Dodaj do ulubionych

To nie jest bajka czyli coś o jajkach

  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 23.03.16, 17:41
   zamknięty
   JAJA GOTOWANE NA PÓŁTWARDO

   Aby jaja ugotować na w p ó ł t w a r d o (jak dojrzałe śliwki) ? należy je włożyć do wrzącej wody (najlepiej w siatce), gotować 3,5 do 4 m in u t, naczynie prędko odstaw ić z ognia a jaja jeszcze pozostawić w wodzie przez 8 minut. Aby skorupka lepiej się dała odjąć, trzeba je potym włożyć na chwilkę w zimną wodę.
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 25.03.16, 22:13
    zamknięty
    JAJKA NA OCCIE

    N a d u ż y m p ó łm is k u m e ta lo w y m ro z p u ś c ić
    p ię ć d e k a m a s ła , w la ć w to p ó ł s z k la n k i d o b re g o o c tu e s tr a g o n o w e g o
    i t r z y ć w ie r c i s z k la n k i w o d y ; z a g o to w a ć ra z e m , o d s ta w ić , w y b ić n a to
    o s ie m d o d z ie s ię c iu ja j, u w a ż a ją c , a b y ż ó łtk a p o z o s ta ły c a łe . P r z y s ta w
    ić n a o g ie ń , g o to w a ć w o ln iu t k o , p r z e c in a ją c ły ż k ą lu b n o ż e m b ia łk a ,
    a b y s ię r ó w n o ś c in a ły . G d y b ia łk a ś c ię te , p o s o lić le k k o d r o b n ą s o lą ,
    n a k a ż d e ż ó łt k o p o ło ż y ć ź d z ie b e łk o b ia łe g o p ie p r z u lu b p a p r y k i i p o d
    a w a ć d o s to łu w te rn s a m e m n a c z y n iu . M o ż n a te ż z r u m ie n ić ły ż k ę
    ta r te j b u łe c z k i w m a ś le i p r z e d p o d a n ie m p o ło ż y ć je j n a k o n ie c n o ż a
    n a k a ż d e m ż ó łtk u
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 31.03.16, 21:28
    zamknięty
    JAJA W SOSIE POMIDOROWYM

    r o b i ć sos p o m id o r o w y ja k d o ja je c z n ic y ( p a t r z N r . 2 0 ), r o b ią c g o d o s y ć r z a d k im i u w a ż a ją c , a b y g o b y ło n ie m n ie j o d d w ó c h s z k la n e k . W y la ć c ie p ły sos n a p ó ł m i s e k m e ta lo w y , w la ć n a ń o s tr o ż n ie , n ie n a ru s z a ją c ż ó łte k , o s ie m d o
    d z ie s ię c iu ja j. P a rę ły ż e k so su p o z o s ta w ić w r o n d e lk u i tr z y m a ć g o
    w c ie p le . J a ja s m a ż y ć , a ra c z e j g o to w a ć w o ln iu t k o , a b y n ie p o p r z y -
    w ie r a ły d o d n a p ó łm is k a ; p r z e k r a ja ć o s tr o ż n ie n o ż e m b ia łk o , a b y się
    p rę d z e j i r ó w n ie j ś c in a ły . G d y b ia łk a d o b rz e ś c ię te , p o s o lić le k k o
    m ia łk ą s o lą , n a ż ó łt k a p o la ć p o ły ż e c z c e o d h e r b a t y p o z o s ta w io n e g o
    so su i p o d a w a ć . M o ż n a te ż n a k r a ja ć ty le p la s te r k ó w n ie d u ż e g o p o m id
    o ra , ile m a m y ja j s a d z o n y c h , o b s m a ż y ć je n a m a ś le i p r z e d p o d a n
    ie m k a ż d e ż ó łt k o p r z y k r y ć ta k im k r ą ż k ie m p o m id o r o w y m
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 02.04.16, 20:23
    zamknięty
    JAJA NA POMIDORACH

    Na dziesięć ja j wziąć pięć bardzo
    dużych, p ła skich pom idorów , rozciąć je na p łask na połow y, usunąć
    z nich ziarnka i sos łyżeczką. Na m etalow ym półm isku, lu b na ła d nej
    patelni przesmażyć te pom ido ry rozciętą stroną, poczem odw rócić
    tą rozciętą stroną do góry, dodać na patelnię masła. W każdy pom idor
    w bić po ja jku , osolić, popieprzyć i w staw ić na dziesięć m in u t
    w dobrze gorący piec. Po w yjęciu, podać w tern samem naczyniu,
    lub też przełożyć ło p a tką na czysty półm isek i polać sosikiem, który
    ufo rm ow ał się z masła i sosu pom idorow ego.
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 02.04.16, 20:31
    zamknięty
    JAJKA Z CEBULKĄ W MUSZELKACH

    Piętnaście deka wędzonej sło n inki (może być słoninka od gotowanej szynki) pokrajać w jak najdrobniejszą kostkę. D w ie duże hiszpańskie lub cukrowe cebule pokrajać drobno i udusić z m ałą łyżeczką masła. G dy cebula m iękka, dodać słoninkę, wymieszać, popieprzyć lekko i odstawić. G dy masa cebulowa ostygnie, nałożyć nią dziesięć muszelek, robiąc w środku każdej spore w g łębienie. U staw ić m uszelki na b rytfa n n ie z piaskiem tak mocno, aby się nie przechylały, w bić w środek każdej po niedużem ja jk u i w staw ić na kw adrans w piec. Solić tych ja j n:e trzeba: będą m ia ły dosyć soli ze słoniny
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 02.04.16, 20:42
    zamknięty
    JAJKO NA GRZANCE Z PASZTETEM

    G rz a n k i i jaja p rz y g
    o to w a ć , ja k w yżej. Ile g rzanek, tyle u k ra ja ć cien k ic h p la stró w
    p a sz te tu z w ą tró b k i, lub ze zw ierzyny, p o ło ż y ć je n a g rz a n k a c h i w sta wić
    n a m in u t k ilk a d o pieca, ab y się p a sz te t rozgrzał. N a g o rą cy
    p o ło ż y ć jaja, p o s y p a ć w szy stk o o stry m p a r m e z a n e m , lub p o k ry ć b u łe c z k ą ,
    z r u m ie n io n ą w m aśle, i n a ty c h m ia s t b a rd z o gorące p o d a w a ć
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 02.04.16, 20:48
    zamknięty
    TYMBALIKI Z GRZYBKAMI

    U g o to w a ć k ilk a m ło d y c h su sz o n
    y c h g rzybków , d w a zo staw ić w raz ze sm a k ie m n a sos, resztę p o k ra ja ć
    w cien k ie paski, zm ieszać z jajam i, u b ite m i ze śm ie ta n k ą , ja k p o w ie dziano
    w yżej, u g o to w a ć w fo rem k ach . N a p o z o sta ły m sm a k u g rz y b o w
    y m zrobić sos z m ą k ą i m a słe m , d o d a ć p o k r a ja n e w p ask i grzybki,
    z a p ra w ić p a r u ły ż k a m i śm ie ta n y . U g o to w a ć w o solonej w o d z ie d w a d
    zieśc ia d e k a w erm iszelu, odlać, p rz e la ć z im n ą w odą, w y m iesza ć z ły ż
    e c z k ą m asła, a b y się nie skleił, uło ży ć n a p ó łm isk u . W k o ło ułozyc
    tim b a lk i i p o la ć w szy stk o ra zem g rz y b o w y m sosem .
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 02.04.16, 20:55
    zamknięty
    JAJA Z MAKARONEM I CHRZANEM

    i lub w talark i. U g o to
    w ać d w a d z ie ś c ia d e k a m a k a ro n u , p o ła m a n e g o n a d r o b n e k a w a łk i,
    z m ie s z a ć z ły ż k ą m asła; p ó łm is e k m e ta lo w y p o s m a ro w a ć m a słe m , k łaść
    rz ę d a m i m a k a r o n i p o k ra ja n e jaja. U trz eć spory k o rz o n e k c h rz a n u , p o solić,
    w s y p a ć ły ż e c z k ę cu k ru , p o lać o c te m , n ie c h postoi g odzin parę,
    a b y s tra c ił z b y tn ią ostrość. Z a s m a ż y ć ły ż k ę m a s ła z ły ż k ą m ąki, ro zp
    ro w a d z ić p ó łto r a s z k la n k ą ro so łu lub w o d y , d o d a ć p ó ł sz k lan k i śm ie ta
    n y i p rz y g o to w a n y ch rzan , z a g o to w a ć ra z e m , z a p ra w ić ja jk ie m , rozbite
    m w p a r u ły ż k a c h w y stu d z o n e g o sosu. O b la ć tym so sem p o tra w ę ,
    p o s y p a ć b u łe c z k ą , sk ro p ić m a s łe m i ła d n ie z ru m ie n ić w p iecu . C h cąc ,
    a b y b y ło w ięcej jaj, niż m a k a r o n u ? b ra ć jaj dziesięć, a m a k a r o n u p ię tn
    a śc ie d e k a .
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 02.04.16, 21:18
    zamknięty
    JAJA POSZETOWE W SOSIE SZCZAWIOWYM

    U g o t o w a ć
    o s ie m jaj p o s z e t o w y c h j a k p o w i e d z i a n o w nr. 5. ć w i e r ć k ilo m ł o d y c h
    liści s z c z a w i o w y c h o b m y ć , o s ą c z y ć n a sicie, o b s u s z y ć n a p ł ó t n i e , prze"
    p u ś c ić p r z e z m a s z y n k ę i u d u s ić z d u ż ą ł y ż k ą d o b r e g o m a s ł a . W s y p a ć
    w- to ł y ż k ę m ą k i, k ilk a ł y ż e k r o s o łu m i ę s n e g o lu b j a r z y n o w e g o , d w ie
    ły ż k i ś m ie ta n y , soli d o s m a k u , ł y ż e c z k ę o d h e r b a t y c u k r u , z a g o t o w a ć r a z
    e m . J a ja u ło ż y ć n a m e t a l o w y m p ó łm i s k u , p o la ć s o s e m , z a g r z a ć p o d
    b l a c h ą , lu b n a p a r z e , i g o r ą c e p o d a ć .
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 02.04.16, 21:36
    zamknięty
    SZNYCLE Z JAJ Z MIESEM LUB RYBĄ

    P r z y g o t o w a ć fa rs z
    z jaj s i e k a n y c h z m i ę s e m lu b r y b ą ( j a k p o w i e d z i a n o w N r. 54 i 55).
    D e s e c z k ę p o s y p a ć t a r t ą b u ł e c z k ą , z m i e s z a n ą p o p o ł o w i e z m ą k ą . B ra ć
    p o s p o r e j ły ż c e fa rsz u , f o r m o w a ć n a d e s e c z c e c ie n k ie , a d u ż e s z n y c e lki;
    s m a ż y ć n a b a r d z o r u m i a n o p o o b u s t r o n a c h , u ż y w a j ą c d o s m a ż e n i a
    r a c z e j f r y tu r y , lu b s z m a lc u , g d y ż m a s ł o ł a t w o p r z y p a l a . O b k ł a d a ć te m i
    s z n y c l a m i j a k ą b ą d ź j a r z y n ę , lu b p o d a w a ć je z ć w i a r t k a m i c y tr y n y , c zy
    te ż d o z ie lo n e j s a ł a t y , p r z y p r a w i o n e j ś m ie ta n ą .
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 06.04.16, 15:24
    zamknięty
    OMLET ZWYKŁY

    z e ś ć jaj u b ić m o c n o w g a r n k u , d o d
    a ć c z te r y ł y ż k i g ę s te j, s ło d k i e j ś m i e t a n k i i o d r o b i n ę soli. ^ r u m i e n
    ić n a p a te l n i d u ż ą ły ż k ę m a s ła , w y la ć ja ja , c h w i l k ę s m a z y c n a d u ż y m
    o g n iu , a b y się o m l e t ś c ią ł o d d o łu , p o c z e m w s ta w ić p o d b ł a c h ę , a b y
    się r ó w n o ś c ią ł p o w ie r z c h u . O s tr o ż n i e , s z e r o k ą ł o p a t k ą , l u b d u ż y m
    n o ż e m p r z e w r ó c i ć o m l e t n a p o ło w ę , lu b te z z a g ią ć o b a je g o b r z e g i
    k u ś r o d k o w i, co się n a z y w a p o f r a n c u s k u ? e n p o r t e m a n t e a u , \ * o w n '
    o s t r o ż n i e p r z e s u n ą ć n a p ó ł m i s e k . P o d a w a ć n a t y c h m i a s t , d o p o k i g o r ą cy.
    N ig d y n ie n a l e ż y r o b ić z b y t d u ż y c h o m le to w : z s z e s c iu ja j j e s t
    n a jw ię k s z y . J e ż e li m a m y p o d a ć o m le t n a w i ę k s z ą ilo ść o so b , z r o b i m y
    r a c z e j k ilk a m n i e j s z y c h .
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 06.04.16, 15:33
    zamknięty
    OMLET Z ZIOŁAMI I GRZYBAMI

    P rz y g o to w a ć p o dużej
    g arści u sie k a n e j cebuli, lu b zielo n e g o s z c z y p io rk u , p ie tru sz k i zielonej,
    k o p e r k u i k ilk a d r o b n iu c h n o p o k ra ja n y c h ś w ie ż y c h p ie c z a re k , lu b m ło d
    y c h g rz y b k ó w p ra w d z iw y c h . Jeśli nie m a m y p ie c z a re k a n i g rz y b ó w
    św ieżych, m o ż e m y z a m ia s t n ic h w z ią ć ły ż e c z k ę o d h e r b a ty p ro sz k u
    z s u s z o n y c h grzybów . R o z p u śc ić d u ż ą ły ż k ę m a s ła , z a s m a ż y ć w niem
    ce b u lę , lub sz c z y p io re k , p o te m grzybki, n a k o n ie c w sy p a ć p ie tru s z k ę
    i k o p e r e k i, nie s m a ż ą c ju ż dalej, w y m ie sz a ć tylko n a gorąco, p o so lić
    do sm ak u , p o p ie p rz y ć leciutko. M asę tę p o ło ży ć n a go to w y om let,
    zło ży ć go n a p o ło w ę i n a ty c h m ia s t p o d a w a ć , gdyż om lety, sto ją c d łu g o ,
    tra c ą s m a k i w ygląd.
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 06.04.16, 15:42
    zamknięty
    OMLET ZE SZPARAGAMI

    N a o m le t z sz e śc iu jaj u g o to w a ć
    w o solonej w o d z ie ć w ie rć kilo p o k r a ja n y c h w k o s tk ę m ło d y c h s z p a r a gów
    . Ł e b k i k ła ść d o p ie ro , gd y sz p a ra g i ju ż p ra w ie m ięk k ie: w p rz e ciw
    n y m razie z u p e łn ie b y się ro z g o to w ały . M o ż n a d o d a ć d o w o d y
    ły ż e c z k ę c u k ru d la z n e u tra liz o w a n ia lek k iej goryczy, k tó rą m ie w a ją
    szparagi. W o d ę o d lać, n a sz p a ra g i w s y p a ć ły ż e c z k ę m ąki, w lać p ó ł
    filiżanki sło d k ie j śm ietan k i, z a g o to w a ć raz, u w a ż a ją c , a b y sos b y ł g ę sty
    i było go n ied u żo . N a z a k o ń c z e n ie d o d a ć n a k o n ie c n o ża n a jle p s z e go,
    ś m ie ta n k o w e g o m a s ła i n a d z ia ć tem i s z p a ra g a m i o m let, j a k zw y k le .
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 06.04.16, 15:49
    zamknięty
    JAJA ALA TRIPPE

    10 jaj u g o to w a ć n a tw ard o , o czyścić,
    p o k r a ja ć w talarki. T rz y u s ie k a n e c e b u le u g o to w a ć w w o d z ie ta k , a b y
    p o u g o to w a n iu p o z o s ta ła s z k la n k a p łynu. G o tu ją c , d o d a ć listek, kilka
    ziarn p ie p rz u i ziela. D o d a ć d u ż ą ły ż k ę m a sła , ta k ą ż m ąki, za g o to w a ć
    ra zem z tym sm a k ie m . Sos ten w ło ży ć d o sre b rn e g o ro n d e lk a lub nels
    o n k i, zm ie sz a ć z p o k ra ja n e m i jajam i, zalać sz k la n k ą k w a śn e j ś m ie ta ny,
    zm ie sz a n e j z c a łe m su ro w e m jajkiem , p o sta w ić n a ogniu, raz za g
    o to w a ć i zaraz p o d a w a ć
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 06.04.16, 15:55
    zamknięty
    JAJA ZAPIEKANE PO WŁOSKU

    P ó ł kilo cebuli p o k ra ja ć
    w c ie n k ie p ask i i u d u sić w dużej ły ż c e m asła. Ć w ierć kilo m a k a r o n
    u p o ła m a ć d ro b n o i u g o to w a ć (nie p rzegotow ując!!) w osolonej w o dzie.
    U g o to w a ć d z ie się ć jaj w k o sz u lk a c h lub p o sz e to w y c h . P ó łm is e k
    w y s m a ro w a ć m a słe m , p o ło ż y ć n a ń rz ą d m a k a r o n u , rz ą d d u szo n e j c e buli,
    rz ą d jaj i z n ó w m a k a r o n , ce b u lę ...? o sta tn i rząd p o w in ie n b y ć m a k
    a ro n u ; zrobić czysty sos p o m id o ro w y w du że j ilości (nie m niej, niż trzy
    szklanki), za la ć nim c a łą p o tra w ę , a b y w s z ę d z ie p rz e sią k ł, o b s y p a ć
    g ru b o ta rty m s e r e m (n a jle p ie j p a r m e z a n e m ), w staw ić n a d z ie s ię ć m in
    u t do g o rą ceg o p ie c a i p o d a w a ć w tern s a m e m nac zy n iu
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 06.04.16, 16:00
    zamknięty
    JAJA W SOSIE MAJONEZOWYM

    Z a g o to w a ć ły ż e c z k ę o d h e r b
    a ty m ąk i z tak ąż ilością m asła, ro z p ro w a d z ić d w ie m a ły żk am i rosołu,
    lub w ody, w ystudzić. D o d a ć d w a ż ó łtk a surow e, tro c h ę soli, ły ż e c z k ę
    c u k ru , n a k o n ie c n o ża m u sztard y , ły żk ę o ctu. U b ija ć m o c n o trz e p a c z k ą ,
    d o d a ją c , po p a r ę k ro p e l, sześć ły ż e k n ajlep sz ej oliwy. G d y m a s a się
    u w ierci g ła d k o i b ę d z ie gęsta, w c isn ą ć sok z cy try n y i d o d a ć tyle ro so łu
    z im n eg o , lub g o to w an e j w o d y , a b y b y ła ja k b a rd z o za w iesisty sos,
    |0 ? 12 jaj, u g o to w a n y c h n a tw a r d o i p rz e k ra ja n y c h n a p o łó w k i, u ło ży ć
    n a p ó łm isk u , zalać tym sosem , i po p a ru g o d z in a c h p o d a w a ć do prz ek ąsk i
    • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 23.04.16, 20:21
     zamknięty
     Jaki jest związek malowanych jajek z Wielkanocą? Istnieje na ten temat szereg pięknych legend. Jedna z nich opowiada o rozpaczającej Magdalenie, której ukazał się Anioł, przyrzekający Zmartwychwstanie Pana. A gdy uradowana wróciła do domu, wszystkie jajka, przygotowane do jedzenia przybrały kolor czerwony. Magdalena rozdała je apostołom, lecz jajka zamieniły się w ptaki... Inna znów legenda mówi o biednym chłopu, niosącym na targ w koszyku jajka. Po drodze spotkał Chrystusa, dźwigającego krzyż. Chłop pomógł Zbawicielowi, za co spotkała go nagroda, jajka w koszyku stały się z białych czerwone.
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 06.04.16, 16:05
    zamknięty
    JAJA NADZIEWANE JARZYNAMI

    U g o t o w a n e n a t w a r d o
    j a j a p r z e k r o i ć n a p o ł ó w k i . J a r z y n k i , u g o t o w a n e n a r o s o le , p r z e g n i e ś ć
    p r z e z m a s z y n k ę , z m ie s z a ć z p a r u ł y ż k a m i sosu m a j o n e z o w e g o ( p a t r z
    N r . 8 9 ), z ł y ż k ą d r o b n o u s i e k a n y c h k a p a r ó w , m a s ę d o b r z e w y m ie s z a ć .
    N a ł o ż y ć t e j m a s y n a p o ł ó w k i j a j t a k , a b y m i a ł y k s z t a ł t c a ł e g o j a j k a ?
    n a u k o s p o ł o ż y ć p a s e k w y m o c z o n e g o d o b r z e s a r d e la , d o b r e g o ś le d z ia ,
    a l b o a n c h o is , p r z y c i s n ą ć m o c n o , u ł o ż y ć n a p ó ł m i s k u ; n a k a ż d e j a j k o
    p o ł o ż y ć ł y ż e c z k ę o d k a w y sosu m a j o n e z o w e g o i w y d a ć d o p r z e k ą s k
   • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 23.04.16, 20:28
    zamknięty
    W Opoczyńskiem znów z Wielkanocą związane jest obowiązkowe upieczenie trzech bochenków chleba- jednego dla ubogich, drugiego dla sług kościelnych, a trzeci wraz z rózgą poświęconą w Palmową Niedzielę obnosi się dokoła pola. potem dzieli się między bydło, a resztki zakopuje się. Wszystko to ma sprowadzać szczęście, urodzaj i zdrowie.
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 23.03.16, 19:08
   zamknięty
   OMLET Z TARTACZNEJ KASZY

   Spory kawałek masła rozpuścić na patelni, rozczynić w wodzie dobrą łyżkę mąki tatarczanej z dodaniem
   szczypty soli, rozłożyć na masło i smażyć jak zwyczajny omlet z jaj. Ziemniaki w łupinie bardzo są do tego stosowne
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 23.03.16, 19:22
   zamknięty
   JAJKA NADZIEWANE

   Obierz 6 na twardo ugotowanych jaj, które natychmiast po ugotowaniu włożono w zimną wodę, i poprzekrawaj ostrożnie. Wyjęte żółtka utrzyj drobno i zmieszaj na miazgę z łyżeczką oliwy; dodaj 2 łyżki posiekanych grzybków i pietruszki, a także nieco soku cytrynowego. Rozetrzyj miazgę dobrze i przemieszaj, a następnie napełnij białka i podawaj je przybrane liśćmi sałaty i rzeżuchy.
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 23.03.16, 22:05
   zamknięty
   JAJKA Z GRZYBAMI

   Na funt grzybów weź pół łyżeczki soli, szczyptę pieprzu i kilka kropel soku cytrynowego; gotuj grzybki przez 10 minut, wyjmij potym i zapraw sos mąką. Ułożone w środku półmiska grzyby otocz sadzonymi jajami i podawaj z grzankami chleba.
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 23.03.16, 22:24
   zamknięty
   OMLET PO SERBSKU

   Dwa lub trzy kartofle ugotować, przetrzeć przez sito, dodać soli, pieprzu i trochę gałki muszkatułowej, rozrobić je z dwoma łyżkami kwaśnej śmietany, z łyżką tartego parmezanu i czterema jajami. Podzielić tę masę na dwa razy i usmażyć na rozpalonym maśle omlety. Można nałożyć do środka uduszone grzybki lub szalotki, zawinąć brzegi i podać polane masłem.
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 25.03.16, 21:16
   zamknięty
   [bJAJKA NA MIĘKKO[/b]

   N a jp o s p o lit s z y s p o s ó b p r z y r z ą d z a n ia ja j, a je d n a k w id o c z n ie b a r d z o tr u d n y , g d y ż r z a d k o g d z ie d o b rz e w y k o n y w a n y . N a le ż y b ra ć t y l k o ja ja b a rd z o ś w ie ż e i n ie w a p n o w a n e , g d y ż
   te o s ta tn ie p o w ło ż e n iu d o w r z ą tk u n a ty c h m ia s t p ę k a ją . W ja jk u u g o -
   to w a n e m p r a w d z iw ie ? n a m ię k k o " , b ia łk o p o w in n o b y ć n a w p ó ł ś c ię te ,
   a ż ó łt k o ? p ły n n e , le c z ju ż z a g rz a n e ; a b y to o s ią g n ą ć , s p u s z c z a ć ja ja n a
   w r z ą te k , o d m ó w ić w o ln o i u w a ż n ie je d n ą Z d r o w a ś k ę ( k t o lu b i b ia łk o
   w ię c e j ś c ię te ? d w ie Z d r o w a ś k i) , p o c z e m w s z y s tk ie je d n o c z e ś n ie w y ją ć
   d u r s z la k o w ą ły ż k ą , u ło ż y ć n a ta le r z u p o m ię d z y d w ie w a r s tw y d u ż e j
   s e r w e ty i n a ty c h m ia s t g o rą c e p o d a w a ć d o s to łu . D o n ic h s o ln ic z k ę
   s o li, m a s ło ś w ie ż e w k u lk a c h lu b p ła tk a c h , c ie n k o k r a ja n y c h le b i b u łe
   c z k i, n o i s p e c ja ln e d o ja j k ie lis z k i p o r c e la n o w e lu b m e ta lo w e .
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 25.03.16, 21:21
   zamknięty
   JAJKA NA TWARDO

   C z y s to u m y te , ś w ie ż e ja ja n a s ta w ia m y
   w z u p e łn ie z im n e j w o d z ie , p r z y c z e m p o w in n o b y ć je j ta k d u ż o , a b y
   ja ja b y ły z u p e łn ie n ią p o k r y t e . N ie g o to w a ć n a z b y t g w a łt o w n y m
   o g n iu , g d y ż ja ja m o g ły b y p o p ę k a ć . G d y w o d a m o c n o z a w rz e , o d s ta w ić
   r o n d e le k n a s tr o n ę i tr z y m a ć w g o rą c e j w o d z ie ja ja p rz e z p ię ć m in u t
   a n a w e t, je ż e li są d u ż e , n ie c o d łu ż e j; p o c z e m , o ile m a ją b y ć p o d a n e
   n a g o rą c o , z a n u rz y ć n a c h w ilę w z im n ą w o d ę , n a ty c h m ia s t w y ją ć i p a r
   u ją c e p o d a ć w s e rw e c ie d o c h rz a n u , m u s z ta r d y itp . J e ś li m a ją b y ć
   u ż y te n a z im n o , n ie c h le ż ą w z im n e j w o d z ie , a ż o s ty g n ą . W o b u w y p
   a d k a c h z im n a w o d a u ła t w ia o d s ta w a n ie s k o r u p k b p r z y o c z y s z c z a n iu ja j.
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 25.03.16, 21:26
   zamknięty
   JAJECZNICA NA MAŚLE

   B ie rz e s ię o d d w ó c h d o tr z e c h d u ż
   y c h ja j n a o s o b ę , r o z b ija je i w le w a d o o d p o w ie d n ie g o g a rn c z k a ,
   w k t ó r y m r o z b ija się je d o k ła d n ie ły ż k ą lu b m ą te w k ą , s o li le k k o i w y le w a
   n a r o z to p io n e n a p a te ln i m a s ło , k tó r e g o p o w in n o b y ć o b fic ie , n p . n a
   c z te r y ja ja n ie m n ie j, n iż p ię ć d e k a m a s ła . M a s ło p o w in n o b y ć m o c n o
   z a g rz a n e , le c z n ie z r u m ie n io n e . S m a ż y ć n a w o ln y m o g n iu ; k ie d y p o w
   ie r z c h n ia ja j z a c z n ie s ię ru s z a ć , o d d z ie la ć o d dna. u s m a ż o n e c z ę ś c i,
   z a w s z e t y lk o d u ż e m i p ła ta m i. G d y c a ła ja je c z n ic a s ię z e tn ie , p o d a w a ć
   g o rą c ą w te rn s a m e m n a c z y n iu .
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 25.03.16, 21:30
   zamknięty
   JAJECZNICA NIEMIECKA

   S ta ra n n ie p rz y rz
   ą d z o n a , nie u s tę p u je w s m a k u zw ykłej jajec zn icy , a jest d u ż o o d niej
   w y d a jn ie jsz a , gdyż ro b i się z n ie d u ż y m d o d a tk ie m m ąki. D o b ra jest
   w sez o n ie , k ied y o ja ja tru d n o , lub k ie d y p o trz e b u je m y zrobić ja je c z n
   ic ę n a w ię k sz ą ilość osób, a b r a k n am d o s ta te c z n e j ilości jaj. N a sześć
   jaj b ie rz e m y s p o rą ły ż k ę p sz e n n e j m ą k i i ły ż e c z k ę od h e r b a ty soli,
   ro z b ija m y w g a rn k u ja k n a jd o k ła d n ie j, d o le w a m y s z k la n k ę m lek a, lu b
   n a w e t w o d y i ro z b ija m y d o k ła d n ie m ą te w k ą , a b y nigdzie k lu secz k i nie
   po z o sta ły . Ilość ta za stą p i p rz y n a jm n ie j jaj dziesięć. D alej sm aży m y , j a k
   z w y k łą jajec zn icę, p rz y c z e m n ależ y sz c zeg ó ln iejszą u w a g ę zw rócić n a
   to, a b y tłu szcz u n a p a te ln i b y ło dużo. N ajlepiej zrobić tę ja je c z n ic ę n a
   w ę d z o n e j sło n in ie lub b o c z k u . Jeśli b o c z e k n ie z b y t tłu sty , d o d a ć szm alcu.
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 25.03.16, 21:33
   zamknięty
   JAJECZNICA Z PARMEZANEM

   U b ić sześć n ajśw ież szy ch jaj
   z n ie d u ż ą filiżanką sło d k iej śm ietan k i. P rz y g o to w a ć p ię ć d e k a u ta rte g o
   p a r m e z a n u , p o ło w ę w sy p a ć do jaj, w y m iesza ć, p o p ró b o w a ć , czy d o s y ć
   słone, ? w k a ż d y m razie d o salać m ało; w ylać jajeczn icę, sm a ż y ć n a
   w o ln y m ogniu, aż się zetnie, o d d z ie la ją c tylko le k k o ły ż k ą od d n a już
   u s m a ż o n e k aw ałk i. P o s y p a ć re sztą p a r m e z a n u , o b ło ż y ć g rz a n k a m i z b u łk i
   p rz y sm a ż o n e m i n a ru m ian o , lub m a łe m i c ia s tk a m i z fra n c u sk ie g o c ia s ta
   i p o d a w a ć n a ty c h m ia s t, ab y nie o d w o d n ia ła .
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 25.03.16, 21:41
   zamknięty
   JAJECZNICA FRANCUSKA II

   U d u sić w m a śle
   gęsią w ą tr ó b k ę i cielę cą n erecz k ę, w ra z z o ta c z a ją c y m ją tłu szczem ,
   p o k ra ja ć w cien k ie plasterk i. W tym sa m y m tłu szcz u p rz e s m a ż y ć kilk
   a m ło d y c h p ie c z a re k , lu b g rz y b k ó w p ra w d z iw y c h w ra z ze sporą, d ro b
   n o p o k r a ja n ą cebulą; g rz y b k i d r o b n o p o k ra ja ć i z m iesz ać z w ą tró b k ą ,
   n e r e c z k ą i d z ie się c io m a d e k a p o k ra ja n e j w paski, g o to w a n e j szynki lub
   ozora. K to c h c e tę p o tra w ę p o d a ć jeszcze w y k w in tn iej, m o ż e d o d a ć
   je d n ą lub dw ie p o k r a ja n e trufle. D ziesięć jaj zm ie sz a ć z filiżanką g ę stej
   sło d k iej śm ietan k i. N a s re b rn y m lu b p la te r o w a n y m p ó łm isk u ro zp
   u ścić dziesięć d e k a m asła, w y lać n a to le k k o o so lo n e jaja, sm ażyć n a
   w o ln y m ogniu, o stro ż n ie o d d z ie la ją c ły ż k ą o d d n a. G d y ja je c z n ic a goto
   w a, ro z su n ą ć ją nieco k u b rz e g o m , w śro d e k w ło ży ć w szy stk ie przyg o to w a n e i tr z y m a n e w c ie p le p r z y p r a w y , w o k o ło o b ło ż y ć p rz y s m a ż a -
   n e m i g rz a n e c z k a m i z b u ł k i i n a ty c h m ia s t p o d a w a ć .
  • madohora Re: To nie jest bajka czyli coś o jajkach 25.03.16, 21:52
   zamknięty
   JAJECZNICA Z GRZANKAMI

   D w ie b u łe c z k i, w a r s z a w ia n k i, p o k r a ja ć o s tr y m n o ż e m w d ro b n ą , r ó w n ą k o s tk ę ; s k r o p ić o b fic ie m a s łe m , o b s y p a ć o s tr y m s e re m i z r u m ie n ić , c z ę s to m ie s z a ją c , w g o rą c y m
   p ie c u ; p o w y ję c iu z p ie c a tr z y m a ć g d z ie ś b lis k o b la c h y , a b y b y ły
   b a r d z o k r u c h e . Z o ś m iu d o d z ie s ię c iu ja j u s m a ż y ć , ja k z w y k le , ja je c z n
   ic ę z m le k ie m , c z y ś m ie ta n k ą , lu b te ż b e z n ic h . G d y g o to w a , p o s y p a ć p r z y -
   g o to w a n e m i g r z a n e c z k a m i i n a ty c h m ia s t p o d a w a ć w te rn s a m e m n a c z y n iu . M ie s z a ć z g r z a n e c z k a m i d o p ie r o je d z ą c , a b y n ic k r u c h o ś c i n ie s tr a c iły

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka