Dodaj do ulubionych

rzadka odmiana glejaka

09.03.07, 21:52
Witam wszystkich
Potrzebuję waszej pomocy....
U mojego taty został wycięty i rozpoznany guz pod nazwą pleosorphic xanthoastrocytomia with anaplastic features (żółtakogwiaździak). Jest to ponoć bardzo rzadka odmiana glejaków (G III). Czy posiadacie jakiekolwiek doświadczenie lub informacje na temat tej odmiany nowotworu? Będę wam bardzo wdzięczna, ponieważ znalazłam w internecie tylko jeden artykuł, niestety. Nie wiemy na czym stoimy. Konsultacja onkologiczna dopiero w następnym tygodniu.
Obserwuj wątek
    • b_a_l_b_i_n_k_a Re: rzadka odmiana glejaka 09.03.07, 23:46
     Wstęp
     Wielopostaciowy żółtakogwiaździak (Pleomorphic xanthoastrocytoma – PXA) jest
     rzadko występującą postacią glejaka mózgu, stanowi on mniej niż 1 proc.
     wszystkich gwiaździaków [1–3].
     W roku 1979 Kepes i wsp. po raz pierwszy opisali charakter kliniczny i
     histopatologiczny PXA w grupie 12 chorych [1]. Natomiast w roku 1993
     rozpoznanie to zostało dodane do klasyfikacji WHO guzów centralnego systemu
     nerwowego [4]. PXA charakteryzuje się dość dobrym rokowaniem, 10-letnie
     przeżycie bez wznowy miejscowej wynosi 61 proc., a przeżycie całkowite 70 proc.
     [1, 2]. U większości chorych proces przebiega łagodnie, natomiast w 15–20 proc.
     przypadków może dojść do przemiany guza w formy bardziej agresywne [1, 2, 4,
     5]. W porównaniu do innych nowotworów z gleju gwiaździstego o korzystnym
     rokowaniu (gwiaździak włosowatokomórkowy, gwiaździak podwyściółkowy
     olbrzymiokomórkowy) PXA częściej daje wznowy miejscowe i ulega przemianie w
     formy anaplastyczne [2]. Istotne jest ustalenie czy na podstawie cech
     morfologicznych i klinicznych można przewidzieć, które guzy będą zachowywać się
     bardziej agresywnie [2].
     Pomimo iż nowotwór występuje rzadko, to jest on przedmiotem dość licznych
     doniesień literaturowych, które najczęściej dotyczą pojedynczych chorych lub
     mało liczebnych grup [1, 2, 7–17].
     Nasze doniesienie dotyczy młodej chorej na bardziej złośliwą postać PXA, u
     której przeprowadzono skuteczne leczenie skojarzone.

     Opis przypadku
     U 28-letniej pacjentki z narastającymi przez tydzień bólami głowy oraz
     nudnościami i następnie zaburzeniami świadomości, 11 marca 2004 r. wykonano
     tomografię komputerową głowy. W obrębie prawej półkuli nadsiodełkowo i
     nadnamiotowo w płacie czołowym, ciemieniowym i skroniowym wgłębiający się pod
     sierp mózgu duży, torbielowaty, lity guz, nieco wzmacniający się po kontraście
     z efektem masy i cechami obrzęku wokół. Orientacyjny wymiar guza na przekroju
     poprzecznym 83x68 mm. Poza tym tkanka mózgowa niezmieniona. Drobne zwapnienie w
     sierpie mózgu. Układ komorowy nadnamiotowy uciśnięty i przemieszczony na stronę
     przeciwną. Komora IV bez zmian.
     Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej oraz badanie USG jamy brzusznej nie
     wykazały odchyleń od normy.
     14 marca 2004 r. w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
     wykonano kraniotomię czołową prawostronną: usunięto subtotalnie guz prawego
     płata czołowego, pozostawiono część guza głęboko naciekającą struktury spoidła
     przedniego mózgu. Badanie histopatologiczne nr 21 910 (Samodzielny Zakład
     Neuropatologii Instytutu Neurologii Collegium Medium Uniwersytetu
     Jagiellońskiego): Xanthoastrocytoma pleomorphe cum anaplasia focalis WHO
     II/III. Obraz histologiczny odpowiada pleomorficznemu żółtakogwiaździakowi
     (Pleomorphic xanthoastrocytoma, PXA). Nowotwór jest silnie GFAP-dodatni. Glejak
     wykazuje skrajny polimorfizm, figury podziałowe są ogniskowo wyraźnie
     zaznaczone, sięgając liczby ponad 5/10 HPV. Również odczyn na Ki-67, a także na
     p53 jest dodatni, choć w stosunkowo umiarkowanej liczbie jąder. Całość obrazu
     przemawia za nieco bardziej agresywnym wariantem PXA, w klasyfikacji WHO
     określanym jako Pleomorphic xanthoastrocytomawith anaplastic features WHO
     II/III.
     Wobec niekorzystnych czynników rokowniczych (nieradykalny zabieg chirurgiczny,
     cechy anaplazji w badaniu morfologicznym) chorą zakwalifikowano do
     uzupełniającego leczenia napromienianiem.
     Od 27 kwietnia do 18 maja 2004 r. w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii w
     Krakowie przeprowadzono radioterapię. Podano na obszar loży po guzie z
     resztkową zmianą, z objęciem odpowiednich marginesów, dawkę całkowitą 50,4 Gy w
     30 frakcjach (napromienianie 2 razy dziennie). W wykonanej 8 czerwca 2004 r.
     tomografii komputerowej głowy nie stwierdzono obecności wznowy w loży po guzie.

     Obecnie pacjentka w stanie ogólnym dobrym pozostaje pod kontrolą (ostatnie
     badanie grudzień 2004 r.), bez pogorszenia stanu neurologicznego. Krótki okres
     obserwacji nie pozwala na jednoznaczną ocenę wartości zastosowanej przez nas
     uzupełniającej radioterapii.

     Dyskusja
     PXA występuje najczęściej u ludzi młodych, przed 30. rokiem życia [1, 2, 7, 8].
     Częstość występowania nie zależy od płci, rasy oraz predyspozycji genetycznych
     [1, 3].
     Guz z reguły ma charakter torbieli, położonej powierzchownie, najczęściej w
     płacie skroniowym i ciemieniowym, może naciekać oponę miękką (nigdy nie nacieka
     twardej) [3].
     Kepes i wsp. na podstawie dodatniego barwienia na kwaśne białko włókienkowe
     gleju (GFAP) stwierdzili, że guz ma pochodzenie glejowe, a komórkami
     macierzystymi są astrocyty leżące pod oponą miękką [1, 13]. Również Paulus i
     wsp. wskazali na astrocytarne pochodzenie guza, wykazali jednak, że nie
     wszystkie guzy klasyfikowane jako PXA są GFAP-dodatnie [19]. Wykazali również,
     że spektrum badań immunohistochemicznych dla PXA jest takie samo, jak dla guzów
     mezenchymalnych [19]. W badaniu histopatologicznym guz ten charakteryzuje się
     atypią komórkową (obecność wielojądrowych komórek olbrzymich), podwyższonym
     indeksem mitotycznym oraz obecnością martwicy [1, 2]. Zwiększona aktywność
     mitotyczna oraz martwica to uznane czynniki prognostyczne w rozlanych
     gwiaździakach i PXA [1, 2, 11]. Giannini i wsp. wykazali, że stopień aktywności
     mitotycznej w sposób znamienny statystycznie wpływa na przeżycie bezobjawowe i
     całkowite [2]. W grupie chorych, u których indeks mitotyczny był równy 0
     uzyskano najlepsze 10-letnie wyniki leczenia, przeżycie bezobjawowe było równe
     82 proc., a całkowite 92 proc., natomiast najgorsze w przypadku indeksu
     mitotycznego ł5, odpowiednio: 42 proc. i 26 proc.
     W analizowanym przez autorów materiale obecność martwicy znamiennie korelowała
     z przeżyciem całkowitym, ale nie wpływała na przeżycie bez wznowy miejscowej
     [2]. Stwierdzenie martwicy wpływało na obniżenie
     10-letnich przeżyć całkowitych z 81 proc. do 30 proc. Jest to sprzeczne z
     innymi doniesieniami z piśmiennictwa, które potwierdzają jej wpływ zarówno na
     przeżycia bez wznowy, jak i całkowite [1, 18].

     Giannini i wsp. proponują wyróżnienie PXA z cechami anaplastycznymi, jeśli
     występuje wysoka aktywność mitotyczna (ł5 mitoz na 10 HPF w polu widzenia)
     i/lub obecna jest martwica [2]. Bardziej agresywne postacie PXA wg klasyfikacji
     WHO określa się jako anaplastyczne (G3) lub jako glioblastoma (G4) [6].
     Giannini i wsp. podważają ten sposób klasyfikacji PXA, gdyż guz ten zachowuje
     się mniej agresywnie niż typowy anaplastyczny gwiaździak i radykalność leczenia
     operacyjnego ma istotne znaczenie rokownicze w odróżnieniu od gwiaździaków
     złośliwych [2]. Pahapill i wsp. wskazują, że obecność ognisk martwicy w obrębie
     utkania żółtakogwiaździaka nie upoważnia do sklasyfikowania tego guza jako
     gąbczaka wielopostaciowego [9]. W odniesieniu do PXA nie powinno się również
     stosować stopni zróżnicowania histopatologicznego jak dla typowego rozlanego
     gwiaździaka [1, 7, 20].

     Podstawową metodą leczenia PXA jest zabieg operacyjny, który u większości
     chorych, ze względu na powierzchowną lokalizację guza oraz jego dobre
     odgraniczenie od otoczenia ma charakter radykalny [2]. W licznych doniesieniach
     autorzy podkreślają, że najważniejszym czynnikiem prognostycznym jest stopień
     doszczętności resekcji żółtakogwiaździaka [1, 2, 20]. Giannini i wsp.
     potwierdzili w grupie 71 chorych znamienny wpływ radykalnie wykonanej operacji
     na przeżycie bez wznowy miejscowej (10-letnie przeżycie bez wznowy wynosiło 86
     proc. po zabiegu radykalnym w porównaniu do 52 proc. po nieradykalnym),
     natomiast czynnik ten nie wpływał w sposób istotny na przeżycie całkowite [2].
     Pahapill i wsp. wykazali korzystny wpływ radykalnego leczenia operacyjnego na
     przeżycie chorych z PXA, u których w badaniu histopatologicznym nie stwierdzono
     ognisk martwicy [9]. Kepes u chorych po radykalnym leczeniu operacyjnym zaleca
     obserwacje, natomiast w
     • b_a_l_b_i_n_k_a Re: rzadka odmiana glejaka 09.03.07, 23:49

      Kepes u chorych po radykalnym leczeniu operacyjnym zaleca obserwacje,
      natomiast w przypadku wznowy ponowne leczenie operacyjne [18].
      Rola uzupełniającej radioterapii i chemioterapii nie jest dobrze poznana [1,
      2]. Na podstawie dostępnych danych literaturowych radioterapia dawką całkowitą
      rzędu 30–60 Gy jest zalecana u chorych po nieradykalnych zabiegach oraz w
      przypadkach złośliwych postaci PXA (o cechach anaplastycznych) [1, 21, 22].

      Chemioterapia nie jest rutynowo stosowana, w piśmiennictwie istnieją 2
      doniesienia o leczeniu uzupełniającym wyłącznie cytostatykami [2, 10]. Mała
      liczebność grup chorych leczonych adjuwantowo uniemożliwia określenie
      rzeczywistej skuteczności tego postępowania [1, 2]. Wobec rzadkości
      występowania PXA przeprowadzenie badania randomizowanego, którego celem byłoby
      określenie optymalnego leczenia uzupełniającego po zabiegu chirurgicznym wydaje
      się niemożliwe szczególnie w jednym ośrodku badawczym. W tym kontekście warto
      odnotować opinię Gianniniego i wsp. sugerującą stworzenie rejestru wszystkich
      przypadków PXA w celu poszerzenia wiedzy o tym nowotworze [2].
      Piśmiennictwo
      1. Kepes JJ, Rubinstein LJ, Eng LF. Pleomorphic xanthoastrocytoma: a
      distinctive meningocerebral glioma of young subjects with relatively favorable
      prognosis. A study of 12 cases. Cancer 1979; 44: 1839-52.
      2. Giannini C, Scheithauer BW, Burger PC, Brat DJ, Wollan PC, Lach B, O’Neill
      BP. Pleomorphic xanthoastrocytoma: what do we really know about it? Cancer
      1999; 85: 2033-45.
      3. Russell DS, Rubinstein LJ. Pathology of Tumors of the Nervous System. 5th
      ed. Edward Arnold, London 1989.
      4. Allegranza A, Ferraresi S, Bruzzone M, Giombini S. Cerebromeningeal
      Pleomorphic xanthoastrocytoma. Report on four cases: clinical, radiologic and
      pathological features (including a case with malignant evolution). Neurosurg
      Rev 1991; 14: 43-9.
      5. Daita G, Yonemasu Y, Muraoka S, Nakai H, Maeda T. A case of anaplastic
      astrocytoma transformed from Pleomorphic xanthoastrocytoma. Brain Tumor Pathol
      1991; 8: 63-6.
      6. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. Histological Typing of Tumors of the
      Central Nervous System. World Health Organization. 2nd ed. New York: Springer-
      Verlag, 1993: 11-4.
      7. Heyerdahl Strom EH, Skullerud K. Pleomorphic xanthoastrocytoma: report of 5
      cases. Clin Neuropathol 1983; 2: 188-91.
      8. Mackenzie JM. Pleomorphic xanthoastrocytoma in a 62-year-old male.
      Neuropathol Appl Neurobiol 1987: 13: 481-7.
      9. Pahapill PA, Ramsay DA, Del Maestro RF. Pleomorphic xanthoastrocytoma: case
      report and analysis of the literature concerning the efficacy of resection and
      the significance of necrosis. Neurosurgery 1996; 38: 822-9.
      10. Sugita Y, Kepes JJ, Shigemori M, Kuramoto S, Reifenberger G, Kiwit JCW,
      Wechsler W. Pleomorphic xanthoastrocytoma with desmoplastic reaction:
      angiomatous variant. Report of two cases. Clin Neuropathol 1990; 9: 271-8.
      11. Loiseau H, Rivel J, Vital C, Rougier A, Cohadon F. Pleomorphic
      xanthoastrocytoma: Apropos of 3 new cases. Review of the literature.
      Neurochirurgie 1991; 37: 338-47.
      12. Tan TC, Ho LC, Yu CP, Cheung FC. Pleomorphic xanthoastrocytoma: report of
      two cases and review of the prognostic factors. J Clin Neurosci 2004; 11 (2):
      203-7.
      13. de Tella OI Jr, Herculano MA, Prandini MN, Stavale JN, Aguiar PH. Malignant
      transformation of Pleomorphic xanthoastrocytoma case report. Arq Neuropsiquiatr
      2003; 61 (1): 104-6.
      14. Jones MC, Drut R, Raglia G. Pleomorphic xanthoastrocytoma: a report of two
      cases. Pediatr Pathol 1983; 1: 459-67.
      15. Tonn JC, Paulus W, Warmuth-Metz M, Schachenmayr W, Sörenson N, Roosen K.
      Pleomorphic xanthoastrocytoma: report
      of six cases with special consideration of diagnostic
      and therapeutic pitfalls. Surg Neurol 1997; 47: 162-9.
      16. Weldon-Linne CM, Victor TA, Groothuis DR, Vick NA. Pleomorphic
      xanthoastrocytoma. Ultrastructural and immunohistochemical study of a case with
      a rapidly fatal outcome following surgery. Cancer 1983; 52: 2055-63.
      17. Hosokawa Y, Tsuchihashi Y, Okabe H, et al. Pleomorphic xanthoastrocytoma.
      Ultrastructural, immunohistochemical,
      and DNA cytofluorometic study of a case. Cancer 1991; 68: 853-9.
      18. Kepes JJ. Pleomorphic xanthoastrocytoma: the birth of a diagnosis and a
      concept. Brain Pathol 1993; 3: 269-74.
      19. Paulus W, Peiffer J. Does the Pleomorphic xanthoastrocytoma exist? Problems
      in the application of immunological techniques to the classification of brain
      tumors. Acta Neuropathol (Berl) 1988; 76: 245-52.
      20. Macaulay RJB, Jay V, Hoffman HJ, Becker LE. Increased mitotic activity as a
      negative prognostic indicator in Pleomorphic xanthoastrocytoma. Case report. J
      Neurosurg 1993; 79: 761-8.
      21. Berger MS, Deliganis AV, Dobbins J, Keles GE. The effect of extent of
      resection on recurrence in patients with low grade cerebral hemisphere gliomas.
      Cancer 1994; 74(6): 1784-91.
      22. Dinapoli RP, Brown LD, Arusell RM et al. Phase III comparative evaluation
      of PCNU and carmustine combined with radiation therapy in high-grade glioma. J
      Clin Oncol 1993; 11: 1316-21.
      Adres do korespondencji
      dr n. med. Anna Mucha-Małecka
      Klinika Radioterapii A
      Centrum Onkologii – Instytut w Krakowie
      ul. Garncarska 11
      31-115 Kraków
      tel. +48 12 422 99 00
      e-mail: z5maleck@yahoo.com

      --
      Forum dla osób z chorobą nowotworową i ich bliskich:
      Onkoforum-Damy rade
      Adopcje bezdomnych kroliczkow
      • kamilka_sit Re: rzadka odmiana glejaka 10.03.07, 13:31
       Dziękuję wam bardzo za informację.
       "W porównaniu do innych nowotworów z gleju gwiaździstego o korzystnym
       rokowaniu (gwiaździak włosowatokomórkowy, gwiaździak podwyściółkowy
       olbrzymiokomórkowy) PXA częściej daje wznowy miejscowe i ulega przemianie w
       formy anaplastyczne" Co to znaczy formy anaplastyczne? A co z przerzutami?

       Jestem zrozpaczona, tak mało informacji, nikt nie wie, co to jest, lekarze oczywiście obojętni...
       Można zwariować.
       Jakbyście jeszcze czegokolwiek się dowiedzieli piszcie....
       • brucha Re: rzadka odmiana glejaka 10.03.07, 14:04
        tak z grubsza, to glejakom przydziela sie cztery stopnie złośliwości. G I i II
        uznaje się za formy łagodne. G III i G IV uznaje się za złośliwe.
        na jakichś anglojęzycznych stronach wyczytałam, że typowy PXA ma stopień GII,
        ale jego zmutowane formy sa juz bardziej złosliwe. Gwiaździak anaplastyczny to
        też rodzaj glejaka (GIII na ogół). widocznie PXA nabiera z czasem cech glejaka
        anaplastycznego.
        Generalnie glejaki nie dają przerzutów na inne narządy niż OUN (Ośrodkowy Układ
        Nerwowy). Ale mają zadziwiajacą zdolność odrastania nawet po całkowitej
        resekcji. Zdarza się, że odrastają w formie bardziej złośliwej niż pierwotna i
        niekoniecznie w poprzednim miejscu. A ponieważ to mózg więc neurochirurg ma
        bardzo ograniczone pole manewru.

        Przygotuj się na to że onkolodzy na hasło glejak będą bardziej niz obojetni.
  • brucha Re: rzadka odmiana glejaka 10.03.07, 13:48
   skąd jesteście i gdzie ojciec miał operację? Które CO będzie to konsultować?

   glejaki to wyzwanie dla lekarzy. z mojego skąpego glejakowego doświadczenia
   wynika, że większą wiedzę i chęć działania w tym zakresie wykazują
   neurochirurdzy. czy neurochirurg, który operował ojca sugerował coś nt dalszej
   terapii?

   zobacz forum glejak.pl. wprawdzie z pleomorphic xanthoastro raczej nikogo nie
   spotkałam, ale na pewno znajdziesz tam ludzi oswojonych z tematyką glejaków. to
   dość specyficzny rak.
   • kamilka_sit Re: rzadka odmiana glejaka 10.03.07, 21:32
    Tato miał operację w Jastrzębiu, a na konsultacji byliśmy w Gliwicach. Po Gliwicach przyjechał zdołowany, ponieważ lekarz nawet nie zajrzał do papierów i wyznaczył dozę radioterapii zgadując (nie wiem czy wszyscy mają taką samą?) Tata miał wycięty cały guz, był on dość mały. I jeszcze mam pytanie, czy terminy na radioterapię wszędzie są takie odległe??? Aha i jeszcze że będzie musiał spędzić w szpitalu prawdopodobnie 6 tygodni, to aż tak długo trwa???

    Na konsultację do neochirurga jedziemy w następnym tygoniu...

    Dzięki wam wszystkim za odpowiedzi
    • brucha Re: rzadka odmiana glejaka 11.03.07, 09:53
     typowa radioterapia tzw radykalna trwa przy glejakach 6 tygodni. to ile się
     czeka zalezy od szpitala i kolejek. tak naprawdę te naswietlania powinny się
     zacząć jak najwcześniaj. przy glejakach czas ma naprawdę znaczenie bo one
     bywają 'szybkie'. naświetlatnia można robić w trybie ambulatoryjnym. tylko
     chory musi mieszkać w tym samym mieście co szpital, żeby mieć łatwy dojazd. nie
     macie jakiejś rodziny w Gliwicach żeby tam zamieszkać? w weekendy nie ma
     naświetlań, więc można do domu...

     • kamilka_sit Re: rzadka odmiana glejaka 11.03.07, 19:34
      niestety nie mamy rodziny w Gliwicach, ale przynajmniej będziemy zabierać tatę na weekendy. A jakie jest samopoczucie po radioterapii? Istnieją jakieś powikłania? Zdaję sobie sprawę, ze jest ona bardzo potrzebna, tylko nie znam tej drugiej strony.
      • margit35 Re: rzadka odmiana glejaka 12.03.07, 07:43
       witam kiedyś pisałam na forum pod nickiem męża .Jestem pod wrażeniem opisu tej
       odmiany glejaka.Mam jednocześnie ogromna prośbę czy jest możliwe podobne
       tłumaczenie dla astrocytoma fibrilare G2 gdyz na taką odmianę miał zabieg mój
       mąż .Nigdy wcześniej nie spotkałam się na polskich stronach z tak wyczerpujacym
       opisem,a niestety mój angielski jest słabiutki.Mój mąż będzie w czerwcu 6 lat po
       zabiegu.Zaciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz w tym opisie jest mowa o 10-letnim
       przeżyciu i właśnie nie wiem czy później nastąpił nawrót ,czy zaprzestano
       obserwacji i uznano za zdrowego.Pozdrawiam serdecznie Gosia
      • brucha Re: rzadka odmiana glejaka 12.03.07, 08:53
       jestem z warszawki i tu były naświetlania, ale ojciec operowany był w
       Bydgoszczy.
       reakcje na radioterapie są przeróżne, zalezy od organizmu. spotkałam się nawet
       z wylewem do mózgu i pojawieniem się padaczki, ale tez z przypadkiem, kiedy
       ktos chodziła na redioterapię rano, przed pójsciem do pracy. mój jciec zniósł
       to bardzo dobrze (poza wyłysieniem). niestety w jego przypadku glejak również
       zniósł to bardzo dobrze i nawet sporo usrósł. okazał się niewrażliwy na
       naświetlania (ale GBM o ma większą agresywność niż PXA).
       w was ten guz jest mały i chyba nie zrobił żadnych neurolgicznych zniszczeń,
       więc powinnaś być dobrej myśli.
        • brucha Re: rzadka odmiana glejaka 14.03.07, 14:31
         jak na to co ma w głowie to nawet dobrze. problemy z orientacją i pamięcią,
         lekki niedowład lewej części ciała, ale taki do wytrzymania, bo ruchowo jest
         sprawny. dokuczaja czasami bóle głowy i deprecha.
         • kamilka_sit Re: rzadka odmiana glejaka 02.04.07, 13:31
          mojemu tacie w zeszłym tygodniu jeszcze przed radioterapią zrobili raz tomografię komputerową i okazało się, że jest albo wznowa (po 2 miesiącach????) albo guz nie został usunięty do końca... chociaż lekarze się zarzekali, że usunęli wszystko. Czy wznowa może nastąpić tak szybko? Stan psychiczny taty przed tym badaniem był można powiedzieć bardzo dobry, teraz jest kiepsko. A przecież czeka go po Świętach radioterapia. Nie wiem, co mam myśleć...
           • kamilka_sit Re: rzadka odmiana glejaka 20.06.07, 12:29
            Tata jest około miesiąca po radioterapii, wg lekarza wynik RM jest
            nienajgorszy, a jednak boli go głowa, nie cały czas, przestaje np przy zmianie
            pozycji. Tata jest oczywiście w totalnym dołku psychicznym, bo lekarz mówi coś
            innego, że niby ma być dobrze, ale z drugiej strony te uporczywe bóle.
            Kompletnie nie wiem, jak go pocieszyć, powiedźcie czy po radioterapii może
            boleć głowa prawie miesiąc po???

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka