Dodaj do ulubionych

Miszcza bracia w wierze

29.03.06, 20:37
Zakończyć okupację

– Solidarni z ludnością Iraku
Wojna w Iraku, rozpoczęta przez imperializm USA i ich sojuszników, trwa już
trzy lata.

18 marca z okazji rocznicy rozpoczęcia wojny na całym świecie odbędą się
protesty przeciwko trwającej okupacji.

Wzywamy ludzi pracy do wzmożenia walki i solidarności z ludnością Iraku, oraz
powstrzymania zagrożenia nowymi imperialistycznymi interwencjami militarnymi
w regionie.

Jako partie komunistyczne i robotnicze, walczące o pokój i sprawiedliwość
społeczną, postęp i socjalizm, wspieramy słuszne prawo Irakijczyków do oporu
wobec okupacji.

Ponownie wyrażamy naszą zdecydowaną solidarność z ich walką o zakończenie
okupacji, o odbudowę suwerenności i niepodległości, o wyzwolenie i
integralność terytorialną Iraku.

Żądamy natychmiastowego wycofania wszystkich sił okupacyjnych jako przesłankę
demokratycznego i suwerennego Iraku, osądzenia zbrodni interwentów i pełnych
odszkodowań za wyrządzone szkody.Komunistyczna Partia Albanii

Algierska Partia na Rzecz Demokracji i Socjalizmu

Komunistyczna Partia Argentyny

Komunistyczna Partia Armenii

Komunistyczna Partia Australii

Komunistyczna Partia Bangladeszu

Komunistyczna Partia Białorusi

Robotnicza Partia Belgii

Komunistyczna Robotnicza Partia Bośni i Hercegowiny

Brazylijska Partia Komunistyczna

Komunistyczna Partia Brazylii

Nowa Komunistyczna Partia Brytanii

Bułgarska Partia Komunistyczna Georgii Dymitrow

Komunistyczna Partia Bułgarii

Komunistyczna Partia Kanady

Komunistyczna Partia Kuby

AKEL, Cypr

Komunistyczna Partia Czech i Moraw

Komunistyczna Partia w Danii

Komunistyczna Partia Danii

Komunistyczna Partia Estonii

Komunistyczna Partia Finlandia

Komunistyczna Partia Macedonii

Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji

Niemiecka Partia Komunistyczna

Komunistyczna Partia Grecji

Komunistyczna Partia Indii

Węgierska Komunistyczna Partia Robotnicza

Komunistyczna Partia Irlandii

Komunistyczna Partia Izraela

Partia Włoskich Komunistów

Jordańska Partia Komunistyczna

Socjalistyczna Partia Łotwy

Socjalistyczna Partia Litwy

Komunistyczna Partia Luksemburga

Partia Komunistów Meksyku

Komunistyczna Partia Malty

Nowa Komunistyczna Partia Holandii

Komunistyczna Partia Filipin

Komunistyczna Partia Polski

Portugalska Partia Komunistyczna

Rumuńska Partia Sojuszu Socjalistycznego

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza

- Partia Rosyjskich Komunistów

Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii

Komunistyczna Partia Słowacji

Południowoafrykańska Komunistyczna Partia

Komunistyczna Partia Narodów Hiszpanii

Komunistyczna Partia Szwecji

Komunistyczna Partia Syrii

Syryjska Partia Komunistyczna

Komunistyczna Partia Tadżykistanu

Komunistyczna Partia Turcji

Komunistyczna Partia Ukrainy

Związek Komunistów Ukrainy

Komunistyczna Partia Wenezueli

Obserwuj wątek
  • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 20:40
   Oni czekaja na miszcza z otwartymi ramionami:)

   www.kompol.type.pl/kontakt.html
   Z tej samej stronki - lekturka dla miszcza:
   • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 20:41
    CZERWONA GWARDIA ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

    WALKI REWOLUCYJNE W LATACH 1918 - 1919


    Robotnicy Zagłębia Dąbrowskiego byli najbardziej świadomymi bojownikami walk o
    socjalizm i wyzwolenie narodowe, który to fakt w dzisiejszej III RP jest przez
    podporządkowanie burżuazji mass-media starannie przemilczany. Gdy po latach
    niewoli narodowej w 1918 r., odradzało się państwo polskie, teren Zagłębia
    Dąbrowskiego ogarnęło wrzenie rewolucyjne. Klasa robotnicza stanęła do walki o
    ludowy charakter odradzającego się państwa polskiego. Zapragnęła być nie „klasą
    w sobie", a „klasą dla siebie". Do walki zmuszał ją bezwzględny wyzysk
    kapitalistyczny i wpływał radykalizująco na postawy zagłębiowskiego
    proletariatu. Na czele walki mas pracujących o wyzwolenie społeczne stanęły
    partie rewolucyjnej lewicy, jak Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
    (SDKPiL) i PPS-Lewica.

    Polska Partia Socjalistyczna (PPS), opierała się na koncepcjach Józefa
    Piłsudskiego, który próbował wywalczyć niepodległość Polski współpracując
    najpierw z Austro-Węgrami, a następnie z Niemcami. Spowodowało to stratę
    wpływów wśród dużej części ludzi pracy dawniej popierających PPS i partia ta
    pod koniec wojny przeszła do opozycji wobec okupanta.

    Na proletariat zagłębiowski wpływ miało to, co działo się w Rosji, gdzie w
    wyniku zwycięstwa Rewolucji Październikowej obalona została władza burżuazji i
    obszarnictwa. Wybuch rewolucji w Austrii i Niemczech zadecydował o załamaniu
    się okupacji ziem polskich. W pierwszej kolejności opuścili Zagłębie Austriacy,
    a nieco później tj. na początku listopada 1918 roku - Niemcy.

    Przewidując taki przebieg wydarzeń, przywódcy SDKPiL oraz PPS-Lewicy, wezwali
    robotników Zagłębia do przejęcia władzy i zbrojenia się. W dniu 29 października
    1918 r. Komitet Okręgowy SDKPiL omówił sprawę tworzenia Rad Delegatów
    Robotniczych i Czerwonej Gwardii. Wówczas na terenie dzielnicy Dąbrowy
    Górniczej-Ksawera powołano Komitet CZERWONEJ GWARDII. Komendantem tej
    rewolucyjnej, proletariackiej formacji zbrojnej został robotnik
    kopalni „Paryż" -Józef Skalski. Z-cą komendanta został także robotnik z tej
    samej kopalni Stanisław Pełka.

    Zwolennicy partii rewolucyjnych brali udział w rozbrajaniu wycofujących się z
    Zagłębia żołnierzy wojsk okupacyjnych. A triumfująca dzisiaj burżuazja odmawia
    im prawa do miana bojowników o niepodległość Polski.

    Inna sprawa to cel do którego dążył wówczas świadomy swej walki lud pracujący.
    Zdobyte na okupantach, którzy opuszczali ziemie polskie, karabiny posłużyły do
    uzbrojenia powstających oddziałów Czerwonej Gwardii. Czerwona Gwardia stała się
    organem współdziałających ściśle ze sobą partii rewolucyjnych SDKPiL oraz PPS-
    Lewicy.

    Partie te wzywały do tworzenia na wzór rosyjski Rad Delegatów Robotniczych. Te
    wezwania zostały w pełni poparte przez zdecydowaną większość robotników
    Zagłębia. W tej sytuacji nawet PPS nie odważyła się na jawny sprzeciw. Dnia 8
    listopada 1918 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Rad Delegatów Robotniczych
    Okręgu Dąbrowskiego. Sali zbornej, gdzie się odbywało, strzegły oddziały
    Czerwonej Gwardii.

    Rada przesłała rewolucyjne pozdrowienia „Rządowi Komisarzy Ludowych w Rosji
    jako przodownikowi Międzynarodowej Rewolucji Socjalistycznej". Tym samym
    zamanifestowała ona swoją proletariacką solidarność z międzynarodowym ruchem
    rewolucyjnym. Symbolem tego ruchu była rewolucyjna Rosja.

    Decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji w kraju miało utworzenie
    przez PPS i stronnictwa chłopskie tzw. „rządu ludowego" w Lublinie, który w
    kilka dni później podporządkował się Piłsudskiemu, uznanemu przez przeciwników
    rewolucji za „męża opatrznościowego". Dzięki temu ujął on w swe ręce ster
    władzy w Polsce, ale licząc się z sytuacją w kraju nie ujawnił swych
    rzeczywistych zamiarów. Aby zamaskować prawdziwy charakter młodego państwa
    polskiego, na jakiś czas nowemu rządowi pozostawiono nazwę „ludowego".
    Piłsudski natychmiast po objęciu władzy zwrócił uwagę na Zagłębie Dąbrowskie
    polecając wzmocnić siły wojskowe celem przeciwdziałania ruchowi rewolucyjnemu.
    Nie od razu jednak rządy burżuazyjne odważyły się na otwarte wystąpienie
    przeciwko Radom Delegatów Robotniczych w Zagłębiu, które jako jedyne w kraju
    kierowane były przez komunistów i pod ich przewodem przybrały charakter zalążka
    dyktatury proletariatu.

    Rady zagłębiowskie przygotowywały robotników do przejęcia pełni władzy. W
    większości dużych zakładów przemysłowych wprowadzono kontrolę nad produkcją i
    poprawiono warunki pracy robotników. Dzień pracy został skrócony do 8 godzin i
    podwyższone zostały place i normy żywnościowe.

    Zbrojnym ramieniem Rad stała się Czerwona Gwardia, która zabezpieczała je przed
    możliwością napaści ze strony wojsk rządowych i organizacji wojskowych
    związanych z ugrupowaniami popierającymi ówczesne rządy.

    SDKPiL i PPS Lewica, zjednoczona w grudniu 1918 r., w Komunistyczną Partię
    Robotniczą Polski, zdawały sobie sprawę z tego, że rewolucyjny proletariat
    powinien dysponować siłą zbrojną. Komuniści traktowali walki w Zagłębiu jako
    wstęp do rewolucji w całej Polsce. W pierwszych zagłębiowskich oddziałach
    Czerwonej Gwardii widzieli zalążki polskiej Armii Czerwonej. Zasadniczo na
    przełomie 1918H919 roku tylko w Zagłębiu Dąbrowskim istniały warunki
    pozwalające na tworzenie rewolucyjnych formacji wojskowo-milicyjnych.

    W ślad za Dąbrową Górniczą oddziały Czerwonej Gwardii powstały w okręgu
    sosnowieckim. Komisarzem Okręgowym Czerwonej Gwardii w Sosnowcu został
    początkowo jeden z czołowych działaczy PPS Lewicy i KPRP - Leon PURMAN, w
    grudniu objął po nim tę funkcję działacz miejscowy - Zygmunt MARCZAK.

    Ogólna liczebność Czerwonej Gwardii w Zagłębiu wynosiła ponad 2 tyś. osób. Pod
    bronią znajdowało się prawdopodobnie 600 ludzi, którzy pełnili stałą służbę i
    brali udział w akcjach. Czerwona Gwardia w Zagłębiu stanowiła poważną siłę, z
    którą przeciwnicy musieli się liczyć. Jej żołnierze ćwiczyli kilka razy w
    tygodniu, przygotowując się do stoczenia decydującej walki.

    Burżuazja imała się rozmaitych sposobów, by wyeliminować z życia politycznego
    kraju ruch rewolucyjny, a zwłaszcza Czerwoną Gwardię. W dniu 21 listopada 1918
    r., wojsko rzekomo przez pomyłkę ostrzelało wkraczający do Czeladzi oddział
    Czerwonej Gwardii. Jeden z jego członków poniósł śmierć.

    Tego samego dnia straż kopalni „Saturn" w Czeladzi strzelała do robotników,
    którzy na polecenie Rady Delegatów Robotniczych chcieli zająć salę kopalnianą
    na klub robotniczy. Te prowokacyjne akty wywołały powszechne oburzenie opinii
    robotniczej. Na wezwanie Rad w dniu 23 listopada 1918 roku objął Zagłębie
    strajk powszechny, w którym uczestniczyły niemal wszystkie zakłady pracy. W
    potężnych pochodach manifestowały dziesiątki tysięcy robotników. Siły
    kontrrewolucji nie próżnowały np. nocą 5 grudnia 1918 r. silny oddział wojskowy
    napadł na komisariat Czerwonej Gwardii w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy
    Ksawera, zabierając broń i inny sprzęt. W tej sytuacji doszło do protestu ludzi
    pracy i komendant okręgowy w Będzinie oświadczył, że napad na Czerwoną Gwardię
    był aktem samowoli i zostaną wyciągnięte wobec winnych konsekwencje w postaci
    kar. W końcu burżuazja odniosła nad ludem zwycięstwo, głównie dzięki zdradzie
    ze strony PPS Prawicy. 22 grudnia 1918 r. żołnierze zastrzelili Władysława
    DYLĄGA, przedstawiciela Komitetu Wykonawczego Rady Delegatów Robotniczych za
    odmowę zdjęcia czerwonej kokardy-odznaki czerwonogwardzisty. Władze nie
    zdecydowały się na rozprawę z ruchem rewolucyjnym w Zagłębiu, natomiast główne
    uderzenie skierowały przeciwko Czerwonej Gwardii, która swym istnieniem
    symbolizowała dążenia wyzwoleńcze klasy robotniczej i stanowiła widomy znak jej
    siły. Okrzepłe państwo burżuazyjne przystąpiło wiosną 1919 roku do zdecydowanej
    kontrakcji przeciwko ruchowi rewolucyjnemu.
    • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 20:44
     Irak - ulubiony temat miszcza i polskich komunistow:


     Okupacja Iraku trwa


     W maju reżim USA ustami Gorge’a W.Busha ogłosił „koniec wojny w
     Iraku”. Od tego czasu dało się odczuć wyraźnie zmianę taktyki propagandy, która
     zamiast donosić usłużnie wciąż nowe usprawiedliwienia dla jego działań, zaczęła
     marginalizować temat wojny, przeradzającej się w okupację i walkę z ruchem
     oporu.

     W Polsce oficjalnie okupantów nazywa się „siłami międzynarodowymi”
     lub „stabilizacyjnymi”. Takie nazewnictwem usiłuje się tuszować rzeczywisty
     charakter okupacji i podtrzymać nieudolnie stwarzane telewizyjno-prasowe mity,
     w myśl których wojska okupacyjne mają bez mała „pokojowy” charakter. Tymczasem
     polityka „władz” wojskowych ma charakter typowo rabunkowy, zbrodniczy zarówno w
     zamyśle, jak i w realizacji.

     Iracki ruch oporu stosunkowo często dokonuje bezpośrednich ataków na ropociągi
     spowalniając tym samym wypompowywanie irackiej ropy. Dlatego dniem i nocą trasą
     na południe podążają ciężarówki-cysterny wywożące ten surowiec do Kuwejtu, skąd
     drogą morską, już jako „kuwejcka” ropa wypływa w podróż przez ocean.

     Zaprowadzony na okupowanych terenach nieludzki reżim przypomina rozwiązania
     znane ze Wschodniej Europy z czasów II wojny światowej. Irak przede wszystkim
     został skutecznie odcięty od komunikacji z resztą świata. Wojska amerykańskie,
     jeszcze w czasie kwietniowej kampanii obronnej celowo zniszczyły linie
     telefoniczne i całą infrastrukturę telekomunikacyjną. Podobny los spotkał (o
     zgrozo) również sieć energetyczną a nawet wodociągową. Odcięte od wody i prądu
     miasta znajdują się pod ciągłą presją szantażu ze strony okupantów, którzy w
     ten wyjątkowo okrutny sposób zachowują kontrolę nad niepokornymi częściami
     kraju. Niemal natychmiast wyrosły obozy koncentracyjne dla przeciwników władz
     kolaboracyjnych. Porównanie zbrodni Saddama Husajna, nawet tych najgorszych,
     dokonywanych jeszcze we współpracy z USA, blednie przy zbrodniach, które
     amerykański reżim zaczął dokonywać osobiście.

     Znaczna część Irakijczyków nie pogodziła się jednak z losem i próbuje wszelkimi
     sposobami dalej bronić swojego kraju. Z godnym podziwu poświęceniem, nierzadko
     idąc na niemal pewną śmierć, bojownicy irackiego ruchu oporu codziennie
     stawiają opór agresorom. Telewizja nazywa ich „terrorystami” lub „bandytami”,
     odmawia im cech i praw ludzkich. Tymczasem dobrze odżywieni, opłacenie
     najemnicy amerykańscy, brytyjscy i polscy mają uchodzić za „stabilizatorów”
     Iraku.

     W czasie zgromadzeń ulicznych, na ścianach budynków lub w wolnych od reżimu
     okupacyjnego częściach kraju wciąż pojawia się pytanie: „Gdzie jest rząd
     narodowy?”. To pytanie Irakijczycy będą zadawać jeszcze przez wiele lat.
     Amerykanie już zapowiedzieli, że okupacja będzie trwać długo. Oznacza to, że
     zapewne tak długo, aż uda się wymordować ich aktywnych przeciwników
     politycznych i zastraszyć pozostałą ludność. Dopóki zaś Irakijczycy będą
     przejawiać jakąkolwiek samodzielność w myśleniu - na ulicach ich miast będą
     stać czołgi i amerykańscy żołnierze. Jest to jedyna odpowiedź, do jakiej
     totalitarna władza jest zdolna wobec ewentualnych oznak sprzeciwu.

     O tym jak wygląda dzisiejszy Bagdad i jak bardzo obraz ten różni się od
     oficjalnych zapewnień, donoszą nieliczni niezależni dziennikarze, którym udało
     się tam dotrzeć i przekonać na własne oczy. Oto fragment jednej z takich
     relacji, którą znalazłem na portalu Arabia.pl.:

     „życie tu mi spowszedniało. Jednak niedawno byli goście z Polski i dlatego mogę
     napisać co najbardziej dziwi ludzi, którzy dopiero co przyjechali do Bagdadu:

     1. W nocy
     strzelają,


     2. Przed hotelem stoi czołg, są zasieki i betonowy plot

     3. Niektórzy ludzie jeżdżą po ulicach z uzbrojonymi po zęby ochroniarzami

     4. Życzliwi ostrzegają, ze lepiej zasłaniać na noc firanki w hotelu, bo
     snajperzy mogą cię zastrzelić

     5. Po ulicach jeżdżą żołnierze z bronią

     6. Gdzieniegdzie widać demonstracje Irakijczyków, którzy wcale nie wyglądają
     przyjaźnie

     7. Nie ma telefonów

     8. Nie da się umówić na konkretną godzinę, bo zawsze mogą zablokować ulice,
     mogą być zamieszki, czy tez zwyczajnie telefon nie ma zasięgu

     9. Nad miastem ciągle latają helikoptery”

     27 był 2003 r. był obchodzony na całym świecie jako dzień sprzeciwu przeciwko
     okupacji Iraku. W Polsce, podobnie jak w wielu innych miastach świata, odbyły
     się manifestacje antyokupacyjne. Ich ważnym przesłaniem jest to, że nie
     zapomnieliśmy o wojnie, która w Iraku wciąż trwa; że nie daliśmy się urobić
     propagandzie, która ogłosiła już „koniec wojny”. Zadaje to również kłam
     informacjom, które były rozpowszechniane jeszcze w trakcie trwania manifestacji
     antywojennych, że uczestniczą w nich jedynie naiwni pacyfiści, których
     nawet „tak szlachetna” akcja przeraża jeśli wiąże się z przemocą. Problemem tej
     wojny nie jest tylko przemoc i rozlew krwi, których dyktatura okupacyjna
     niewątpliwie nie zakończyła. Problemem nie jest jedynie wydawanie na wojnę
     publicznych pieniędzy, które można by spożytkować inaczej. Problemem
     podstawowym jest perfidny cel tej wojny, którym było rozciągnięcie kontroli
     amerykańskiego i brytyjskiego imperializmu na irackie złoża ropy oraz ich
     militarna i polityczna dominacja w regionie Bliskiego Wschodu. Ten zbrodniczy
     cel nie zakończył się przez ustanowienie dyktatury okupacyjnej, lecz się
     właśnie przez nią realizuje. Dlatego demonstrowanie naszego konsekwentnego
     sprzeciwu także teraz, w czasie trwania okupacji, jest niezbędne. Daje ono
     rządzącym świadomość, że przeciwko swoim działaniom mają nie tylko grupkę
     pacyfistów, lecz świadomych i konsekwentnych przeciwników ich polityki
     międzynarodowej.     Marcin Adam
     www.kompol.type.pl/artyk/ao.html
     • ballest Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 21:19
      Arnoldziku, nie zapomne o tym watku, jak czmychniecie z IRAKU!
      Zapamietaj to sobie !
      Wtedy porozmawiamy na temat tej wojny i jej osiagnietych celow!
      Po tej rozmowie, mozesz dalej dutka uzywac!
      • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 22:41
       Z tym pewnie miszcz rowniez sie utozsamia:

       IDEA REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

       Na przestrzeni minionych dziesięcioleci ludzie idei socjalistycznej zachowują
       pamięć jaką wywołał poranek 25 października 1917 r. Ten poranek dał początek
       lawinie wydarzeń, które wstrząsnęły światem.

       Wydarzenia te odchodzą w niepamięć - niesłusznie. Przeciwnicy idei
       socjalistycznej atmosferę tamtych dni październikowej rewolucji topią w morzu
       kłamstw, półprawd i przemilczeń. Istnieje potrzeba upowszechniania wśród
       młodego pokolenia wiedzy, że wówczas to społeczeństwo przejęło władzę w swoje
       ręce. Powołując Rady Robotników i Żołnierzy spośród delegatów wybieranych
       bezpośrednio przez tych, których miały reprezentować. Rzadko kto wie. że
       rewolucyjna sowiecka Rosja (Jak niektórzy ją zwali) miała najbardziej
       nowoczesny i postępowy system prawny na świecie. Osławiony terror rewolucyjny
       wymierzony był przeciw kontrrewolucji, nie zaś przeciwko społeczeństwu. Faktem
       jest, że cały postępowy świat „oszalał" na punkcie bolszewickiej rewolucji, co
       wyrażało się w różnego rodzaju działaniach. Znacznie ożywiła się działalność
       międzynarodowych ruchów lewicowych. Robotnicy portowi odmawiali załadunku na
       statki broni przeznaczonej dla kontrrewolucji.

       Czy istniałby w świecie taki entuzjazm dla bolszewickiej rewolucji gdyby - jak
       próbują to przedstawiać oszczercy - była ona aktem barbarzyństwa i terroru.

       Świadomość młodego pokolenia znaczeniu Rewolucji Październikowej i JCJ wpływu
       na losy II wojny światowej oraz decydujący udział Armii Czerwonej w
       rozgromieniu faszyzmu hitlerowskiego utrwala szacunek i wdzięczność bojownikom
       za uwolnienie narodów skazanych biologiczną zagładę w II wojnie światowej.

       Szacunek ten potwierdza zorganizowanie w dniu 7 listopada 2004 r. o godz 12°°
       spotkania grupy młodzieży Komunistycznej Partii Polski z udziałem weteranów
       ruchu robotniczego i sympatyków idei socjalistycznej dla uczczenia 87 rocznicy
       Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej prze bramą cmentarza
       żołnierzy Armii

       Czerwonej poległych w walkach 1945 r. o wyzwolenie Ziemi Śląskiej w Katowicach.

       Przedstawiciele środowisk Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego po wysłuchaniu
       okolicznościowego wystąpienia np. złożyły wiązanki kwiatów u stóp
       pomnika „Wdzięczności*".

       Uczestników spotkania pozdrowił i podziękował za inicjatywę i udział w
       uczczeniu 87 rocznicy Rewolucji Październikowej Sekretarz Krajowego Komitetu
       Wykonawczego Komunistycznej Partii Polski tow. Marian Indelak.
       ------
       material ze stron Komunistycznej Partii Polski:
       www.kompol.type.pl/artyk/idea.html
       • oppelner_os Widze, ze idee komunistyczne nie sa ci obce, he he 30.03.06, 00:33
        A co na to twoj przyjaciel somepoint?
        • slezan Re: Widze, ze idee komunistyczne nie sa ci obce, 30.03.06, 09:23
         Retorycznie jesteś coraz słabszy, więc u miszcza bijesz punkty. Może Ci tę
         Wandę nawet wybaczy.
         • dede99 do Slezana 30.03.06, 09:32
          A powiedz prosze mi nasz Einsteinie,dlaczego usa nie zaatakuja Arabii
          Saudyjskiej w ktorej rowniez sa lamane prawa czlowieka i ktora to oficjalnie
          popiera wroga nr1 Al Kaide??????

          bede wdzieczny za odpowiedz
          • slezan Re: do Slezana 30.03.06, 09:37
           Hehehehe. Arabia Saudyjska popiera al-Kaidę? Bardzo interesujące. Popiera przez
           ściganie.
           • dede99 Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 09:50
            slezan napisał:

            > Hehehehe. Arabia Saudyjska popiera al-Kaidę? Bardzo interesujące. Popiera
            przez
            >
            > ściganie.

            I jeszcze naprawde nigdy nie slyszales,czytales ze czlonkowie rodziny
            krolewskiej finansowo popieraja al Kaide?????
            • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 09:55
             Al-Kaida uważa Saudów za zdrajców islamu. TRzeba czytać gazety albo
             przynajmniej telewizję oglądać.
             • dede99 Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 09:58
              Nie odpowiedziales na pytanie.Dom ci dobro rada-zciongni w koncu te klapki z
              twoich oczu!
              • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 10:04
               A po co mam odpowiadać na pytanie oparte na fałszywych założeniach? Zresztą,
               zadajcie sobie pytanie, co ta Wasza kochana RFN, istniejąca tylko i wyłącznie
               dzięki woli USA, robi w sprawie łamania praw człowieka w róznych krajach.
               Niemcy kierują się dokładnie takimi samymi przesłankami w swojej polityce
               międzynarodowej jak USA. Różnica polega na tym, że Niemcy są słabe i niewiele
               mogą zdziałać same. I to Was boli. A mnie nie.
               • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 11:48
                A powiedz mi kumie dzieki komu istnieje Polska??????????
                • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 11:56
                 Cóż za błyskotliwa próba zmiany tematu. Ale nieudana - odpowiedź brzmi: nie
                 obchodzi mnie to. Natomiast bardzo chętnie wyykazuję Wam nędze Waszego taniego
                 antyamerykanizmu. Bardzo taniego.
                 • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 13:08
                  Ty tez poslugujesz tanimi argumentami typu: RFN istnieje dzieki USA itp.
                  • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 13:10
                   Bo to akurat trudno zakwestionować. A rozmawiamy o Waszym i komuszym
                   antyamerykanizmie.
                   • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 13:15
                    Dlaczego nazywasz to komuszym antyamerykanizmem?
                    • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 13:23
                     A kogo cytuje Arni?
                     • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 13:40
                      A co to ma wspolnego z rzeczywistoscia?
                      Od kiedy Arni jest nieomylny?
                      • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 13:43
                       A jaką pomyłkę mógł popełnić Arni cytując oświadczenia ze strony jakichś
                       komuchów? Sugerujesz, że to oświadczenie Ballesta i jego świty, a Arni jedynie
                       zmienił podpisy?
                       • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 14:01
                        Arni wciska komus komusze poglady, ot co. To wslasnie jest naduzycie z jego
                        strony-nie pierwsze zreszta.
                        • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 14:07
                         Dostzrega analogie z pogladami Ballesta - niewątpliwe analogie. Dodam, że
                         retoryka też podobna. Nie dziwię się, że miszcz tak nisko ceni retorykę, skoro
                         sam uczył się jej od komunistów:-).
                         • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 14:24
                          Dlaczego jedni dostrzegaja to czego inni nie widza?
                          Podobna retoryka? PiS-owskie hasla wyborcze rowniez mialy podobna retoryke i co
                          z tego. Od kiedy Arnie jest nieomylny. Z tego, co mi wiadomo jest tu ktos, kto
                          pozjadal wszystkie rozumy (somepoint) ale to inna historia.
                         • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 14:38
                          No własnie. Dlaczego jedni dostrzegają, że antyamerykanizm to działka
                          najbardziej zakazanego elementu na tym świecie, a inni nie?:-)
                         • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 15:05
                          Bo jedni maja monopol na wiedze (tak im sie przynajmniej wydaje) a drudzy
                          potrafia trzezwo myslec.
                         • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 15:08
                          Z monopolu na wiedzę słynęli komuniści - na forum natomiast ich ideowy
                          powinowaty, czyli miszcz.
                         • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 15:13
                          Jak sie nie myle, to tobie wydaje sie, ze masz monopol (wylacznosc) na jedyna
                          sluszna i prawdziwa analize stosunkow politycznych na swiecie.
                          Gratuluje dobrego samopoczucia:)
                         • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 15:15
                          Sytuacje,w których sie nie mylisz, należą do bardzo rzadkich wyjątków.
                         • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 15:19
                          Ja natomiast nie widze zadnych wyjatkow u ciebie:)
                         • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 15:22
                          W świetle moich wcześniejszych obserwacji wcale mnie to nie dziwi:-).
                         • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 15:32
                          Widocznie jestes slabym obserwatorem.
                          Wczorajsza twoja dyskusja z milikiem tylko potwierdza w/w stwierdzenie.
                         • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 15:42
                          Zdradzę Ci pewien sekret. Zmysł obserwacji nie polega na tym, by dostrzegać to,
                          czego nie ma. Tak więc niedostrzeganie przejawów trzeźwego myślenia w Twoich
                          postach nie jest świadectwem braku owego zmysłu:-).
                         • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 16:02
                          Slezan lubisz sie powtarzac.
                          Twoje zdanie na temat moich postow i ich poziomu jest subjektywne i obarczone
                          bardzo duzym bledem.

                          Takie jest moje, rowniez subjektywne zdanie na ten temat:)
                         • slezan Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 16:05
                          No i tu widzę zasadniczą róznicę. Bo moje zdanie jest subiektywne, a nie
                          subjektywne:-).
                          A te powtórzenia udzieliły mi się po lekturze postów miszcza:-).
                         • oppelner_os Re: do Slezana ostatnie pytanie 30.03.06, 16:25
                          Oczywiscie, ze subiektywne:)

                          Teraz koncze, bo musze do domu dojechac:)
                    • ballest Dede, to je dowod 30.03.06, 13:30
                     www.nahost-politik.de/saudi-arabien/wahhabismus.htm
                     "Saudi-Arabien war bislang ein enger Verbündeter der USA. Die US-Armee
                     unterhält seit dem ersten Golfkrieg mehrere wichtige Stützpunkte in Saudi-
                     Arabien (z.B. Al Kharj südlich von Riad). Seit den Anschlägen vom 11. September
                     2001 auf das WTC in New York hat sich das Verhältnis zwischen den beiden
                     Staaten jedoch deutlich abgekühlt. 15 der 19 Attentäter waren saudische
                     Staatsangehörige was von den Saudis zunächst dementiert wurde. Für den zweiten
                     Golfkrieg gegen den Irak durften die saudischen Stützpunkte nicht genutzt
                     werden. Zudem sind wegen der WTC-Anschläge eine Reihe von Schadensersatzklagen
                     in Multi-Milliarden-Dollar-Höhe vor allem gegen Saudi-Arabien in den USA
                     anhängig. Dieser Aspekt sorgt für zusätzliche Spannungen zwischen den beiden
                     Staaten."
                     • ballest Re: Dede, to je dowod 30.03.06, 13:33
                      Slezan, jestescie dupolizaczami USA a takich ludzi USA olewaja, zreszta nie
                      tylko USA!
                      • slezan Re: Dede, to je dowod 30.03.06, 13:36
                       A ty jesteś zwykły ci...l, już Ci kiedyś napisałem:-).
                       • rico-chorzow Re: Dede, to je dowod 30.03.06, 14:32
                        slezan napisał:

                        > A ty jesteś zwykły ci...l, już Ci kiedyś napisałem:-).

                        Nie przesadzaj -zwykły-,jest to tak jak z profesurą?:)
                     • slezan Balleścik opóźniony w rozwoju:-) 30.03.06, 13:38
                      Hehehehe, tjaaa, pewnie - pochodzenie czonków al-Kaidy to dowód na ....
                      wspieranie tej organizacji przez saudyjskie państwo. Sugerowałbym Ci balleścik
                      leczenie, ale wiem, że Twój przypadek jest beznadziejny, nie chcę więc
                      zaszkodzić Twojemu ubezpieczycielowi.
                     • rico-chorzow Re: Dede, to je dowod 30.03.06, 14:29
                      ballest napisał:

                      > www.nahost-politik.de/saudi-arabien/wahhabismus.htm
                      > "Saudi-Arabien war bislang ein enger Verbündeter der USA. Die US-Armee
                      > unterhält seit dem ersten Golfkrieg mehrere wichtige Stützpunkte in Saudi-
                      > Arabien (z.B. Al Kharj südlich von Riad). Seit den Anschlägen vom 11. September
                      >
                      > 2001 auf das WTC in New York hat sich das Verhältnis zwischen den beiden
                      > Staaten jedoch deutlich abgekühlt. 15 der 19 Attentäter waren saudische
                      > Staatsangehörige was von den Saudis zunächst dementiert wurde. Für den zweiten
                      > Golfkrieg gegen den Irak durften die saudischen Stützpunkte nicht genutzt
                      > werden. Zudem sind wegen der WTC-Anschläge eine Reihe von Schadensersatzklagen
                      > in Multi-Milliarden-Dollar-Höhe vor allem gegen Saudi-Arabien in den USA
                      > anhängig. Dieser Aspekt sorgt für zusätzliche Spannungen zwischen den beiden
                      > Staaten."


                      Podobnie było 1921 z 50-60 tysięcznej polskiej armii powstańczej na Górnym
                      Sląsku ok.10 tysięcy było z .....powiatów,Ballest:),którzy nie chcieli służyć
                      -właściwemu panu:-),woleli służyć :) lepszej Macierzy:)
         • oppelner_os Bardzo subjektywna ocena:) 30.03.06, 11:46
         • oppelner_os Re: Widze, ze idee komunistyczne nie sa ci obce, 30.03.06, 14:31
          Od kiedy zasiadasz w jury?
  • szwager_z_laband Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 21:21
   JUak chcesz wiedziec to jo komunistow delikatnie godajonc niy ciyrpia, ale
   uwazom tysz ze Hamerykony we Iraku to delikatnie godajonc kpina
   • socer-schlesier Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 21:46
    Ci co wywołali tę wojnę i są winni śmierci tysięcy niewinnych ludzi powinni stanąć przed sądem.
    • ballest Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 21:49
     Tak naprawde, to im sie kara smieci nalezy!
     • szwager_z_laband Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 21:50
      no ja ..., z tom karom smierci to by bou ciekawy temat na forum ...
      • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 22:11
       Zastanowcie sie nad zbieznoscia pogladow miszcza, nie tylko w kwestii Iraku, i
       polskich komunistow z KPP, ktorej to KPP siedziba jest miasto za Brynica.
       • szwager_z_laband Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 22:24
        niydugo to mie sam za Gorola jeszcze przerobiom - dej pokj
        • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 22:28
         Poglondy komunistow som chore, chyba sie s tym zgadzosz.
         • sloneczko1 Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 23:43
          a napisz od kogo poglondy som zdrowe--boch naprawde je ciekawo
    • slezan Re: Miszcza bracia w wierze 29.03.06, 22:47
     No to stoją - Saddam, który nie przestrzegając rezolucji ONZ, represjonując
     większość szyicką i Kurdów prowokował do wojny, jest sądzony. I oby nie uniknął
     kary.
     • oppelner_os Re: Miszcza bracia w wierze 30.03.06, 00:35
      A dlaczego USA nie robi porzadku z innymi, bardziej lamiacymi prawa czlowieka?

      Bo tam nie ma ropy?
      • ballest Re: Miszcza bracia w wierze 30.03.06, 07:51
       USA jest dyktatura WIELKIEGO KAPITALU, ktora ze wszystkich wspolczesnych
       rezimow najwiecej lamie prawa czlowieka.
       • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 30.03.06, 16:56
        ballest napisał:

        > USA jest dyktatura WIELKIEGO KAPITALU, ktora ze wszystkich wspolczesnych
        > rezimow najwiecej lamie prawa czlowieka.

        Coz za zgodnosc z pogladami komunistow z KPP:)
        • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 02.04.06, 17:59
         Potrzeba międzynarodowego potępienia zbrodni totalitarnych reżimów kapitalistycznych

         1. Zgromadzenie odwołuje się do swej rezolucji 1096 (1996) dotyczącej środków
         zdemontowania systemów totalitarnych.

         2. Totalitarne reżimy kapitalistyczne, które rządzą znów w Europie
         Środkowo-Wschodniej i sprawują władzę w większości krajów świata, charakteryzują
         się, bez wyjątku, masowym łamaniem praw człowieka. Naruszenia różnią się w
         zależności od kultury, kraju i okresu rozwoju historycznego i obejmują
         indywidualne i zbiorowe morderstwa i egzekucje, śmierć w obozach
         koncentracyjnych i więzieniach, głód, deportacje, tortury, upowszechnienie pracy
         niewolniczej (różniące się tylko tym od ustroju niewolniczego, że teraz to
         niewolnik sam ma zadbać o pożywienie i schronienie) oraz inne formy masowego
         terroru psychicznego, społecznego, kulturalnego i wprost – fizycznego.
         Statystyka mordów dokonywanych współcześnie na ludności całych prowincji
         opierających się wprowadzeniu reguł kapitalizmu jest tego najlepszym dowodem.

         3. Zbrodnie były usprawiedliwiane w imię z gruntu fałszywej teorii wolnej
         konkurencji i kryterium maksymalizacji wskaźników ekonomicznych. Większej
         wartości statystyki od człowieka. Interpretacja obu zasad legitymizowała
         „eliminację” ludzi, którzy byli postrzegani jako hamulec dla budowy nowego
         społeczeństwa, i tak jak wrogowie totalitarnych reżimów kapitalistycznych.
         Niezmierzona liczba ofiar w każdym państwie dotyczy własnych obywateli.
         Szczególnie w przypadku narodów byłego ZSRR, w którym liczba ofiar o wiele
         przewyższa inne narody.

         4. Zgromadzenie przyznaje, że w duchu uznania zbrodni totalitarnych reżimów
         kapitalistycznych, pod naciskiem zagrożenia ze strony ruchu wyzwolenia świata
         pracy, niektóre europejskie partie kapitalistyczne obrały kurs demokratyczny,
         jednak nieszczerze, na krótki okres lat siedemdziesiątych, a teraz znów
         ujawniają swoje manipulatorskie i wprost autorytarne oblicze.

         5. Upadek kolejnych totalitarnych ekip rządzących w Europie Środkowej i
         Wschodniej w latach 90-tych XX wieku nie zakończył się nigdzie wszczęciem
         międzynarodowego postępowania wyjaśniającego zbrodnie popełnione przez te
         reżimy. Co więcej, autorzy tych zbrodni nie zostali pociągnięci do
         odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową, tak jak miało to miejsce w
         przypadku niektórych, szczególnie okropnych zbrodni popełnionych pod mianem
         Narodowego Socjalizmu (Nazizmu) przez kapitalistyczne lobby niemieckie.

         6. W konsekwencji, publiczna świadomość o zbrodniach popełnionych przez
         kapitalistyczne reżimy totalitarne jest bardzo niewielka. Partie
         kapitalistyczne, popierające ustrój ucisku, fałszu i wyzysku, są legalne i
         aktywne we wszystkich państwach i nigdy nie zdystansowały się od zbrodni
         popełnionych w przeszłości przez poprzednie totalitarne reżimy kapitalistyczne.

         7. Zgromadzenie jest przekonane iż znajomość historii i dostęp do
         niezafałszowanej informacji o dniu dzisiejszym jest jednym z ważniejszych
         warunków aby uniknąć podobnych zbrodni w przyszłości. Ponadto, moralny osąd i
         potępienie popełnianych zbrodni odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowych
         pokoleń. Jasne stanowisko wspólnoty międzynarodowej może stanowić drogowskaz ich
         przyszłych działań.

         8. Dodatkowo, Zgromadzenie wierzy, że ofiary zbrodni popełnionych przez
         kapitalistyczne reżimy totalitarne, które nadal żyją lub ich rodziny, zasługują
         na współczucie, zrozumienie i rekompensatę za ich cierpienia.

         9. Totalitarne reżimy kapitalistyczne są nadal aktywne we wszystkich częściach
         świata, a zbrodnie te nadal są popełniane. Źle pojmowane interesy narodowe nie
         powinny przesłaniać państwom adekwatnego krytycyzmu względem istniejących
         kapitalistycznych reżimów totalitarnych. Zgromadzenie ostro potępia wszelkie
         naruszenia praw człowieka.

         10. Debaty i akty potępienia, jakie zostały podjęte na szczeblu krajowym w
         niektórych państwach członkowskich Rady Europy nie mogą zwolnić wspólnoty
         międzynarodowej od odpowiedzialności za przyjęcie klarownego stanowiska w
         sprawie zbrodni popełnianych przez totalitarne reżimy kapitalistyczne. Istnieje
         moralna konieczność aby dokonać tego bez jakichkolwiek dodatkowych opóźnień.

         11. Rada Europy jest właściwym organem międzynarodowym do zajęcia się tego typu
         zagadnieniem. Wszystkie europejskie państwa kapitalistyczne są obecnie członkami
         Rady Europy, która to jako podstawowe swe wartości uznaje ochronę praw człowieka
         oraz rządy prawa.

         12. Tak więc, Zgromadzenie Parlamentarne mocno potępia masowe naruszanie praw
         człowieka popełniane przez totalitarne reżimy kapitalistyczne oraz wyraża swe
         współczucie, zrozumienie i szacunek wobec ofiar tych zbrodni.

         13. W konsekwencji, Zgromadzenie wzywa wszystkie partie kapitalistyczne w
         państwach członkowskich Rady Europy, które jeszcze tego nie uczyniły, do
         przewartościowania historii kapitalizmu, kolonializmu, nacjonalizmu i religii
         oraz swej własnej przeszłości oraz do jasnego zdystansowania się wobec zbrodni
         popełnionych przez totalitarne reżimy kapitalistyczne, a także aby potępiły je
         bez żadnych wątpliwości.

         14. Zgromadzenie wierzy iż jasne stanowisko wspólnoty międzynarodowej położy
         podwaliny pod przyszłą zgodę. Dzięki temu historycy, socjolodzy i dziennikarze
         na całym świecie poczują się zachęceni do dalszego obiektywnego poszukiwania
         prawdy i badania tego, co naprawdę zaszło w przeszłości i nadal zachodzi, na
         naszych oczach.

         Projekt został przesłany ZP RE w dniu 20 stycznia 2005 r.
         w imieniu

         Krajowego Komitetu Wykonawczego
         Komunistycznej Partii Polski

         • arnold7 USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 03.04.06, 16:55
          Niemieckie firmy łamią embargo na handel bronią z Iranem

          Bartosz T. Wieliński, Berlin 22-03-2006, ostatnia aktualizacja 21-03-2006 17:56

          Gdzie irańscy ajatollahowie kupują części zamienne do wysłużonych myśliwców F-
          14 czy materiały potrzebne do budowy bomb atomowych? W Niemczech. Według
          ustaleń tamtejszych tajnych służb embargo na handel z Iranem regularnie łamie
          setka firm.

          Lista zakupów, z jaką irańscy agenci przyjeżdżali do Niemiec, była długa -
          ujawnił w magazynie telewizji ARD Johannes Schmalzl, szef Urzędu Ochrony
          Konstytucji (odpowiednika polskiego ABW) w Badenii-Wirtembergii.

          Otwierały ją części zamienne do myśliwców F-14 Tomcat, które Amerykanie
          sprzedali do Iranu jeszcze za rządów szacha. Po jego obaleniu odmówili
          sprzedaży części zamiennych.

          Irańczycy, by utrzymać chociaż część tomcatów we względnej sprawności, muszą
          przekładać wyposażenie z jednego samolotu do drugiego albo kupować części na
          czarnym rynku - czyli u cichcem działających niemieckich firemek.

          Nad Renem Irańczycy kupowali też przemysłowe spawarki niezbędne przy produkcji
          zbiorników paliwa do swoich rakiet balistycznych. Interesowały ich też
          technologie nuklearne. Szczegółów jednak nie podano.

          Schmalzl i Karl Heinz Matthias, szef niemieckiej policji celnej, ujawnili, że
          nielegalnym handlem z Iranem para się w Niemczech 100 firm. To podejrzenia,
          choć bardzo konkretne. Formalne śledztwa toczą się tylko przeciwko dziesięciu
          przedsiębiorstwom.

          To właśnie jedna z takich firm zdaniem prokuratorów zajmowała się transferem
          technologii nuklearnych do Iranu. - Gdy uda się nam odkryć jedną taką firmę, a
          prokuratura sporządza akt oskarżenia, cieszymy się i poklepujemy po plecach.
          Ale 99 pozostałych dalej prowadzi swoje interesy - skarżył się Schmalzl.

          Miesiąc temu Niemcy zorganizowali obławę w kilkunastu przedsiębiorstwach w
          całych Niemczech podejrzewanych o nielegalny handel bronią. Podczas akcji w
          ręce niemieckiego wymiaru sprawiedliwości wpadł irański agent, który na
          zlecenie Teheranu koordynował zakupy broni, części zamiennych i technologii. Co
          więcej, Irańczyk pracował pod przykrywką pracownika firmy z Ettlingen, która
          cichcem zbroiła armię ajatollahów.

          Dla Niemców sprawa jest raczej wstydliwa, bo to właśnie ten kraj najostrzej -
          oprócz USA - krytykuje Iran za prowadzenie programu atomowego mimo
          międzynarodowych protestów.

          W Mannheim wciąż toczy się proces przeciwko Gotthardowi Lerchowi, inżynierowi
          specjalizującemu się w technologiach próżniowych. Oskarżono go o to, że pięć
          lat temu pracował przy programie nuklearnym w Libii. Odpowiadał tam za budowę
          specjalnych wirówek używanych do wzbogacania uranu, który potem można
          wykorzystać do budowy bomb atomowych.

          Lerch był członkiem tzw. atomowej mafii, na czele której stał Abdul
          Khan, "ojciec pakistańskiej bomby atomowej". Mafia pracowała nie tylko dla
          reżimu Kadafiego, ale także dla Iranu i Korei Północnej. Jej członkowie siedzą
          obecnie w aresztach w Niemczech, Turcji i RPA. Samego Khana osadzono w areszcie
          domowym w Pakistanie.

          serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34180,3226457.html
          • ballest Re: USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 05.04.06, 19:08
           Dlaczego niewygodny?
           Amerykanie wpierw Irak przy pomocy ONZ rozbroili, a potem go zaatakowali, bylo
           to o.k?
           Teraz ludzie dobrej woli, maja strach, ze to samo chca z Iranem zrobic, wiec mu
           pomagaja!
           • arnold7 Re: USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 06.04.06, 12:19
            ballest napisał:

            > Dlaczego niewygodny?
            > Amerykanie wpierw Irak przy pomocy ONZ rozbroili, a potem go zaatakowali, bylo
            >
            > to o.k?
            > Teraz ludzie dobrej woli, maja strach, ze to samo chca z Iranem zrobic, wiec mu
            >
            > pomagaja!
            >
            A ci "ludzie dobrej woli" nie chca moze po prostu zarobic?
            • arnold7 Re: USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 08.04.06, 10:04
             Jak to jest miszczu, Niemcy handluja bronia dla idei?
             • ballest Re: USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 08.04.06, 10:49
              Tak, dla idei!
              • arnold7 Re: USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 08.04.06, 11:40
               ballest napisal:

               > Tak, dla idei!

               Dla psychiatry to wystarczyloby jako dowod totalnego zidiocenia miszcza:)

               To jadymy dalij miszczu, a co robiom ze zyskiym s tyj dlo idyji sprzedanyj
               broni?
               • arnold7 Re: USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 09.04.06, 22:15
                Moze miszczowi finansujom dostymp do netza?
              • rico-chorzow Re: USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 08.04.06, 12:46
               ballest napisał:

               > Tak, dla idei!

               Pewnie brakło im na zapałki?:)
               • arnold7 Re: USA sa be, Niemcy to wzor do nasladowania 08.04.06, 16:56
                Pewnie sie zapalaja do dominacji ajatollachow w tej czesci Azji.
        • arnold7 Re: Miszcza bracia w wierze 04.05.06, 17:08
         Niech żyje socjalizm! Niech żyje Komunistyczna Partia Polski - można było
         usłyszeć w poniedziałek na wiecu pierwszomajowym w Dąbrowie Górniczej. Przy
         okazji odsłonięto tablicę upamiętniającą "Bohaterów Czerwonych Sztandarów".

         Tablicę umieszczono na pomniku Czerwonych Sztandarów w centrum miasta. Dziś
         młodym dąbrowianom kojarzy się raczej z Jimim Hendriksem. W 1990 roku pomnik
         poświęcony rewolucji 1905 roku, ale kojarzony z PRL-em, miał zniknąć z
         powierzchni ziemi.

         Młodzi postanowili go uratować. Ktoś nocą przemalował karabin trzymany przez
         jedną z postaci na gitarę, ktoś inny namalował wielki kolorowy napis "Pamięci
         Jimiego Hendriksa". Po jakimś czasie pojawił się następny napis. Informował, że
         pomnik nosi także imię Kurta Cobaina, wokalisty zespołu Nirvana. Młodzi ludzie
         zbierali się pod pomnikiem, grali na gitarach. Latem siedzieli do późnej nocy.
         Pomnik ocalał.

         Wczoraj w pochodzie pierwszomajowym przyszło pod niego ok. 500 osób. Działacze
         SLD, Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Pracy, a nawet
         współpracującej z PiS-em Samoobrony słuchali przemówień o doli robotników,
         nieuczciwej prywatyzacji i o tym, że niektórzy politycy pamiętają o ludzie
         pracującym tylko raz do roku. Brawa wywołały wygłaszane z trybuny okrzyki: -
         Niech żyje socjalizm! Niech żyje Komunistyczna Partia Polski!

         Odsłonięto też tablicę poświęconą "Bohaterom Czerwonych Sztandarów", którą
         solidnie przytwierdzono do pomnika.

         Wszystko rejestrowali za pomocą kamery policjanci, którzy obserwowali finał
         pochodu z balkoniku dąbrowskiego Pałacu Sztuki.

         Urszula Mędrzecka, emerytowana pracownica Telewizji Katowice, nie zwracała uwagi
         na policjantów. Bardziej martwiło ją, że na wiec przyszło mało osób. - Ludzie
         się boją, że stracą pracę za to, że mówią o swoich lewicowych poglądach. Ale ja
         się nie boję i jestem tu co roku. Dziś pomnik zwrócono lewicy - mówi zadowolona.
      • slezan Re: Miszcza bracia w wierze 30.03.06, 09:22
       A gdzie była ropa: a) na Grenadzie b) w Korei Południowej c) w Wietnamie
       Południowym d) w Bośni i Hercegownie e) w Kosowie f) w Libii g) w Somalii

       Będę wdzięczny za odpowiedź.

       A gdyby Amis ostro zabrali się za Koreę Północną, w Europie rozległby się
       potężny niemiecki skowyt. Pamiętam to skamlenie już w czasach Reagana, kiedy
       bohaterskie zachodnioniemeickie społeczeństwo trzęsło się ze strachu o "pokój
       na świecie". Ubaw miałem po pachy.
       • oppelner_os Do Slezana 30.03.06, 09:34
        Grenada: USA nie chcialo miec drugiej Kuby pod nosem
        Kosowo i Bosnia: Nie USA lecz NATO wraz z USA
        Libia: Byly wylacznie naloty w odpowiedzi na terrorystyczne zamachy (Lockerby)
        Somalia: Nieudana akcja w ramach ONZ
        Korea: Interesy strategiczne USA (zimna wojna)i zagrozenie dla Japonii

        Nikt trzezwo myslacy w Europie nie chce byc wciagniety w amerykanskie awantury
        wojenne, stad protesty. Na wschodzie Europy nie bylo mozliwosci protestowac
        przeciwko interwencjom ZSRR.
        • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 09:43
         oppelner_os napisał:

         > Grenada: USA nie chcialo miec drugiej Kuby pod nosem

         Czyli nie ropa?

         > Kosowo i Bosnia: Nie USA lecz NATO wraz z USA

         A więc także USA i to w roli głównej.

         > Libia: Byly wylacznie naloty w odpowiedzi na terrorystyczne zamachy (Lockerby)

         I przyniosły oczekiwany efekt. Znowu nie ma wątku ropy.

         > Somalia: Nieudana akcja w ramach ONZ

         A gdzie ta ropa?

         > Korea: Interesy strategiczne USA (zimna wojna)i zagrozenie dla Japonii

         A gdzie ropa?

         >
         > Nikt trzezwo myslacy w Europie nie chce byc wciagniety w amerykanskie awantury
         > wojenne, stad protesty. Na wschodzie Europy nie bylo mozliwosci protestowac
         > przeciwko interwencjom ZSRR.

         Gdyby nie "amerykańskie awantury wojenne" dziś byłoby jedno państwo niemieckie -
         NRD.
         Z powyższego zestawienia wynika jasno, że w polityce USA chodzi o interesy
         strategiczne, a nie o ropę, której pozostałe państwa potrzebują tak samo jak
         USA.
         • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 10:01
          Dobrze mowisz, ze chodzi o interesy strategiczne USA ale nie Europejczykow.
          Przyklad: Brytyjska interwencja w strefie kanalu sueskiego w 1956 i sprzeciw USA.

          Gdyby nie USA to byloby wylacznie NRD? Bzdura
          Hitler nie przegralby wojny, gdyby walczyl tylko z ZSRR.
          Powiesz, ze 2 front powstal pozniej. Dopiero bitwa na Luku kurskim rozstrzygnela
          wojne na froncie wschodnim. Po Stalingradzie byl jeszcze Charkow, Niemcy
          odzyskali inicjatywe na froncie wschodnim. Gdyby Alianci nie wyladowali w
          Italii w czasie trwania bitwy na luku kurskim, wynik mogl byc inny.
          • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 10:06
           oppelner_os napisał:

           > Dobrze mowisz, ze chodzi o interesy strategiczne USA ale nie Europejczykow.
           > Przyklad: Brytyjska interwencja w strefie kanalu sueskiego w 1956 i sprzeciw
           US
           > A.

           A Brytyjczycy niby reprezentowali wtedy europejskie interesy? Hehehehe.

           >
           > Gdyby nie USA to byloby wylacznie NRD? Bzdura
           > Hitler nie przegralby wojny, gdyby walczyl tylko z ZSRR.

           To po co wypowiedział wojnę Amerykanom?

           > Powiesz, ze 2 front powstal pozniej. Dopiero bitwa na Luku kurskim
           rozstrzygnel
           > a
           > wojne na froncie wschodnim. Po Stalingradzie byl jeszcze Charkow, Niemcy
           > odzyskali inicjatywe na froncie wschodnim. Gdyby Alianci nie wyladowali w
           > Italii w czasie trwania bitwy na luku kurskim, wynik mogl byc inny.

           Ach ci źli alianci. Przez nich zamiast nazistowskiej Rzeszy istnieje dziś RFN.
           • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 10:17
            Hitler popelni wiele bledow natury politycznej i wojskowej.
            Moim zdaniem najwiekszym bledem bylo wypowiedzenie wojny Amikom:)


            • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 10:19
             Zapomnialem dodac, ze w 1956 roku obok Angoli interweniowali Francuzi w strefie
             kanalu sueskiego.
             • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 11:44
              Owszem - dwa europejskie państwa, które żyły jeszcze wspomnieniem kolonialnej
              polityki. Przy okazji skutecznie odwracali uwagę świata od wydarzeń w Europie
              Środkowej.
              • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 11:46
               Te dwa panstwa reprezentowaly owczesna opcje europejska.
               Europe srodkowa reprezentowal...ZSRR
               • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 12:07
                Nie, te dwa państwa uprawiały antyeuropejską politykę. Francji zostało do dziś.
                • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 13:11
                 A ktore panstwo uprawialo proeuropejska polityke?
                 Polska, Rumunia?
                 • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 13:28
                  W czasie zimnej wojny USA. W interesie Europy było powstrzymanie ekspansji
                  komunizmu. To co mam do zarzucenia Amerykanom to zbyt miękkka postawa w wielu
                  sytuacjach.
                  • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 13:43
                   Nie odpowiedziales na pytanie: Kto reprezentowal interesy europejskie?
                   Jezeli nie bylo to zadne panstwo europejskie to dlaczego niby USA?
                   Francja i Wlk. Brytania tez byly przeciwko komunizmowi.
                   • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 13:46
                    Zwłaszcza Francja była przeciw. Współpracując np. z Tito czy z Bukaresztem.
                    Albo zostawiając bałagan w Wietnamie. USA za cel strategiczny uznały
                    powstrzymanie komunizmu,a Wielka Brytania i Francja za priorytet uznawały
                    zachowanie tego, co zostało z ich imperiów. Dla Europy zdecydowanie
                    korzystniejsza była polityka USA.
                    • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 13:59
                     Dla Europy Wietnam nie mial zadnego znaczenia, czego mamy potwierdzenie dzisiaj.
                     Na czym polegal ten niby balagan w 1954 roku? Gdybys zapoznal sie z doktryna
                     obronna Francji w latach zimnej wojny to zmienilbys zdanie
                     • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 14:06
                      Ta doktryna była antyeuropejska. A Wietnam miał znaczenie jako jeden z frontów
                      wojny z komunizmem. Wychodzi z Ciebie ta niemiecka polityczna zaściankowość.
                      Francuzi skorumpowali władze Wietnamu Połduniowego, dostali w dupę od
                      komunistów, wciągnęli w konflikt Amerykanów i uciekli.
                      • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 14:27
                       Glupoty opowiadasz. Kto wciagnal USA w sprawy Wietnamu? Francja? Ha ha ha
                       Amerykanie zreszt tez dostali w dupe i to dotkliwiej, ze do dzis maja czkawke.

                       Poglad, ze Francja prowadzila antyeuropejska polityke jest tak samo prawdziwy
                       jak to, ze Amerykanie prowadzili proeuropejska.
                       • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 14:47
                        oppelner_os napisał:

                        > Glupoty opowiadasz. Kto wciagnal USA w sprawy Wietnamu? Francja? Ha ha ha

                        Poczytaj nieco, chłopcze.

                        > Amerykanie zreszt tez dostali w dupe i to dotkliwiej, ze do dzis maja czkawke.

                        Taaak? A gdzie niby i jak dostali w dupę? Co było celem amerykańskiej
                        interwencji? Podpowiem, bo pewnie i tak nie rzucisz się do książek. Obrona
                        Południowego Wietnamu. Militarnie Amerykanie w Wietnamie nie przegrali.
                        Przegrali politycznie. A porażka wynikała m.in. stąd, że nie zdecydowali się
                        odpowiednio wykorzystać swojego potencjału militarnego. Podobny błąd popełnili
                        wcześniej w Korei.

                        > Poglad, ze Francja prowadzila antyeuropejska polityke jest tak samo prawdziwy
                        > jak to, ze Amerykanie prowadzili proeuropejska.

                        Zgadza się. Oba te poglądy są prawdziwe.
                        • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 15:00
                         Koncowe sformuowanie zawiera spora dawke ironii. Nie zauwazyles?

                         Znam cele Amerykanskiej interwencji w Wietnamie. Nie zgadzam sie, ze USA
                         ponioslo tylko kleske polityczna. Wietnamczycy zadali im tez bardzo ciezkie
                         ciosy militarne, ktore okazaly sie nie do zaakceptowania przez amerykanska
                         opinie publiczna.
                         • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 15:11
                          oppelner_os napisał:

                          > Koncowe sformuowanie zawiera spora dawke ironii. Nie zauwazyles?

                          Hehehehe. Sądzisz, że myślałem, że zmądrzałeś?

                          >
                          > Znam cele Amerykanskiej interwencji w Wietnamie. Nie zgadzam sie, ze USA
                          > ponioslo tylko kleske polityczna. Wietnamczycy zadali im tez bardzo ciezkie
                          > ciosy militarne, ktore okazaly sie nie do zaakceptowania przez amerykanska
                          > opinie publiczna.


                          Baaardzo cięzkie. Więcej Amerykanów zginęło w tym czassie w wypadkach
                          drogowych. Tuz przed wycofaniem większości swego kontyngentu, Amerykanie
                          rozpieprzyli komunistyczną ofensywę. Takie to były militarne "porażki".
                          W Wietnamie zawiodła polityczna strategia. Nie można było wygrać grając tak
                          zachowawczo.
                         • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 15:17
                          Porownanie z wypadkami drogowymi jest w pelni nietrafione. W USA rocznie ginie
                          ok. 40 tys. ludzi na drogach.

                          Ja tez juz dawno stracilem nadzieje, ze zaczniesz myslec.
                          Amrykanie rozpiepszyli jednoa ofensywe w poblizu granicy z Kambodza a tu druga
                          nagle wybuchla i to w samym Sajgonie. W dzien opanowali wzgorze a w nocy musieli
                          je opuscic i tak wygladaly te amerykanskie "sukcesy" w Wietnamie
                         • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 15:24
                          Widzę, że całą wiedzę o wojnie w Wietnamie czerpiesz z filmów. A w Polsce w
                          latach 90. ukazao się pare wartościowych publikacji na ten temat. No ale kto by
                          tam ze świty miszcza książki czytał.
                         • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 15:29
                          A kto ci o filmach naopowiadal? Sa inne ksiazki niz polskie. Polska literatura
                          jest bardzo stronnicza i pomija trudne tematy.
                         • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 15:43
                          Hehehehehe. Świetna wypowiedź. To co polskie z definicji stronnicze. Wszystko
                          jasne.
                         • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 16:03
                          Teraz dopiero to odkryles?
                         • slezan Re: Do Slezana 30.03.06, 16:08
                          Ne, no do tej pory jeszcze się łudziłem co do Ciebie, ale teraz widzę, że
                          zaślepia Cię prymitywny antypolonizm. To tłumaczy też charakter Twojego
                          antyamerykanizmu.
                         • oppelner_os Re: Do Slezana 30.03.06, 16:29
                          Ze wszystkim sie zgadzam, z wyjatkiem slowa "prymitywny"

                          Koncze narazie, bo wyjezdzam do domu.
                          Wroce do tematu za godzine.
           • ichklaus Do Slezana 02.04.06, 14:27
            slezan, jak czytam te twoje wypociny, to dochodze do wniosku, ze albo nie
            czytales von Clausewitz'a, albo go czytales i nie zrozumiales, albo zrozumiales
            i .....

            zal mi tylko tych Slazakow, ktorzy jak lemingi podozaja za toba i tobie
            podobnymi.
     • rico-chorzow Re: Miszcza bracia w wierze 30.03.06, 11:56
      slezan napisał:

      > No to stoją - Saddam, który nie przestrzegając rezolucji ONZ, represjonując
      > większość szyicką i Kurdów prowokował do wojny, jest sądzony. I oby nie uniknął
      >
      > kary.

      Tak,Sadam otrzyma karę,ale nie cały świat muzułmańskich terrorystów,którzy będą
      walczyć do.....,wiem?,jak długo,przypomina mi to syndrom - Kain-Abel -,tutaj
      można równoległe do Sląska pociągnąć,zaś inną sprawą jest poczynanie policjanta
      świata-USA-,które wykorzystują sytuację dla własnych zysków i potrzeb,nie
      wspomnę o łamaniu praw człowieka,napędzanych wielkim kapitałem,to jest jedna
      strona medalu,zaś miszcz zapomniał,że właśnie u podnóża jego dobrobytu leży
      właśnie TEN WIELKI KAPITAŁ,bo bez niego nie miałby na struganie.....:)konika:)
      • slezan Re: Miszcza bracia w wierze 30.03.06, 12:09
       Prawa człowieka najczęściej łamane są w tych państwach, które prowadzą krucjatę
       przeciw wielkiemu kapitałowi. Większość zbrodni w XX w. popełniono pod
       sztandarem tej walki.
       • rico-chorzow Re: Miszcza bracia w wierze 30.03.06, 12:23
        Tak,tylko nie zwrócimy(i cały świat) na nie uwagi,gdy wygaśnie era - ropy
        naftowej -.Piasek,pustynia zostaną zadupiem,nie będzie kogoś specjalnie
        interesować,a z pewnością USA.
        • ballest Oppelner, szkoda slow! 30.03.06, 13:11
         Polak zawsze bedzie sie za USA udawal, tak to juz jest od dziesiatkow lat, tego
         niktb nie zmieni, to maja Polacy we krwi i z tego slyna.
         Oni sa wtyczka USA w Europie i zdrajca interesow europejskich, ale jak wiadomo
         zdrajcy sie chetnie wysluchuje, ale sie nim gardzi!
         Tak tez jest POLSKA w Europie traktowana, nie tylko przez kraje europejskie ale
         wlasnie przez USA!
         Takich dupolizaczy wielkiego kapitalu jak Slezan sa miliony w Polsce.

         Dede, racje masz, to prawda, ze nieoficjalnie saudyjscy szejkowie popierali Al
         Kaide! ale skad to jakis strugacz koniczkow wiedziec moze?
         Moze to znajde gdzies !
         • oppelner_os Re: Oppelner, szkoda slow! 30.03.06, 13:17
          Tak Ballest ale Slezan tego nie rozumie albo tak jest zaprogramowany:)
          Amiki tak "kochaja" swojego polskiego sojusznika, ze olewaja jego prosby o
          zniesienie wiz wjazdowych, he he
          • slezan Re: Oppelner, szkoda slow! 30.03.06, 13:26
           Pieprzycie jak potłuczeni. Takie bachory z piaskownicy. Trzeba być mocno
           zdziecinniałym, żeby rozmawiać o stosunkach międzynarodowych w kategoriach
           miłosci czy sympatii. Analitycy w krótkich spodenkach, heheheh.
           • oppelner_os Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 13:50
            Wlasnie to samo chcialem powiedziec o tobie.
            Wybrales opcje amerykanska i probujesz dorobic do tego teorie.

            Niestety za cienki jestes w te klocki, Slezan.
            Zajmij sie tym struganiem, bo tracisz czas, he he

            Dopoki widzisz swiat oczami Polaka, dopoty opcja amerykanska bedzie jedyna
            sluszna dla ciebie, co nie znaczy najlepsza.
            • slezan Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 14:04
             Jak zwykle kiedy zbierasz baty, usiłujesz w podobny, dość nieudolny sposób
             uciec z narożnika. Na razie w świetle konkretów sypnęła się Twoja ulubiona
             stara lewacka teoria "wojny o ropę". To wyjechałeś mi tu z miłością.
             Rozbrajające! Polityka międzynarodowa to gra interesów, w której biorą udział
             różne podmioty. Są w niej wielcy gracze, tacy jak USA. Ich strategia jest
             wynikiem działania różnych czynników, na które przeciętny Europejczyk nie ma
             więszego wpływu. Przy USA RFN czy Francja to są geszefciarze i będą nimi tak
             długo, dopóki różne Schroedery budować będą nie europejską jedność, lecz
             rosyjskie rurociągi. Jak dorośniecie (balleścikowi to już nie grozi), to może
             zadacie sobie pytanie co jest alternatywą dla amerykańskiej strategii i
             amerykańskiej hegemonii. Na razie ujadacie nie proponując nic w zamian. Ja wolę
             uznać, że USA jako globalny gracz popełniają wiele błędów, ale jest to jedyny z
             globalnych graczy, który nie stanowi zagrożenia dla zachodniej cywilizacji.
             Poczytajcie sobie Huntingtona, może poszerzy to Wasze horyzonty.
             • oppelner_os Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 14:22
              Powiedzial co wiedzial. Piszesz, ze ...sa wielcy gracze. Jacy? USA? To z kim
              graja? To nie Schroedery rozbijaja europejska jednosc a Polacy, ktorzy jak
              zwykle, z szabelka przed szereg wyskakuja. Rurociag to decyzja gospodarcza a nie
              polityczna. Rzad niemiecki nie zainwestuje w to przedsiewziecie ani centa.
              Jezeli znajomosc polityki zagranicznej uzalezniasz od przeczytania tej czy inne
              pozycji, to gratuluje obiektywnej wiedzy w tej dziedzinie. Poza tym nigdzie nie
              uciekam ale od czasu do czasu musze sie zajac sprawami zawodowymi i jestem tu na
              forum do godziny 17.00 tak z doskoku.
              • slezan Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 14:44
               oppelner_os napisał:

               > Powiedzial co wiedzial. Piszesz, ze ...sa wielcy gracze. Jacy? USA?

               Jeżeliw to wątpisz, to tkwisz głębiej w piaskownicy niż myślałem.

               > To z kim
               > graja?

               A choćby z Rosją, Europą, Chinami czy Iranem. Z wieloma i na wielu
               płaszczyznach.

               > To nie Schroedery rozbijaja europejska jednosc a Polacy, ktorzy jak
               > zwykle, z szabelka przed szereg wyskakuja.

               Taaaak, bo Polacy to w ogóle mają wiele do powiedzenia. Ale z Ciebie
               dzieciuch:-).

               > Rurociag to decyzja gospodarcza a ni
               > e
               > polityczna. Rzad niemiecki nie zainwestuje w to przedsiewziecie ani centa.

               Hehehehehe. Niepolityczna? :-)))

               > Jezeli znajomosc polityki zagranicznej uzalezniasz od przeczytania tej czy
               inne
               > pozycji, to gratuluje obiektywnej wiedzy w tej dziedzinie.

               Są książki, które trzeba znać, choc nie trzeba się z nimi zgadzać. A
               przynajmniej trzeba znać postawione tam tezy.

               • oppelner_os Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 14:52
                No widzisz sam, ze Europa tez jest graczem. Kto tworzy Europe? W tej chwili
                Niemcy i Francja, bo Anglia sprzymierzyla sie z USA. Ja jestem za Europa.

                Nie twierdze, ze Polacy maja cos do powiedzenia, choc im sie to marzy:)

                Rurociag to przede wszystkim decyzja gospodarcza. Ani BASF ani E.ON nie beda do
                tego interesu dokladac.

                Zamiast czytac czesto nieaktualne ksiazkowe analizy lepiej poczytac biezace
                komentarze w prasie o uznanej renomie (chocby Financial Times czy der Spiegel.
                Czesto nieaktualne tezy utrudniaja obiektywne spojrzenie na biezace wydarzenia.
                Stare analizy czesto nie wytrzymuja proby czasu.
                • slezan Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 15:06
                 oppelner_os napisał:

                 > No widzisz sam, ze Europa tez jest graczem.

                 Trzecioligowym. Zbieranina chopcow z placu.

                 > Kto tworzy Europe? W tej chwili
                 > Niemcy i Francja, bo Anglia sprzymierzyla sie z USA. Ja jestem za Europa.

                 Wylizującą rowek Rosji. Gratuluję. Ja wolę rowek amerykański.

                 >
                 > Nie twierdze, ze Polacy maja cos do powiedzenia, choc im sie to marzy:)
                 >
                 > Rurociag to przede wszystkim decyzja gospodarcza. Ani BASF ani E.ON nie beda
                 do
                 > tego interesu dokladac.

                 Tak, oczywiście, ropa nie ma nic wspólnego z polityką. Wcześniej twierdziłeś
                 coś zupełnie innego.

                 >
                 > Zamiast czytac czesto nieaktualne ksiazkowe analizy lepiej poczytac biezace
                 > komentarze w prasie o uznanej renomie (chocby Financial Times czy der Spiegel.
                 > Czesto nieaktualne tezy utrudniaja obiektywne spojrzenie na biezace
                 wydarzenia.
                 > Stare analizy czesto nie wytrzymuja proby czasu.

                 Spiegel to jak cholera renomowana i klasowa gazeta. W tego typu prasie nie
                 publikuje się długofalowych wizji.
                 • oppelner_os Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 15:11
                  Ropa to wazny argument dla Amis a dla innych mniej.
                  Europa jest pierwszoligowym graczem. To co mowisz to banialuki i tyle.

                  Pewno Wprost lub GW sa bardziej renomowanymi pismami, he he
                  • slezan Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 15:14
                   Taaaak. Pierwszligowy gracz, który nie potrafi rozwiązać na swoim terenie
                   żadnego poważnego konfliktu bez pomoicy USA. Teraz się ośmieszasz.
                   Marginalizacja Europy to dość pwoszechnie dostrzegane zjawisko. Widzę jednak,
                   że Niemcy i Francuzi lubią żyć złudzeniami. Niedługo tylko to im zostanie.
                   Gdyby jeszcze pobożni byli, to mogliby może wymodlić realizację startegii
                   lizbońskiej:-).
                   • ballest Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 16:18
                    slezan napisał:

                    > Taaaak. Pierwszligowy gracz, który nie potrafi rozwiązać na swoim terenie
                    > żadnego poważnego konfliktu bez pomoicy USA. Teraz się ośmieszasz.
                    > Marginalizacja Europy to dość pwoszechnie dostrzegane zjawisko. Widzę jednak,
                    > że Niemcy i Francuzi lubią żyć złudzeniami. Niedługo tylko to im zostanie.
                    > Gdyby jeszcze pobożni byli, to mogliby może wymodlić realizację startegii
                    > lizbońskiej:-).

                    Slezaneczku, jaki to powazny konflikt rozwiazali Amerykanie, jaki W Korei;) ?
                    W Vietnamie?, moze w Somalii, czy w Jugoslawii,gdzie sie calkowicie zgubili, w
                    Afganistanie, a moze na Bliskim Wschodzie Israel/ Palestyna?
                    W Iraku nawet o konflikcie mowic nie mozna, tylko o stworzeniu konfliktu!
                    Slezaneczku, idz sie utop, albo lepiej zabierz sie za dutko, bo tym to nawet
                    slepy operowac potrafi, jesli wprawe ma!
                    • rico-chorzow Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 16:20
                     ballest napisał:

                     > slezan napisał:
                     >
                     > > Taaaak. Pierwszligowy gracz, który nie potrafi rozwiązać na swoim terenie
                     >
                     > > żadnego poważnego konfliktu bez pomoicy USA. Teraz się ośmieszasz.
                     > > Marginalizacja Europy to dość pwoszechnie dostrzegane zjawisko. Widzę jed
                     > nak,
                     > > że Niemcy i Francuzi lubią żyć złudzeniami. Niedługo tylko to im zostanie
                     > .
                     > > Gdyby jeszcze pobożni byli, to mogliby może wymodlić realizację startegii
                     >
                     > > lizbońskiej:-).
                     >
                     > Slezaneczku, jaki to powazny konflikt rozwiazali Amerykanie, jaki W Korei;) ?
                     > W Vietnamie?, moze w Somalii, czy w Jugoslawii,gdzie sie calkowicie zgubili, w
                     > Afganistanie, a moze na Bliskim Wschodzie Israel/ Palestyna?
                     > W Iraku nawet o konflikcie mowic nie mozna, tylko o stworzeniu konfliktu!
                     > Slezaneczku, idz sie utop, albo lepiej zabierz sie za dutko, bo tym to nawet
                     > slepy operowac potrafi, jesli wprawe ma!

                     Ato jako jeden z pierwszych uznał Chorwację?:)
                     • oppelner_os A co ma piernik do wiatraka??? 30.03.06, 16:27
                    • slezan Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 16:25

                     Zauważyłeś, ogarnięty demencją boroku, że istnieje dziś niekomunistyczna Korea
                     Południowa? A może umknęło Twemu bystremu umysłowi (hehehehehe), że w byłej
                     Jugosławii panuje względny spokój? Że Kadafi cicho siedzi też wolisz nie
                     wspominać, bo bardzo Cię to musi boleć, prawda?
            • rico-chorzow Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 14:39
             oppelner_os napisał:

             > Wlasnie to samo chcialem powiedziec o tobie.
             > Wybrales opcje amerykanska i probujesz dorobic do tego teorie.
             >
             > Niestety za cienki jestes w te klocki, Slezan.
             > Zajmij sie tym struganiem, bo tracisz czas, he he
             >
             > Dopoki widzisz swiat oczami Polaka, dopoty opcja amerykanska bedzie jedyna
             > sluszna dla ciebie, co nie znaczy najlepsza.


             Więc proltariusze wszystkich krajów łączcie się pod wodzą miszcza:)
             • oppelner_os Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 14:43
              To bardzo ciekawe Rico, co piszesz o tych proletariuszach. Tak sie sklada, ze z
              ta opcja nie mam nic wspolnego a wrecz przeciwnie.
              • rico-chorzow Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 14:46
               oppelner_os napisał:

               > To bardzo ciekawe Rico, co piszesz o tych proletariuszach. Tak sie sklada, ze z
               > ta opcja nie mam nic wspolnego a wrecz przeciwnie.

               Ich kann lesen.
               • oppelner_os Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 14:54
                Ich bin nicht so sicher, dass du lesen kannst:)
                • rico-chorzow Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 15:02
                 oppelner_os napisał:

                 > Ich bin nicht so sicher, dass du lesen kannst:)

                 Hast Du gelesen und verstanden,was ich geschrieben habe:),und bist Du Dich
                 immernoch so sicher?:)
                 • oppelner_os Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 15:08
                  Schreib lieber fehlerfrei auf polnisch:)

                  Ja klar, habe ich alles gut verstanden, was du geschrieben hast.
                  Wieso fragst du?
                  • rico-chorzow Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 15:42
                   Frage nach Deiner Frage,;)
                   • oppelner_os Re: Slezan, szkoda slow! 30.03.06, 15:55
                    O jakie pytanie sie rozchodzi?
             • rico-chorzow Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 14:45
              panowie co wolicie,władzę islamistycznych terrorystów czy wielki kapitał i ucisk
              USA?.....................,chcecie tak wylądować jak Sląsk z Polską?:))
              • rico-chorzow Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 14:50
               Widzę już Ballesta z turbanem i czerwoną gwiazdką na nim:)
               • oppelner_os Ha ha ha.......ha...................... ........ha 30.03.06, 14:55
              • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 14:55
               A czy nie ma innej alternatywy?
               • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 14:59
                Hegemonia Chin.
                • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 15:02
                 Moim zdanie Europa ma wlasne atuty i to jest jajlepsza alternatywa. Czyz sam nie
                 powiedziales, ze Europa jest jednym z globalnych graczy (z wylaczeniem Polski)
                 • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 15:16
                  Hehehehe. Pobożne życzenia.
                  Chyba w tych "renomowanych czasopismach" czytasz jedynie nagłówki.
                  • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 15:19
                   A ty czytasz tytul ksiazki i jej autora?
                   No moze czasem wstep...he he
                   • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 15:21
                    To już i tak sporo jak na standardy ustanowione przez Ciebie i resztę świty
                    miszcza na tym forum.
                    Jak tam realizacja strategii lizbońskiej?
                    • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 15:37
                     Pomiedzy 2000 a 2006 sporo sie wydarzylo.
                     W 2000 nikt nie przewidzial, ze nastapi zalamanie sie koniunktury gospodarczej
                     na swiecie jako wynik miedzy innymi atakow na WTC. Ponadto optymizm z
                     rozszerzenia UE juz dawno opadl za sprawa Polakow
                     • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 15:44
                      Taak, oczywiście, wszystkiemu winni Polacy. Biednym Niemcom nieustannie nogę
                      podstawiają. Hehehe.
                      • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 15:49
                       Nie tylko Niemcom-Slazakom tez:)

                       Tak na marginesie jestem zwolennikiem koncepcji tzw. Malej UE, w oparciu o
                       Wlk. Brytanie Niemcy i Francje.
                       • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 15:54
                        To już będzie IV liga:-).
                        • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 16:06
                         To bedzie superliga, bez polskich hamulcow:)
                         • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 16:06
                          ...i proamerykanskich koni trojanskich:)
                         • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 16:12
                          Wystarczy niemieckie i francuskie zamiłowanie do socjalu. A Wielka Brytania Wam
                          pomacha na pożegnanie.
                         • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 16:16
                          Prorok? Jasnowidz czy czarodziej?
                         • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 16:19
                          Ponoć czytasz "renomowane czasopisma". Nie piszą w nich o rosnącym dystansie
                          między anglosaskim i kontynentalnym pojmowaniem gospodarki?
                          A może tak się zaczytałeś, że nie dostrzegeś stagnacji w gospodarce niemieckiej
                          i francuskiej?
                         • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 16:21
                          Amerykanska gospodarka pewno rozkwita, he he
                         • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 16:26
                          Ma się całkiem nieźle. Na tyle nieźle, że daje pracę coraz większym rzeszom
                          ludzi z całego świata. Niemcom też.
                         • oppelner_os Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 18:49
                          Takie bajki to mozesz opowiadac Arniemu-moze uwierzy.
                          Rekordowe bezrobocie, deficyt budzetowy, minimalny wzrost - jednym slowem kolos
                          na slomianych nogach.
                         • slezan Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 18:52
                          No jakie to bezrobocie i jaki ten wzrost w porównaniu z Niemcami i Francją?
                          Heheheh. A jeszcze jakie prognozy demograficzne w porównaniu z europejską
                          trupiarnią?
                         • rico-chorzow Re: Pytanie w tym starym sporze, 30.03.06, 16:18
                          Też USA Polsce:)