Dodaj do ulubionych

ANDRZEJKI I KATARZYNKI

  • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 11.07.14, 23:31
   Co odważniejsze dziewczyny o północy rozebrawszy się do naga i trzymając w ręce lustro miały nadzieję, że ukaże im się ich ukochany. Jednak matki zakazywały takich praktyk strasząc dziewczyny:
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 12:53
    O D P O W IE D Ź 4 .
    K o s tr z e w a — n i e g r z e c z n o ś ć .
    M.
    P ięk n a jest tw oja... nowa kamienica,
    D o serca m ów ią... twoje z niej dochody;
    Lecz to m nie wcale, wcale nie zachwyca,
    Żeś ty doletnia — gdym ja jeszcze m łody.
    K .
    Gdy cię nie w idzę... tyś najpiękniejszy,
    G dy jesteś przy m nie — toś najnudniejszy
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 12:54
    O D P O W I E D Ź 5.
    K a k tu s — c h w i l o w e s z c z ę ś c i e .
    M.
    Jesteś tak piękną, jak lilia nad w odą,
    Tak słodką, lubą, jak strum yka gwar,
    Istoty raju prześcigasz urodą,
    Strojna w obłoki eterycznych par!
    K .
    Choć znam w ielu ludzi
    Z tw ym i przym iotami.
    Żaden m nie nie nudzi
    Takiem i kw estyam i.
    W ięc m nie chętka bierze
    Pow iedzieć ci szczerze:
    Że twoje zalety
    N ie zdurzą kobiety.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 12:54
    D PO W IE D Ź 6.
    Róża c h iń s k a — r o z k o s z m in i o n a .
    M.
    Jak węgiel kamienny
    Gorzał przed potopem,
    Takeś mnie sparzyła
    Spojrzeń swych ukropem.
    K.
    Chcesz słyszeć prawdę — będziesz ją miał:
    Los ci majątek i imię dał,
    Tyś się nie żenił do późnych lat;
    Cóż z ciebie dzisiaj ? — ot, stary grat.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 12:55
    PY TA N IE II.
    Czem się zajmujesz?
    J e r z y na. — C i c h a p r a c a . — » Ni e u s t ą p i ę , a
    c i e b i e o t r z y m a m « .
    Kwiatek biały, obfity w owoce soczyste,
    Przedstawia nam dokładnie życie rzeczywiste,
    Bo i kolców nie braknie, jest i trochę woni,
    Toż i człowiek przy pracy, za rozrywką goni.
    W ięc gdy mamy o kwiatku już takie pojęcie,
    Powiedz: j a k i e c o d z i e n e j e s t t w o j e z a j ę c i e
    O d p o w ied zi: Boule de neige. A nyż. B etania. R icinus
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 12:56
    O D P O W I E D Z 1.
    B o u l e de n e i g e — z n u d z e n i e .
    M.
    Czytam, piszę, pracuję,
    Czasem trochę romansuję,
    L ubię zjeść i w ypić w m iarę;
    Za najw iększą zaś m am karę,
    Gdy mi przyjdzie przypadkow o,
    Popróżnow ać ręką, głową.
    K .
    Śpiewam , tańczę i baluję,
    Przy tern chłopców kokietuję.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 12:57
    O D P O W I E D Ź 2.
    A n y ż — w i a r a w s i e b i e .
    M.
    N ie na to jam się wychował,
    Żebym się pracą zajm ow ał;
    P ijaty k a i hulanki
    Jedyne moje kochanki.
    K.
    Cały ranek się czeszę,
    D o południa ubieram ,
    D o sąsiadki mej spieszę,
    O d niej nowin nazbieram .
    P otem stroje znów nowe
    Z aprzątają mi głow ę;
    Id ę z m am ą na wały,
    Gdzie już chłopców rój cały
    N iecierpliw ie m nie czeka;
    Czas nam szybko ucieka,
    W ieczór znow u w tem gronie,
    Zbieram hołdy w salonie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 12:58
    O D P O W IE D Ź 3.
    B e ta n ia — p r ó ż n o ś .
    M.
    Chodzę sobie, jadam sobie,
    W ysypiam się, nic nie robię —
    I kiedyś wyrosnę
    N a borow ą sosnę.
    K .
    R a z w tydzień, w niedzielę,
    Spotkacie m nie w kościele;
    R esztę czasu, z igłą w ręku,
    Siedzę sobie przy okienku
    I wyglądam, z której strony,
    Przyjdzie do m nie narzeczony
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 12:59
    O D P O W IE D Ź 4.
    R ic in u s — l e k k o ś ć .
    M.
    R a n o idę do biura,
    P rzez godzinę psuję pióra
    P otem , dla odpoczynku,
    W ynoszę się do szynku,
    T o jest niby do cukierni,
    Gdzie się schodzą m oi w ierni
    Przyjaciele i kam raci;
    P o kolei każdy płaci
    I tak sobie gadu, gadu,
    Czas mi schodzi do obiadu,
    P o obiedzie — bruki zbijam,
    A wieczorem — piw ko spijam.
    K .
    Czasem gram na fortepianie,
    Czasem baw ię się w czytanie,
    Czasem zajm ę się robótką,
    A le zawsze na króciutko
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:00
    P Y T A N IE III.
    Ozy m n ie k och asz?
    ' R óża. — M i ł o ś ć . — » Z w y c i ę s t w o p r z y t o b i e « .
    P atrząc na wdzięki róży, rzew na myśl się budzi,
    Bo kw iat ten jest sym bolem miłości u ludzi.
    W róży przeto im ieniu zapytam nieśm iało:
    C z y l i ż b y m n i e p o k o c h a ć t r u d n e m ci s i ę z d a ł o ?
    O d p o w ie d z i: L istek róży. G ałązk a róży. R óża ż ó łta . R óża
    m ie się c z n a . R óża b ia ła . R óża bez liśc i.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:01
    O D P O W I E D Ź 1.
    L i s t e k r ó ży — T a k .
    M.
    K ochać, kochałbym szczerze,
    Lecz cóżem winien ja temu,
    Że w taką miłość nie wierzę,
    Co się narzuca każdemu.
    K .
    Przyznam się panu, bo kłam ać nie lubię,
    Że kochać m ogę dopiero — po ślubie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:02
    O D P O W I E D Ź 2.
    G a łą z k a r ó ż y — N i e.
    M.
    Od tabaki kicham,
    D o panienek wzdycham,
    D o szklanki się śmieję,
    P rzed tobą — truchleję.
    K .
    Jeśli koniecznie pragniesz się dowiedzieć,
    P ow iem ci tyle, ile m ówić można:
    N ie trzeba nigdy przy dwóch pannach siedzieć,
    Bo jeśli każda będzie dość ostrożna,
    Biedy się dopytasz,
    P osagu nie schwytasz.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:03
    D P O W IE D Ź 3.
    R ó ż a ż ó łta — z a z d r o ś ć .
    M.
    Czulą się gołębie, kochają turkaw ki,
    K ochałbym ja także, ale dla zabaw ki.
    Czemużbym kochać nie miała,
    Czyż to jestem m alow ana?
    N atura serce m i dała,
    A ch, kocham ! lecz — nie W aćpana.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:04
    O D P O W IE D Ź 4.
    R ó ż a m ie s ię c z n a — t ę s k n o t a .
    Z dokładnością nie w iem , ale m nie się zdaje,
    Że tw oja osoba znośną m i się staje,
    G dy nas rozdzielają dalekie przestrzenie;
    Jeśli to jest m iłość — natychm iast się żenię.
    Zbytnia śm iałość, mój m łodziku,
    G dy masz mleko na w ąsiku.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:06
    O D P O W IE D Ź 5.
    R ó ż a b ia ła — m i ł o ś ć b e z n a d z i e i .
    M.
    O piękna pani! Ż art nie uchodzi!
    M iałaś się pani zakochać we mnie;
    a z utęsknieniem czekam daremnie,
    A ż w ieść straszliwa do m nie dochodzi,
    W ieść co m nie dręczy, męczy i sm uci:
    Że pani innych już bałamuci.
    K .
    Zwróć ufne ku m nie spojrzenie,
    Połóż rękę na mej dłoni;
    N ie zaręczam, czy westchnienie
    O dpow iedzi nie wydzwoni.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:07
    O D P OW IE D Ź 6.
    R óża b e z liści — z n i s z c z e n i e .
    M.
    K ocham , kochasz, kocha,
    K ocham y, kochają,
    A le ty lk o .tak ie,
    Co posagi mają.
    K .
    A to piękne pytanie,
    Gdy się praw ie nie znamy!
    N ie odpowiem też na nie —
    Idź pan!... zapytaj mamy
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:07
    P Y T A N IE IV.
    Czy płaczesz kiedy?
    S k a b i o z a . — S m u t e k . — » J u ż m n i e n i g d y n i e
    u j r z y s z * .
    P łacz byw a ulgą i pociechą duszy,
    P łacz i najtw ardsze um ysły poruszy,
    P łacz towarzyszy w śród szczęścia i biedy,
    Pow iedz mi k w iatku: c z y t e ż p ł a c z e s z k i e d y ?
    O dpow iedzi : Cyprys. Cedr. T a ta ra k . B erberys.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:08
    O D P O W I E D Ź 1.
    C y p r y s — ż a ł o b a .
    M.
    Jam już potępił czułe westchnienia
    I łzy, co każdą słodycz m i truły,
    N ie chcę przez piekło zyskać zbawienia,
    Chcę być jak kam ień, m artw y, nieczuły.
    K .
    P łakać się nie godzi,
    Płacz piękności szkodzi —
    Lecz gdy m irtem strojna głowa,
    K ażda z nas płakać gotow a.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:09
    O D P O W I E D Ź 2.
    C e d r — k o n d o l e n c y a .
    M.
    Płakałem dzieckiem — kiedym ząbkow ał,
    Chodząc do szkoły — jam szlochał;
    R ów niem serdecznych łez nie żałował,
    K iedym cię, pani, pokochał.
    I dziśbym płakał w rozpaczy szale
    Z całą szczerością m łokosa,
    Gdy ciebie tracę — o pani! ale
    Szkoda mi chustki do nosa.
    K .
    P łakałabym z mocą
    I we dnie i nocą,
    G dyby postanowiono,
    Ze mam zostać twoją żoną.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:10
    O D P O W IE D Ź 3.
    T a t a r a k — u l g a .
    M.
    Choć pow ieka sucha,
    Płaczę w głębi ducha,
    Gdy n atrętna mucha
    Brzęczy koło ucha.
    K .
    Zapłacze w niedzielę, kto się w piątek śmieje;
    Ze mną zaś zupełnie odw rotnie się dzieje:
    Bo gdy każdy tak sypia jak sobie pościele,
    Zwykłam w piątek płakać, by się śmiać w niedzielę
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:11
    O D P O W IE D Ź 4 .
    B e r b e r y s — d r a ż l i w o ś ć .
    M.
    K to płacze — nie mężczyzna,
    Lecz każdy mi to przyzna,
    Że kiedy kocham bez wzajemności,
    Trudno nie płakać łzam i miłości.
    K .
    Płaczę — gdym niespokojna
    O tych, co m nie kochają,
    Płaczę, kiedy jest wojna,
    W niej tysiące padają;
    Płaczę, gdy sroga zima,
    D la biednych chleba nie ma.
    Lecz najbardziej w tenczas płaczę,
    Gdy ciebie przy sobie zobaczę
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:12
    P Y T A N IE V .
    O ozem myślisz?
    H y a c y n t. — R o z k o s z . — » M y ś l o t o b i e s t a n
    o w i s z c z ę ś c i e m o j e « .
    Myśli człowieka, to woń tego kw iatu;
    L otne i niepochw ytne, a odurzą nieraz.
    R zad k o ją dobrow olnie wyjawiamy światu,
    A le dziś powiedz szczerze: o c z e m m y ś l i s z t e r a z ? j
    O d p o w ie d z i: G roszek. K w ia t ja b ło n i. P o k rz y w a . K alia.
    K ą k o l. P e la rg o n ia
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:12
    O D P O W I E D Ź 1.
    G r o s z e k — p o u f a ł o ś ć .
    M.
    Pytasz się pani: w godzinach marzenia,
    Jakie szczególne zwykłem mieć życzenia?
    Oto, składając swoje serce w dani,
    Chciałbym być pieskiem, leżeć u stóp pani,
    Chciałbym być kw iatkiem , wstążeczką, grzebykiem,
    Chciałbym być twoim , chociażby trzewikiem .
    K .
    Pew nie tego nie zrobię,
    Bym m yślała o tobie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:13
    O D P O W I E D Ź 2.
    K w ia t j a b ło n i — n i e ś w i a d o m o ś ć .
    M.
    M yślę, że dw upiętrow a, now a kamienica,
    Bardziej zdobi pannę, niźli piękne lica.
    K .
    M yślę sobie o mem szczęściu,
    O przyszłości, o zamęściu —
    Jak pan mąż mnie pieścić będzie
    I na klęczkach służyć wszędzie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:14
    O D PO W IE D Ź 3.
    P o k rz y w a — ś m i a ł o ś ć .
    M.
    Pytasz, o czem teraz myślę,
    Łatwo odpowiedź dam:
    Obraz pani w sercu kreślę,
    By hołd jemu składać tam.
    K.
    Śmieję się, śmieję,
    Obca mi rzewność,
    Bo mam nadzieję,
    A nawet pewność,
    Że wkrótce dzionek
    Ślubu zaświta,
    I że pierścionek
    Do mnie zawita.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:15
    O D PO W IE D Ź 4.
    K alia — z a c h w y c e n i e .
    M.
    W tej chwili myśl moja pod obłoki wzlata,
    I morza przebywa, i lasy i rzeki;
    Unosi mnie na skrzydłach, aż po krańce świata,
    Lecz wszędzie gdzie jestem, blizki czy daleki,
    M knie za m ną nierozłącznie anielska dziewica,
    Bo zupełnie do twoich podobne m a lica.
    K .
    O cudownym m yślę w ianku
    Z gw iazdek złotolitych,
    Troszkę także o kochanku,
    A le nie z tych chorow itych;
    Mój jedyny, wymarzony,
    M usi być rycerzem,
    By m ógł służyć dla swej żony,
    Obrońcą, puklerzem .
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:16
    O D P O W IE D Ź 5.
    K ą k o l — o b o j ę t n o ś ć .
    M.
    Gdybym się przyznał, nie byłoby ładnie,
    K to bardzo ciekawy, niechaj sam odgadnie.
    K .
    W m yśli mej nie tkw ią lilie,
    Trochem za żywa, za płocha;
    Lecz serce kw itnie, bo żyje,
    Bo um ie cierpieć i kocha.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:20
    O D P O W IE D Ź 6.
    P e la r g o n ia — g o d n o ś ć .
    M.
    Szczerą praw dę m ów iąc ściśle,
    To sam nie wiem o czem myślę.
    Właśnie o tern myślałam, że dobrzeby było,
    Gdyby zamiast tych kwiatów, walca się tańczyło
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:21
    PY TA N IE VI.
    C z y n i e z a p o m n i s z ?
    N ie z a p o m in a jk a . — » P a m i ę t a j o m n i e « . .
    Skromny, maleńki, a nawet bez woni,
    Najmilej mu w ciszy, od ogrodów stroni,
    Każdy go jednak z lubością ocenia,
    Bo komuż obcy ten kwiatek wspomnienia?
    Powiedz: gdy losy w dalekie strony,
    W obce powiodą ciebie koleje,
    Czyli przypomnisz ów czas miniony.
    C z y z a p a m i ę t a s z p r z e s z ł o ś c i d z i e j e ?
    O d p o w ied zi: P o w ó j. A k sa m itk a . D z w o n k i. M ich a łk i.
    W rzos, M ięta.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:22
    O D P O W I E D Ź 1.
    P o w ó j — w y t r w a ł o ś ć .
    M.
    Obraz twój głęboko rozkrwawił mą duszę,
    W ięc chcę czy nie chcę, a pamiętać muszę.
    K .
    Wierzaj, że żadna z nas nie zapomina,
    Od czego się pierwsza miłość zaczyna.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:23
    O D P O W IE D Z 2 .
    A k s a m itk a — p o c h l e b s t w o .
    M.
    Prędzej w m orzu braknie wody,
    W cukier zamienią się lody,
    N iż ja zapom nę te chwile,
    Cośmy przeżyli tak mile.
    K .
    By m nie pam ięć nie zdradziła,
    W ęzełek sobiem zrobiła.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:24
    O D P O W IE D Ź 3.
    D z w o n k i — w e s o ł o ś ć .
    M.
    Mając zwyczaj rzecz każdą wypełniać do końca,
    B ędę myślał o tobie do zachodu słońca.
    K .
    Gdym zajęta robotą,
    W spom inam cię z ochotą,
    K iedy nic nie robię,
    M yślę czasem o tobie,
    Lecz czy długo tak zostanie,
    Zaręczyć nie jestem w stanie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:25
    O D P O W IE D Ź 4.
    M ic h a łk i — s m u t e k .
    M.
    Zapom nę o dobrej i o złej mej doli,
    Zapom nę o tern co dręczy i boli,
    Zapom nę naw et i o samym sobie,
    Lecz nie zapom nę przenigdy o tobie.
    K .
    Przyznam się panu, że nie m yślę wcale
    W znaw iać dawniejsze w ym ów ki i żale;
    Postaw ię raczej zapory niezłom ne
    I nigdy w życiu o tobie nie w spom nę
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:26
    O D P O W IE D Ź 5.
    W r z o s — z a m y ś l e n i e .
    M.
    Było — m inęło, przeszłość — złudzenie,
    Zapom nieć m uszę — gdy się z inną żenię.
    K .
    Śmiało, spokojnie, puść się w sw oją drogę,
    Bo choćbym chciała, zapom nieć nie mogę
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:27
    O D P O W IE D Ź 6 .
    M ię ta — n i e p o r o z u m i e n i e .
    M.
    Jeśli pani łaskaw a koniecznie rozkaże,
    T o jej obraz z mej m yśli natychm iast wymażę
    A cóż takiego zaszło m iędzy nami,
    Żeby aż przeszłość budzić wspom nieniam i?
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:28
    P Y T A N IE VII.
    Co je s t tw o im ideałem ?
    A m arilla. — M a r z e n i e . — » P i ę k n o ś ć t w o j a
    o l ś n i e w a , a l e s e r c a n i e g r z e j e « .
    M.
    N ie samym tylko chlebem na świecie żyjemy,
    N iekiedy i fantazyi unieść się dajem y;
    Że jednak rozm aite są marzenia ludzi,
    P ow iedz: j a k i i d e a ł n a j c z ę ś c i e j c i ę ł u d z i ?
    O d p o w ie d z i: S z a fra n . D z ie w a n n a . R ó ż a c e n ty fo lia . S to -
    k r ó tk a . P a p ro ć
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:29
    O D P O W IE D Ź 1.
    S z a fr a n — u ł u d a .
    M.
    Niezależność, byt swobodny,
    D om swój w łasny a wygodny
    I dochodzik pew ny, stały,
    Oto moje ideały.
    K .
    Choć praw dę powiem , nik t m i nie uwierzy;
    Bo każdy drugich w edług siebie mierzy;
    Ideałem moim ten był, jest i będzie,
    Co mnie przed innym i w pierw szym trzym a rzędzie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:30
    O D P O W IE D Ź 2.
    D z ie w a n n a — b u j n a w y o b r a ź n i a.
    M.
    Gdy pani nie odrzucisz szczerych m ych zapałów ,
    Zrzeknę się raz na zawsze wszelkich ideałów .
    K .
    Mój ideał nie z tej ziemi —
    W śró d obłoku gości jeszcze
    Z gwiazdeczkami prom iennem i;
    Dziś go w m yśli tylko pieszczę.
    Lecz nie m inie i pół roku.
    Spłynie do mnie na obłoku.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:32
    O D P O W IE D Ź 3.
    R ó ż a c e n ty f o lia — s e n t y m e n t a l n o ś ć.
    M.
    A m nie po co ideały,
    T e rom anse, te zapały,
    Gdy to pew nik dowiedziony,
    Że nie złapię nim i żony!
    Dzisiaj inna rzecz popłaca,
    Bez gotów ki próżna praca.
    K .
    Chłopiec ładny, przytem m łody,
    Z wąsikiem , ale bez brody;
    Codzień m odnie ubrany,
    W yśw ieżony, fryzowany,
    Jednem słowem urodziwy,
    To mi ideał prawdziwy!
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:32
    O D P O W IE D Ź 4.
    S t o k r o t k a — n i e p e w n o ś ć .
    M.
    Z sercem gorącem, z w yobraźnią wrzącą,
    Tam bywać, gdzie dają kolący ę gorącą.
    K .
    N aprzód o księciu marzyłam,
    Później zeszłam na hrabiego,
    O bogactwach potem śniłam,
    D ziś poszłabym za biednego.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:33
    O D P O W IE D Ź 5.
    P a p r o ć — p o ż ą d a n i e .
    M.
    Ożenić się z posagiem, żonę wziąć w d o d a tk u :
    Bo i miłość rzecz dobra, po smacznym obiadku.
    K .
    W łasne konie, kareta i w ykw intne stroje,
    T o moje ideały — o inne nie stoję. —
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:34
    PYTANIE VIII.
    Gdzie ci n ajm ilej?
    Amarant —- p r a g n i e n i e . — » 0 b o k c i e b i e r a db
    y m ż y c i e s p ę d z i ć « .
    K w iat ten, dalekiej krainy dziecię,
    Jest najcudniejszym może na świecie;
    Lecz że nie w każdym klimacie wschodzi,
    G d z i e ci n a j l e p i e j ? spytać się godzi.
    O d p o w ied zi: L ak . D zięcielina. A kacya. W erbena. K w iat
    m igdałow y. M alw a.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:35
    ODPOWIEDŹ 1.
    Lak — t o w a r z y s t w o .
    M.
    Latem zwykle na wsi bawię,
    Całą zimę' spędzam w mieście,
    Wszędzie czas przyjemnie trawię,
    Jeśli jestem przy niewieście.
    K .
    Dobrze mi w moim pokoju,
    Dobrze w altance z powoju,
    Dobrze w teatrze, w salonie,
    Dobrze w przyjacielskiem gronie,
    Dobrze i ciepło mi w szalu,
    Ale najmilej — na balu.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:36
    O D P O W IE D Z 2.
    D z ię c ie lin a — z b y t e k .
    M.
    Choćby m i przyszło wciąż siedzieć w wagonie,
    W szędzie m i dobrze, byle nie przy żonie.
    K .
    N ajlepiej lubię, gdy w magazynie
    N ow y kapelusz przymierzam,
    L ub z moich m arzeń, w szarej godzinie,
    G dy przyjaciółce się zwierzam.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:37
    O D P O W IE D Ź 3.
    A k a c y a — p l a t o n i z m .
    M.
    D la mnie najmilej, gdy w gwarnej izbie
    M uzyka raźno przygryw a;
    J a się przyglądam wesołej ciżbie,
    P rzede m ną stoi kufelek piwa.
    K .
    Przecież nie tajno o tem nikomu,
    Że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:38
    O D P O W IE D Ź 4 .
    W e r b e n a — k o k i e t e r y a .
    M.
    Chciej pani ufać w iernem u słudze;
    Gdym nie przy tobie, wszędzie się nudzę.
    Dla ranie najmilej, pogoda i słota,
    Przeglądać sklepów wystawy —
    I choćbym miała podostatkiem złota,
    Innej nie pragnę zabawy.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 13:38
    ODPOWIEDŹ 5.
    K w iat m ig d a ło w y — i d e a l n o ś ć .
    M.
    Na kominku ogień płonie,
    Myśl w rojeniach złotych tonie,
    W dymie fajki widzę ciebie;
    Wtenczas mi lepiej niż w niebie.
    K.
    Gdy ciebie niema, wszystko tchnie żałobą,
    Słodko mi wszędzie, kiedy jestem z tobą.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:13
    O D PO W IE D Ź 3.
    L e w k o n ia — p r z y j a ź ń .
    M.
    Miłość to nic i wszystko — to piekło i nieba,
    Aby ją dobrze pojąć — zakochać się trzeba.
    K .
    Nie jest miłością czułe spojrzenie,
    N i słodka mowa, ni ręki ściśnienie;
    Zresztą nie powiem, co miłość znaczy,
    Niechaj to panu serce wytłómaczy
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:14
    O D PO W IE D Ź 4.
    L e w k o n ia zim o w a — s t a ł o ś ć .
    M.
    Miłość, kwiat rajski, to rozkoszy zdroje,
    Dla dwojga istot, do szczęścia podwoje.
    K.
    Miłość — to uroków zwój,
    Miłość — to mój ślubny strój,
    Miłość — to zdradliwy wąż,
    Miłość — to w rezerwie mąż
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:15
    O D PO W IE D Ź 5.
    R o d o d e n d ro n — ś m i a ł o ś ć .
    M.
    Miłość, to dwojga istot sympatya wzajemna,
    Lecz skąd się bierze, to zagadka ciemna.
    K.
    Całusa bym dała,
    Bym się o tern dowiedziała
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:16
    O D PO W IED Ź 6.
    O se t — o s t r o ż n o ś ć .
    M.
    Nie wiem co miłość, bo już od roku
    Próżno jej śladów szukam w twojem oku.
    K.
    Nie mogę ja w tej mierze wydać mego zdania,
    Bo o miłości mówić mama mi zabrania.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:17
    PY TA N IE X.
    Czego s z u k a s z ?
    B luszcz. — P r z y w i ą z a n i e . — »N i e o p u s z c z ę
    c i ę d o ś m i e r c i « .
    I w górę i na dół, i w lewo i w prawo,
    Bluszcz się rozwija swobodnie i żwawo
    G ałązki jego zielone
    P n ą się coraz w inną stronę;
    A ja też pragnę dow iedzieć się przecie:
    C z e g o t y s z u k a s z n a ś w i e c i e ?
    O dpow iedzi: Lawenda. K rwawnik. Barwinek. Balsam inki.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:17
    O D P O W I E D Ź 1.
    L a w e n d a — p o c h l e b s t w o .
    M.
    Szukam szczęścia w koniczynie,
    Zapom nienia szukam w winie,
    Szukam anioła... nie w niebie
    Bo go znalazłem — tuż obok siebie...
    K .
    Szukam — cóż pan tak na mnie spoziera?
    Szukam — najzgrabniejszego dansera.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:19
    O D P O W I E D Ź 2.
    K r w a w n ik — u s z c z y p l i w o ś ć .
    M .
    O tw orzą tem u, co puka,
    Znaleźć coś może, kto szuka;
    J a też szukam bezustanku
    D o wieczora od poranku
    Takiej poczciwej dziewczyny,
    Co przyjm ie me oświadczyny.
    N ie szukam próżnych mamideł,
    N ie szukam złota, pieniędzy,
    N ie szukam strojów , świecideł,
    Lecz miłosnych marzeń przędzy.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:19
    O D P O W IE D Ź 3.
    B a r w in e k — z w ą t p i e n i e .
    M.
    T ak i to już los człowieka,
    Że czego szuka — ucieka;
    Przyszedłem więc do uznania,
    Że lepiej zrzec się szukania.
    K.
    Szukam męża, lecz daremnie,
    Stara panna będzie ze mnie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:20
    O D P O W IE D Ź 4 .
    B a ls a m in k i — z a d o w o l e n i e .
    M.
    Szukam — bo to rzecz niezdrożna,
    Czem podobać ci się można.
    K .
    O d dnia wczorajszego
    N ie szukam już niczego,
    Bo znalazłem skarb niezmierny,
    A tym skarbem — chłopiec wierny,
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:23
    PYTANIE XI.
    C o m a s z s o b i e d o w y r z u c e n i a ?
    Piołun. — G o r y c z . — » J e s t e ś o k r u t n ą i n i e c
    z u ł ą * .
    Piołun, że gorzki w sm aku, narkotycznej woni,
    N ie jeden od niego ucieka i stroni;
    Znaczy zaś on w ym ów kę, a więc od niechcenia,
    M ó w : c z y n i e m a s z s o b i e c o d o w y r z u c e n i a ?
    O d p o w ie d z i: H y z o p . P iż m o . B elle de jour. F lo k s.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:24
    O D P O W IE D Z 1.
    H y z o p — m ą d r o ś ć .
    M.
    Jedno tylko w życiu całem,
    Że za m ało się kochałem .
    K .
    J a nie m am sobie nic do wyrzucenia,
    Bo zawsze skrom ne m iałam życzenia.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:25
    O D P O W IE D Ź 2.
    Piżmo — przygnębi eni e.
    M.
    M ów ią, że w życiu każdego człowieka
    Je st jedna chwila, któ rą gdy uchwyci,
    Szczęśliwa przyszłość z pew nością go czeka,
    Cel swój osiągnie i żądze nasyci.
    J a też żałuję, że choć w iek przeżyłem,
    Jeszcze tej chwili d otąd nie schwyciłem.
    K .
    T o m ych w yrzutów jest ciągłą podnietą,
    Że nie mężczyzną, lecz jestem kobietą.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:26
    O D P O W IE D Ź 3.
    B e lle d e j o u r — o d o s o b n i e n i e .
    M.
    Żem się urodził,
    Żem do szkoły chodził,
    Że się ożeniłem,
    Że się dziś nie spiłem .
    K .
    Tego żadnym sposobem nie daruję sobie,
    Że przez czas jakiś myślałam o tobie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:27
    O D P O W IE D Ź 4.
    F lo k s — r o z p a c z .
    M.
    Co ja sobie wyrzucam ? ot, to jedno tylko,
    Że tw a m iłość jest dla mnie zapom nienia chwilką.
    K .
    T o sobie zawsze będę w yrzucała,
    Żem dawniej chłopcom zawiele ufała,
    oooooo
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 28.11.16, 14:28
    P Y T A N IE XII.
    Do kogo w zd ychasz?
    C zu łek . — W e s t c h n i e n i e . — » Z o s t a w m i
    d z i e j ę«.
    Czułek w sw em w nętrzu zam yka marzenia,
    N a jego w idok nie w strzym asz w estchnienia,
    Lecz my ciekawie zapytać się radzi:
    D o k ą d w e s t c h n i e n i e t w e s e r c e p r o w a d
    O d p o w ied zi : O stróżka. W o le o k o . A u r y k le . B ez.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:17
    O D P O W IE D Ź 1.
    J a ś m i n — ś m i a ł o ś ć .
    M.
    A lbo się bardzo mylę,
    L ub też znam cię dokładnie,
    Że w lekkiej pustoty chwilę
    Zw ykłaś chłopców łudzić zdradnie.
    K .
    N iechaj cię to nie rozgniew a:
    Znam cię ziółko, żeś pokrzywa.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:18
    O D P O W I E D Ź 2.
    S ło w ic z e w in o — d o b r o ć .
    M.
    Chcąc poznać mężczyznę, jem z nim bęczkę soli.
    Lecz by poznać kobietę i sól nie pom oże;
    Bo zanim się kobieta odgadnąć dozwoli,
    W ieliczka się wyczerpie, albo wyschnie morze.
    K .
    N ie jest to przecież bynajmniej nowiną,
    Ze dla tw ych w ąsów wszystkie panny giną.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:19
    O D P O W IE D Ź 3.
    J a s k i e r — p ł a c z .
    M.
    Znam panią tylko z tej strony,
    Ze nie chcę m ieć z ciebie żony.
    K .
    Znać ciebie nie wielka sztuka,
    Oglądnie cię każda kobieta,
    Znajdzie cię, kto cię nie szuka,
    W tern cała tw oja zaleta
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:20
    O D P O W IE D Z 4.
    N a rc y z — z a r o z u m i a ł o ś ć .
    M.
    P ierw szą być możesz w aniołów rzędzie,
    Zycie przy tobie drugim rajem będzie.
    K.
    Czyliżbym cię pokochała,
    Gdybym cię dobrze nie znała?
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:20
    O D P O W IE D Ź 5.
    K a l i n a — c z a r .
    M.
    M ów ią ludzie, żeś złośliwa,
    Lecz tem u nie daję w iary;
    W id zę tylko, żeś zbyt żywa,
    I rom antyczna bez miary.
    K .
    Jesteś sprytny, gładki, zręczny,
    P ustak, bałam ut, niewdzięczny,
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:40
    O D P O W IE D Ź 1.
    B e lle d e n u i t — p r a c a .
    M.
    Śm ieję się, gdy w idzę w śród ludzi,
    Że jeden drugiego łudzi,
    Lecz najbardziej to mnie śmieszy,
    Gdy ktoś cudzą żonę cieszy.
    K .
    Śm ieję się, gdy kaw aler czuły,
    Zamiast do panny, wzdycha do szkatuły
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:41
    O D P O W IE D Ź 2 .
    W a le r y a n a — w i a r a .
    M.
    Śmiech zdrowia oznaką, więc czy chcę, czy nie chcę,
    Śmieję się ciągle, bo mnie w gardle łechce.
    K .
    Ze wszystkiego jam gotowa,
    N aśm iać się dowoli,
    Śmieję się z czułego słowa
    I z kochanka roli,
    K iedy do m nie wzdycha niby,
    A ja puszczam go na grzyby.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:42
    O D P O W IE D Ź 3.
    P i e r w i o s n e k — p i e r w s z e u c z u c i e .
    M.
    Śm ieję się bardzo, choć w głębi ducha,
    Gdy sobie dw ie ryw alki coś szepczą do ucha.
    K .
    Jakże się nie śmiać, łaskaw y panie,
    Gdy takie śmieszne zadajesz pytanie?
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:43
    u lip a n — c z u ł o ś ć .
    M.
    Śm ieję się z tego, że czas szybko leci,
    A m y gonimy, jakby m ałe dzieci,
    Za tern co jutro z niechęcią rzucimy,
    O czem pojutrze naw et nie wspom nim y.
    K .
    Śm ieję się, kiedym wesoła,
    Śm ieję się w tańczących gronie,
    Śmieję, gdy w idząc we m nie anioła,
    Ja k i wielbiciel w e łzach cały tonie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:43
    O D P O W I E D Ź 5.
    Ł o m i k a m i e ń — z a z d r o ś ć .
    M.
    Gdy coś praw dziw ie śmiesznego usłyszę,
    W tenczas od śm iechu praw ie się zadyszę,
    A le też nieraz kaw ał czasu zleci.
    A na mej twarzy uśm iech nie zaświeci.
    K .
    G dy przyjdzie myśl słodka,
    Śm ieję się jak chichotka,
    A le często z przesilenia
    Śmiech wesoły w płacz się zmienia.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:44
    P Y T A N IE XV.
    Czy p r a g n ie s z z m ia n y lo su ?
    O lean d er. — Z m i a n a . — »J e s t e ś n i e w i e r n ą ! «
    N ib y to wierzba, a w doniczce rośnie,
    K w itn ie obficie, ale w późnej wiośnie,
    D o ozdoby salonów wielce pożądany...
    Przyznaj się szczerze: P r a g n i e s z l o s u z m i a n y ?
    O d p o w ie d zi: B ław atek. M lecz. Aster. R ozm aryn. H ortensya.Lilia.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:45
    O D P O W IE D Ź 1.
    B ł a w a t e k — p o w a b .
    M.
    Zgoda, lecz jedno postaw ię pytanie:
    Czy wszystko jak dotąd i nadal zostanie?
    K .
    Cóż mam czynić, niestety!
    Gdy taki los jest kobiety.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:46
    O D P O W IE D Ź 2.
    M lecz — z ł u d z e n i e .
    M .
    W szystko naokół m iłą ma postać,
    Co mam , gdzie jestem , przy tern chcę zostać.
    K .
    Zmiany nie pragnę, choć o zmianie marzę,
    Co dalej będzie, później się pokaże.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:47
    O D P O W IE D Z 3.
    A s te r — n i c o ś ć .
    M.
    W tem jednem tylko pragnąłbym odm iany,
    Bym raz przez ciebie został pokochany.
    K .
    Lepszego w życiu nic się nie spodziewam ,
    W ięc i zachcianek podobnych nie m iew am
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:47
    O D P O W IE D Ź 4.
    R o z m a ry n — z a m i a n a .
    M.
    Chociaż w uczuciach ze stałości słynę.
    Pożądam zm iany choćby co godzinę.
    K .
    Cóż mi lepszego zm iana przynieść zdoła,
    K iedym dziś wolna, szczęśliwa, w esoła?
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:48
    O D P O W IE D Ź 5.
    H o r te n s y a — n i e z g o d a .
    M.
    K o m u źle na świecie, zwykle zmiany żąda,
    A gdy ta nastąpi, w przeszłość się ogląda.
    W ed le zdania mego,
    Lepiej trzym ać się jednego
    Ja tam bynajmniej nie dbam o zmianę,
    Bo co mam dostać, to i tak dostanę
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:49
    O D PO W IE D Ź 6.
    L ilia — n i e w i n n o ś ć .
    M.
    A cóż mi zmiana lepszego przyniesie?
    Lepszy królik w domu, niźli zając w lesie.
    K.
    »Panna w chłopcach przebierała«,
    Potem żadnego nie miała.
    Ja też nie chcę żadnej zmiany,
    Póki jest przy mnie kochany.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:50
    PY TA N IE XVI.
    Cz y b ą d z i e s z d o b r ą ż o n ą ?
    G eo rg in ia. — P i ę k n o ś ć d o j r z a ł a .
    Jakkolwiek bezwątpienia bardzo pani wierzę.
    Lecz widząc georginię, ochota mnie bierze
    Zapytać się uprzejmie, skoro dozwolono,
    Cz y, p o z a m ą ż p ó j c i u , b ę d z i e s z d o b r ą ż o n ą ?
    O d p o w ie d z i: Iris. F io łe k . R uta. P iw o n ia . L ilia w odn a.
    K w iat lip o w y . T raw k a w ło sk a . G oździk.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:51
    O D P O W IE D Ź 1.
    I r i s — k o k i e t e r y a .
    Znajdziesz we m nie serce czułe,
    R a j na ziemi sobie stworzysz,
    Jeśli p ełną masz szkatułę,
    I na rozcież ją otworzysz
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:52
    O D P O W IE D Ź 2.
    F io łe k — s k r o m n o ś ć .
    0 kochanie żaden strach,
    Byle jasne słonko z nieba,
    Świeża suknia, z w ierzchu dach
    1 kaw ałek z m asłem chleba.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:56
    O D P O W IE D Ź 3.
    R u ta — r o z c z a r o w a n i e .
    N ie do mnie na to odpowiedź należy.
    Bo pan dobrodziej niechaj mi wierzy,
    Że to od daw na praw da dow iedziona:
    Ja k mąż pokieruje, taką byw a żona.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:58
    O D P O W IE D Ź 4 .
    P iw o n ia — n a m i ę t n o ś ć ,
    D obrą będę gdy mnie zechcesz słuchać.
    Będziesz całować, pieścić i chuchać;
    Lecz jeśli myślisz na przekór mi robić,
    W gniewie gotowam łajać cię i obić.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:58
    O D P O W IE D Ź 5.
    L ilia w o d n a — e g o i z m .
    P rzed niewodem ryb łapać nie radzę,
    P rzy pierwszej sposobności pana męża zdradzę.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 11:59
    O D P O W IE D Ź 6.
    K w ia t lip o w y — z d r o w i e .
    Będziesz ze m nie kontent, jako A dam z Ew y,
    Bo nieraz cię jak jego, zaboli bok lewy
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:04
    O D P O W IE D Ź 7.
    T r a w k a w ło s k a — a p a t y a .
    Gdy w dom u posiedzisz, jako się godzi,
    K ażdą ci chw ilkę m iłość ma osłodzi;
    A le gdy zaczniesz chodzić do cukierni,
    Zaraz m nie otoczą przyjaciele wierni.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:05
    O D P O W IE D Ź 8.
    G o z d z ik — f a n t a z y a .
    R ów ne są praw a i m ęża i żony,
    N iech mąż nie zdradza —- nie będzie zdradzony.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:13
    P Y T A N IE X V II.
    Czy będziesz d o b rym m ę ż em ?
    W a w r z y n . — Z w y c i ę s t w o . — » J e s t e m t w o i m
    j e ń c e m !«
    Gdy już pan dobrodziej praw ie narzeczony,
    O dpow iedz: c z y b ę d z i e s z d o b r y m d l a s w e j
    [ ż o ny ?
    O d p o w ied zi: K asztan . K o z łe k . Ś laz. P r z y m ila tk a . T ea.
    T y k w a . D z ik ie w in o . L en
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:14
    O D P O W IE D Ź 1.
    K a s z ta n — a m b i c y a .
    Ot, tak sobie, ja k w ypadnie,
    Chw alić się nie chcę, bo to nie ładnie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:14
    O D P O W IE D Ź 2.
    K o z łe k — u p ó r .
    Ja — nowożytnym będę P etrarką,
    A pani L aurą — z cnoty puklerzem ,
    J a się pocieszać wciąż będę starką
    A pani postem , albo pacierzem ...
    Aż lud zaśpiew a: »Żona w klasztorze,
    A mąż w różowym zawsze hum orze«.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:15
    O D P O W IE D Ź 3.
    Ś la z — p r z e s y t .
    Najlepszym w świecie m ogę zostać mężem,
    Gdy nie będziesz w ojow ać grym asów orężem.
    A le dla kapryśnej żony,
    Zły będę jak dyabeł wcielony
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:16
    O D P O W IE D Ź 4 .
    P r z y m il a t k a — p i e s z c z o t a .
    '
    M ów ić o tem przed ślubem ostrożność nie radzi,
    Lecz gdy pani ciekawa, spróbow ać nie wadzi
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:19
    O D P O W IE D Z 5.
    T e a — u d a n i e .
    Będzie ze m nie z pewnością mąż dobry, wzorowy,
    Byle przy nas nie było św iekry ni teściowej.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:19
    O D P O W IE D Ź 6.
    T y k w a — o z i ę b ł o ś ć
    Zanim odpowiem na to pytanie,
    M uszę przedw stępne objaw ić zdanie:
    N ajprzód bym zbadał pilnie tw e lata,
    W łasną tw ą cerę i postać —
    Potem bym uciekł na koniec świata,
    Byleby tw oim nie zostać.
    W ięc z tego pow odu i k łopot zbyteczny,
    Czy mąż będzie ze m nie w ygodny i grzeczny.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:19
    O D P O W IE D Ź 7.
    D z ik ie w in o — c z c z o ś ć .
    Będzie ci u m nie ja k w raju, ja k w niebie,
    A le pod pantofel nie dam w sadzić siebie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:20
    O D P O W IE D Ź 8.
    L e n — p r z e c z u c i e .
    B ędę cię pieścił, tulił i całował,
    N iczego żonie nie będę żałował,
    N a każdym kroku dogadzać jej będę,
    Jeśli posag w gotówce posiędę.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:21
    P Y T A N IE X V III.
    Czy z n a s z p rzy jaźń ?
    B r a tk i. — P r z y j a ź ń . — » N i e z d r a d z ę t w e g o
    z a u f a n i a « .
    T o godło przyjaźni niech się za m nie spyta:
    C z y t o p i ę k n e u c z u c i e w s e r c u t w e m r o z k
    w i t a ?
    O d p ow ied zi : K w ia t cy try n o w y . C hm iel. G łóg. C zerem cha.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:22
    O D P O W IE D Ź 1.
    K w ia t c y tr y n o w y — k w a s .
    M.
    Przyjaźń — m oneta zdawkowa,
    K ażdy ją łatw o rozdziela.
    Lecz kto w iarę w sercu chowa,
    Jednego m a przyjaciela.
    K .
    M iałam raz przyjaciółkę jedyną, serdeczną,
    Sądziłam , że na zawsze będę z nią bezpieczną,
    Była mi życzliwa, a dobra jak św ięta,
    W końcu porw ała mi mego konkurenta
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:23
    O D P O W I E D Ź 2.
    C h m iel — o d u r z e n i e .
    M.
    D o pieniędzy i butelki
    Znajdzie się przyjaciel w szelki;
    Lecz gdy cię bieda przygniecie,
    N ie masz przyjaciół na świecie.
    K .
    Czytałam wiele w tej mierze,
    W ięc w przyjaciółki nie wierzę.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:24
    O D P O W I E D Ź 3.
    G łóg — s w o b o d a .
    M.
    Była przyjaźń na ziemi, ale bardzo dawno,
    I już tylko w tradycyi pozostała sław ną;
    O statnim jej okazem był ów cygan pono,
    Co to go dla przyjaźni kiedyś powieszono
    M ężczyźni o m iłość m nie proszą,
    K ob iety plotki roznoszą,
    Zew sząd więc czując trw ogę,
    Przyjaźni poznać nie mogę.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:25
    O D P O W I E D Ź 4.
    C z e re m c h a — d o m y ś l n o ś ć .
    M.
    Już wyszli z m ody O resty, Pilady,
    K astorów , P oluksów , zaginęły ślady,
    I ja też w przyjaźń wcale nie wierzę,
    A nad m ą niew iarą ubolew am szczerze.
    K .
    Ja przyjaźń bardzo szanuję i cenię,
    W idziałam ją szczerą, raz jeden, na scenie,
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:25
    P Y T A N IE XIX .
    Cze01 jesteś dla mnie?
    R e z e d a . — S y m p a t y a . — » W d z i ę k t w ó j u r o c
    z y ś c i ą g a t ł u m y w i e 1 b i c i e 1 i«.
    Teraz zupełnie z innej beczki zacznę;
    Może to będzie pytanie dziwaczne,
    Lecz zam iast m arzyć i w m ilczeniu siedzieć,
    C z e m j e s t e ś d l a m n i e ? zechciej mi pow iedzieć.
    O dpow iedzi: Mak. Tytoń. Rum ianek. Kapusta. Palma.
    Pietruszka
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:26
    O D P O W IE D Ź 1.
    M a k — s e n n o ś ć .
    M.
    D ziś jestem niczem, jutro wszystkiem będę,
    Jeśli po szturm ach tylu, tw e serce zdobędę.
    K .
    N i tem, ni owem,
    Słów kiem zagadkowem.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:27
    O D P O W IE D Ź 2.
    T y to ń — l e k c e w a ż e n i e .
    M.
    Jam jest krzem ieniem , twe serce ze stali,
    Gdy się spotkam y, pożar się rozpali.
    K .
    Mogę otwarcie zapewnić pana,
    Żem dotąd jeszcze niezdecydowana.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:29
    O D P O W IE D Ź 3.
    R u m ia n e k — d z i e c i ń s t w o .
    M.
    Jestem dla ciebie — stępionym orężem,
    Bo mnie twe w dzięki rozbroiły snadnie,
    Chciałbym zaś zostać twoim panem mężem,
    Gdyżby obojgu było nam z tem ładnie
    K .
    Jestem dla ciebie ironią zdradliw ą,
    Chcę być i będę palącą pokrzyw ą.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:31
    O D P O W IE D Ź 3.
    R u m ia n e k — d z i e c i ń s t w o .
    M.
    Jestem dla ciebie — stępionym orężem,
    Bo mnie twe w dzięki rozbroiły snadnie,
    Chciałbym zaś zostać twoim panem mężem,
    Gdyżby obojgu było nam z tem ładnie
    K .
    Jestem dla ciebie ironią zdradliw ą,/
    Chcę być i będę palącą pokrzyw ą.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:31
    O D P O W IE D Ź 4.
    K a p u s ta — g r u b i a ń s t w o .
    M.
    Jestem dla ciebie m iłości prom yczkiem ,
    By później zostać pończoszką, trzewiczkiem.
    K .
    Z łotą ja gw iazdką na twoim zenicie,
    A le mój posag nie jest na przepicie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:32
    O D P O W IE D Ź 5.
    P a lm a — s p e ł n i e n i e ż y c z e ń .
    M.
    Bratem być chciałem, lecz się nie udało,
    I przyjacielem — lecz tego za m ało;
    Dzisiaj w ięc pragnę narzeczonym zostać,
    Poradź mi pani, jak ten ty tuł dostać.
    K .
    Jestem zerem dla ciebie, zerem bez wartości,
    W ięc aby coś znaczyć, szukam twej miłości.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:38
    O D P O W IE D Ź 6.
    P i e t r u s z k a — i m p e r t y n e n c y a .
    M.
    N iczem i niczem, bo jak się zdaje,
    Twój papa z posagu tylko procent daje
    Czem jestem ? cichą, zwyczajną kobietą,
    A le dla pana niedościgłą m etą.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:39
    P Y T A N IE X X .
    Jak: siej o św ia d c z y sz ?
    (Jak: p rz y jm ie s z o św iad czy n y ?)
    i K a m elia . — C e r e m o n i a . — »U n ó g t w o i c h
    c z e k a m m o j e g o w y r o k u « .
    i K w iat piękny, uroczy, ale bez woni,
    Ciepła wymaga, a od zimna stroni,
    ! Chętnie go chłopiec oddaje dziewczynie,
    i P ow iedz: c o z r o b i s z w o ś w i a d c z y n g o d z i n i e ?
    j O d p o w ied zi: K oniczyna. G erania. N asturcya. T ym ianek. H elio tro p .
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:40
    ODPOWIEDŹ 1.
    K o n ic z y n a — n a d z i e j a .
    M.
    Pocałuję w rączki skromnie,
    M ów iąc: » 0 przytul się do mnie«.
    K .
    Choćbym i nie chciała,
    Zarum ienię się cała,
    A le życie bym oddała,
    By ta chwila w ieki trwała
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:40
    O D P O W I E D Ź 2.
    G e r a n ia — p o s p o l i t o ś ć .
    M.
    R zekłbym kró tk o : »A niele!
    I)o stóp tw oich się ścielę.
    A co pani na to?
    Co m am a i tato?«
    K .
    A ni słow a nie odrzeknę,
    R ozśm ieję się i ucieknę
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:41
    O D P O W I E D Ź 3.
    N a s t u r c y a — t k l i w o ś ć .
    M.
    Spojrzę w tw e oko,
    W estch n ę głęboko,
    D o kolan padnę,
    I całusa skradnę.
    K.
    Choćbym go bardzo kochała,
    Zarazbym się rozpłakała.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:42
    O D P O W I E D Ź 4.
    T y m ia n e k — p o d e j r z e n i e .
    M .
    K lęk n ę na oba kolana,
    I pow iem czule: »K ochana!
    N ie pozbawiaj ranie nadziei,
    Że się raz nasz związek sklei'
    Odpow iem otw arcie:
    »Nie znam się na żarcie.
    Skracam tw oją mękę,
    O ddaję ci rękę«.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:43
    O D P O W I E D Ź 5.
    He l i ot r op — z w y c i ę s t w o .
    M.
    i Chcesz mnie, to dobrze — nie chcesz, do widzenia,
    N iech ta drobnostka w niczem nas nie zmienia.
    Pow iem w chwili tej uroczej:
    »Skoro P an Bóg tak już dal,
    Spojrzyj chłopcze, w moje oczy,
    A odpowiedź będziesz miał-
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:44
    Akacya — platonizm.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:44
    A ksam itka — pochlebstwo.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:44
    A m arant — pragnienie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:44
    A m arilla — marzenie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:44
    A nyż — wiara w siebie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:45
    A str — nicość.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:45
    A urykle — pustota
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:45
    Balsam inki — zadowolenie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:45
    Barw inek — zwątpienie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:45
    Belle de jo u r — odosobnienie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:46
    Belle de nuit — praca.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:54
    Berberys — drażliwość
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:54
    Betania — próżność.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:54
    Bez — zaufanie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:55
    Bluszcz — przywiązanie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:55
    Bław atek — powab.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:55
    Boule de neige — znudzenie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:56
    Bób — szyderstwo
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:56
    Bratki — przyjaźń.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 12:56
    Cedr — kondolencya.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:02
    Chm iel — odurzenie.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:02
    Cyprys — żałoba
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:02
    Czerem cha — domyślność
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:02
    Czułek — w estchnienie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:02
    D ziew anna — bujna wyobraźnia
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:02
    D zięcielina — zbytek.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:03
    D zw onki — wesołość
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:03
    F io łek — skrom ność.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:03
    F loks — rozpacz.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:03
    G ałązka róży — nie
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:03
    Georginia — piękność dojrzała
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:04
    Gerania — pospolitość
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:04
    Głóg — sw oboda.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:04
    Goździk — fantazya.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:04
    Groszek — poufałość.
   • madohora Re: ANDRZEJKI I KATARZYNKI 29.11.16, 13:05
    H eliotrop — zwycięstwo