Dodaj do ulubionych

Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem?

19.09.09, 20:44
"W świetle jakiej zasady moralnej wojna jest przestępstwem albo grzechem? Oto
pytanie" (OLIVER O'DONOVAN, PROFESOR ETYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ)

Obserwuj wątek
  • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 14:06
   wg chrześcijaństwa w szczególnych przypadkach można pogodzić

   wg ewangelii wojna nie ma uzasadnienia

   co cesarskie , cesarzowi, naród żydowski był pod okupacją rzymską,
   chrystus nie tylko,ze nie namawiał do powstania, do walczenia o
   wolność, to nawet nakazyał płacenie podatków okupantowi, i uważał to
   za obowiązek swych uczniów

   chrystus nauczał o miłosci nieprzyjaciół swych, więcej, stawiał ją
   wyżej niż miłość przyjaciół,
   nakazywał nastawianie drugiego policzka, a nie atakowanie, czy
   choćby nawet bronienie się

   oczywiście jeszcze przykazanie, nie zabijaj, krótko zwięźle, nie
   wymieniono żadnych wyjątków
   • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 16:06
    Przywódcy religijni od stuleci popierają działania zbrojne. W roku 417n.e. jeden z Ojców Kościoła, Augustyn, napisał:"Nie myśl, że Bogu nie może się podobać człowiek, który pełni służbę wojskową. Jedni więc modlą się za was, walcząc przeciwko niewidzialnym nieprzyjaciołom; wy, walcząc za nich, ponosicie trudy odpierając widzialnych wrogów" (List do Bronifacego, tłum. J. Krzemiński). w XII wieku Tomasz z Akwinu utrzymywał, że "wojna jest dozwolona i sprawiedliwa jeśli jest prowadzona dla obrony biednych przed nieprzyjaciółmi i całego państwa" (Suma teologiczna, tłum. A. Gładżewski).

    A co Wy o tym sądzicie? Czy działania zbroje podejmowane w szlachetnej sprawie, za jaką uważa się obronę lub wyzwolenie własnego narodu, cieszy się błogosławieństwem Bożym? W świetle jakiej zasady moralnej, chrześcijanie mogą rozeznać, co jest Jego wolą w tym względzie?
    • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 18:19
     Św. Augustyn wyrazal sie na ten temat w ten sposob :

     “gdyby moralność chrześcijańska całkowicie potępiała wojnę jako
     grzech, znalazłaby się w Ewangelii chociażby rada, by żołnierze
     porzucili broń i wycofali się całkowicie ze służby wojskowej.
     Natomiast znajdujemy tam słowa: nikogo nie bijcie, poprzestawajcie
     na żołdzie waszym (Łk 3,14). Nakazał im poprzestawanie na swoim
     żołdzie, ale nie zakazał im walczyć".
     • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 18:27

      Kilka fragmentow z Katechizmu Kosciola Katolickiego :

      2268 Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa
      bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie
      współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę
      do nieba 39

      2263 Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od
      zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego
      zabójstwa. "Z samoobrony... może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie
      własnego życia oraz zabójstwo napastnika... Pierwszy zamierzony, a
      drugi nie zamierzony 36 .      2264 Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności.
      Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do
      życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet
      jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios:

      2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym
      obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby.
      Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został
      pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita
      władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć
      napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.

      2266
      Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się
      zachowań, które łamią prawa człowieka i podstawowe zasady
      obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu ochrony dobra
      wspólnego. Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek
      wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa...

      2306 Ci, którzy wyrzekają się przemocy oraz krwawych działań i w
      celu ochrony praw człowieka odwołują się do środków obronnych, jakie
      dostępne są najsłabszym, dają świadectwo miłości ewangelicznej, pod
      warunkiem że nie przynosi to szkody prawom ani obowiązkom innych
      ludzi i społeczeństw. Świadczą oni w sposób uprawniony o powadze
      ryzyka fizycznego i moralnego uciekania się do przemocy, która
      powoduje zniszczenia i ofiary 66

      Unikanie wojny

      2307 Piąte przykazanie zakazuje dobrowolnego niszczenia życia
      ludzkiego. Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą
      wszelka wojna, Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i
      działania, by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia
      przez wojnę 67 .

      2308 Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania
      na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak "będzie istniało
      niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie
      międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i
      wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom nie można odmawiać prawa do
      koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki
      pokojowych rokowań" 68 .

      2309 Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki
      usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej.
      Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom
      uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku:
      - aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie
      narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
      - aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu
      okazały się nierealne lub nieskuteczne;
      - aby były uzasadnione warunki powodzenia;
      - aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła
      i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy
      uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia.


      2310 Władze publiczne mają w tym przypadku prawo i obowiązek nałożyć
      na obywateli zobowiązania konieczne dla obrony narodowej.
      Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są
      sługami bezpieczeństwa i wolności narodów. Jeżeli wywiązują się
      należycie ze swojego zadania, prawdziwie przyczyniają się do dobra
      wspólnego narodu i utrwalenia pokoju 69

      2312 Kościół i rozum ludzki stwierdzają trwałą ważność prawa
      moralnego podczas konfliktów zbrojnych. "Gdyby na nieszczęście już
      do wojny doszło, nie wszystko tym samym staje się między walczącymi
      stronami dopuszczalne" 71 .

      2313 Należy szanować i traktować humanitarnie ludność cywilną,
      rannych żołnierzy i jeńców.
      Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów i jego
      powszechnymi zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są
      zbrodniami. Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by usprawiedliwić
      tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu czy
      mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmiertelny.
      Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują
      ludobójstwo.

      2314 "Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do
      zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich
      mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi,
      zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie" 72 . Ryzykiem
      nowoczesnej wojny jest stwarzanie okazji posiadaczom broni masowej
      zagłady, zwłaszcza atomowej, biologicznej lub chemicznej, do
      popełniania takich zbrodni.

       • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 18:44
        Św. Tomasz z Akwinu

        Suma teologiczna - traktat pt. Miłość Zagadnienie 40


        ...

        Aby jakaś wojna była sprawiedliwa, musi odpowiadać trzem warunkom.        1. Władza książęca (auctoritas principis), z której polecenia wojna
        ma być prowadzona. Osoba bowiem prywatna nie jest władna wypowiadać
        wojny, bo swych praw może dochodzić przed trybunałem władzy. Nie
        należy też do osoby prywatnej zwoływanie wojska dla celów wojennych.
        A ponieważ dbanie o państwo zostało powierzone książętom, oni też są
        władni bronić podległych sobie miast, królestwa i prowincji. I jak
        wolno im bronić państwa siłą miecza przeciw burzycielom wewnętrznym
        karaniem złoczyńców, zgodnie ze słowami listu do Rzymian
        (13,4): “nie 'bez powodu miecz nosi: wszak jest sługą Bożym i
        mścicielem zagniewanym na tego, który źle czyni", tak też jest ich
        obowiązkiem bronić zbrojnie państwa przed wrogiem zewnętrznym.
        Dlatego nakazano książętom w Psalmie (81,4): “wyrwijcie ubogiego, i
        nędznego z ręki niezbożnego wyzwólcie". Stąd Augustyn
        mówi: “przyrodzony porządek, potrzebny dla pokoju śmiertelników,
        domaga się, by władza i narada w sprawie wypowiedzenia wojny
        należała do książąt". (148)        2. Drugim warunkiem jest słuszność sprawy (causa iusta), by
        mianowicie strona, przeciw której wojna ma być prowadzona, zasłużyła
        na to jakąś przewiną. Wyraża to Augustyn'): “sprawiedliwą nazywa się
        wojnę dla pomszczenia krzywd: gdy mianowicie ma być ukarany naród
        albo miasto za to, że zaniedbał ukarać swych obywateli za
        popełnienie złego czynu, lub zwrócić co oni komuś zabrali z krzywdą
        dla niego". (149).        3. Ze strony walczących ma być uczciwy zamiar (intentio recta): a
        więc dla poparcia dobra lub uniknięcia zła. O tym mówi Augustyn: “u
        prawdziwych czcicieli Boga nawet wojny są pokojowe, bo prowadzą je
        nie pod wpływem chciwości lub okrucieństwa, lecz dla pokoju: by
        powściągnąć złych i pomóc dobrym". Może się bowiem zdarzyć, że
        wojna, nawet wypowiedziana przez prawowitą władzę, dla słusznej
        przyczyny, staje się niesprawiedliwą z powodu złego zamiaru.
        Augustyn wyraża to w zdaniu: “żądza szkodzenia, okrucieństwo w
        zemście, twarde i nieubłagalne usposobienie, dzikość w walce, żądza
        władzy i tym podobne, oto co słusznie czyni wojnę grzeszną". (150).        Ad 1. Jak pisze Augustyn6): “do miecza porywa się ten, kto zbroi się
        ku wylewowi czyjejś krwi bez rozkazu lub pozwolenia prawowitej
        władzy nadrzędnej",. Kto jednak sięga po miecz mocą posiadanej
        władzy, lub, jeśli jest osobą prywatną, z upoważnienia sędziego, już
        to w imię sprawiedliwości, a więc jakby z upoważnienia Bożego jeśli
        sprawuje urząd publiczny, — ten używa miecza nie we własnym imieniu,
        lecz w imieniu tego, kto mu to powierzył. Taki nie zasługuje na karę-
        A nawet ci, którzy posługują się mieczem grzesznie, nie zawsze giną
        od miecza. Natomiast giną od miecza, którym są oni sami, ponieważ za
        grzech miecza otrzymują karę wieczną, jeśli nie czynią pokuty.        Ad 2. Według Augustyna, tego rodzaju przykazania należy zawsze
        zachowywać w znaczeniu gotowości ducha, mianowicie człowiek powinien
        być zawsze gotów nie stawiać oporu lub bronić się w razie gdy
        zajdzie potrzeba. W pewnych jednak wypadkach należy postąpić
        inaczej, mianowicie gdy tego wymaga dobro społeczności, a nawet dla
        dobra tych, z którymi prowadzi się wojnę. Pisze o tym Augustyn w
        liście do Marcelina: “nawet wobec tych, którzy stawiają opór, wiele
        należy czynić z pewną dobrotliwą surowością, by ich ugiąć. Bo komu
        odejmie się możność złego postępowania, zadaje mu się pożyteczną dla
        niego klęskę. Nic bowiem bardziej nieszczęśliwego nad szczęście
        właściwe grzeszącym, bo ono karmi ich karygodną bezkarność i niby
        wewnętrzny wróg wzmacnia ich złą wolę". (151)        Ad 3. Prowadzący wojnę sprawiedliwą zamierzają pokój, a więc nie
        sprzeciwiają się pokojowi, chyba złemu, którego, według Mateusza
        (10,34), Pan “nie przyszedł przynieść na świat",. Dlatego Augustyn
        pisze do Bonifacego9): “osiąga się pokój nie dla wojny, lecz wojnę
        się prowadzi dla osiągnięcia pokoju. Miej w wojnie nastawienie
        pokojowe, byś tego, z kim walczysz, zwyciężając doprowadził do
        pożytecznego pokoju".        Ad 4. Nie wszystkie ćwiczenia przygotowawcze do wojny są z reguły
        zakazane, lecz tylko ćwiczenia sprzeczne z porządkiem i
        niebezpieczne, z których wynika zabójstwo i grabież. Starożytni
        odbywali takie ćwiczenia z wykluczeniem takich niebezpieczeństw;
        dlatego nazywali je “zapoznawaniem się z bronią", lub “wojnami bez
        rozlewu krwi", jak o tym pisze Hieronim w jednym ze swych listów.

        • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 19:00
         „Są sytuacje, w których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od
         którego, w tragicznych okolicznościach, nie mogą się uchylić
         chrześcijanie – mówił w Wiedniu z okazji 300. rocznicy odsieczy
         wiedeńskiej Jan Paweł II - Nade wszystko jesteśmy jednak Świadomi,
         że mowa oręża nie jest mową Jezusa Chrystusa, ani też mową jego
         Matki, którą wówczas, podobnie jak dziś, wzywano jako Wspomożenie
         wiernych [28].
         • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 19:04
          Biblia wypowiada się w tej sprawie niedwuznacznie: Prawdziwym sługom Bożym
          nakazano, żeby ‛szukali pokoju’ i ‛zabiegali o niego’, żeby ‛przekuli miecze na
          lemiesze’ i nie ‛uczyli się już wojowania’ (1 Piotra 3:11; Izajasza 2:2-4).
          „Powinniśmy wzajemnie się miłować; nie jak Kain, który pochodził od złego
          [Szatana Diabła], i zabił swego brata” (1 Jana 3:10-12). Tymczasem wyznawcy
          religii tego świata z poparciem swego duchowieństwa w dalszym ciągu zabijają
          swoich braci, naśladując w tym Kaina. Jeżeli więc należysz do jakiegoś wyznania,
          zadaj sobie pytanie: „Czy ustałyby wojny i czy na ziemi zapanowałby prawdziwy
          pokój, gdyby wszyscy byli wyznawcami mojej religii?”
          • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 19:09


           Krwawe konflikty zbrojne popierane przez czynniki religijne są zakałą dziejów ludzkości. Już choćby tylko w naszym stuleciu podczas obu wojen światowych, jak też wojen stoczonych w okresie późniejszym, byliśmy świadkami haniebnego postępowania wyznawców tej samej religii, którzy się nawzajem mordowali — katolik zabijał katolika, protestant — protestanta, mahometanin — mahometanina itd. Duchowni zaś po obu stronach, chociaż też byli tego samego wyznania, udzielali błogosławieństwa żołnierzom, którzy potem zabijali swych współwyznawców.
           Na największą naganę zasługują pod tym względem kościoły chrześcijaństwa. Dlaczego? Ponieważ głoszą, że reprezentują biblijnego Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie między wami miłość” (Jana 13:35). Do najstraszniejszych rzezi doszło przecież w samym sercu chrześcijaństwa. Poza tym chrześcijanie nigdy nie mieli skrupułów co do toczenia wojny z innymi chrześcijanami. Gdyby je mieli, nie doszłoby do większości najkrwawszych wojen w Europie. Nigdy by nie wybuchła pierwsza ani druga wojna światowa, w których chrześcijanie pobili wszelkie rekordy w zabijaniu chrześcijan.
           Skłócenie i wzajemna wrogość religii świata dowodzi, że one nie cieszą się poparciem Boga. Może to wywołać zdziwienie u ludzi, których zdaniem każda religia musi być dobra, skoro ma reprezentować Boga. Biblia jednak mówi wyraźnie, że „Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju” (1 Koryntian 14:33). Ponadto uczy, że oprócz religii prawdziwej są też religie fałszywe, i oświadcza, że poparciem Boga cieszy się tylko wielbienie oparte na prawdzie, wolne od obłudy (Mateusza 15:7-9; Jana 4:23, 24; Tytusa 1:16).
           • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 19:25
            Z czym sie nie zgadzasz z tego co tu przytoczam ? :

            2314 "Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do
            zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich
            mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi,
            zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie"

            2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym
            obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby.
            Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został
            pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita
            władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć
            napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.


            2307 Piąte przykazanie zakazuje dobrowolnego niszczenia życia
            ludzkiego. Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą
            wszelka wojna, Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i
            działania, by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia
            przez wojnę 67 .


            2308 Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania
            na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak "będzie istniało
            niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie
            międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i
            wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom nie można odmawiać prawa do
            koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki
            pokojowych rokowań"

            2309 Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki
            usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej.
            Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom
            uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku:
            - aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie
            narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
            - aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu
            okazały się nierealne lub nieskuteczne;
            - aby były uzasadnione warunki powodzenia;
            - aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła
            i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy
            uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia.


              • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 20:46
               przykazanie jest nie zabijaj, nie ma wyjątku

               lepiej ponieś szkodę na ciele niż na duszy

               lepiej umrzeć niż duszy zaszkodzić

               swoją drogą,gdyby chrześcijananie bardziej ufali bogu, wiedzieli
               by,że bóg, o ile faktycznie zajdzie tego potrzeba (czyli zagraża
               komuś śmierć, a ten ktoś ma nadal żyć na ziemi) jest wstanie
               sprawić,że do zbrodni nie dojdzie

               • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 21:20
                www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm
                "2261 Pismo święte określa szczegółowo zakaz zawarty w piątym
                przykazaniu: "Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i
                sprawiedliwego" (Wj 23, 7). Zamierzone zabójstwo niewinnego
                człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby
                ludzkiej, ze "złotą zasadą" i ze świętością Stwórcy. Prawo, które
                tego zakazuje, jest prawem powszechnie obowiązującym: obowiązuje
                wszystkich i każdego, zawsze i wszędzie.

                Uprawniona obrona

                2263 Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od
                zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego
                zabójstwa. "Z samoobrony... może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie
                własnego życia oraz zabójstwo napastnika... Pierwszy zamierzony, a
                drugi nie zamierzony 36 .

                2264 Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności.
                Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do
                życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet
                jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios:

                "Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż
                potrzeba, będzie to niegodziwe. Dozwolona jest natomiast samoobrona,
                w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera przemoc... Nie jest
                natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś celem uniknięcia śmierci
                napastnika zaniechał czynności potrzebnej do należnej samoobrony,
                gdyż człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie niż o
                życie cudze - Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 64, 7."

                • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 21:57
                 Dlaczego nie powołujesz się na Biblię, dlaczego bardziej wierzysz w nauki
                 ludzkie, a nie w niezafałszowane ludzkimi dogmatami nauki Jezusa- katechizm ma
                 tyle wspólnego ze Słowem Bożym co laryngolog z logopedą, zakładając jednak na
                 chwilę, że opiera się na Biblii- to powiedz ilu katolików go zna? a ilu stosuję
                 się do zawartych w nim nauk? Właśnie przez takie nauki usprawiedliwiające akty
                 przemocy tylu ludzi straciło życie i to w imię jakich wartości? pychy
                 ,chciwości, zemsty itd/itp. Co niby Papież miał powiedzieć, skoro potępiłby
                 wojny tak jak nauczał Jezus, to straciłby autorytet, bo kościół wiódł prym w
                 czasie większości wojen na świecie, dlatego przez całe wieki głowy kościoła
                 wymyślały jakieś usprawiedliwienia dla swoich poczynań - to jest tak logiczne
                 -że dziwię się wszystkim szczerym osobom, że choćby to jawne odstępstwo od
                 prawdziwych nauk i nakazów Jezusa, nie stało się dla was powodem do przejrzenia
                 na oczy.

                 (2 Tymoteusza 3:16-17) "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do
                 nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, 17 aby
                 człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego
                 dzieła".
                 • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 23:47
                  Nie powoluje sie na Biblie ?
                  A co uczynilem juz w swoim pierwszym poscie w tym temacie ?
                  Czym jest zalecenie , by żołnierze byli wierni swej profesji i
                  jedynie – wbrew ówczesnym obyczajom – nie dopuszczali się rozbojów,
                  lecz poprzestawali na swoim żołdzie , czym jest jesli nie powolaniem
                  sie na Biblie ?
                  Co prawda w cytacie ze Sw. Augustyna , ale nie zmienia to faktu , ze
                  mowa o cytacie biblijnym .

                  Co do Katechizmu , mam pytanie : przeczytales go kiedys ?
               • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 21:48
                www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm
                "2268 Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa
                bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie
                współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę
                do nieba "


                Dla przykladu : Odroznia sie zabojstwo od np. nieumyslnego
                spowodowania smierci.Kara za te dwa czyny nie jest i nie moze byc
                przeciez taka sama , to oczywiste.

         • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 21:18
          pele999 napisał:

          > „Są sytuacje, w których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od
          > którego, w tragicznych okolicznościach, nie mogą się uchylić
          > chrześcijanie – mówił w Wiedniu z okazji 300. rocznicy odsieczy
          > wiedeńskiej Jan Paweł II - Nade wszystko jesteśmy jednak Świadomi,
          > że mowa oręża nie jest mową Jezusa Chrystusa, ani też mową jego
          > Matki, którą wówczas, podobnie jak dziś, wzywano jako Wspomożenie
          > wiernych [28].


          Chyba nie istniałby bardziej szczytny cel walki niż obrona życia i
          bezpieczeństwa Jezusa Chrystusa. Kiedy pewnej nocy Jezus został zdradzony, a
          następnie pojmany przez wrogi tłum, jego przyjaciel Piotr "wyciągnął rękę i
          dobył swego miecza, i uderzy niewolnika arcykapłana, odciął mu ucho". Czy
          słusznie użył broni? Jezus napomniał Piotra:"Włóż swój miecz z powrotem na jego
          miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza zginą" (Mateusza 26:47-52).
          Reakcja Jezusa raczej nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Dwa lata
          wcześniej oświadczył:"Słyszeliście, że powiedziano: ‚Masz miłować swego
          bliźniego i nienawidzić swego nieprzyjaciela’. Ja jednak wam mówię: Miłujcie
          swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, żebyście się
          okazali synami waszego Ojca, który jest w niebiosach, ponieważ on sprawia, że
          jego słońce wschodzi nad niegodziwymi i dobrymi, on też sprawia, że deszcz pada
          na prawych i nieprawych" (Mateusza 5:43-45). Czy naśladowca Chrystusa mógłby
          kochać swoich wrogów i się za nich modlić, gdyby jednocześnie toczył przeciw nim
          wojnę?

          Historia pokazuje, że chrześcijanie mieli licznych wrogów. Na przykład Rzymianie
          skazali i zabili Jezusa Chrystusa. Wkrótce potem już samo przyznanie się do
          wyznawania chrystianizmu groziło śmiercią. Jezus zdawał sobie sprawę, że jego
          uczniowie wzorem innych Żydów mogli ulec pokusie chwycenia za broń, by uwolnić
          się spod jarzma Rzymu. Powiedział jednak o swoich naśladowcach: "Nie są częścią
          świata, jak i ja nie jestem częścią świata" (Jana 17:16). Chrześcijanie byli
          zdecydowani zachowywać neutralność w kwestiach politycznych. Żadna
          niesprawiedliwość ani żadne niebezpieczeństwo zagrażające im samym albo ich
          krajowi nie uzasadnia angażowania się w działania wojenne. Jezus opowiadał się
          za Królestwem Bożym i to samo czynili jego naśladowcy. Nigdy nie posługiwał się
          ziemską armią, by bronić tego rządu. Powiedział: "Moje królestwo nie jest
          częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy
          walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest
          stąd".(Jana 18:36)


          Zachowywanie neutralności podczas konfliktów zbrojnych jest cechą
          charakterystyczną religii prawdziwej. Jezus oświadczył:"Po tym wszyscy poznają,
          że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość" (Jana 13:35).
          Zamiast brać sprawy w swoje ręce, prawdziwi chrześcijanie z ufnością zdają się
          na Boga. Jego Słowo, Biblia, mówi: "Nie mścijcie się sami, umiłowani, lecz
          pozostawcie miejsce srogiemu gniewowi; napisano przecież: "Pomsta jest moja; ja
          odpłacę, mówi Jehowa" (Rzymian 13:35).


          • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 21:35
           Zolnierze przyszli aresztowac Jezusa w zwiazku z zarzutami jakimi
           Go obciazano .Nie przyszli go zamordowac , a jedynie doprowadzic
           przed sad .
           Podobnie jak dzis , gdy policja aresztuje nawet czlowieka
           niewinnego , zrozumiale jest , nie stawianie oporu i pozwolenie
           doprowadzenia sie przed wymiar sprawiedliwosci , zamiast rzucania
           sie na nich z pistoletem czy nozem .
           Takze w zaden sposob nie jest to sytuacja analogiczna chocby do
           tej ,ktora ponizej przedstawiam .
           I tak po raz trzeci pytam :
           Czy kiedy przypuszczalni napastnicy podejmuja sie wtargnac do
           czyjegos domu , z zamiarem gwaltu i morderstwa najblizszych ,
           przykladowy maz ma na to bezczynnie patrzec ? Czy bedzie to jego
           wyraz milosci dla zony i dzieci ?

           • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 22:38
            Po pierwsze: Jezus był aresztowany w uknutym spisku na jego życie - proces był farsą - głównym powodem zatrzymania było z góry zaplanowane morderstwo.

            Co do Twojego pytania:


            Biblia potępia przemoc i ludzi, którzy się do niej uciekają. Psalmista Dawid napisał o Jehowie Bogu: „Miłującego przemoc dusza jego nienawidzi” (Psalm 11:5). Za przemoc i rozlew krwi Bóg wydał wyrok na różne starożytne narody, w tym na swój naród wybrany (Joela 3:19; Micheasza 6:12; Nahuma 3:1). W Prawie nadanym Izraelowi poważnym przestępstwem było nawet nieumyślne zabójstwo lub spowodowanie śmierci wskutek zaniedbania (Powtórzonego Prawa 22:8).
            Pismo Święte nawołuje, by unikać konfliktów i każdego dnia zabiegać o pokój z drugimi. Rękoczyny często są następstwem gwałtownej kłótni. Biblia słusznie zauważa: „Gdzie nie ma drewna, ogień gaśnie, a gdzie nie ma oszczercy, ustaje zwada” (Przysłów 26:20). Spokojna reakcja nierzadko łagodzi gniew i zapobiega gwałtownej konfrontacji. Apostoł Paweł napisał: „Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi” (Rzymian 12:18).
            W obliczu zagrożenia
            Dążenie do pokoju nie gwarantuje ochrony przed napaścią. W dawnych czasach wierni czciciele Boga również padali ofiarą przemocy (Rodzaju 4:8; Hioba 1:14, 15, 17). Co może zrobić ktoś zaatakowany przez uzbrojonego przestępcę? Jezus radził: „Nie stawiajcie oporu niegodziwemu” (Mateusza 5:39). Powiedział też: „Temu, kto zabiera twoją szatę wierzchnią, nie odmawiaj nawet szaty spodniej” (Łukasza 6:29). Jezus nie pochwalał użycia broni w celu ochrony swojej własności. Mądry człowiek, zaatakowany przez uzbrojonego złodzieja, nie będzie odmawiał oddania mu wartościowych rzeczy. Z całą pewnością życie jest cenniejsze!
            Co jednak zrobić, gdy bezpośrednio zagrożone jest nasze życie? Nieco światła na tę sprawę rzuca pewne prawo nadane przez Boga starożytnemu Izraelowi. Stanowiło ono, że gdyby złodziej został za dnia przyłapany na gorącym uczynku i uśmiercony, zabójca byłby oskarżony o morderstwo. Złodziej mógł przecież zostać rozpoznany i sprawiedliwie ukarany, a za kradzież nie była przewidziana kara śmierci. Gdyby jednak włamywacz został zabity w nocy, gospodarz mógł zostać oczyszczony z zarzutów, ponieważ w ciemnościach trudno się zorientować, co robi intruz i jakie ma zamiary. Gospodarz mógł dojść do wniosku, że jego rodzina jest w niebezpieczeństwie, i podjąć określone działania w jej obronie (Wyjścia 22:2, 3).
            A zatem jak wynika z Biblii, można w razie napaści fizycznej bronić siebie lub swej rodziny. Zaatakowany ma prawo odparowywać ciosy napastnika, a nawet go uderzyć, by go ogłuszyć lub obezwładnić. Celem będzie wówczas powstrzymanie ataku. Jeśli w takiej sytuacji przestępca zostanie poważnie zraniony lub zabity, jego śmierć będzie nieumyślna, a nie zamierzona.
            Najlepsza ochrona
            Jak więc widać, niekiedy obrona własna jest uzasadniona. Ludzie mają prawo bronić siebie i swych bliskich przed napaścią i utratą życia. Gdy ucieczka jest niemożliwa, Biblia nie zabrania wystąpienia w obronie własnej. Nie zmienia to jednak faktu, że najlepiej byłoby unikać sytuacji, w których może dojść do przemocy (Przysłów 16:32).
            Biblia zachęca nas, byśmy we wszystkich sprawach i okolicznościach ‛szukali pokoju i do niego dążyli’ (1 Piotra 3:11). Ta praktyczna zasada naprawdę przyczynia się do spokojnego życia.
            • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 20.09.09, 23:30
             > Po pierwsze: Jezus był aresztowany w uknutym spisku na jego życie -
             proces był
             > farsą - głównym powodem zatrzymania było z góry zaplanowane
             morderstwo.
             >

             Tego nie neguje , to zrozumiale .
             Co nie zmienia faktu ,ze zostal aresztowany , a nie np. napadniety
             przez bandytow .
             Ludzie mają prawo bron
             > ić siebie i swych bliskich przed napaścią i utratą życia. Gdy
             ucieczka jest nie
             > możliwa, Biblia nie zabrania wystąpienia w obronie własnej. Nie
             zmienia to jedn
             > ak faktu, że najlepiej byłoby unikać sytuacji, w których może
             dojść do przemocy
             > (Przysłów 16:32).
             > Biblia zachęca nas, byśmy we wszystkich sprawach i
             okolicznościach ‛szuka
             > li pokoju i do niego dążyli’ (1 Piotra 3:11). Ta praktyczna zasada
             napraw
             > dę przyczynia się do spokojnego życia.

             A czy ja pisze o czyms innym ?
             Czytales w ogole fragmenty , ktore przytoczylem ?Przeciez to
             oczywiste , zebyśmy we wszystkich sprawach i okolicznościach ‛szuka
             > li pokoju i do niego dążyli’ (1 Piotra 3:11).
             Jednak sa wyjatkowe sytuacje gdzie uniknac bezposredniego konfliktu
             praktycznie nie sposob ?
             Teraz na miejsce owej hipotetycznej rodziny podstaw sobie
             spolecznosc , wspolnote , narod , napadniety przez wroga .
             Masowe morderstwa , gwalty i grabieze zdarzajace sie na porzadku
             dziennym . Powiedz ,ze w tej sytuacji nie maja prawa sie bronic
             tylko czykac na czystke narodu .Nie moga tez oczekiwac na
             jakakolwiek pomoc ze strony panstwa .
             I zapytaj siebie czy tego wlasnie moze chciec Bog ?

             • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 21.09.09, 10:07
              Żołnierze są szkoleni do walki i mają przyzwolenie na zabijanie, a właściwie mają taki cel, zabić jak najwięcej żołnierzy przeciwnika – biorąc do ręki broń w celu obrony –człowiek liczy się z dokonaniem zabójstwa drugiego człowieka, robi to jakoby z premedytacją –broń jest w tym celu produkowana, może odstraszać ale głównym jej celem jest najskuteczniejsze unieszkodliwienie – zabójstwo- w najlepszym wypadku zranienie – CZY NIE WIDZISZ ŻADNEJ RÓŻNICY? – my mamy polegać na Bogu, przecież jeśli zachowamy prawość nawet w wypadku utraty życia, Bóg za wierność obiecał, że przywróci życie jego wiernym sługom, skalkuluj cenę co lepiej się opłaca – bronić za wszelką cenę swojego życia na własną rękę i złamać prawo Boże, zachowując życie przez jeszcze jakiś czas, czy zdać się na Boga zachowując Jego prawo i możliwość życia za wierność w rajskiej ziemi po czas nieskończony.

              W opanowanej przez nazistów Europie władze wtrąciły do więzień około 10000 Świadków Jehowy obstających przy chrześcijańskiej neutralności. Spośród nich jakieś 3000 osadzono w obozach koncentracyjnych. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych ponad 4300 Świadków pozbawiono wolności za odmowę służby wojskowej. Ani niemieccy, ani amerykańscy Świadkowie nie chwytali za broń i nie walczyli przeciwko komukolwiek innemu. GDYBY POSTĄPILI INACZEJ JAKŻE MOGLIBY TWIERDZIĆ, ŻE PANUJE MIĘDZY NIMI MIŁOŚĆ I ŻE KOCHAJĄ BLIŹNICH? Jak myślisz, czy doszłoby np. do pierwszej wojny światowej i drugiej gdyby wszystkie religie przestrzegali neutralności. Gdyby katolik nie strzelał do katolika – protestant do protestanta itd. Itp. Jak wiemy z historii KK poparł działania wojenne –w zamian za różnego rodzaju korzyści- kto stracił? Miliony niewinnych ludzi- pomyśl zanim napiszesz coś jeszcze popierając uzasadnienie dla wojny, że gdybyś żył w tamtych czasach –może byś padł już jej ofiarą, a może będziesz w niedalekiej niepewnej przyszłości. Inna sprawa, że nawet gdyby KK, wydał oficjalny zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek wojnie, to odzew byłby śladowy, takich ma właśnie w większości wiernych, każdy sobie.. więc biorąc to pod uwagę, KK straciłby twarz i całkowicie posłuch gdyby dał martwe prawo, bo nie przestrzegane o całkowitej neutralności chrześcijańskiej, więc dla zatrzymania 'wiernych' musiał iść na kompromis, dając przyzwolenie i wyprzedzając tym uczestnictwo parafian w wszelkiego rodzaju konfliktach.

              Wracając do pojmania Jezusa to nie pisałem tego w kontekście twojego pytania o obronę osobistą – raczej o przyzwoleniu Papieża do użycia przemocy w wyjątkowych sytuacjach, czy to nie była najbardziej uzasadniona okoliczność? Rozwścieczony motłoch pod przywództwem kapłanów z pałkami w nocy idzie w celu pojmania, a później uśmiercenia Syna Bożego, każdy by chwycił za broń, przecież to tak uzasadniona i wyjątkowa sytuacja –ale sama ofiara – Jezus, inaczej zareagował. Dlaczego przywódcy religijni nie stosują się do tego wzoru, bo ich interesy są w sprzeczności z tym wzorem, bo nie polegają na Bogu, tylko na własnej, sile, mądrości i interesie, za dużo by stracili, a może nawet wszystko, dlatego różne uzasadnienia wyższej konieczności do podjęcia działań zbrojnych. Nawet jeśli woja byłaby uzasadniona z ludzkiego punktu widzenia, to takie postępowanie jest ingerencją w kompetencje Boga, napisano przecież: "Pomsta jest moja; ja odpłacę, mówi Jehowa" (Rzymian 13:35).

              • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 22.09.09, 20:18
               Jeden aspekt poruszony przez Ciebie wydaje mi sie szczegolnie wart
               odniesienia .Mianowicie : neutralnosc .Wspominasz o neutralnosci
               chrzescijanskiej , neutralnosci Świadkow Jehowy , itd.
               Pierwsze co przychodzi mi namysl w tym kontekscie jest neutralnosc
               jaka chcial zachowac Pilat probujac pozbyc sie niejako
               odpowiedzialnosci za smierc Jezusa .Mowiac : Umywam rece dal temu
               wyraz w wyrazny sposob.Czy wobec tego tego neutralnosc sama w sobie
               moze zawsze stanowic wyraz usprawiedliwienia , czy tez w pewnych
               okolicznosciach mozemy powiedziec ,ze jest wrecz nacechowana
               negatywna wartoscia , jesli chodzi o ladunek moralny ?A wiec ,ze
               nie tyle rzeczona neutralnosc nie bedzie tylko jakims brakiem
               dobra , lecz wrecz jego zaprzeczeniem .Jako ,ze poruszamy sie w
               temacie wojny , dam taki hipotetyczny przyklad .Niemcy , tak jak w
               39 napadli na Polske , dzisiaj powiedzmy ,ze zaatakowali
               Luksemburg .Malutkie panstewko bez zadnych szans w starciu z
               mocarstwem .Co robia sasiedzi , koalicja , ktora rzekomo bylaby w
               obowiazku udzielic im pomocy ? Otoz nic , czekaja ... Czekaja jak
               Francuzi przy naszej granicy , gdy Niemcy rozpoczeli atak na nasz
               kraj .Czekaja , a za chwile moze juz nie byc kogo w ogole
               ratowac .Jak twoim zdaniem wygladalaby owa neutralnosc , nie
               wtracanie sie w nieswoja przeciez wojne ? Czy bylby to czyn godny
               pochwaly czy raczej pogardy ? Czy pozostawienie na rzez bezbronnego
               narodu , nieudzielenie mu pomocy jest twoim zdaniem czynem
               zaslugujacym w oczach Boga ? Dlatego tez tak czesto przytaczam
               przyklad z napadem na rodzine przez bandytow .Sytuacja jest
               analogiczna o tyle ,ze przyjmujemy iz ow maz nie musi koniecznie sie
               przygladac jak morduja jego zone i dzieci .A jezeli moze cos
               faktycznie zrobic , ma ku temu mozliwosc , to czy ta neutralnosc na
               ktora sie powolujesz , bedzie czynem(a raczej bezczynnoscia) dobrym
               pod wzgledem moralnym ?Sam sobie odpowiedz na te pytania .Wracajac
               do sytuacji naszego kraju z czasow wojny , latwo jest rzucac slogany
               o neutralnosci , gdyz to nie na Szwajcarie napadnieto lecz na
               Polske .Sugerujesz ,ze najlepiej byloby wtedy sie polozyc ? Poczekac
               az na ziemiach polskich nie bedzie nikogo procz aryjczykow czystej
               krwi ? Taka decyzje podjalbys gdybys byl glowa panstwa ?Przyjmujemy
               rowniez ,ze absolutnie nie chcialbys jakiejkolwiek pomocy z zewnatrz
               gdyz liczy sie dla Ciebie "neutralnosc" i jedynie taka droge
               pochwalasz .Przywolujesz przyklad Swiadkow Jehowy , wtracanych do
               obozow koncentracyjnych itd. Pomijajac juz fakt ,ze w obozach , jak
               wiesz nie siedzieli jedynie Swiadkowie Jehowy , powiem tak :
               Polacy i nie tylko , oddawali zycie rowniez za nich , zeby mieli
               kiedykowiek szanse opuscic owe obozy i wiezienia .

               Wracajac do kwestii pojmania Jezusa .
               Kolejny raz powtorze ,ze Jezusa pojmala owczesna wladza .
               Tak jakby dzis do Twojego domu wtargnela policja i aresztowala kogos
               z twojej rodziny , czy wiedzac ,ze jest to pomylka i majac
               pewnosc,ze czlonek rodziny jest niewinny , rzucilbys sie z bronia na
               policjantow ? Zakladam ,ze nie i mimo wszystko nie potraktowalbys
               chyba tej sytuacji , jak np. napasc zbirow w ciemnej uliczce .
               • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 22.09.09, 22:20
                Po pierwsze: piszesz jaką podjąłbym decyzje i tu opisana przez Ciebie sytuacja, gdybym był głową państwa, sytuacja taka nigdy by nie miała miejsca w znaczeniu ‘ja głowa państwa’ z tego prostego powodu, że ŚJ, a ja jestem nim też, nie angażują się w sprawy polityki, nie głosują na ludzkie rządy, nie należą do żadnych partii politycznych, gdyż uważają, że żadne tego rodzaju rządy, nawet jeśli starałyby się z całych sił, nie są w stanie zaprowadzić trwałego pokoju ani bezpieczeństwa, wzorują się na Jezusie, który uciekł jak chcieli go obwołać królem, sam również wielokrotnie wspominał, że jego królestwo nie jest częścią tego świata.

                Wracając do głównego zagadnienia, masz rację, a właściwe miałbyś ją gdyby: wszystko kończyło się na tym teraźniejszym życiu, chociaż i tu można by dyskutować, wtedy broniłbym swojego życia i dobra najbliższych, niezależnie od ofiar i kosztów, no bo życie jest najważniejsze, wiedząc, że kończy się ono w wieku 70-80lat bez nadziei na coś lepszego –to i owszem prawdopodobnie w myśl zasady „jedzmy i pijmy bo jutro pomrzemy” robiłbym wszystko żeby wyciągnąć z tego krótkiego okresu jak najwięcej korzyści, włącznie z obroną mojej osoby nie przebierając w środkach. Zabiegałbym też o zaszyty i poklask. Jednak wierzę, że już w niedługim czasie Bóg przywróci na ziemi według pierwotnego zamierzenia, rajskie warunki, a wszystkich czynicieli bezprawia unicestwi raz na zawsze, włączając w to Szatana i jego demony. Bóg chce i ma potrzebną do tego moc, żeby każdego kto stracił życie za wierność, nagrodzić na powrót życiem, ale już w świecie bez przemocy. Na nowej rajskiej ziemi znajdą się ludzie, którzy będą przestrzegać wysokich norm ustanowionych dla dobra człowieka, co więcej, którzy już to robią obecnie, osoby, które nie szkolą się w celu zabijania innych, a szkolą się w celu przestrzegania wysokich mierników Bożych i je wprowadzają w życie i dzielą się tą dobrą nowiną z innymi szczerymi ludźmi. Naprawy tego niegodziwego świata są daremne, bo i tak czeka go zagłada, a my uczestnicząc w jego poczynaniach, moglibyśmy się tylko narazić na niezadowolenie i gniew Boga Jehowy, wiec jeszcze raz skaluj cenę co byłoby lepsze, broić za wszelką cenę swojego życia lub życia innych, narażając się na gniew Boga, czy obstawać przy jego prawach, nawet tracąc doczesne dobra czy życie, zyskując znacznie więcej. Początkowym zamierzeniem Boga było, żeby ludzie żyli na ziemi w rajskich warunkach po czas niezmierzony, Szatan na krótki okres przeszkodził w tym, dobiega jednak wyznaczony czas na udowodnienie ludziom, że sami nie są w stanie się rządzić, bo nie zostali do tego stworzeni, tylko potrzebują kierownictwa Bożego, przeżyją tylko osoby ściśle trzymające się mierników Bożych, Szatan wykorzystuje niedoskonałość ludzką, podsuwając im osoby w majestacie prawa, które mówią im to, co chcą usłyszeć, to co nie wymaga wysiłku, a jednocześnie jest wystarczające do zagłuszenia sumienie, że niby robią wystarczająco, to jest tak jak z pewnym królem w książce ‘Mały książę’, król ów wydawał tylko te polecenia, które wiedział, że zostaną wykonane np. kazał wschodzić i zachodzić słońcu, wtedy gdy ono to miało akurat robić. Miliony ludzi jest oszukiwanych przez religie, które realizują własne cele, a dobro wiernych o ile w ogóle jest brane pod uwagę to na końcu, nie znaczy, że nie ma tam szczerych i myślących, że robią dobrze osób, jednak i one jak nie uświadomią sobie, że są manipulowani przez zwodnicze nauki, i nie dokonają zmian, to ich sama szczerość i źle ukierunkowana gorliwość nie wystarczy. To tak w zarysie.


                Co do podanego przykładu pojmania Jezusa, to też po raz kolejny mówię, że przytoczyłem go w innym kontekście, cofnij się i zobacz co poprzedzało, jaka Twoja wypowiedź, zacytowana przeze mnie smile
                • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 22.09.09, 23:12
                 Zeby byla jasnosc .
                 Nigdzie nie twierdzilem ,ze nalezy robic takie lub inne rzeczy ,
                 ktore nawet w bliskiej perspektywie , wydajace sie pozyteczne , to
                 jednak skutkujace oslabianiem czy nawet zerwaniem wiezi z Bogiem
                 poprzez grzech (jak postanowil Św. Dominik Savio :„Raczej umrzeć niż
                 zgrzeszyć”wink Nie rozpatruje tego w kategoriach : pomoglbym
                 najblizszej rodzinie w takiej sytuacji , nawet za cene grzechu .
                 Nie robie tego dlatego gdyz , nie uwazam ,a to wlasnie dyktuje mi
                 sumienie , wyzej opisywanego czynu za grzech .Moim zdaniem ta obrona
                 nie obciazalaby moralnie w zaden sposob , nie mam co do tego cienia
                 watpliwosci .Oczywiscie moralnosc obowiazuje nas w kazdym czasie ,
                 czy to wojny czy pokoju ,wszelkie naduzycia w zaden sposob nie
                 powinny byc akceptowane .
                 Podobnie jak pomoc najslabszym , w hipotetycznej wojnie , przeciwko
                 najezdzcy , uwazam za moralnie o wiele szlachetniejsze posuniecie
                 niz "neutralnosc" ."Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie
                 uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
                 uczynili".Neutralnosc w takim wypadku , jak dla mnie to
                 najzwyklejsza zdrada i przylozenie reki do krzywd niewinnych ludzi .


                 Jesli chodzi o pojmanie Jezusa , to jak rozumiem chodzi Ci glownie o
                 to ,ze reakcja uczniow na to wydarzenie jest jak najbardziej
                 zrozumiala , gdyz chodzilo tu o kogos kto w oczach uczniow ,zapewne
                 najmniej ze wszystkich ludzi zaslugiwal na takie potraktowanie .
                 Dlatego przytoczylem przyklad z wtargnieciem policji i zabraniu
                 ktoregos czlonka rodziny , oskarzonego o czyn ktorego nie popelnil ,
                 i o ktorym to wiedzialbys z cala pewnoscia ,ze tego nie zrobil ,
                 gdyz np. siedzial w tym czasie w domu , co jest oczywistym alibi .
                 Zakladam ,ze nie uwazalbys mimo to za stosowne , zaatakowania
                 policjantow .
                 • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 23.09.09, 08:27
                  Niech jednak nikt z was nie cierpi jako morderca lub złodziej, lub złoczyńca, LUB JAKO WTRACAJĄCY SIĘ W CUDZE SPRAWY. 16 Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się tego nie wstydzi, lecz niech w tym imieniu wychwala Boga ( 1 Piotra 4:15,16)

                  Czy angażowanie się w konflikty zbroje nie dotyczące nas osobiście, nie jest wtrącaniem się w cudze sprawy, za które później cierpimy. Jak działa propaganda wojenna? Manipuluje tak informacjami , żeby wzbudzić silne uczucie nienawiści do wroga, a nienawiść zrównana jest z morderstwem. Dlatego już każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą (1Jn 3:15).

                  > Nie robie tego dlatego gdyz , nie uwazam ,a to wlasnie dyktuje mi
                  > sumienie , wyzej opisywanego czynu za grzech .Moim zdaniem ta obrona
                  > nie obciazalaby moralnie w zaden sposob , nie mam co do tego cienia
                  > watpliwosci .
                  Niegodziwi bogacze, którzy nienawidzili i prześladowali prawdziwych uczniów Syna Bożego, nierzadko posuwali się nawet do mordowania ich. Ponieważ Chrystus Jezus uznaje sposób odnoszenia się do jego braci za równoznaczny z traktowaniem jego samego, wspomniane osoby niejako zamordowały także jego (Mt 25:40, 45). Cytowany przez Ciebie werset z Mateusza, w żaden sposób nie usprawiedliwia brania udziału w konfliktach zbrojnych, Jezus wyraźnie powiedział „każdy kto mieczem wojuje, od miecza zginie” nie ma czegoś takiego jak słuszna woja w imię obrony braci naszych, prawdziwi naśladowcy Chrystusa mieli liczyć się z prześladowaniami i nawet byli mordowani ze względu na prawość, to jednak żaden z nich nie miał cierpieć za popełnienie morderstwa czy za jakieś inne przestępstwo (Mt 10:16, 17, 28; 1Pt 4:12-16; Obj 21:8; 22:15). Jak już wspomniałem Bóg wzbudzi do życia wszystkich, którzy poginęli za swoją neutralność i trzymanie się jego prawa, odpłaci też tym, którzy się dopuszczają takich czynów. Do nas nie należy brania spraw w swoje ręce, wchodzenie w kompetencje Boże jest grzechem, my nie mamy prawa sami wykonywać odwetu. Do każdego kto tak postępuje pasuje ta wypowiedź:

                  „A ponieważ nie podobało im się zważać na Boga według dokładnego poznania, Bóg wydał ich w stan umysłu niegodny upodobania, aby czynili to, co niestosowne, 29 napełnieni wszelką nieprawością, niegodziwością, zachłannością, złem, pełni zawiści, morderstwa, waśni, podstępu, złośliwości, rozsiewający pogłoski, 30 obmówcy, nienawidzący Boga, zuchwali, wyniośli, zarozumiali, wynajdujący to, co szkodliwe, nieposłuszni rodzicom, 31 nie mający zrozumienia, łamiący ugody, wyzuci z naturalnego uczucia, niemiłosierni. 32 Chociaż zupełnie dobrze znają prawe postanowienie Boże, iż trwający w czymś takim zasługują na śmierć, oni nie tylko dalej to czynią, lecz także zgadzają się z tymi, którzy w tym trwają”. (Rzymian 1:28).

                  • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 19:16
                   Czy angażowanie się w konflikty zbroje nie dotyczące nas osobiście,
                   nie jest wt
                   > rącaniem się w cudze sprawy, za które później cierpimy.


                   Wg Ciebie angazowanie sie w konflikt dotyczacy nas osobiscie jest
                   sprawa haniebna , wiec tym bardziej nie dziwi mnie jak zapatrujesz
                   sie na pomoc bliznim w potrzebie .

                   Jak działa propaganda w
                   > ojenna? Manipuluje tak informacjami , żeby wzbudzić silne uczucie
                   nienawiści do
                   > wroga, a nienawiść zrównana jest z morderstwem. Dlatego już każdy,
                   kto nien
                   > awidzi swego brata, jest zabójcą (1Jn 3:15).

                   Nie trzeba nienawidziec wroga , zeby stawiac mu opor , podobnie jak
                   Polacy nie musieli nienawidzic Niemcow zeby sie przed nimi bronic .


                   > > Nie robie tego dlatego gdyz , nie uwazam ,a to wlasnie dyktuje
                   mi
                   > > sumienie , wyzej opisywanego czynu za grzech .Moim zdaniem ta
                   obrona
                   > > nie obciazalaby moralnie w zaden sposob , nie mam co do tego
                   cienia
                   > > watpliwosci .
                   > Niegodziwi bogacze, którzy nienawidzili i prześladowali
                   prawdziwych uczniów
                   > Syna Bożego, nierzadko posuwali się nawet do mordowania ich.
                   Ponieważ Chrystus
                   > Jezus uznaje sposób odnoszenia się do jego braci za równoznaczny z
                   traktowaniem
                   > jego samego, wspomniane osoby niejako zamordowały także jego (Mt
                   25:40, 45). C
                   > ytowany przez Ciebie werset z Mateusza, w żaden sposób nie
                   usprawiedliwia brani
                   > a udziału w konfliktach zbrojnych, Jezus wyraźnie
                   powiedział „każdy kto
                   > mieczem wojuje, od miecza zginie” nie ma czegoś takiego jak
                   słuszna woja
                   > w imię obrony braci naszych, prawdziwi naśladowcy Chrystusa mieli
                   liczyć się z
                   > prześladowaniami i nawet byli mordowani ze względu na prawość, to
                   jednak żade
                   > n z nich nie miał cierpieć za popełnienie morderstwa czy za jakieś
                   inne przestę
                   > pstwo (Mt 10:16, 17, 28; 1Pt 4:12-16; Obj 21:8; 22:15). Jak już
                   wspomniałem Bóg
                   > wzbudzi do życia wszystkich, którzy poginęli za swoją neutralność
                   i trzymanie
                   > się jego prawa, odpłaci też tym, którzy się dopuszczają takich
                   czynów. Do nas n
                   > ie należy brania spraw w swoje ręce, wchodzenie w kompetencje Boże
                   jest grzech
                   > em, my nie mamy prawa sami wykonywać odwetu. Do każdego kto tak
                   postępuje pas
                   > uje ta wypowiedź:
                   >
                   > „A ponieważ nie podobało im się zważać na Boga według dokładnego
                   poznania
                   > , Bóg wydał ich w stan umysłu niegodny upodobania, aby czynili to,
                   co niestosow
                   > ne, 29 napełnieni wszelką nieprawością, niegodziwością,
                   zachłannością, złem, pe
                   > łni zawiści, morderstwa, waśni, podstępu, złośliwości,
                   rozsiewający pogłoski, 3
                   > 0 obmówcy, nienawidzący Boga, zuchwali, wyniośli, zarozumiali,
                   wynajdujący to,
                   > co szkodliwe, nieposłuszni rodzicom, 31 nie mający zrozumienia,
                   łamiący ugody,
                   > wyzuci z naturalnego uczucia, niemiłosierni. 32 Chociaż zupełnie
                   dobrze znają p
                   > rawe postanowienie Boże, iż trwający w czymś takim zasługują na
                   śmierć, oni nie
                   > tylko dalej to czynią, lecz także zgadzają się z tymi, którzy w
                   tym trwająR
                   > 21;. (Rzymian 1:28).
                   >


                   Piszesz nie na temat .Nie odniosles sie do sytuacji , ktora
                   komentowalem , lecz przytoczyles jedynie fragment mojego
                   komentarza , nie odnoszac sie do wspomnianej sytuacji ani jednym
                   slowem .
                   Przytoczyles tekst nie na temat , a przeciez jakis czas temu
                   przytaczales inny , w ktorym to widnialo iz sa sytuacje , w ktorych
                   obrona jest uzasadniona .


             • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 21.09.09, 10:44
              latiu słusznie zauważył,że chrystus nie jest z tego świata,

              każde dopasowywanie nauk chrystusa do prawa tego świata, nauki te
              wypacza

              katolicy niestety sądzą,że można bronić życia ciała kosztem duszy

              można zapisywać tony papierów, można poświęcać czas i energię na
              czytanie ton zapisanego papieru, i tak słowa chrystusa pozostaną
              niezmienne

              nie jest uczniem chrystusa, ten, kto twierdzi,że są okoliczności
              usprawiedliwiające zabijanie, bo chyba nawet dla katolików jest
              oczywiste,że zabijanie, nie jest objawem miłości bliźniego,

              na marginesie, w czasach chrystusa , żydzi byli pod okupacją
              rzymską, chrystus nigdy nie namawiał do powstania przeciwko Rzymowi,
              wiedział ,że przykazanie "nie zabijaj", znaczy nie zabijaj, bez
              żadnego wyjątku
              • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 22.09.09, 20:26
               Marca , rozumiem ,ze uwazasz iz przygladanie sie jak bandyci gwalca
               i morduja najblizsza rodzina , mawet gdy masz mozliwosc
               interwencji , ktora mimo wszystko wiaze sie z przemoca ,
               rozumiem ,ze "nicnierobienie" w tej sytuacji , jest Twoim zdaniem
               tozsame ze wskazowkami nauki Chrystusa i jest wyrazem milosci dla
               najblizszych czy tak ?

               • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 23.09.09, 12:44
                miłość nieprzyjaciół, nadstawianie drugiego policzka, to postawa
                jaką najlepiej jest zachować wobec agresji

                natura człowieka podlega pewnym prawom, i tak, wg prawa natury
                agresja rodzi agresję

                gdy jednak jedna ze stron postąpi nie wg prawa natury, ale wg prawa
                miłości, to agresja nie rośnie, często wręcz opada

                zawsze gdy jestem świadkiem przemocy, to interweniuję, pierwszym
                krokiem jest sprawienie, aby napastnik skierował na mnie swoją
                uwagę, swoją agresję
                ważne jest, aby zachować spokój, nie dać się zastraszyć, jak
                również, co bardzo istotne, nie potępiać napastnika, zachować wobec
                niego postawę opierającą się na szacunku, ważne aby to wszystko co
                czuję, co we mnie, było autentyczne ,udawanie nic nie daje
                następnie staram się nawiązać kontakt wzrokowy z napastnikiem
                na ogół to wystarcza, agresja opada, można rozmawiać,wyjaśniać sobie
                ale czasami agresja jest tak wielka, że wymaga rozładowania
                poprzez "uderzenie", bo tzw "uderzenie pięścią w stół" faktycznie
                potrafi rozładować wewnętrzne napięcie, taka nasza natura, tak
                działa,
                zdarzyło mi się parę razy "oberwać", ale nigdy nie zostałam
                dotkliwie pobita,
                zawsze gdy otrzymałam pierwszy raz, nie reagowałam, nadal
                zachowywałam postawę spokoju, szacunku, nie broniłam się w żaden
                sposób, czyli "nadstawiałam drugi policzek", i najwyżej dostawałam
                drugi raz, trzeciego razu nigdy nie było

                zachowując naukę chrystusa taką jaką jest, jesteśmy wstanie nawet w
                trudnych momentach trwać w duchu miłości bliźniego , i to do każdego
                bliźniego, do nieprzyjaciela również, do używającego przemocy
                również itd
                • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 23.09.09, 20:16
                 W piśmie świętym powiedziano też: „Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm
                 go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia. Nie dawaj się zwyciężyć złu,
                 lecz zło dobrem zwyciężaj” (Rzymian 12:20,21). Świadkowie Jehowy wierzą, że
                 przejawianie takiej miłości jest możliwe w dzisiejszym rozdartym konfliktami
                 świecie.

                 Jezus krzewił prawdę o Bogu I sporo ludzi chętnie go słuchało. Jednak inni
                 odnosili się do niego wrogo, często w skutek nieznajomości faktów. Mimo to Syn
                 Boży nie przestawał głosić życiodajnego orędzia wszystkim, także przeciwnikom
                 (Marka 12:13-34). Dlaczego? Otóż wiedział, że niektórzy zmienią sposób myślenia
                 – rozpoznają w nim Mesjasza i dostosują swe życie do zasad nakreślonych w
                 Słowie Bożym (Jana 7:1, 37-46; 17:17). Jezus okazywał miłość swym
                 nieprzyjaciołom nawet tej nocy, gdy wpadł w ręce uzbrojonej zgrai. Na dowód
                 tego uleczył jednego z napastników, zranionego mieczem przez apostoła Piotra.
                 Jakieś 30 lat później Piotr napisał:”Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam
                 wzór, abyście podążali dokładnie jego śladami. Gdy cierpiał nie groził, ale
                 poruczał siebie [Bogu]” (1 Piotra 2:21,23). Jak widać, apostoł ten zrozumiał, że
                 prawdziwi naśladowcy Chrystusa nie odpłacają złem za zło, lecz okazują bliźniemu
                 miłość (Mateusza 5:9).

                 Wszyscy ‘podążający dokładnie śladami Jezusa’ odzwierciedlają jego życzliwość .
                 „Niewolnik Pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny wobec wszystkich,
                 opanowujący się w obliczu zła” -czytamy w Liście 2 do Tymoteusza 2:24.
                 Wymienione cechy powinny być widoczne w życiu chrześcijanina, a ich przejawianie
                 przyczyni się do harmonijnych, pokojowych stosunków z innymi.

                 • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 12:51
                  Apostoł Paweł napisał do chrześcijan: "Jesteśmy ambasadorami zastępującymi
                  Chrystusa. Jako zastępujący Chrystusa prosimy:'Pojednajcie się z Bogiem'" (2
                  Koryntian 5:20). Ambasador zachowuje neutralność- nie miesza się w wewnętrzne
                  sprawy państwa, w którym przebywa. Jego zadanie polega na reprezentowaniu
                  własnego rządu i działanie w jego interesie.

                  Tak samo ma się rzecz z ambasadorami i posłami Chrystusa. Uznają oni Jezusa za
                  króla i wspierają jego niebiański rząd przez pokojowe rozgłaszanie dobrej nowiny
                  (Mateusza 24:14, Jana 18:36). Paweł wyjaśnił współwyznawcą:"Nie prowadzimy boju
                  według tego, czym jesteśmy w ciele. Bo oręż naszego boju nie jest cielesny, ale
                  za sprawą Boga ma moc obalania rozumowań i wszelkiej rzeczy wyniosłej
                  podnoszącej się przeciwko poznaniu Boga" (2 Koryntian 10:3-5, Efezjan 6:13-20).

                  To chyba definitywnie podsumowuje temat "Czy wojny można pogodzić z
                  chrystianizmem" Pierwsi naśladowcy Jezusa nie brali udziału w wojnach i nie
                  pełnili służby woskowej i tak jest obecnie. Nie ma wyjątków albo się jest
                  chrześcijaninem i tak postępuje albo jest się nim tylko z nazwy.
                  • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 19:40
                   Dla sprostowania kilku spraw proponuje zapoznac sie z tym tekstem :

                   prasa.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1164816439&dzi=&katg=1157578844

                   "Ogólny bilans pacyfizmu jako takiego nie wygląda – jak sądzę –
                   pozytywnie. To bowiem dobro, które zostało osiągnięte, ani nie jest
                   wyłączną zasługą pacyfistów, ani też dążenie do eliminacji przemocy
                   i budowania pokoju w życiu społecznym nie domaga się wyznawania
                   pacyfistycznych poglądów.


                   Geneza pacyfizmu

                   Pacyfizm – trzeba zacząć od tego stwierdzenia - jest zjawiskiem
                   oryginalnie chrześcijańskim. Co prawda wśród stoików oraz w
                   starożytnych Chinach czy też Indiach, można znaleźć wysoką ocenę
                   wartości związanych z pokojem i krytycznie się odnoszących do
                   przemocy. Jednakże nawet pojawiające się już w VII w. przed
                   Chrystusem i rozsławione współcześnie przez Mahatmę Ghandiego,
                   pojęcie ahimsy, wspólne dla hinduizmu, buddyzmu i dżainizmu,
                   oznaczające nieczynienie krzywdy i zła, primo i najważniejsze - nie
                   zawiera w sobie zakazu udziału w wojnie, ani pełnienia służby
                   wojskowej, secundo - rozciąga się na całą przyrodę, tertio – nie
                   jest wartością centralną i wymieniane bywa w długim katalogu zaleceń
                   ascetycznych. Jest to – jak pisze ks. Mroczkowski - „raczej
                   łagodność, nieszkodliwość, niewinność, pewien rodzaj powstrzymania
                   się od działania” [1].

                   Powstanie pacyfizmu jest więc ściśle związane z nowością, jaką w
                   dzieje ludzkości wniosło nauczanie Jezusa Chrystusa. Było to
                   efektem, po pierwsze – nieznanego w innych społecznościach –
                   rozdzielenia porządku politycznego i sakralnego, i w konsekwencji
                   odebrania władzy atrybutów boskości, przy czym Boga bardziej
                   należało słuchać niźli ludzi, po drugie – radykalnego poszerzenia
                   zasady miłości bliźniego, aż po czynnie wyrażaną miłość
                   nieprzyjaciół, po trzecie wreszcie – bardzo silnego wyakcentowanej
                   zasady indywidualnej, osobistej odpowiedzialności za swoje czyny.
                   Nie oznacza to jednak, że pacyfizm cechował całą społeczność
                   chrześcijan pierwszych wieków, jak to niekiedy próbowano sugerować,
                   opisując starożytny Kościół [2].

                   Zalecenie Jana Chrzciciela, by żołnierze byli wierni swej profesji i
                   jedynie – wbrew ówczesnym obyczajom – nie dopuszczali się rozbojów,
                   lecz poprzestawali na swoim żołdzie czy też przykład setnika z
                   Kafarnaum i setnika Korneliusza z Cezarei, pomijając nawet liczne
                   przykłady starotestamentalne z biografią króla Dawida na czele,
                   sprawiały, że większość chrześcijan pierwszych wieków ani nie
                   potępiała wojny jako takiej, ani nie uznawała żołnierskiej profesji
                   za niegodną, a tym bardziej za przymuszającą do idolatrii, gdyż
                   zarówno wojskową przysięgę, jak i noszone insygnia interpretowano
                   wówczas w sposób świecki. „W czasach apostolskich - pisze J.
                   Dauviller - widziano w tej przysiędze naturalny gest obywatelski, a
                   na cesarskie orły nie patrzono wcale jak na symbole bałwochwalcze,
                   podobnie jak na signaculum, ową metalową plakietkę, którą żołnierz
                   nosił na swej piersi” [3]. Trzeba przy tym pamiętać, że z jednej
                   strony był to czas pacis romanae, wojny więc były lokalne i nader
                   rzadkie, ale z drugiej strony wojsko, w którym obowiązywał co
                   najmniej dwudziestoletni okres służby oraz zasada bezżenności, miało
                   reputację zbieraniny rozpustnych i okrutnych pasożytów. Jan
                   Chryzostom pisał o żołnierzach: „Są raczej wilkami niż ludźmi. Cóż
                   widzimy pośród nich poza grabieżą, gwałtem, oszczerstwem, haniebnym
                   kłamstwem, nikczemnym i służalczym pochlebstwem” [4]. Z tych też
                   względów początkowo chrześcijanie służyli w armii cesarskiej nader
                   rzadko, co poświadcza na przykład - niezdementowany przez Orygenesa -
                   zarzut Celsusa (ok. 178 roku), że powszechne przyjęcie
                   chrześcijaństwa uczyniłoby cesarstwo bezbronnym, gdyż chrześcijanie
                   nie służą w wojsku. W czasie, gdy Celsus zapisywał te słowa, był to
                   już jednak dość anachroniczny stereotyp. Sytuacja, wraz z
                   dynamicznym wzrostem liczby uczniów Chrystusa, zmienia się bowiem na
                   tyle, że Tertulian, a za nim Euzebiusz z Cezarei, przypisują sukces
                   kampanii naddunajskiej Marka Aureliusza w 173 roku modlitwom
                   chrześcijańskich żołnierzy, które miały sprowadzić gwałtowną ulewę,
                   umożliwiającą zwycięstwo cesarskiej armii.                   Paradoksalnie o coraz większej liczbie chrześcijan służących w
                   wojsku świadczą kolejne fale prześladowań chrześcijan w III
                   stuleciu. Euzebiusz z Cezarei w swojej Historii Kościelnej
                   odnotowuje, że prześladowania rozpoczęte w 250 roku z rozkazu
                   Decjusza objawiły, jak wielu chrześcijan służyło w armiach na
                   Wschodzie, a Acta sanctorum podają, że - podczas kolejnej fali
                   prześladowań – za Dioklecjana w samej Armenii stracono 1004
                   żołnierzy chrześcijan. To podczas tych prześladowań, w 295 roku,
                   odmawia nałożenia signaculum i Złożenia przysięgi cesarzowi Św.
                   Maksymilian z Numidii, którego dzisiejsi przeciwnicy służby
                   wojskowej powołują na swego patrona. Trzeba jednak pamiętać, że jego
                   odmowa przysięgi oraz noszenia signaculum ma sens wyłącznie
                   religijny. Dotychczasowy neutralny charakter przysięgi oraz
                   signaculum został bowiem naruszony przez fakt, że w 286 roku
                   Dioklecjan nazwał się Iovius (posiadający władzę od Jowisza), a
                   współrządzącego z nim Maksymiana Heraclius. To dlatego włożenie
                   signaculum staje się dla Maksymiliana aktem bałwochwalstwa: „Nie
                   przyjmę znaku ziemskiego – oświadcza namiestnikowi cesarskiemu – a
                   jeśli mi go zawiesisz, zerwę go, bo mi na nim nie zależy. Jestem
                   chrześcijaninem, nie wolno mi nosić na szyi medalionu cesarskiego,
                   skoro już otrzymałem zbawienny znak Pana mojego, Jezusa Chrystusa”
                   [5].

                   • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 19:41
                    "Drastyczność zmiany polityki cesarzy i brzemienność jej religijnych
                    implikacji dla chrześcijan najlepiej ilustruje postawa Św.
                    Maurycego, który dowodząc liczącym ponad 6000 żołnierzy –
                    chrześcijan legionem tebańskim długo unikał wszelkich form idolatrii
                    i zgodnie z sumieniem mógł twierdzić, że chrześcijańskiego żołnierza
                    wiążą dwie przysięgi, Bogu i cesarzowi, a pierwsza jest rękojmią
                    szczerości tej drugiej. Gdy jednak cesarze zaczęli sobie przypisywać
                    atrybuty boskie wypowiedział im posłuszeństwo i - wedle
                    starożytnego, choć zapewne zgodnie z ówczesną konwencją nieco
                    ubarwionego przekazu - podjął nierówną walkę z armią Maksymiana, w
                    czasie której wszyscy jego żołnierze zginęli [6].

                    Sytuacja zmieni się znacząco, gdy cesarze przyjmą chrześcijaństwo i
                    służba wojskowa zostanie oczyszczona z naleciałości pogańskich
                    (dotąd np. dowódca legionu był jednocześnie kapłanem celebrującym
                    składanie ofiar oraz tzw. auspicje, które miały pomóc poznać wolę
                    bogów i zapewnić ich przychylność). Nie oznacza to jednak
                    wypracowania jednolitego stanowiska chrześcijan wobec służby w
                    wojsku i uczestniczenia w wojnach skoro około roku 356 Marcin,
                    późniejszy Święty biskup Tours, w przededniu bitwy opuszcza armię
                    oznajmiając: „Jestem żołnierzem Chrystusa, nie mogę walczyć” [7].
                    Stanowisko pacyfistyczne reprezentują bez wątpienia niektórzy
                    pisarze wczesnochrześcijańscy, szczególnie Tertulian, zwłaszcza w
                    ostatnim okresie życia, oraz Laktancjusz, a także Orygenes, choć
                    można się u niego dopatrzyć także początków teorii wojny
                    sprawiedliwej. W Contra Celsum formułuje on postulat, by wszystkich
                    chrześcijan, tak jak kapłanów pogańskich, zwolnić od służby
                    wojskowej, by nie zbrukali się krwią. Jest to jednak stanowisko
                    mniejszościowe. Trafnie rekapituluje stanowisko Kościoła pierwszych
                    wieków Georges Minois: „Czy chrześcijanie mogą wstępować do wojska?
                    Praktyka ma tutaj pierwszeństwo przed prawem: chrześcijanie służą w
                    wojsku, jest ich nawet coraz więcej, co wskazuje, że przynajmniej po
                    cichu pogodzono się z tą sytuacją. Ten fakt ma bez wątpienia większe
                    znaczenie, niż zastrzeżenia podnoszone przez paru chrześcijańskich
                    intelektualistów, z których prawie wszyscy - zauważmy - są na
                    marginesie Kościoła” [8].                    W tej konstatacji francuskiego historyka zawarte są dwa
                    stwierdzenia: pierwsze, że w starożytnym Kościele nie wypracowano
                    jednolitej doktryny obejmującej tematykę militarną, drugie, że
                    stanowisko pacyfistyczne pojawiło się na obrzeżach Kościoła. Tak
                    było w istocie. Ludzie Kościoła, pamiętając o perspektywie
                    eschatologicznej, zajęli się przede wszystkim życiem eklezjalnej
                    społeczności, mniej angażując się na forum publicznym. Jeżeli już,
                    to starają się oni podnosić wartość pokoju w życiu społecznym,
                    krytykując okrucieństwo wojny, dążąc do złagodzenia jej przebiegu i
                    ulżenia doli jeńców (wśród najwybitniejszych są to np. Ireneusz,
                    Cyprian, Arnobiusz, Atanazy, Ambroży, Augustyn). Podobnie będzie w
                    wiekach Średnich, acz tworzenie christianitas skieruje znacznie
                    więcej energii ku społecznościom ziemskim, co w nauczaniu zaowocuje
                    m.in. wypracowaniem teorii wojny sprawiedliwej czy też doktryny praw
                    człowieka. Pacyfizm natomiast, aż do XIX wieku, będzie zjawiskiem
                    wyłącznie religijnym, lecz raczej marginalnym, gdyż będzie on
                    praktykowany przez elitarne grupy chrześcijan oraz przez sekty.
                    Począwszy od montanistów, do których wstąpił Tertulian, przez
                    katarów i waldensów, anabaptystów i mennonitów, arian i amishy, po
                    kwakrów i tunkersów, adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy. "
                    • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 19:42
                     "Definicja i rodzaje pacyfizmu

                     Przy tak wielkiej złożoności materii nie można się dziwić, że typów
                     i definicji pacyfizmu jest bez liku. Możemy zatem mówić o pacyfizmie
                     absolutnym, a więc i radykalnym oraz o pacyfizmie relatywistycznym
                     mającym selektywny charakter (A. J. P. Taylor), czy też za
                     Bertrandem Russellem (Droga do pokoju) o pacyfizmie częściowym i
                     integralnym. Max Scheler będzie mówił o „pacyfizmie w potrzebie”
                     (Notpacifismus), bazującym na obawie przed kosztami wyścigu zbrojeń
                     i stąd dążącym do eliminacji wojny oraz „pacyfizmie chrześcijańskim”
                     (acz jego związki z religią są pośrednie), który ma dążyć do nowego
                     porządku prawnego Europy, budując „pozytywny pokój” na bazie
                     wspólnych wartości (a potem w broszurce Die Idee des Friedens und
                     der Pacifismus podzieli pacyfizm na osiem pododmian). Analizujący
                     zasady non-violance Gene Sharp (w Types of Principled Nonviolence)
                     będzie w ramach pacyfizmu specyfikował: nieprzeciwstawianie się,
                     aktywne pojednanie, moralny sprzeciw, satyagrahę oraz rewolucję bez
                     użycia przemocy. Raymond Aron (Paix et Guerre entre les Nations)
                     podzieli pacyfizmy na pacyfizm wypływający z postawy psychicznej,
                     moralnej lub religijnej, lecz nieposiadający teorii przyczyny wojny
                     ani doktryny budowania pokoju oraz na posiadający teorię wojny i
                     pokojową doktrynę realizowaną przez budowanie międzynarodowego ładu
                     prawnego (lub - co sam odrzuca - przez budowanie ogólnoświatowego
                     mocarstwa).                     Peter Brock, najwybitniejszy chyba współczesny badacz pacyfizmu [9],
                     dzieli go na trzy podstawowe grupy: separacyjny – ukierunkowany na
                     odseparowanie się od otoczenia społecznego i pielęgnowanie własnych
                     wartości i norm (w tym pacyfistycznych); integracyjny – Łączący
                     pacyfistyczną etykę z partycypacją w istniejącym systemem
                     politycznym, dążąc do jego zreformowania oraz pacyfizm ukierunkowany
                     przez cel (goal-directed pacifism) będący formą walki bez użycia
                     przemocy, aby osiągnąć konkretny cel (np. u Ghandiego –
                     niepodległość Indii, u M. L. Kinga – zniesienie segregacji rasowej).
                     Do tego dodaje Brock jeszcze trzy kolejne, incydentalne, typy
                     pacyfizmu, których powyższa klasyfikacja nie ujmuje, gdyż nie
                     roztrząsa ona przyczyn postaw pacyfistycznych: pacyfizm płynący z
                     powołania (vocational pacifism) – pacyfizm duchownych, jeśli
                     zobowiązani są oni do powstrzymywania się od przelewu krwi i udziału
                     w wojnie; pacyfizm soteriologiczny – powstrzymywanie się od
                     przelewania krwi ludzi (rzadziej: i zwierząt), gdyż kwestionowałoby
                     to moje zbawienie (niektóre religie pierwotne, początkowo katarzy);
                     pacyfizm eschatologiczny – odmowa służby wojskowej i powstrzymywanie
                     się od wszelkiej przemocy ze względu na rychłe nadejście czasów
                     ostatecznych (Adwentyści Dnia Siódmego, Plymouth’s Brothers,
                     chrystadelphianie).

                     Już samo to krótkie scharakteryzowanie różnorakich typologii
                     pacyfizmów pokazuje jak bardzo wielobarwnym i różnorodnym, a zarazem
                     trudnym do opisania są one zjawiskiem. Jednakże - wystarczy
                     zauważyć – że do istoty pacyfizmu należy zaliczyć bezwarunkowe
                     potępienie wszystkich wojen. W innym bowiem wypadku, każdą krytykę
                     wojny oraz poparcie dla pokoju można nazwać pacyfizmem, co czyni ów
                     termin nieostrym i bezużytecznym poznawczo. Dlatego dla dalszego
                     ciągu naszych rozważań przyjmijmy stosunkowo prostą i powszechnie
                     przyjmowaną, słownikową definicję terminu „pacyfizm” uznając, że
                     jest to „ruch społeczno-polityczny uznający pokój za wartość
                     najwyższą i potępiający wszystkie wojny bez względu na ich
                     charakter” [10]. "
                     • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 19:43
                      "Pozytywne skutki pacyfizmu

                      Szlachetność idei – służenie sprawie pokoju oraz wrażliwość na zło,
                      jakie niesie ze sobą każda wojna – sprawia, że działalność
                      pacyfistów wiąże się z wieloma pozytywnymi skutkami w życiu
                      społecznym. W wymiarze etyki życia społecznego uwrażliwia ona ludzi
                      na gwałt i zło, które są integralnie wpisane w każdą wojnę.
                      Przeciwstawia się opiniom militarystycznym, wedle których wojna jest
                      czymś heroicznym i szlachetnym, będąc zarazem naturalnym lub
                      przynajmniej nieuchronnym przedłużeniem działalności politycznej. W
                      swych działaniach łączą też pacyfiści niekiedy problem pokoju z
                      problemem sprawiedliwości społecznej [11].

                      W wymiarze etyki indywidualnej pacyfizm podnosi wymiar konkretnej
                      osobistej odpowiedzialności etycznej za zło, które dzieje się wokół
                      nas. Przeciwstawia się postawie obojętności i bierności. W wymiarze
                      edukacyjnym, poprzez inicjowanie i organizowanie publicznych debat
                      oraz działalność wychowawczą, pacyfizm sprzyja przełamywaniu
                      wrogości pomiędzy różnymi grupami społecznymi, zwłaszcza
                      przezwyciężaniu nacjonalizmów, a także wspiera budowanie poczucia
                      ponadnarodowej wspólnoty i solidarności. Działacze pacyfistyczni
                      prowadzą też niekiedy szkolenia dotyczące pokojowego rozwiązywania
                      sporów międzynarodowych, w tym prowadzenia negocjacji i mediacji
                      [12]. Ich działalność przyczyniła się też do ustanowienia pokojowej
                      nagrody Nobla [13].
                      W wymiarze politycznym pacyfizm, poprzez uwrażliwianie opinii
                      publicznej oraz organizowanie akcji protestacyjnych i różnorodnych
                      form kontroli rządów, podnosi polityczne koszty wywoływania
                      konfliktów i zmusza przedstawicieli władz do uznawania innych racji
                      oraz poszukiwania kompromisów, a w razie wybuchu wojny do dążenia
                      ograniczenia rozmiarów zła, które wojna ze sobą niesie [14].

                      Negatywne efekty pacyfizmu

                      Pomimo tych niewątpliwych i znaczących osiągnięć ruchów
                      pacyfistycznych ogólny bilans pacyfizmu jako takiego nie wygląda -
                      jak sądzę - pozytywnie. To bowiem dobro, które zostało osiągnięte,
                      ani nie jest wyłączną zasługą pacyfistów, ani też dążenie do
                      eliminacji przemocy i budowania pokoju w życiu społecznym nie domaga
                      się wyznawania pacyfistycznych poglądów. Nie bez powodu bowiem
                      tradycja katolicka zarówno w antyku i Średniowieczu, jak i czasach
                      nowożytnych i nam współczesnych odnosiła się do myśli pacyfistycznej
                      z dużym dystansem. Nie bez powodów także poglądy pacyfistyczne
                      związane były w ciągu wieków z powstawaniem różnego rodzaju sekt
                      oraz herezji. W teorii bowiem stanowisko pacyfistyczne zawiera w
                      sobie wiele uproszczeń intelektualnych, etycznych i teologicznych.
                      Natomiast w praktyce społecznej stanowisko to nie tylko często było
                      nieskuteczne, ale dawało niekiedy efekty wręcz przeciwne, wzmagając
                      zło i represje dotykające niewinnych ludzi.

                      Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego, acz uznaje prawo do odmowy
                      służby wojskowej z pobudek sumienia [15] pozytywnie jednak odnosi
                      się do służby w wojsku [16]. I choć z uznaniem odnosi się do postawy
                      non-violance (jednakże ze znamiennym dodatkiem: „pod warunkiem, że
                      nie przynosi to szkody prawom i obowiązkom innych ludzi i
                      społeczeństw”wink, to uznaje też prawo ludzkich społeczności do „obrony
                      z użyciem siły militarnej”, przytaczając warunki tzw. wojny
                      sprawiedliwej [17]. Trzeba przy tym zauważyć istotową ciągłość, ale
                      też i znaczącą ewolucję nauczania Kościoła w ostatnich
                      dziesięcioleciach od Soboru Watykańskiego II przez pontyfikaty Jana
                      XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II. Z jednej strony możemy odnotować
                      pewne ograniczanie możliwości stosowania doktryny wojny
                      sprawiedliwej [18], co wynika zarówno z rozwoju broni masowej
                      zagłady i totalizacji wojen w XX stuleciu, jak też rozwoju
                      antropologii teologicznej i wrażliwości na transcendentną godność
                      każdego człowieka. Ze strony drugiej trzeba zarazem zauważyć coraz
                      Ściślejsze powiązanie problematyki pokoju z tematem poszanowania
                      praw człowieka oraz prawa, a nawet obowiązku do „ingerencji
                      humanitarnej” przy użyciu siły, gdy zagrożona jest ludność cywilna
                      [19].

                      Nauczanie społeczne Kościoła cechuje więc humanistyczny realizm –
                      dążenie do budowania pokoju i unikania wojen, które nie rozwiązują
                      żadnych ludzkich problemów, a zarazem uznanie prawa do obrony ludzi
                      i narodów oraz konieczności chronienia praw człowieka, ze szczególną
                      troską o najsłabszych i bezbronnych. Pacyfizm natomiast, rozumiany
                      jako potępienie wszelkich wojen, który nie potrafi zniuansować oceny
                      złożonej rzeczywistości ludzkiej, staje się ideologią niosącą ze
                      sobą wiele uproszczonych założeń i prowadzącą do niebezpiecznych
                      skutków. "

                      • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 19:44
                       "Antropologiczny problem pacyfizmu

                       Pacyfizm zakłada jednowymiarowy model człowieczeństwa. Przyjmuje
                       bowiem - co dotyczy zdecydowanej większości tego ruchu - że człowiek
                       jest z natury dobry, a więc zapobieżenie wojnom możliwe jest poprzez
                       odpowiednią pomoc i wychowanie [20] (pacyfizm integracyjny) albo
                       też, że jest on z natury zły i w związku z tym należy stworzyć
                       własną rzeczywistość w oddaleniu od Świata (pacyfizm separacyjny).
                       Nie przyjmuje on zatem pęknięcia natury człowieka, istoty zdolnej
                       zarówno do czynienia dobra jak i zła, a także realności i
                       racjonalnej niepojętości misterium iniquitatis.

                       Łączy się z tym polityczny problem pacyfizmu. Starając się wszelkimi
                       pokojowymi metodami wpłynąć na politykę państw, formułuje on cel
                       wykraczający poza politykę – zaprzestanie wszelkich wojen. Aktywność
                       pacyfistów może jednak odnosić sukcesy tylko w państwach w których
                       szanowane są prawa człowieka. Ich zaangażowanie, aby państwa te
                       wyrzekały się wszelkich form nacisku i przemocy wobec państw, w
                       których prawa człowieka są Łamane, osłabia możliwości działania
                       państw praworządnych, wspierając zarazem dyktatury. W efekcie realna
                       możliwość politycznego działania zmierzającego do powszechnego
                       poszanowania praw człowieka zostaje wyparta przez aktywne wspieranie
                       status quo łączonego z utopijną nadzieją powszechnego pokoju. „Te
                       zwodnicze nadzieje prowadzą wprost do pseudopokoju reżimów
                       totalitarnych” – napisze Jan Paweł II [21]. I

                       ntelektualny problem pacyfizmu polega zaś na tym, że jeżeli każda
                       wojna jest z natury zła, to nie trzeba analizować ani jej przyczyn,
                       ani sposobów jej prowadzenia, ani jej konsekwencji. Prowadzi to
                       nieuchronnie do wniosku, że wszyscy, którzy ją prowadzą są równie
                       moralnie źli. Zanika więc różnica pomiędzy prawowitą władza,
                       posiadającą społeczną legitymację do ochrony dobra wspólnego a
                       dyktatorem dbającym jedynie o swe interesy, pomiędzy przywódcą
                       demokratycznego państwa prawa a stojącymi ponad prawem przywódcami
                       państw totalitarnych, pomiędzy państwami, które starają się
                       zachowywać zarówno ius ad bellum jak i ius in bello a państwami
                       wzniecającymi wojny agresywne i dopuszczające się ludobójstwa,
                       zmniejsza się też, a niekiedy wręcz zanika, różnica pomiędzy
                       agresorem i ofiarą. Ponieważ wojny rozgrywają się pomiędzy
                       państwami, położenie ludności wewnątrz państwa przestaje mieć
                       istotne znaczenie. Różnica pomiędzy organizacją społeczeństwa, w
                       którym poszanowane są prawa człowieka, a sterroryzowanym
                       społeczeństwem, w którym opozycja pozbawiona jest prawa do
                       istnienia, staje się nieuchwytna.                       Ściśle wiąże się z tym moralny problem pacyfizmu. Nie uwzględniając
                       ani motywów i intencji, ani też nie biorąc pod uwagę żadnych
                       okoliczności, stawia on znak moralnej równości pomiędzy wszystkimi,
                       którzy w niej uczestniczą. Analizę etyczną zastępują wtedy równania
                       Bush = Hitler, Reagan = Stalin etc. Moralne potępienie konfliktów
                       międzynarodowych i równoczesna niewrażliwość na los ludzi
                       zamkniętych w granicach państw prowadzi w efekcie do
                       etyki „podwójnego standardu”. Jak z goryczą zauważył J. Woroniecki
                       OP: „hipokryzja tego nurtu wychodzi na jaw, gdy występuje on przeciw
                       wojnom, a nie Śmie protestować przeciw krwawym rewolucjom i
                       prześladowaniom” [22]. Z teologicznego punktu widzenia, możemy więc
                       mówić o odrzuceniu – rzecz jasna, implicite – przez pacyfizm
                       koncepcji dobrej w swej istocie, lecz realnie skażonej przez grzech
                       natury człowieka, o negacji eschatologicznego wymiaru kondycji
                       ludzkiej oraz o indyferentyzmie moralnym.

                       Równie krytycznie trzeba odnieść się do pobudek, które kierują
                       ludźmi przyznającymi się do pacyfizmu. Jeżeli ich deklaracje są
                       szczere, to - jak słusznie zauważa Jacek Woroniecki OP - u ich
                       podłoża leży indywidualistyczna koncepcja człowieka oraz
                       sentymentalizm [23]. Św. Tomasz przecież nie bez powodu pisze o
                       wojnie sprawiedliwej, gdy roztrząsa problem miłości bliźniego i
                       sytuuje w Summie teologicznej swe rozważania o wojnie w traktacie De
                       Caritate [24]. Doktryna pacyfistyczna może zachować swoją spójność
                       jedynie wtedy, jeżeli nie odczuwam głębszych więzów z innymi ludźmi -
                       z rodziną, z przyjaciółmi i sąsiadami, z rodakami, z duchowymi
                       wspólnotami Kościoła i Ojczyzny, z najsłabszymi - tymi, którzy sami
                       nie mogą się bronić. W praktyce tak skrajnie bezduszna postawa
                       zapewne zdarza się rzadko, ale potwierdza to tylko drugą część
                       stwierdzenia o. Woronieckiego, że racjonalna, etyczna analiza jest w
                       pacyfizmie wyparta przez sentymentalizm. Poruszenia emocjonalne –
                       nieobce w myśleniu o wojnie żadnemu uczciwemu człowiekowi –
                       zastępują realistyczną ocenę.

                       Trzeba przy tym pamiętać, że doświadczenie historyczne poucza, iż
                       pacyfistyczne deklaracje często nie są zbyt szczere, że w szaty
                       pacyfizmu często ubiera się zwykły egoizm: nacjonalistyczne
                       resentymenty do innych narodów, interes polityczny bądź ekonomiczny
                       albo też zwykły lęk przed podjęciem trudnych decyzji, którego
                       świetną ilustracją były ongiś szeroko społecznie nośne hasła „nie
                       będziemy umierać za Gdańsk!”, czy better red than dead (ew. besser
                       rot als tod). Na to niebezpieczeństwo realistycznie zwraca uwagę Jan
                       Paweł II:

                       „Chrześcijanin wie, że na ziemi społeczeństwo ludzkie całkowicie
                       pacyfistyczne jest złudzeniem i że ideologie, które ukazują je jako
                       Łatwe do zrealizowania, budzą nadzieje niemożliwe do spełnienia,
                       mają bowiem błędną koncepcję ludzkiej kondycji, nie ujmują problemu
                       w jego całości, stosując ucieczkę, ażeby zagłuszyć lęk lub w innych
                       przypadkach kierując się własną korzyścią” [25].

                       Dlatego w innym miejscu napisze Papież: „Ten, kto naprawdę pragnie
                       pokoju, odrzuci wszelki pacyfizm, za którym kryłoby się tchórzostwo
                       czy zwykła chęć zapewnienia sobie spokoju” [26]. "

                       • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 19:46
                        "Rekapitulacja

                        Czas na konkluzje. Pomimo niewątpliwej szlachetności wielu osób
                        wyznających pacyfistyczne poglądy oraz idealizmu, który Łatwo może
                        budzić ludzką sympatię, a także mimo pozytywnych osiągnięć, o
                        których wspomniano w tym tekście, pacyfizm może być społecznie
                        pożyteczny jedynie jako zdecydowanie mniejszościowy pogląd w
                        praworządnym państwie. Natomiast ogólna ocena pacyfizmu musi być
                        wyraźnie krytyczna. Nieład intelektualny i etyczny, utopijna wizja
                        człowieka i polityki oraz kombinacja idealizmu i oportunizmu jako
                        pobudek do pacyfistycznych działań czyni zeń wygodne narzędzie do
                        wykorzystania, do prowadzenia swej własnej polityki przez ludzi bez
                        hamulców etycznych. W ten sposób pacyfizm potrafi wspierać
                        militaryzm, co Świetnie przeanalizował w swej książce sowiecki
                        dysydent Władimir Bukowski pod znamiennym tytułem Pacyfiści kontra
                        pokój. Takim ludziom, jak Hitler i kolejni sowieccy przywódcy, Kim
                        Ir Sen i Ho Szi Min, czy Fidel Castro i Saddam Hussajn, ruchy
                        pacyfistyczne w znacznej mierze ułatwiły realizację ich
                        politycznych, często militarnych, a zawsze totalitarnych oraz
                        nieludzkich zamierzeń, a ich własnym rządom w znacznym stopniu
                        utrudniły adekwatną na nie reakcję.

                        Dlatego nie sposób nie zgodzić się z tezą, nb. związanego z ruchem
                        pacyfistycznym, wybitnego politologa Kennetha E. Bouldinga: „Tak,
                        jak wojna jest zbyt poważną sprawą, by pozostawić ją generałom, tak
                        pokój jest zbyt ważną sprawą, by pozostawić go pacyfistom” [27].
                        Katolikom powinno natomiast pozostać przekonanie, że nie tylko
                        militaryzm, ale i pacyfizm śle służą sprawie pokoju, a także pełna
                        wewnętrznego napięcia i tragizmu konstatacja, że niekiedy wojna jest
                        nie do uniknięcia, choć nigdy nie jest ona dobra. „Są sytuacje, w
                        których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od którego, w
                        tragicznych okolicznościach, nie mogą się uchylić chrześcijanie –
                        mówił w Wiedniu z okazji 300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej Jan
                        Paweł II - Nade wszystko jesteśmy jednak Świadomi, że mowa oręża nie
                        jest mową Jezusa Chrystusa, ani też mową jego Matki, którą wówczas,
                        podobnie jak dziś, wzywano jako Wspomożenie wiernych [28]. "
                        • latiu Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 25.09.09, 20:08
                         "Pierwsi naśladowcy Jezusa nie brali udziału w wojnach i nie pełnili służby
                         wojskowej", gdyż taka postępowanie "kłóciłaby się z głoszonymi przez Jezusa
                         zasadami miłości oraz nakazem miłowania nieprzyjaciół" (Encyclopedia of Religion
                         and Ware)

                         Jak wyjaśnia ta encyklopedia "chrześcijańscy pisarze z okresu poprzedzającego
                         epokę Konstantyna Wielkiego (cesarza rzymskiego panującego w latach 306-337n.e.)
                         jednomyślnie potępiali rozlew krwi podczas wojen" Późniejsza zmiana poglądu na
                         tą sprawę była następstwem nasilenia się odstępstwa przepowiedzianego w Biblii.

                         "Ja wiem, że po moim odejściu wejdą pomiędzy was ciemięskie wilki i nie będą się
                         czule obchodzić z trzodą, 30 a spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy
                         przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów"


                         "Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych
                         czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione
                         wypowiedzi oraz nauki demonów"
                         (Dzieje 20:29,30; 1 Tymoteusza 4:1).

                         Mam pytanie co dalej z zabitymi katolikami np. polskim i niemieckim, którzy
                         nawzajem się pozabijali, który poszedł do nieba, a który do piekła, a może obaj
                         do nieba?

                         Po której stronie był Bóg, gdy z jednej strony katolicki kapelan błogosławił
                         wojsko niemieckie, a z drugiej polskie i gdy później dochodziło między nimi do
                         walki> Pele999, jak wyjaśnia to KK
                • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 24.09.09, 18:59
                 To nie jest odpowiedz na moje pytanie .Przedstawilem konkretna
                 sytuacje .Oczywistym jest to co piszesz ,ze o ile jest to mozliwe ,
                 nalezy powstrzymywac sie od jakiejkolwiek formy uzycia sily , a
                 takie sytuacje wlasnie przedstawilas.
                 Juz w cytowanym przeze mnie jednym z tekstow widnieje :

                 "Ad 2. Według Augustyna, tego rodzaju przykazania należy zawsze
                 zachowywać w znaczeniu gotowości ducha, mianowicie człowiek powinien
                 być zawsze gotów nie stawiać oporu lub bronić się w razie gdy
                 zajdzie potrzeba. W pewnych jednak wypadkach należy postąpić
                 inaczej, mianowicie gdy tego wymaga dobro społeczności, a nawet dla
                 dobra tych, z którymi prowadzi się wojnę. Pisze o tym Augustyn w
                 liście do Marcelina: “nawet wobec tych, którzy stawiają opór, wiele
                 należy czynić z pewną dobrotliwą surowością, by ich ugiąć. Bo komu
                 odejmie się możność złego postępowania, zadaje mu się pożyteczną dla
                 niego klęskę. Nic bowiem bardziej nieszczęśliwego nad szczęście
                 właściwe grzeszącym, bo ono karmi ich karygodną bezkarność i niby
                 wewnętrzny wróg wzmacnia ich złą wolę". (151) "

                 Jesli jednak na moje pytanie konkretnie nie odpowiadasz , nie moge
                 tez wyrazic opinii na ten temat , gdyz nie dajesz mi szansy . Nie
                 przedstawiam tam sytuacji typu : zwykla uliczna bojka , kradziez
                 portfela, czy tym podobne ,ale o wiele bardziej powazna .
                 Sugerujesz ,ze nie ma takiej sytuacji gdy uzycie sily jest
                 uzasadnione .
                 Wobec tego , czy policja Twoim zdaniem , procz grzecznego proszenia
                 bandyty o poddanie sie , nie powinna miec zadnych instrumentow do
                 jego ujecia , jesli nie chcialaby przeciwstawiac sie nauczaniu
                 Chrystusa ? A moze nalezaloby wobec tego calkowicie zniesc wymiar
                 sprawiedliwosci z milosci do przestepcow , a bezbronnych ludzi
                 pozostawic na pastwe losu ? Tylko czy wobec ofiar rowniez nie
                 obowiazuje nas prawo milosci ?I czy jej wyrazem jest pozwolenie aby
                 dziala im sie krzywda ?Podczas strzelaniny rowniez weszlabys miedzy
                 lufy probujac rozmawiac ze zwasnionymi stronami czy jednak konieczna
                 jest interwencja np. policji nawet gdy niekoniecznie moze powiezc
                 sie bez udzialu ofiar ?Czy moze policjant z racji wykonywanego
                 zawodu nie moze byc chrzescijaninem ?


                  • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 25.09.09, 11:21
                   aby odnieś się do konkretnej sytuacji ,musiałabym najpierw się w
                   niej znaleźć,inaczaj mogę tylko gdybać
                   napisałam, co robię gdy znajduję sie w sytuacjach , w których
                   występuje agresja, i dla mnie nie ma wyjątków, zasady głoszone przez
                   chrystusa stawiam na pierwszym miejscu, traktuję je wg zasady, tak-
                   tak, nie-nie

                   problem w tym,że ewangelię interpretują ludzie, którzy nadal
                   podlegają prawu tego świata, prawu natury, ząb za ząb, stąd
                   uzasadnianie używania przemocy

                   policjant może być chrześcijaninem, ale uczniem chrystusa nie jest

                   dopóki ludzie będą obawiać się śmierci, będą bronić ciała, często
                   kosztem duszy

                   chrystus nie tworzył religii,nauczał o królestwie bożym, o prawie
                   tam panującym, o prawie miłości,
                   kto stosuje przemoc prawu natury podlega, w prawie miłości przemoc
                   nie istnieje,

                   gdyby chrześcijaństwo tak skutecznie nie wypaczyło nauk chrystusa,
                   świat nie musiałby aż tyle przemocy doświadczać,
                   • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 03.10.09, 09:33
                    Nie chodzilo mi dokladnie o to jakbys sie zachowala w danej
                    sytuacji , gdyz tego nie jestesmy w stanie przewidziec , ale o to
                    jak nalezaloby sie zachowac w takiej sytuacji .Nie musimy koniecznie
                    znalezc sie w tej czy innej sytuacji , aby rozpatrzec jakie
                    zachowanie byloby wskazane , a jakie nie .Co wiecej , powinnismy
                    wiedziec jak nalezaloby sie wtedy zachowac , nawet jesli w praniu
                    wyszloby ,ze jednak nie podolalismy temu wyzwaniu .
                    Piszesz ,ze policjant nie moze byc uczniem Chrystusa .
                    Ewangelia zawiera pewne wskazowki dla zolnierzy .Na ich pytanie co
                    nalezy czynic , bynajmniej nie pada odpowiedz aby porzucili sluzbe ,
                    lecz cyt .: "Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czynić?» On
                    im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie,
                    lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie». "

                    • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 03.10.09, 12:17
                     fragment ewangelii ,który zacytowałeś,to słowa Jana Chrzciciela, a
                     nie chrystusa
                     o Janie Chrzcicielu chrystus mówił,że choć jest on największy z
                     zrodzonych z niewiasty, to najmniejszy w królestwie bożym jest od
                     niego większy

                     w królestwie bożym panuje prawo miłości, żadna przemoc nie jest
                     zgodna z prawem miłości
                       • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 04.10.09, 17:20
                        na słowa Jana Chrzciciela odpowiedział już chrystus, stwierdzając,
                        że jest mniejszy od najmniejszego w królestwie bożym,czyli nie
                        należy jeszcze do tego królestwa, a podlega prawu tego świata

                        kto chce należeć do królestwa bożego nie może podlegać prawu natury,
                        ale prawu miłości
                        • lipniak Bog jest wojownikiem 04.10.09, 21:35
                         Pasywnosc/biernosc jest ganiona przez Boga jesli chodzi o uleganie
                         atakom zlego, strachowi. Dlatego chrzescijanie ucza sie walczyc i
                         biora udzial w slusznej walce, ale tez nie obawiaja sie odmowic
                         wykonania rozkazu, jesli powoduje on konflikt moralny.
                         "Przywdziejcie zbroje wiary" - gdyby Bog byl przeciwny dzialaniom
                         wojennym, nie nawiazywalby do militariow w przykladach. Dalby ziemie
                         w posiadanie swojego narodu poprzez jakis kataklizm albo na
                         zamieniajac pustynie w ziemie zyzna...
                         Polecam lekture Apokalipsy Jana - zdaje sie, ze Jezus zalatwia tam
                         pewien biznes
                         • marca_1 Re: Bog jest wojownikiem 05.10.09, 10:44
                          symboliki nigdy nie należy brać dosłownie, bo nie temu służy, no
                          chyba że chce się uzasadnić kłamstwo , wtedy wszystkie chwyty
                          dozwolone

                          jahwe jest jednym z bóstw, i nie o nim nauczał chrystus
                         • latiu Re: Bog jest wojownikiem 09.10.09, 13:36
                          Blisko trzysta razy w Pismach Hebrajskich i dwukrotnie w Chrześcijańskich Pismach Greckich Bogu nadano tytuł „Jehowy Zastępów” (1 Samuela 1:11). Jako Najwyższy Władca dowodzi On ogromnym zastępem istot duchowych (Jozuego 5:13-15; 1 Królów 22:19). Siła niszczycielska tych wojsk jest naprawdę zdumiewająca (Izajasza 37:36). O zagładzie ludzi myśli się z przykrością, ale trzeba pamiętać, że wojny Boże nie przypominają człowieczych małostkowych konfliktów. Przywódcy wojskowi i polityczni dopuszczający się agresji mogą twierdzić, że działają ze szlachetnych pobudek. Jednak wojny ludzkie zawsze mają związek z chciwością i samolubstwem.
                          Jehowa natomiast nie daje się zaślepić emocjom. Księga Powtórzonego Prawa 32:4 zapewnia: „Skała — doskonałe są wszystkie jego poczynania, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwością. Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości; jest on prawy i prostolinijny”. Słowo Boże potępia niepohamowany gniew, okrucieństwo i przemoc (Rodzaju 49:7; Psalm 11:5). A zatem Jehowa nigdy nie działa bez uzasadnionej przyczyny. Swej niszczycielskiej mocy używa sporadycznie i tylko w ostateczności. Postępuje zgodnie z tym, co wyjawił za pośrednictwem proroka Ezechiela: „Czyż w ogóle mam upodobanie w śmierci niegodziwego — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — a nie w tym, by zawrócił ze swych dróg i żył?” (Ezechiela 18:23).
                         • latiu Re: Bog jest wojownikiem 09.10.09, 14:53
                          Chociaż Jehowa w razie konieczności staje się „wojownikiem”, nie oznacza to, że
                          ma wojowniczą naturę. Przecież w oglądanej przez Ezechiela wizji niebiańskiego
                          rydwanu był przygotowany do walki z przeciwnikami, a mimo to prorok ujrzał wokół
                          Niego tęczę — symbol pokoju

                          „Tęczę moją daję na obłoku i ma ona służyć za znak przymierza między mną a ziemią”.

                          „Było tam coś przypominającego z wyglądu łuk, który pojawia się na kłębach chmur
                          w dzień ulewnego deszczu. Tak właśnie wyglądała ta jasność wokoło. Tak wyglądało
                          podobieństwo chwały Jehowy. Gdy to zobaczyłem, upadłem na twarz i usłyszałem
                          głos mówiącego”.

                          „Potem natychmiast znalazłem się w mocy ducha: i oto w niebie był ustawiony
                          tron, a na tronie ktoś zasiada. A zasiadający jest z wyglądu podobny do
                          kamienia jaspisu i do drogocennego kamienia czerwonego, a wokoło tronu jest
                          tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu”.

                          (Rodzaju 9:13; Ezechiela 1:28; Objawienie 4:3).

                          Nie ulega zatem wątpliwości, że Jehowa odznacza się opanowaniem i pokojowym
                          usposobieniem. „Bóg jest miłością” — napisał apostoł Jan (1 Jana 4:8). Wszystkie
                          Jego przymioty są doskonale zrównoważone.
                         • kociak40 Re: Bog jest wojownikiem 15.10.09, 01:22

                          „Bóg jest miłością” — napisał apostoł Jan (1 Jana 4:8). Wszystkie
                          Jego przymioty są doskonale zrównoważone." - latiu

                          Syn Jego raczej ma inne usposobienie, grozi. Oto cytat z Ewangelii
                          sw. Jana, rozdz. XV,6.

                          "Jeźliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucony będzie jako
                          latorośl, i uschnie, i zbiorą ją, i do ognia wrzucą, i zgore"

                          A jak będzie to człowiek dobry, prawy?
                        • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 04.10.09, 23:34
                         Jakos nie widze tu zwiazku z meritum sprawy .Jan Chrzciciel " Wiele
                         też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. "Czy Jezus
                         podważal Jego nauczanie , czy negowal Jego misje , prostowal slowa
                         kierowane do ludu ?
                         Dlaczego ludzie nie mieliby sluchac Jego polecen skoro nie ma
                         wzmianki o naganie dla Jana ? Oczywistym jest ,ze Jezus wiedzial o
                         jakich kwestiach i w jaki sposob zwraca sie do ludzi Jan , zatem
                         jesli uwazalby ,ze czyni zle , czy nie zwrocilby Mu na to uwagi ?
                         Cytat , ktory przypominasz , mialby w jakis sposob deprecjonowac
                         osobe Jana Chrzciciela ? A coz w tym dziwnego ,ze Jezus nazywa
                         najmniejszego w krolestwie niebieskim , wiekszym od najwiekszego na
                         Ziemii ?Czy nie oczywiste jest , ze do Nieba nie wejdzie nic
                         nieczystego ?
                         A ktoz tu na Ziemii moze z czystym sumieniem powiedziec ,ze byl,
                         jest i bedzie w przyszlosci absolutnie wolny od jakiegokolwiek
                         grzechu ?Czy ktos moze dac taka gwarancje bedac jeszcze w "drodze"
                         tu na ziemii ?
                         Jak zatem mozna czynic zarzut pod adresem Jana , poslugujac sie owym
                         cytatem , skoro takie rozumowanie prowadzi konsekwentnie do
                         zanegowania praktycznie kazdego nauczania , rowniez i innych
                         apostolow , bo przeciez rowniez nauczali zyjac jeszcze tu na
                         Ziemii , nie przysylali listow z Nieba jako nieskazitelni
                         aniolowie .I dalej , takie rozumowanie prowadzi do zanegowania
                         wiekszej czesci Biblii , gdyz Biblia nie zawiera jedynie slow
                         Jezusa .Staje sie to wiec zamachem na sama wiarygodnosc i wartosc
                         Pisma Swietego .

                         • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 05.10.09, 10:34
                          jan podlegał prawu tego świata, a ponieważ zmarł przed chrystusem,
                          nie miał możliwości osiągnięcia królestwa bożego, czyli uczniem
                          chrystusa nie był,
                          chrystus uznał za najważniejsze przykazanie miłości, mówił nawet o
                          miłości nieprzyjaciół, zalecał nadstawianie drugiego policzka, czyli
                          odrzucił nauki jana odnośnie stosowania przemocy

                          chrystus nie musiał odnosić sie do konkretnego zawodu, gdyż jak
                          nauczał, gdy ktoś w niego uwierzy i zachowa jego naukę, w tego sercu
                          zamieszka, i sam osobiście danemu , konkretnemu człowiekowi będzie
                          mówił co należy czynić,

                         • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 05.10.09, 17:35
                          marca_1 napisała:

                          > jan podlegał prawu tego świata, a ponieważ zmarł przed chrystusem,
                          > nie miał możliwości osiągnięcia królestwa bożego, czyli uczniem
                          > chrystusa nie był,

                          Sprobuj zatem skonfrontowac Swoje slowa z tekstem Ewangelii :

                          "11 Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie
                          ołtarza kadzenia. 12 Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach
                          padł na niego. 13 Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się
                          Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta
                          urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. 14 Będzie to dla ciebie
                          radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. 15
                          Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie* i
                          już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. 16 Wielu spośród
                          synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; 17 on sam pójdzie przed Nim
                          w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom*, a
                          nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu
                          lud doskonały». "

                          > chrystus uznał za najważniejsze przykazanie miłości, mówił nawet o
                          > miłości nieprzyjaciół, zalecał nadstawianie drugiego policzka,
                          czyli
                          > odrzucił nauki jana odnośnie stosowania przemocy

                          Gdzie znajdziemy owe nauki Jana odnosnie stosowania przemocy , ktore
                          rzekomo Jezus mialby odrzucic ?

                          > chrystus nie musiał odnosić sie do konkretnego zawodu, gdyż jak
                          > nauczał, gdy ktoś w niego uwierzy i zachowa jego naukę, w tego
                          sercu
                          > zamieszka, i sam osobiście danemu , konkretnemu człowiekowi będzie
                          > mówił co należy czynić,

                          Oczywiscie ,ze nie musial sie odnosic do konkretnego zawodu .Odnosil
                          sie jednak do konkretnego czlowieka ,nie przymykal oczu na grzech .
                          I tak np. zawodu jawnogrzesznicy nie pochwalil, ale rzekl :" idz i
                          nie grzesz wiecej " .Kiedy spotkal setnika , nie tylko nie odniosl
                          sie w zaden negatywny sposob do jego postepowania , ale jeszcze
                          pochwalil jego wiare .
                         • marca_1 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 07.10.09, 22:51
                          co do jana, to musiałabym znowu zacytować słowa chrystusa, ale skoro
                          starasz sie je zrozumieć , a nie pojąć, nie ma to sensu

                          co do jawonogrzesznicy, to chrystus powiedział, aby więcej nie
                          grzeszyła, gdyż ona sama to co robiła, za grzech uznawała,
                          co do setnika, uwierzył w chrystusa, ale to dopiero pierwszy etap
                          stawania się uczniem chrystusa, na tym etapie chrystus nie musiał
                          sie odnosić do jego zawodu , gdyż setnik tego zawodu za grzech nie
                          uważał
                          żeby uniknąć niepotrzebnej pisaniny, ewangelie powinno się
                          czytać "sercem" a nie rozumem,wtedy pojmuje się ducha, głębie
                          ewangelii, i nie trzeba szukać fragmencików, aby uzasadnić
                          stosowanie przemocy
                         • pele999 Re: Czy wojnę można pogodzić z chrystianizmem? 08.10.09, 20:32
                          marca_1 napisała:

                          > co do jana, to musiałabym znowu zacytować słowa chrystusa, ale
                          skoro
                          > starasz sie je zrozumieć , a nie pojąć, nie ma to sensu

                          Nie musialabys , wystarczy ,ze odnioslabys sie do slow Ewangelii na
                          temat Jana , ktore przytoczylem .


                          > co do jawonogrzesznicy, to chrystus powiedział, aby więcej nie
                          > grzeszyła, gdyż ona sama to co robiła, za grzech uznawała,

                          A kto tego nie uwazal za grzech ? Jezus ? Owczesne Spoleczenstwo ?

                          > co do setnika, uwierzył w chrystusa, ale to dopiero pierwszy etap
                          > stawania się uczniem chrystusa, na tym etapie chrystus nie musiał
                          > sie odnosić do jego zawodu , gdyż setnik tego zawodu za grzech nie
                          > uważał

                          Czyli Jezus uwazal jego zawod za niegodny , jednak zachowal to dla
                          siebie , a w dodatku go jeszcze pochwalil ?                          > żeby uniknąć niepotrzebnej pisaniny, ewangelie powinno się
                          > czytać "sercem" a nie rozumem,wtedy pojmuje się ducha, głębie
                          > ewangelii, i nie trzeba szukać fragmencików, aby uzasadnić
                          > stosowanie przemocy


                          Ale rozumu za kare nie dostalismy , niekiedy kierowanie sie jedynie
                          sercem prowadzi na manowce , gdyz " ... Z serca ludzkiego pochodzą
                          złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22cudzołóstwa, chciwość,
                          przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha,
                          głupota " .

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka