Dodaj do ulubionych

Mapa Miejsc Ciekawych

01.11.11, 22:20
Zapraszam wszystkich chętnych do projektu
MAPA MIEJSC CIEKAWYCH organizowanego przez śląski magazyn internetowy Reflektor (www.rozswietlamykulture.pl).

Mapa Miejsc Ciekawych to projekt, którego celem jest nadawanie znaczeń: przywracanie pamięci miejscom / ludziom/ wydarzeniom, które minęły oraz tworzenie śladów o tych, które dzieją się obecnie.

Szczegóły:
www.rozswietlamykulture.pl/reflektor/mapa-miejsc-ciekawych/
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 01.11.11, 23:19
   Jestem zaciekawionasmile
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:30
    USTROŃ, WISŁA, SZCZYRK
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:36
    ŻUBRY JADĘ W SOBOTĘ POOGLĄDAĆ
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 17:45
    ŚLADEM DWUGŁOWEGO SMOKA CZYLI ZABRZAŃSKA MODERNA
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:14
    RUDA ŚLĄSKA HALEMBA
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:16
    WISŁA
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 03.08.22, 12:50
    Czerna, wieś w dawnem hrabstw ie tęczyńskiem, dziś w powiecie chrzanowskim, 16 kil. od Chrzanowa na północny wschód, tyleż od Krakow a na zachód, 3 kil. od stacyi kolei żelaznej w Krzeszowicach napółn. i tyleż od Nwojowej-Góry a wsch. Obszar tej wrsi przy ty k a od północy do granicy Królestwa Polskiego, granicząc tu z wsią Gorcnicatni. Od wschodu naturalną granicę tw orzy potok Eliaszówka od gminy Paczołtowic i Czatkowic, aż nieco poniżej ujścia doń potoku Czernki; od południa z Czatkowicami a od zachodu z Miękinią i Bową górą. W edług obliczenia z r. 1870 ludności ma 642, z czego 320 mężczyzn a 322 kob. Chat 107. Obszar więk. własności roli ornej 17, łąk i ogr. 2, past. 13, lasu 380 morg. aust.; mniejszej zaś własności roli ornej 638, łąk i ogrodów 45, pastw isk 166, lasu 14 morg. a. Szkoły nie ma. Dzieci chodzą do szkoły w sąsiedniej wsi Bowej-Górze. Własność rtura hr. Potockiego. Wieś ta w uroczcm legła położeniu,
    nad potokiem prawdziw ie górskim Czernką zwanym. Zajmuje ona południowy stok pasma wzgórz, leżącego między klasztorem Czerny a Bową-Górą. Bieco na północny wschód od wsi, w jej jeszcze obrębie, śród lasów
    i nadzwyczaj pięknej okolicy na wyniosłem wzgórzu wznosi się kościół pod wezwaniem św. Eliasza i klasztor ks. karmelitów bosych. Tak kościół jak klasztor fundowała Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa, wdowa po Mikołaju Firleju wojewodzie krakowskim . Powód i przyczynę do założenia tej pustelni na granicy
    Czerny i Paczołtowic, podał kś. Hugo Kołłątaj w nader dziś rzadkiej książeczce p. t. „Zabawki bardzo ciekawe i wesołe,“ w Krakowie u Ignacego Grobla, 1784 in. 12. Jest to atoli raczej podanie lub gadka rzucająca złe światło na oo. jezuitów. Według tego podania pewien jezuita otrzymał kapelanią u wdowy
    Firlejowej. Ba tej to posadzie tak zręcznie umiał się kierować, iż wkrótce i sumienia i dworu całego został wielo w ładnym rządcą, umiejąc jednak tę swoją władzę do pewnego stopnia miarkować, tak, iż niektóre drobniejsze sprawy w gospodarstwie pozostawiał Firlej o sprzykrzyło się mu dzielić i tę małą cząstkę rządu z kobietą i aby tern łatwiej mógł przyjść w posiadanie wszystkiego, począł obrzydzać jej do reszty trudnienie się doczesnością, przedstawiać jej przyjemną spokojność od gospodarskich zatrudnień i przekładać jej najłatwniejszy interes zbawienia duszy. A natchnąwszy ją tern pragnieniem, dla pewniejszego osiągnienia
    nieba, wmówił w nią pustelnicze życie. Pobożna pani usłuchała wszystkiego z wiarą, porzuciła marność świata i z niemi wszystkie dobra ziemskie, jako przeszkody do nabycia niebieskich, i śród lasów Czerny założyła sobie pustelnicze mieszkanie, do którego z nieliczną usługą i kapelanom z zamku tęczyńskiego się
    przeniosła. Według innego nieco podania oo. jezuici mieli nad biedną Firlejow ą bardzo wielką władzę, łudząc Ją wizyam i niebieskiemi i obcowaniem ze Świętym i. Sami bowiem wyprawiać mieli tańce, biesiady i muzyki, przy których Firlejow a z nowieyuszami od św. Macieja, przebranymi zaś w. Aloizego i Stanisława Kostkę, tańczyła; od tej władzy jezuickiej wybawić ją miał kwestarz karmelita, który, przebrany za św. Piotra, miał ich ztąd powypędzać, a ona z wdzięczności kościół i klasztor wystaw ić mu miała. Właściwie
    zaś rzecz tak się miała. G dy w r. 1635 morowe powietrze opanowało wschodnią część Polski i nawiedziło ciężką kieską miasto Lublin, wyniosły się karmelitanki lubelskie do wsi Kłoczowa, będącej wówczas własnością Prokopa Leśniowolskiego, starosty brzeszczańskiego, który, będąc przyjacielem i wielkim dobrodziejem zakonnic, chętnie ustąpił im dworu na mieszkanie i dopomógł do urządzenia tym czasowego
    klaszt. Podówczas pozostawała na próbie w nowicyacie szlachcianka, wdowa po Ligęzie. A że nadeszła chwila złożenia ślubów i p rz y wdziania sukni klasztornej, przeto do odbycia tej uroczystości sprowadzono generalnego wizytatora klasztorów karmelickich ziem polskich o. Gerarda, genueńczyka, i sproszono z okolicy znakomitą szlachtę do Kłoczowa. Była tam także Agnieszka Firlejow a, mieszkająca we wsi
    W ilcze-zęby a z Ligęzami spowinowacona, gdyż pierwsza żona Mikołaja Firleja, Elżbieta, była z rodu Ligęzów. Widok pokrewnej Ligęziny w zakonnych szatach, podobnie jak i ona osamotnionej wdowy, powaga uroczystości, serdeczne przyjęcie zakonnic a uprzedzająca w skromności usłużność o. Gerarda, tak ujęły
    serce i w zruszyły umysł wdowy Firlejow ej, iż na razie oświadczyła chęć wstąpienia do klasztoru i uczynienia według możności karmelitom wszystkiego, co tylko byłoby ich pragnieniem. Skorzystał z tej chwili o. Gerard i przez swego sekretarza o. Andrzeja, szlachcica polskiego z rodu Brzechwo w, podał Firlejowej myśl i prośbę założenia klasztoru karmelickiego w jej dobrach. Firlejowa, będąc zajętą wychowaniem dzieci swoich, od zamiaru wstąpienia do klasztoru odstąpiła a ulegając wpływ om o. Brzechwy postanowiła dla krakowskich karmelitów bosych od św. Michała zbudować w swych dobrach klasztor. Niemałe trudności miała Firlejow a w wyborze miejsca na klasztor. Przyszedł jej atoli w tym
    względzie w pomoc brat jej Jan hr. Tęczyński, wojewoda krakowski, który, przy spółudziale Wojciecha Mieroszowskiego, podwojewodziego krakowskiego, zakupił do jego rodziny dawniej należące Paczołtowice. Kupno przeprowadził Mieroszowski w r. 1628, najprzód na swoje imię nabywając Paczołtowice z Siedlcem i Żbikiem od ówczesnego właściciela Melchiora Gerstm ana. Następnie sprzedał Mieroszowski te dobra za sumę. złp. 46,000 Janowi Tęczyńskiemu, który aktem w grodzie nowo-miejskim korczyńskim w r. 1630 zeznanym odstąpił Paczołtowice na własności karmelitów bosych od św. Michała
    w Krakowie. Wszystkie te akta kupna i sprzedaży odbywały się pozornie na obce imię, lecz wyłącznic za pieniądze Agnieszki Firlejowej, co w akcie erekcyjnym klasztoru tłumaczy sama Firlejow a. Firlejow a obrała na wzgórzu ponad Siedlcem przed Paczołtowicami miejsce na klasztor i fundamenta kopać i materyały
    budowlane zwozić nakazrła. Miejsce to atoli z Krakow a przybyłym karmelitom nie spodobało się z powodu braku źródła i bieżącej wody. Wybrano nareszcie urocze miejsce obok granic Paczołtowic w obrębie gminy Czerny, nad potokiem dziś Eliaszówką zwanym. Na prośby Firlejowej odstąpił brat Jan Łęczyński
    obszaru Czerny, jego własnością będącej, na rzecz karmelitów bosych. Ustąpienie to stwierdziła Firlejow a aktem przed sądem radzieckim w Nowej-Górze r. 1633 w obecności Andrzeja Kazańskiego, ekonoma dzierżawy tęczyńskiej, spisanym, którym włościanie czerniańscy Wojciech Skalny i Wojciech Swierczek po złp. 35, a Mikołaj Ziarno i Jakób Pera po złp. 25 ustępując grunta pod pustelnię, potwierdzili, iż otrzymali za to od Firlejow ej pieniężne wynagrodzenie. Akt erekcyjny tej pustelni podpisała p. Agnieszka Firlejow a 10 maja 1631 r. w Kogo wie wraz z karmelitam i krakowskiemi. Akt ten na pergaminie spisany, pieczęciami
    Firlejowej, prowincyi karmelickiej i zakładającego się klasztoru opatrzony, znajduje się w archiwum klasztornem. Podajemy go tutaj w dosłownem brzmieniu: „Na cześć y chwałę Wszechmocnego w Troycy iedynego Boga Oyca, Syna y Ducha Świętego, tudziesz Przenaświętszej Rodzicielki Maryey Panny, świata wszytkiego Opiekałniczki y Paniey; tudziesz wszytkich wobecz Świętych Bożych, Archaniołów , A niołów i wszystkiego kościoła try u m fu jącego uczciwość y poszanow anie a w oiuiącego pożytek y pociechę, także w iern y ch dusz k a tolickich w Czyscu będących ra tu n e k y osłodę; tudziesz na oddanie y niesm iertelnycn dzięczynienie W ielow ładcy, N aw yższem u Bogu za nieogarnione, niezliczone y nieoszacow ane Dobrodzieystw a iego, w szytkiem u N arodow i ludzkiem u y mnie grzesznej, Rodzicom, P rzodkom, Potom kom y P o k rew n y m moim, dotądy od postanow ienia na początku św ia ta m iłosiernie pokazane y , k tó re ieszcze asz do skończenia w ieku po w sz y tk ie w szy tk ie w ieczności pokazane będą; tudziesz za w szytkich grzechy, niedostatków , obraz y niedbałości przez me P rzodki y Potom ki moie przeciw ko
    M aiestatow i le g o S. popełnione, odpuszczenia otrzymanie
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 03.08.22, 13:15
    Obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego:
    Klasztor w Czernej
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 12.12.22, 18:38
    CZY WARTO ODWIEDZIĆ ŚLĄSK - www.jaw.pl - 12.12.2022
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 26.12.22, 17:37
    KLĄTWA W TWORKOWIE - www.msn.com.pl - 26.12.2022
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 26.12.22, 19:05
    MIEJSCE JAK Z BAJKI CZYLI SKANSEN W NOWYM SĄCZU - www.msn.com.pl - 26.12.2022
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 08.01.23, 16:52
    Nazwa Kleparza. Nazwa Kleparza podług miejscowego podania, miała pocho dzić od zwyczaju tutejszych mieszkańców, którzy tak przy powi taniu jak przy kupnie, klepali się przyjaźnie po ramieniu. Aneg dotyczne pochodzenie tej nazwy, jak również początek jej od kle pania boisk, na którem się zboże wymłaca, a które jako handlujący zbożem mieć musieli, ustąpić musi przed trzecią prawdopodobniej szą wersyą. Podanie to mówi, że na Kleparzu mieszkało dużo bednarzy, którzy klepki do beczek klepali i stąd nazwano miasto Kleparzem a ich Kleparzanami. Mieszczanie krakowscy nazywali ich żartem „kleparskiemi muchami u , młodzieńców stamtąd pocho dzących „bąkami kleparskimi
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 10.01.23, 15:41
    ŻYWY SKANSEN CZYLI CHOCHOŁÓW W MAŁOPOLSCE - Gazeta - 10.01.2023
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 13:11
    POMYSŁY NA FERIE ZIMOWE GODZINĘ DROGI OD KATOWIC - Dziennik Zachodni - 14.01.2023
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 29.01.23, 12:46
    ROCZNICA ŚMIERCI CADYKA. OBCHODY W LELOWIE - www.tvp.pl - 29.01.2023
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 09.02.23, 20:11
    NAJPIĘKNIEJSZE RYNKI NA ŚLĄSKU - www.msn.com.pl - 09.02.2023
  • balzack Re: Mapa Miejsc Ciekawych 06.11.11, 12:50
   Fajny pomysł. Jo tyż jest za
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:39
    OSTRAVA
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:25
    ŚLĄSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 12.03.23, 15:30
    Był tu kościół filialny wcielony do parafii Łaszów (Łaszew) po r. 1522. Kościół ten (drewniany z murowaną zakrystią) spalił się 7 lipca 1830 r. i nie został odbudowany. Obecnie, na rozdrożu, w pobliżu mostu stoi współczesny kościół parafialny Przemienienia Pańskiego (poświęcenie w 1990 r.), w którym jest godny zauważenia obraz art. malarza Jerzego Dudy-Gracza o powierzchni 25 m², na 6 zestawionych ze sobą płótnach. Obraz nosi tytuł "Przemienienie Pańskie", został namalowany w 1995 r. i podarowany parafii. Na plebanii artysta zostawił także obraz przedstawiający Częstochowską Madonnę. Z tyłu obrazu napis: „Z prośbą o modlitwę – Jerzy Duda-Gracz”. Artysta przez wiele lat był uczestnikiem plenerów malarskich, urządzanych corocznie w sąsiednim Kamionie przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu.
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 06.02.12, 13:34
   Podniosę wątek po jest dość ciekawy
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 29.03.12, 17:53
   Okazało się, że w projekcie "grzebie" moja koleżankasmile
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 10.07.12, 23:06
   i JAK WAM IDZIE?
   • monika_g8 Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.07.12, 22:52
    idzie świetnie smile
    Strona już ruszyła, pierwsze teksty są już dostępne, będziemy ją aktualizować co jakiś czas, bowiem udało się zebrać całą masę ciekawych tekstów, także zapraszam do lektury

    - www.mapamiejscciekawych.pl
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 16.07.12, 21:16
   Czytałam dzisiaj artykuł"Echu" - oczywiście zajrzałam na stronkę. Dalej trzymam kciuki za przedsięwzięcie.
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 06.10.12, 20:09
   No to w górę
  • balzack Re: Mapa Miejsc Ciekawych 20.10.12, 10:49
   Podnosza na wiyrch
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 18.12.12, 16:18
   No to w górę!!!
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 08.02.13, 10:31

  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 15.04.13, 21:58

  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 28.07.13, 00:04

   • madohora2 Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.14, 22:43
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 27.04.14, 00:10

  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.07.14, 23:08

   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 03.11.14, 17:44

    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 24.01.15, 23:25

  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 26.05.15, 15:38
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.08.15, 21:49

  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 26.10.16, 23:55
   Warto podnieść wątek
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.03.17, 17:45
   ***
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.07.17, 14:58
   ***
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 17.09.17, 17:05
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2HJODeT7XkTb2i9OMX.jpg
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 23:14
    OPUSZCZONE MIASTO WIDMO W POLSCE - www.msn.com.pl - 05.02.2023
  • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 30.09.17, 13:05
   Oby więcej takich inicjatyw. Muszę chwalić bo ktoś z moich znajomych brał udział w tym przedsięwzięciusmile
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 12:57
    NA ŚLĄŚKIM SZLAKU VII
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:25
     GOCZAŁKOWICE
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:29
     USTROŃ
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 15:02
     MYSZKÓW
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:06
     RUDA ŚLĄSKA BYKOWINA
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:24
     Stefanów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rokiciny. Znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 716 (7 km na południe od Koluszek).
     W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa piotrkowskiego.
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 15.02.23, 22:13
     NAJPIĘKNIEJSZE PAŁACE W POLSCE - www.msn.com.pl - 15.02.2023
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:00
    NA ŚLĄSKIM SZLAKU IX
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:15
    PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:18
    WŁADYSŁAWOWO
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:19
    HEL
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:20
    TRZEBIATÓW
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:22
    WYBRZEŻE BAŁTYCKIE
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:41
    GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:43
    KARKONOSZE
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:46
    ANDRESPOL, GAŁKÓWEK, JUSTYNÓW
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:51
    JABŁONKA, ORAWKA, ZUBRZYCA
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 13:57
    KRAKÓW NIECO INACZEJ
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:04
    MIKUSZOWICE KRAKOWSKIE
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:10
    PIELGRZYMOWICE
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:12
    KOŃCZYCE WIELKIE
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:14
    PAWŁOWICE
   • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 14:19
    CISOWNICA
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:03
     RUDA ŚLASKA NOWY BYTOM TROCHĘ FOTEK
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:08
     W WIŚNIOWYM SADZIE
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:10
     KOPALNIA WIREK W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:13
     PSZÓW
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:15
     ŁAMANA SKAŁA
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:17
     PIEKARY ŚLASKIE
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:19
     RADIOSTACJA W GLIWICACH
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:17
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Zakrzew.Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82.jpg/360px-Zakrzew.Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82.jpg
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:19
      Stefanów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Gostynin.
      Powstał na początku XIX wieku w związku z niemieckim osadnictwem. W 1884 roku wieś zamieszkana była przez 230 osób. Obecnie nie pozostały żadne ślady obecności kolonistów.
      W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa płockiego.
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 15:44
       TO JEDNO Z NAJCIEKAWSZYCH MIEJSC NA BRZEGU NASZEGO BAŁTYKU - www.msn.com.pl - 14.01.2023
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 15:48
       LUBSKO NA ARCHIWALNYCH ZDJĘCIACH - www.msn.com.pl - 14.01.2023
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 16.01.23, 23:13
       NIEISTNIEJĄCY TUNEL W WAŁBRZYCHU - www.msn.com.pl - 16.01.2023
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 17.01.23, 15:41
       OPUSZCZONE MIEJSCA NA MAZOWSZU - www.msn.com.pl - 17.01.2023
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 17.01.23, 15:53
       OPUSZCZONE MIEJSCA NA MAZOWSZU - www.msn.com.pl - 17.01.2023.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:21
      Stefanów – część wsi Kopiec w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:25
      Stefanów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Brudnów.
      W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:27
      Parafia św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie – jedna z 11 parafii rzymskokatolickich dekanatu opoczyńskiego diecezji radomskiej.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:30
      Stefanów – część wsi Konstantynów w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:32
      Stefanów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Brójce.
      Do 1954 roku siedziba gminy Wiskitno. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do ówczesnego województwa łódzkiego.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:34
      Stefanów wydzielony został, jak wynika z ksiąg wieczystych, z dóbr Młogoszyn i podzielony był na dwie części: A i B. Zgodnie z dokumentami z 1916 roku Stefanów A (zawierający przestrzeń 439 mórg 208 prętów) rozparcelowano na 33 działki. Z kolei Stefanów B (jego powierzchnia wynosiła 36 ha 150 m²) składał się z dwóch działów gruntu podzielonych na 11 działek.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:35
      Młogoszyn – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Krzyżanów.
      Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 702.
      Prywatna wieś szlachecka Młogosino położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie orłowskim województwa łęczyckiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa płockiego.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:38
      Łęki Kościelne – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Krzyżanów.
      W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa płockiego.
      Zenon Świętosławski spędził w Łękach lata młodości. Na miejscowym cmentarzu jest pochowany aktor Zdzisław Jóźwiak.
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 21.01.23, 16:56
       katowice.gosc.pl/doc/8054601.Tychy-Powstaje-nowy-obiekt-na-Paprocanach
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 22.01.23, 13:27
       160 LAT TEMU WYBUCHŁO POWSTANIE STYCZNIOWE - www.tvp.pl - 22.01.2023
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 22.01.23, 22:08
       ości Śląska Cieszyńskiego będzie ostatecznie
       rozstrzygnięta.
       Ponieważ i Polska i Czechosłowacja doma
       gały się przyłączenia ziemi Cieszyńskiej do sw o
       ich terytorjów, dlatego sprawa nie była łatwa do
       rozstrzygnięcia, tern mniej, że państwa zacho
       dnie, mające w załatwieniu tej kwestji głos sta
       nowczy, miały rozstrzygać pomiędzy państwami,
       z których każde zaliczało się do ich przyjaciół.
       Ostatecznie wybrano drogę plebiscytu i wysłano
       do Cieszyna osobną Międzynarodową komisję
       plebiscytową, która jednak nie brała się energicz
       nie do dzieła i wskutek napotkanych licznych
       trudności ze strony ludności robotniczej i także
       inteligencji, domagającej się powrotu do rewiru
       ostrawsko - karwińskiego wyrzuconej stamtąd
       przez Czechów polskiej ludności robotniczej i u-
       sunięcia stamtąd żandarmerii czeskiej, zwlekała
       z przeprowadzeniem plebiscytu aż do lipca 1920
       roku. Była to chwila, kiedy bolszew icy szli na
       W arszawę. Polska była zmuszona prosić pań
       stwa zachodnie o pomoc, która jej została przy
       rzeczona, pod warunkiem jednak, że spełni pe
       wne postulaty, do których należało także oddanie
       im do załatwienia sprawy Cieszyńskiej. W łady
       sław Grabski musiał w ów czas podpisać w Spaa
       podział Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Polskę a
       Czechosłowację. Nieszczęśliwe to rozstrzygnię
       cie znane jest pod nazwą traktatu paryskiego
       z dnia 28. lipca 1920 r., mocą którego kraj cie
       szyński został podzielony w ten sposób, że do
       Polski przyłączono okrągło 1080 kilometrów kw.,
       do Czechosłowacji zaś okrągło 1200 kilometrów
       kw. Czechosłowacja otrzymała nietylko większy
       obszar ziemi, ale prawie cały obszar przemysło
       w y z kilkudziesięciu kopalniami, trzema wielkie-
       щі hutami i wielką liczbą różnych innych zakła
       dów przemysłowych. Polska zaś musiała się za
       dowolić mniejszą częścią kraju, przeważnie rolni
       czą. Tylko miasto Bielsko jakoteż Czechowice i
       Dziedzice można zaliczyć do miejscowości prze
       mysłowych, ale nie mogą one ani w części zrów
       noważyć strat poniesionych na rzecz Czechosło
       wacji. W Czechosłowacji pozostało około 140 000
       polskiej ludności, która przy spisie ludności do
       konanym w 1921 r. zredukowana została do po
       łow y dzięki ogromnemu terorowi, stosowanemu
       przez czeskich komisarzy spisowych. Po pol
       skiej zaś stronie pozostało około 110 000 Pola
       ków, którzy obecnie za rządów polskich posiadają
       wszelkie prawa narodowe i zaopatrzeni są nale
       życie w szkoły powszechne, średnie i zawodowe
       i w wszelkie urządzenia kulturalne i oświatowe.
       Najboleśniejszem jest to, że nasz Cieszyn,
       centrum naszego życia narodowego, polityczne
       go, gospodarczego, kulturalnego i oświatowego
       został przepołowiony. Dwie trzecie miasta (16
       tysięcy mieszkańców), położone na wzgórzach,
       mieszczące urzędy państwowe, szkoły, koszary,
       kościoły, cmentarze i strażnicę miasta wieżę Pia
       stowską pozostały przy Polsce, bogatsza zaś
       część tak zwana Saska Kępa z przyległościami
       z przemysłem i wielkim dworcem kolei koszycko-
       bogumińskiej przyznana została Czechosłowacji.
       Stanowiła ona pierwotnie tylko jednę trzecią mia
       sta Cieszyna (8 000 mieszkańców) ale przez bar
       dzo intensywną rozbudowę, popieraną hojnie
       przez rząd czeskosłowacki, zrówna się ona w
       najbliższych latach z Cieszynem polskim. Nosi
       ona nazwę Czeski Cieszyn, podczas gdy jego
       polska część nazywa się Cieszyn, bez przymio-
       D ziew czę w stroju cieszyńskim .
       tnika polski. Utrapieniem naszego Cieszyna jest
       brak dworca kolejowego, bo dodanie do jednego
       toru, jaki istniał przed i podczas wojny, dwuch
       innych, dworcem przecież nazwać nie można.
       Rząd polski przyobiecał wybudować skromny
       dworzec, ale dotąd jeszcze słow a sw ego nie do
       trzymał. Wskutek różnych braków Cieszyn
       nasz coraz więcej zamiera i staje się gniazdem
       przemytników. Ludności polskiej pozostałej w
       granicach republiki czesko-słowackiej grozi wiel-
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 22.01.23, 22:11
       Organizacja i sprawy kościelne.
       Wskutek zmian politycznych zajdą także nie
       bawem duże zmiany w stosunkach kościelnych.
       Śląsk Cieszyński należał od najdawniejszych cza
       sów do djecezji wrocławskiej. Obecnie, gdy
       część ziemi Cieszyńskiej w eszła w obszar pań
       stwa polskiego i zawarty został konkordat mię
       dzy rządem polskim a kurją rzymską, utworzona
       zostanie osobna diecezja śląska, do której także
       włączone zostanie Księstwo Cieszyńskie, to jest
       ta jego część wcielona do Polski. Chwilowo jesz
       cze istnieje w Cieszynie Generalny Wikarjat,
       podlegający księciu biskupowi wrocławskiemu,
       .istniejący od r. 1770, jako owoc zmian politycz
       nych, dokonanych przez króla pruskiego Fryde
       ryka przez zabór przeważnej części Śląska.
       Habsburgowie domagali się osobnego konsystorza
       .w austr. części djecezji wrocławskiej, co się im
       jednak tylko w części udało, bo biskupi w roc
       ław scy stale się wszelkim usiłowaniom i dąże
       niom, skierowanym do pełnej jurisdykcji Gene
       ralnych Wikarjuszów sprzeciwiali i znaleźli jak
       się zdaje, poparcie na dworze pruskim. Od 1770
       aż do dnia dzisiejszego było 10 Generalnych W i
       karjuszów, z których niejeden okazał się przyja
       cielem ludności polskiej a kilku z nich przede-
       wszystkiem ks. Mateusz Opolski rodem z W odzi
       sławia, całkiem otwarcie popierał sprawę polską,
       zakładając szkoły polskie i zaprowadzając w cze
       skich wykład polski. On to w 1845 r. założył dla
       polskich teologów w Ołomuńcu bibliotekę pol
       ską, która dotąd w Cieszynie istnieje i popierał
       ruch narodowy, nakłaniając duchownych i nau
       czycieli do wstępowania na członków „Biblioteki
       polskiej dla ludu kraju Cieszyńskiego“, założonej
       w 1849 r. w Cieszynie.
       Życie kościelne rozwinęło się na Śląsku Cie
       szyńskim już w średniowieczu dosyć bujnie. W
       r. 1447 było już 50 parafij, posiadających z bar
       dzo małymi wyjątkami kościoły drewniane, oto
       czone pasiekami i otulone lipami, by pracowite
       pszczółki miały bliski pożytek. Podczas refor
       macji był Śląsk Cieszyński prawie zupełnie pro
       testancki, lecz po śmierci ostatniej księżnej Cie
       szyńskiej Elżbiety Lukrecji, zmarłej w 1653 roku
       Habsburgowie odebrali kościoły protestantom a
       oddali je napowrót katolikom. Jedna trzecia lud
       ności pozostała jednak protestancką aż do na
       szych czasów.
       Część polska- Cieszyna liczy obecnie trzy
       klasztory, mianowicie: klasztor Braci Miłosier
       nych, klasztor Elżbietanek i klasztor Boromeu-
       szek. W Czeskim Cieszynie znajduje się klasztor
       0 0 . Jezuitów
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 22.01.23, 22:16
       Ruch narodowy. — Zasłużeni pracownicy.
       Mimo czeskiego urzędowania trwającego ca
       łe wieki i mimo czeskiego śpiewu w kościołach
       i czeskich książek w szkołach, utrzymała się na
       rodowość polska w dosyć czystym stanie aż do
       najnowszych czasów. Oderwana od Polski fak
       tycznie już w XII w. nie posiadała ona świado
       mości polskiej aż do połow y XIX wieku. Pierw
       si, którzy zaczęli budzić wśród niej ducha naro
       dowego byli księża katoliccy z ks. Mateuszem
       Opolskim na czele. Paw eł Stalmach, którego się
       zazwyczaj uważa za pierwszego budziciela pol
       skości w Księstwie Cieszyńskim, nie był nim
       w rzeczywistości, lecz ponieważ zaczął w ydaw ać
       pierwsze pismo polskie, najprzód „Tygodnik Cie
       szyński“ zamieniony później w „Gwiazdkę Cie
       szyńską“, w ięc się mu nie co do czasu lecz co
       do dokonanej dla ludu polskiego pracy pierwszeń
       stwo należy. W tej pracy uświadamiającej ode
       grał wielką rolę ks. Antoni Janusz, proboszcz
       w Zebrzydowicach przez wydanie w 1857 w iel
       kiego kancjonału katolickiego, który za jednym
       zamachem wym iótł książki czeskie z naszych ko
       ściołów i domów. W zestawieniu tego pomniko
       wego dzieła wziął udział także Karol Miarka, gdy
       jeszcze był nauczycielem i organistą w Pielgrzy-
       mowicach. Oprócz ks. Janusza pracowali bardzo
       gorliwie nad oświatą polskiej ludności katolickiej
       ks. P aw eł Matuszyński i ks. Jan Żmijka. Ostatni
       w ydał cały szereg doskonałych śpiewników i
       książek do nabożeństwa.
       Dobrym i gorliwym pracownikiem wśród
       ludności katolickiej był ks. Ignacy Św ieży, który
       już w 1873 r. założył towarzystwo wydawnicze
       pod tytułem „Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra
       dla ludu polskiego na Śląsku“. Istnieje ono do
       tąd i rozpowszechniło w ciągu półwieku przeszło
       pół miljona dobrych książek na Śląsku Cieszyń
       skim. Tenże ks. Św ieży wybrany został w la
       tach ośmdziesiątych posłem do sejmu śląskiego
       i do parlamentu austr., broniąc gorliwie i z wiel
       ką znajomością rzeczy praw ludności polskiej.
       Następcą ks. Świeżego i nie mniej od niego zna
       komitym przywódzcą katolickiego ludu polskiego
       w Cieszyńskiem jest od lat ks. Józef Londzin.
       Urodzony w roku 1863, ks. Londzin pracuje
       po wyświęceniu na kapłana (7. lipca 1890) w dusz
       pasterstwie w Międzyrzeczu i Cieszynie a rów
       nocześnie jako redaktor podtrzymuje w „Gwiazd
       ce Cieszyńskiej“ ducha narodowego, broni praw
       ludu, piętnuje nieustraszenie gw ałty w szechw ła
       dnego w ów czas bujającego hakatyzmu i zbiera
       składki na rozbudowę polskiego szkolnictwa,
       mianowicie na gimnazjum polskie w Cieszynie.
       To działanie naraża go na prześladowanie; prze
       ciwnicy usiłują skłonić biskupa djecezji, ks. kard.
       Koppa, ażeby go z Cieszyna w ysłał do jakiej da
       lekiej wioski. Jednakże usiłowania te pozostają
       bez skutku; sympatja i przywiązanie ludu do ks.
       Londzina są tak wielkie, że nie ośmielono się
       wystąpić przeciwko niemu
       W gimnazjum polskiem, zbudowanem głównie
       jego zabiegami, a otwartem 10. października 1895,
       obejmuje obowiązki katechety i profesora i spra
       wuje jako prawdziwy w ychow aw ca i duszpa
       sterz do maja 1907. Czasy te b yły pełne ogrom
       nego trudu i poświęcenia. Jako sekretarz „Ma
       cierzy Szkolnej“ miał zadanie zapewnić nowemu
       zakładowi, tymczasem prywatnemu, środki bytu.
       Dla biednych studentów organizuje przy Pol
       skiej Sodalicji Pań i Panien w Cieszynie tanią
       kuchnię a nadto zakłada towarzystw o humanitar-
       no - oświatowe: Opieka nad kształcącą się mło
       dzieżą katolicką „im. błog. Melchiora Grodziec-
       kiego“, aby zapewnić katolickiej młodzieży sto
       sowne, zdrowe umieszczenie, nadzór pedagogicz-
       ny i opiekę pozaszkolną, Nadzwyczajne jego za
       biegi doprowadziły w e wrześniu 1912 do otwar
       cia domu internackiego, zbudowanego w Bobrku.
       Równolegle z tem wszystkiem dokonuje ks.
       Londzin wielkiej pracy w tow arzystw ie oświa
       to wem: „Dziedzictwo bł. Sarkandra“. Od roku
       1904 jako skarbnik, tam umiejętnie kieruje finan
       sami towarzystwa, że w ciągu 13 lat sw ego urzę
       du doprowadza tow arzystw o do rozkwitu.
       Na polu politycznem czynny był ks. Londzin
       od pierwszej chwili publicznej swej pracy. W r.
       1907 zostaje wybrany z ramienia Związku ślą
       skich katolików posłem do parlamentu austriac
       kiego. Mandat ten piastuje aż do końca wielkiej
       wojny w r. 1918.
       Po wielkim przewrocie, w październiku 1918,
       razem z polskimi posłami innych obozów na Ślą
       sku stanął na czele Rady Narodowej, w której
       pracuje do utworzenia Komisji Rządowej. W
       styczniu 1919 otrzymał mandat poselski do Sejmu
       Konstytucyjnego, a 5. listopada 1922 do Sejmu
       warszawskiego.
       Obok tych prac znajduje się jeszcze czas,
       aby jako gruntowny znawca historji Śląska, za
       głębiać się w studjum dziejów Cieszyńskiego kra
       ju, zbierając z pietyzmem wszelkie pomniki i za
       bytki przeszłości, książki, druki, obrazy, meble,
       stroje, wogóle wszystko, co kiedyś przodkowie
       wytworzyli i co nam w spuściźnie po sobie zo
       stawili. Towarzystwo ludoznawcze, wspaniałe
       zbiory muzeum .śląskiego, skrzętnie nagromadzo
       ne i pilnie strzeżone, to świadectwo jego gorącej
       miłości do ziemi ojczystej, do ziemi piastowskiej,
       do jej przeszłości, — to pomnik jego szczerego
       przywiązania do ludu śląskiego, z którego w
       szedł, dla którego przez 40 przeszło lat działał,
       pracował i cierpiał.
       Tak to Stalmach, rozbudził ruch narodowy
       w ziemi cieszyńskiej, który wzrastał z każdym
       rokiem dzięki pomocnikom, jacy w jego duchu
       pracowali wśród katolików i ewangelików. Po
       stronie ewangelickiej pierwszymi pracownikami
       narodowymi byli Jerzy Cieńciała, pierwszy poseł
       polski do pari, austr. i później do sejmu śląskiego,
       jakoteż bracia pastor Franciszek Michejda i ad
       wokat dr. Jan Michejda. Ostatni był również jak
       ks. Św ieży posłem do sejmu śląskiego i do parla
       mentu austr. W szyscy oni pracowali sumiennie,
       by w yw alczyć polskiej ludności śląskiej lepszą
       przyszłość. Nie w szy scy jednak doczekali się
       tej upragnionej chwili.
       Nie jesteśmy w stanie naszkicować dokładny
       obraz ruchu narodowego, aniby też to nie było
       może wskazanem ze względu na brak miejsca, ale
       podnieść tu musimy wielkie znaczenie dla od
       rodzenia ziemi Cieszyńskiej założonej przez Stal
       macha w r. 1885 „Macierzy szkolnej“, od której
       w szystkie „Macierze“ w Polsce w zięły swoją
       nazwę. Ona to dopomogła do założenia w roku
       1895 prywatnego gimnazjum polskiego w Cieszy
       nie, które wydało dużo narodowej inteligencji, ona
       zakładała dziesiątki innych szkół i tern samem,
       położyła podwaliny pod odrodzenie Śląska Cie
       szyńskiego, co w następstwie doprowadziło do
       wcielenia przynajmniej części tegoż do wolnej i
       niepodległej Polski. Obecnie mamy dwie „Ma
       cierze szkolne“, jednę po stronie polskiej drugą
       po stronie czeskosłowackiej. Pierwsza zmieniła
       swój program, bo polska część kraju posiada do-
       stateczną ilość polskich szkół państwowych; zaj
       muje się więc obecnie pracą kulturalno - oświato
       wą, urządzając odczyty, przedstawienia, zakła
       dając czytelnie i biblioteki. Druga natomiast roz
       winęła szeroką działalność, zakładając i budując
       szkoły, by uratować przed wynarodowieniem
       ten odłam narodu polskiego, który jęczy pod za
       borem czeskim.
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 22.01.23, 22:18
       Obecnie ludność śląska doczekała się przy
       łączenia do wolnej i niepodległej Polski. Potrze
       ba jednak dalszej mozolnej pracy, bo jeszcze nie
       w szystko zrobione. Całe wieki trwająca nie
       wola w ycisnęła na ludzie śląskim swoje piętno,
       które nie da się zatrzeć w krótkim czasie. Pra
       cować trzeba sumiennie w dalszym ciągu nad
       drogim nam wszystkim ludem śląskim, przede-
       wszystkiem na polu kulturalno - oświatowem, aż
       stanie on na równi z najbardziej kulturalnymi na
       rodami. W tym celu potrzeba nam owych w y
       trawnych pracowników, którzyby stanęli obok
       starych i prowadzili nasz polski lud śląski na w y
       żyny religijności, moralności i prawdziwego, szcze
       rego patriotyzmu. Dotąd opiekował się nami Pan
       Bóg, wzbudzając jak w Starym Testamencie Moj
       żesza i proroków, by uczyli i prowadzili lud izrael
       ski, tak teraz Stalmacha i Miarkę, by ludowi ślą
       skiemu dopomagali do praw mu należnych. Prośmy
       go gorąco, by wzbudzał w dalszym ciągu nieu
       straszonych óbrońców, którzyby lud ten prowa
       dzili bez względu na to, czy się to możnym tego
       świata podoba. Dobro ludu powinno górować
       ponad wszystkiem
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.23, 14:01
       UROKLIWY PAŁAC W NIENADOWEJ - www.msn.com.pl - 23.01.2023
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.23, 19:24
       Kościół Najświętszej Panny Marji
       w Gietrzwałdzie na Warmji.
       Wieczorem d. 27 czerwca 1877 wacała Ju
       styna Szafrańska, trzynastoletnia dziewczyna,
       wraz z matką swoją z Gietrzwałdu, uradowana
       do domu, bo tego właśnie dnia złożyła egzamin
       z katechizmu i wkrótce już miała przystąpić
       razem z innemi dziećmi do pierwszej Komunji
       św. Minęły już plebanję, gdy Justyna zatrzy
       mała się w drodze, wpatrując się szeroko roz-
       wartemi oczyma w klon przy pleuanji stojący,
       bo na tym drzewie ujrzała dziwną jasność i
       jakby postać człowieka. Nadszedł na to ks.
       Pleban, a nie mogąc zrozumieć zadumania się
       dziecka, przyprowadził je bliżej do owego klo
       nu, a wówczas Justyna wskazała miejsce na
       drzewie mówiąc, że widzi tam piękną w bieli
       dziewicę z długiemi włosami, siedzącą na zło
       tem, perłami wyszytem, krześle. Ks. Pleban
       kazał je„ zmówić „Zdrowaś Marja“, i chciał
       ją odesłać do domu. Lecz Justyna opowia
       dała, że widzi jeszcze większą jasność, i dzie
       cię z nieba zstępujące, wreszcie dziewicę
       wraz z dziecięciem do nieba wstępującą; po
       czem widzenie znikło. Justyna była tern wi
       dzeniem nadzwyczaj wzruszoną i przestraszo
       ną. Wróciwszy do matki, opowiadała jej, że
       widziała pannę dziwnej piękności, w takim
       blasku, że wytrzymać nie mogła. „Chciałam
       uciekać, mówiła, a ruszyć się z miejsca nie
       mogłam, chciałam krzyczeć, a ust me zdołałam
       otworzyć“. Następnego dnia przy szła Justyna
       z polecenia ks. Plebana pod wieczór na to
       samo miejsce odmówić różaniec, a gdy przy
       końcu różańca zadzwoniono na „ Aniół Pań
       ski“, a nawet wcześniej, widziała Justyna
       podobnie jak poprzedniego dnia prześliczną
       dziewicę, a nad jej głową Aniołów, trzyma
       jących koronę i berło; powyżej zaś krzyż ja
       śniejący. Tożsamo powtarzało się dni na
       stępnych. Justyna z polecenia ks. pro
       boszcza zapytała się jaśniejącą Dziewicę,
       czegoby żądała i otrzymała odpowiedź: „Żą
       dam, abyście co dzień odmawiali różaniec“.
       Innym razem na pytanie, kim jest, prześliczna
       Dziewica odpowiedziała Justynie: „Jam jest
       Najśw. P. Marja Niepok. Poczęta
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.23, 19:25
       Kościół i cud. figura Matki Boskie;
       Bolesnej w Skrzetuszu.'
       W archidiecezji Poznańskiej, niedaleko
       miasta Piły, leży schludna i piękna wieś Skrze-
       tusz, której okazały, drzewami okolony ko
       ściół, widoczny z daleka na wszystkie strony,
       zdaje się królować nad całą tą okolicą. Da
       wniej, od niepamiętnych czasów, stał na tem
       miejscu ubogi drewniany, kościółek, którym
       się opiekował pleban miasta Wałcza. Dopiero
       kiedy w tem miejscu Najśw. Panna cudami
       zajaśniała, znalazł się i fundusz na utrzymanie
       dwóch kapłanów i ra okazała świątynia po
       wstała. Było to około r. 1575, kiedy heretycy,
       napadli na kościółek we wsi Chwadym, koło
       Tuczna, gdzie od dawnych czasów słynęła cu
       dami mała figura Matki Boskiej Bolesnej,
       i zrabowali złote i srebrne wota zdobiące cu
       downą figurę, samą zaś figurę do kałuży
       wrzucili. Niebawem jednak figura na wierzch
       wypłynęła, co widząc Matulik. garncarz z Pi
       ły, przylądkiem tamtędy przechodzący, świętą
       figurę z rąk heretyckich wykupił pod pozo
       rem, że ją zabierze dla dzieci swoich do za
       bawki. Wracając do domu, wstąpił do Rkrze-
       tusza; opowiedział co zaszło Katarzynie Ka-
       dujskiej i na jej prośby tę figurę dla kościoła
       Skrzetuskiego odstąpił. Kadujska trzymała ją
       z początku kilka dni u siebie, ale upomniana
       we śnie, a nadto widząc niezwykłą jasność
       bijącą ze świętego wizerunku Marji, opo
       wiedziała wszystko księdzu Benedyktowi, po
       czerń święty ten wizerunek uroczyście do
       Skrzetuskiego kościoła wniesiony został. Od
       owej chwili ten kościół słynąć począł na całą
       okolicę; niezliczonych bowiem łask doznawali
       timże wierni, pomocy Marji wzywający. W
       aktach parafjalnych przechowuje się pismo
       z r 1777 ze spisem łask rozmaitych doznanych
       w Skrzetuszu u Najśw. Panny. Roku 1660 ks.
       Wojciech Tholiboski, biskup poznański, pod
       czas wizyty kanonicznej powagą swą zatwier
       dził wiarogodność łask spisanych od r. 1605
       i stwierdzonych przysięgą, a ks. Stanisław
       Witwicki, również biskup pozn., skrzetuską
       figurę Najśw. Panny Marji za cudowną ogło
       sił w roku 1697
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.23, 19:27
       0 kościele i obrazie Matki Boskiej
       w Biechowb (Poznańsk.)
       We wschodniej części Województwa Po
       znańskiego leży bardzo dawna wieś, Biechowo,
       oddalona o półtorej niili od Wrześni. Po
       bożny lud spieszy chętnie do Biechowa,
       aby się ' tam oddań w opieko Najświętszej
       Bogarodzicy, przed jej ołtarzem, w parafjal
       nym kościele od niepamiętnych czasów łaska
       mi słynącym. Obraz ten, pięknie malowany
       na drzewie modrzewiowem, mieści się w wiel
       kim ołtarzu i przedstawia Najśw. Pannę z Bo
       ską Dzieciną na ręku, a ozdobiony jest srebrną
       sukienką i takiemiż koronkami. Pierwszy ko
       ściół w Biechowie postawili prawdopodobnie
       dziedzice tej wioski jeszcze w trzynastym
       wieku. W szesnastym wieku należała ona do
       Fampowskich, którzy, odstąpiwszy od katolic
       kiej wiary, kościół ten za panowania Zygmun
       ta Augusta obrócili na zbór, a dobra doń na
       leżące oddali rv ręce heretyków. Dopiero w
       siedemnastym wieku wrócił ten kościół do
       katolików ale tak zniszczony, że ówczesny
       proboszcz ks. Lasocki, zmuszony był go ro
       zebrać i nowy drewniany na jego miejsce po
       stawić. Poświęcił go w roku 1677 ks. Maciej
       Kurski, biskup sufragan Poznański. W ośm-
       na.stym wieku właścicielami Biechowa zostali
       Smarzewscy. Jeden z nich: Świętosław Sma-
       rzewski, kapłanem zostawszy, wstąpił do Zgro
       madzenia księży Filipinów, wystawił dla nich
       skromny klasztór z drzewa przy biechowskim
       kcściele i postarał się u władzy duchownej
       0 oddanie zarządu kościoła i parafji biechow-
       skiej członkom tegoż Zgromadzenia roku 1718.
       Późniejsi właściciele Biechowa: Franciszek
       Kowalski, a po śmierci tegoż Bieńkowski, wy
       stawili obecny murowany, okazały kościół
       1 klasztór, która to budowa w roku 1765 wy
       kończona została. Atoli w pięć lat później
       (1770) piorun uderzył w kościół, spali! dach
       i mury jego nadwyrężył. Wówczas 00. Fili
       pini ze składeK pobożnych odbudowali kościół
       i klasztór. Opuścili oni tę parafję r. 1803
       i biechowska parafja przeszła ponownie w ręce
       świeckich proboszczów.
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.23, 19:29
       Najśw. Maria Panua Niepokal. Poczęta
       ad Cadowncgo Medalika, w Paryżu.
       Katarzyna Laburé, Siostra Miłosierdzia ze
       zgromadzenia św. Wincentego à Paulo, ujrzała
       dnia 27 listopada 1830 roku w Paryżu, wśród
       wieczornego rozmyślania, Najśw. Marję Pannę-
       wj postawie stojącej, odzianą w szatę białą,
       zapiętą u szyi, z wąskiemi rękawami. Na pal
       cach rąk Jej zwróconych ku ziemi, zjawiły
       się nagle kosztowne i drogiemi kamieniami
       wysadzane pierścienie, z których nadzwyczaj
       jasne wychodziły promienie. „Te promienie,
       które widzisz, mówiła Najśw. Marja Panna,
       są symbolem łask, jakie zlewam na tych, któ
       rzy mnie o nie proszą“. Dalej otaczał Najśw.
       Pannę pas, na którym znajdował się napis
       złctemi literami: „O Marjo bez grzechu po
       częta, módl się za nami, którzy się do T'icbic
       uciekamy“ . Potem usłyszała głos mówiący do
       niej: „Postaraj się o wybicie medalika we
       dług tego wzoru; wszyscy, którzy go będą no
       sili, dostąpią wielkich łask, szczególniej, je
       żeli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we
       mnie ufają, wielu łaskami obdarzę“. Nagle
       obraz się obrócił; na odwrotnej stronie ujrzała
       literę M. z krzyżem w środku, a pod literą M.
       Serce Jezusa otoczone cierniow ą koroną i Ser
       ce Marji przeszyte mieczem. Taki też medal
       wybito za zezwoleniem ks. arcybiskupa Pa
       ryskiego r. 1832. Było to wyborne przygoto
       wanie do ogłoszenia dogmatu o Niepokal.
       Pocz. Najśw. Mařji Panny, podobnie jak ob
       jawienie się Najśw. Marji Panny w Lourdes
       i słowa Jej: „Jam jest Niepokalane Poczę
       cie“, są niebieskiem zatwierdzeniem tego, co
       namiestnik Chrystusa na ziemi, Pius IX, za
       dogmat ogłosił. Statua Najśw. Marji Panny,
       Matki łaski Bożej, ukoronowaną została w ka
       plicy domu macierzyńskiego Sióstr miłosier
       dzia w miejscu objawień w Paryżu dnia 26-go
       lipca 1897 r. O tę koronację prosił Generał
       Księży Misjoi arzy i Sióstr Miłosierdzia, a Oj
       ciec sw najłaskawiej na nią zezwolił. Koro
       nacji obrazu, w imieniu Ojca św., dokonał
       kardynał Kii har
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.23, 19:30
       Cudowny obraz Najśw. Marji Panny
       w kościele 00. Franciszk. w Przemyślu.
       Ks. biskup Henryk Mora wystawił 00.
       Franciszkanom w Przemyślu około r. 1236
       drewniany kościółek, który później pożar
       zniszczył. 00. Franciszkanie wystawili sobie
       następnie inny mały kościółek, ale i ten
       z końcem 18-go wieku chylił się ku upadkowi.
       Wówczas zabrał się do budowy okazałej świą
       tyni 0. Grzegorz Ostrowski, który przez 47
       lat był gwardjanem. Tenże sprzedał należący
       do klasztoru folwark i te pieniądze obrócił na
       budowę nowej świątyni.
       Równe cześnie z budową kościoła zaczęto
       się starać o koronację obrazu Najśw. Panny,
       który w dawnym kościele łaskami słynął.
       Znaleziono bowiem księgę od stu lat zagu
       biony, w której spisanych było bardzo wiele
       łask i cudów przed tym obrazem doznanych.
       I tak w r. 1659 o nieszpornej godzinie w ok
       tawie Bożego Ciała, doznawał lud garnący się
       przed tym obrazem wiele łask w różnych swo
       ich potrzebach. 0 tejże chwili nieszpornej
       Dzieciątko Jezus odwróciło się od Najśw.
       Panny, co zaprzysiężeni świadkowie stwierdzili.
       Lud wierny począł się z nową gorliwością
       uciekać do Najśw. Panny cudownej w kościele
       00. Franciszkanów i nowych tu łask dozna
       wał. Zwłaszcza Sebastjan Morski, łowczy
       czarnogrodzki, zachorowawszy śmiertelnie, gdy
       już wszelką ziemską nadzieję zdrowia i życia
       utracił, ofiarował się tutaj Najśw. Pannie
       i wkrótce przyszedł do zdrowia. Z wdzięczno
       ści za cudownie otrzymane zdrowie począł się
       starać o koronację cudownego obrazu. Gor
       liwość jego nadspodziewanie pomyślny miała
       skutek. Już r. 1760 administrator diecezji ks.
       Mikołaj Antoni Sikorski, wydał odezwę do du
       chowieństwa i ludu, stwierdzając, jako obraz
       Najśw. Panny w kościele 00. Franciszkanów
       jest słynny cudami; a w pięć lat później pa
       pież Klemens XIII zezwolił na jego koronację.
       Kapituła Watykańska ofiarowała szczero-
       ZiOte korony. Koronacja jednak przyszła do
       skutku dopiero r. 1777, kiedy budowa nowego
       kościoła ukończoną została
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.23, 19:31
       Kościół i cudowny obraz Hafśw.
       Panny w Łopatynie.
       W północno wschodniej części Galicji, nie
       daleko Brodów, leży wioska Łooatyn, sławna
       cudownym obrazem Najśw. Marji Panny. Jest-
       tp kopja; cudownego obrazu Najśw. Panny z
       Częstochowy, którą' stamtąd przywiózł Maciej
       Niestojemski, cześnik Ciechanowski, r. 1754.
       Umieścił on go najpierw w Rytkowie, we wła
       snym-domu, gdzie od samego początku cud"
       mi słynął. Tymczasem po dwakroć zgorzał
       cały dwór Rytl owski, wyjąwszy pokoju, w
       którym się obraz cudowny znajdował; co no
       wym było dowodem cudowności jego. Z tej więc
       przyczyny przeniesiono święty ten obraz dn.a
       5 lipcj r. 1756 uo Łopatyna i umieszczono go
       najpierw w kaplicy pałacu Mniszchów, a na
       stępnie w kościele farnyin, gdyż kościół ten
       we śnie objawionym został jako miejsce -z
       nieba przeznaczone dla cudownego obrazu.
       Fundacja tego kościoła należy do najdawniej
       szych w Police. Fundował go r. 1414 Ziemio-
       wit, książę Mazowiecki i Ruski, przywilejem
       drnym w Bełzie, we środę pc Wiełkiejnocy.
       Potwierdził ją później król Stefan Batory w
       Toruniu r. 1576. Dzisiejszy zaś kościół nieda
       wno murowany, poświęconym został pod we
       zwaniem ■ Niepok. Pocz. Najśw. Panny i 1898.
       Umieszczono tedy cudowny obraz w wielkim
       ołta Tzu, ale, skoro coraz liczniejsze cuda co
       raz liczniej ize także rzesze ściągały do Łópa-
       tyna. władza duchowna, obawiając się. jakiej
       zdrady szatańskiej (który według nauki Apo
       stoła św. zwykł się także przemieniać w Anio
       ła światłości), zamknęła i zapieczętowała do
       czaru cudowny obraz. Dopiero po przeprowa
       dzeniu duchownej komisji, która przeszło 30
       zaprzysiężonych świadków przesłuchała, i li
       czne cuda za prawdziwe uznała, ' arcybiskup
       lwowski ks. Władysław Aleksander Łubieński,,
       zatwierdził nabożeństwo do tegoż obrazu, o-
       głosiwszy go za cudowny dnia 22 lutego roku
       1750.' Wówczas śród serdecznej uroczystości
       i powszechnej radości odsłonięto ku czci pu
       blicznej cudowny obraz, i odtąd nowym stru -
       mieniem spływać poczęły na wierny lud łaski
       i błogosławieństwa zawsze miłosiernej Marji
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.23, 20:13
       TAK ZMIENIAŁ SIĘ ZAMEK 🏰 W RABSZTYNIE - www.msn.com.pl - 23.01.2023
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 25.01.23, 15:32
       STANISŁAWÓW MIASTO NA GRANICY ORLICH GNIAZD
       Któż o tym myśli i kto o tym pamięta,
       że słowo “Kresy” wciąż jest zdolne w tysią
       cach Polaków budzić niezwykłe i silne wzru
       szenia, wywołujące u niejednego wiele wspo
       mnień. Tradycje stanowią wielki i uderzają
       cy bogactwem rozdział w dziejach polskiego
       życia zbiorowego i w historii kultury polskiej.
       Kresy są jakby knieją, w której natura, czło
       wiek i czas zapisali swe znaki, a dotyczą by
       łych wschodnich obszarów polskiej państwo
       wości .
       Damą Tarnopola był kościół dominikański,
       ifundowany »r 1749 r. przez hetmana Józefa Po
       nickiego, kryjący ir sobie wspaniały grób fup-
       latoru. Dziś służyjako cerkiew prawosławna.
       Ekspatrianci ze Stanisławowa
       >r drodze na Ziemie Odzyskane 1945
       MIASTO WOJEWÓDZKIE STANI
       SŁAWÓW: znajduje się na podgórzu Kar
       pat założone w 1661 roku przez Andrzeja
       Potockiego na miejscu wsi Zabłotowo. i na
       zwane na cześć Jego syna, który zginął w
       odsieczy wiedeńskiej. Do 1939 roku zamiesz
       kały przez większość Polaków, Ukraińców i
       Żydów, oraz duże skupisko Ormian. W przy
       szłości ośrodek rzemiosła i handlu. Lata woj
       ny przyniosły miastu wielkie zniszczenie,
       przede wszystkim podczas okupa
       cji sowieckiej, odbyły się masowe
       deportacje ludności w głąb ZSRR.
       Podczas okupacji niemieckiej nastą
       pił pogrom ludności żydowskiej, nie
       oszczędzano Polaków i Ukraińców.
       Pozostałe zabytki z okresu
       świetności miasta to kościół i klasz
       tor Trynitarzy (wiek XVII), synago
       ga, planty na terenie dawnych for
       tyfikacji, pomnik Adama Mickiewi
       cza,ratusz z kramami i wiele innych
       budowli. Najpiękniejszym zabyt
       kiem Stanisławowa był prześliczny
       kościół Kolegiacki, ten w którym
       przed obrazem św. Sebastian modlił
       się często jezuita F.Karpiński. Sławę jednak
       tego kościoła ugruntowało to, że z pisarskiej
       woli Henryka Sienkiewicza pochowany w nim
       został uroczyście najwspanialszy literacki
       rycerz Rzeczpospolitej, pan Michał Wołody
       jowski. Niosły się przez nawę tej świątyni sło
       wa “Panie pułkowniku Wołodyjowski LA
       RUM GRAJĄ !”
       Dzisiaj to miasto, gdzie wkład pracy
       Polaków byl bardzo znaczący, nazywa się
       Iwan-Frankiwski zamieszkuje 250 tys. miesz
       kańców: Ukraińcy.Rosjanie i kilkanaście ro-
       dżin polskich.
       Przemysł, to maszynowy-metalowy-chc-
       miczny, produkcja cementu, środków trans
       portowych, meblarstwo. Ogólnie handel roz
       kwitły, trzy wyższe szkoły. Ruiny zamku Po
       tockich z XVII w.
       Wędrując po dawnych polskich kresach
       z pełną świadomością ich głębokiego zako
       twiczenia w polskiej przeszłości, z niezaprze
       czalnym prawem do nostalgii po utraconych
       terenach, trzeba zdać sobie sprawę, że jest to
       podróż po Ukrainie czy Białorusi.
       Prawdąjest, że miliony kropel polskiej
       pracy twórczej pozostawiono na kresach.
       Zostały one dla Polski zaprzepaszczone.
       Grób Maurycego Gosiawskiego
       »»’ Stanisławowie stan obecny.
       mnóstwo owoców tej pracy poszło w niwecz,
       zaś z ocalałych Polska nie korzysta. Ale w
       polskim dziedzictwie na zawsze też zostanie
       pamięć, iż tam gdzieś, na ziemiach które zwa
       no "Kresami" mieszkają i pracują ludzie bli
       scy nam Polakom mimo że w przeszłości róż
       nie to bywało.
       Wspomnienie o mieście miłym każde
       mu Polakowi zakończę słowem pisarza ukra
       ińskiego Tarasa Szewczenki!
       Bratulyś z. wolnymy łachamy.
       Paszałyś wolnymy stepamy-
       Podaj że raku kozakowi
       / serce czysteje podaj !
       I znowu Imenem Chrystusowym
       My onowym nasz tychyj raj
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 25.01.23, 15:38
       W letniej urlopowej porze przepełnione pociągi dalekobieżne i podmiejskie wiozły spragnio
       nych odpoczynku mieszczuchów na tak zwane “wywczasy” w kierunku majaczących na horyzoncie
       iór. Tubylcza i wakacyjna młodzież, a także wtajemniczeni w hecę dorośli, gromadzili się na dworcach
       poczynając od wypoczynkowej miejscowości Dora, kojarzącej się z damskim imieniem i urządzali
       towo przybyłym niecodzienne powitanie.
       Gdy tylko zdyszana wspinaczką pod góry lokomotywa zatrzymała się sapiąc astmatycznie i
       plując dymem na wspaniałość natury, -wzdłuż torów rozlegały się chóralnie i rytmicznie skandowane
       pkrzyki, egzotyczne i szokujące dla przybyszów z poza 1 łuculszczyzny. “HULESd 1U-LES.HULE-ES"
       przntiało to dziwne powitanie, a góry oddawały wołanie zwielokrotnionym echem, od Dory po Woroch-
       ę, poprzez Jaremcze, Mikuliczyn,Tatarów'. Trzeba było znać miejscowe zwyczaje,nie huculskie wręcz,
       iżeby orientować się w niuansach letnich zabaw nudzących się pod chmurami “letników”.
       A wzięło się to stąd, jak głosiła anegdota przekazywana z ust do ust, że przed laty pewna Berta
       :zy inna Salcia pochodząca z zamożnej, prawdopodobnie kupieckiej branży, wybrała się na letnisko w
       Carpaty wraz z mężem Hulesem i mnóstwem waliz i kufrów. U kresu podróży mąż o dziwacznym
       mieniu zaw ieruszył się wśród tłumu podróżnych i mnóstwa bagaży, toteż przerażona dzikością gór
       nałżonka, poczęła nawoły wać potężnym głosem swego zgubionego Hulesa. Takim to sposobem okrzyk
       ‘HULES” przeszedł do tradycji tamtycli stron i tamtych międzywojennych czasów.
       Podobną rozrywkę skonstruowaną na zasadzie powyższej historii wymyśliła młodzież, męska
       lojeżdżająca z terenu województwa do szkół średnich i gimnazjów w Stanisławowie. Gdzieś na trasie
       ‘kolei żelaznej”, pomiędzy Stanisławowem a Nadworną, chyba w Tyśmienicy, -złota młodzież zazna-
       :zyła wrzawę wykrzykując celowo niegramatycznie tajemnicze słowa: "kto strzylał, kto strzylał !”.
       ,Vtedy machający chorągiewką konduktor wpadał z impetem do wagonu by poszukiwać wśród prze-
       Iziałów nieuchwytnych, bo solidarnych sprawców. Okrzyki były oczywiście kierowane pod jego adre-
       em. a on przecież był ważną personą w służbie państwowej.
       Cała ta draka zaczęła się następująco. Młodzieńcom sfrustrowanym najpierw długimi lekcjami,
       i także uciążliwością dojeżdżania, - dłużyła się podróż. Gdy po lekcji muzycznej mieli przy sobie
       nstrumenty, wtedy urządzali w pociągu wielkie granie. Innym razem dla zabicia czasu strzelali na po-
       tojach z korkowców. Wówczas przybiegał wspominanyjuż konduktor cały w nerwach, krzycząc histe-
       ycznie: "kto strzylał ?!" Konduktor był służbistą, a na metalowych tabliczkach oprócz takich sloganów
       ak "nie wychylać się przez okno”, w każdym wagonie było ostrzeżenie oznajmiające wszem i wobec,
       :e w pociągu zabrania się przewożenia broni i materiałów wybuchowych. A tutaj taki skandal!
       Kiedy do uszu jednego z szanujących prawo ojców dotarła hiobowa wieść o tym, jak to synalko-
       vie zabawiają się w drodze powrotnej z przybytków wiedzy, oznajmił uroczyście synowi Aleksandro-
       vi, że za karę nie pojedzie z rodzicami i rodzeństwem na Święta Bożego Narodzenia do wujostwa w
       ;óry. 1 tak się stało. Gdy po podróży saniami rodzina dotarła poprzez śniegi i zawieję do odciętego
       ńemalże od świata Delatyna zasiadła z nabożeństwem do Wigilii, a rozżalona siostra pochlipywała
       ikradkiem ze współczucia, nagle stanął w progu on sam, oblodzony, lecz z miną zwycięzcy. Nie od
       larady nosił przecież imię Aleksandra Wielkiego, króla Macedonii.
       Zmaterializował się w ciepłym mieszkaniu ubrany nie w zimowy płaszcz gimnazjalny, lecz w
       esionkę. nowe półbuty i.... w kapelusz. Zanim wyplątał się z tych cywilnych atry butów dorosłości, na
       todłodze powstała kałuża. Pokonał przecież kilkanaście kilometrów niesamowicie uciążliwej drogi po
       o, by nie być odsuniętym w tak wielkie św ięto od rodziny i ...suto zastawionego stołu.
       Udobruchany ojciec nie zabierał głosu "na temat", a wszyscy pozostali piali z podziwu i za liwy
      • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 25.01.23, 15:50
       Na lewym brzegu Opawicy, na północny zachód od Opawy położona jest, na pruskim Górnym
       iląskti, urodzajna ziemia głubczycka, była własność czeskich królów. Ludność niemiecka nazywa je
       JBŚ1C lub LIŚV1C. Jest to bardzo urocze miasteczko. W parku zobaczysz pomniki pruskich zwy
       cięstw z lat 1864,1866,1870-71. Pięknie zbudowani ludzie patrzą na ciebie słowiańskimi oczyma,
       choć już zapomnieli czeskiej mowy. W Głubczycach mają gimnazjum, seminarium nauczycielskie,
       sielką fabrykę wyrobów bawełnianych i in. Ziemia głubczycka jest bardzo urodzajna, a nawet uwa
       lana za najbardziej żyzną na Górnym Śląsku. Była częścią opawszczyzny, a władali nią opawscy
       esiążęta z rodu czeskich Przemyślidów. Miasto było najbardziej znane za panowania naszego sław-
       lego Przemyśla Ottokara 11 *1 , który się dobrze doń odnosił. W roku 1265 podarował miastu wielki
       as (3930 magdeburskich mórg -) i dodał do tego jeszcze wiele przywilejów. Pozwolił również, aby
       'amiast orła mieli w herbie czeskiego Iwa. Z wdzięczności miasto nazwało jedną z ule - ul. Ottokara
       Ottokarstrasse) a inną "Kunigundenstrasse", a także postawiło królowi pomnik.
       Wdowa po królu Ottokarze - Kunegunda 5 poleciła wybudować w Głubczycach kamienny ko
       ściół z dwoma wieżami. Za panowania kolejnych książąt opawskich z rodu Przemyślidów miasto i
       rkolica rozkw itały, a za władzy Mikołaja III 4 miało już osobne sądy, które jednak po jego śmierci
       'ostały podporządkowane ziemskiemu prawu opawskiemu. Po Mikołaju III panował na ziemi głub-
       ;zyckiej Przemko (1394-1433), za którego przeniknęła tam nauka mistrza Jana Husa, ale mieszcza-
       lie głubczyccy nie byli jego czcicielami; w roku 1426 husyci dotarli pod bramy miejskie, jednak nie
       'dobywszy ich odeszli, niszcząc okoliczne dobra. W roku 1431 znów wojsko husyckie próbowało
       ar/ez siedem godzin zdobyć miasto, po raz w'tómy bezskutecznie. W 1433 r. Bolesław - ostatni
       <siązę głubczycki Jan Pobożny. Król Maciej Korw in ogłosił więc ziemię głubczycka lennem obuma
       rłym, złączył ją nierozerwalnie z Krnowem. z którym od tej pory' dzieliła losy.
       Starzy mieszkańcy tej ziemi byli Czechami, czy raczej, jak sami sobie określali Morawianami,
       lednak nie było to tak zawsze; zwłaszcza za panowania królów pruskich (od r. 1742) teren ten powoli
       ulegał zniemczaniu i pozostały w końcu już tylko trzy wysepki, a mianowicie koło Branic, Baborowa
       i Nasiedla, ukryte przed germanizacją.
       Za pruskim spisem ludności z roku 1910, Robert Hofrichter, autor książki pod tytułem “Ge-
       schichtliches der einzelnen Ortschaften des Kreises Leobschutz” (Verlag von Max Engel, 1914, s.
       560-564) podaje następujące liczby dotyczące liczb Słowian to znaczy Morawian i Polaków ze
       Sutkowa i Tlustomostów a pozostających w gminach morawskich:
       zakładano "Gazetę Katolicką” dla pruskich Morawian, nie wziął udziału w tej akcji żaden ksiądz
       głubczycki, a prenumeratorów było tylko kilku. Napotykamy na dalsze wyjaśnienia sprawy ustana
       wiania wikariusza generalnego tej części archidiecezji w Prusach z rejonu glubczyckiego, a nie hul-
       czyńskiego (Sterz. Maiss, Nathan); pod naciskiem władz byli wybierani tacy, którzy nie byli przyja
       ciółmi morawskiego ruchu, ale zapalonymi czcicielami panującego systemu. Tym właśnie można
       częściowo tłumaczyć obojętny stosunek w obec języka morawskiego u większości tamtejszego du
       chowieństwa.
       Przy zawieraniu pokoju wersalskiego ustanowiono, że Głubczyckie bez miasta Głubczyc i jego
       niemieckich okolic przypadnie państw u czeskiemu jeśli plebiscyt rozstrzygnie, że cały Górny Śląsk za
       mieszkany przez Polaków zostanie w łączony do Polski. Plebiscyt, dzięki wrogiej i groźnej agitacji Niem
       ców. mających w rękach silną władzę, wypadl dla Polaków i dla nas niepomyślnie. Polacy dostali z
       Górnego Śląska tylko województwo katowickie i całe opolskie, a bytomskie zostało Niemcom. Urodzaj
       na ziemia głubczycka, niegdyś należąca do korony czeskiej, nie została nam zwrócona, a 23 osady, w
       których mówiło się po morawsku i częściowo po polsku zostały w ostrych szponach pruskiego orła. Z
       tych 23 miejscowości - 22 należały od pradawna do archidiecezji ołomunieckiej (liczba Morawian we
       dług spisu z roku 1910 - 9624) i odłączonych rozporządzeniem komisji granicznej od Elulczyńskiego - 7,
       zatem razem 30 miejscowości z 17848 Morawianami zostało pod pruskim panowaniem.
       Jak “szybko i łatwo” pruski spis ludności ( 1925 ) “zgubił” tych Morawian (niech im Pan Bóg
       da jeszcze długie życie) z ksiąg urzędowych: tak. jak został wyrzucony przed 10-12 laty język mo
       rawski z 10 kościołów głubczyckich na prośbę tam obecnych delegacji i kościelnych komitetów. Za
       czasów zawieruchy wojennej i powojennej nikt tego w Opawie nie zauważył (choć mają do pierw
       szych gospodarstw głubczyckich zaledwie 1 godziny), ani w Ołomuńcu, tym bardziej w Pradze i
       dopiero tamtejsza inteligencja, zorientowana propolsko, zwróciła uwagę opinii czeskiej i polskiej na
       to bezprawie. Ci właśnie inteligenci (w liczbie 9) utworzyli 12 IV 1927 roku "Związek inteligencji
       słowiańskiej ziemi głubczyckiej na Śląsku pruskim", którego zadaniem była obrona praw ludu sło
       wiańskiego w Głubczyckiem. Pierwszym prezesem został wybrany zapalony Słow ianin - Jan Kozel-
       ka, proboszcz z Małej Dąbrówki koło Katowic. Urodził się w Baborowie, młodość spędził w Jaronio-
       wie. studiował na Uniwersytecie we Wrocławiu. Jako kapłan spędził dwa lata (1898-1900) w Brani
       cach u proboszcza .1. Nathana, ówczesnego wikariusza generalnego (mającego przekonania, że Mo
       rawianom będzie lepiej, kiedy się zgermanizują). Stąd trafił do Hulczyna i tu wszedł w konflikt z
       urzędnikami szkolnymi, gdy okazało się,że korzysta z czeskich broszur "Krótkie wskazówki do spo
       wiedzi św." przy przygotowaniu do tego sakramentu. Inspektor regionalny i rada rządowa z Opola
       znalazła te "eorpora delicti" i zgłoszono przewinienie kapłana ówczesnemu wikariuszowi generalne
       mu w Kietrzu Sterzowi. fen przywołał do siebie “winowajcę” i zagrzmiał mu: "Wir wissen, dass sie
       slawisch gesinnt sind. Die Regierung wird sie ganz unterbuttern. Bei uns konnen się auf Anstellung
       ais Pfarrer nicht mehr rechnen”, to jest - wiemy, że jest ksiądz. Słowianinem - u nas nie może ksiądz
       zostać proboszczem. Toteż nie pozostało mu nic innego, niż znaleźć sobie miejsce proboszcza mię
       dzy ludem polskim, pomimo to jednak miłość do ludu morawskiego utkwiła mu głęboko w sercu.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 22:58
      Stefanów – część wsi Kąty w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:01
      Stefanów – kolonia w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim, w gminie Cyców. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do ówczesnego województwa chełmskiego.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:05
      Stefanów – część miasta Góry Kalwarii (SIMC 0920350), w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim. Leży w południowej części miasta, przy drodze na Czersk, w widłach ulic Grójeckiej i Wojska Polskiego.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:06
      W latach 1867–1948 w gminie Kąty w powiecie grójeckim. 20 października 1933 utworzono gromadę Marjanki w granicach gminy Kąty, składającą się z wsi Marjanki i wsi Stefanów
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:07
      29 listopada 1948 gromadę Marianki (Marianki i Stefanów) wyłączono z gminy Kąty i włączono do Góra Kalwarii
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:10
      W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego. 15 lutego 2002 będące dotychczasową częścią wsi Budki zostały zlikwidowane jako osobna miejscowość
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:12
      Budki – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:14
      Budki (niem. Buttken) – osada w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:16
      Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od pruskiego imienia Buteko albo Butko. Jednakże musiałaby ta nazwa geograficzna funkcjonować od dłuższego czasu i wydzielenie majątku w 1873 r. musiałoby nastąpić przy od dawna funkcjonującej nazwie Budki. 12 listopada 1946 r. nadano miejscowości polską nazwę Budki
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:18
      W 1933 r. w miejscowości mieszkały 272 osoby, a w 1939 r.– 280 osób. W 1938 r. w Budkach, razem z Drozdowem i folwarkiem Winkowem, znanym też pod nazwą Nowe Drozdowo (niem. Salzwedel), mieszkały 272 osoby. W miejscowości działała w tym czasie jednoklasowa szkoła, do której w 1935 r. uczęszczało 29 uczniów
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 19.12.22, 23:19
      Na niemieckiej mapie z początku XX w. osada składała się z jednego gospodarstwa składającego się z trzech budynków i sadu oraz trzech budynków wzdłuż drogi, ze wskazaniem, że zamieszkiwana jest miejscowość przez 77 osób
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 13:25
      STARTUJĄ FERIE ZIMOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM - Radio Katowice - 14.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 14:21
      TEN PAŁACYK W CZĘSTOCHOWIE BYŁ RUINĄ -www.msn.com.pl - 14.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 14:34
      NAJDZIWNIEJSZE NAZWY MIEJSCOWOŚCI - www.msn.com.pl - 14.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 15:36
      KRAKÓW. SEKRETY HOTELU FORUM - www.msn.com.pl - 14.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 15:57
      BAŚNIOWY LAS W WIELKOPOLSCE - www.msn.com.pl - 14.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 16:03
      NOWY SĄCZ NA STAREJ FOTOGRAFII - www.msn.com.pl - 14.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 14.01.23, 17:46
      MIAŁ BYĆ GROBOWIEC, JEST KAPLICA - www.msn.com.pl - 14.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 15.01.23, 14:40
      JASNA GÓRA OBCHODZI DZIŚ SWOJE ŚWIĘTO - Radio Katowice - 15.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 16.01.23, 22:49
      HISTORYCZNY SPACER PO STARYM MIEŚCIE W GŁOGOWIE - www.msn.com.pl - 16.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 16.01.23, 23:03
      DWÓR W BRZEŚCIACH NIEDALEKO WARSZAWY ZABYTKIEM - www.msn.com.pl - 16.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 28.01.23, 18:58
      DZIWNE LOSY RYNKU W BYTOMIU - www.msn.com.pl - 28.01.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 19:06
      KRAINA SZCZĘŚLIWOŚCI W SAMYM ŚRODKU POLSKI - www.msn.com.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 19:13
      DOLNOŚLĄSKIE. WIEŚ NA DNIE JEZIORA - www.msn.com.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 19:21
      TAKIE BYŁY KIELCE - www.msn.com.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 19:27
      MIEJSCA KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ W PODLASKIEM - www.msn.com.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 19:50
      MIĘDZY TAJEMNICAMI - www.tvp.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 20:04
      TAJEMNICA ZATOPIONYCH DZWONÓW - www.msn.com.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 21:40
      WIEŻA WODNA W ORZESZU STAŁA SIĘ ZABYTKIEM - www.slazag - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 22:46
      HISTORYCZNE ODKRYCIE W ŻORACH -www.msn.com.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 05.02.23, 23:03
      PERŁY DOLNEGO ŚLĄSKA - www.msn.com.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 06.02.23, 00:33
      TAJEMNICZA ŚLĘŻA. TO ŚWIĘTA GÓRA SŁOWIAN - www.msn.com.pl - 05.02.2023
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 06.02.23, 22:07
      Wraz z Cystersami do Rud dotarł obraz, którego znaczenie - dla mieszkańców tego regionu, a nawet bardzo odległych miejsc-■ stało się ogromne. Cystersi otrzymali ten obraz w Krakowie w 1228 r. od księżęt Władysława i Kazimierza. Gdy wieść o szczególnie wysłuchiwanych modlitwach za wstawiennictwem Maryi rozeszła się, do Rud cięgnęli pielgrzymi z różnych stron. Niestety, w 1810 r. król pruski wydal dekret o kasacji zakonów, którego egzekwowanie nie ominęło także rudzkich Cystersów. Niewiele później wydano dekret zabraniający pielgrzymowania.
     • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 06.02.23, 22:16
      Położony w północno-zachodniej części nowo powstałej diecezji gliwickiej Lubliniec był największy radości;; dzieciństwa i wczesnej młodości Edyty Stein - czyli bl. Teresy Benedykty od Krzyża - niemieckiej Żydówki, nawróconej następnie na katolicyzm, karmelitanki, zagazowanej w Oświęcimiu-Brzezince 7 sierpnia 1942 r. Nie urodziła się jednak w Lublińcu, lecz we Wrocławiu 12 października 1891 r. W Lublińcu mieszkali jej dziardkowie ze strony matki -Courantowie. Do dziś stoi tu w pobliżu rynku u wylotu ulicy Edyty Stein duży narożny dom, a na nim widnieje oryginalny odrestaurowany napis firmowy dziadka Samuela „S. Courant”.
      Gdy matka Augusta wyszła za mąż za Zygfryda Stein, rodzice Edyty po ślubie mieszkali przez kilka lat w naszym obecnie mieście diecezjalnym - w Gliwicach. Tu urodziło się troje jej starszego rodzeństwa. Na skutek problemów bytowych Steinowie wyprowadzili się jednak z Gliwic, „udali się oni w ojczyste strony
      mojej matki”- jak zapisze później Edyta w swojej autobiografii pt. „Dzieje pewnej rodziny żydowskiej” - czyli do Lublińca i zamieszkali u rodziców matki, Courantów. Po przyjściu na świat kolejnej trójki rodzeństwa dość liczna już rodzina z powodu pogłębiających się trudności materialnych wyprowadziła się z kolei do miasta urodzenia Edyty - do Wrocławia. Jednak Lubliniec pozostał jej miastem ukochanym. Przyszła konwertytka, karmelitanka, męczennica oświęcimska i błogosławiona Kościoła katolickiego przyjeżdżała tu jako paroletnia dziewczynka i później do dziadków na wakacje. W swej wzruszającej autobiografii zanotuje: „Dom pozostał zawsze centrum dla tej szeróko rozgałęzionej i rozsypanej ro dziny. «.Jadę do domu» - mawiała moja sędziwa matka, gdy się tam wybierała. Dla nas, dzieci, nie było większej radości
      jak wakacyjny wyjazd do krewnych w ,Lublińcu (...). W tym małym miasteczku cieszyłyśmy się wielki) swobody, gdyż specjalnie się nami nic zajmowano, oprócz, lego, by było nam dobrze i bysmy byli zadowoleni. W obszernym domu dziadka można się było zupełnie inaczej poruszać niż w naszym ciasnym mieszkaniu czynszowym we Wrocławiu w latach naszego dzieciństwa Znaliśmy tu każdy kąt i każdy radośnie witaliśmy (...). W dni targowe, kiedy do sklepu napływali gospodarze i nie starczało rąk, aby ich obsłużyć, mogliśmy - gdy już byliśmy więksi trochę w tym pomagać. Jaka duma nas rozpierała z powodu naszej znajomości okruchów polskiego narzecza śląskiego pozwalajęcej nam porozumieć się z klientami (...)”
    • madohora Re: Mapa Miejsc Ciekawych 23.01.22, 18:21
     STUDENCI BĘDĄ ZMIENIAĆ LIPINY