Dodaj do ulubionych

OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15)

12.04.15, 16:50
BRYTYJSKIE OBYWATELSTWO DLA DOROSŁEJ OSOBY - PRZEWODNIK
Obywatel/ka Polski, który/a przepracował/a legalnie 6 lat w Wielkiej Brytanii może aplikować o naturalizację na formularzu AN (aplikacja pod sekcją 6.1).
KROK PO KROKU:
 Koszt aplikowania:
www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/britishcitizenship/nationality-fees.pdf
 ‘Become a British Citizen’:
www.gov.uk/becoming-a-british-citizen
 Formularz AN:
www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/nationality/form_an.pdf
 Guide AN:
www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/nationality/guide_an.pdf
 Booklet AN:
www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/nationality/booklet_an.pdf
 Life in the UK – test:
Moża wypożyczyć z biblioteki miejskiej lub kupić samemu książkę wymaganą do przygotowania się do testu Life in the UK. Książka, na której oparty jest test to: ‘Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition’. Pytania na teście są tak specyficzne, że bez zapoznania się z podręcznikiem, zdanie testu może okazać się niemożliwe.
Do ćwiczeń można użyć książki ‘Life in the United Kingdom: Official Practice Questions and Answers’. Zawiera one pytania testowe ułożone na podstawie materiału z podręcznika, nie faktyczne pytania, które będą na teście.

 Life in the UK – rezerwacja terminu egzaminu:
www.lituktestbooking.co.uk/eass/whatYouNeed.action
Należy pamiętać, że rezerwując egzamin musimy podać dane z dokumentu tożsamości – dowodu osobistego albo paszportu, a potem ten sam dokument dołączyć do aplikacji o naturalizację.

 Znajomość języka angielskiego
Należy posiadać certyfikat językowy na poziomie CEFR B1/ESOL entry 3 lub dyplom studiów wykładanych po angielsku lub na których prace badawcze były prowadzone po angielsku.
Tutaj info, jakie testy językowe zdane przed 6 kwietnia 2015 r. są akceptowane:
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/405631/selt_transitional.pdf
Dla osób, które będą zdawać egzamin językowy po 6 kwietnia 2015 r.:
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/420171/April_2015_Approved_Secure_English_Language_Tests_and_Test_Centres_v2_0.pdf
MINIMALNY POZIOM DO APLIKOWANIA O OBYWATELSTWO TO B1 (ESOL ENTRY 3) I TYLKO TESTY NA TYM POZIOMIE (LUB WYŻEJ) BĘDĄ AKCEPTOWANE.

Niektóre testy mają określony czas ważności. Można taki test na odpowiednim poziomie użyć do aplikowania o naturalizaję, nawet kiedy minął jego termin ważności. Tutaj cytat: ‘Some qualifications on the Home Office’s list will expire after 2 years. Your qualification will still be accepted as proof if you’re applying for citizenship, even after it’s expired.’
Więcej na temat znajomości języka:
www.gov.uk/english-language
 Worker Registration Scheme (kraje A8)
Osoby, które zostały zatrudnione na etat po 1 maja 2004 r. zobowiązane były w ciągu 30 dni od rozpoczęcia pracy do zarejestrowania się w Worker Registration Scheme. Należało przepracować nieprzerwanie 12 miesięcy u tego samego pracodawcy. Bez karty WRS nie można aplikować o obywatelstwo. Jeśli ktoś zmienił pracę przed upłynięciem 12 miesięcy, a nie powiadomił Home Office o zmianie pracodawcy, to jego rejestracja jest nieważna.
Osoby, które nigdy się nie zarejestrowały będą musiały poczekać do maja 2017 r., kiedy przestanie obowiązywać warunek posiadania karty WRS do aplikowania o naturalizację.
Tutaj szczegółowe info:
giolegal.co.uk/Docs/Immigration_Forms/Forms/englishwrs.pdf
 Wysyłka / złożenie aplikacji
Wypełniony formularz AN wraz z dokumentami można wysłać samemu pocztą - zalecane skorzystanie ze Special Delivery oraz dołączenie zwrotnej opłaconej kopery Special Delivery zaadresowanej do siebie. Dostępna jest również odpłatna usługa Nationality Checking Service (NCS), gdzie urzędnik sprawdzi poprawność wypełnienia aplikacji oraz skopiuje wszystkie dokumenty i odda oryginały:
www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/checkingservicelocations/
Należy pamiętać, że urzędnik w biurze NCS nie sprawdza, czy osoba aplikująca spełnia wymogi do tego, by otrzymać obywatelstwo.

 Weryfikacja tożsamości (Biometric Enrolment – sekcja 6 aplikacji AN)
Od 2014 r. osoby aplikujące o naturalizację zobowiązane są do rejestracji swoich danych biometrycznych. Po wysłaniu/złożeniu aplikacji AN, wnioskodawca otrzyma list z HO, w którym zostanie podany urząd pocztowy, do którego należy sie zgłosić. Na miejcu zostanie zrobione zdjęcie oraz zostaną pobrane odciski palców w celu weryfikacji tożsamości. Koszt pokrywa wnioskodawca i wynosi on £19.20. Płatne gotówką lub kartą debetową.

Najważniejsze dokumenty, które należy dołączyć do aplikacji:
- Wypełniony formularz AN
- P60 za 6 lat lub inna forma potwierdzająca nieprzerwane zatrudnienie (studia) przez okres 6 lat.
- Studenci zobowiązani są posiadać Comprehensive Sickness Insurance (ubezpieczenie medyczne) na czas trwania studiów, jeśli w tym czasie nie pracowali. Można przedstawić dokument z polskiego ZUS zaświadczający o dopisaniu do ubezpieczenia rodzica/rodziców lub kartę EKUZ.
- Karta WRS jest niezbędna, chyba że ktoś byl samozatrudniony lub wyłącznie studiował.
- Paszport.
- Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
- Potwierdzenie zdania testu LITUK.

Poza tymi wymienionymi dokumentami Home Office może skontaktować sie z wnioskodawcą i poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów. Na odesłanie dodatkowych dokumentów jest limit czasu – 3 tygodnie.

Aplikacje odrzucone, najpowszechniejsze powody:
- Osoba aplikująca nigdy się nie zarejestrowała w WRS lub zmieniła pracę w ciągu pierwszych 12 miesięcy i nie powiadomiła Home Office. Czas legalnej pracy 6 lat liczy się od momentu zarejestrowania w WRS, nie od momentu rozpoczęcia pracy.
- Osoba aplikowała o naturalizację po 5 latach, zamiast odczekać jeszcze rok.
- W aplikacji AN osoba aplikująca zataiła wyroki sądowe lub inne ważne informacje.
- Aplikacja została złożona w dniu, kiedy 5 lub 6 lat wstecz osoba aplikująca nie była obecna fizycznie w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie podane informacje odnoszą się do nieskomplikowanych przypadków obywatela lub obywatelki Polski, zatrudnionych nieprzerwanie przez 6 lat, którzy nie wyjeżdżali z Wielkiej Brytanii na dłużej niż podane limity, zarejestrowali się w WRS i nie mieli żadnych wyroków sądowych. Sam fakt posiadania wyroku s
Obserwuj wątek
  • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 12.04.15, 17:45
   Sam fakt posiadania wyroku sądowego nie przekreśla możliwości otrzymania obywatelstwa brytyjskiego. Należy jednak zasięgnąć porady prawnika.
   Tutaj szczegółowe informacje:
   www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406368/Chapter_18_Annex_D_v02.pdf

   Powyższe informacje nie mogą zastąpić porady prawnej. Każda osoba aplikująca jest sama odpowiedzialna za składaną aplikację. Podane informacje w każdej chwili mogą ulec zmianie.

   Powyższe informacje nie dotyczą rejestracji dzieci jako obywateli brytyjskich ani aplikacji o naturalizację jako żona/mąż brytyjskiego obywatela (sekcja 6.2).
  • plain-vanilla OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE DLA DZIECKA (04/15) 13.04.15, 20:19
   AUTOMATYCZNE NABYCIE OBYWATELSTWA BRYTYJSKIEGO
   REJESTRACJA DZIECKA PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA JAKO OBYWATELA BRYTYJSKIEGO

   Niniejszy przewodnik dotyczy dzieci zamieszkałych w UK wraz z rodzicami, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

   DZIECI URODZONE W UK PO 30 KWIETNIA 2006 R., KTÓRE AUTOMATYCZNIE NABYŁY OBYWATELSTWO
   Dzieci urodzone w UK po 5 latach pobytu i pracy (lub studiów) jednego z rodziców nabywają obywatelstwo brytyjskie automatycznie pod warunkiem, że rodzice spełnią wymagania wyszczególnione w poniższym dokumencie:

   www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/374616/TreatyRightsPolicy.pdf
   Takich dzieci się nie rejestruje jako obywateli, tylko wysyła się standardową aplikację paszportową (koszt £46) wraz z pełnym aktem urodzenia dziecka, zdjęciami dziecka, dowodem osobistym lub paszportem rodzica oraz dokumentami potwierdzającymi, że rodzic pracował lub studiował przez 5 lat przed narodzinami dziecka:’ A child born in the United Kingdom to an EEA national after 30 April 2006 will be a British citizen if their parent had been in the United Kingdom exercising EC Treaty rights in accordance with the Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 for more than 5 years or has indefinite leave to remain’.
   Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku ważnej karty WRS (dotyczy osób zatrudnionych na etacie, które przepracowały nieprzerwanie 12 miesięcy u tego samego pracodawcy, który był podany w formularzu rejestracyjnym).

   Osoby, które zarabiały mało lub pracowały na część etatu i pobierały zasiłki, nie będą mogły aplikować o paszport dla dziecka: ‘A person in low-paid or part-time work would not be considered as exercising Treaty rights if he/she was engaged in only a few hours per week and reliant almost totally on public funds see section 16 for public funds’.

   DZIECI URODZONE W UK PRZED UPŁYWEM 5 LAT ZAMIESZKANIA RODZICA/RODZICÓW
   Rejestracja pod sekcją 1(3) na formularzu MN1

   KROK PO KROKU:

    Koszt aplikowania:
   www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/britishcitizenship/nationality-fees.pdf

    Formularz MN1:
   www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417565/mn1_form_mar_2015.pdf
    Guide MN1:
   www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417568/mn1_guide_mar_2015.pdf
   Rodzic, któremu minęło 5 lat pobytu i pracy w UK, może zdecydować się na rejestrację jako brytyjskiego obywatela wyłącznie samego dziecka. Tutaj cytat:
   ‘The child of an EEA national who did not become a British citizen at birth may now have an entitlement to be registered as a British citizen under section 1(3), if the parent has since become “settled” here. The parent will have become “settled” if:
   • He or she has been granted indefinite leave in the United Kingdom, or
   • He or she has been exercising EEA free movement rights in the United Kingdom for a continuous period of five years ending on or after 3o April 2006.’.


    Aplikację można wysłać samemu pocztą (zalecane Special Delivery, plus opłacona i zaadresowana do siebie zwrotna koperta Special Delivery) lub skorzystać z usługi Nationality Checking Service, które nie tylko sprawdza poprawność wypełnienia aplikacji, ale również kopiuje wszystkie dokumenty i oddaje oryginały:
   www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/checkingservicelocations/

   NCS nie sprawdza, czy dziecko spełnia wymogi do tego, by zostało zarejestrowane jako brytyjski obywatel.

   DZIECI URODZONE W POLSCE
   Rejestracja pod sekcją 3(1) na formularzu MN1. Formularz i przewodnik powyżej.

   Dziecko urodzone w Polsce, może zostać zarejestrowane jako obywatel brytyjski, wtedy kiedy jeden lub oboje rodzice aplikują o naturalizację wraz z aplikacją dziecka.
   Jeśli aplikuje jeden rodzic, to drugi rodzic musi mieć status ‘settled’.
   Tutaj cytat:
   ‘Where one or both parents are applying for British citizenship they may apply for one or more children who are not automatically British at birth to be registered as British citizens as part of a “family application”. Children in this category will be considered at the Home Secretary’s discretion and will usually be registered only if both the parents are granted or already hold British citizenship, or if one parent holds British citizenship and the other is settled in the UK’.

   Dzieci w wieku powyżej 13 roku życia powinny mieszkać w UK przynajmniej przez 2 lata przez aplikowaniem o rejestrację.

   UWAGI:
   Należy pamiętać, że dla dziecka ZAWSZE wypełnia się odrębną aplikację. W aplikacji trzeba podać sekcję, pod którą rejestruje się dziecko.
   Good Character requirements odnoszą się do dzieci powyżej 10 roku życia.
   Jednym z referentow w aplikacji dziecka musi być osoba, która zna dziecko na gruncie profesjonalnym: nauczyciel, HV, pracownik socjalny itp. Druga osoba musi mieć minimum 25 lat i obywatelstwo brytyjskie.

   Dziecko nie musi zdawać żadnych testów. Nie jest zobowiązane do składania przysięgi, jeśli pozytywna decyzja w sprawie obywatelstwa została osiągnięta zanim dziecko ukończylo 18 lat.

   Weryfikacja tożsamości (Biometric Enrolment – sekcja 6 aplikacji MN1)
   Od 7 kwietnia 2015 r. dzieci aplikujące na formularzu MN1 zobowiązane są do rejestracji swoich danych biometrycznych. Po wysłaniu/złożeniu aplikacji MN1, dziecko otrzyma list z HO, w którym zostanie podany urząd pocztowy, do którego należy sie zgłosić wraz z wpisanym do formularza wcześniej opiekunem. Opiekun zobowiązany jest do towarzyszenia dziecku, które nie ukończylo 16 lat. Na miejcu zostanie zrobione zdjęcie – dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia oraz zostanie zrobione zdjęcie i zostaną pobrane odciski palców – dotyczy dzieci powyżj 6 roku życia. Koszt pokrywa wnioskodawca i wynosi on £19.20. Płatne gotówką lub kartą debetową.


   Wszystkie podane informacje odnoszą się do kilku przypadków i dotyczą dzieci i rodziców zamieszkałych w UK, którzy posiadają wyłącznie polskie obywatelstwo.
   Powyższe informacje nie mogą zastąpić porady prawnej. Każda osoba aplikująca jest sama odpowiedzialna za składaną aplikację. Podane informacje w każdej chwili mogą ulec zmianie.
   Powyższe informacje dotyczą wyłącznie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.
   • plain-vanilla OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE DLA MĘŻA/ŻONY (04/15) 13.04.15, 20:41
    Dotyczy osob z polskim obywatelstwem.
    Zona lub maz moga aplikowac o obywatelstwo brytyjskie pod sekcja 6(2), jesli ich druga polowka zlozyla przysiege i zostala oficjalnie Brytyjka/Brytyjczykiem. Staz malzenski nie ma w tym wypadku znaczenia, tylko liczy sie czas rezydentury w UK. Dla osob z Polski wymogi sa takie same, jak dla osob aplikujacych pod sekcja 6(1) - wszystkie informacje zawarte sa w przewodniku. Maz/zona musza miec egzamin jezykowy na poziomie minimum B1, zdany test LITUK oraz zaliczony czas rezydentury w UK, ktory wynosi 6 lat. 3 lata podawane w przewodniku dotycza osob spoza Unii Europejskiej. Nalezy dostarczyc wszystkie mozliwe dokumenty, ktore potwierdza 6-letnia rezydenture. Listy z bankow, kursy, praca itp. Nalezy wpisac w formularzu, co sie robilo przez te 6 lat, wlacznie z czasem spedzonym w domu z dzieckiem. Meza/zone obowiazuja limity nieobecnosci w UK. Nalezy podac wszystkie nieobecnosci w UK w ciagu 6 lat przed zlozeniem/wyslaniem aplikacji.
    Dla obywateli Polski wymogi sa takie same, jak aplikowanie pod sekcja 6(1). Jedyna roznica jest taka, ze maz/zona nie musza udokumentowac pracy/studiow przez 6 lat. Do aplikacji musza dolaczyc akt malzenstwa i certyfikat naturalizacji malzonka oraz inne dokumenty wyszczegolnione w Guide i Booklet AN. W formularzu w sekcji 2.4 zona/maz wpisuja co sami robili w UK przez 6 lat. W sekcji 2.5 wpisuja wszystkie prace zony/meza Brytyjki/Brytyjczyka za ostatnie 6 lat.
    Wszystkie pozostale informacje sa w przewodniku.

    Powyższe informacje nie mogą zastąpić porady prawnej. Każda osoba aplikująca jest sama odpowiedzialna za składaną aplikację. Podane informacje w każdej chwili mogą ulec zmianie.
  • plain-vanilla WAZNA ZMIANA LISTOPAD 2015 = PERMANENT RESIDENCE 16.11.15, 14:58
   Uwaga: wszystkie osoby, ktore planuja aplikowanie o naturalizacje, powinny posiadac dokument potwierdzajacy PR.
   If you are a national of a country which is a member state of the EEA or Switzerland, or the
   family member of such a person, you will automatically have permanent residence status
   after exercising EEA free movement rights in the UK for any continuous period of 5 years
   ending on or after 30 April
   2006. You should apply for a permanent residence card to prove that you hold that status
   before applying for citizenship.
   But remember that, unless you are married to or the civil partner of a British citizen, you
   should normally have held permanent resident status for 12 months before applying for
   naturalisation. This means that you may need to wait until you have been in the United
   Kingdom for 6 years before you can apply. You will need to provide evidence of 6 years
   continuous residence when you apply for your permanent residence card
   Chyba powinno byc 'naturalisation'.

   Ponadto z tego, co rozumiem, to osobym ktore teraz beda sie starac o naturalizacje, nie tylko musza aplikowac o PR, ale powinny odczekac 12 miesiecy zanim beda mogly aplikowac o naturalizacje.
   • aurelia2005 PERMANENT RESIDENT - mam kilka pytan 25.01.16, 18:32
    dzien dobry, wlasnie wypelniam formularz na permanent residece, wypelniam dla meza (ponad 6 lat ciaglosci zatrudnienia), ale zastanawiam sie, czy nie wypisac od razu tez dla siebie jako czlonka rodziny, z tym ze ja pracuje od 3 lat, takze nie spelniam (?) warunkow, czy jako zony glownego aplikanta nie dotyczy mnie to i moge sie rowniez starac juz teraz? mieszkam tu 8 rok, ale nie pracowalam caly ten czas, mam przerwy, jednym ciagiem tylko 3 ostatnie lata.
    jesli tak, to kopiuje tylko sekcje nr 5, czy cos jeszcze?
    czy child tax credit moze byc powodem do odrzucenia aplikacji?
    mam podac szczegoly z ostatnich 5 lat tylko, czy od poczatku pobytu?
    ile czasu w tej chwili sie czeka?
    dziekuje
    • plain-vanilla Re: PERMANENT RESIDENT - mam kilka pytan 26.01.16, 10:36
     Mozesz aplikowac jako zona. Musisz wyslac swoje dokumenty za 5 lat. Dokumenty potwierdzajace twoj pobyt w UK. Praca, kursy, listy od lekarza, z banku, cokolwiek, co udowodni, ze jestes tutaj od stycznia 2011. Mezowi wyslij dokumenty za 6 lat wstecz i jakis dodatkowy list, ze nabyl automatyczna rezydenture 12 miesiecy temu. Podobno oni to wpisuja w system. Wypelniasz i wysylasz tylko strony, ktore cie dotycza. Podobno to dwadziescia kilka stron. Ja wypelnialam ten wniosek, kiedy jeszcze mial 10 stron. Wtedy wlasnie nie wyslalam swoich dokumentow za 5 lat, wiec przyslali negatywna decyzje. Bylo wtedy za darmo, drugi raz juz nie aplikowalam, bo maz od razu zlozyl wniosek o naturalizacje. CTC moim zdaniem nie stanowi przeszkody. My pobieralismy. Czas oczekiwania to oficjalnie do 6 miesiecy. Wejdz na immigration boards. Tam sa timelines. Ludzie podaja, kiedy skladali wnioski i kiedy dostali decyzje.
     • aurelia2005 Re: PERMANENT RESIDENT - mam kilka pytan 26.01.16, 11:14
      dziekuje serdecznie
      czy im wiecej dokumentow tym lepiej?
      czy jeden konkretny wystarczy? np. umowa wynajmu domu za caly ten okres czasu?

      Mezowi wyslij dokumenty za 6
      > lat wstecz i jakis dodatkowy list, ze nabyl automatyczna rezydenture 12 miesie
      > cy temu.

      przepraszam, ale nie rozumiem :(

      jeszcze mam pyt apropos wyjazdow z kraju
      liczy sie naprawde absolutnie kazde przekroczenie granicy?
      typu dwudniowy sylwester w Paryzu?
      jesli tak to mam problem, sporo jezdzilismy/latalismy, nie wiem czy jestem w stanie odtworzyc daty wyjazdow co do dnia :(
      • plain-vanilla Re: PERMANENT RESIDENT - mam kilka pytan 26.01.16, 14:45
       Jesli maz nie planuje aplikowac o naturalizacje w ciagu roku, to nie musi wysylac dokumentow za 6 lat wstecz, tylko za 5. Po otrzymaniu karty DCPR bedzie musial odczekac 12 miesiecy przed aplikowaniem o naturalizacje, jesli ma takie plany. Zobacz moje posty o DCPR, to bedziesz wiecej wiedziec. W tym watku tez podawalam info o tym. Wyjazdy licza sie kazde, niewazne na ile dni. Zapytaj dziewczyny na forum, czy wpisywaly za 5 lat wstecz, czy wiecej, ja nie wiem.
      • plain-vanilla Re: PERMANENT RESIDENT - mam kilka pytan 26.01.16, 14:48
       www.mcgillandco.co.uk/Blog/2015/10/23/eea-nationals-and-family-members-permanently-resident-applying-for-british-citizenship/

       forum.gazeta.pl/forum/w,37418,160046465,160046465,DCPR_Naturalizacja_ciekawy_artykul.html

       Nie wiem, czy umowa najmu wystarczy. Jak napisalam, listy z bankow, lekarzy, dostawcy mediow, umowy kredytowe, wyciag z banku. Musisz pokazac, ze przebywalas w UK.
     • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 07.03.16, 09:23
      Do rezydentury nie trzeba miec egzaminu jezykowego ani life in the uk - te sa potrzebne do naturalizacji razem z karta stalej rezydentury.
      Jesli aplikujesz o rezydenture to wypelniasz formularz i wysylasz dokumenty. Jak dostaniesz karte to czekasz rok i aplikujesz o naturalizacje. Jesli jestes w uk 6 lat lub dluzej i chcesz od razu aplikowac o naturalizacje po otrzymaniu karty, to wtedy wysylasz dokumenty na rezydenture za 5 lat wstecz konczac rok temu, czyli dokumenty za marzec 2010-marzec 2015. Dostajesz karte rezydentury i mozesz aplikowac o obywatelstwo, jesli masz egzamin jezykowy oraz lituk.
      • alannda Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 21.03.16, 13:39
       A czy jesli mam karte rezydentury wydana w lipcu 2014 to splikujac teraz o obywatelstwo musze wysylac P60 i tym podobne za 6 lat wstecz? 5 lat wstecz? Czy od lipca 2014 do teraz? Czy w ogole nie musze bo skoro mam PR card to znaczy ze juz to wszystko raz sprawdzili wzdluz i wszerz? Czytam formularz, i te dodatkowe informacje i nie moge sie doczytac, a chcialabym zlozyc zanim ceny pojda w gore. Dzieki!
        • panixx Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 23.03.16, 15:25
         na ostatnich stronach aplikacji wymienioe sa wszsytkie dokumetny, ktore trzeba dolaczyc:

         SECTION 3 Evidence of lawful residence during the 5 (or, if the applicant is married or in civil partnership to a British citizen, 3) years before the date of the application: required for applications made on the basis of residence in the United Kingdom: required for all applicants
         ? Your passports Or
         ? Letters from employers, educational establishments or other Government Departments indicating presence in UK
         Czyli 5 lat wstecz od daty aplikacji
       • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 15.11.16, 17:42
        Nie mam gazetowego emaila. Napisz, o co konkretnie chodzi? Jesli chcesz aplikowac o naturalizacje, to status stalej rezydentury musisz posiadac przez 12 miesiecy PRZED aplikowaniem o naturalizacje. A piszesz, ze teraz dostales karte PR.
        A za jaki okres wysylales dokumenty? Bo data nabycia statusu stalej rezydentury akurat ma duze znaczenie. Jesli w aplikacji o rezydenture wyslales dokumenty za lata 2011-2016, to teraz musisz odczekac 12 miesiecy przed aplikowaniem o naturalizacje.
        Gdybys wyslal dokumenty za okres czerwiec 2010 - czerwiec 2015 (pomijajac calkowiecie okres czerwiec 2015-czerwiec 2016), to teraz po otrzymaniu karty moglbys od razu starac sie o naturalizacje pod warunkiem, ze masz zdany LITUK i egzamin jezykowy z listy opublikowanej przez HO.
        Jako data uzyskania rezydentury zostalby wstawiony czerwiec 2015, bo tylko do tego okresu bylyby dokumenty.
        AN Booklet:
        For example:
        If you apply for Permanent Residence on 1st December 2015 and want to apply for
        Citizenship once that application is decided, you should send evidence that shows you
        were exercising Treaty rights as a qualified person or family member from 1 December
        2009 to 1 December 2014.
        • archieart Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 18.11.16, 19:35
         Zobacz ostatnie zdanie.
         Czyli mam dzisiaj te karte PR a 6 lat placenia podatkow minie mi w styczniu 2017 to teoretycznie wtedy moge wyslac aplikacje.
         Chociaz na stale osiedlilem sie w Halloween 2010 roku, tydzien po zlozylem aplikacje na NIN, ale prace oficjalnie zaczalem pod koniec stycznia 2011 roku. Czyli sie liczy od daty podjecia tu pracy a nie poporstu bycia przez 3 miesiace. Mimo ze aplikowalem o NIN ale emails poswiadczajacych szukanie pracy przez te 3 miesiace nie mam.

         Using your document to apply for citizenship
         You can only use your permanent residence document to apply for British citizenship after you’ve lived in the UK for 6 years.

         That means you must wait another 12 months if you’ve only lived in the UK for 5 years when you get your document.

         But you can apply immediately if:

         you’ve already lived in the UK for 6 years when you get your document
  • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 19.09.16, 22:05
   Czy ktos moze bedzie zdawal w niedlugim czasie test jezykowy i orientuje sie czy w sierpniu byly jakies zmiany?
   Zajrzalam wlasnie na strone rzadowa i na liscie aprobowanych osrodkow nie widze juz mojego miasta i wyglada na to, ze egzamin obejmuje tez pisanie i czytanie, a nie tylko mowienie i sluchanie jak bylo do tej pory.

   Kolejne wprowadzone po cichu zmiany czy ja cos zle widze?
  • under.fire Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 08.01.17, 23:47
   Mam pytanie o Permanent Residence Card o która zamierzam aplikowac a dokładniej o ten nieszczęsny WRS, którego nie posiadam.
   Czy jesli nie posiadałam WRS a jego wymóg został zniesiony w maju 2011 to do aplikacji o karte musze dołączyć potw pracy 5 lat po 1 maja 2011 roku (kiedy już WRS nie był wymagany)?
   Bo rozumiem, że jesli miałabym dołączać potw pracy sprzed maja 2011 to nadal poproszą o WRS?
   Kurcze, chyba sie w tym pogubiłam troche...
   • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 09.01.17, 16:43
    Do aplikacji o PR dolaczasz dokumenty za ostatnie 5 lat, czyli styczen 2012-styczen 2017. W aplikacji wpisujesz date przybycia do UK i wszystkie prace, ale 5 lat dokumentacji, bo tyle jest wymagane. Ja bym tak zrobila. Ciezko by bylo wyslac tone dokumentow za 10 czy wiecej lat.
    Pytanie jest takie - jak szybko chcesz aplikowac o obywatelstwo i czy w ogole masz to w planach?
    Skoro mozna dostac PR ze wsteczna data, to gdybys wyslala aplikacje o PR 1 maja 2017 r, to moglabys zalaczyc dokumenty za okres 1 maja 2011 - 1 maja 2016 r. Wtedy to oficjalnie bys nabyla status PR. Po otrzymaniu karty PR teoretycznie moglabys startowac o obywatelstwo bez odczekiwania tych 12 kwalifikujacych miesiecy. Czasy jednak sa niepewne i nie wiadomo, jak bedzie wygladac aplikowanie o PR w maju, skoro brexit ma sie zaczac w marcu.
    Jak pamietam z tego formularza, to oni i tak beda wiedziec, ze nie mialas WRS, ale prosic o niego do PR nie powinni.
    Mozesz tez skorzystac z prostego formularza EEA3 - sprawdz czy ciagle jest akceptowany. Sa wytyczne dla caseworkers. To sie ciagle zmienia, a ja tego nie sledze na biezaco.
    • under.fire Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 10.01.17, 20:37
     > Pytanie jest takie - jak szybko chcesz aplikowac o obywatelstwo i czy w ogole m
     asz to w planach? <
     Nie pali mi się, że tak powiem ;) Chce spróbować z obywat skoro spełniam warunki już teraz

     > Skoro mozna dostac PR ze wsteczna data, to gdybys wyslala aplikacje o PR 1 maja
     > 2017 r, to moglabys zalaczyc dokumenty za okres 1 maja 2011 - 1 maja 2016 r. W
     > tedy to oficjalnie bys nabyla status PR. Po otrzymaniu karty PR teoretycznie mo
     > glabys startowac o obywatelstwo bez odczekiwania tych 12 kwalifikujacych miesie
     > cy. Czasy jednak sa niepewne i nie wiadomo, jak bedzie wygladac aplikowanie o P
     > R w maju, skoro brexit ma sie zaczac w marcu.

     O co chodzi z tą wsteczną datą?? Przepraszam ale nie rozumiem...
     I dlaczego po otrz karty mogłabym startować o obywatelstwo bez odczekiwania tych 12 kwalifikujących miesięcy. Jakieś nieklarowne to dla mnie wszystko ;)

     > Jak pamietam z tego formularza, to oni i tak beda wiedziec, ze nie mialas WRS,
     > ale prosic o niego do PR nie powinni.

     Przeciez w aplikacji jest mowa o wrs i trzeba podac nr ref Home Office
     • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 11.01.17, 10:13
      Napisalam, ze prosić nie powinni, znaczy nie musisz dołączać. Prosić o nr WRS będą i owszem w aplikacji masz napiac od kiedy do kiedy pracowałam nielegalnie bez WRS. Brak WRS nie będzie stał na przeszkodzie w uzyskaniu rezydentury. Na obywatelstwo się nie kwalifikujesz.
      Skoro aplikowanie o obywatelstwo nie jest dla ciebie priorytetem, to nie będę kwestii PR ze wsteczną data wyjaśniać. Był dlugasny wątek na forum, zobacz też Booklet albo Guide AN - tam jest to wyjaśnione i ten cytat wklejalam w innym wątku.

      Do aplikacji o stałą rezydenture wyślij papiery od maja 2011 i tyle, choć 5 lat udokumentowane powinno wystarczyć. Powodzenia
       • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 11.01.17, 22:25
        Skoro nie masz WRS, to nie, bo nie minęło 6 lat legalnej pracy. Mogłabyś w maju wysłać aplikacje o rezydenture, załączyć dokumenty za maj 2011 - maj 2016. Dostać datę nabycia PR jako maj 2016 r. Po otrzymaniu karty PR od razu wysyłasz dokumenty o naturalizacje. Zobacz Guide lub Booklet an w sprawie wstecznej daty nabycia PR oraz wątek na forum. Musisz też rozprawac kwestie braku WRS i good character requirements. Nie wiem, jaki ma wpływ nielegalna praca bez WRS na kwestie otrzymania obywatelstwa.
         • under.fire Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 11.01.17, 23:18
          Kurcze, ta moja sytuacja jest naprawdę jakas zagadką (chodzi o ten nieszczesny WRS) Przekopałam jeszcze korespondencje sprzed prawie 2 lat z firma w której pracowałam (pisałam w sprawie wrs) i firma przysłała mi skan aplikacji na WRS wypełnionej przeze mnie ale odpisała, że samego WRS juz nie posiadaja!! Oddział firmy w moim miescie (tam gdzie pracowalam) zostal zamkniety prawie 3 lata temu wiec musialam pisac do innych oddziałów i kontaktowac sie z ludzmi których nie znam. Jak wczesniej pisałam, chciałam sama wysłać ten WRS a oni kazali pracownikom dac te aplikacje wypełnione i powiedzieli, że wyśla je sami (z tego co kojarze potracili opłate z wypłaty
          Home Office 2 lata temu odpowiedzial, że z tej firmy nie posiadaja mojej rejestracji tylko z poprzedniej (to samo miejsce pracy, ten sam adres tylko w nazwie pracodawcy widnieje agencja, a potem przeszlam na kontrakt robiac to samo, w tym samym miejscu i o to sie wszystko rozchodzi z tym wrs-em)

          Wszystko wskazuje na to, ze firma nawaliła a ja żyłam w nieświadomości i teraz mam problemy z tego tytułu...

          Czy ktoś się tu orientuje, czy można jakoś dochodzić swoich praw w takiej sytuacji??
          • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 12.01.17, 00:12
           Nie wiem, co chciałabyś wywalczyć.
           Mojemu mężowi aplikacje wysłała firma. On od razu domagał się oddania certyfikatu, bo został wyslany na adres pracy i tam zatrzymany. Pewnie gdyby go nie dostał, to by aplikowal jeszcze raz.
           Nie wiadomo jak brak WRS wpływa na aplikacje o naturalizacje. Jeszcze nikt z obywateli polskich nie aplikowal, bo nie minęło 6 lat od zniesienia obowiązku rejestracji WRS. Możliwe, że od maja tego roku zaczną wpływać aplikacje o naturalizacje od ludzi, którzy sensownie aplikowala o PR w maju 2016, czyli najszybciej jak mogli, bo wtedy mijało 5 lat od zniesienia WRS i kwalifikowali się do PR. Za kilka miesięcy minie im 12 kwalifikujących miesięcy potrzebnych do aplikacji o naturalizacje.
           Brak WRS nie jest dla ciebie problemem, bo PR otrzymasz. Nie wiem, jak będzie z naturalizacja.
           Napisz list do HO z zapytaniem. Czy ten czas pracy bez WRS liczy się jakość na niekorzyść, będzie się liczył w przyszłości. Może po prostu nikogo to nie będzie interesowało. Szczerze, to ja się nigdy nie wczytywalam w good character requirements I co publikacje przepisów dla pracowników HO o tym mówią. Na pewno są jakieś wytyczne.
  • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 16.01.17, 15:03
   Mam pytanie o sekcje w formularzu AN na temat zatrudnienia przez ostatnie 10 lat. Wedlug wskazowek chodzi o to by udowodnic oplacanie skladek NI w tym okresie. Czy ktos moze wypelnial wniosek bedac na przedluzonym macierzynskim? Nie ma tam nawet takiej opcji do tickniecia.

   Mam karte PR, zdany test Life in the UK, egzamin jezykowy to formalnosc, tyle tylko, ze musze na niego dotrzec, ale chyba wyloze sie na sekcji employment...

   Ktos? Cos? Bylabym wdzieczna.
    • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 17.01.17, 12:38
     Wielkie dzieki alannda! Pobieram CHB i przerwy nie mam, ale obecnie nie pracuje, wiec listu od pracodawcy ani nic takiego nie dolacze. PR mam na podstawie pracy meza. Zastanawialam sie czy nie dolaczyc wydruku z HMRC. Mam tam konto, sprawdzilam historie skladek i wszystko gra. Dla zainteresowanych stanem swoich skladek: www.gov.uk/check-national-insurance-record
    • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 17.01.17, 14:47
     Do aplikacji o naturalizacje trzeba mieć udokumentowane 6 lat. Teraz wysyła się dokumenty za ostatnie 5 lat pracy, żeby dostać DCPR, potem czeka się 12 kwalifikujących miesięcy i można aplikować o naturalizacje. Możesz uściślić, kiedy aplikowalas o naturalizacje, jakie dokumenty oprócz karty DCPR wysłałas i czy pracowalas minimum 12 miesięcy przed składaniem wniosku o naturalizacje, chodzi o te 12 kwalifikujących miesięcy. Rozumiem, że nie mogłaś aplikować o stałą rezydenture na podstawie twoich przepracowanych lat, więc 5 lat zaliczyli akonto męża, a te pozostałe 12 miesięcy?
      • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 18.01.17, 15:19
       Kompletnie sie w tym pogubilam i chyba jeszcze raz musze uwaznie przejrzec aplikacje i wszystkie dodatkowe wytyczne.

       Moja sytuacja: po macierzynskim nie wrocilam do pracy, bo sama chcialam wychowywac swoje dzieci, niczego nie pobieram oprocz ChB. Mam certyfikat PR w oparciu o prace meza, wiec mysle, ze powinnam bez problemu dostac obywatelstwo, tylko co z rozdzialem: Details of your employment?

       Na immigration boards wyczytalam, ze zatrudnienie nie jest koniecznym warunkiem, zeby dostac obywatelstwo, ale jak to sie ma, jesli chodzi o udowodnienie konkretnego przypadku to nie wiem. Nie chce wpisywac "housewife" w rubryce occupation, bo to nie jest moj zawod (nie czuje sie w kazdym razie profesjonalistka ;)) i czy w ogole housewife to zawod?
       W starej aplikacji (z okresu kiedy karta PR nie byla wymagana do obywatelstwa) w mojej sytuacji podawalo sie wszystkie dane zatrudnienia meza, ale teraz nie wiem, bo wg wskazowek ten punkt ma za zadanie udowodnic, ze osoba ka oplacaone wszystkie skladki. I ja mam - tylko aplikacja nie uwzglednia mojej sytuacji.

       Chce aplikowac razem z mezem, ale sama juz nie wiem czy to dobry pomysl.
       • alannda Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 18.01.17, 15:37
        Mi tez sie wydaje ze zatrudnienie nie jest konieczne. Ale jak sie odezwalam na temat 5 lat "lawful residence" ( ktore moze byc opiekowaniem sie dzieckiem tez przeciez) to zostalam zrugana ze sie nie znam i mieszam, wiec moze sie juz nie bede odzywac;-)
        Ja bym dolaczyla potwierdzenie ze pobierasz child benefit.

        • Letters from employers, educational establishments or other Government Departments
        indicating presence in UK
        • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 18.01.17, 16:25
         Alannda dopiero teraz zauwazylam Twoja odpowiedz. Mysle, ze masz racje! Juz nie pamietam gdzie dokladnie to bylo napisane (jak znajde, to doprecyzuje), ale wydaje mi sie, ze jako potwierdzenie rezydencji za ostatnie 5 lat sluzy po prostu paszport (rowniez stary, jesli nowy nie pokrywa calego okresu).

         Poki co dokopalam sie do takich wytycznych jednego z NCS:

         Documents required for an Adult Naturalisation Application

         If you are not married to/ the civil partner of a British citizen (5 year rules)

         You will need:

         Indefinite leave to remain - you must have had this for at least one year
         Completed AN application form
         Life in UK Test
         Driving licence (if used as ID for Life in UK test)
         ESOL/ English qualification or degree certificate (plus NARIC letter if applicable)
         Passport or travel documents to cover the last 5 years - if your passport does not cover the last five years or there are gaps between your passports, you must provide other evidence of living in the UK, such as: benefit letters, college/school letters, P60s, wage slips. Bills, bank statements, council tax letters are not acceptable.
         If self employed, your most recent self-assessment statement
         Marriage or civil partnership certificate
         Home Office fees (depending on the type of application)
         • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 18.01.17, 18:39
          thedot
          Ja zapytałam, bo od tego jest ten wątek w końcu.
          Ja zapytałam na jakiej podstawie miałabyś dostać to obywatelstwo, bo rezydencja, moim zdaniem, nie jest wystarczająca podstawa. Ale ja nie jestem profesjonalnym doradcą. Sama na siebie nie mogłam aplikować o obywatelstwo, bo pracowałam dwa lata, resztę z wymaganych 6 lat spędziłam z dzieckiem w domu, pobierając CHB. Z Immigration Boards dowiedziałam się, że mogę aplikować razem z mężem, on na siebie, a ja od razu pod sekcja 6(2) jako żona, ale bym dostała obywatelstwo tylko wtedy, gdy aplikacja męża byłaby rozpatrzona pozytywnie. Tak się bałam utraty pieniędzy, że zdecydowaliśmy z mężem, że on pójdzie pierwszy, a ja już dostanie certyfikat, to wtedy ja jako żona aplikuje.
          Może wzbudzać twoje wątpliwości, bo lepiej rozwiac je wcześniej niż żałować później. Dodatkowo ludzie w NCS na pewno też udzielą ci profesjonalnej porady.
         • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 18.01.17, 18:45
          Chciałabym jeszcze podkreślić, że ja nie twierdzę na 100%, że trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające pracę za 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o naturalizacje. Jeśli ktoś aplikuje na siebie, to wyraźnie w przewodniku jest, że ma być worker, self employed, student, self sufficient, retired. Nie wiem, jakie są dokumenty potrzebne do udowodnienia statusu self sufficient, bo nigdy w to się nie wczytywalam.
          • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 19.01.17, 11:23
           Pewnie, lepiej rozwiac wszystkie watpliwosci teraz i im wiecej opinii, tym lepiej :)

           Na pewno za wszelka cene trzeba unikac self sufficient, bo to oznacza koniecznosc posiadania prywatnego ubezpieczenia. I na pewno mozna dostac obywatelstwo jako czlonek rodziny obywatela EU, jesli ta osoba pracowala itd.

           O uszy obilo mi sie, ze klopoty maja dziewczyny, ktore poslubily Brytyjczykow i zajmowaly sie dziecmi, bo wtedy nie moga sie powoloac na prace meza, tak jak to sie dzieje w przypadku malzenstwa z obywatelem EU.

           Kurcze szukam w przewodniku o tych wymaganiach, o ktorych wspominasz i nie widze.

           B. If you are NOT married to or the civil partner of a British citizen (Section 6(1)
           of the British Nationality Act 1981)
           The legal requirements you should meet before you apply are that you:
            Are aged 18 or over when you apply
            Are of sound mind, so that you understand the step you are taking (but see
           page 11 for those who are not of sound mind)
            Intend to continue to live in the UK, or to continue in Crown service, the
           service of an international organisation of which the UK is a member or the
           service of a company or association established in the UK
            Can communicate in English (or Welsh or Scottish Gaelic) to an acceptable
           degree
            Have sufficient knowledge about life in the UK
            Are of good character
            Have lived in the UK for a minimum of 5 years before you apply

           Do tego sa residence requirements, a w tym najwazniejsze:

           You must be free of immigration time restrictions on the date of application, and
           have been free of immigration time restrictions for the twelve month period before
           making the application.

           If you are from an EEA member state or Switzerland you will be free from immigration
           conditions if you have been exercising EEA free movement or establishment rights in the UK
           for 5 continuous years. See the section on EEA and Swiss nationals for information about
           this.

           Patrze, a tam:

           If you are a national of a country which is a member state of the EEA or Switzerland, or the
           family member of such a person, you will automatically have permanent residence status
           after exercising EEA free movement rights in the UK for any continuous period of 5 years
           ending on or after 30 April 2006. You should apply for a permanent residence card to prove
           that you hold that status before applying for citizenship.
           But remember that, unless you are married to or the civil partner of a British citizen, you
           should normally have held permanent resident status for 12 months before applying for
           naturalisation. This means that you may need to wait until you have been in the United
           Kingdom for 6 years before you can apply. When you apply for a permanent residence
           document the evidence that you supply for your EEA(PR) application must be for a 5 year
           period that ended at least a year before you want to apply for citizenship.


           Karte mam, dokumenty wyslalismy za okres jakos do 2015 roku, zgodnie z sugestia w przewodniku, wiec chyba wszystko jest OK.

           Czego nie widze i gdzie jest pies pogrzebany, bo te aplikacje i przewodniki czesto sa tak napisane, zeby wszystko brzmialo bezproblemowo, a potem zaczynaja sie schody. ;)

           NCS chyba nie udziela porad jako takich, tylko sprawdza czy aplikacja zostala poprawnie wypelniona, ale dobre i to :)
           • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 19.01.17, 11:38
            Moim zdaniem NCS jak najbardziej powinien sprawdzić dokumenty oraz udzielić wskazówek. Ewentualnie odradzic składanie wniosku, jeśli według nich ktoś nie spełnia kryteriów. Takie mam wyobrażenie. Czego na pewno nie powiedzą, to to, że spełniasz wymagania i na pewno HO pozytywnie rozpatrzy aplikacje.
           • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 19.01.17, 11:55
            Nie czytałam najnowszych wersji poradników. Pewnie bardziej oblatana jesteś niż ja. Powodzenia i daj znać, kiedy dostaniesz odpowiedz.
            Zerknęłam tylko na nie i widzę, że jakoś więcej jest o Immigration offences I tak się zastanawiam, czy nieautoryzowana praca bez WRS będzie traktowana w dziedzinie good character I jaki będzie miała wpływ na naturalizacje. W tym roku osoby bez WRS mogą zacząć aplikować i ciekawa jestem.
            • alannda Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 19.01.17, 12:26
             Nie ma zadnego przepisu mowiacego ze praca bez WRS byla nielegalna. WRS zostal wprowadzony tylko i wylacznie do celow statystycznych. Co wiecej przedluzenie go w 2009 zostalo zaskarzone do jakiegos trybunalu o nielegalnosc sama w sobie, jako ze bylo to od poczatku sprzeczne z prawem EU. Sad pierwszej instancji orzekl ze owszem przedluzenie WRS-u w 2009 roku do 2011 bylo nielegalne. Na poczatku lutego bedzie apelacja. Jesli sad apelacyjny podtrzyma wyrok to wszystko sie zmieni znowu.
             • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 19.01.17, 12:40
              Nie twierdzę, że była nielegalna. Oficjalny termin to nieautoryzowana/bezprawna. Moje pytanie jest czysto teoretyczne, bo jestem ciekawa, jak HO będzie to traktował. Może ta praca nie będzie miała absolutnie żadnego wpływu. Dobrze by było jednak się zorientować, jeśli ktoś będzie chciał aplikować o naturalizacje. Trudno twój wpis traktować jako wyrocznie, że na pewno nie. Skąd wiadomo, jakie wytyczne ma/będzie mieć HO w tej sprawie.
              • alannda Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 19.01.17, 13:01
               A gdzie ja napisalam ze na pewno nie? Immigration breach jest dosyc dokladnie opisany w szczegolowych Nationality Instructions i nic tam nie jest wspomniane o WRS, ale moze niedokladnie czytalam, bo nie bylo mi to potrzebne. Faktem jest ze jesli wyrok o ktorym wspomnialam zostanie podtrzymany to HO bedzie musial zmienic wymagania i wytyczne w sprawie WRS.
              • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 20.01.17, 10:22
               palecwzupie, a o co aplikujesz? O DCPR?

               Mnie sie wydaje, ze nie ma takiej opcji, ze beda karac pracownikow za brak wrs, poniewaz od poczatku - z tego co ja pamietam - presja za posiadanie wrs ciazyla na firmie i to firmie grozila kara £5k za niedopilnowanie tej kwestii. Nikogo oczywiscie nigdy nie ukarali.
               Nawet jesli bez wrs, ale jednak podatek dochodowy zostal zaplacony, skladki NI odciagniete - taka praca nie moze zostac nazwana nielegalna, bo jakby wtedy wygladaly rzadowe instytucje?

       • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 18.01.17, 15:50
        Cytat z AN booklet (w styczniu 2017 wyszla nowa wersja)

        But remember that, unless you are married to or the civil partner of a British citizen, you
        should normally have held permanent resident status for 12 months before applying for
        naturalisation. This means that you may need to wait until you have been in the United
        Kingdom for 6 years before you can apply. When you apply for a permanent residence
        document the evidence that you supply for your EEA(PR) application must be for a 5 year
        period that ended at least a year before you want to apply for citizenship.

        Dokladnie moja sytuacja - dokumenty wyslalismy za wczesniejszy okres, zeby nie trzeba bylo czekac roku, a potem w sumie wystarczy byc w UK - nie ma mowy o niczym innym. Dlatego nie do konca rozumiem dlaczego niby trzeba wysylac potwierdzenie zatrudnienia za ostatnie 12 miesiecy (tylko chyba jako potwierdzenie rezydencji, ale tu sie akurat faktycznie wysyla dokumenty za ostatnie 5 lat). Ale co sie wysyla w przypadku osob, ktore przez ostatni rok nie pracowaly, bo "letters from the other Goverment Departmens" jest troche ogolne. HMRS? Cos jeszcze?
        • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 20.01.17, 10:41
         Post pod postem, ale podraze temat - moze ktos sie jednak odezwie.

         Jak udowodnic rezydencje za ostatnie 5 lat? Paszport to dowod, jesli ktos ma w nim pieczatke, jesli nie, to trzeba wyslac dodatkowe dokumenty . Osoby pracujace nie maja problemu - P60, payslips itd. A co z mamami opiekujacymi sie dziecmi?

         Czy ktos moze cos slyszal na ten temat?
         Na pewno odpadaja rachunki, bank statements i temu pododne, ktore dolacza sie do aplikacji o dokument potwierdzajacy PR. Listy maja byc z instytucji rzadowych, tyle mowi przewodnik.
         NHS pewnie przejdzie, ale czy to maja byc listy na pokrycie kazdego miesiaca przez ostatnie 5 lat? Myslalm, zeby dolaczyc list i wykaz wizyt z przychodni dentystycznej, bo bywam tam regularnie na przegladach. GP niestety widuje mnie sporadycznie, o ile w ogole, wiec odpada, ale moze tez by przeszedl?

         Jakies pomysly co jeszcze?
         • plain-vanilla Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 20.01.17, 11:07
          Dla mnie to jest bez sensu. Po co znowu wysyłać dokumenty za 5 lat wstecz, jeśli ktoś wysłal dokumenty, żeby dostać PR. Fakt, że tak jest napisane w przewodniku. Niestety te ich przewodniki zawsze pozostawiają wiele do życzenia, bo pisane są dla obywateli UE i spoza UE.
          Ja aplikowalam jeszcze jak nie trzeba było mieć PR i dołączyłam wszystkie dokumenty za 6 lat. 2 lata pracy plus 4 lata rezydencji - listy od lekarzy, coroczne rozliczenia podatku, council tax bills, listy i certyfikaty z collegu, listy od prawników ws. kupna domu. Ja się bardziej skupiłam na ciągłości czasowej tej dokumentacji, żeby udowodnić, że byłam w UK.
          • thedot Re: OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE - PRZEWODNIK (04/15) 20.01.17, 11:25
           Pobyt w UK przez ostatnie 5 lat od daty zlozenia aplikacji, to jeden z podstawowych warunkow starania sie obywatelstwo. I ten pobyt trzeba udowodnic. Ktos mogl otrzymac status rezydenta duzo wczesniej, wiec moze dlatego? Albo double check? Ale zgadzam sie, w wiekszosci przypadkow to powielanie informacji. Do tego aktualne rzadowe przewodniki kompletnie nie precyzuja co mozna wyslac, czego nie, tak jak to bylo sprecyzowane przy aplikowaniu o DCPR.

           Sprobuje sie skontaktowac z naszym NCS, choc ostatnio mi odpisali, ze nie udzielaja porad. Moze zaryzykuje i zadzwonie na infolinie HO - chocby z czystej ciekawosci ;)