Dodaj do ulubionych

Nowe produkty finansowe

04.01.08, 18:18
Nowości na rynku
Obserwuj wątek
  • axel40 TFI Allianz 04.01.08, 18:19
   Subfundusz Budownictwo 2012 w Allianz TFI

   Z początkiem grudnia TFI Allianz wprowadziło trzy nowe subfundusze akcyjne.
   Nowatorskim produktem jest subfundusz Allianz Budownictwo 2012 lokujący w
   akcje spółek, które mogą być zaangażowane w przygotowania do Mistrzostw Europy
   w 2012 roku.

   Zdaniem Marka Mikucia – wiceprezesa zarządu TFI Allianz Polska: „Ceny akcji po
   ostatniej dotkliwej korekcie znalazły się na akceptowalnych poziomach i z
   punktu widzenia wyceny fundamentalnej istnieją dogodne warunki do budowy
   portfela inwestycyjnego w dłuższym horyzoncie czasowym. Moment na start
   funduszu małych i średnich spółek jest niewątpliwie korzystniejszy dla
   nabywców jednostek uczestnictwa niż miało to miejsce w drugim kwartale
   bieżącego roku, kiedy akcje tego segmentu rynku były skrajnie przewartościowane.”

   Subfundusz Allianz Budownictwo 2012
   Jest to szczególny subfundusz, ponieważ lokuje pieniądze jedynie w akcjach
   spółek świadczących usługi budowlane, produkujących materiały budowlane,
   inwestujących w nieruchomości lub zarządzających nieruchomościami oraz w
   akcjach spółek, których działalność może być związana z organizacją przez
   Polskę i Ukrainę finałów piłkarskich mistrzostw Europy. Modelowy portfel tego
   subfunduszu składa się w 80% z akcji tych spółek i w 20% z dłużnych papierów
   wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego.
   Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 został stworzony w oparciu o potencjał
   gospodarczy organizacji Euro 2012. Przeznaczony jest dla osób, które oczekują
   znacznego rozwoju krajowej gospodarki, wynikającego z organizacji piłkarskich
   mistrzostw Europy.
   Podobnie jak pozostałe subfundusze akcyjne, subfundusz Allianz Budownictwo
   2012 jest inwestycją długoterminową o wysokim stopniu ryzyka.

   Subfundusz Allianz Akcji Plus
   Pieniądze ulokowane w subfundusz Allianz Akcji Plus inwestowane są przede
   wszystkim w akcje – średnio 90% portfela (od 70% do 100%). Pozostała część
   inwestowana jest w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.
   Subfundusz Allianz Akcji Plus lokuje pieniądze w akcjach notowanych przede
   wszystkim na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Jest klasycznym
   subfunduszem akcyjnym szerokiego rynku. Do portfela inwestycyjnego dobierane
   są zarówno akcje największych spółek, jak również firmy o mniejszej
   kapitalizacji, ale o ponadprzeciętnych perspektywach zwrotu z zainwestowanego
   kapitału.

   Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
   Pieniądze zainwestowane w ten subfundusz lokowane są w akcjach małych i
   średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2% oraz w inne
   instrumenty finansowe oparte o akcje tych spółek. Modelowy portfel składa się
   w 90% z akcji i 10% z instrumentów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa
   (obligacje i bony skarbowe). Dopuszcza się również inny udział akcji – od 70%
   do 100%. Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i
   Średnich Spółek może ulegać największym wahaniom w porównaniu z innymi
   subfunduszami akcyjnymi, jednak w okresie dobrej koniunktury ten subfundusz
   może przynieść bardzo wysokie zyski.
   www.allianz.pl
   • margotb1 Re: TFI Allianz 17.01.08, 22:46
    Poszukuje autora takiego jak Pansmile
    Moje wydawnictwo chce wydac mini poradnik o rynku inwestycji obecnie
    w Polsce. Czy ma Pan na swoim koncie juz taka wspolprace?
    Poszukujemy osoby zorientowanej w temacie, piszacej konkretnie
    (tekst wielkosci referatu na studiach) i opierajacej sie na wiedzy
    zdobytej praktycznie lub zawodowo. Wazne jest porownanie kilku
    instrumentow i zachowanie obiektywnego podejcia.
    Prosze o kontakt pod adresem margotb1@gazeta.pl
  • axel40 TFI BZ WBK Arka 04.01.08, 18:20
   BZ WBK AIB TFI będzie inwestował w nieruchomości w Europie Środkowo Wschodniej
   niedziela, 30 grudnia 2007
   W dniu 27 grudnia BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało
   zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego
   rynku nieruchomości - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ. Fundusz
   będzie lokował aktywa nie tylko w Polsce, ale także w państwach Europy Środkowo
   Wschodniej.

   Od historii do nowych możliwości
   Specjaliści z Arki zarządzają obecnie pierwszym i największym polskim funduszem
   działającym na rynku nieruchomości. W jego portfolio znajduje się 15
   nieruchomości komercyjnych i 5 projektów mieszkaniowych o łącznej wartości około
   1,2 mld zł. Wśród nich są takie obiekty jak Trinity Business Park na warszawskim
   Mokotowie i galeria handlowa Alfa Centrum w Olsztynie czy Winogrady Business
   Center w Poznaniu. Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ osiąga
   ponadprzeciętną stopę zwrotu, która według wyceny na koniec trzeciego kwartału
   2007 wynosi 12,12% za ostatnie 12 miesięcy..

   Od czasu pierwszej wyceny tj. 30 kwietnia 2004 roku wartość certyfikatu wzrosła
   z 98 zł do 140,69 zł (28.09.2007). Zgodnie z prospektem emisyjnym likwidacja
   funduszu nastąpi w 2012 roku.

   Uruchomienie kolejnego funduszu rynku nieruchomości jest kontynuacją
   działalności inwestycyjnej BZ WBK AIB TFI, ale na znacznie większym obszarze.
   Choć Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ mógł inwestować w Czechach i na
   Węgrzech, do tej pory lokował powierzone środki tylko na rynku polskim. Arka BZ
   WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ obejmie działaniem Czechy, Węgry,
   Bułgarię, Rumunię, Ukrainę, Rosję, Chorwację, Litwę i Łotwę. „Inwestowanie w
   tych krajach pozwoli wykorzystać potencjał ich rozwoju w sektorze nieruchomości
   i budowlanym oraz zdywersyfikować geograficznie inwestycje - mówi Agnieszka
   Jachowicz przygotowująca nowy fundusz i zarządzająca obecnie Arką BZ WBK
   Funduszem Rynku Nieruchomości FIZ. - Nieruchomości są jednymi z najprężniej
   rozwijających się sektorów w regionie i obecnie wzrost tego sektora poza Polską
   daje możliwość wyższych niż w Polsce zwrotów ”. Fundusz będzie lokować nie
   więcej niż 50 % aktywów na rynkach zagranicznych. Pozostała część aktywów będzie
   inwestowana w Polsce, gdzie wysoki popyt na nieruchomości nadal znacznie
   przewyższa podaż. Fundusz BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ będzie
   korzystał ze wzrostów stale rozwijającego się i chłonnego rynku nieruchomości w
   Polsce.

   Polityka inwestycyjna
   Zarządzający funduszem będą mieli możliwość inwestowania poprzez spółki celowe w
   nieruchomości różnego rodzaju, w zależności od zapotrzebowania i koniunktury na
   rynku. W spektrum inwestycyjnym funduszu pojawią się zarówno nieruchomości
   biurowe, handlowe jak i inwestycje deweloperskie, a także grunty, na których za
   pośrednictwem spółek celowych fundusz będzie rozwijał projekty mieszkaniowe i
   komercyjne. Dążąc do pełnego wykorzystania możliwości na rynku fundusz będzie
   także lokować środki w magazyny, hotele, parkingi komercyjne czy stacje benzynowe.
   W celu ukierunkowania inwestycji zarządzający przyjęli ograniczenia portfela
   rynku nieruchomości. Fundusz będzie lokował nie więcej niż 90 % aktywów tego
   portfela w udziały nieruchomości biurowych lub handlowych oraz nie więcej niż 80
   % w udziały w nieruchomościach magazynowych, mieszkaniowych, gruntowych i
   parkingowych. Fundusz nie może także lokować więcej niż 50 % aktywów funduszu w
   inwestycje deweloperskie zarówno komercyjne jak i mieszkaniowe.
   Polityka inwestycyjna funduszu ogranicza ryzyko poprzez zasadę lokowania
   kapitałów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane
   przez jeden podmiot do 20 % wartości aktywów funduszu.
   Środki nie zainwestowane w danym momencie w nieruchomości tworzące tzw. portfel
   aktywów płynnych będą inwestowane głównie w bezpieczne instrumenty rynku
   pieniężnego oraz krótkoterminowe, dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa lub
   NBP. Docelowo jednak portfel rynku nieruchomości będzie stanowił co najmniej 90
   % wartości aktywów.
   Fundusz jest polecany osobom, które chcą bezpiecznie ulokować swoje środki i nie
   akceptują ryzyka związanego z inwestycjami w akcje. Produkt może posłużyć także
   jako element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

   Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ zostanie utworzony po zebraniu
   wpłat na certyfikaty inwestycyjne. Ich sprzedaż została zaplanowana na przełom
   stycznia i lutego 2008 roku – 28 stycznia dla inwestorów instytucjonalnych i 1
   lutego dla inwestorów indywidualnych.

   Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji uzyskania
   podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą
   zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe funduszy
   i opis czynników ryzyka znajdują się w prospektach Informacyjnych, dostępnych na
   stronie www.arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują
   realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku
   inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej
   części wpłaconych środków.
   www.arka.pl
  • axel40 TFI BZ WBK Arka 04.01.08, 18:21
   BZ WBK TFI wprowadzi energetyczny fundusz

   W dniu 12 grudnia br. BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
   otrzymało zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego
   funduszu Arka BZ WBK Energii Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
   To pierwszy fundusz sektora energii w ofercie rodzimych towarzystw funduszy
   inwestycyjnych, a także pierwszy typowy fundusz sektorowy inwestujący globalnie
   w ofercie BZ WBK AIB TFI S.A.

   „Sektor energetyczny w przyszłości czekają potężne inwestycje, związane z
   zaspokajaniem rosnącego popytu na energię oraz z koniecznością modernizacji
   elektrowni, których większość ma ponad 30 lat – mówi Prezes BZ WBK AIB TFI
   Krzysztof Samotij – W nadchodzących latach na tym rynku pojawi się wiele
   interesujących okazji do inwestowania i dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć Arkę
   BZ WBK Energii FIO”.

   Nowy fundusz Arka BZ WBK Energii FIO będzie wykorzystywał możliwości osiągania
   zysków, jakie powstały w szeroko rozumianym rynku energii. Sektor już od pewnego
   czasu boryka się z niedoinwestowaniem, podczas gdy potrzeby energetyczne na
   całym świecie rosną w zawrotnym tempie. Według Międzynarodowej Agencji Energii
   do 2030 roku popyt na energię wzrośnie o 55%. „Ze względu na niskie inwestycje w
   przeszłości i coraz większe potrzeby, wiele krajów boryka się obecnie z niską
   podażą energii – mówi Piotr Przedwojski, który będzie zarządzał Arką BZ WBK
   Energii FIO – Z taką sytuacją mamy do czynienia zarówno w krajach rozwijających
   się, jak i w Starej Europie, gdzie sektor wymaga unowocześnienia i rozbudowy.
   Sektor energii jest obecnie ciekawym i bardzo obiecującym rynkiem.”

   Głównym przedmiotem lokat funduszu będą akcje i instrumenty finansowe o podobnym
   charakterze. Co najmniej 66% swoich aktywów fundusz będzie inwestował w akcje
   firm z sektora energetycznego: zarówno producentów energii, jak i spółek
   świadczących usługi dla producentów i tworzących infrastrukturę energetyczną. W
   obszarze zainteresowania funduszu będą więc spółki zajmujące się poszukiwaniem,
   wydobywaniem i przetwarzaniem nośników energii oraz zapewniające dystrybucję,
   import i eksport energii. Fundusz nie ograniczy się tylko do spółek, które są
   związane z tradycyjnymi źródłami energii, surowcami takimi jak węgiel, ropa
   naftowa i gaz. Zarządzający funduszem zamierzają także inwestować w firmy
   działające w sektorze alternatywnych źródeł energii elektrycznej wytwarzanej z
   wiatru, biomasy i promieniowania słonecznego.

   Fundusz Arka BZ WBK Energii FIO należący do grupy funduszy akcyjnych i
   charakteryzujący się wysokim ryzykiem inwestycyjnym jest przeznaczony dla
   klientów, którzy będą inwestować długoterminowo, z perspektywą co najmniej
   pięcioletnią. Fundusz daje możliwości dywersyfikacji inwestycji i będzie
   szczególnie polecany osobom, które są przekonane do dynamicznego rozwoju sektora
   energetycznego w przyszłości.

   Decyzja KNF dotycząca zgody na utworzenie funduszu jest równoznaczna z
   akceptacją prospektu informacyjnego, lecz od momentu sprzedaży jest jeszcze
   kilka etapów. Po wpłacie do funduszu kwoty w wysokości 4 000 000 zł, BZ WBK AIB
   TFI S.A złoży wniosek o rejestrację funduszu w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
   Dopiero decyzja o zarejestrowaniu funduszu pozwoli rozpocząć sprzedaż jednostek
   uczestnictwa energetycznego funduszu. Towarzystwo przewiduje, że nastąpi to na
   początku stycznia 2008 r.
  • axel40 Lokata Getin Bank 04.01.08, 18:22
   7% na lokacie w GETIN Banku
   GETIN Bank, 02.01.2008 15:29
   W nowej promocji GETIN Banku oprocentowanie lokat sięga 7 % w skali roku
   Od stycznia 2008 GETIN Banku odświeżył ofertę depozytów dla klientów
   indywidualnych. Klientom pragnącym powierzyć oszczędność na okres 2 lat, bank
   proponuje oprocentowanie wynoszące 7% w skali roku. (promocja trwa do końca
   stycznia br.). Lokata 9 miesięczna oprocentowana jest na 6%, a 5 miesięczna na
   5.75%. Dla wszystkich ceniących sobie bezpieczeństwo, bank oferuje 3 miesięczną
   lokatę oprocentowaną na 5,45% do której dodawane jest ubezpieczenie NNW.
   Zwiększono także oprocentowanie rachunku lokacyjnego TOP, które wynosi teraz od
   4,25% do 5,15% w zależności od kwoty środków zgromadzonych na rachunku.

   Promocja skierowana jest nowych i aktualnych klientów. Założenie lokaty nie
   wymaga posiadania rachunku w GETIN Banku i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi
   opłatami. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 złotych.
  • axel40 Produkty strukturyzowane na GPW 05.01.08, 18:51
   Zyski na GPW możliwe, nawet gdy tanieją akcje
   (Parkiet/04.01.2008, godz. 09:03)
   Jak zarabiać krocie wtedy, gdy polskie indeksy zniżkują? To realne dzięki
   produktom strukturyzowanym, którymi handel w Warszawie ruszy na całego w tym roku.

   Już wkrótce przed polskimi inwestorami otworzą się możliwości osiągania zysków
   na dynamicznie rozwijających się rynkach w regionie. Z naszych informacji
   wynika, że w lutym na GPW pojawią się instrumenty oparte na wahaniach indeksów
   giełd Europy Środkowo -Wschodniej. Ich emitentem miałby być bank UniCredit HVB.
   - Przygotowujemy taki projekt i powinien zostać zrealizowany w najbliższych
   miesiącach. Jednak teraz jeszcze nie mogę zdradzać szczegółów - potwierdza nasze
   ustalenia Arkadiusz Hajduk, rzecznik prasowy UniCredit CA IB Polska.

   Instrumenty miałyby być oparte na rumuńskim indeksie ROTX, rosyjskim RDX,
   ukraińskim PFTS, bułgarskim SOFIX, serbskim BELEX15, kazachskim KTX oraz
   rodzimym wskaźniku WIG20. Spółki wchodzące w ich skład to duże firmy, których
   papiery mają odpowiednią płynność.

   Można skorzystać z boomu na Wschodzie

   Część wskaźników może pochwalić się imponującymi stopami zwrotów. Jeśli np.
   inwestor kupiłby certyfikat na kijowski indeks PFTS (najszybciej po Chinach
   rosnący wskaźnik giełdowy na świecie) na początku stycznia ubiegłego roku, to
   przez 12 miesięcy jego stan posiadania zwiększyłby się o 135 proc. Z kolei
   inwestycje w certyfikaty oparte na wskaźniku RDX wyglądają zachęcająco w
   kontekście optymistycznych prognoz dla rosyjskiego rynku kapitałowego. Zdaniem
   Jana Wima Derksa, szefa analityków emerging markets w ING Investment Management,
   papiery rosyjskich spółek w tym roku będą drożeć bardziej niż walory firm
   notowanych w Europie Środkowej.

   Wkrótce większy wybór

   Na tym nie koniec. Władze warszawskiej giełdy planują poszerzenie oferty.
   - Pracujemy nad wieloma projektami dotyczącymi wprowadzenia do obrotu kolejnych
   produktów strukturyzowanych. Nawet kilkadziesiąt z nich powinno trafić na rynek
   w najbliższych miesiącach - zapowiada w rozmowie z nami Adam Maciejewski,
   członek zarządu GPW. Nie będą to tylko certyfikaty oparte na indeksach
   giełdowych, ale też na cenach surowców, towarów rolnych czy też ich kombinacje.
   Będzie można kupić produkty bezpośrednio zależne od ceny instrumentu bazowego,
   ale również instrumenty z gwarancją kapitału. Adam Maciejewski ocenia, że
   uruchomienie handlu na jeszcze większą skalę będzie możliwe po kolejnym
   podniesieniu wydajności systemu transakcyjnego, co ma nastąpić w połowie tego roku.

   "Struktury" wciąż mało popularne

   GPW zamierza też mocno promować ten segment.
   - Mamy świadomość, że nie ma jeszcze dużego zainteresowania produktami
   strukturyzowanymi, gdyż jest to stosunkowo nowa rzecz na rynku i potrzeba czasu,
   by stała się naprawdę popularna - twierdzi Adam Maciejewski. Jego zdaniem,
   produkty te dają ogromne możliwości nawet bardzo wybrednym inwestorom i
   pozwalają zarabiać również wtedy, gdy ceny akcji spadają. Jednak według
   ekspertów, atrakcyjność tych produktów jest różna.

   Przyjdzie czas na ETF-y

   Zarząd warszawskiej giełdy prowadzi też prace, dzięki którym do obrotu trafi
   produkt, dotąd nieobecny w Polsce, ale popularny na rozwiniętych rynkach. Chodzi
   o tzw. ETF-y (Exchange Traded Funds), czyli rodzaj funduszu portfelowego
   notowanego na parkiecie.

   Trwają już zaawansowane przygotowania w tym zakresie z francuską firmą Lyxor,
   liderem na rynku tego typu produktów w Europie.
   - Jednak, aby zaczęło działać to na polskim rynku, potrzebnych jest kilka zmian
   w prawie - m.in. w ustawie o funduszach inwestycyjnych, a także emerytalnych -
   uważa Adam Maciejewski. Handel tymi instrumentami, zgodnie z planem, ma ruszyć w
   tym roku.

   Dynamiczny wzrost obrotów certyfikatami

   Obroty produktami strukturyzowanymi na GPW w 2007 r. przekroczyły 25 mln zł.
   Największym zainteresowaniem inwestorów

   cieszyły się debiutujące we wrześniu certyfikaty strukturyzowane wyemitowane
   przez Raiffeisen Centrobank, zwłaszcza certyfikaty surowcowe na ropę (Brent
   Crude Oil) i złoto (Gold Quanto), na indeks rosyjskich spółek (RDX EUR) oraz na
   koszyk spółek z Ukrainy i Kazachstanu (Eastbasket).

   Oprócz tego, certyfikaty wyemitował także Erste Bank (na indeks spółek Europy
   Środkowej NTX, obliczany przez giełdę wiedeńską). Rok wcześniej dwie serie
   obligacji strukturyzowanych wypuścił Deutsche Bank London. Obrót tymi papierami
   w 2006 r. wyniósł około 1 mln zł.

   Na koniec ubiegłego roku na GPW notowane było w sumie 12 serii produktów
   strukturyzowanych. Szczególnie chętnie inwestorzy handlowali nimi w listopadzie
   (w tym miesiącu zanotowano najwyższy obrót).

   W momencie debiutu pierwszych certyfikatów strukturyzowanych zarząd giełdy
   zrezygnował z poboru opłat od ich emitentów.

   Komentarze

   Jarosław Dominiak
   Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

   Inwestorzy są otwarci na nowinki

   Wprowadzenie przez GPW certyfikatów powiązanych z indeksami takich krajów, jak
   Rosja, Ukraina czy Bułgaria, może się spotkać z zainteresowaniem inwestorów
   indywidualnych, którzy są otwarci na nowinki inwestycyjne. Trzeba jednak
   zaznaczyć, że nie podchodzą do nich bezkrytycznie. Od kilku miesięcy do SII
   docierały sygnały, że inwestorzy chętnie szukają możliwości inwestycji na
   rynkach zagranicznych w celu częściowej dywersyfikacji portfela. Wprowadzenie
   takich certyfikatów jest pewnym krokiem w tym kierunku. Musi być jednak
   spełniony warunek płynności tych instrumentów. Trudno na tym etapie określić,
   jaka będzie skala zainteresowania certyfikatami. Barierą jest na pewno dostęp do
   informacji o tych rynkach. Jeśli nie będzie odpowiedniego pokrycia tych rynków
   przez analityków, może to wpłynąć negatywnie na handel certyfikatami. Dla
   bardziej doświadczonych inwestorów mogą one stanowić ciekawą alternatywę wobec
   oferty TFI. Choćby ze względu na koszty.

   Marcin Materna
   Szef działu analiz DM Millennium

   To może być rok takich produktów

   Wprowadzenie certyfikatów może wywołać zainteresowanie ze strony inwestorów, ale
   raczej tych indywidualnych niż instytucjonalnych, którzy mają szerszy dostęp do
   tego typu produktów. Sam pomysł jest dobry, ale jeszcze lepszym było
   wprowadzenie takich certyfikatów w zeszłym roku, kiedy trwała hossa. O
   powodzeniu produktu może zdecydować efekt nowości oraz to, że inwestorzy chętnie
   szukają instrumentów, które umożliwią im dywersyfikację portfela. Ostatnio mówi
   się, że polska giełda będzie w tym roku radziła sobie gorzej niż inne parkiety
   naszego regionu, jak choćby Ukraina czy Bułgaria. To także będzie zachętą do
   kupna certyfikatów. Nie spodziewam się jednak zbyt dużej płynności tych
   instrumentów. Podsumowując, uważam, że cały ten rok może należeć do produktów
   strukturyzowanych. Wiąże się to ze wzrostem ryzyka inwestycyjnego, dlatego
   instrumenty dające gwarancję kapitału, oparte na ciekawych rynkach, będą w kręgu
   zainteresowania inwestorów.

   135 proc.
   - wskaźnik giełdy w Kijowie może pochwalić się zdecydowanie najwyższą stopą
   zwrotu od początku ub. r. w całym gronie. PFTS liczy 18 spółek, z których
   największe to firmy energetyczne (Dniproenergo, Zachidenergo i Centrenergo),
   kombinat metalurgiczny Mariupolski Metal oraz spółka naftowa Ukrnafta.

   39 proc.
   - o tyle wzrósł od początku 2007 r. główny wskaźnik giełdy w stolicy Bułgarii.
   Największy udział w indeksie (19 proc.) ma Chimiport, który zajmuje się m.in.
   handlem produktami naftowymi i chemicznymi z zagranicą. Czwartą siłą w indeksie
   jest farmaceutyczna Sopharma, zapowiadająca debiut na GPW.

   37 proc.
   - tyle zyskał od początku zeszłego roku główny wskaźnik giełdy w Belgradzie. Nie
   ma zbyt długiej tradycji - jest obliczany od października 2005 r. Siedem z 15
   ujętych w nim spółek to banki, z czego wśród piątki największych firm są aż
   cztery banki. Piątkę uzupełnia wielobranżowy Energoprojekt Holding.

   19 proc.
   - tyle zyskał od stycznia zeszłego roku indeks blue chipów rumuńskich, obliczany
   od 2002 r. przy
   • jan-w Re: Produkty strukturyzowane na GPW 17.02.08, 11:50
    Ciekaw jestem, czy i jak zmieniły się wasze (początkowo głównie negatywne)
    opinie na temat produktów strukturyzowanych? Niektóre, mają imponujące wyniki.
    Niekoniecznie te z GPW.
    • axel40 Re: Produkty strukturyzowane na GPW 17.02.08, 12:44
     Struktury wpadły na podatny grunt załamania giełdowego,stąd odwrót od ryzyka na
     giełdzie wielu nowych myślących o krociowych zyskach inwestorów.Jeśli kogos
     zadawala zysk nieco lepszy niż na lokacie to owszem-struktura jest ok.Jednak
     ostrzegałbym przed hurra optymizmem.Niektóre produkty są tak skonstruowane,że
     nie wiadomo o co chodzi.Trzeba też mieć pojęcie na czym ma się zarabiać,na
     bieżąco śledzić notowania wybranego instrumentu i ewentualnie sprzedać produkt
     notowany na giełdzie przed terminem wykupu.
     Czy np. złoto będzie rosło non stop?Poza tym im bardziej skomplikowana umowa i
     warunki wypłaty zysku tym bardziej firma ma do ukrycia prowizje.Jak wszystkiego
     nie rozumiemy to polecam omijać szerokim kołem.pozdr.. jan-w
     • jan-w Re: Produkty strukturyzowane na GPW 17.02.08, 13:43
      Nie miałem oczywiście na myśli kupowania na oślep, produktów tak
      skomplikowanych, że nabywca nie rozumie co kupuje. wink
  • axel40 Pioneer TFI 08.01.08, 18:04
   Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - ruszył ósmy subfundusz   W dniu 8 stycznia 2008 roku Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
   S.A. wprowadziło na rynek - w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - kolejny,
   już ósmy subfundusz. Jest to Pioneer Akcji Europy Wschodniej.

   Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Europy Wschodniej do 50% mogą być lokowane w
   tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Eastern European
   Equity, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds
   Austria Eastern Europe Stock, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez
   fundusz Pioneer Funds Austria South Eastern Europe Stock oraz do 50% Aktywów
   Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria
   Russia Stock. Oznacza to, że za pośrednictwem tego subfunduszu klienci będą
   mogli zdywersyfikować swoje inwestycje pod względem geograficznym o takie rynki
   jak: Rosja, Turcja, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i
   Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania oraz Cypr.

   „Wzrost inwestycji, wzrost eksportu, wzrost zamożności oraz wzrost konsumpcji
   mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej będą podtrzymywać wysoki wzrost
   gospodarczy w tych krajach. Pozytywny wpływ reform wprowadzanych przez większość
   krajów Europy Środkowej i Wschodniej na ceny spółek notowanych na giełdach
   państw regionu sprawia, że warto zainteresować się tymi rynkami” – powiedział
   Adrian Adamowicz, wiceprezes Pioneer Pekao TFI S.A.

   Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej jest kierowany do inwestorów, którzy
   są zainteresowani inwestowaniem środków pieniężnych w horyzoncie długoterminowym
   oraz którzy liczą na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków z tytułu wzrostu
   wartości inwestycji i jednocześnie akceptujących wyższy poziom ryzyka
   inwestycyjnego. Wyższe ryzyko subfunduszu wynika z tego, że znaczna część ich
   lokat będzie skoncentrowana na określonym rynku geograficznym w papierach
   udziałowych, jak również z faktu że ich rentowność będzie uzależniona od
   rentowności instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitowanych przez
   podmioty zagraniczne, w tym, emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym. Z tych
   powodów wartość aktywów netto tych subfunduszy na jednostkę uczestnictwa może
   cechować się dość wysoką zmiennością.
   Do Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami uczestnicy mogą
   dokonywać wpłat wyłącznie w PLN. Pierwsza minimalna wpłata do Funduszu wynosi
   1000 zł, a każda kolejna – 500 zł.

   Subfundusze dostępne w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO:
   Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego,
   Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego,
   Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku,
   Pioneer Akcji Rynków Wschodzących,
   Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych,
   Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu,
   Pioneer Obligacji Strategicznych,
   Pioneer Akcji Europy Wschodniej.
  • axel40 Warta Azji-polisa z funduszem 08.01.08, 18:09
   Program Inwestycyjny Azja - nowa propozycja Warty   Program Inwestycyjny Azja to najnowsza propozycja inwestycyjna życiowej Warty.
   Charakter produktu uwzględnia obserwowane oczekiwania klientów – krótkoterminowy
   fundusz z dużym potencjałem zysku i ochroną kapitału, połączony z ubezpieczeniem.

   Produkt powiązany jest z funduszem zagranicznym opartym o koszyk indeksów
   giełdowych rynku azjatyckiego. Klient może osiągnąć zysk w wysokości 80% wzrostu
   koszyka przy trzyletniej inwestycji.

   Program Inwestycyjny Azja to krótkoterminowy (ok. 3-letni) produkt o
   przejrzystej konstrukcji, łączący ochronę ubezpieczeniową i inwestowanie w
   fundusz oparty o koszyk pięciu indeksów giełd azjatyckich. Opłata za ryzyko
   ubezpieczeniowe, pobierana tylko raz, wliczona jest w opłatę za zawarcie umowy
   ubezpieczenia. W trakcie umowy nie zmienia się też liczba jednostek uczestnictwa
   funduszu, co pozwala klientowi łatwo ustalić wartość posiadanych środków w funduszu.

   Program można wykupić od poniedziałku (7 stycznia) do końca lutego w placówkach
   Kredyt Banku i u agentów Warty (do 22 lutego).

   Minimalna wysokość jednorazowej składki wynosi 1000 złotych.

   Konstrukcja funduszu:

   Składka wpłacona na ubezpieczenie, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy,
   inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy TUnŻ Warta, którego 100%
   aktywów lokowanych jest w fundusz zagraniczny KBC Life Invest Fund Warta ASIA -
   1, zarządzany przez KBC Life Fund Management S.A. Stopa zwrotu jednostek
   uczestnictwa funduszu zależeć będzie od wzrostu koszyka indeksów giełdowych
   rynku azjatyckiego, na który składają się indeksy: 20% Hang Seng Index, 20%
   Nikkei 225, 20% Hang Seng China Enterprises, 20% MSCI Taiwan i 20% MSCI
   Singapore Cash. Oczekiwany maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w
   dniu zapadalności funduszu będzie odpowiadał 80% wzrostu wartości koszyka funduszu.

   Jednocześnie fundusz zagraniczny zapewnia ochronę powierzonego kapitału, co
   oznacza, że w przypadku złej koniunktury na rynkach azjatyckich, gdy wartość
   końcowa koszyka spółek nie wzrośnie w stosunku do wartości początkowej, cena
   jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności nie będzie niższa niż cena początkowa.

   Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w
   wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w skutek
   wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

   Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia może być równe wartości
   środków zgromadzonych w funduszu, powiększonych nawet o 25% wartości wpłaconej
   składki. Co ważne, świadczenie zwolnione jest z opłat podatkowych od spadków i
   darowizn.
  • axel40 Nowe subfundusze w Union Investment TFI 10.01.08, 17:55
   Nowe subfundusze w Planie Oszczędzania Union Investment TFI
   Union Investment TFI, 10.01.2008 16:11
   Osoby chcące systematycznie lokować środki w Planie Oszczędzania, z początkiem
   roku 2008 otrzymały do wyboru kolejnych 5 subfunduszy Union Investment TFI S.A.
   Plan Oszczędzania uzupełniony został o subfundusze regionalne i sektorowe, w tym:

   1.Inwestujące w regionie Nowej Europy
   Subfundusz obligacji UniObligacje: Nowa Europa – potencjał rynku obligacji,
   m.in. tureckich, węgierskich,
   Subfundusz akcji UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa – możliwości zarabiania na
   akcjach spółek powiązanych z budownictwem i nieruchomościami np. producentów
   materiałów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, firm zarządzających
   nieruchomościami komercyjnymi, deweloperów, etc.

   2.Inwestujące w wybranych sektorach na rynku polskim:
   Subfundusz akcji UniAkcje: Małych i Średnich Spółek - inwestycje w
   przedsiębiorstwa o kapitalizacji poniżej 5 mld Euro,
   Subfundusz akcji UniAkcje: Mistrzostwa Europy 2012 - zyski z sektorów
   korzystających z organizacji Euro 2012, np. budownictwo, transport, turystyka,
   gastronomia, tekstylia.

   3.Inwestujące w papiery dłużne i akcje:
   Subfundusz UniStabilny Wzrost – potencjał wzrostu dzięki zaangażowaniu w polskie
   akcje i stabilność dzięki polskim obligacjom.

   Obecnie w ramach Planu Oszczędzania dostępne jest 18 subfunduszy o różnej
   polityce inwestycyjnej oraz regionie geograficznym inwestycji.

   Plan Oszczędzania polega na systematycznych wpłatach do wybranego jednego
   subfunduszu lub maksymalnie 4 wybranych subfunduszy (w ramach tzw. Planu
   Indywidualnego). Przywilejem dla inwestujących systematycznie są duże zniżki w
   opłacie manipulacyjnej: 50% w przypadku planu 5-letniego oraz 70% w przypadku
   planu 10-letniego. Minimalne wpłaty to 1200 zł rocznie (plan oparty na 1
   subfunduszu) lub 2400 rocznie (Plan Indywidualny).

   Umowę Planu Oszczędzania można podpisać w placówce dystrybutora, sprzedającego
   fundusze Union Investment TFI S.A.. Adresy placówek można znaleźć na stronie
   www.union-investment.pl (lista POK).
  • axel40 Lokata 5% w Citi Bank 11.01.08, 16:11
   Citi Handlowy: 5% na T-Lokacie   Citi Handlowy rozpoczął nowy rok od podniesienia oprocentowania na internetowej
   T-Lokacie. Bank oferuje posiadaczom Konta Osobistego Citibank, którzy korzystają
   z bankowości elektronicznej możliwość 5% zysku w skali roku.

   Od stycznia klienci Citi Handlowy, którzy posiadają konto osobiste oraz
   realizują zlecenia za pośrednictwem platformy internetowej Citibank Online mogą
   zdeponować środki na T-Lokacie.

   Lokatę może założyć samodzielnie każdy użytkownik serwisu bankowości
   internetowej Citibank Online. Żeby założyć lokatę wystarczy zalogować się w
   systemie i wybrać z menu po lewej stronie opcję lokaty terminowe.

   Promocja obejmuje wszystkie typy kont (CitiKonto, CitiOne, Citigold oraz CitiOne
   Direct), ważna jest we wszystkich przedziałach kwotowych, (przy czym minimalna
   kwota niezbędna do otwarcia T-Lokaty to 1000 zł). Oprocentowanie 5% dotyczy
   T-Lokaty w złotówkach na okres 12 miesięcy.

   Tabele z oprocentowaniem dla pozostałych walut i rodzajów lokat można znaleźć na
   stronie www.online.citibank.pl.
  • axel40 Climate+ 13.01.08, 23:53
   Climate+ jeszcze raz
   New World Alternative Investments, 11.01.2008 14:42
   W związku z sukcesem pierwszej edycji Climate+, New Word Alternative Investments
   zdecydowało się na ponowienie subskrypcji. Wczoraj, 10 stycznia, ruszyła kolejna
   edycja pierwszej w Polsce Inwestycji Odpowiedzialnej Społecznie.
   Climate+ to produkt ze 100% ochroną kapitału rocznie, w którym inwestujący
   zarabiają od 100% do 120% różnicy między wynikami funduszu, a benchmarkiem, jaki
   stanowi zwrot globalnego indeksu akcji. Climate+ daje dostęp do
   specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, niedostępnych do tej pory inwestorom
   indywidualnym w Polsce. Produkt został zamknięty w efektywnej podatkowo polisie,
   a wyniki inwestycyjne zostały powiązane ze starannie wybranymi,
   specjalistycznymi funduszami operującymi w branżach: energii odnawialnej
   (Tarasin New Power Fund), towarów rolnych i żywności (Schroder Alternative
   Solutions Agriculture Fund) oraz wody (Julius Bear SAM Sustaianable Water Fund).
   Partnerami New World Alternative Investments są bank inwestycyjny Merrill Lynch
   i TU Allianz Życie S.A.

   „Wzrost cen żywności oraz rozwój sytuacji na rynku energetycznym potwierdził
   przewidywany przez nas rozwój sytuacji. Klienci widzieli, jak zmieniała się
   sytuacja na tych rynkach i dzięki temu Climate+ odniósł sukces komercyjny, który
   przerósł nasze oczekiwania” – mówi Mateusz Walczak, Prezes New World Alternative
   Investments.

   Prezentowany produkt jest pierwszą w Polsce inwestycją odpowiedzialną społecznie
   (z angielskieg : SRI – Socially Responsible Investments), a co się z tym wiąże
   poza nastawieniem na zwrot inwestycyjny, umożliwia realizację ważnych dla
   ludzkości celów, takich jak chociażby globalna walka z negatywnymi skutkami
   zmian klimatycznych. To zdecydowany przełom na polskim rynku kapitałowym, a
   fakt, że wpisuje się w globalny trend oparty na endogenicznych czynnikach
   wzrostu (jak np. regulacje prawne), czyni z niego niezwykle ciekawą alternatywę
   wobec rynków giełdowych, które w najbliższych miesiącach będą musiały stawić
   czoła licznym problemom, wspomnianym już wcześniej wysokim cenom żywności i
   energii, a także wynikającej z nich rosnącej inflacji.

   Druga subskrypcja Climate+ trwać będzie do 15 lutego.
  • axel40 Forum TFI zarejestrowało kolejny fundusz 13.01.08, 23:55
   Forum TFI zarejestrowało kolejny fundusz
   Forum TFI, 11.01.2008 10:41
   Forum TFI SA – niezależne, prywatne towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
   specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami
   inwestycyjnymi aktywów niepublicznych – 4 stycznia 2008 roku zarejestrowało
   kolejny fundusz - FORUM VIII.
   Towarzystwo zarządza już 10 uruchomionymi funduszami, a kolejnych 5 funduszy
   oczekuje na rejestrację. Tym samym, Forum TFI będzie zarządzało piętnastoma
   zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi.

   „W tym roku będziemy kontynuowali rozwój linii biznesowej opartej na funduszach
   zamkniętych. Planujemy zwiększyć poziom zarządzanych przez nas aktywów z 0,6 mld
   zł do 1,5 mld zł. Zważywszy na duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów
   funduszami zamkniętymi, myślimy nad poszerzeniem naszego portfolio o ofertę dla
   klientów dysponujących mniejszym kapitałem. Mamy nadzieję, że do końca 2008 roku
   uda nam się rozwinąć kolejne formy funduszy, skierowane do szerszej grupy
   odbiorców” – mówi Jakub Tropiło, prezes zarządu Forum TFI.

   Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez FORUM TFI, według wyceny z 31
   grudnia 2007, wyniosła 645,5 mln zł.

   Ponadto, od grudnia 2007 roku, księgi rachunkowe dla poszczególnych funduszy
   zarządzanych przez Forum TFI prowadzi spółka FORUM Services.
  • axel40 DB-nowa" struktura" 14.01.08, 23:42
   b Allocator - kolejny produkt strukturyzowany w ofercie Deutsche Bank PBC   Deutsche Bank PBC, wraz z Commercial Union Polska TU na Życie SA, wprowadza do
   oferty kolejny wspólny produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy z gwarancją kapitału
   – db Allocator. Produkt ten oferuje możliwość inwestycji powiązanej z funduszami
   akcji i obligacji Rynków Wschodzących. Subskrypcja rozpoczyna się 14 stycznia
   2008 r. i potrwa do 1 lutego 2008 r.

   Horyzont czasowy inwestycji wynosi 3 lata. Produkt oferuje pełną gwarancję
   zainwestowanego kapitału oraz możliwość partycypacji w zysku z tytułu wzrostów
   najbardziej dynamicznych gospodarek światowych krajów rozwijających się przy
   równoczesnym braku ryzyka kursowego - z uwagi na fakt denominacji produktu w PLN.

   Zwrot z inwestycji obliczany jest jako suma zainwestowanego kapitału + premia w
   wysokości od 50% do 60% średniej stopy zwrotu z Koszyka Funduszy: Franklin
   Templeton Asian Growth Fund, Merrill Lynch Latin American Fund oraz Julius Baer
   Local Emerging Bond Fund. Przy czym dokładna wartość partycypacji w zysku
   zostanie podana po zakończeniu subskrypcji.

   Produkt oferowany jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie – klient nie
   płaci więc podatku od zysków kapitałowych, a jego najbliżsi objęci są ochroną na
   wypadek jego śmierci. Minimalna wysokość inwestowanej kwoty wynosi 10 000 zł.

   Podstawowe warunki produktu:

   * Forma polisy na życie
   * Inwestycja 3-letnia
   * Brak ryzyka walutowego (produkt denominowany w PLN)
   * Minimalna wpłata 10 000 PLN (składka brutto)
   * Strategia inwestycyjna z ekspozycją na międzynarodowe fundusze akcji i
   obligacji
   * Partycypacja w zyskach z inwestycji na Rynkach Wschodzących
   * Produkt powiązany z 3 międzynarodowymi funduszami akcji i obligacji
   * Opłata wstępna 1,5% (naliczana i pobierana od składki brutto)
   * Gwarancja wypłaty min. 100% składki netto (składki brutto pomniejszonej o
   opłatę wstępną)
   * Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w okresie
   odpowiedzialności Towarzystwa równa 101% składki brutto
   * Opłaty likwidacyjne w przypadku przedterminowej wypłaty środków (0,54% *
   liczba pełnych miesięcy pozostałych do końca okresu ubezpieczenia)
   * Produkt może stanowić zabezpieczenie pożyczek i kredytów w Deutsche Bank
   PBC S.A.
  • axel40 Polbank gwarantuje najwyższe oprocentowanie konta 15.01.08, 14:57
   Polbank EFG gwarantuje najwyższe oprocentowanie konta oszczędnościowego
   Polbank EFG, 15.01.2008 06:38
   5,5 proc. na koncie oszczędnościowym dostępne już od pierwszej złotówki i objęte
   gwarancją najlepszej oferty w Polsce, to nowa propozycja Polbanku EFG dla
   klientów indywidualnych. Oznacza to, że od teraz klienci Polbanku EFG będą mieli
   dostęp do najwyżej oprocentowanego, i to już od pierwszej złotówki, konta w
   Polsce, a w przypadku gdy inny bank, w ramach standardowej oferty, zaproponuje
   więcej niż wspomniane 5,5 proc., otrzymają zwrot różnicy w oprocentowaniu.
   Nowe, wyższe oprocentowanie Konta Samooszczędzającego, podobnie jak poprzednie
   tego typu zmiany jest stałą ofertą banku. Oprocentowanie rzędu 5,5 proc. dotyczy
   oszczędności w kwocie do 1 mln złotych i obowiązuje niezmiennie już od pierwszej
   wpłaconej na konto złotówki. Wartość zgromadzonych depozytów w kwocie powyżej 1
   mln złotych będzie natomiast oprocentowana na poziomie 5,25 proc. Dodatkowym
   bardzo ważnym atutem Konta Samooszczędzającego w Polbank EFG jest oferowana już
   od pierwszej złotówki gwarancja najwyższego oprocentowania.

   Podwyżce oprocentowania konta towarzyszy również wzrost oprocentowania
   terminowych i dynamicznych lokat złotowych i walutowych. W przypadku rocznej
   lokaty złotowej będzie można zarobić nawet 6,15 proc. Z kolei w przypadku
   rocznej złotowej Lokaty Dynamicznej oprocentowanie będzie narastać od 3,3 proc.
   do 13 proc. w ostatnim miesiącu oszczędzania.

   Poza wysokim oprocentowaniem konta oszczędnościowego, które jest wyższe niż
   większość lokat w innych bankach, klienci decydujący się na założenie Konta
   Samooszczędzającego w Polbanku EFG otrzymują również szereg dodatkowych
   korzyści. I tak na przykład, bank nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a
   pieniądze można wpłacać i wypłacać bez żadnych ograniczeń oraz bez obawy, że
   utraci się już naliczone odsetki. Co więcej, wszyscy posiadacze Konta
   Samooszczędzającego mogą otrzymać dodatkową kartę debetową, dzięki czemu
   zgromadzone na koncie środki są rzeczywiście zawsze pod ręką i w razie potrzeby
   można je wypłacić w każdym bankomacie. Podobną ofertę mają tylko nieliczne
   banki, ale jedynie Polbank oferuje tę kartę bez opłat związanych z wydaniem,
   zastrzeżeniem, zablokowaniem karty, czy też wygenerowaniem nowego kodu PIN.

   Zmianie oprocentowania towarzyszy kampania reklamowa. Pierwsze spoty emitowane w
   ramach nowej kampanii Polbanku będą miały długość 30’’ i pojawią się na antenie
   TVP, TVN, TVN7, Polsat, TV4. Kampanię przygotowała agencja kreatywna DDB Bielany.
  • axel40 Re: Nowe produkty w BRE Banku 18.01.08, 09:30
   Nowe produkty strukturyzowane w ofercie BRE Banku
   BRE Bank, 17.01.2008 18:40
   BRE Bank prowadzi subskrypcję na dwa produkty z serii „Excellence”: nowy produkt
   bancassurance oraz dwuletnią lokatę inwestycyjną oparte o indeks dóbr
   luksusowych. Subskrypcja potrwa do 4 lutego. Produkt skierowany jest do klientów
   private banking BRE Banku.
   Dzięki zróżnicowaniu oferty, klienci BRE Banku mogą wybrać pomiędzy korzyściami,
   jakie zapewniają polisa, a tymi, które daje lokata inwestycyjna. Produkt
   bancassurance gwarantuje optymalizację podatkową (klient nie płaci podatku od
   zarobku), a dłuższy, bo trzyletni horyzont czasowy, zapewnia większy udział w
   zysku z wbudowanej strategii inwestycyjnej.

   Z kolei lokata inwestycyjna zapewnia klientowi większą płynność, ponieważ czas
   jej trwania jest krótszy. Dodatkowo, w każdej chwili, klient może wypłacić z
   niej wypracowane odsetki.

   Produkty z serii Excellence mają wbudowaną bezkierunkową strategię inwestycyjną,
   pozwalającą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach rynkowych. Stopa
   zwrotu z inwestycji zależna jest od różnicy stóp zwrotu z dwóch indeksów:

   - Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index - indeks spółek działających w
   sektorach, takich jak: motoryzacja, finanse, gastronomia, turystyka, handel;
   oferujących klientom produkty luksusowe lub uznawane za niezbędne do prowadzenia
   „modnego” trybu życia. Większość firm w indeksie to znane, międzynarodowe
   koncerny osiągające ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży wysokiej jakości dóbr i
   usług uważanych za ekskluzywne.
   - MSCI Daily Total Return Gross World Index - światowy benchmark mierzący wyniki
   ponad 1960 walorów notowanych na giełdach w USA, Kanadzie, Australii, Nowej
   Zelandii oraz Azji.

   Konstrukcja produktów daje szansę na ponadprzeciętne zyski, przy jednoczesnej
   100% ochronie kapitału.

   Trzyletni produkt bancassurance, dzięki połączeniu zalet produktu inwestycyjnego
   i ubezpieczenia na życie i dożycie, daje klientowi możliwość uzyskania
   ponadprzeciętnej stopy zwrotu oraz korzyści podatkowe dzięki zwolnieniu z
   podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo, program gwarantuje bezpieczeństwo
   finansowe wskazanych przez klienta osób (uposażonych) oraz zwolnienie z podatku
   od spadków i darowizn.

   Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia jest
   równa składce ubezpieczeniowej powiększonej o iloczyn współczynnika partycypacji
   oraz różnicy między stopą zwrotu z indeksu Merrill Lynch Luxury and Lifestyle
   Index a wynikiem MSCI Daily Total Return Gross World Index. Przewidywany
   współczynnik partycypacji to 100%. Suma ubezpieczenia będzie wypłacana w dniu
   zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej.

   Z kolei oprocentowanie 2-letniej lokaty „Excellence” jest równe iloczynowi
   współczynnika partycypacji i różnicy między stopą zwrotu z indeksu Merrill Lynch
   Luxury and Lifestyle Index, a wynikiem MSCI Daily Total Return Gross World
   Index. Przewidywana wartość współczynnika partycypacji wynosi 95% dla PLN i 55%
   dla EUR.

   „Sprzedaż artykułów luksusowych na świecie w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się
   i osiągnęła 220 miliardów USD w sprzedanych towarach. W tym samym czasie
   dwukrotnie wzrosła również liczba milionerów na świecie. Według naszych prognoz
   światowy popyt na dobra luksusowe będzie stale rósł dzięki szybkiemu wzrostowi
   gospodarek rozwijających się, gdzie również zwiększa się odsetek ludzi
   zamożnych"- mówi Katarzyna Heuchert, dyrektor Linii Biznesowej Produkty Bankowe,
   BRE Private Banking.

   „W indeksie spółek, do którego odnoszony jest sektor dóbr luksusowych, znajdują
   się czołowe firmy działające w wielu różnych sektorach, branżach oraz regionach.
   Ta różnorodność zapewnia dywersyfikację i tym samym zwiększa bezpieczeństwo
   inwestycji w produkt Excellence” - dodaje Katarzyna Heuchert.

   Produkt skierowany jest do wszystkich klientów private banking BRE Banku, którzy
   zainwestują co najmniej 25 tys. PLN bądź 15 tys. EUR.
  • axel40 Nowa lokata BGŻ 21.01.08, 23:48
   Nowa lokata inwestycyjna BGŻ
   Bank BGŻ, 21.01.2008 14:17
   Od 21 stycznia do 7 lutego 2008 roku w Banku BGŻ trwa subskrypcja trzyletniej
   Lokaty Inwestycyjnej, opartej na trzech indeksach: Merrill Lynch Renewable
   Energy, Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure oraz MSCI Daily Total
   Return World. Minimalna kwota lokaty to 5 tys. zł. Oprocentowanie gwarantowane
   to 5 proc. w skali 3 lat.
   - Lokata Inwestycyjna BGŻ umożliwia klientom inwestowanie w dwa sektory, które w
   najbliższym okresie mają ponadprzeciętne perspektywy wzrostu: sektor energii
   odnawialnej i sektor infrastruktury rynków rozwijających – powiedział Marek
   Kamiński dyrektor zarządzający ds. Rynków Kapitałowych w Banku BGŻ. Dodał, że
   konstrukcja produktu bierze pod uwagę panującą na rynkach finansowych
   niepewność. Wysokość oprocentowania nie zależy bowiem od tego, czy ceny akcji na
   rynkach światowych rosną, czy spadają. Istotne jest jedynie, aby wybrane indeksy
   sektorowe zachowywały się lepiej niż indeks globalnego rynku akcji – w okresie
   hossy rosły więcej, w okresie bessy spadały mniej niż indeks rynku akcji. –
   Istotny jest także fakt, że wysokość oprocentowania nie jest w żaden sposób
   ograniczona – im większa różnica pomiędzy zmianą koszyka indeksów sektorowych a
   zmianą indeksu globalnego rynku akcji, tym wyższe oprocentowanie lokaty –
   konkluduje Marek Kamiński.

   Jak wynika z analiz Biura Głównego Ekonomisty Banku BGŻ, średnia stopa zwrotu z
   analogicznych lokat kończących się w okresie 01.01.2005 - 20.11.2007 r. wyniosła
   65,47 proc.

   Lokaty strukturyzowane, których oprocentowanie zależy od indeksów sektorowych,
   konstruowanych w oparciu o analizy fundamentalne, były do tej pory oferowane
   przez inne banki w Polsce głównie klientom private banking lub klientom
   instytucjonalnym.
  • axel40 Re: Nowe certyfikaty na GPW 22.01.08, 14:59
   Nowe produkty wkrótce na GPW

   Nowe produkty wkrótce na GPW
   fot: PAP/ITAR TASS
   Na rynku polskim są już dostępne się nowe produkty strukturyzowane. Dziś
   Unicredit CAIB ruszył ze sprzedażą certyfikatów inwestycyjnych na indeksy rynków
   wschodzących i WIG 20.

   Oferowanych jest siedem serii produktów opartych na indeksach:

   - polskim WIG20

   - rosyjskim RDX

   - ukraińskim PFTS

   - kazachskim KTX

   - rumuńskim ROTX

   - bułgarskim SOFIX

   - serbskim BELEX15

   Wszystkie osiem oferowanych serii są certyfikatami otwartymi, co oznacza, że nie
   określono terminu ich wygaśnięcia. Certyfikaty można będzie nabywać do 8 lutego.
   Do obrotu giełdowego maja trafić 13 lutego.
  • axel40 Arka Nieruchomości 28.01.08, 16:37
   Drugi fundusz nieruchomości BZ WBK AIB TFI SA rozpocznie działalność w maju
   BZ WBK AIB TFI, 28.01.2008 08:59
   BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA podjęło decyzję o przesunięciu
   terminu subskrypcji drugiego funduszu nieruchomości, która była planowana na
   przełom stycznia i lutego br. Zgoda na utworzenie funduszu Arka BZ WBK Fundusz
   Rynku Nieruchomości 2 FIZ została wydana przez KNF 21 grudnia 2007 roku.
   Decyzja o przesunięciu subskrypcji wynika z obecnej koniunktury na rynku
   finansowym i zmniejszonego popytu wśród potencjalnych uczestników funduszu, w
   szczególności instytucji. Intencją TFI jest zaoferowanie produktu o optymalnej
   wielkości tak, aby zrealizować politykę inwestycyjną, osiągając jak najwyższe
   zyski dla uczestników funduszu. Zarządzający funduszem zamierzają przeprowadzić
   emisję od 2 000 000 do 6 000 000 certyfikatów inwestycyjnych w cenie emisyjnej
   97 zł za sztukę.

   W naszej opinii dobrze skonstruowany portfel nieruchomości jest przy obecnej
   koniunkturze jedną z najlepszych inwestycji długoterminowych. To stabilny
   produkt umożliwiający systematyczne czerpanie satysfakcjonujących zysków.
   Niestety pojawiło się ryzyko, że fundusz nie zbierze kwoty pozwalającej nam w
   pełni zrealizować politykę inwestycyjną – mówi Agnieszka Jachowicz Dyrektor
   Zarządzający Funduszem Rynku Nieruchomości.

   Fundusz ma bowiem obowiązek uwzględnienia limitów inwestycyjnych. Jednym z nich
   jest zainwestowanie w jeden podmiot maksimum 20% aktywów. „Przy mniejszej kwocie
   aktywów musielibyśmy zainwestować wyłącznie w niewielkie nieruchomości, dlatego
   wybraliśmy przesunięcie subskrypcji na inny termin. – wyjaśnia Agnieszka
   Jachowicz - Chcemy być pewni, że zbierzemy aktywa o wartości bliskiej
   maksymalnej, tak aby w pełni wykorzystać możliwości polityki inwestycyjnej
   funduszu”.

   25 stycznia KNF zatwierdziła aneksem do prospektu emisyjnego majowy termin
   subskrypcji Arki BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.

   BZ WBK AIB TFI SA działa na rynku nieruchomości poprzez fundusz Arka BZ WBK
   Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ, który powstał w czerwcu 2004 roku. W momencie
   tworzenia fundusz zebrał aktywa netto w wysokości 339,5 mln zł, a obecna ich
   wartość to 564 mln zł, co daje stopę zwrotu za rok 2007 w wysokości 33,43% (od
   31.12.2006 do 31.12.2007). Warto podkreślić, że jest to najlepszy wynik na
   rynku. W portfolio funduszu znajduje się 15 nieruchomości komercyjnych i 5
   projektów mieszkaniowych o łącznej wartości około 1,2 mld zł. Wśród nich są
   takie obiekty jak Trinity Business Park na warszawskim Mokotowie i galeria
   handlowa Alfa Centrum w Olsztynie czy Winogrady Business Center w Poznaniu.
  • axel40 Food3 28.01.08, 16:38
   Food3 - zarabiaj niezależnie od koniunktury na giełdach
   New World Alternative Investments, 28.01.2008 12:47
   New World Altenrative Investments, jako pierwsza firma w Polsce, daje swoim
   klientom możliwość zarabiania dzięki powiązaniu inwestycji z rynkiem towarów
   rolnych. Polisa inwestycyjna „Food3” oparta na cenach kukurydzy, pszenicy i soi
   to najnowszy produkt strukturyzowany w ofercie tej firmy. Subskrypcja tej 2,5
   letniej polisy będzie trwała do 7 marca 2008 roku.
   „Food3” to produkt strukturyzowany dający klientom możliwość pełnego
   uniezależnienia zwrotu z inwestycji od nastrojów panujących na światowych
   parkietach. W czasach pogarszającej się sytuacji gospodarczej Stanów
   Zjednoczonych i rosnącej na całym Świecie inflacji, najnowszy produkt NWAI
   pozwala skorzystać z dynamicznie rosnących cen towarów rolnych. Do
   najważniejszych czynników fundamentalnych przemawiających za kontynuacją wzrostu
   cen towarów rolnych należą:
   - Rosnąca liczba ludności na Świecie, która osiągnie 7 mld w 2015 r. i 9 mld do
   2050 r., determinująca zwiększone spożycie towarów rolnych
   - Urozmaicenie diety społeczeństw rozwijających się – wzbogacona o mięso dieta
   proteinowa jest zdecydowanie bardziej kosztowna, wyprodukowanie 1 kg wołowiny
   „kosztuje” 7 kg zbóż przeznaczonych na paszę
   - Najniższy od lat 70 XX wieku poziom zapasów kluczowych towarów rolnych
   - Szok popytowy spowodowany masowym wykorzystaniem towarów rolnych w przemyśle,
   szczególnie przy produkcji biopaliw
   - Na skutek degradacji gleby, industrializacji oraz wzrostu liczby ludności
   dostępność ziemi rolnej per capita zmniejszyła się z 0,53 ara w 1950 roku do
   0,22 ara w 2006 roku i stale spada

   Podsumowując przedstawione powyżej dane należy zwrócić uwagę na to, że trendy te
   będą się w przyszłości pogłębiały. Dynamiczny rozwój krajów zaliczanych do
   Emerging Markets będzie związany ze stałym procesem urozmaicania diety oraz
   industrializacją i malejącym udziałem rolnictwa w krajowym PKB. Dodatkowo, w
   ciągu najbliższych lat zwiększy się wpływ proekologicznych aktów prawnych, co
   spowoduje pogłębienie szoku popytowy na rynku biopaliw, za którym pójdzie wzrost
   cen komponentów, do których zaliczane są także produkty rolne takie jak
   kukurydza, pszenica oraz soja. Kolejnym endogenicznym czynnikiem wzrostu będą
   starania krajów rozwiniętych o odbudowanie rezerw kluczowych towarów rolnych.
   Trzeba także zauważyć, że choć nominalnie cen wymienionych towarów znajdują się
   na rekordowych poziomach, to ich ceny realne (po uwzględnieniu inflacji) są
   wciąż sporo niższe od historycznych maksimów.

   Warto również podkreślić kilka czynników specyficznych dla towarów rolnych, na
   których oparty jest produkt „Food3”. Kukurydza to surowiec, który poza szerokim
   wykorzystaniem spożywczym, ma największe wykorzystanie w przemyśle. USA,
   największy na Świecie eksporter netto kukurydzy, wykorzystuje już obecnie przy
   produkcji biopaliw więcej kukurydzy niż wynosi jej całkowity eksport. Ponadto
   rosnąca cena surowca wraz z rządowym programem subsydiowania produkcji biopaliw
   doprowadziła do lawinowego wzrostu powierzchni plantacji kukurydzy kosztem pola
   przeznaczonego pod uprawę innych zbóż. W związku z tym dynamicznie wzrastające
   zapotrzebowanie na kukurydzę i wynikający z niego wzrost jej cen prowadzi także
   do wzrostu wartości innych towarów rolnych.

   Historyczne szczyty cen, jakie w ostatnich miesiącach osiągała pszenica, są
   częściowo spowodowane przejściem farmerów na produkcję bardziej dochodowej w
   poprzednich sezonach kukurydzy. Jednak w związku z rekordowo niskimi poziomami
   rezerw tego surowca w skali globalnej należy się spodziewać, że kraje rozwinięte
   podejmą kroki
   w kierunku ich odbudowy, co będzie kolejnym silnym bodźcem dla dalszego wzrostu
   cen. Wnioski te znajdują potwierdzenie w sześciomiesięcznych prognozach
   zawartych w ostatnim raporcie Goldman Sachs.

   Soja jest jednym z ostatnich towarów, których ceny wzrosły w odpowiedzi na szok
   popytowy w sektorze towarów rolnych. U podstaw dalszego prognozowanego wzrostu
   cen tego surowca stoi przede wszystkim brak możliwości skokowego zwiększenia
   produkcji i to mimo towarzyszącego mu silnego popytu konsumpcyjnego. Wzrost cen
   soi o 10% powoduje zwiększenie podaży tego surowca jedynie o 1-2%. Jest to
   efektem sezonowości upraw, wrażliwości na zmiany klimatyczne, ale także jak w
   przypadku pszenicy ograniczeniom podaży wynikającym ze wzrostu udziału upraw
   kukurydzy. Analitycy Goldman Sachs spodziewają się sześciomiesięcznym horyzoncie
   ponad 20% wzrostu cen tego surowca.

   „Głównym celem, jaki przyświecał nam przy tworzeniu inwestycji Food3, była
   możliwość zaoferowania Klientom produktu całkowicie niezależnego od sytuacji na
   giełdowych parkietach. Jednocześnie staraliśmy się podążać kursem wytyczonym
   przez nasze poprzednie inwestycje, które mimo dekoniunktury na rynkach
   kapitałowych osiągały znakomite wyniki. Ponad 23% wzrost Energy+ oraz 2,8%
   wzrostu Climate+ w ciągu pierwszego miesiąca pokazały, że inwestycje częściowo
   chociaż związane z towarami rolnymi dają realną możliwość efektywnej
   dywersyfikacji w czasie spadków na giełdach” – mówi Mateusz Walczak Prezes New
   World Alternative Investments.

   Produkt „Food3” jest także najbardziej innowacyjny na polskim rynku, jeżeli
   chodzi o konstrukcję. Polisa gwarantuje 110% gwarancję kapitału, jeżeli w czasie
   trwania inwestycji cena żadnego z surowców nie spadnie poniżej 60% początkowej
   wartości.

   W przeciwnym wypadku jest to 80% wpłaconego kapitału. Na premię, poza
   partycypacją we wzroście koszyka towarów, składa się także 20% zwrot, w
   przypadku gdy ceny wszystkich towarów w dniu zapadalności inwestycji będą choć
   trochę wyższe niż w dniu jej rozpoczęcia. Warto również zwrócić uwagę na krótki,
   jak dla tego typu inwestycji, czas trwania inwestycji – 2,5 roku.

   „Konstruując Food3 staraliśmy się przygotować produkt efektywny w wielu
   scenariuszach rynkowych. 2,5 letni czas trwania inwestycji sprawia, że produkt
   ten jest znakomitym uzupełnieniem portfela każdego inwestora, ponieważ zwiększa
   elastyczność inwestycji i rozkłada w czasie jego zapadalność, co ogranicza
   ryzyko związane z sytuacją rynkową w dniu zapadalności inwestycji” – podsumowuje
   Mateusz Walczak.
  • axel40 Drugi parasol TFI Pioneer Pekao 28.01.08, 16:40
   Pioneer FIO - nowy fundusz parasolowy w ofercie Pioneer Pekao TFI
   Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 28.01.2008 08:56
   Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poinformowało, że rozpoczął
   działalność Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Pioneer FIO). Jest to fundusz
   z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Pioneer
   FIO jest już drugim funduszem parasolowym (z ang. umbrella fund) w ofercie
   towarzystwa.
   Nowy fundusz powstał w wyniku przekształcenia czterech, już istniejących
   funduszy inwestycyjnych: Pioneer Lokacyjnego FIO, Pioneer Dochodu Mix 20 FIO,
   Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO oraz Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO w jeden
   fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Pioneer
   Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Pioneer FIO”wink.

   Jednostki uczestnictwa przekształcanych funduszy stały się z dniem 25 stycznia
   2008 roku jednostkami uczestnictwa Pioneer FIO związanymi z odpowiednimi
   subfunduszami, tj.: Subfunduszem Lokacyjnym, Subfunduszem Dochodu Mix 20,
   Subfunduszem Wzrostu i Dochodu Mix 40 oraz Subfunduszem Wzrostu Mix 60. W nowym
   funduszu znalazł się również subfundusz Pioneer Agresywnego Wzrostu Mix 80,
   który jeszcze nie rozpoczął działalności.

   „Pioneer FIO jest funduszem parasolowym, którego konstrukcja pozwala unikać
   opodatkowania z tytułu przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami. W zależności
   od preferencji co do ryzyka inwestycyjnego czy też kształtowania się koniunktury
   rynkowej uczestnicy takiego funduszu mogą przenosić swoje środki pomiędzy
   różnymi strategiami bez konieczności pomniejszania swoich potencjalnych zysków o
   podatek dochodowy. Podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. od
   osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek
   uczestnictwa z funduszu bądź przy konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych
   w umbrelli na jednostki uczestnictwa innego funduszu.” – mówi Zbigniew Jagiełło,
   prezes Pioneer Pekao TFI S.A.
  • axel40 złota struktura Goldenegg 30.01.08, 15:00
   W odpowiedzi na ostatnie zawirowania rynku kapitałowego Goldenegg-Niezależni
   Doradcy Finansowi wprowadzają do dystrybucji unikalny produkt strukturyzowany
   oparty na indeksie złota.

   Złota Struktura jest transakcją, której wyniki powiązane są z wartością JP
   Morgan Gold Index. Takie rozwiązanie daje szansę na uniezależnienie się od
   efektów kryzysu na światowych rynkach - tłumaczy Michał Ławiński, dyrektor ds.
   produktów inwestycyjnych w Goldenegg - To propozycja dla osób, których ostatnie
   wydarzenia na giełdach przekonały do konieczności znalezienia mniej ryzykownych
   produktów inwestycyjnych, ale równocześnie oferujących możliwość realizacji
   ponadprzeciętnych zysków - dodał Ławiński.

   Jak podkreślają doradcy, popyt na złoto w III kwartale 2007 był o 19% większy
   niż w III kwartale 2006. Ponadto analitycy przewidują, że do końca bieżącego
   roku popyt na surowce przekroczy 30% (obecnie wynosi on 110-130 mld USD). Złoto
   udowadnia, że jest propozycją zabezpieczającą inwestora przed wzrastającym
   ryzykiem recesji. Produkt strukturyzowany oparty na indeksie tego surowca
   zapewnia gwarancję zwrotu 100% kapitału.

   Złota Struktura szczegóły produktu:

   Waluta inwestycji: PLN

   Forma inwestycji: ubezpieczenie na życie (brak konieczności płacenia tzw.
   „podatku Belki")

   Zapadalność: 4 lata

   Początek subskrypcji w oddziałach Goldenegg w całej Polsce: 28.01.2008

   Data wpłaty składki: 22.02.2008

   www.goldenegg.pl
  • axel40 Skarbiec-Private Equity 31.01.08, 13:59
   Powstaje subfundusz Skarbiec-Private Equity
   Skarbiec TFI, 30.01.2008 15:02
   Skarbiec TFI utworzył pierwszy na polskim rynku subfundusz o polityce
   inwestycyjnej typu „listed private equity”. Dzięki zastosowanej formule,
   Skarbiec-Private Equity może stanowić atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych
   funduszy akcji.
   Skarbiec-Private Equity powstał w wyniku reorganizacji subfunduszu Zagranicznych
   Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Euro Obligacja. Zmiana polityki inwestycyjnej
   związana jest z rozwojem rynku finansowego w Polsce i rosnącym stopniem
   unifikacji rynków walutowych UE.

   „Subfundusz SKARBCA, realizując nową politykę, będzie inwestował w spółki i
   fundusze, których wzrost wartości jest związany z rynkiem „private equity”.
   Oczekujemy, że zmiana polityki subfunduszu pozwoli inwestorom w dużej mierze
   uniezależnić się od sytuacji na giełdach papierów wartościowych i wykorzystać
   potencjał rynku niepublicznego” – powiedział Piotr Kuba, wiceprezes zarządu
   Skarbiec TFI.

   Wprowadzenie subfunduszu Skarbiec-Private Equity, związane jest z rosnącą
   dojrzałością polskiego rynku finansowego. Zastosowany po raz pierwszy na polskim
   rynku model „listed private equity”, zakłada inwestowanie co najmniej 66%
   aktywów w akcje spółek, fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne oraz
   instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Subfundusz
   rekomendowany jest inwestorom oczekującym wysokich zysków, którzy jednocześnie
   akceptują wyższy stopień ryzyka. Skarbiec-Private Equity umożliwia
   dywersyfikację lokat pomiędzy rynkami światowymi i rynkiem polskim.
   Zarządzającym został Olaf Pietrzak.
  • axel40 TFI DWS 03.02.08, 23:05
   Rozpoczęcie sprzedaży jednostek uczestnictwa DWS Parasol SFIO
   Uprzejmie informujemy, że 28.01.2008 roku DWS Polska TFI S.A. rozpoczęło
   sprzedaż jednostek uczestnictwa DWS Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
   Otwarty.

   W skład funduszu wchodzi sześć subfunduszy: DWS BRIC DWS Sektora Nieruchomości i
   Budownictwa DWS Zmian Klimatycznych DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki DWS
   Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja DWS Gotówkowy
   DWS Parasol SFIO stanowi całkowicie nową propozycję w ofercie Towarzystwa.

   Klientów zainteresowanych inwestycją w DWS Parasol SFIO zapraszamy do zapoznania
   się z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym oraz w Skrócie Prospektu
   Informacyjnego.

  • axel40 TFI SEB 03.02.08, 23:09
   SEB TFI S.A. - rozszerzenie oferty

   Informujemy, że od dnia 1 lutego br. dostępne są na platformie mBanku nowe
   subfundusze SEB TFI S.A., które weszły w skład funduszu SEB Specjalistyczny
   Fundusz Inwestycyjny Otwarty: SEB Wschodnioeuropejski, SEB Małych Spółek
   Wschodnioeuropejskich, SEB Europejski, SEB Globalny, SEB Nordycki, SEB Japoński.
   Minimalna kwota pierwszego i kolejnego nabycia jednostek uczestnictwa nowych
   subfunduszy wynosi 1 000 zł. Minimalna kwota zlecenia odkupienia jednostek
   uczestnictwa wynosi 500 zł. Ponadto, jeśli w wyniku realizacji zlecenia
   odkupienia jednostek uczestnictwa wartość rejestru spadłaby poniżej 500 zł,
   odkupienie będzie obejmować wszystkie jednostki uczestnictwa zapisane na
   rejestrze. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą SEB TFI S.A.
  • morelek77 Xelion/Generali - struktura 08.02.08, 22:42
   30.01.2008
   Oferta Doradców Finansowych Xelion została poszerzona o nowatorski i
   atrakcyjny produkt strukturyzowany, przygotowany wspólnie z Generali
   Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

   Z końcem stycznia Xelion. Doradcy Finansowi we współpracy z Generali
   Życie TU SA wprowadza nowy produkt strukturyzowany o rocznym
   horyzoncie inwestycyjnym z 95 proc. gwarancją kapitału. Inwestycja
   oparta będzie o zachowanie indeksu WISE Long/Short Societe Generale,
   zaś udział klienta w zysku (partycypacja w korzystnych zmianach
   indeksu) będzie wynosił między 90 a 105 proc.

   Indeks WISE Long/Short Societe Generale realizuje strategie długich
   i krótkich pozycji w oparciu o największe spółki europejskie. Proces
   wyboru walorów wchodzących w skład indeksu oparty jest na modelu
   WISE L/S, który został opracowany w 2000 roku przez zespół
   inżynierów finansowych Société Générale Quantitative Research.

   Proces inwestycyjny w ramach modelu WISE L/S jest bardzo przejrzysty
   i przebiega następująco:

   każdego miesiąca dokonuje się selekcji akcji spółek europejskich o
   kapitalizacji rynkowej powyżej 3 mld EUR,
   każdemu walorowi, wybranemu w wyniku selekcji, przyznawana jest
   ocena punktowa odzwierciedlająca jego wartość i dynamikę,
   portfel pozycji długich obejmuje akcje dziesięciu procent spółek,
   które uzyskały najlepszą ocenę według modelu WISE L/S, natomiast
   portfel pozycji krótkich obejmuje akcje dziesięciu procent spółek,
   których oceny były najsłabsze.

   W wyniku tak prowadzonej polityki inwestycyjnej, dotychczasowa
   średnioroczna stopa zwrotu kształtowała się na poziomie 12,9 proc.
   przy zmienności wynoszącej 7,9 proc. w okresie od 1992 roku.

   Składka minimalna w tym rocznym produkcie wynosi 10 tys. zł. Opłata
   subskrypcyjna została ustalona na poziomie 1 proc. kwoty składki.

   za: www.xelion.pl/aktualnosci/noweprodukty/generali30012008

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka