Dodaj do ulubionych

gmina kupuje działkę od Radnej E.K. za grubą kasę

24.05.08, 22:43

Na najbliższej sesji Rada Miejska w Gryfinie ma podjąć uchwałę w
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze
wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w
obrębie ewidencyjnym Żórawki.
A teraz legenda dla niewtajemniczonych w Gminne układanki:
-działka jest własnością jednej Radnej Elżbiety Kasprzyk
-Gmina 2 lata temu próbowała przepchnąć już tą sprawę, ale z tajemniczych
powodów sprawa upadła(może dla samej Radnej to i lepiej, bo wtedy miała dostać
kwotę połowę niższą-czyli tylko jakieś 50 tys złotych polskich)
-działkę Gmina ma wykupić, bo na skutek uchwalenia w 2003 roku planu dla
budowy linii
110 kv(jeszcze niewybudowanej) działka Pani radnej rzekomo straciła na wartości
I W TYM MIEJSCU LEGENDA DO LEGENDY:
-na moment uchwalenia planu pani Radna była już właścicielką przedmiotowej
działki-niestety i to dziwne-nie złożyła wówczas żadnego sprzeciwu przeciwko
budowie tej linii-DZIŚ JEDNAK WIDAĆ STANOWISKO RADNEJ SIĘ ZMIENIŁO I PRZYSZŁA
LINIA ZNIWECZY JEJ PLANY, BO JAK NAPISANE JEST W UZASADNIENIU DO UCHWAŁY PANI
K.NIE BĘDZIE MOGŁA JEJ WYKORZYSTAĆ POD ZABUDOWĘ PRZEMYSŁOWĄ, KTÓRĄ ZAMIERZAŁA
WYBUDOWAĆ NA TERENIE CAŁEJ DZIAŁKI.
Ciekawe, co Pani Radna chciała wybudować na swej działce (pow.4.400 m2)
fabrykę ? i skąd takie zaplecze finasowe-czytając jej oświadczenie
majątkowe... ciężko wyciągnąć takie wnioski. Chyba, ze kredycik-ale tu też
trzeba wykazać się dużą zdolnością.

I tu chyba najważniejsze-plan dla linii jest zaskarżony do NSA.
Czy Burmistrz i Radni znaja juz wyrok ? Co będzie w sytuacji jak sąd unieważni
plan , a linia nigdy nie powstanie Radna odda kasę?
I czy to aby nie koleżeńskie załatwianie prywatnych sprawek pod przykrywką
przepisów, narażanie gminnych finansów na straty.

Na koniec nasuwa się pytanie :JAK ODNIESIE SIĘ RADA GMINY DO WNIOSKÓW INNYCH
OSÓB Z TRASY TEJ LINII (TO PODOBNO 200 HA) JEŚLI ZWRÓCĄ SIĘ DO NIEJ O WYKUP
ICH DZIAŁEK POWOŁUJĄC SIĘ NA OKOLICZNOŚCI I PODSTAWY PRAWNE JAK PANI K.
CZY OD WSZYSTKICH GMINA WYKUPI DZIAŁKI?
Dla poczytania projekt uchwały na czwartkową sesję

UCHWAŁA NR ____________
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia ______maja 2008


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze
wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w obrębie ewidencyjnym Żórawki.
uchwala się, co następuje


§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino
w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki, oznaczonej numerem działki nr 52
o powierzchni 0,44 ha, w związku z realizacją roszczenia właścicieli wynikającego
z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław SawarynU z a s a d n i e n i e


Działka nr 52 o powierzchni 0,44 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Żórawki,
stanowi własność osób fizycznych. Jest ona objęta ustaleniami uchwały Rady nr
XV/212/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej
obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra
do Chlebowa. Zgodnie z treścią planu, działka ta położona jest w jednostce
bilansowej P/EE posiadającej zapis „ tereny przemysłu oraz napowietrznych
linii energetycznych
110 kV”. W związku z ustaleniami planu, możliwość inwestowania na terenie
działki nr 52 została ograniczona poprzez ustalenie lokalizacji słupa w polu o
wymiarach
10 x 10 m oraz ustalenie strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych (P/EE),
w której obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów z przeznaczeniem na stały
pobyt ludzi. Szerokość terenu elementarnego P/EE wskazuje, że przy linii WW
110 kV, zawiera się w niej I strefa ochronna (14,5 m) oraz II strefa ochronna
(4,0 m).
W świetle obowiązujących przepisów, w obszarze strefy ochronnej pierwszego
stopnia przebywanie ludzi jest zabronione, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy
eksploatacji źródeł pól elektromagnetycznych. Natomiast w obszarze strefy
ochronnej drugiego stopnia dopuszcza się okresowe przebywanie ludzi związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej; zabrania się również lokalizowania
budynków wymagających szczególnej ochrony przed działaniem pól
elektromagnetycznych.
W planie obowiązującym przed zmianą, działka nr 52 określona była jako „teren
przeznaczony do relokowania z centrum miasta przemysłu uciążliwego (strefa
uciążliwości 100 m2) – uciążliwość nie może dotyczyć hydrosfery tj. wód
powierzchniowych.”
W związku z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego właściciele
nieruchomości wystąpili, w oparciu o przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wnioskiem o wykupienie przez
Gminę tej nieruchomości z uwagi na to, że obecne ustalenia planu
uniemożliwiają jej zagospodarowanie zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami tj.
pod zabudowę przemysłową na terenie całej działki. Przywołany wyżej przepis
stanowi, że jeżeli
w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie
z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe bądź istotnie
ograniczone, właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną szkodę
lub wykupienia nieruchomości lub jej części.
W celu ustalenia wartości nieruchomości, dokonana została jej wycena przez
rzeczoznawcę majątkowego w kwietniu 2008 r., zgodnie z którą wartość ta
określona została na kwotę 95.876,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
osiemset siedemdziesiąt sześć złotych).

Ograniczenia korzystania z nieruchomości wynikające z ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego, powodują, że w tym przypadku spełnione są
ustawowe przesłanki do realizacji zgłoszonego roszczenia.


Dla uważnego czytelnika znamiennym jest fakt, że autor projektu uchwały celowo
pominął nazwiska właścicieli nieruchomości-nazywając ich osobami fizycznymi.
Patrz na projekt uchwały z 2006, która została zablokowana przez radnych z
obozów nie popierających Burmistrza .

DRUK Nr 5-2/LIII
UCHWAŁA NR _____________
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia _____czerwca 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne w drodze
wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w
obrębie Żórawki.
Na podstawie ........ uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu
od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie
Żórawki oznaczonej numerem działki nr 52 o powierzchni 0,44 ha, w związku z
realizacją roszczenia właścicieli wynikającego z uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
U z a s a d n i e n i e
Elżbieta i Jacek Kasprzyk są właścicielami nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 52 o powierzchni 0,44 ha, położonej
w obrębie Żarówki.
Przedmiotowa działka objęta jest ustaleniami planu miejscowego – uchwalonego
uchwałą Rady Nr XV/212/03 z dnia 04.12.2003 r., zgodnie z którym działka
położona jest w jednostce bilansowej P/EE posiadającej zapis „tereny przemysłu
oraz napowietrznych linii energetycznych 110 kV”. W związku z ustaleniami
planu możliwość inwestowania na tym terenie została ograniczona poprzez
ustalenie lokalizacji słupa w polu o wymiarach 10 x 10 m oraz ustalenie strefy
oddziaływania linii elektroenergetycznych (P/EE), w której obowiązuje zakaz
lokalizowania obiektów z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi (przebywanie tych
samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny), zaś w części tej strefy
tzw. I strefie ochronnej o szerokości 14,5
Obserwuj wątek
    • sibeliuss Re: gmina kupuje działkę od Radnej E.K. za grubą 10.07.08, 17:06
      I jak, kupili?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka