Dodaj do ulubionych

Będzie kiepsko z dojazdem do GLOBI

18.04.07, 09:52
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 79 z dnia 18.04.2007

POZYCJA 22655

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: wykonanie przebudowy ulicy Klaudyny w Warszawie

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miasto Stołeczne
Warszawa Dzielnica Bielany, do kontaktów: Joanna Białas, Janina Żółkiewska,
Paweł Sondij, ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 022 8651935, fax 022 8644857, e-mail: bzp@bielany.waw.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.bielany.waw.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu
zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd m. st. Warszawy Biuro
Zamówień Publicznych Delegatura w Dzielnicy Bielany, Joanna Białas, ul.
Schroegera 90, pok. nr 1, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (022)
8651935, fax (022)8644857, e-mail: bzp@bielany.waw.pl,
www.zamowienia.bielany.waw.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak
podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać
na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie przebudowy ulicy
Klaudyny w Warszawie.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji
dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: ulica Klaudyny w Warszawie.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa
ulicy Klaudyny w Warszawie, która będzie polegała na robotach z niżej
wymienionych branż:

a)branża drogowa - demontaż istniejącej nawierzchni i położenie nowych warstw
o powierzchni 5214 m2, chodniki - kostka betonowa grubości 60 mm na
powierzchni 2652 m2,

b)branża elektryczna - wymiana 27 szt. Latarni ulicznych oraz ułożenie kabla
zasilającego w rurze ochronnej 822 mb.;

c)branża sanitarna - wykonanie 3 nowych wpustów ulicznych do istniejącej
kanalizacji.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego: Nie wymagane.

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.40, 45.23.13.00, 45.23.10.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Wymiana nawierzchni drogi na powierzchni 5214
m2, chodników na powierzchni 2652 m2, wymiana 27 szt. latarni ulicznych,
wykonanie 3 nowych wpustów ulicznych.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 100

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest
zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości:
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności
niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy,
którzy spełniają następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

a) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat
(licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1
zamówienie obejmujące roboty budowlane w zakresie budowy, modernizacji,
rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy wraz z oświetleniem, jako
budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową o wartości sprzedaży brutto
minimum 2.500.000,00 zł. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie
poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone roboty zostały wykonane z
należytą starannością (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy). W
dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia ujętego w wykazie,
winien znaleźć się zakres robót, jako potwierdzenie, że przedstawiony dokument
dotyczy konkretnej pozycji z wykazu, który z kolei musi dotyczyć jednego
zamówienia (jednej umowy).

b)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji niniejszego
zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej i kierownika robót z uprawnieniami do nadzoru robót w
branży elektrycznej (uprawniającymi do prowadzenia robót przy sieciach
elektroenergetycznych) - wydane w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane,
którzy są wpisani na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w
oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz.42).

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z
formułą \spełnia - nie spełnia\ w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone
przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w SIWZ:

1) Ofertę;

2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wg wzoru określonego w
zał. 3 do SIWZ;

b) dokument potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) wykaz zamówień opisanych w pkt. Część III 1.2.a) SIWZ zrealizowanych lub
realizowanych w okresie ostatnich 5 lat;

d) Kopia uprawnień w specjalności drogowej oraz w elektrycznej, zaleca się by
na kopii uprawnień zaznaczyć nr członkowski przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego;

e)Formularz cenowy.

3) W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania sp
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka