy - Vestec - Vonoklasy - Vrané nad Vltavou -
                          Všenory - Zahořany - Zbuzany - Zlatníky-Hodkovice - Zvole
                          Seznam obcí a jejich částí
                          Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

                          Bezděkov pod Třemšínem
                          Bohostice
                          Kamenná
                          Bohutín
                          Bohutín, Havírna, Tisová, Vysoká Pec
                          Borotice
                          Borotice, Čelina, Dražetice, Hubenov, Cholín
                          Bratkovice
                          Bratkovice, Dominikální Paseky
                          Březnice
                          Bor, Březnice, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí, Zadní Poříčí
                          Buková u Příbramě
                          Bukovany
                          Bukovany, Sedlečko
                          Cetyně
                          Čenkov
                          Čím
                          Daleké Dušníky
                          Daleké Dušníky, Druhlice
                          Dlouhá Lhota
                          Dobříš
                          Dobříš, Trnová
                          Dolní Hbity
                          Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí
                          Drahenice
                          Drahlín
                          Drásov
                          Drásov, Skalka
                          Drevníky
                          Drevníky, Drhovce, Nechalov, Slovanská Lhota
                          Drhovy
                          Drhovy, Homole
                          Dubenec
                          Dubno
                          Dublovice
                          Břekova Lhota, Dublovice, Chramosty, Líchovy, Zvírotice
                          Háje
                          Hluboš
                          Hluboš, Kardavec
                          Hlubyně
                          Horčápsko
                          Horčápsko, Stará Voda
                          Hudčice
                          Hříměždice
                          Háje, Hřiměždice, Vestec
                          Hudčice, Slavětín
                          Hvožďany
                          Hvožďany, Leletice, Planiny, Pozdyně, Roželov, Vacíkov
                          Chotilsko
                          Hněvšín, Chotilsko, Křeničná, Lipí, Mokrsko, Prostřední Lhota, Sejcká Lhota,
                          Smilovice, Záborná Lhota
                          Chrást
                          Chrást, Lisovice, Namnice, Oslí
                          Chraštice
                          Chraštice, Chraštičky
                          Jablonná
                          Horní Hbity, Jablonná
                          Jesenice
                          Boudy, Dobrošovice, Doublovičky, Hulín, Jesenice, Martinice, Mezné, Vršovice
                          Jince
                          Běřín, Jince, Rejkovice
                          Kamýk nad Vltavou
                          Kamýk nad Vltavou, Velká
                          Klučenice
                          Kamenice, Klučenice, Kosobudy, Koubalova Lhota, Planá, Voltýřov, Zadní Chlum
                          Kňovice
                          Kňovice, Kňovičky, Úsuší
                          Korkyně
                          Korkyně, Křížov
                          Kosova Hora
                          Dobrohošť, Dohnalova Lhota, Janov, Kosova Hora, Lavičky, Lovčice, Přibýška,
                          Vysoká
                          Kotenčice
                          Koupě
                          Kozárovice
                          Holušice, Kozárovice, Vystrkov
                          Krásná Hora nad Vltavou
                          Hostovnice, Krásná Hora nad Vltavou, Krašovice), Mokřice, Plešiště, Podmoky,
                          Švastalova Lhota, Tisovnice, Vletice, Vrbice, Zhoř
                          Křepenice
                          Křešín
                          Láz
                          Lazsko
                          Lešetice
                          Lhota u Příbramě
                          Malá Hraštice
                          Malá Hraštice, Velká Hraštice
                          Milešov
                          Klenovice, Milešov, Přední Chlum
                          Milín
                          Buk, Kamenná, Konětopy, Milín, Rtišovice, Stěžov
                          Modřovice
                          Mokrovraty
                          Mokrovraty, Pouště
                          Nalžovice
                          Hluboká, Chlum, Nalžovice, Nalžovické Podhájí, Nová Ves, Oboz
                          Narysov
                          Nečín
                          Bělohrad, Jablonce, Lipiny, Nečín, Skalice, Strupina, Vaječník, Žebrák
                          Nedrahovice
                          Bor, Kamenice, Nedrahovice, Nedrahovické Podhájí, Radeč, Rudolec, Trkov, Úklid
                          Nechvalice
                          Bratřejov, Bratříkovice, Březí, Hodkov, Huštilář, Chválov, Křemenice, Libčice,
                          Mokřany, Nechvalice, Ředice, Ředičky, Vratkov
                          Nepomuk
                          Nestrašovice
                          Nová Ves pod Pleší
                          Nové Dvory
                          Krámy, Nové Dvory
                          Nový Knín
                          Hranice, Chramiště, Kozí Hory, Libčice, Nový Knín, Sudovice
                          Občov
                          Obecnice
                          Obecnice, Oseč
                          Obory
                          Obory, Vápenice
                          Obořiště
                          Lhotka, Obořiště
                          Ohrazenice
                          Osečany
                          Osečany, Paseky, Velběhy
                          Ostrov
                          Ouběnice
                          Ostrov, Ouběnice
                          Pečice
                          Drsník, Pečice, Pečičky
                          Petrovice
                          Brod, Kojetín, Krchov, Kuní, Kuníček, Mašov, Mezihoří, Obděnice, Ohrada,
                          Petrovice, Porešín, Radešice, Radešín, Skoupý, Týnčany, Vilasova Lhota,
                          Zahrádka, Žemličkova Lhota
                          Pičín
                          Počaply
                          Počaply, Stražiště
                          Počepice
                          Oukřtalov, Počepice, Rovina, Skuhrov, Vitín
                          Podlesí
                          Prosenická Lhota
                          Břišejov, Klimětice, Luhy, Prosenice, Prosenická Lhota, Suchdol
                          Příbram
                          Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram I, Příbram II,
                          Příbram III, Příbram IV, Příbram IX, Příbram V-Zdaboř, Příbram VI-Březové Hory,
                          Příbram VII, Příbram VIII, Zavržice, Žežice
                          Příčovy
                          Radětice
                          Palivo, Radětice
                          Radíč
                          Dubliny, Hrazany, Radíč, Žďár
                          Rosovice
                          Rosovice, Sychrov
                          Rožmitál pod Třemšínem
                          Hutě pod Třemšínem, Nesvačily, Pňovice, Rožmitál pod Třemšínem, Skuhrov, Starý
                          Rožmitál, Strýčkovy, Voltuš, Zalány
                          Rybníky
                          Budín, Libice, Rybníky
                          Sádek
                          Sedlčany
                          Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sedlčany, Sestrouň, Solopysky, Třebnice,
                          Vítěž, Zberaz
                          Sedlec-Prčice – dříve okres Benešov
                          Bolechovice, Bolešín, Božetín, Divišovice, Dvorce, Chotětice, Jetřichovice,
                          Kvasejovice, Kvašťov, Lidkovice, Malkovice, Matějov, Měšetice, Monín, Moninec,
                          Mrákotice, Myslkov, Náhlík, Násilov, Nové Dvory, Prčice, Přestavlky, Rohov,
                          Šanovice, Sedlec, Staré Mitrovice, Stuchanov, Sušetice, Uhřice, Včelákova
                          Lhota, Veletín, Víska, Vozerovice, Vrchotice, Záběhlice, Záhoří a Kozinec
                          Sedlice
                          Hoděmyšl, Sedlice
                          Smolotely
                          Solenice
                          Dolní Líšnice, Solenice, Větrov
                          Stará Huť
                          Starosedlský Hrádek
                          Suchodol
                          Liha, Suchodol
                          Svaté Pole
                          Budínek, Svaté Pole
                          Svatý Jan
                          Bražná, Brzina, Drážkov, Hojšín, Hrachov, Řadovy, Skrýšov, Svatý Jan
                          Svojšice
                          Kletice, Svojšice
                          Štětkovice
                          Bořená Hora, Chrastava, Sedlečko, Štětkovice
                          Těchařovice
                          Tochovice
                          Hořejany, Tochovice
                          Trhové Dušníky
                          Třebsko
                          Tušovice
                          Velká Lečice
                          Věšín
                          Buková, Věšín
                          Višňová
                          Volenice
                          Bubovice, Nouzov, Pročevily, Volenice
                          Voznice
                          Chouzavá, Voznice
                          Vrančice
                          Mýšlovice, Vrančice, Životice
                          Vranovice
                          Vševily
                          Vysoká u Příbramě
                          Vysoký Chlumec
                          Bláhova Lhota, Hrabří, Hradce, Jezvina, Pořešice, Vápenice, Víska, Vysoký
                          Chlumec
                          Zalužany
                          Zbenice
                          Zduchovice
                          Zduchovice, Žebrákov
                          Županovice

                          Bdín
                          Branov
                          Břežany
                          Čistá
                          Děkov
                          Drahouš
                          Hořesedly
                          Hořovičky
                          Hracholusky
                          Hřebečníky
                          Hředle
                          Hvozd
                          Chrášťany
                          Janov
                          Jesenice
                          Kalivody
                          Karlova Ves
                          Kněževes
                          Kolešov
                          Kolešovice
                          Kounov
                          Kozojedy
                          Krakov
                          Krakovec
                          Kroučová
                          Krty
                          Krupá
                          Krušovice
                          Křivoklát
                          Lašovice
                          Lišany
                          Lubná
                          Lužná
                          Malinová
                          Městečko
                          Milostín
                          Milý
                          Mšec
                          Mšecké Žehrovice
                          Mutějovice
                          Nesuchyně
                          Nezabudice
                          Nové Strašecí
                          Nový Dům
                          Olešná
                          Oráčov
                          Panoší Újezd
                          Pavlíkov
                          Petrovice
                          Pochvalov
                          Přerubenice
                          Příčina
                          Přílepy
                          Pšovlky
                          Pustověty
                          Račice
                          Rakovník
                          Roztoky
                          Ruda
                          Rynholec
                          Řeřichy
                          Řevničov
                          Senec
                          Senomaty
                          Skryje
                          Slabce
                          Smilovice
                          Srbeč
                          Svojetín
                          Sýkořice
                          Šanov
                          Šípy
                          Švihov
                          Třeboc
                          Třtice
                          Václavy
                          Velká Buková
                          Velká Chmelištná
                          Všesulov
                          Všetaty
                          Zavidov
                          Zbečno
                          Žďár
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 04.04.07, 10:29

                          Ciekawe nazwy:

                          1.Kladruby
                          2.Krchleby
                          3.Humenec
                          4.Srbsko
                          5.Kladno
                          6.Srby
                          7.Limuzy
                          8.Tuklaty
                          9.Weletow
                          10.Weltruby
                          11.Chedrbi
                          12.Obrzistwi
                          13.Weltrusy
                          14.Hrdlorzezy
                          15.Nowa Telib
                          16.Sudomerz
                          17.Dlouhopolsko
                          18.Chleby
                          19.Kolaje
                          20.Mcely
                          21.Odrzepsy
                          22.Opolany
                          23.Drzisy
                          24.Oplany
                          25.Weleń
                          26.Slapy
                          27.Zbuzany
                          28.Dolni Hbity
                          29.Leletice
                          30.Kosibudy
                          31.Welbehy
                          32.Dubliny
                          33.Weletin
                          34.Smolotely
                          35.Krby
                          36.Srbecz
                          37.Wszetaty

                          Jest sporo nazw 'odwieleckich'...Chorwaci mieszkali na północy,Dudlebowie na
                          południu,Serbowie na zachodzie...Wychodzi na to,że tu mogli żyć Wieleci...Albo
                          że był to najpierw teren gdzie osadnictwo się poszatkowało i Czesi wyłonili się
                          jako nowa jakość złożona z ułamków różnych plemion?
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 05.04.07, 10:22

                          Imiona Władców Czech

                          cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_P%C5%99emyslovc%C5%AF
                          pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Blidzi
                          (Borzywoj,Brzetysław,Wacław,Wratisław,Przemysł,Sobiesław,Bolesław,Władywoj,
                          Spitygniew,Jaromir,Światopełk,Dobrawka,Mlada).
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 06.04.07, 10:39

                          Morawy i Słowacja

                          Tak się niefortunnie składa,że 'Morawienie' nie mają archaicznej nazwy
                          plemiennej.Być może na podstawie nazw miejscowych i rzecznych da się rozpoznać
                          plemiona które stworzyły silne państwo zwane Wielkimi Morawami?

                          cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Mojm%C3%ADrovc%C5%AF
                          (Władcy Moraw:Mojmir,Rościsław,Świętopełk)
                          pl.wikipedia.org/wiki/Mojmirowice
                          de.wikipedia.org/wiki/Mojmiriden
                          pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_wielkomorawskie
                          cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
                          de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fm%C3%A4hren
                          sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_Morava

                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 07.04.07, 11:48

                          1.Habry
                          2.Choteborz
                          3.Przybyslaw
                          4.Jihlawa(Igława)
                          5.Techobuz
                          6.Sweprawice
                          7.Kotlasy
                          8.Kyjow
                          9.Oslawice
                          10.Domamil
                          11.Chlum
                          12.Zarubice
                          13.Blansko
                          14.Chrudichromy
                          15.Olomuczany
                          16.Sebranice
                          17.Brno
                          18.Waltice
                          19.Wrbice
                          20.Labuty
                          21.Olomouc
                          22.Doloplazy
                          23.Charwaty
                          24.Mrsklesy
                          25.Skrbeń
                          26.Czechy
                          27.Opolczany
                          28.Sobechleby
                          29.Wyklekt
                          30.Dzbel
                          31.Srbce
                          32.Wratky
                          33.Krchleby
                          34.Zlin
                          35.Kladeruby
                          36.Liptal
                          37.Sobiesuky
                          38.Pacetluky
                          39.Weletiny
                          40.Czakawa
                          41.Liptań
                          42.Zator
                          43.Chotebuż
                          44.Kujawy
                          45.Kunin
                          46.Odry
                          47.Opawa
                          48.Krawarze
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 08.04.07, 11:47

                          Rzeki Słowacji

                          pl.wikipedia.org/wiki/Rzeki_S%C5%82owacji
                          1.Wag
                          2.Orawa
                          3.Myjawa
                          4.Dudwah('Dudleby'?)
                          5.Swinica
                          6.Blawa
                          7.Żitawa
                          8.Litawa
                          9.Huczawa(Huczwa-Zamojskie)
                          10.Bodrog
                          11.Ondawa
                          12.Olka
                          13.Radomka
                          14.Wyrawa
                          15.Uż(prasłow.)
                          16.Uliczks
                          17.Gortwa
                          18.Blh(Blg)
                          19.Bodwa
                          20.Hornad
                          21.Poprad
                          22.Torysa
                          23.Turiec(Turija-Ukr.)
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 09.04.07, 12:51

                          Regiony Słowacji
                          pl.wikipedia.org/wiki/Regiony_S%C5%82owacji
                          Niektóre osady i grody

                          1.Nitra('tra')
                          2.Trenczyn('tre')
                          3.Żilina(Zlicko-Czechy)
                          4.Krompachy
                          5.Poprad
                          6.Koszice
                          7.Preszow
                          8.Humenne
                          9.Senica(Zenica-Bośnia)
                          10.Trnawa('tr')
                          11.Lewocz(Łowecz-Bułgaria;Łowicz-Polska)

                          'Li(p)tow'-Wieleci,Zliczanie
                          'Tr'-Trzebowianie(?)
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 10.04.07, 09:37
                          Rzeki w Czechach

                          cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%98eky_v_%C4%8Cesku
                          1.Desna
                          2.Dyje
                          3.Lomnice
                          4.Lomnica
                          5.Metuje
                          6.Mże
                          7.Oslawa
                          8.Stońawka
                          9.Strzela
                          10.Swratka
                          11.Uhlaw
                          12.Ohrze
                          13.Upa
                          14.Wolyńka
                          15.Wydra
                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 11.04.07, 09:27
                          Rzeki na Połabiu

                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Berlin
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Brandenburg
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Mecklenburg-Vorpommern
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Sachsen
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Sachsen-Anhalt
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Schleswig-Holstein
                          1.Nieplitz
                          2.Radegast
                          3.Randow
                          4.Trebel
                          5.Tollense(Dołęża)
                          6.Ziese(Cisa)
                          7.Biela
                          8.Orla
                          9.Pulsnitz
                          10.Syrabach(Serb?)
                          11.Triebisch
                          12.Ohre
                          13.Trave


                         • arjapan Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 12.04.07, 09:54

                          Rzeki Austrii

                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_im_Burgenland
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_K%C3%A4rnten
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Nieder%C3%B6sterreich
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Ober%C3%B6sterreich
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Salzburg
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_der_Steiermark
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Tirol
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Vorarlberg
                          de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fluss_in_Wien
                          1.Leitha
                          2.Pinka
                          3.Wulka
                          4.Zala
                          5.Raba
                          6.Tiebel
                          7.Thaya
                          8.Pielach
                          9.Rabnitz
                          10.Strobnitz
                          11.Toplitz
                          12.Url
                          13.Zaya
                         • arjapan Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 13.04.07, 08:31

                          Praojczyzna Słowian znajduje się w Zachodniej Ukrainie,Mołdawii ,Północnej
                          Rumunii.
                          Nazwy rzek przypisywane Dako-Trakom prędzej są prasłowiańskie .
                          Na obszarze zamieszkałym przez te plemiona dość mało jest rzek z rdzeniem 'str'.
                          Występują one i w ich dawnych ziemiach lecz nie nie tak często jak u Słowian.

                          Nazwy typu 'struga','strumyk'(strumień),'bystrzyca' są słowiańskie -a
                          przeważnie 'Bystrzyca'.

                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 14.04.07, 11:08

                          Rzeki Rumunii

                          ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:R%C3%A2uri_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
                          Znikoma ilość jest typu 'str', z tego aż 17 'bistr' pochodzenia słowiańskiego.
                          Ewentualnie dackiego pochodzenia 'str' może być 8 rzek(chociaż i w ich
                          przypadku pochodzenie słowiańskie niewykluczone).

                          Rzeki Albanii

                          ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:R%C3%A2uri_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
                          Na 35 podanych nazw rzecznych jedynie słowiańskiej prowieniencji 'Bistrica' ma
                          w sobie 'str'.

                          Wyraźnie widać iż u Dako-Illirów nazwy typu 'strumień','struga','strzała',
                          'ostrów' nie były za mocno rozpowszechnione.
                          Lud Wenedów powszechnie uznawany jest za odłam Illirów przy czym podaje się
                          przykład 'Wenetów' żyjących w północno -wschodniej Italii .
                          Sądzę,że Wenedzi bardziej byli przodkami Prasłowian jak Dako-Illirów albo
                          wespół z nimi przedsięwzięli swojego czasu wielką ekspansję.
                          Na obcym terenie:w Galii,Niemczech,Skandynawii ,Istrii,może nawet Brytanii,na
                          Bałkanach,też po części w Azji Mniejszej,w Italii-ulegli asymilacji do
                          miejscowego środowiska....

                          Praprasłowianie(Wenedzi),Prasłowianie i Słowianie co najmniej 5 razy w swej
                          historii z impetem rozprzestrzeniali się po świecie:

                          1.Starożytne Najazdy-Wenedzi(wespół z Illiro-Trakami?)
                          2.Od około III-II p.n.e. do połowy V w.n.e.(ze Wschodniej Polski i Zachodniej
                          Ukrainy) na przyległe obszary
                          3.V-VII w.-zajęcie olbrzymich przestrzeni Europy
                          (Polska,Połabie,Czechy,Słowacja,Panonia,Bałkany,Ukraina,Białoruś,Rumunia,
                          Mołdawia)
                          4.VII-XII w.-obszary wcześniej zasiedlane przez Bałtów i Ugrofinów,Azja
                          Mniewjsza
                          5.Trwająca niemal cały czas ekspansja Rosji do końca XX w.

                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 15.04.07, 11:26

                          Pierwotny Obszar Praprasłowiański('Wenedzki')

                          1.Ukraina:57 300 km2(po Dniestr,po Słucz,po Ikwę,po Seret,po Wilię)

                          2.Białoruś:niewielki kawałek terenu między rzekami:Stohid-Styr-Lwa-Prypeć

                          3.Skrawek Wschodniej Słowacji:1000 km2

                          4.Północne skrawki Węgier i Rumunii(po Tisę i Tur):500 km2

                          5.Polska Wschodnia:32 700 km2(na północ od Sanny,na wschód od rzeki Branew,
                          na wschód od Sanu,na południe od Krzny ,Liwca,Narwi,na zachód po Wisłę)

                          Ogółem:93 000 km2.
                          Zaludnienie 1,5 /km2.
                          Razem:139 500 ludzi (około V w.p.n.e.)

                          Na Ziemi Praprasłowiańskiej występują nazwy rzeczne
                          praindoeuropejskie,np.Por,Wieprz,
                          być może germańskie,np.Tanew(pragermańska lub z czasów osadnictwa gockiego)
                          lecz większość ma rodzimy rodowód.

                          Hydronimia praprasłowiańska:Strwiąż,Stebnik,Wyrwa,Wiar,Wihor,Dniestr,
                          Wirowa,Warężanka,Wełnianka,Udal,Mogilnica,Bystrzyca,Ciemięga,Piwonia,
                          Krynica,Rzeczyca,Sopot,Szum,Struga,Bystrzyca,Wilkojadka,Mała Bystrzyca,
                          Świder,Wilga,Promnik,Swarzyna,Mienia,Długa,Rządza,Werbia,Turija,Stohid,
                          Styr,Stryj,Uż,Rika,Tereblja,Swicza,Horyń(Goryń),Strypa....
                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 16.04.07, 11:15

                          Na ziemię Praprasłowian przychodzili różni osadnicy:Celtowie,Dacy,Germanie,
                          Scyto-Sarmaci.Wszystkich owych przybyszy asymilowali i stopniowo rozszerzali
                          obszar swego posiadania.Na nowych terenach wchlaniali roznorodne plemiona.
                          W polowie V w. Praslowianie zajmowali wiekszosc Ukrainy,poludnie Bialorusi,
                          poludnie i wschod Polski,Slowacje,Czechy,Morawy,Polnocna
                          Rumunie,Moldawie,Panonie.Na nowych ziemiach wspolzyli z obcymi ludami,czesc
                          wyniszczyli,z czescia zmieszali sie,reszta uszla dalej.
                          A potem podbili i zawladneli Balkanami,Polabiem,Ziemiami nad Srednim Dunajem,
                          obszarami wspolczesnej Polski ,Bialorusi oraz Zachodniej Rosji...

                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 17.04.07, 11:48

                          Nazwy Rzek

                          Niemcy:

                          1.Syrabach(Saksonia)
                          2.Sorbitz(Turyngia)

                          Rumunia:

                          1.Caraba
                          2.Cerboaia
                          3.Corbu
                          4.Orbeni
                          5.Rebricea
                          6.Sabor
                          7.Sarbul

                          8.Creata
                          9.Horoiata
                          10.Horoicionul
                          11.Hororoiata
                          12.Scroata

                          13.Cracau
                          14.Milcow
                          15.Minezel
                          16.Rugii
                          17.Wolowat
                          18.Wulcana
                          19.Wulczanic
                          20.Walta

                          Chorwacja:

                          1.Czabranka

                          Bułgaria:

                          1.Cibrica

                          Czechy:

                          1.Srwatka

                          2.Wltawa

                          3.Wolyńka

                          Polska:

                          1.Wel
                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 18.04.07, 09:03

                          BIAŁA SERBIA ???

                          Besarabia

                          pl.wikipedia.org/wiki/Besarabia
                          Basarab

                          pl.wikipedia.org/wiki/Besarabia
                          'sarab'-głowa(dac.);przypomina słow.'czerep'

                          Serbowie byli 'głowami' ,inaczej przywódcami?

                          Głónym grodem w Besarabii jest Białogród,poza tym są jeszcze Bielce(Balti)-
                          -kojarzą się z 'białym'.
                          Te okolice nie były zwane 'Białą Ziemią'?

                          Poza tym:Soroki(Soroco),Cecora...

                          Rzeki:Seret,Sarata)('ser,sar')...

                          Wydaje się, nazwy wskazywać mogą na 'Serbów'.

                          Jest jeszcze miasto 'Basarabi' a niedaleko 'Negru Woda'.
                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 19.04.07, 10:35

                          Słowianie Alpejscy

                          sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_Slovenije
                          sl.wikipedia.org/wiki/Kosezi
                          Imiona władców Słowian Alpejskich:Boruta,Gorazd,Chotimir.

                          'Kosezi',wojowie karynccy.
                          Nazwa przypomina 'Kaszubi'.W Słoweni jest też gmina 'Koczewje'.
                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 20.04.07, 09:33
                          Chorwaci Bałkańscy

                          Kniaziowie Chorwaccy(wg legendy pochodzący od 'Białych Chorwatów')

                          hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_knezovi
                          hr.wikipedia.org/wiki/Ljudevit
                          hr.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1eslav
                          hr.wikipedia.org/wiki/Borna
                          hr.wikipedia.org/wiki/Mislav
                          hr.wikipedia.org/wiki/Trpimir
                          hr.wikipedia.org/wiki/Zdeslav
                          hr.wikipedia.org/wiki/Domagoj
                          hr.wikipedia.org/wiki/Branimir
                          hr.wikipedia.org/wiki/Muncimir
                          hr.wikipedia.org/wiki/Tomislav
                          1.Wojnomir
                          2.Ljudewit
                          3.Ratimir(Racimir,Radzimir)
                          4.Braslaw
                          5.Radoslaw
                          6.Kuber
                          7.Porga
                          8.Wiszeslaw
                          9.Borna
                          10.Wladislaw
                          11.Mislaw
                          12.Trpimir
                          13.Zdeslaw(2)
                         • sandomierzan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 21.04.07, 12:46

                          Bośniacy

                          bs.wikipedia.org/wiki/Bosanski_vladari
                          1.Borić
                          2.Kulin
                          3.Ninoslaw
                          4.Prijezda(2)
                          5.Trwtko(3)
                          6.Radowoj

                          bs.wikipedia.org/wiki/Bosanski_vladari
                          bs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%A1njaci
                          bs.wikipedia.org/wiki/Historija_Bo%C5%A1njaka
                          'Indikativno za dinarsku rasu, pod-halo grupa je imala 71% frekvencije kod
                          bosanskih Hrvata, 44% kod Bošnjaka, a 31% kod bosanskih Srba. Slična studija u
                          Hrvatskoj je pokazala da hrvatski Hrvati imaju frekvenciju od oko 45%, dok i
                          među njima tačnije kod Hrvata iz Dalmacije postoji posebno visoka frekvencija '

                          (Tacy 'Czyści Ilirowie' to z nich nie są).
                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 22.04.07, 09:28

                          Czarnogóra

                          bs.wikipedia.org/wiki/Crna_Gora
                          en.wikipedia.org/wiki/History_of_Montenegro
                          Czarnogórcy

                          bs.wikipedia.org/wiki/Crnogorci
                          www.rastko.org.yu/rastko-cg/zemlja/vkaradzic/vkaradzic-crnagora.html
                          Duklja

                          en.wikipedia.org/wiki/Duklja
                          Władcy Dukli(z Białych Serbów)

                          1.Predmir
                          2.Petrislaw
                          3.Dragomir
                          4.Dobroslaw I Wojslaw
                          5.Wojslaw
                          6.Koczopor
                          7.Wladimir(2)
                          8.Grubesza
                          9.Gradihna
                          10.Radoslaw
                          11.Desa
                          12.(Stefan I) Nemanja
                          13.Wukan
                          14.Wukan

                          Stefan I Nemanja
                          en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nemanja
                          Dynastia Niemaniczi

                          sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B8

                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 23.04.07, 07:01
                          SERBIA

                          en.wikipedia.org/wiki/History_of_Serbia
                          Władcy Serbscy

                          en.wikipedia.org/wiki/List_of_Serbian_monarchs
                          1.Kuwer
                          2.Swewlad
                          3.Selimir
                          4.Wladin
                          5.Ratimir
                          6.Prosigoj
                          7.Wlastimir
                          8.Mutimir
                          9.Stroimir
                          10.Gojnik
                          11.Pribislaw
                          12.Bran(Boren)
                          13.Czaslaw
                          14.Dobroslaw
                          15.Wladimir

                          Brankowici

                          1.Burad


                          Obrenowici

                          1.Milosz
                          2.Milan                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 24.04.07, 15:36

                          Macedonia

                          en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Republic_of_Macedonia
                          mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
                          en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_%28ethnic_group%29
                          mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 25.04.07, 10:22

                          Bułgaria

                          bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
                          en.wikipedia.org/wiki/History_of_Bulgaria
                          en.wikipedia.org/wiki/Bulgars
                          en.wikipedia.org/wiki/Old_Great_Bulgaria
                          en.wikipedia.org/wiki/Old_Great_Bulgaria
                          Słowiańskie imiona władców Bułgarii

                          1.Malamir
                          2.Presian
                          3.Boris
                          4.Wladimir
                          5.Radomir
                          6.Wladislaw
                          7.Boril
                          8.Swetoslaw
                          9.Smitec
                          10.Stracimir
                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 26.04.07, 13:08

                          Hospodarowie Wołoszczyzny

                          pl.wikipedia.org/wiki/Hospodarowie_Wo%C5%82oszczyzny
                          1.Basarab
                          2.Radu
                          3.Władysław
                          4.Wlad
                          5.(Radu Praznaglawa)
                          6.(Radu Serban)
                          7.(Serban Cantacuzino)

                          Hospodarowie Mołdawii
                          pl.wikipedia.org/wiki/Hospodarowie_Mo%C5%82dawii
                          1.Bogdan
                          2.(Cantemir)
                          3.(Racowita)

                          Dobrudża

                          pl.wikipedia.org/wiki/Dobrud%C5%BCa
                          Banat
                          pl.wikipedia.org/wiki/Banat
                          Siedmiogród
                          pl.wikipedia.org/wiki/Siedmiogr%C3%B3d


                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 27.04.07, 14:33

                          UKRAINA

                          pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Ukrainy
                          ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
                          uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
                          en.wikipedia.org/wiki/History_of_Ukraine
                          en.wikipedia.org/wiki/Kievan_Rus%E2%80%99
                          uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 28.04.07, 12:34

                          Władcy Rusi Kijowskiej

                          (Co prawda byli pochodzenia skandynawskiego lecz później nosili imiona
                          słowiańskie,najpewniej charakterystyczne dla okolic Kijowa lub Nowgrodu)

                          pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Rusi_Kijowskiej
                          1.Światosław
                          2.Jaropełk
                          3.Włodzimierz
                          4.Jarosław
                          5.Mścisław
                          6.Izjasław
                          7.Wsiesław
                          8.Wsiewołod
                          9.Wiaczesław
                          10.Rościsław
                          11.Gleb                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 30.04.07, 10:49

                          Lędzianie

                          pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99dzianie
                          Nawet jesli to prawda,ze żyli az po rzekę Bug,nie oznacza ze nalezy ich uwazac
                          za 'Polakow'.
                          W tamtych czasch nie istniało pojęcie 'etnosu polskiego' lub 'ruskiego'.
                          Chodziło prędzej o przynależność polityczną.
                          Poza tym mogło zajść zjawisko przeniesienia jednej nazwy na jakiś inny zespół
                          plemion.
                          (Celtyccy 'Teutoni' stali się synonimem Niemców,'Wlachowie-Romanie'-nazwa
                          celtycka,'Rum'-Bizancjum od Rzymu,'Prusy'itp.).
                          Lędzianie-Lachowie najsamprzód musieli podlegać Piastom,potem zostali podbici
                          przez Rurykowiczów,stąd ich plemienna nazwa przeszła na resztę plemion polskich.
                          Upatrywanie w nich przodkow Polaków jest niedorzeczne.
                          Na tej samej zasadzie możnaby Gotów lub Longobardów uznać za swoich praszczurów
                          bowiemn mieszkali wcześniej na ziemiach polskich.
                          Albo Morawian i Czechów(bo władali południem Polski).
                          Czemużby nie uznać się za Prusaków,Rosjan i Austriaków?-rządzili Polakami przez
                          dłuższy czas.

                          Dla mnie jest kwestia oczywista:Polakami Etnicznymi są ci co żyli na Ziemiach
                          Piastowskich przez dłuższy okres(przynajmniej do rozbicia dzielnicowego) i ich
                          przodkowie.
                          Później ich pradziadowie zamieszkiwali w historycznych dzielnicach:
                          Śląsku,Pomorzu,Mazowszu,Wielkopolsce,Małopolsce.
                          I koniec.Spolszczeni ,skatolszczeni Rusini są Rusinami mówiącymi po polsku
                          (chociaż sądząc po akcencie to w dalszym ciągu nie!).
                          Zaś ludność która wchodziła na krótki czas w skład ich państwa nie jest polską(
                          może być słowiańską-jesteśmy jeden naród wszak).
                          Dlatego np.Serbowie Łużyccy,Czesi i Morawianie nie są Polakami a Ślązacy i
                          Kaszubi-tak.
                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 01.05.07, 16:31

                          Nowsze nazwy plemienne przeważnie brały się od rzek ,jezior ,krain.
                          Była też nomenklatura oznaczająca ziemie czy krajobraz w jakim żyli dani
                          Słowianie.
                          Zastawiające jest,że tego typu określenia łączą się ze sobą idąc od wschodu.
                          Mamy tak:Polanie,Derewlanie,Dregowicze,Mazowszanie,Lędzianie.
                          Nie dziwne to?
                          Wygląda wręcz jakby to było jedno wielkie plemię które swoich rodaków grupowało
                          wg tego w jakich warunkach żyli.


                          Między Polską a Polanami Kijowskimi nie ma związku?
                          Kijów i Kujawy.
                          'Kujawa' i 'pole'.
                          Ruscy Polanie i Kujawianie(Polanie) polscy są tegoż samego pochodzenia.
                          Kujawian można wręcz włączyć pod Mazowszan,Lędzian,Dregowiczów.
                          Prawdopodobnie jeszcze 'Kociewiaków'?

                         • arjapan Re: Praojczyzna Słowian-WIEM !!! 02.05.07, 09:12

                          Plemiona Polskie

                          1.Pomorze Zachodnie:Dudlebowie('Wol'inianie) i Wieleci

                          2.Pomorze Środkowe i Wschodnie:Kaszubi-Serbowie ,Kociewianie-Lędycy,Wieleci

                          3.Krajna,Pałuki,Kujawy,Wielkopolska,Śląsk,Małopolska Zachodnia i Południowa:
                          Wieleci,Obodrzyci,Dudlebowie(?)(Wiślanie-nazwa rzeczna)

                          4.Polska Środkowa,Mazowsze,Polska Południowo-Wschodnia:Lędycy(zespół plemion :
                          Mazowszanie,Lędzianie,DDregowicze)

                          5.Polska środkowo-Wschodnia:Dudlebowie(Wołynianie).

                          Polanie przybyli spod Kijowa i osiadli w Polsce środkowej rozpoczęli podbój
                          pozostałych ziem polskich.
                          Inne plemiona lędzkie przesunęły się na północ:Wiatycze i Radymicze.
                          Pod ich naporem Serbowie i Chorwaci uciekli na Bałkany.
                          W VII w.miała miejsce następna fala ekspansji słowiańskiej(lędzkiej).
                          W Polsce Polanie osiadli najpierw gdziś w okolicach Łodzi-Piotrkowa
                          (Lednica,może i Łęczyca?) zaczęli podbijać i uzależniać sąsiednie plemiona.
                          Lędycze Ruscy :Wiatycze i Radymicze wyparli Krywiczów na Północ.
                          (Potem ich północny odłam:Słowieni zawezwał Waregów na pomoc by się przed
                          Lachami bronić).

                          Ogólnie Plemiona Lędzkie Wielkie:
                          Lędzianie(Lędzianie,Kujawianie,Polanie,Kociewianie,Mazowszanie,Dregowicze,
                          Derewlanie,Polanie Kijowscy,Wiatycze,Radymicze).
                          Południowy Zespół czyli 'Lędyce':Lędzianie,Kujawianie,Kociewianie,Polanie,
                          Wiatycze,Radymicze,Polanie(Kijowscy)-właściwi 'Lędzianie'.

                          Lędzianie nadawali grodom nazwy od imion
                          władców:Przemyśl,Sieradz,Łęczyca,Poznań,Radom...
                          W Małopolsce nie ma tego typu starych grodów(Kraków,Wiślica,Tarnów-inny typ).
                          Na Śląsku również nie.
                          2 plemiona lędzkie wręcz biorą nazwę od imion władców:'Wiatka' i 'Radzima'.

                          Czesi też być może byli Lędzianami?
                          (Tendencja do nadawania grodom imion panujących książąt).

  • whiterabbit444 Re: Nazewnictwo Słowiańskie-Plemiona Polskie 07.01.23, 18:22
   Zapraszamy na wiece śladami Lechii!
   Strona wydarzenia i informacje o wydarzeniu: pierwszyjezyk.pl/wiece-sladami-lechii/

   Film o wiecach, umieniu i morfemie UM oraz analiza słów z tym morfemem: youtu.be/9QsMgohc1hAa
   Na wiecach Śladami Lechii prowadzący poruszą bardzo ciekawe tematy związane z naszymi korzeniami. Zabytkowe budownictwo i ukryta symbolika, pielęgnacja ogRodów i życie przyRódy, odpuszczenie traum rodowych i wolność energetyczna oraz słowotwórstwo dotyczące takich tematów jak prawo, wolność, współpraca, relacje, namiętność, rodzina, religie, rytuały, starożytny Egipt.

   Spotkania są w 3 miastach: Wrocław 22.01, Gdańsk 29.01, Kraków 5.02. W każdym mieście trochę inne tematy i inni prowadzący.

   Więcej informacji dostępne na stronie: pierwszyjezyk.pl/wiece-sladami-lechii/
   Wydarzenie na FB: fb.me/e/3bpwqyP2f
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka