Dodaj do ulubionych

Budowy, budowy - REAKTYWACJA

27.06.07, 12:42
Poniżej w kilku postach (ze względu na obszerność) zamieszczone zostanie
pismo otwarte skierowane w imieniu mieszkańców Zielonej Białołęki do urzędów
i instytucji mogących mieć wpływ na inwestycje dokonywane w naszej okolicy.
Trwało to wszystko bardzo długo – tekst zasadniczy gotowy był już właściwie
pod koniec kwietnia br., ale konieczność dokonania szeregu zmian, uzupełnień
i konsultacji spowodowała, że upubliczniony zostaje on dopiero w dniu
dzisiejszym.
Niestety, jak na razie pismo firmować musimy my sami – mieszkańcy Zielonej
Białołęki. Apelujemy więc do wszystkich którym na sercu leży przyszłość
naszej części dzielnicy o powiadomienie sąsiadów i rozpowszechnienie jego
treści, zbieranie podpisów (jeżeli taka akcja będzie przeprowadzana) A NADE
WSZYSTKO O PRZESŁANIE TREŚCI PISMA NA NASTĘPUJĄCE ADRESY MAILOWE
(rozkodowanie adresatów na końcu materiału):
ajaworska@warszawa.um.gov.pl
ljaworski@warszawa.um.gov.pl
wsr@mazowieckie.pl
aronikier@mazowieckie.pl
sekretariat@białołęka.waw.pl
srd@białołęka.waw.pl
Każdy mail jest ważny, każdy potwierdza wagę sprawy i zainteresowanie
mieszkańców Zielonej Białołęki poruszonymi tematami. Naprawdę nie wymaga to
dużo czasu, a efekt może być tylko wtedy gdy wystąpimy w dużej grupie.
Jeśli ktoś z Was ma możliwości przekazania treści pisma do mass mediów,
organizacji ekologicznych lub rozpowszechnienia go w inny sposób albo pomysł
na skierowanie do jeszcze innych organizacji instytucji niech to zrobi.
Obserwuj wątek
  • jogger007 Pismo otwarte cz. I 27.06.07, 12:44
   LIST OTWARTY   Pismo niniejsze skierowane jest do wymienionych w załączeniu instytucji i
   urzędów oraz w formie listu otwartego do organizacji ekologicznych, mass
   mediów, a także wszystkich ludzi dobrej woli, którzy uważają że warto chronić
   środowisko, w którym żyjemy.

   ZACHOWAĆ ZIELONĄ BIAŁOŁĘKĘ

   Zielona Białołęka to obszar od kilkudziesięciu lat należący administracyjnie do
   m.st. Warszawa, usytuowany pomiędzy: Trasą Toruńską, Kanałem Królewskim
   (Żerańskim) a pasem lasów tworzących kompleks Puszczy Słupeckiej. Przez wiele
   lat od czasu włączenia do Warszawy tereny Zielonej Białołęki stanowiły oazę
   ciszy i spokoju co było m.in. wynikiem objęcia dużej ich części strefą ochrony
   systemu przyrodniczego miasta. Zapisy miejscowego planu ogólnego
   zagospodarowania przestrzennego przewidywały dla znacznych obszarów utrzymanie
   i ochronę łąk, lasów i innych terenów biologicznie czynnych oraz rozwój
   obiektów i urządzeń związanych z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową,. W obszarze
   tym dopuszczono utrzymanie funkcji rolniczej z siedliskami, a także zabudowę
   jednorodzinną. Wykluczono lokalizowanie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej,
   obiektów produkcyjnych, baz, składów i obiektów uciążliwych. Plan ten
   utrzymywał funkcje rolne oraz pozwalał na realizację nowej zabudowy
   siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej nie związanej z rolnictwem pod
   warunkiem że powierzchnia działki będzie miała co najmniej 1500 m kw.
   Powyższe warunki sprawiły, że system przyrodniczy tych terenów przez wiele lat
   pozostawał nienaruszony. Sąsiedztwo znacznego kompleksu leśnego, duża liczba
   łąk i lasów oraz liczne cieki wodne wraz z siedliskową, mało intensywną
   zabudową jednorodzinną gwarantowały przetrwanie na obszarze Zielonej Białołęki
   wielu rodzajów fauny, w tym także gatunków będących pod ochroną. Licznie
   występujące zające, lisy, bażanty, kuropatwy, sarny, zaskrońce żaby i
   jaszczurki są tu jeszcze widokiem codziennym. Rzadziej zaobserwować można jeże,
   ptaki drapieżne czy nietoperze. O biologicznej czystości tych terenów świadczy
   też fakt obecności bobrów w wodach rzeki Długiej. Miejscowi i napływowi
   mieszkańcy Zielonej Białołęki od lat żyli w symbiozie z otaczającą ich przyrodą
   przedkładając zieleń, ciszę i spokój nad huk wielkiego miasta. Z rzadka i na
   dużych działkach budowane domki jednorodzinne umożliwiały zwierzętom lokalne
   wędrówki i migracje. Nikogo nie dziwił widok bociana wysiadującego jaja na
   gnieździe obok szkoły przy ul. Kobiałka, puszczyka spacerującego w nocy po ul.
   Mańkowskiej czy padalca przemykającego w poprzek ul. Wojdyńskiej. Żyliśmy w
   spokoju starając się jak najmniej ingerować w otaczający nas świat i obserwując
   coroczne cykle życia przyrody układające się w logiczne ciągi. Trzy lata temu
   był to wysyp komarów, dwa lata wstecz obrodziły żaby (zwłaszcza ropuchy), a w
   zeszłym roku licznie rozmnożyły się zaskrońce. Niestety tego co będzie w tym
   roku nie przewidział nikt. Plagą, której cień legł na obszar Zielonej Białołęki
   są... projektowane blokowiska.

   ROZWÓJ – TAK, DEGRADACJA PRZYRODY -
   NIE

   Zacznijmy jednak od początku. W roku 2001 dla części z tych terenów uchwalono
   miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a dla pozostałej części
   Zielonej Białołęki nie mającej takich planów ustalono wytyczne określające
   wielkość powierzchni biologicznie czynnej oraz dopuszczalną wysokość zabudowy.
   Stosunkowo mała liczba mieszkańców, znaczna powierzchnia terenów zielonych oraz
   czas i tryb wprowadzania zmian sprawił, że nikt nie zaprotestował w porę.
   Zdawało się niemożliwością, aby w dobie, w której obchodzi się „Dzień
   Ziemi”, „Dzień sprzątania świata”, segreguje się odpady, ratuje zagrożone
   gatunki i publicznie deklaruje konieczność ochrony środowiska pozwolono na jego
   degradację. Wszystkim „miejscowym” zdawało się, że plan planem, wytyczne
   wytycznymi, ale zapisy typu „przewaga zabudowy jednorodzinnej” gwarantują
   utrzymanie ekstensywnej zabudowy, za wyjątkiem budynków użyteczności publicznej
   (szkoły, szpitale itp.), które nie przekroczą wysokości określonych jako
   maksymalne 12 metrów (tj. 3,5 kondygnacji). Wszyscy mieszkańcy rozumieli też,
   że wcześniej czy później miasto ich „znajdzie” i zabudowa zagęści się, ale
   każdy liczył na rozum, kompetencje, fachowość i dobrą wolę urzędników, którzy
   wydając pozwolenia na budowę lub warunki zagospodarowania terenu powinni
   uwzględnić szereg uwarunkowań, a przede wszystkim – zwłaszcza w okolicy będącej
   przedmurzem dużych kompleksów leśnych obfitujących w rezerwaty przyrody – wpływ
   każdej inwestycji i przedsięwzięcia na środowisko. Niestety okazało się, że
   byliśmy w błędzie.
  • jogger007 Pismo otwarte cz. II 27.06.07, 12:46
   INWAZJA BLOKOWISK

   Jako pierwszy ruszył do boju Dom Development z budową osiedla Derby. Z
   początku, ponieważ było to tylko kilka 3-piętrowych bloków zlokalizowanych
   stosunkowo blisko od Trasy Toruńskiej przeszło to bez większego echa. W krótkim
   czasie okazało się, że był to jedynie I etap budowy. Dom Development dostaje i
   buduje kolejne osiedla wchodząc coraz głębiej w obszar Zielonej Białołęki,
   gdzie obowiązuje przecież „przewaga zabudowy jednorodzinnej”. Co gorsza w miarę
   jak tereny i mieszkania drożeją, odległości pomiędzy blokami są coraz mniejsze,
   rosnące drzewa, krzewy i zarośla bezlitośnie usuwane, place betonowane, a
   jedyne tereny zielone stanowią wąskie paski trawników w znacznej części
   rozjeżdżone kołami parkujących na nich samochodów. Osiedla te liczą już ponad
   10 tys. mieszkańców. Jednak urzędnicy Biura Architektury i Planowania
   Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawa nie bacząc na nic wydają kolejne
   pozwolenia na budowę. Aktualnie realizowane jest już osiedle Derby 16. Co
   będzie dalej nie wiadomo, widać jednak już obecnie nie tylko zniszczenie fauny
   i flory na południu Zielonej Białołęki, ale także wpływ tych zmian na północną
   jej część. Dobrze byłoby, żeby władze same sprawdziły jakie jest zdanie
   mieszkańców osiedla Derby na dalszą jego rozbudowę i tym samym pozbawienie ich
   w ogóle możliwości korzystania ze spacerów wśród zieleni nawet w dalszej
   okolicy.

   JESZCZE MOŻNA COŚ ZMIENIĆ...

   Od roku 2006 trwa spór „tubylców” z firmą J&P, która przy ul. Białołeckiej chce
   zbudować osiedle dla 600 mieszkańców. Początkowo firma ta chciała budować
   zwykłe bloki, a obecnie wobec zdecydowanego sprzeciwu sąsiadów proponuje
   powstanie 84 wysokich „bliźniaków” (korzystając z luk w prawie budowlanym będą
   to domy po 4 mieszkania) na działce o powierzchni zaledwie 3,5 ha. Na tym
   terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania, obowiązują jedynie
   wytyczne Studium uchwalonego przez Radę Warszawy i zakładającego „przewagę
   zabudowy jednorodzinnej”. Dodać należy, że w okolicy brak jest kanalizacji, a
   inwestor prawdopodobnie chciałby otrzymać „czasową” zgodę na olbrzymi zbiornik
   z fekaliami. Wszystko to nie przeszkodziło urzędnikom Biura Architektury i
   Planowania Przestrzennego m.st. Warszawa wydać warunków zabudowy dla tej
   inwestycji. Spór trwa nadal i prawdopodobnie oprze się o sąd administracyjny..

   OSIEDLE WPUSZCZONE W KANAŁ

   Kolejną inwestycją o jakiej dowiedzieliśmy się już w bieżącym roku jest osiedle
   Regaty zaprojektowane przez Dom Development przy ul. Kobiałka (tak, to tam
   właśnie bocian jeszcze wysiaduje jajka czekając na młode) i dalej przy Kanale
   Królewskim w stronę Nieporętu. Wprawdzie obowiązujący miejscowy plan
   zagospodarowania przestrzennego dopuszczał w tym miejscu powstanie budynków o
   wysokości 12 metrów, ale budowa olbrzymiego osiedla 3-piętrowych bloków
   obliczonego na 5.000 mieszkańców w sąsiedztwie niskiej zabudowy oraz na terenie
   pozbawionym kanalizacji miejskiej jest chyba nieporozumieniem. Inwestor przejął
   małą oczyszczalnię ścieków, która służyła dotąd spółdzielni składającej się z
   kilkunastu domków i zamierza za jej pomocą uzdatnić nieczystości „produkowane”
   przez 5 tys. osób! Prawdopodobnie „wstępnie” oczyszczone ścieki trafią wprost
   do Kanału Królewskiego, przy którym zlokalizowane będzie to osiedle. Pozwolenie
   na budowę już wydano, mieszkania są sprzedawane mimo, że budowa jeszcze nie
   ruszyła. Należy jednak podkreślić, iż prawdopodobnie ani Urząd m.st. Warszawy
   ani Urząd Gminy Nieporęt nie zdawały sobie sprawy, że inwestycja realizowana na
   ich terenie to zaledwie cząstka całego przedsięwzięcia.

   BUDOWAĆ DUŻO I ZA WSZELKĄ CENĘ ?

   I wreszcie wiadomość z ostatniej chwili. W samym sercu Zielonej Białołeki
   pomiędzy ulicami Zdziarską i Mańkowską tuż przy Kanale Markowskim (rzece
   Długiej) kolejny inwestor (J.W. Construction) przymierza się do budowy 63
   bloków wielorodzinnych dla kolejnych 5.000 mieszkańców. Ogłoszenia prasowe
   inspirowane przez J.W. Construction informują, iż pozwolenie na budowę
   otrzymane zostanie na jesieni 2007 r. po czym realizacja całego projektu
   nastąpi w ciągu 2 lat. Również na tym terenie obowiązuje miejscowy plan
   zagospodarowania przestrzennego dopuszczający zabudowę o wysokości 12 metrów.
   Należy jednak podkreślić, że prowadzenie inwestycji i budowa 3-piętrowych
   bloków na znajdujących się tam łąkach i w strefie ochronnej Kanału
   Markowskiego, obszarach podmokłych i mokrych stanowiących ostoję wielu zwierząt
   i roślin wymagać będzie znacznej dewastacji środowiska związanej z
   koniecznością wyniesienia terenu i przynajmniej częściowej wymiany gleby.
   Spowoduje to, kompletne zniszczenie obecnie żyjącej tam fauny i flory. Kolejnym
   zagrożeniem jest – podobnie jak na całym praktycznie terenie Zielonej
   Białołęki – brak kanalizacji fekalnej. Przy tak wielkiej liczbie mieszkańców
   nawet w teoretycznie możliwym przypadku zastosowania wielkich zbiorników na
   nieczystości płynne występuje zagrożenie klęski ekologicznej spowodowane
   występującymi co kilka lat lokalnymi podtopieniami terenów leżących kilkaset
   metrów od rzeki Długiej. Znajdujący się na tym obszarze szlak migracji
   zwierzyny zostanie zniszczony. Mieszkańcy osiedla nie tylko nie zobaczą wśród
   bloków zająca, ale także patrząc z 3-go pietra bloku postawionego kilka metrów
   od Kanału Markowskiego na pewno nie ujrzą w nim bobrów.
   Powyższe budowy – lub zamiary budów – nie wyczerpują całości tematu. Kolejka
   zainteresowanych jest znacznie dłuższa lecz my jako mieszkańcy mamy informacje
   głównie w tych przypadkach, w których firmy reklamują sprzedaż mieszkań w
   publikatorach (nawiasem mówiąc w wielu przypadkach nie posiadając jeszcze nawet
   pozwolenia na budowę).
  • jogger007 Pismo otwarte cz. III 27.06.07, 12:47
   GDZIE
   INFRASTRUKTURA ?

   Podkreślić należy, że – jak napisano wcześniej – rozumiemy konieczność
   przeznaczenia części terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Uważamy jednak, że
   musi się to odbywać w sposób cywilizowany, szanujący zarówno zasady dobrego
   sąsiedztwa jak i uwzględniający dobro środowiska. Wiemy, że zmniejszenie
   gęstości zabudowy czy też obniżenie wysokości budynków spowoduje redukcję
   zysków developerów. Wszak przy tak wysokich cenach mieszkań oraz pozyskiwaniu
   kapitału na budowę dzięki kredytowaniu inwestycji przez kupujących możliwe jest
   wybudowanie w miejsce planowanych bloków, niskiej jednorodzinnej zabudowy.
   Inwestorzy dotrzymaliby ponadto swoich obietnic dotyczących otoczenia tzn.
   zamieszkania na zielonych, rekreacyjnych terenach. O tym, że jest to możliwe
   świadczą przykłady: powstający przy ul. Brzeziny rozległy, ale o niskiej
   zabudowie i usytuowany na dużej działce budynek hotelowy czy osiedle bliźniaków
   pomiędzy ul. Kroczewską i Chudoby. Przeciwko tym inwestycjom nikt z obecnych
   mieszkańców nie protestował. Jesteśmy ponadto przekonani, że zwabieni na tereny
   Zielonej Białołęki mieszkańcy nowo powstałych blokowisk po kilku miesiącach,
   obarczaliby winą za swoje położenie nie inwestorów, ale przede wszystkim
   lokalne władze. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Na całym tym obszarze brak
   jest praktycznie jakichkolwiek inwestycji miejskich. Tereny, na których żyje
   około 20 tysięcy ludzi (a więc tyle ile w przeciętnym mieście powiatowym)
   pozbawione są w większości wodociągów, sieci gazowej, brak jest kanalizacji.
   Drogi są przeważnie gruntowe, przy czym w północnej części Zielonej Białołęki
   nawierzchnia asfaltowa jest ewenementem. Działają tu zaledwie 3 niewielkie
   szkoły podstawowe (nauka na zmiany), 1 gimnazjum, brak jest jakiejkolwiek
   szkoły średniej, publicznego żłobka czy przedszkola, obiektu sportowego,
   posterunku policji, straży pożarnej... wymieniać można by długo, ale sprawy te
   nie należą do istoty tego wystąpienia i zostaną ewentualnie poruszone w
   odpowiednim czasie. Nie wyobrażamy sobie powstania na Zielonej Białołęce kilku
   osiedli równoznacznych z 5-tysięcznymi miastami właśnie na takich
   nieprzygotowanych infrastrukturalnie terenach, a do tego rozrzuconych w sposób
   niekontrolowany na całym jej obszarze. Wydaje się, że sprawą pierwotną dla
   zwiększenia zaludnienia i warunkiem podstawowym dla wybudowania nowych osiedli
   powinno być przede wszystkim zadbanie o odpowiednią infrastrukturę, a zwłaszcza
   zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków deszczowych i bytowych. Jak na
   razie wszelkie projekty zabudowy wielorodzinnej opierają się o odprowadzenie
   wód deszczowych przez istniejące rowy i kanały. Podobnie jest ze ściekami –
   brak kanalizacji miejskiej i jednoczesna obecność cieków wodnych stanowi pokusę
   dla realizacji lokalnych oczyszczalni ścieków mających znacznie łagodniejsze
   normy niż duże obiekty (brak usuwania biogenów oraz bardzo rzadkie kontrole).
   Odprowadzanie wszelkich wstępnie podczyszczonych nieczystości wprost do wód
   otwartych, a następnie do Kanału Królewskiego grozi katastrofą ekologiczną.

   INNI CHCĄ CHRONIĆ TO, CO NAJCENNIEJSZE

   Należy poruszyć również sprawę terenów, które nie posiadają miejscowych planów
   zagospodarowania przestrzennego. Na znacznej części Zielonej Białołęki
   obowiązywał wymóg minimalnej wielkości powierzchni działki dla budynku
   jednorodzinnego równej 1.500 m kw. Niestety w Studium Uwarunkowań
   Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy uchwalonym w zeszłym roku
   zabrakło tego zapisu. W rezultacie na małych działkach powstają obecnie
   budynki „jednorodzinne” złożone z 4 segmentów (przykłady: budowy na ul.
   Tymotki,. ul. Olesin). Co gorsza w strefie stanowiącej otulinę rezerwatów
   przyrody obchodzi się – za wiedzą i zezwoleniem Biura Architektury i Planowania
   Przestrzennego Urzędu Miasta – wymóg zachowania co najmniej 70% powierzchni
   biologicznie czynnej, wprowadzając w pozwoleniach na budowę zapisy typu 70% +/-
   6%. Nie rozumiemy dlaczego dopuszcza się do zniszczenia jednego z ostatnich
   terenów zielonych w naszym mieście. Dlaczego problem ten nie istnieje np. w
   gminie Marki, w której w otulinie kompleksu Puszczy Słupeckiej nie ujrzy się
   innej zabudowy niż niska, jednorodzinna usytuowana na dużych działkach, z
   równoczesnym poszanowaniem ściany lasu, której granicą jest ulica Spacerowa.
   Dlaczego gmina Izabelin współpracując z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego
   również nie dopuściła do powstania innej niż jednorodzinna zabudowy na swoim
   terenie leżącym w otulinie Kampinosu? Wydanie pozwolenia na powstanie wielkich
   inwestycji budowlanych na terenie Zielonej Białołęki spowoduje nie tylko
   bezpowrotne zniszczenie ekosystemu tego obszaru stanowiącego
   dotychczas „przedmurze” Puszczy Słupeckiej, ale wpłynie zdecydowanie
   degradująco na środowisko naturalne okolicznych terenów zielonych, w tym m.in.
   Rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi, Rezerwatu Horowe Bagno czy też Rezerwatu Leśnego
   Puszczy Słupeckiej.
   Dodatkowo same władze lokalne prowadzą działania, które mają lub mogą mieć
   zdecydowanie negatywny wpływ na środowisko naturalne jak na przykład zamiar
   przebudowy Rowu Brzezińskiego (ciek wodny pomiędzy ul. Ostródzką a osiedlem
   Derby). Zaplanowano w tym przypadku wycinkę ponad 200 drzew stanowiących
   miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków, znaczące poszerzenie koryta strugi ze
   zmianą kierunku przepływu oraz możliwość skanalizowania deszczówki (możliwość
   zdrenowania znacznego obszaru ZB bez zachowania retencji). Na razie ta
   inwestycja została (na szczęście) przynajmniej chwilowo zablokowana dzięki
   protestom okolicznych mieszkańców.
  • jogger007 Pismo otwarte cz. IV 27.06.07, 12:50
   POSTULATY

   Biorąc pod uwagę powyższe, w imieniu mieszkańców Zielonej Białołęki zwracamy
   się z prośbą o:
   - jak najszybsze uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania
   przestrzennego dla obszarów Zielonej Białołęki nie objętych jeszcze takimi
   planami, z uwzględnieniem uwarunkowań ochrony środowiska oraz nie dopuszczenie
   do innej niż jednorodzinna zabudowy mieszkalnej,
   - do czasu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   wprowadzenie do Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
   Warszawy zapisów obostrzających warunki zabudowy na obszarze Zielonej
   Białołeki, w tym m.in. ustalenie minimalnej wielkości działki oraz ograniczenie
   wysokości zabudowy,
   - uchylenie części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   dopuszczających budownictwo mieszkaniowe o wysokości do 12 metrów i/lub
   powierzchnię biologicznie czynną mniejszą niż 60%,
   - w stosunku do już wydanych lub planowanych pozwoleń na budowę dla
   developerów budujących większe osiedla (tzn. dla kilkuset mieszkańców i
   większe) na terenie Zielonej Białołeki zbadanie prawidłowości ich wydania oraz
   przeprowadzanie ścisłej kontroli i bieżącego monitoringu stosowania się do
   wydanych warunków, a także wykonanie studium uciążliwości oraz zawieszenie
   realizacji planowanych inwestycji przynajmniej do czasu zabezpieczenia
   odpowiedniej infrastruktury,
   - zastosowanie warunku wybudowania instalacji sanitarnej oraz deszczowej –
   ale nie kosztem wykorzystania istniejących cieków wodnych i bez możliwości
   budowy lokalnych oczyszczalni – przy udzielaniu pozwoleń na budowę
   jakichkolwiek osiedli mieszkaniowych oraz większych skupisk domów
   jednorodzinnych. Przy realizacji budowy osiedli wymuszenie konieczności
   odprowadzania wód deszczowych do gruntu (zostawianie odpowiedniej rezerwy
   terenu pod drenaż),
   - ochronę i zachowanie w stanie niezmienionym istniejących cieków
   wodnych, w tym rezygnację z przebudowy Rowu Brzezińskiego.
   - utrzymanie obszarów zielonych (lasów i łąk) na terenie Zielonej
   Białołęki dla zapewnienia ostoi zwierzynie oraz zaprojektowanie w miejscowym
   planie zagospodarowania przestrzennego rekreacyjnych terenów zielonych
   przeznaczonych dla mieszkańców (parków i obiektów sportowo-rekreacyjnych),
   - informowanie oraz konsultowanie władz dzielnicy Białołęka w sprawie
   wydawania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę.

   PROSIMY O WSPARCIE

   My wszyscy mieszkańcy Zielonej Białołęki wdzięczni będziemy za wszelkie uwagi i
   wskazówki, które pozwolą nam osiągnąć powyższe cele i w maksymalnym stopniu
   zachować środowisko naturalne naszej okolicy.
   Wszystkie urzędy i instytucje wymienione w poniżej prosimy o ustosunkowanie się
   do poruszonych w niniejszym piśmie spraw zgodnie z kompetencjami. Do
   przedstawicieli organizacji ekologicznych oraz mediów zwracamy się z prośbą o
   wsparcie naszej walki o zachowanie jednego z niewielu jeszcze pozostałych
   cichych i zielonych zakątków na terenie Warszawy, miejsca gdzie możliwe jest
   jeszcze dobrosąsiedzkie współżycie ludzi z otaczającą przyrodą.
  • jogger007 Pismo otwarte cz. V 27.06.07, 12:51
   Pismo przekazane zostaje do następujących osób:

   - Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
   Prezydent m.st. Warszawa
   Mail: ajaworska@warszawa.um.gov.pl

   - Pan Lech Jaworski
   Przewodniczący Rady m.st. Warszawa
   Mail: ljaworski@warszawa.um.gov.pl

   - Pani Teresa Stachowicz
   Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
   Mail: wsr@mazowieckie.pl

   - Pani Anna Ronikier-Dolańska
   Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Przyrody
   Mail: aronikier@mazowieckie.pl

   - Pan Jacek Kaznowski
   Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Białołęka
   Mail: sekretariat@bialoleka.waw.pl

   - Pan Paweł Tyburc
   Przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa-Białołęka
   Mail: srd@bialoleka.waw.pl

  • jogger007 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 29.06.07, 10:07
   List został wysłany do dziennikarzy i redakcji kilku gazet. Niestety, ponieważ
   działalność Stowarzyszenia Zielona Białołęka zamarła (została zamrożona?) nie
   firmowało ono naszego wystąpienia. Materiałem zainteresowała sie jedna z gazet,
   ale formalnie jest to list jednej osoby czyli mnie. Poinformowałem redaktora
   zgodnie z prawdą, iż jest to efekt wymiany poglądów na forum oraz pracy grupy
   mieszkańców (jeżeli mi się uda tzn. będę miał internet wieczorem to zamieszczę
   tego maila). Nie wiem czy to wystarczy (pewnie nie) - proszę zatem o liczne
   wysyłanie pisma na wymienione adresy. Redakcje mają swoje dojścia i jeżeli
   będzie to akcja masowa same podejmą i nagłośnią temat. Teraz wszystko zależy od
   nas. Nawet na tym forum przewija się pokaźna grupa osób. Doliczając rodziny,
   sąsiadów i znajomych mamy już wielką rzeszę wyborców. Przypominam, że można
   albo skleić wystąpienie z części zamieszczonych na forum albo napisać do mnie
   na adres jogger007@gazeta.pl o cały plik - jak do tej pory (odpukać) udawało
   się mi odpowiadać w miarę szybko. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. W razie
   opóźnienia proszę czekać - prześlę materiał na pewno, jak tylko będę miał
   dojście do swojej poczty.
   • jogger007 Ważne informacje!!!!! 29.06.07, 21:57
    Na początek zgodnie z obietnicą mail i odpowiedź (jak napisałem przy wysyłaniu
    listu do prasy podpisałem się pod nim sam):

    Szanowny Panie!
    Proszę o informację, kto jest pod tym listem podpisany.

    Witam,
    List jest efektem wymiany poglądów na forum "Zielonej Białołęki"
    oraz wynikiem pracy 10-osobowej grupy inicjatywnej mieszkańców.
    Aktualnie trwa jego rozpowszechnianie i wysyłka mailowa na
    wskazane w piśmie adresy. Tak więc list ten po prostu reprezentuje
    stanowisko znacznej części mieszkańców ZB. Nie tworzymy żadnej
    organizacji, należy uznać nas po prostu za oddolny ruch
    społeczności lokalnej.
    Pozdrawiam,

    A teraz dwie informacje - tradycyjnie dobra i zła.

    Na początek dobra - coraz więcej osób pisze do mnie na priva o przysłanie
    listu. Wszystkim odpowiedziałem - jeżeli ktoś nie dostał proszę o info, prześlę
    jeszcze raz.

    Zła wiadomość to ta, że otrzymałem informację iż pomajstrowano coś z adresami,
    na które wysyłamy listy. Dzisiaj dokonałem wysyłki z opcją potwierdzenia
    dostarczenia i otwarcia poczty. Niestety administrator przesłał mi zaraz
    informację iż nie dostarczono z powodu błędnych adresów (moze to ktoś jeszcze
    sprawdzić niezależnie?). Podkreślam, że podane adresy wzięte są z oficjalnych
    stron urzędów: m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka oraz Wojewódzkiego. Co
    więcej np. do dzielnicy wysyłałem na te adresy kilkakrotnie korespondencję i
    wiem że doszła. Nie jestem biegły w informatyce, ale przypuszczam, że albo
    adres został skasowany, albo założono jakąś blokadę broniącą przed
    dostarczeniem naszego listu i traktującą go jak spam. W obu przypadkach
    delikatnie mówiąc postąpiono nieelegancko. Nietety tak wygląda dialog władzy ze
    społeczeństwem.
    W tej sytuacji konieczne będzie chyba podjęcie akcji zbierania podpisów i
    dostarczenia ich z pismem do wymienionych urzędów z żądaniem odpowiedzi.
    Ponieważ ja jestem już dość obłożony pracą i nie dam rady dołożyć sobie jeszcze
    działań, proszę więc o zgłoszenie się kogoś chętnego do koordynowania tej akcji
    oraz co najmniej 20 osób chętnych do zbierania podpisów (czekam na zgłoszenia
    na priva).
    Wstępnie wyobrażam to sobie tak:
    Koordynator opracuje wzór tabeli do podpisów (aby wszyscy zbierali w jednakowy
    sposób) - wg. mnie wystarczy jak najprościej tj. po 50 podpisów na 1 stronie:
    lp, nazwisko i imię, adres zamieszkania i podpis. Z każdym ze "zbieraczy"
    ustali teren albo miejsce i czas zbierania tak żeby nie wchodzili sobie
    wzajemnie w drogę. Jeżeli będą jakieś stałe punkty zbierania podpisów np. sklep
    to informacja o tym zostanie zamieszczona na forum. Na zakończenie zebrane
    podpisy kserujemy i dołączamy do pisma wysyłanego do urzędów z żadaniem
    ustosunkowania się do listu. Wtedy też byłby właściwy czas żeby ponownie
    zainteresowac naszą sprawą mas media.
    • jogger007 Re: Ważne informacje!!!!! 02.07.07, 13:16
     Niezależnie od mojego powyższego postu zachęcam jednak do wysyłania pisma na
     adres wskazanych urzędów. Mimo wszystko świadczy to o naszym zainteresowaniu, a
     i adres podany oficjalnie na stronie urzędu nie może być nieczynny w
     nieskończoność.
  • jogger007 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 03.07.07, 13:31
   Dla podgrzania atmosfery i zwiększenia zainteresowania zacytuję fragment
   porozumienia dzielnicy z MPWiK (wycinek paragrafu 3 pkt 1 lit. a):
   "przyspieszenie realizacji prac projektowo – realizacyjnych układu
   kanalizacyjnego (pompownia i kolektor grawitacyjny) wzdłuż trasy AK, w celu
   skanalizowania rozwojowych terenów pod zabudowę wielorodzinną
   w południowo – wschodniej części Dzielnicy Białołęka, tj. rejon ulic Głębocka,
   Berensona, Skarbka z Gór."
   Tak więc jeżeli mieliście nadzieję, że zrobienie z Zielonej Białołęki
   zabetonowanej 200-tyś. sypialni miasta to tylko czcze gadanie to pomyliliście
   się. Walczcie póki czas, potem będzie za późno. TAK - dla kanalizacji, NIE dla
   chaotycznej bezplanowej zabudowy blokami.
   • volak68 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 04.07.07, 13:39
    jogger007 napisał:

    > Coś się ruszyło ...

    No to super. Jeszcze dwie kwestie do poruszenia.
    1. Protest a w zasadzie podpisy - trzeba sformułować pytanie w stylu "Czy jesteś za ... albo przeciw....". Żeby było jasne pod czym się protestujący podpisują. W tabeli wystarczy imię i nazwisko (czytelne), jakaś dana identyfikująca np PESEL/ numer dowodu i podpis. Odnośnie adresu zamieszkania - mam pewne watpliwości i z tego co wiem nie jest konieczny. Jak wygładał protest odnośnie WISŃIOWEGO SADU?
    2. Bez żadnych podtekstów i pogrzewania atmosfery chcę zapytać SZB dlaczego nie firmuje tego pisma. Jak rozumiem do takich, między innymi działań zostało powołane, a milczenie tylko nas zniechęca. Przecież chodzi tylko o wykorzystanie GOTOWEGO materiału, wydruk i podpis z pieczątką. Fizycznym
    dostarczeniem do urzędów się jakoś podzielimy. A oficjalne pismo Stowarzyszenia, to co innego niż (nie umniejszając nikomu) składane przez niezadowolonych POJEDYŃCZYCH mieszkańców do tego postrzeganych przez urzędników jako tych "awanturujących się"...

    Apeluję więc - wykorzystajcie to, że chcemy coś zrobić...
   • jogger007 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 07.07.07, 20:42
    Z ostatniej chwili.
    Stowarzyszenie Zielona Białołęka zadeklarowało swoje poparcie. Będzie firmowało
    wystąpienie mieszkańców jako organizacja. Nie oznacza to jednak, że weźmie na
    siebie "chodzenie" koło sprawy. Pracy będzie dużo - liczymy na Waszą
    współpracę. Bez tego nic się nie uda. Szczegóły wkrótce.
    • spanielpoczta Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 08.07.07, 23:20
     witam
     Dalej Drodzy forumowicze poświęćcie 2 minuty na skopiowanie OTWARTEGO PISMA i
     przesłanie do władz!!! Ja głęboko wierzę że to ma sens. Tyle chyba możecie
     zrobić dla siebie i swoich dzieci. Ja już przesłałem e-maila i lepiej z tym sie
     czuję smile
     pzdr Spaniel
     • jogger007 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 10.07.07, 13:32
      O taką postawę własnie nam chodzi! Przypominam - jeżeli ktoś ma trudności może
      napisać na mój adres (jogger007@gazeta.pl) - prześlę treść listu w całości,
      gotową do wysłania w jednym pliku.
      A jeżeli ktoś ma wątpliwości czy warto poświęcić chwilę czasu to poinformuję
      tylko, że w dniu 28.06.2007 r. Rada Białołęki podjęła uchwałę nr XII/65/07 w
      sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy wniosku dotyczącego
      przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
      przestrzennego na terenach Dzielnicy Białołęka nieobjętych planami
      zagospodarowania. Jest to ciekawe bowiem (cytat ze strony dzielnicy):
      "Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnej XII Sesji Rady Dzielnicy Białołęka
      m.st. Warszawy w dniu 28 czerwca 2007
      Otwarcie obrad.
      Przyjęcie porządku obrad.
      Zatwierdzenie protokołu z X Sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z
      dnia 23 maja br.
      Projekt uchwały w sprawie opinii na temat propozycji zmian załącznika Dzielnicy
      Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st.
      Warszawy na 2007 rok (druk 67).
      Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st.
      Warszawy wraz z auto-poprawką uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu
      sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenach niektórych
      miejsc i obiektów w m.st. Warszawie (druk 66).
      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
      Interpelacje i zapytania radnych.
      Zakończenie obrad."
      Jak widać sprawa planów miejscowych pojawiła się nagle. Daleki jestem od
      stwierdzenia, że jest to wynik naszej akcji, ale na pewno nasi radni byli
      skłonniejsi do podjęcia tej uchwały po otrzymaniu kilkudziesięciu maili.
      Opracowanie miejscowych planów pozwoli jednoznacznie określić na jakim terenie
      i jaka zabudowa będzie mogła powstać, w którym miejscu pozostaną tereny
      zielone, gdzie będą budynki użyteczności publicznej itd. Niestety tworzenie
      MPZP jest po pierwsze procesem długotrwałym, a po drugie sam plan nie stanowi
      jeszcze o tym że np. szkoła czy przedszkole zostanie wybudowane i w jakim
      czasie. Niemniej początek został zrobiony i należy kontynuować akcję, ażeby
      Rada W-wy zatwierdziła wniosek Rady Dzielnicy.
      Po raz kolejny apeluję: nie bądźcie bezczynni każdy wysłany mail może pomóc!
  • jogger007 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 16.07.07, 13:25
   Mimo mojej niewątpliwej sympatii do wszelkich przejawów rozwoju działalności
   gospodarczej i budzącego się życia na Zielonej Białołęce przypominam -
   wyciągając ten temat na górę - że istnieją jeszcze inne sprawy poza Pubem no
   190. Akcja trwa.
     • jogger007 Spotkanie w Urzędzie Dzielnicy 26.07.07, 14:08
      Wczoraj odbyło się spotkanie w sprawie listu otwartego w Urzędzie Dzielnicy,
      który reprezentowali burmistrz P.Smoczyński (odpowiedzialny za inwestycje) oraz
      pracownicy tego urzędu i urzędnicy podlegli m.st. Warszawie z komórek
      infrastruktury, architektury i ochrony środowiska. Z naszej strony wybrane,
      wcześniej ustalone osoby wśród nich przedstawiciele Stowarzyszenia ZB. Środek
      reprezentował W.Roszak - radny jednocześnie działający w SZB. Trzeba podkreślić
      ważny fakt, że władza zareagowała na nasze sygnały i zechciała wyjaśnić nasze
      wątpliwości po godzinach pracy (mniej więcej 18-20). Nie do końca się to udało.
      Najpierw może jednak pozytywy.
      Pierwszy o czym było już wyżej iż Urząd skłonny jest do dialogu. Ponadto
      uzyskaliśmy zapewnienie, że w wydawanych pozwoleniach nie będzie już żadnych
      odstępstw od wartości powierzchni biologicznie czynnej co sygnalizowaliśmy
      (tj. nie wystąpią sytuacje typu 60% +/- 6%). Na części obszarów nie objętych
      planami miejscowymi są prowadzone już prace studialne. Równolegle tam gdzie są
      uchwalone plany będą prowadzone działania w celu wprowadzenia korekt co
      przyczyni się do uporządkowania zabudowy. Zgodnie z zapewnieniem burmistrza
      cały obszar ZB zostanie skanalizowany i zwodociągowany - jest to oczywiście
      kwestia kilku lat. Żadne z nowych osiedli mieszkaniowych nie powstanie na ZB
      bez kanalizacji - nie będzie wyjątków typu "tymczasowa na pół roku, osiedlowa"
      itp. Powstające przy Kobiałce Osiedle Regaty będzie skanalizowane - jest
      podpisana umowa z inwestorem, że sfinansuje on tą inwestycję, będzie zapewniona
      możliwość podłączenia się obecnych mieszkańców do tej kanalizacji (odpłatnie
      oczywiście). Koszty kanalizacji będą inwestorowi zrefundowane ale po kosztach
      jakie poniosłyby MPWiK czyli firma specjalistyczna robiąca to najtaniej.
      Zdaniem burmistrza P.Smoczyńskiego jest to świetny deal dla dzielnicy. Nie
      dyskutuję choć mam nieco wątpliwości (dlaczego kanalizacji nie robi wprost
      MPWiK jako firma fachowa i podobno najtańsza? jak sprawdzimy, że inwestor
      zastosował materiały odpowiedniej jakości, a nie byle co, no i wreszcie
      dlaczego z naszych dzielnicowych pieniędzy fundujemy kanalizację gminie
      Nieporęt, w której będzie mieszkała połowa osiedla Regaty). Ze względu na brak
      czasu tych pytań nie zadano, więc być może są jakieś sensowne odpowiedzi. Inne
      sprawy pozytywne to podobno planuje się jakiś zaczątek ośrodka kultury oraz
      udało się wystąpić o utworzenie rewiru policji na ZB. Burmistrz poinformował
      również że planowane jest spotkanie z developerami na którym dzielnica będzie
      starała się, aby przy budowie osiedli pozostawiali oni rezerwę na tereny
      zielone, szkoły itp. Dobrze by było choć biorąc pod uwagę ceny ziemi oraz fakt,
      że mieszkania sprzedają się "na pniu" jest to mało realne.
      Co do negatywów - ogólnie można streścić nasępująco: tam gdzie są plany
      zagospodarowania inwestor może robić co tylko chce tylko w zgodzie z planami,
      tam gdzie planów nie ma też może robić co chce tylko w zgodzie z obowiązującymi
      wytcznymi. Niestety nie udało nam się uzyskać zadnej odpowiedzi na którekolwiek
      z przekrojowych pytań dotyczących strategii rozwoju ZB. Z informacji
      burmistrza: na ZB ma docelowo zamieszkać 120 tys. ludzi, ma być przewaga
      zabudowy jednorodzinnej, będzie Trasa Mostu Północnego, Trasa Olszynki
      Grochowskiej i ot tyle. Nie ma żadnej wizji rozwoju - bo nie zastąpią jej nawet
      wieloletnie plany inwestycyjne. Wydaje się, że dzielnica przyjmuje tylko to co
      proponuje miasto bez własnych perspektywicznych koncepcji. Wiadomo, że Trasa
      Mostu Północnego będzie już na dziś niewystarczająca, ale nikt nie myśli o tym,
      żeby stworzyć zręby kilkunastu małych przepraw przez Wisłę. Szykuje się zatem
      to samo co z Trasą Toruńską. Podczas gdy Halinów i Wesoła biją się aby droga
      szybkiego ruchu je ominęła my wręcz prosimy o rozbudowę TT. Planowane obecnie
      jako ponad-lokalne trasy Mostu Północnego i Olszynki Grochowskiej za parę lat
      będą również zbyt małe. Zrobi się wówczas trasy szybkiego ruchu i udusimy się w
      spalinach (analogia do oczyszczalni Czajka - jak już jest to dołożyć jej mocy
      zamiast budować nową). Niestety nikt nie panuje w przyszłość - stworzenie
      choćby koncepcji kilku przelotowych, równoległych ulic będzie lepsze dla nas
      jako mieszkańców niż 2 olbrzymie trasy z dużym natężeniem ruchu przecinające na
      4 części ZB. Jeżeli chodzi o oświatę to wg burmistrza budowana jest szkoła na
      Ostródzkiej - wiemy wprawdzie, że nie wystarczy ona nawet na dzieci z os.
      Regaty, ale nie ma więcej pieniędzy i nie będzie. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi
      dlaczego, skoro ZB rozwija się tak szybko, a miasto daje zgody na budowę
      osiedli, nie udało się wywalczyć więcej pieniędzy z budżetu miasta. Planowana
      jest rozbudowa i remont pozostałych szkół a o innych nowych nie ma na razie
      mowy. Zresztą pieniędzy nie ma na nic - a tam gdzie są to akurat dzielnica nie
      jest właścicielem ziemi i nie może inwestować. Tak więc drodzy mieszkańcy
      jeżeli chodzi o parki itp. sprawy to na najbliższe parę lat możecie zapomnieć
      (tzn. kilka parków będzie tworzonych ale wszystkie poza ZB). Nasza prośba o
      założenie kilku zieleńców tj. nie wymagające wielkich inwestycji posadzenie
      drzew i krzewów, wytyczenie alejek na razie bez żadnych ławek i oświetlenia też
      nie ma szans na realizację. Nie jest ważne, że drzewa rosną 40 lat i tak
      naprawdę tymi parkami będą się mogły cieszyć dopiero dzieci naszych dzieci, ale
      to że Dzielnica nie ma jakoby wolnych terenów na terenach objętych planami
      miejscowymi (nie jest to zresztą prawdą bo np. przy planowanej szkole na
      Ostródzkiej jest jeszcze kilkanaście ha wolnych). Ponadto poimo, że na terenach
      nie objętych planami jest kilkaset ha w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych to
      gmina bez takich planów nie może inwestować. W związku z czym nie robi nic w
      kierunku pozyskania tych terenów albo przynajmniej przyrzeczenia ich przejęcia
      od ANR na określony cel w momencie uchwalenia planu (np. zespołu boisk, terenów
      zielone itp). Zdaje się, że Urząd myśli iż jak poprosi o ziemię po
      zatwierdzeniu planu to na następny dzień ją dostanie!!! Co do oświetlenia
      chodników itp - można podsumowac krótko słowami burmistrza: tam gdzie jest dom,
      stodła, potem poł km łąki, a następnie następne domy nie ma co robić
      inwestycji, takie rzeczy to się robi tam gdzie mieszkają ludzie. Zresztą na ZB
      jak już mieszkają ludize to gmina nie ma własności gruntu i kółko sięc zamyka.
      Na sprawy dziedzictwa narodowego - chcieliśmy uporządkowania zabytkowych
      cmentarzy ewangielickich na Mańkowskiej i Kamykowej - po pierwsze nie ma
      pieniędzy po drugie to nie sprawa dzielnicy. I nie ważne jest, że za parę lat
      rozsypią sie w proch ostatnie ślady po niemieckich kolonistach, którzy
      cywilizowali ten teren, że są to już zabytki, których mamy tak mało (zwłaszcza
      na ZB), że są to też miejsca kultu religijnego. Nasza przyszłościowa koncepcja
      stworzenia przy cmentarzu "izby historii ZB" w przeniesionym XIX-wiecznym domu
      kolonisty, których jest coraz mniej na ZB też nie została potraktowana
      poważnie, bo to kilkadziesiąt tysięcy zł za które wg burmistrza można oświetlić
      pół ulicy. I nie jest ważne, że choćby jedna lekcja poświęcona historii ZB dla
      dzieci z naszych szkół spowodowałaby, jakąś więź z tą ziemią i - być może
      większą integrację lokalnej społeczności - to są sprawy nieważne. W tej
      sytuacji nie mówiliśmy również o planach utworzenia edukacyjnej zagrody
      wiejskiej z izbą przyrodniczą prezentującą faunę i florę ZB i otaczajacych ją
      lasów.
      To by było na tyle, przeraszam za czarnowidztwo, może jutro będzie lepiej.
      Generalnie zastanawia tylko jak radzą sobie inne rozwijające się dzielnice, tam
      przecież również nie wszędzie są plany miejscowe, a i urzędy dzielnicowe nie są
      właścicielami ziemi. Pewnie niektóre rzeczy pominąłem, niektóre
      przejaskrawiłem - proszę zatem uczestników spotkania o uszczegółowi
      • jogger007 Spotkanie w Urzędzie Dzielnicy - dokończenie 26.07.07, 14:11
       Pewnie niektóre rzeczy pominąłem, niektóre przejaskrawiłem - proszę zatem
       uczestników spotkania o uszczegółowienie i rozwinięcie. Jedno jest pewne albo
       zaczniemy działać albo jako ZB zostaniemy zabudowani bo dzielnica ocknie się
       jak już będzie "po ptokach". Trzeba zorganizować się w grupy zadaniowe i drążyć
       każdy temat z osobna.
       PS. Przepraszam za literówki oraz skróty myślowe - ale piszę z głowy czyli z
       niczego.
       • mk_2 spotkanie - bardziej optymistycznie 26.07.07, 19:48
        Podobno w negocjacjach najważniejsze co uczestnicy mówią "po", czyli "przy
        windzie", "na korytarzu".
        A to co było po spotkaniu, było moim zdaniem budujące i dające nadzieję.

        Po pierwsze władze powiedziały nam, że ten który się nie upomina nie ma nic.
        Ich zdaniem warto pisać listy, przedstawiać naszą sytuację w Urzędzie Miasta i
        Urzędzie Dzielnicy. Można w ten sposób drążyć np. temat parków, placów zabaw,
        cmentarza - izby pamięci.

        Po drugie - grupa, która tam była, to nie są osoby które odpuszczą.
        Potrzebujemy jednak jej powiększenia i wsparcia mieszkańców. To niestety walka
        i trzeba 1000 głów aby myśleć nad rozwiązaniami.Tym bardziej, że jest wiele
        ścieżek, którym można się przyjrzeć. Wszytkich chętnych do analizy i pomysłów
        prosimy o kontakt.


        Jeżeli chodzi o moje "wspomnienia" ze spotkania, mogę wymienić następujące
        spostrzeżenia:
        1. Możemy kontynuować dialog pisemnie, bądź przez kontakt bezpośredni z osobami
        na spotkaniu.
        2. Dzielnica wielu rzeczy nie wie. Nie są na Zielonej Białołęce. Przyjmuje
        uwagi i chce je uwzględniać. Trzeba z nimi rozmawiać.
        3. Dzielnica twierdzi, że nie można kupić ziemi na ZB. Nie mogą znależć chłopa,
        który sprzeda 4 ha ziemi pod park, bądź ziemię pod plac zabaw. A może im
        poszukamy?
        4. Będzie spotkanie z deweloperami i możemy na nim być. Trzeba tylko nie
        przegapić kiedy.
        5. Dzielnica nie ma wizji. Może warto tego oczekiwać? Inni mogą powiedzieć np.
        że są miastem ogrodem (www.otwarteogrody.pl/), bądź jak Zakopane -
        dziedzictwem kultury.
        6. Burmistrz daje nam małe szanse. Ale: POWIEDZIAŁ ZE MA BYC NAS 120 tys. Może
        warto aby zmienił zdanie.


        Na koniec ponawiam apel:

        Proszę o kontakt wszystkich chętnych do myślenia, działania, kombinowania.
        Tych którzy mają znajomości, możliwość druku, robienia xero, potrafią robic
        zdjęcia, pisać artykuły ect.
        Trzeba działać abyśmy nie żyli w Gettcie.

        Zrobimy spotkanie organizacyjne.
        • varsava Re: spotkanie - bardziej optymistycznie 27.07.07, 15:18
         Moim zdaniem bardzo dobrze, że takie spotkania się odbywają. To właśnie one
         mają uświadomić urzędnikom, z których przeważająca większość pewnie nigdy nie
         była na naszych terenach, jakie są nasze potrzeby.

         Do pozytywów zaliczyłbym zdecydowanie ruchy w kierunku zmiany planów
         zagospodarowania przestrzennego, mające uporządkować dość chaotyczną zabudowę.
         Bardzo podoba mi się podział na kwartały, w których miałyby być albo budynki
         wielorodzinne, albo budownictwo jednorodzinne.

         Są oczywiście i minusy spotkania, ale te zostały już obszernie omówione, więc
         nie będę się powtarzał.
         • sawicewa1 Re: spotkanie - bardziej optymistycznie 27.07.07, 21:59
          Wysłałam dzisiaj jako SZB pismo do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami
          dla Dzielnicy Białołęka zapytanie o grunty w Dzielnicy będące własnością
          Miasta. Ale nie wiem czy odpowiedzą. Poczekamy. Jeśli mielibyśmy inf. o
          miejskich gruntach, moglibyśmy wtedy wskazać lokalizacje i za marne pieniądze
          wtedy Dzielnica mogłaby coś już utworzyć - plac zabaw, skwer, miejsce do
          grilowania itp.
          Ewa Sawicka SZB
        • mk_2 Forum developerow 28.07.07, 11:29
         Fajny watek znalazlam - ludzie sie zastanawiaja, czy warto kupowac mieszkania
         na Derby.
         forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=106&w=56269502&a=56269502
         Moze by sie przydalo dla dzielnicy w trakcie rozmow z developerami.
        • jogger007 Re: spotkanie - bardziej optymistycznie 30.07.07, 13:49
         Na właśnie, a propos wsparcia mieszkańców. Narzekania na różnego typu
         nietrafione decyzje władz + brak inwestycji na ZB są powszechne, ale
         zaangażować się w jakieś działania mało kto ma chęć. Po raz kolejny apeluję
         zacznijcie być aktywni. Akcja z listem otwartym nie została zakończona. Na
         razie rozmawialiśmy tylko z dzielnicą. Pozostali adresaci jak dotychczas się
         nie odezwali. Im więcej maili dostaną tym większa szansa, że zajmą w tej
         sprawie jakieś stanowisko.
  • jogger007 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 01.08.07, 12:00
   Musiałem dać swój (a właściwie córki) komputer do czyszczenia więc przez parę
   dni nie będę mógł odpowiadać na maile. Na razie zatem nie piszcie do mnie -
   niestety musicie treść listu ściągać sobie sami z forum. Ewentualnie pytajcie
   wśród sąsiadów - wiem, że krąży po sieci.
  • hajduczka20 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 02.08.07, 00:42
   Pragnę poinformować o kolejnym "cudzie" architektury i urbanistyki. Dom
   Development próbuje dostać pozwolenie na budowę bloków na ok. 100 mieszkań na
   wąskiej (35m) działce przy Ostródzkiej 128-132. Oczywiście w okolicy tylko małe
   domki -Super.
   Byłem w urzędzie ale jest brak informacji i zasłona, że nie jestśmy stroną
   (kolega ma działkę po sąsiedzku) itp.
   Postaram się dowiedzieć coś więcej, ale proszę o pomoc jesli ktoś może dotrzeć
   do źródeł.
   Na wszelki wypadek dodam nowy wątek, jeśli będzie potrzeba ogółu to przeniosę
   tutaj.
   • jogger007 Re: Budowy, budowy - REAKTYWACJA 02.08.07, 13:43
    Może powyższy post przekona wszystkich, że nie możemy być pewni dnia ani
    godziny. Warto zatem walczyć o zachowanie charakteru ZB jako terenu o niskiej,
    jednorodzinnej zabudowie.
    Do aktywistów z grupy inicjatywnej - myślę, że macie już swoje przemyślenia co
    do spotkania w UD i cd. sprawy. Trzeba będzie podjąć decyzję czy dzielimy się
    na grupy tematyczne i wyznaczamy liderów czy działamy jak dotąd. Moim zdaniem
    sprawy listu otwartego nie odpuszczamy (wysyłki e-maili, monity, zbieranie
    podpisów itd), a niezależnie pchamy sprawy kilkutorowo, równolegle załatwiając
    różne wątki.
    PS. Dziś wieczorem powinienem już dysponować dojściem do poczty można więc do
    mnie pisać.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka