Dodaj do ulubionych

Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania

IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 20:53
up piszcie na 9560156
jest w dziwnym formacie i tutaj nie da się go wkleić
Obserwuj wątek
  • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 21:19
   Wykres przedstawia wyniki uzyskane przez 120
   uczniów za rozwiązanie testu składającego się z 25
   zadań zamkniętych jednopunktowych.
   Poniższy wykres wykorzystaj do rozwiązania za-
   dań 1-3.
   Zadanie 1. (0-1)
   Jaki był najczęściej uzyskiwany wynik?
   A. 2
   B. 7
   C. 8
   D. 14
   Zadanie 2. (0-1)
   Ilu uczniów otrzymało nie mniej niż 22 punkty?
   A. 10
   B. 15
   C. 22
   D. 25
   Zadanie 3. (0-1)
   Ile procent piszących test uzyskało 9 punktów?
   A. 5
   B. 20
   C. 30
   D. 60
   Zadanie 4. (0-1)
   Przeczytaj wiersz
   „Tramwaj ruszył z całych sił,
   popadali wszyscy w tył.
   Tramwaj stanął, co za cud,
   popadali wszyscy w przód”.
   Takie zachowanie się ciał jest przejawem
   A. względności ruchu.
   B. grawitacji.
   C. bezwładności.
   D. odrzutu.
   Zadanie 5. (0-1)
   Dodanie sacharozy do wodnego roztworu tej sub-
   stancji nie powoduje zmiany jego stężenia, jeżeli
   roztwór ten był
   A. rozcieńczony.
   B. nasycony.
   C. stężony.
   D. nienasycony.
   Zadanie 6. (0-1)
   Jednostką czasu odpowiadającą pełnemu obro-
   towi Ziemi wokół własnej osi jest
   A. rok.
   B. miesiąc.
   C. tydzień.
   D. doba.
   Zadanie 7. (0-1)
   W ekologii liczebność, rozrodczość i śmiertel-
   ność to cechy
   A. ekosystemu.
   B. biocenozy.
   C. populacji.
   D. biotopu.
   Zadanie 8. (0-1)
   W trójkącie równoramiennym kąt między ra-
   mionami ma miarę 40°. Kąty przy podstawie ma-
   ją miary
   A. po 70°
   B. 50° i 90°
   C. po 25°
   D. 60° i 80°
   Zadanie 9. (0-1)
   Agnieszka, Kuba i Marta rozdzielili między sie-
   bie 500 zł tak, aby Agnieszka dostała 2 razy tyle
   co Kuba, a Kuba 3 razy tyle co Marta. Ile pienię-
   dzy otrzymała Marta?
   A. 50 zł
   B. 150 zł
   C. 300 zł
   D. 350 zł
   Zadanie 10. (0-1)
   Na prostokątnym trawniku o wymiarach 6 m na
   8 m utworzono grządkę kwiatową w kształcie rom-
   bu (tak jak na rysunku). Jakie jest pole powierzch-
   ni utworzonej grządki?
   A. 20 m
   2
   B. 24 m
   2
   C. 25 m
   2
   D. 48 m
   2
   Wykres przedstawia zależność energii potencjalnej
   E
   p
   doniczki spadającej swobodnie od wysokości h
   nad powierzchnią ziemi. Wykorzystaj ten wykres do
   rozwiązania zadań 11., 12. i 13. Przyjmij wartość
   przyspieszenia ziemskiego
   .
   Zadanie 11. (0-1)
   Doniczka spadła z balkonu znajdującego się na
   wysokości 9 m. Energia potencjalna doniczki wod-
   ległości 2 m od powierzchni ziemi była równa
   A. 5 J
   B. 7,5 J
   C. 10 J
   D. 12,5 J
   Zadanie 12. (0-1)
   Jaką energię kinetyczną miała doniczka na wy-
   sokości 5 m nad ziemią?
   A. 25 J
   B. 20 J
   C. 15 J
   D. 10 J
   Zadanie 13. (0-1)
   Masa doniczki była równa
   A. 0,2 kg
   B. 0,5 kg
   C. 2 kg
   D. 5 kg
   Zadanie 14. (0-1)
   W czterech nieoznakowanych butlach znajdowa-
   ły się gazy: etan, eten, metan i propan. Próbki ga-
   zów wprowadzono do wody bromowej. Tylko gaz
   z jednej butli spowodował natychmiastowe odbar-
   wienie wody bromowej. Gazem tym był
   A. metan.
   B. etan.
   C. propan.
   D. eten.
   Zadanie 15. (0-1)
   Do płomienia palnika kuchenki gazowej zbliżono
   łyżkę z wodą wapienną. Woda wapienna zmętniała,
   co dowodzi, że w skład spalanego gazu wchodził
   A. azot.
   B. wodór.
   C. tlen.
   D. węgiel.
   Zadanie 16. (0-1)
   W tabeli podano średnie temperatury powietrza isu-
   my opadów zanotowane wposzczególnych miesiącach
   2002 roku w stacji meteorologicznej w Suwałkach.
   Na podstawie danych z tabeli (u dołu strony)
   określ, która informacja jest prawdziwa.
   A. Najbardziej obfite opady zanotowano w listo-
   padzie i w grudniu.
   B. Amplituda temperatur w pierwszym kwartale
   wyniosła 10
   °
   C.
   C. Średnie temperatury poniżej zera zanotowano
   w czterech miesiącach.
   D. Kolejne dwa miesiące o najniższych opadach to
   marzec i kwiecień.
   Zadanie 17. (0-1)
   Z przebiegu przedstawionej krzywej przeżywa-
   nia wynika, że
   A. we wczesnych stadiach rozwojowych występu-
   ją liczne ubytki osobników.
   B. we wczesnym i średnim okresie życia występu-
   je mała śmiertelność.
   C. liczebność osobników młodocianych jest mniej-
   sza niż starych.
   D. osobniki populacji wcześnie uzyskują dojrzałość.
   Zadanie 18. (0-1)
   Przed obniżką buty kosztowały 190 zł. Cenę butów
   obniżono o20%. Jaka była cena butów po obniżce?
   A. 38 zł
   B. 72 zł
   C. 142 zł
   D. 152 zł
   Zadanie 19. (0-1)
   Pociąg o długości 100 m jedzie przez tunel o dłu-
   gości 100 m z szybkością 100
   km
   h
   . Pociąg przeje-
   dzie przez tunel w czasie
   A. 3,6 s B. 7,2 s
   C. 36 s
   D. 72 s
   Zadanie 20. (0-1)
   W sklepie warzywnym sprzedano w ciągu dnia
   167 kg śliwek po 4 zł za kg. Ile kg śliwek należy
   jeszcze sprzedać, aby uzyskać kwotę 1600 zł?
   A. 233 kg
   B. 668 kg
   C. 167 kg
   D. 932 kg
   Zadanie 21. (0-1)
   Zmieszano wodne roztwory chlorku baru i siar-
   czanu(VI) sodu. Rzeczywisty przebieg reakcji ilu-
   struje równanie
   A.
   B.
   C.
   D.
   Zadanie 22. (0-1)
   Woliński Park Narodowy powstał między inny-
   mi dla ochrony
   A. lasów bukowo-jodłowych i łąk (połonin).
   B. klifowego wybrzeża, wydm i polodowcowych
   jezior.
   C. jaskiń, skał o fantastycznych kształtach i lasów
   bukowych.
   D. borów sosnowych, śródlądowych wydm i rozle-
   głych torfowisk.
   Zadanie 23. (0-1)
   Napływające nad Polskę znad Europy Wschod-
   niej iAzji masy powietrza polarnego kontynental-
   nego przynoszą zimą powietrze
   A. wilgotne i chłodne
   B. wilgotne i ciepłe
   C. suche i ciepłe
   D. suche i mroźne
   Zadanie 24. (0-1)
   Insulina – hormon wytwarzany przez trzustkę
   A. pobudza do wzrostu wszystkie tkanki.
   B. rozkłada białko do aminokwasów.
   C. reguluje poziom glukozy we krwi.
   D. ułatwia wchłanianie wapnia.
   Zadanie 25. (0-1)
   Którą z podanych funkcji pełni tkanka roślinna
   zbudowana zmartwych, silnie wydłużonych komó-
   rek, których ściany poprzeczne uległy zanikowi?
   A. Przewodzenie wody z solami mineralnymi.
   B. Transport związków organicznych.
   C. Przyrost łodygi na długość i grubość.
   D. Ochrona rośliny przed pasożytami.
   Zadanie 26. (0-2)
   Wahadło sekundowe zegara wykonuje 30 peł-
   nych wahnięć w czasie jednej minuty. Jaki jest
   okres i częstotliwość drgań tego wahadła?
   .....................................................................................
   Zadanie 27. (0-1)
   Który stężony kwas rozcieńczamy zgodnie z in-
   strukcją: „Pamiętaj chemiku młody, wlewaj za-
   wsze kwas do wody”?
   .....................................................................................
   Zadanie 28. (0-3)
   Rysunek przedstawia układ krwionośny człowieka.
   Podaj nazwę naczynia krwionośnego, które wy-
   prowadza krew z lewej komory serca.
   .....................................................................................
   Na czym polega proces wymiany gazowej zachodzą-
   cy między naczyniami włosowatymi a komórkami?
   .....................................................................................
   Zaznacz strzałkami kierunek przepływu krwi
   w obiegu dużym.
   Zadanie 29. (0-4)
   Dach wieży ma kształt ostrosłupa prawidłowe-
   go czworokątnego, którego ściany boczne są trój-
   kątami równobocznymi o boku 4 m. Oblicz, ile
   blachy zużyto na pokrycie tego dachu. Zapisz ob-
   liczenia. Nie uwzględniaj spojeń.
   Zadanie 30. (0-1)
   Na wykresach przedstawiono powierzchnię i liczbę
   ludności w pięciu wybranych państwach europejskich.
   Przeanalizuj wykresy ipodaj nazwę kraju onaj-
   mniejszej gęstości zaludnienia.
   ................................................................................
   Zadanie 31. (0-2)
   Wykonano dwie kostki sześcienne o jednakowej
   objętości: jedną z ołowiu, drugą z żelaza. Kostki
   ogrzano, dostarczając każdej taką samą ilość cie-
   pła. Wykorzystując dane z tabeli, określ, dla któ-
   rej kostki przyrost temperatury będzie większy.
   Odpowiedź uzasadnij.
   Zadanie 32. (0-3)
   Równanie C
   x
   H
   y
   OH + z O
   2
   Ý 2 CO
   2
   + 3 H
   2
   O
   ilustruje reakcję całkowitego spalania pewnego
   alkoholu.
   Oblicz wartości współczynników x i y, podaj
   wzór i nazwę tego alkoholu.
   ................................................................................
   Określ liczbę cząsteczek tlenu (z) przypadają-
   cych na jedną cząsteczkę alkoholu.
   ...............................................................................
   Zadanie 33. (0-1)
   Wymień jedną z cech gadów, dzięki której mo-
   gą żyć także w głębi suchego lądu, z da
   • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 21:20
    Kurde ilustracje sie nie wkleiły trudno
    wasza strata :P
   • Gość: nett49 Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: 213.134.163.* 26.04.06, 21:27
    mam prośbe mogłabyś mi ten test wysłąć na e-maila...to wtedy wyjdą
    rysunki...prosze....nett1@op.pl
    • Gość: anka Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.tvk.torun.pl 26.04.06, 21:35
     masz test ale nie na jutro, to jest test z Vicotra:P dajecie sobie takie rzeczy wciskać...
   • Gość: nett49 Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: 213.134.163.* 26.04.06, 21:29
    'panna' mogłabys się zgłosic do mnie 2189962
   • Gość: rolek Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.elk.mm.pl 27.04.06, 11:32
    wee zły test
  • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 21:20
   CZy to real?
   • Gość: p Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 21:21
    • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 21:22
     yes it's real
     you'll see tommorow ;]
     • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 21:24
      CZy ty jestes niunia. Jesli to na serio bedzie jutro to jestes wielka. A obrazki mozesz wyslac mailm do
      mojego loginu dodasz @gazeta.pl i mozesz slac. Ale jesli nie chcesz nie mosisz.
  • Gość: nett49 Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: 213.134.163.* 26.04.06, 21:22
   ja.....w kkońcu ze wszystkieego bdb:P
   • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 21:25
    Ale pomóżcie to rozwiązać !! Nie mam już siły na to patrzeć :(
    • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 21:26
     Powiedz jakie zadania!!! A bez obrazkow nic nie zdzialamy!
  • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 21:29
   panno_maj prosimy o obrazki. To ci pomozemy, noc dluga to cos wymyslimy
   • Gość: Ja czyli JA Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 21:30
    wrzuc mi prosze ten tescik na mihau-l@o2.pl i juz sie biore za rozwiazywanie;)
   • Gość: Gend Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 21:30
    Nie no, to jakaś ściema musi być. :> Jak takie jutro będą to... :DDDD (Choć i
    tak wiem, że nie... ;]). :(((((
    • Gość: nas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.kg.net.pl / 80.51.254.* 26.04.06, 21:34
     moge.prosic.test.na.mailik:>>>
     z.obrazkami<lol>tak.sczy.siak.rozwiaze
     • Gość: lkslodz Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 21:35
      wrzuc to ci rozwiąze moj tata jest fizykiem i ma mature z matmy

      michal_madej1990@wp.pl
      • ankabb1 Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 21:37
       ankabb1@NOSPAM.gazeta.pl bo bez obrazków to nic nie wykminie!!!A nawet jeśli to
       nie sa realne testy to warto powtórzyć to co tam jest:)
       czekam z niecierpliwością!!!
       • Gość: ja Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 21:38
        no bylo by bardzo zle gdyby byl ten test szczerze mowiac!! mam nadzieje ze
        bedzie latwiejszy =]
    • Gość: shrek wielka ściema IP: 87.207.131.* 26.04.06, 21:35
     Ten test był dwa lata temu w gazecie wyborczej (pisał go mój brat) to na pewno
     nie jest jutrzejszy test !!!!
     • Gość: kornel Re: wielka ściema IP: *.gizycko.mm.pl 26.04.06, 21:36
      tez mi sie wydaje ze gdzie go widzialem ale glosy se nie dam uciac
  • Gość: kkkkk Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 21:37
   To nie może być ten test. A nawet jesli by był, to bardzo źle, bo egzamin
   zostałby unieważniony...
   • Gość: F SCIM IP: *.kg.net.pl / 80.51.254.* 26.04.06, 21:39
    test.
    z.2004
    .roku.
  • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 21:38
   Kto mysli ze to prawdziwy test niech looknie na to

   [PDF] 12 2004 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
   Format pliku: PDF/Adobe Acrobat - Wersja HTML
   Wykres przedstawia wyniki uzyskane przez 120. uczniów za rozwiązanie testu składającego się z 25.
   zadań zamkniętych jednopunktowych. ...
   bi.gazeta.pl/im/5/2334/m2334585.pdf - Podobne strony

   wklejone z www.google.pl

   To test, ktory panna_maj podala jako ten ktory ukaze sie jutro, za to byl on z 2004 roku. Pozdrawiam
   panno_mzj!!!
   • Gość: mottyls Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.28.udn.pl 26.04.06, 21:43
    dzieki. stracilabym czas robiąc go
  • Gość: fryteczka Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 26.04.06, 21:49
   g**** prawda panno maj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! to test z 2004!!!!!!!!!!!!!!!
   • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 21:55
    Nie sądziłam że jesteście tak naiwni i uwieżycie w to :D
    Nawet jakbym miała test to zatrzymałabym go dla siebie
    o!
    A mnie to maturka niedługo czeka. Przynajmniej polski jest prostszy.
    • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 21:57
     Hmm nieladnie bawic sie naiwnoscia ludzi! To nie swiadczy o dojzalosci panno maturzystko
     • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 22:11
      Matura to za rok.
      • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 22:12
       No i to cos zmienia?
     • Gość: P.Lasoski Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.adsl.inetia.pl 26.04.06, 22:14
      Panno Maj nie wiem czy ty dziewczyno masz 10lat czy moze 17 ale jestem pewien
      ze ten kto bedzie twoim egzaminatorem pomsci tych biednych gimnazjalistow.


      • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 22:15
       strach się bać.
     • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 22:15
      Owszem
      Nazwałeś/aś mnie "panną maturzystką" =]
      • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 22:35
       Dla mnie to bez znaczenia i tak sie za duzo wymadrzasz.
       • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 22:56
        Ooo znalazło część 7% polskiej inteligencji.
        • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 22:57
         7%, czy to bylo do mnie?
         • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:01
          tak, do ciebie krowo głupia!
          wypir**laj z tąd!
          nikt cię nie chce!
          • Gość: panna_nikt Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:02
           Tak tak Bober rozumiem Cie =]
         • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:01
          Nie znam Cię ale na inteligenta mi nie wyglądasz. Po co zaglądałabyś na forum w
          poszukiwaniu odpowiedzi do jutrzejszego testu ;>
          • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:07
           A wiesz ze dla zwaly? I odwal sie ode mnie bo co ty robisz na forum dla gimnazjalistow? Tak zlecialas a
           moze masz sie za takiego gieroja co. Bez pomocy innych nie mozesz musisz kumpli wolac? No i co , ja
           nie jestem wcale inteligentna i nie jestem grzeczna dziewczynka. I jakby do ciebie to nie dotarlo to ty tu
           nie bylas zapraszana. Zobacz se na inne wpisy!
           • Gość: asdasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:10
            ej, maj, to musimy uciekać tutaj dresa mamy :D:D:D
            normalnie, dziwczynko zadziwiasz wyobraźnią.
            t ao to pani mi nadała linka na najidiotyczniejszą twarz internetu jaką ja
            widziałem.
            i się zacząłem przyglądać.
            i nie mów że jesteś głupia, bo być głupim znaczy wiele przeczy.
            głupk to np choroba.
            ku**a
    • Gość: asasasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:00
     ale wy jesteście poj***ni :D:D:D
     nawet ku**a ni wiedziałem że jeszcze (w POLSCE!) są tacy ludzie,
     nomalnie le żenade!
     hahahahahaha
     idioci:DD:D:D:D:D:D:D:D
     xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDdd
     normalni z krzesła spadne
     a panna_+maj to moja ulubienica i tyle wam powiem!
     że wam, ku**a doje**ła!
     pozdro!
     ale dla niej!
     hahahahahahahahahahahahhaa
     • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:03
      Po uzywanych slowach widac ze nie masz kultury osobistej. Gadasz jak kazdy zul z pod bramy na moim
      osiedlu. I sie nie dziwie ze panna_maj jest dla ciebie taka wspaniala - to same srodowisko spoleczne.
      • Gość: asasasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:06
       xD
       ale mi pojchałaś po rodzinie.
       wiesz?
       ja jestem takim żulem.
       i się z tego cieszę.
       bo to ciebie gwałcą po dyskotekach, na ulicy i wszędzie gdzie dupy tylko dasz.
       przepraszam,
       ale musiałem
       xD
      • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:06
       Skoro uważasz się za tak wspaniałą w każdym calu to odpowiedz co robisz na forum
       dla gimnazjalistów? hę?
       • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:07
        szuka małolatów do igraszek, bo już palce ma zajęte na klawiatuze,,,:/
     • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:04
      Co tak zamilkłaś Nowa.. coś tam??
      • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:08
       Ty szukasz malolatow ja mam 16 lat i moge tu byc!
       • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:09
        A ty licealistko?
        • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:10
         Również mam 16 lat i właśnie kończe 1. klasę liceum.
         Dobrego liceum.
        • Gość: asdsasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:11
         ku**a śmieje się z takich jak ty gó..aro!
         ty jesteś jeną z tych pewnie co piją i palą dla szpanu a narkotyki to tylko te
         do gwałtu jak ci wlepią ^^^^
         • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:12
          Nie jestem k***a i nie soje pod latarnia co pewnie ty ry robisz bezprzerwy!
  • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:10
   Co masz cykora czy poszlas spac dorosla?
   • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:11
    Wow a moze oksfordu? Sory ale jak jestes w 1 liceum to jak mozesz za rok pisac mature? Matury sie
    pisze w 3 klasie jakbys nie wiedziala!
   • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:12
    nie wymądrzaj się smarkulo
    • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:13
     kto powiedział że ona pisze za rok?
     hahahaha
     tracimy kontrole, smarkulo? :D:D:D
   • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:13
    Ciekawe do jakiego gimnazjum Ty chodzisz. O ile w ogóle sie uczysz. Jak już cos
    to zaliczyłabym cie max do niższej klasy społecznej wiesz takie przytulne
    gimnazjum w otoczeniu bloków komunalnych. Może opowiesz nam cos o swojej okolicy?
    • Gość: asasasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:15
     już ci powiedziałem
     nie jestem z gimnazium, smarkulo.
     a pozatym...
     czy to ważne?
     rozmawiamy teraz o kur*ach które się wymądrzają
     a pozatym prostytutka nie musi stać pod latarnią.
     • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:17
      No dalej! Pochwal się jaką średnią otrzymujesz dając w łape nauczycielom.
      • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:18
       hahaha dobre, podoba mi się! :D
       giw mi fajw. :P
       • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:20
        a wiesz ze chodze do najorszego gimnazjum w miescie bop mi punkto nie starczylo i mam sredia 3.73
        czy za taka dalabym w lape?
        • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:20
         teraz się musiała pochawalić jaka z niej blokerska :D
         • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:23
          wiecie co jestescie glupsi niz moj dlugopis! Wierzycie w to co ja pisze, ja wam nie wierze i mam z was
          breche. Koncze te zalosno rozmowe narazie ide na inne fora - na poziomei
          • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:24
           znamy tekaie fora:
           daj dupy i spie..j, głupia szamto!
    • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:15
     A wiesz ze opowiem, mieszkam w kamienicy, ktorej wlascicielami sa moi rodzice, ktorzy sa
     architektami a ja chodze do gimnazjum przy liceum. Zadowolona czy chcesz jeszcze moja srednia co?
     • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytaniaas IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:16
      eh...
      najbardziej ni lubię spalongo mięsa i takich PIER***ONYCH SMARKUL CO SIĘ CHWALĄ
      CZEGO TO JEJ RODZICE NIE MAJĄ KU**A
      • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytaniaas IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:17
       żygać mi się chce tobą
      • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytaniaas 26.04.06, 23:18
       no a k***a ty sie pochwal. Co zazdroscisz?
       • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytaniaas IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:18
        nie, współczuję.
    • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:16
     Chyba nasza kochana dziecina poszła spać. Co za pech bo z chęcią nadal
     prowadziłabym tą jakże ciekawą konwersacje.
     • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:16
      ciekawa?
      • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:17
       jak bym byla z bloku komunistycznego skad mialabym internet?> Ach nie znasz polskich realiow
       • Gość: asasasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:18
        a kto piwedział ż jesteś?
        daj dupy, mała!
        • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:18
         ciagnij sie
         • Gość: assaas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:19
          daj dupy kochana!
          hahaha
          ciekawe ciekawe.
          ciekawe co nauczycielom musizz robić zamiast im w łape dawać ;pp
          chyba DAWAĆ to za mało
       • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:19
        Ha! jednak wyszło szydło z worka. to jak jednopokojowe "mieszkanie" komunalne
        wygląda od środka??
        • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:20
         przyjedz to se zobaczysz
         • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:21
          Wiesz tak się złożyło że nie mam znajomych z tej grupy społecznej
          • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:22
           masz!
           a ona? :D:D:D
        • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:21
         co ona ma przyjeżdząć?
         o dtego jest przyczepa żeby ją wozić.
         albo ciągnąć.
         • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:24
          Wiesz co żal mi mojego cennego czasu na rozmowy z kimś takim jak Ty.
          • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:25
           nie pie..
           ona jest fajniejsza od erywyna.
  • Gość: AguS Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:23
   Ide o zaklad, ze tych pytan nie bedzie na jutrzejszym egzaminie. Ktos Was
   bajeruje, a Wy to lykacie. To jest zalosne i infantylne. A Wy macie podobno 16
   lat. Hahahah, dzieciaki
   • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:23
    hmm...
    jesteś trochę zacofana jezeli moge powiedzić.
    teraz jest inny temat.
    o domach poskomunistycznych czy jakoś tak.
    • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:24
     nie umiesz sie wyslawiac mowi sie postkomunistycznych
     • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:25
      czy to jst ważne
      ?
      ciągnij duta małolato
      xD
     • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:27
      Lepiej idź spac bachorze.
  • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:25
   ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
   nie moge wam pomoc, moge sie tylko z was smiac
   • Gość: asasasa Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:26
    nie z nas, kochana, tylko z twojj głupoty!
    szmato,
    ty cyś ciągnła to za mało
    a nie tylko mi.
    takimu poloniście 99 letnmim to tez za mało
    haha :D
  • nowa_mz_z_bdg Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania 26.04.06, 23:27
   zalosne, juz nie wiesz co powiedzie co?
   • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:28
    ty tylko piszesz bo usta masz zatkane.
    xD
    miałąś już nie pisać, idź szukaj jakiś facetów co lubią pryszczate małe sku..eliki.
    • Gość: panna_maj Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.244.144.38.ip.tnp.pl 26.04.06, 23:31
     Co za nieszczęście.
     Cipurka sobie poszła.
     Oh.
     Już tęsknię.
     • Gość: asasas Re: Kto mi pomoże z rozwiązać test? mam pytania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.04.06, 23:34
      ...za jej drutem ^^
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka