Dodaj do ulubionych

rak nerki a podeszły wiek (krioablacja, radioablac

04.03.09, 11:12
Mojemu ojcu zdiagnozowano guza nerki (3cm x 3,2 cm). Guz nie jest
duzy, na TK nie wykazało przerzutów. Sytuacja wydaje się
nienajgorsza zwłaszcza. Ojciec ma już 80 lat, w tym wieku operacja
jest obarczona jest duzym ryzykiem, więc szukam alternatywnych
rozwiązań. Czytałam, ze u starszych osób wykonuje się radioablację
lub krioablację. Nie mogę znaleźć czy w Polsce godzies robią coś
takiego. Jestesmy przed wizytą u lekarza więc może coś tam się
dowiemy, a może ktos na tym forum coś wie.
Obserwuj wątek
  • cykada_ada Re: rak nerki a podeszły wiek (krioablacja, radio 04.03.09, 13:17
   Krioablacja małych guzów nerek

   artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2008/9/1 (47)
   Opracowano na podstawie: Cryoablation of small renal tumors S.K.
   Williams, J.J.M.C.H. de la Rosette, J. Landman, F.X. Keeley
   EAU-EBU Update Series 2007; 5: 206-217
   Wprowadzenie
   · Rak nerkowokomórkowy (RCC) stanowi 85% nowotworów tego
   narządu.
   · Zachorowalność wynosi 4,4-11,1 na 100 000 osób na rok.
   Cztery czynniki doprowadziły do rozwoju nerkooszczędzających technik
   leczenia guzów nerek:
   i. większość guzów nerki wykrywa się przypadkowo, w najniższym
   stopniu zaawansowania klinicznego;
   ii. guzy o średnicy < 4,5 cm rosną stosunkowo wolno (0,35
   cm/rok), rzadko dają przerzuty, a nawet 22% z nich to zmiany
   łagodne; udowodniono, że resekcja takich guzów wiąże się z małym
   ryzykiem wznowy, a przeżycie po tej operacji jest takie samo jak po
   nefrektomii radykalnej;
   iii. wycięcie jednej nerki zwiększa ryzyko wystąpienia
   przewlekłej niewydolności nerki pozostałej;
   iv. po wycięciu nerki z powodu guza obserwowano późniejszy
   rozwój guza w drugiej nerce u 4-15% operowanych.
   Wśród mniej inwazyjnych zabiegów oszczędzających miąższ nerki
   wyróżniamy techniki ablacyjne, polegające na zniszczeniu zmienionej
   tkanki in situ, a wśród nich krioablację.
   Podstawy teoretyczne krioablacji
   · Dwa najczęściej stosowane związki kriogeniczne to ciekły
   argon i ciekły azot, o temperaturze wrzenia odpowiednio -186°C i -
   196°C (temperatura wrzenia to najniższa temperatura, jaka może być
   wytworzona przez kriosondę).
   · Niska temperatura niszczy komórki bezpośrednio w czasie
   zabiegu poprzez zwiększenie osmolalności płynu wewnątrzkomórkowego,
   uszkodzenia błony komórkowej i organelli komórkowych oraz pośrednio
   wskutek uszkodzenia naczyń krwionośnych, co prowadzi do zwiększonej
   przepuszczalności naczyń, zakrzepicy i ich niedrożności.
   Niedokrwienie i obrzęk tkanek powodują śmierć komórek, które
   przetrwały zamrożenie.
   · Uszkodzenie komórek zależy przede wszystkim od temperatury
   osiągniętej w tkance (u świni kompletna ablacja tkanki nerkowej
   następowała przy - 9,4°C, ale pewne zniszczenie komórek
   nowotworowych stwierdzono przy temperaturze -40°C).
   · Temperatura w rdzeniu kriosondy sięga od -145°C do -190°C i
   rośnie, aż do 0°C na granicy strefy zamrażania; temperaturę zabójczą
   dla tkanki (-19,4°C) osiągano wewnątrz widocznej strefy zamrożenia w
   odległości 3,1 mm od jej powierzchni; zaleca się, by ablacja
   obejmowała obszar zdrowej tkanki o grubości 1 cm wokół guza.
   · Istotne znaczenie ma powierzchnia kontaktu tkanki z
   kriosondą oraz szybkość zamrażania - zabiegi wykonuje się przeważnie
   przy użyciu sond wielkości od 1,47 mm do 5 mm. Im mniejszy rozmiar
   sondy, tym mniejsze ryzyko powikłań krwotocznych i bardziej
   precyzyjne zamrażanie, chociaż mniejsza strefa zamrażania.
   · Kilkakrotne zamrożenie i rozmrożenie guza powiększa
   zniszczenie tkanek w zamrożonym obszarze.
   · Wyróżnia się dwa typy rozmrażania tkanki: czynny (200°C/min)
   i bierny (20°C/min); zaleca się stosowanie rozmrażania biernego,
   gdyż im dłużej trwa okres rozmrażania, tym większe są zniszczenia w
   tkankach spowodowane rekrystalizacją i stresem oksydacyjnym.
   Krioablacja guzów nerek
   · Guz musi być odpowiednio mały (<3 cm) oraz zlokalizowany z
   dala od głównych naczyń nerkowych (naczynia mogą przeszkadzać w
   procesie zamrażania; krioablacja większych guzów obarczona jest
   ryzykiem niecałkowitego zniszczenia nowotworu).
   · Krioablacji można poddawać guzy przylegające do układu
   kielichowo-miedniczkowego nerki, ponieważ goi się on dobrze po
   zabiegu tego rodzaju.
   · Przeciwwskazanie: operacja nerki w przeszłości. Krioablację
   można przeprowadzać po operacyjnym odsłonięciu nerki, laparo-
   /retroperitoneoskopowo lub przezskórnie.
   Technika laparoskopowa
   · Opisana po raz pierwszy przez Gilla w 1998 roku.
   · Obrazowanie w czasie rzeczywistym zapewnia USG z głowicą
   operacyjną wprowadzaną przez port i umieszczaną naprzeciwko guza.
   Zapewnia to precyzyjne ustawienie kriosondy i dokładne obrazowanie
   strefy zamrażania: poruszające się do przodu czoło strefy zamrażania
   jest widoczne jako hiperechogeniczna obwódka z cieniem akustycznym
   za nią, co wystarcza do określenia, czy zamrażanie obejmuje obszar
   około 1 cm poza granicami guza.
   · Istnieje możliwość uwolnienia nerki, co pozwala na
   odsunięcie strefy zamrażania od narządów przyległych.
   · Autorzy artykułu przed rozpoczęciem ablacji wykonują biopsję
   guza. Nie jest to jednak śródoperacyjne badanie histopatologiczne,
   lecz klasyczne, wykonane po zabiegu. Ma na celu określenie
   rozpoznania oraz zaplanowanie badań kontrolnych. Część biopsji
   jest "niediagnostyczna" - traktuje się je tak, jakby wykazały
   utkanie RCC.
   · Wyniki: w 3-letniej obserwacji 56 chorych stwierdzono, że
   wznowa lub przetrwanie guza wystąpiły u 5,6% z nich.
   · Powikłania minimalne.
   Technika przezskórna
   · Metoda opisana po raz pierwszy w roku 1996 (Uchida).
   · Krioablacja przezskórna jest najmniej inwazyjna i można ją
   przeprowadzić w trybie ambulatoryjnym u chorych przytomnych
   poddanych niewielkiej analgosedacji.
   · Do obrazowania wykorzystuje się rezonans magnetyczny z
   otwartą gantry, tomografię komputerową lub ultrasonografię.
   o Ultrasonografia była pierwszą metodą zastosowaną do tego
   celu; jej zalety: mały koszt, dostępność, obrazowanie w czasie
   rzeczywistym, w różnych płaszczyznach; wady: jakość zależy od
   badającego, mniejsza precyzja obrazowania strefy zamrożonej i mała
   dokładność u osób otyłych.
   o Tomografia komputerowa zapewnia doskonałe obrazowanie strefy
   zamrożenia i struktur okolicznych, jest dostępna i zapewnia
   obrazowanie w czasie rzeczywistym; wady: narażenie pacjenta i
   lekarza na promieniowanie jonizujące, trudność w lokalizacji guzów o
   tej samej densyjności co miąższ nerki, brak możliwości obrazowania w
   różnych płaszczyznach.
   o Rezonans magnetyczny z otwartą gantry umożliwia swobodny
   dostęp lekarza do chorego w czasie zabiegu i obrazowanie w czasie
   rzeczywistym, obraz może być rekonstruowany w trzech wymiarach i ma
   wysoką rozdzielczość; wady: mała dostępność i duży koszt aparatu z
   otwartą gantry.
   · Wyniki: w 18-miesięcznej obserwacji całkowitą regresję
   stwierdzono u 51 spośród 55 leczonych; 7 osób przebyło więcej niż
   jeden zabieg w celu osiągnięcia pełnej regresji, u 2 wykryto guz
   przetrwały, 1 osoba wymagała przetoczenia krwi, innych powikłań nie
   obserwowano.
   Wskazania do leczenia guzów nerki metodą krioablacji
   1. Mnogie guzy nerki, np. w zespole von Hippel-Lindau'a.
   2. Małe guzy u osób starszych i obciążonych innymi chorobami.
   Powikłania krioablacji
   o krwawienie (występuje rzadziej niż po laparoskopowym
   częściowym wycięciu nerki);
   o uszkodzenie okolicznych narządów w wyniku działania niskiej
   temperatury (trzustka, układ kielichowo-miedniczkowy, jelita -
   niedrożność, zwężenie połączenia moczowodowo- -miedniczkowego);
   o uszkodzenie skórnych nerwów czuciowych podczas krioablacji
   przezskórnej (w tej metodzie schłodzona jest cała sonda).
   Monitorowanie chorych po krioablacji
   · W badaniach kontrolnych guzy poddane skutecznej krioablacji
   nie ulegają wzmocnieniu, ich rozmiary w pierwszej dobie ulegają
   powiększeniu o 50%, a następnie bardzo powoli zmniejszają się. Po 3
   latach obszar ablacji zmniejsza się o 70% w porównaniu do
   pierwotnych rozmiarów.
   · Autorzy zalecają wykonywanie TK lub MRI po trzech miesiącach
   oraz po roku. Brak rekomendowanego schematu długotrwałej obserwacji,
   jednak wiadomo, że przetrwały guz można stwierdzić nawet po 12-24
   miesiącach. Tak jak w każdej metodzie leczenia guzów nerek,
   obserwację należy kontynuować długo, nawet przez 10 lat.
   · Na obecność przetrwałej tkanki nowotworowej mogą wskazywać:
   utrzymyw
   • cykada_ada Re: rak nerki a podeszły wiek (krioablacja, radio 04.03.09, 13:18
    cd

    · Na obecność przetrwałej tkanki nowotworowej mogą wskazywać:
    utrzymywanie się tych samych rozmiarów lub wzmocnienie się tkanki po
    podaniu kontrastu. W takim przypadku należy wykonać jedną z
    poniższych procedur: biopsję zmiany, ponowną krioablację, resekcję
    zmiany, nefrektomię. Częstość niepowodzeń pierwszej krioablacji może
    sięgać 12,5%.
    Laparoskopowa resekcja guza nerki
    Jest to jedna z trudniejszych technicznie procedur laparoskopowych.
    Charakteryzuje się stromą krzywą uczenia i dużym odsetkiem powikłań
    (konwersje, uszkodzenie nerki w wyniku długotrwałego ciepłego
    niedokrwienia, przetoka moczowa, późne krwawienie). W porównaniu z
    krioablacją czas hospitalizacji jest dłuższy, utrata krwi większa,
    ale za to wynik onkologiczny lepszy.
    Ablacja falą elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej (RFA -
    radiofrequency ablation)
    Tkanka niszczona jest wysoką temperaturą (>70°C). Istnieje kilka wad
    tej metody: fala radiowa zakłóca działanie USG, w badaniach
    eksperymentalnych stwierdzono ogniska przetrwałego guza, w przypadku
    nieregularnych kształtów guza trudno jest zaplanować radykalne
    leczenie bez uszkodzenia tkanek otaczających. Ze względu na
    niejednoznaczne wyniki onkologiczne, RFA pozostaje techniką
    eksperymentalną.
    Inne rodzaje energii służące do ablacji tkanek: HIFU (skupiona fala
    ultradźwiękowa), laser aplikowany śródmiąższowo, mikrofale. Techniki
    te pozostają w fazie badań
    Oprac. Łukasz Zapała
    Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Urologii Akademii
    Medycznej w Warszawie
    kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski
    • cykada_ada Re: rak nerki a podeszły wiek (krioablacja, radio 04.03.09, 13:22
     Nie wiem czy nie popełniłam jakiegoś głupstwa przez wklejenie
     powyzszego artykułu. Jeśli tak to prosze moderatora o usunięcie
     postów. Artykuł znalazłam w wyszukiwarce ogólnej internetu, podałam
     źródło i autorów. Moze bedzie dla kogoś pomocny.

     W przypadku raka czas to życie im szybciej znajdziemy niezbędne
     informacje tym lepiej.
  • cykada_ada Re: rak nerki a podeszły wiek (krioablacja, radio 19.03.09, 10:28
   Widzę, ze nikogo na tym forum z podobnymi problemami aktualnie nie
   ma, ale może kiedyś komuś się przyda informacja, ze male guzy nerki
   usuwają metodą termoablacji w Akademii Medycznej Oddział
   Urologiczny. Zabieg nie niesie za sobą takich zagrożeń jak wycięcie
   całej nerki czy jej części, dlatego polecany jest m.in. starszym
   ludziom. Termoablacja czyli wypalenie guza wysoka temperatura.
   Podobnie jak przy krioablacji tyle, ze tam wymraza się bardzo niską
   temperaturą.
   • cykada_ada i już po - wszystko OK 28.09.09, 14:29
    Ojciec jest już po zabiegu i pierwszej tomografi kontrolnej. Póki co
    wszystko jest OK (odpukać...). Zabieg był przeprowadzany w
    znieczuleniu miejscowym i trwał ok. 20 min. Ojciec bardzo narzekał
    na niewygodną pozycję, musiał leżeć na brzuchu na twardym zimnym
    łóżku i po zabiegu żalił się że chyba ma zebra połamane. Ale to nic
    w porównaniu z usunieciem nerki (zabieg trwa 2,5 - 3 godz) w
    narkozie co w przypadku starszych osob moze skończyć się postępem
    demencji. Ze szpitala wyszedł po 4 dniach (po usunięciu nerki leży
    się 2 tygodnie). A juz po dwóch tygodniach chodził na spacerki
    zupełnie sam na poczatek w poblizu domu, ale szybko wrócił do swoich
    dawnych zajęć.

    Znowu pogadałam sama z sobą, ale chcę zostawić ślad w necie moze
    komuś pomoże. Kiedy szukałam informacji dla nas to często brakowało
    mi zakończenia, dyskusje urywały się....

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka