Dodaj do ulubionych

EEEgzaminy na MIANOWANEGO !!!

11.06.06, 21:32
znalazłam 100 pytań na egzamin -tzn giełdę,
może się komuś przyda:
Obserwuj wątek
  • maolga Re: EEEgzaminy na MIANOWANEGO !!! 11.06.06, 21:34
   100 pytań na mianowanego
   O co może zapytać Cię komisja?

   Oto 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na mianowanego w różnych
   regionach Polski:

   1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach?
   2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich uczniów?
   3. Wymień co najmniej dwa kryteria wymagań na oceny szkolne.
   4. Jakie cechy dobrego nauczyciela są Ci najbliższe?
   5. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?
   6. Co bierzesz pod uwagę oceniając uczniów?
   7. Jakie osiągnięcie zawodowe sprawiło Ci największą satysfakcję?
   8. W jakiej formie pracy pozalekcyjnej spełniasz się najlepiej?
   9. Jakie metody prowadzenia zajęć wydają Ci się najlepsze?
   10. Jak dążysz do ukształtowania wychowanka zgodnie z wizją absolwenta?
   11. Jak planujesz i wdrażasz współpracę z rodzicami?
   12. Jakie korzyści wyniosłeś z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna
   stażu i jak wykorzystasz je w prowadzeniu swoich zajęć?
   13. Scharakteryzuj wybraną trudną sytuację wychowawczą i sposób jej rozwiązania.
   14. W jaki sposób dokonuje się korekt w dokumentacji szkolnej np: w dzienniku
   lekcyjnym, arkuszach ocen?
   15. Jaki program nauczania wybrałeś i dlaczego ten, a nie inny?
   16. Wymień dokumenty wewnątrzszkolne i omów jeden z nich.
   17. Wyjaśnj kwestię czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze.
   18. W jaki sposób można wykorzystać komputer na lekcjach matematyki?
   19. Jak rozwiązujesz konflikty powstające w zespole klasowym?
   20. Kto powołuje dyrektora placówki?
   21. Jak długo trwa rok szkolny? (odpowiedź: do 31 sierpnia)
   22. Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem np.
   kontraktowym?
   23. W jaki sposób diagnozujesz problemy środowiskowe w swojej szkole?
   24. Jak motywujesz uczniów do pracy?
   25. Kto powołuje komisję na egzamin dla nauczycieli ubiegających się o stopień
   nauczyciela mianowanego?
   26. Czym są i jaki jest sens stosowania celów operacyjnych?
   27. Jakie znaczenie ma doskonalenie nauczyciela, jakie znasz formy
   doskonalenia zawodowego?
   28. Dyskusja na temat jednej z przeczytanych lektur.
   29. Ile wynosi tygodniowy czas pracy nauczyciela?
   30. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania? Omów jedną z nich.
   31. Jaki sukces dydaktyczny lub wychowawczy odniosłeś w okresie stażu?
   32. Czy nauczyciel kontraktowy może uczyć według własnego programu?
   33. Podaj przykłady realizacji ścieżek edukacyjnych na swoich zajęciach?
   34. Jakie korzyści płyną z uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego?
   35. Czy lepiej czujesz się jako wychowawca, czy jako nauczyciel przedmiotu?
   36. Jak rozwiązujesz problemy wychowawcze w klasie? Kogo prosisz o pomoc?
   37. Na jakiej podstawie prawnej wystawiasz oceny końcoworoczne?
   38. Co sądzisz o reformie edukacji?
   39. Jakie przepisy określają obowiązki nauczyciela?
   40. Kryteria diagnozowania potrzeb RP w ramach WDN.
   41. Jakie znasz sposoby dokonywania analizy wyników testów pomiaru osiągnięć?
   42. Wymień prawa i obowiązki nauczyciela.
   43. Jakie są funkcje rady pedagogicznej?
   44. Jaki są cele ewaluacji?
   45. Wymień akty prawne regulujące pracę w oświacie.
   46. Co może zrobić uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku?
   47. W jaki sposób oceniasz uczniów? (pytanie dotyczy wewnątrzszkolnego i
   przedmiotowego systemu oceniania).
   48. Jakie są różnice w wymaganiach na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego?
   49. W jaki sposób angażujesz uczniów do pracy na rzecz szkoły?
  • maolga Re: EEEgzaminy na MIANOWANEGO !!! 11.06.06, 21:36
   cd.

   50. Jaki dokument reguluje procedury awansu zawodowego nauczycieli?
   51. Twoje zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
   52. Jakie wymagania stawiasz uczniom, żeby nie zniechęcić ich do lekcji
   wychowania fizycznego?
   53. Jakie czynności podejmiesz w stosunku do ucznia w wypadku, gdy ze
   wszystkich przedmiotów ma oceny bardzo dobre i celujące, a z wychowania
   fizycznego ocenę dostateczną?
   54. Omów procedurę, jaka może wystąpić w przypadku braku akceptacji komisji
   egzaminacyjnej.
   55. Jak podjęte przez Ciebie doskonalenie zawodowe wpłynęło podnoszenie
   jakości pracy szkoły?
   56. Twoje działania na rzecz szkoły wynikające z planu pracy szkoły.
   57. Twoja praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
   58. Jak pomóc uczniowi zaniedbanemu wychowawczo?
   59. W jaki sposób zachęcasz i wdrażasz uczniów do bezpiecznego korzystania z
   komputera?
   60. Wymień organy szkoły i powiedz, które z nich są organami społecznymi?
   61. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela?
   62. Jak nazywa się organ prowadzący Twoją szkołę?
   63. W jaki sposób, oprócz opracowywania testów, sprawdzianów, gromadzenia
   informacji (np. Internet, encyklopedia multimedialna) wykorzystujesz technologię
   komputerową w swojej pracy?
   64. Jakie sukcesy wychowawcze odniosłeś w ramach współpracy z organami
   społecznymi szkoły?
   65. Jak należy rozumieć pojęcie "uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem"?
   66. W jaki sposób wykorzystujesz wiedzę zdobytą podczas analizowania
   dokumentów dotyczących systemu oświaty?
   67. W jaki sposób kształtujesz u uczniów takie umiejętności, jak asertywność i
   empatia?
   68. Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy konspektem a scenariuszem?
   69. W jaki sposób monitorujesz osiągnięcia edukacyjne uczniów?
   70. Jakie działania z zakresu doskonalenia własnego warsztatu pracy uważasz za
   najbardziej istotne i dlaczego?
   71. Jakie metody i formy pracy stosujesz w trakcie prowadzenia zajęć. Podaj
   rezultaty.
   72. W jaki sposób aktywizujesz uczniów w procesie dydaktycznym?
   73. Od kogo i w jaki sposób otrzymujesz informacje zwrotne dotyczące własnych
   działań?
   74. W jaki sposób wpłynąłeś na własny na rozwój zawodowy?
   75. Jakie korzyści odnosi uczeń z Twojej aktywności w zakresie realizacji
   zadań ogólnoszkolnych?
   76. Jaki jest Twój wkład w realizację programu wychowawczego szkoły i ścieżki
   edukacyjnej?
   77. Jakie widzisz sposoby motywowania uczniów do aktywności społecznej?
   78. Jakie znasz metody stymulowania wyobraźni i myślenia twórczego? Odnieś się
   do wybranej literatury.
   79. Wskaż instytucje, z którymi współpracujesz w zakresie realizacji zadań
   opiekuńczych i podaj przykłady współpracy.
   80. Jakie narzędzia badawcze można wykorzystać do zdiagnozowania problemu
   wychowawczego?
   81. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania? Omów jedną z nich.
   82. Ile postawiłeś szóstek na koniec roku, a ile jedynek? Co o tym myślisz?
   83. W jaki sposób koordynujesz współpracę rodziców z pedagogiem szkolnym?
   84. Jakie są prawa i obowiązki dyrektora?
   85. Jak radzisz sobie z uczniami notorycznie utrudniającymi prowadzenie zajęć?
   86. Z jakiego podręcznika korzystasz i dlaczego?
   87. Jak motywujesz uczniów do udziału w konkursach?
   88. Jakimi kryteriami się kierujesz wybierając podręczniki?
   89. Realizacja którego zadania ujętego w planie rozwoju zawodowego sprawiło Ci
   kłopoty i jak sobie poradziłaś?
   90. Na czym polegała Twoja współpraca z opiekunem stażu?
   91. Które komputerowe programy edukacyjne poleciłbyś innym i dlaczego?
   92. W jaki sposób przygotowujesz się do spotkań z rodzicami?
   93. Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły?
   94. W jaki sposób możesz zdiagnozować strukturę zespołu klasowego?
   95. Jakie znasz sposoby integracji grupy uczniów?
   96. Jaką, Twoim zdaniem, rolę odgrywają zajęcia pozalekcyjne?
   97. Co wpływa na jakość współpracy z rodzicami?
   98. Wymień walory wychowawcze wycieczek, biwaków i innych imprez turystycznych.
   99. Jeśli przygotowując scenariusz zajęć zaplanowałeś pracę w zespołach, w
   jaki sposób utworzysz zespoły?
   100. W jaki sposób kształtujesz u uczniów umiejętność radzenia sobie w trudnych
   sytuacjach?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka