Dodaj do ulubionych

Niemiecki rodowod "polskiej" szlachty ?

12.02.07, 14:02
Przez pomylka wraziou uech ten temat na Silesiana, ale nie szkdodzi!
wsadzymy ten temat jeszcze raz na nasze forum,
"Nie chce znowu tu burzyc stare pomniki, ale czytajac o niemieckich
siedlerach, moge z pewnoscia twierdzic, ze ponad 50 % polskiej szlachty
sredniowiecznej ma rodowod niemiecki.

"Szlachta ukształtowała się w Europie w średniowieczu, najczęściej jednak
wywodzi się pochodzenie klasy szlacheckiej z dawniejszych czasów, z
arystokracji plemiennej (wodzowie plemion, starszyzna, uprzywilejowane kasty
wojowników) okresu wędrówki ludów. Pierwszymi szlachcicami byli niewątpliwie
rycerze, grupa uprzywilejowana i obdarzana przywilejami przez władców, jako
główne ich oparcie w dążeniu do władzy i w jej utrzymywaniu. Później jednak
godność szlachecką można było uzyskać poprzez uszlachcenie (w nagrodę za
zasługi dla władcy) lub zwykłą drogą kupna tytułu."
Obserwuj wątek
  • ballest Re: Niemiecki rodowod "polskiej" szlachty ? 12.02.07, 14:08
   Juz slowo "Szlachta" jest pochodzenia niemieckiego.

   Zyndram z Maszkowic, to pierwszy kerego wymienic mozna, ze z niemieckiego rodu
   jest.
   • annak12 Re: Niemiecki rodowod "polskiej" szlachty ? 12.02.07, 14:20
    To te wszystkie cechy-skłonność do wojaczek,pieniactwo,wszczynanie
    rozbojów,ograniczony choryzont mysślenia,zawziętość,mściwość,poczucie wyższości
    nad ogółem społeczeństwa,kłótliwość,pysznienie,bufonada....-padousz,że Niemcom
    zawdzięczają.Teraz to se nie dziwiam ,że doprowadzieli Polska do rozbiorów:)
    • ballest Re: Niemiecki rodowod "polskiej" szlachty ? 12.02.07, 14:34
     Tys to richtig ujola, na to wyglondou!
     Tylko nie calou szlachta byla niemieckou!;)
     • ballest Zyndram z Maszkowic 12.02.07, 20:04
      www.nsi.pl/almanach/art-ludzie/zyndram_z_maszkowic.htm
      ZYNDRAM Z MASZKOWIC

      Has³o encyklopedyczne bohatera grunwaldzkiego, wodza lewego skrzyd³a wojsk
      polsko-litewskich, tego skrzyd³a, które samo niemal zwar³o siê z Krzy¿akami w
      ciê¿kim boju i odnios³o nad nimi zwyciêstwo, jest zwiêz³e i krótkie: „... rok
      urodzenia nie znany- zmar³ w 1414. Miecznik krakowski od 1404. Pochodzi³ z
      rodziny mieszczañskiej. W roku 1390 podczas obrony Litwy przed Krzy¿akami
      popieraj¹cymi ksiêcia Witolda otrzyma³ dowództwo zamku w Kamieñcu Litewskim
      zdobytym przez Jagie³³owe wojska. Przed bitw¹ grunwaldzk¹ mianowany oboŸnym, na
      polecenie króla rozstawia³ wojska do bitwy".

      Jan D³ugosz podaje cenn¹ wiadomoœæ o pochodzeniu Zyndrama, i¿ posiada³ w
      herbie „S³oñce". Imiê i jego znak skierowa³y badaczy do heraldyki zachodnio­
      europejskiej. Imiê Sintrammus, Sinthram, Sindram znane by³o zw³aszcza w
      Niemczech, choæ ma³o u¿ywane.

      Ród, w którym to imiê by³o dziedziczne, znajdowa³ siê na prze³omie wieku
      XIII/XIV na Œl¹sku w Bielawie pod Raciborzem. Dziedzicznym so³tysem tej wsi by³
      w wieku XIII Zyndram, który mia³ trzech synów: Piotra, Zyndrama i Henryka. Ci
      dwaj ostatni znów mieli synów Zyndramów.

      Na prze³omie wieku XIII/XIV istotne by³y stosunki S¹cza ze Œl¹skiem. Pochodz¹ca
      ze Œl¹ska rodzina Divesów, która sta³a u korzeni S¹czów, by³a na Œl¹sku w wieku
      XIII-XIV silnie rozrodzona. Rajca s¹decki Jan Dives (Bogacz) pojawia siê w
      S¹czu wspó³czeœnie z Zyndramem - ojcem Miko³aja. Ten¿e Miko³aj œwiadczy w roku
      1329 na jednym dokumencie z dwoma synami Jana Divesa. Z kolei na jednym z
      dokumentów klasztoru henrykowskiego na Œl¹sku œwiadczy (jest jego œwiadkiem) w
      roku 1321 Piotr z Bielawy - syn Zyndrama razem z Janem Divesem. Koloniœci
      niemieccy zasiedlaj¹c miasta polskie nie zrywali od razu stosunków z krajem
      macierzystym, z którym ³¹czy³y ich interesy prawne, gospodarcze i spo³eczne.
      Wykrycie œl¹skiego pochodzenia rodziny Divesów i stwierdzenie ich bliskich
      stosunków zarówno z polskimi Zyndramami i dziedzicami Bielawy, powi¹zania
      œl¹skich i s¹deckich Zyndramów.

      Maszkowice s¹deckie wi¹¿e tradycja z imieniem Zyndrama, a potwierdza tê
      ³¹cznoœæ we wspó³czesnych Ÿród³ach historycznych wystêpowanie Zyndrama jako
      ziemianina krakowskiego.

      Z Maszkowicami spotykamy siê pierwszy raz w dokumencie ksiê¿nej Kingi
      wystawionym dla klarysek staros¹deckich w roku 1280. Maszkowice przetrwa³y jako
      wieœ klasztorna do kasaty józefiñskiej, tj. do roku 1782.

      Jan D³ugosz podaje w swojej Liber Beneficiorum (Ksiêdze uposa¿eñ), ¿e w
      Maszkowicach istnia³ gródek. Nie okreœli³ jednak jego charakteru, ani nie poda³
      w³aœciciela. Po³o¿enie maszkowickiego gródka na wzgórzu, które do dzisiaj
      zw¹ „góry Zyndrama" wskazuje, ¿e s³u¿y³ on jako zabezpieczenie biegn¹cej
      brzegiem Dunajca drogi z Wêgier do Polski. Prócz Maszkowic zachowa³y œlady
      gródków obronnych wsie: Wietrznica, Zabrze¿, Czarny Potok. By³y one w³asnoœci¹
      staros¹deckiego klasztoru i rajcowie s¹deccy pe³nili so³ectwo w tych wsiach. W
      roku 1325 rajca s¹decki Pelerman Dives rz¹dzi³ w charakterze klasztornego
      so³tysa w Czarnym Potoku. Przeznaczeniem tych gródków by³o broniæ klasztoru i
      jego w³oœci po³o¿onych wzd³u¿ Dunajca, a osadzenie na nich rajców s¹deckich
      jako so³tysów, by³o wynikiem wspólnoty interesów klasztoru i miasta - potrzeba
      wspólnej obrony. Za³o¿yciela gródka w Maszkowicach szukaæ wiêc nale¿y poœród
      pierwszych mieszczan (staro) - s¹deckich na prze³omie XIII/XIV w.

      W szeregu rajców s¹deckich, którzy w roku 1329 zawarli uk³ad z mieszczañstwem
      krakowskim o drogê handlow¹ z Wêgier do Torunia by³ Miko³aj syn Zyndrama. Ten¿e
      Miko³aj, syn Zyndrama, wystêpuje samodzielnie w roku 1329 poœród drugiej
      generacji mieszczan s¹deckich - st¹d wniosek, ¿e ojciec jego ¿y³ u schy³ku
      wieku XIII. On¿e móg³ byæ jako pierwszy z Zyndramów dzier¿¹cych so³ectwo w
      gródku w Maszkowicach.

      Najstarsza wzmianka Ÿród³owa o Zyndramie z Maszkowic znajduje siê w roku 1388 w
      aktach s¹du leñskiego bieckiego. W akcie pod dat¹ 2 czerwca niejaki Piotr
      so³tys powierza Zyndramowi prowadzenie swojej sprawy. Z kart ksi¹g s¹dowych w
      Bieczu imiê Zyndrama nie schodzi przez blisko æwieræ wieku. Zwi¹zek Zyndrama z
      s¹dem w Bieczu stwierdza dokument samego Zyndrama wydany w Jaœle dnia 4
      paŸdziernika 1389 r., znany tylko z zatwierdzenia królewskiego z roku 1428.
      Kontakty Zyndrama z s¹dem w Bieczu œwiadcz¹, ¿e ten¿e posiada³ w ziemi bieckiej
      swe dobra. Z dokumentu wydanego ju¿ po œmierci Zyndrama przez króla W³adys³awa
      Jagie³³ê w roku 1426 wynika, ¿e Zyndram z Maszkowic posiada³ z nadania
      królewskiego w ziemi bieckiej wsie: Jaœliska, Zyndranowa, Lubatowa, Jasionka i
      Królików. W DOKUMENCIE TYM ZAZNACZONA JEST SIEDZIBA RYCERZA- MASZKOWICE.
      Dokument królewski nie podaje daty nadania tych dóbr. W ksiêgach s¹du w Bieczu
      wzmianki o Zyndramie rozpoczynaj¹ siê w latach miêdzy 1386 a 1388. Oprócz wsi
      w³asnej - Maszkowic - oraz nadanych Jaœlisk z przyleg³oœciami posiada³ Zyndram
      tenutê z królewszczyzn, dzier¿awi³ bowiem klucz ma³ogojski i jasielski.

      Zyndram z Maszkowic, dziedzic so³tysiego gródka w dobrach staros¹deckich
      klarysek, zdo³a³ stworzyæ sobie w pó³nocno-wschodniej Ma³opolsce doœæ znaczn¹
      fortunê.

      Jedynym Ÿród³em do dziejów Zyndrama z Maszkowic w okresie wojny grunwaldzkiej
      s¹ Roczniki Jana D³ugosza. W ich czêœci, w których historyk opowiada o
      zdarzeniach pod Grunwaldem w dniach 9 i 10 lipca 1410 r. odczytaæ mo¿na, ¿e
      Zyndram zosta³ mianowany przez W³adys³awa Jagie³³ê „officium principis
      militae" - dowodz¹cym wypraw¹ wojenn¹.

      Doœwiadczenia wojenne Zyndrama i jego zdolnoœci wodzowskie musia³y byæ dobrze
      znane królowi i rycerstwu, skoro poruczono mu tak wa¿n¹ funkcjê. Potomek, co
      prawda szlacheckiego, ale so³tysiego rodu, ani tradycj¹, ani fortun¹ g³oœnego,
      przewodzi³ dygnitarzom królestwa-wojewodom i kasztelanom. W³adza Zyndrama
      rozci¹ga³a siê na wojska królewskie i ksiêstwa mazowieckiego. Wojska litewskie
      poddane by³y w³adzy ksiêcia Witolda, który mia³ z Zyndramem równorzêdne
      stanowisko.

      Król W³adys³aw Jagie³³o by³ g³ównodowodz¹cym wojsk, ale rada wojenna
      postanowi³a, aby król nie bra³ udzia³u w walce, gdy¿ ceniono jego ¿ycie „za
      • ballest Tarnowscy 12.02.07, 20:16
       "Tarnowscy, polski ród magnacki, właściciele znacznych dóbr w Małopolsce.
       Nazwisko wywodzi się od Tarnowa - siedziby rodu. Najsłynniejszym
       przedstawicielem rodu był hetman Jan Amor Tarnowski. Protoplastą Tarnowskich
       był komes Spycimir Leliwita, dlatego herbem rodu została Leliwa.

       Współcześnie potomkowie rodu magnata Tarnowskiego zamieszkują w ziemi
       ciechanowskiej. Najmłodszymi potomkami są Maria Karolina Tarnowska, urodzona w
       1985 roku, a także Jakub Jan Tarnowski, urodzony w 1989 roku, oraz jego brat
       Maciej Michał Tarnowski urodzony w 1993 roku."
       ;)
       • ballest To pisze Dabkowski 12.02.07, 20:33
        " W ocenie Dąbkowskiego ważną rolę odegrali niemieccy przybysze w kształtowaniu
        miejscowego stanu szlacheckiego. "Cały szereg rodzin szlacheckich polskich -
        pisał - wywodzi swój początek z Niemiec [...] Osoby pochodzące ze szlachty
        niemieckiej, nie zamknięte murami miejskimi, podległe prawu ziemskiemu, uległy
        pod wpływem otoczenia polonizacji o wiele szybciej niż Niemcy mieszkający w
        miastach" [22]. Przemysław Dąbkowski wymienił zasłużonych dla ziemi sanockiej
        przedstawicieli tej nacji i ich osiągnięcia [23]."

        www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/nr5/artykuly/nowacki_dabkowski.html
        • ballest Jacimirscy! 12.02.07, 20:36
         "W kolejnej pracy, zatytułowanej Fryderyk Jacimirski, miecznik sanocki. Studium
         historyczno-obyczajowe z XV wieku Dąbkowski ujawnił zamiłowanie do badania
         dziejów rodzin szlacheckich. Rozpoczął ją od opisu rodzinnej miejscowości
         swojego bohatera. "Na pogórzu karpackim - pisał - wśród łagodnych wzgórz,
         pokrytych gęstymi dziewiczymi lasami, poprzecinanymi niewielkimi wprawdzie,
         lecz bystrymi potokami, leżał Jaćmierz, siedziba pana miecznika. Niezbyt obfite
         przekazały nam źródła o niej wiadomości. Początkowo nazywana wsią (villa), od
         roku 1457 podniesiona do godności miasteczka (oppidum), zatrzymała ten tytuł do
         końca naszego okresu [do schyłku XV w. - R.N.]. Jak długo Jaćmierz była wsią,
         jego ludność, pochodzenia prawdopodobnie węgierskiego, po części może
         wołoskiego lub ruskiego, zajmowała się prawie wyłącznie rolnictwem. Od chwili
         przekształcenia w miasteczko napłynęło tam sporo Niemców, którzy w połowie XV
         w. stanowili ponad połowę mieszkańców [...] Z czasem część z nich zajęła się
         rzemiosłem i handlem. W miasteczku, posiadającym już w tym czasie dwa
         przedmieścia, wyróżniało się kilka znaczniejszych budowli, w tym kościół,
         plebania i obwarowany dwór miecznika [...] lasów było w okolicy pod dostatkiem.
         Zalegały one zwartą przestrzeń między Jaćmierzem a Zarszynem i Wzdowem.
         Obszerne łąki i pastwiska nadawały się do hodowli bydła. Ziemia nie była zbyt
         urodzajna [...] W połowie XV w. Jaćmierz liczył około 300 mieszkańców [...] W
         1468 r. przedstawiał wartość około 1500 grzywien" [32]. Rozpoczynając rys życia
         Fryderyka Jacimirskiego autor zaznaczył, że nie doszedł on do wielkich
         godności, gdyż do końca życia piastował tylko dość skromny w hierarchii
         ziemskiej urząd miecznika sanockiego. Podkreślił jego niemieckie pochodzenie
         [33], a jednocześnie stwierdził, że był typowym przedstawicielem
         ówczesnego "społeczeństwa szlacheckiego". "
         • ballest Weyherowie 12.02.07, 20:45
          "Weyherowie herbu Weiher - stary ród pochodzenia prawdopodobnie niemieckiego,
          związany silnie z historią Pomorza, gdzie wielu Weyherów piastowało od XV do
          XVII wieku ważne funkcje administracyjne. Najbardziej znanymi postaciami rodu
          byli:

          Ernest Weiher (1517–1598), wojewoda chełmiński, starosta pucki.
          Jan Weiher (syn poprzedniego) (1580–1626), starosta pucki.
          Jakub Weiher (syn poprzedniego) (1609–1657), wojewoda malborski, założył miasto
          Wejherowo, fundator Kalwarii Wejherowskiej. "

          pl.wikipedia.org/wiki/Weyher
          • ballest Ostrowscy 12.02.07, 20:48
           pochodza z Lotaryngii
           • ballest Balowie 12.02.07, 22:38
            pl.wikipedia.org/wiki/Balowie
            ;)
            • ballest Lewandowscy 13.02.07, 10:22
             "Najwcześniejsze wzmianki: Herb nabyty w czasach króla Władysława Łokietka.
             Herb ma pochodzenie niemieckie (frankońskie).
             Herbowni:
             Firlejowie, Lewart, Lewandowski,"

             pl.wikipedia.org/wiki/Lewart_%28herb_szlachecki%29
             • ballest Boiszewski, Jazwiecki, Kazimirski, Starowiejski! 13.02.07, 11:02
              Białkowski, Biberstein, Błoński, , Momot, Odroclew, Odrwolff, Radziejowski,
              Rydalski, Sebieński, Starowiejski

              pl.wikipedia.org/wiki/Biberstein_%28herb_szlachecki%29
              • ballest Fredro- Szlachta wloska? 13.02.07, 11:10
               Herbowni:
               Jednym z najbardziej znanych herbownych był Aleksander Fredro (1793-1876).
               Herbu używało ponad 140 rodzin i ponad 241 nazwisk posługujących się tym herbem.

               pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%84cza_%28herb_szlachecki%29
               • ballest Ossowski - Szlachta niemiecka 13.02.07, 11:25
                pl.wikipedia.org/wiki/Brochwicz_%28herb_szlachecki%29
                • ballest Ile % szlachty ma polskie korzenie 13.02.07, 21:50
                 50% Niemcy
                 15% Tatarzyni
                 15% Litwini
                 10% Rusini
                 5% Wegrzy

                 jak jeszcze Czesi, Slowacy, Wlosi, Francuzi itd, to ile bylo w koncu tej
                 prawdziwej polskiej szlachty?

                 Tak wiec to, ze Polska upadla zawdziecza tylko szlachcie obcej krwi!
                 • ballest Na Silesianie pierdouy piszom! 15.02.07, 22:36
                  Wengierski som herbu Wieniawa, na pierwszy rzut oka naprawde slowianski, ale
                  jak sie wezmie pod uwage kolonizacje Moraw i zawolanie

                  " Legenda herbowa [edytuj]
                  Z herbem tym związana jest legenda o rycerzu imieniem Lastek. Będąc na
                  polowaniu z księciem morawskim, Lastek własnoręcznie schwytał żubra, łapiąc go
                  za rogi. Następnie włożył mu w nozdrza pierścień z dębowej gałęzi i
                  przyprowadził księciu. Gdy na chwilę oddał żubra innemu rycerzowi, zwierzę
                  wyrwało się, a Lastek zmuszony był mieczem odciąć żubrowi głowę. Za ten
                  bohaterski czyn Lastek otrzymał ziemię i herb.

                  Zawołanie: Pernsten, Pernstyn."

                  Tak wiec wiymy kim byli ci "MORAWIANIE" z niemieckim zawolaniem;)


                  pl.wikipedia.org/wiki/Wieniawa_(herb_szlachecki)#Opis_herbu
                  Tak lekko mozna obalac idiotyczne tezy na Silesianie!
                  • sloneczko1 Re: Na Silesianie pierdouy piszom! 15.02.07, 22:50
                   jak sie niy myla tyś tysz je szlachcic;)
                   • ballest Re: Na Silesianie pierdouy piszom! 16.02.07, 06:50
                    Faktem jest, ze Wegierscy to niemieckou szlachta, kerou z Moraw do Pilchowitz
                    przyszua

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka