Dodaj do ulubionych

WALENTYNKI

  • madohora Re: WALENTYNKI 15.02.15, 20:39
   Rozpalanie ogniska to sprowadzanie słonecznego światła na ziemię. Nabiera znaczenia, zwłaszcza gdy tego słońca brakuje, czyli w nocy i w chłodną porę roku. Zgodnie z harcerską szkołą, trzeba to zrobić od jednej zapałki. Wśród harcerzy spotyka się wędrowców noszących naramiennik z tak zwaną watrą wędrowną (watra to po góralsku ognisko). I jest ona pełna symboli.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:18
    Trunki miłosne

    Z e r w a ć o p ó ł n o c y płatk i c z e r w o n e j róży, or az k w ia t c z e r w o n e j k on ic z y n y . Utr z e ć d o b r z e r a z e m i w s y p a ć do wina ja b l e c z n e g o . W i n o m u s i mi e ć c o n a j m n i e j d w a lata. Na dni e bu te lki na le ż y u l o k o w a ć złoty p i e r ś c io n e k, ale tylko z p r a w d z i w y m k a m i e n i e m s z l a c h e t n y m ( n ajl ep ie j rubin). P o d a w a ć do picia tylko w s z k la n c e n ie u ż y w a n e j ani razu, k t ó r ą n a s t ę p n i e tr z e b a zbić, a o d ł a m k i z a k o p a ć w ziemi. Fi by n a p ó j s k u t k o w a ł , m u si s m a k o w a ć o s o b i e pijącej, w p r z e c i w n y m razie nie o s ią g n ie sk u t k u .
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:20
    Trunki miłosne

    Skutecznym napojem m iłosnym ma być sok jagód czarnych, zbieranych w lesie w noc świętojańską. Sok ten należy podać również w nieużywanem naczyniu. Resztę, która pozostanie na ścianach naczynia, należy rozcieńczyć kryniczną wodą i skropić nią próg mieszkania osoby kochanej, bacząc, aby zanim wyschną całkowicie ślady wody, n ikt inny tej samej płci, co osoba starająca się o pozyskanie miłości, nie przestąpił progu.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:22
    Trunki miłosne
    Zmieszać stare wino ze starym miodem w równych częściach i dać do napicia osobie kochanej,
    prosząc o zostawienie połowy. Jeżeli ta osoba zostawi równą połowę trunku, to niebawem ulegnie miłości.
    • madohora Re: WALENTYNKI 14.02.16, 21:52
     Filomeno! dni wiośnianych
     Zwiastunie i wieszczu
     Z tobą wraca pora miła
     Bez chłodu i deszczu
     I pierś każdą wskroś przejmują
     Twoje rzewne tony
     Leć tu do mnie mądry ptaszku
     Leć, leć upragniony!!!
    • madohora Re: WALENTYNKI 14.02.16, 22:03
     I nim jeszcze wstaną zorze
     Już dzwoni w krzewinie
     A gdy słońce wstanie złote
     O pierwszej godzinie
     Coraz głośniej piosnka jego
     W gaju się odzywa
     Oj to grajek nieznużony
     Nigdy nie spoczywa
    • madohora Re: WALENTYNKI 14.02.16, 22:14
     Słodka lutnia Filomeny
     W kawałki rozbita
     A otwarty dziobek jeszcze
     Tony jakieś chwyta
     I już kona - gdy dziewiąta
     Godzina uderzy
     Ot - już nóżki wyciągnęła
     I nieżywa leży
    • madohora Re: WALENTYNKI 23.09.17, 13:20
     Z tym facetem mam pod górkę
     Najpierw kupił mi komórkę
     Ale po co tego nie wiem
     By przywiązać mnie do siebie
     Jak zobaczył raz mój dom
     No to z miejsca zmienił ton
     Do fortelu aż się uciekł
     By dorobić sobie klucze
     Przyszły do mnie jego siostry
     Zachwalały go, że boski
     Że nie spiszę go na straty
     BO jest mądry i bogaty
     Nie wiem po co do mnie przyszły
     Nie wiem co mam o tym myśleć

     Bo to przecież chwyt jest znany
     Towar przereklamowany
    • madohora Re: WALENTYNKI 23.09.17, 13:23
     Wiosna w pełnym rozkwicie, Młodzież nasza tłumnie wylega na łono przyrody, skupia się i pełną piersią wchłanię w siebie tajemnicze szmery i objawy. Żyje radością samą i weselem. Niech żyje! - boć radość przecie jest najpłodniejszym pierwiastkiem twórczym, a nie smutek lub - co jeszcze gorsze - apatja. Śród ochoczej zabawy na łonie natury nastąpi zbliżenie wzajemne naszego społeczeństwa. bez względu na klasy. stany, rodzaj zajęcia i inne przeżytki. To plus poważny - silne scementowanie wyda korzyści nieobliczalne na drodze zdobyczy naszego życia narodowego i kulturalnego
    • madohora Re: WALENTYNKI 23.09.17, 13:24
     Tęsknota i cześć dla pramacierzy i źródła istnień objawiła się w kulcie ognia; ten, co go
     dał ludzkości, był nadczłowiekiem, gdyż bóstwu wydarł jego najważniejszą tajemnicę - tajemnicę życia - tworzenia nowego życia. Człowiek zaczął tworzyć. Zaczął siać wkoło siebie płomienie niszczące lub urabiające nowe formy istnienia, mylił się i błądził, unicestwiał siebie i innych, lub porywał wzwyż, budował nadgwiezdne światy. wstrząsał bryłą ziemskiego błota i lepił z niego cudowne zdarzenia. Z kagankiem w dłoni szedł cierpliwie w gąszcze i mroki, pochylał się litośnie nad grzęzawiskiem ziemskim łagodnie oświetlał nędzę, ból, i małość bliźnich. Z żagwią w dłoni pędził przed siebie, burząc granice i fundamenty, budowane przez pychę i przemoc, podpalał swoje i cudze włości, w szale zapamiętania tworząc wciąż na nowo,
     szukając idealnej formy dla swych, nigdy niezaspokojonych pragnień i pożądań. Odwieczny nakaz instynktu i nieświadomej wiedzy o przedistnieniu, nakazały ludzkim gromadom święcić wszędzie i zawsze ogień jak talizman życia, miłości i szczęścia. Bowiem w nim jest wszystko, w jasnym, szczerym, wesołym bracie ogniu, co tańczy, śpiewa i pieści, niszczy, oczyszcza i oświetla ciemne noce, z któremi walczy nieśmiertelnie. Niech się święci twój czar rusałczany,
     dziewczyno, przy ogniu płonącym nocą, na cześć Kupały, niech się święci twoja moc, chłopcze
     uroczy, co zdobywasz ogień skokiem w płomień miłości, spalającym was oboje na zaślubiny
     z Sobótką. "Niech płyną wianki wodą. Cieszmy się swą urodą, niech w oczach płomień
     drga, niech tańczy szczęścia skra
   • madohora Zaklęcia miłosne 12.11.15, 15:39
    Pragnąc zdobyć miłość osoby kochanej, należy postarać się o pasmo je i włosów, ale w taki sposób, by tego nie spostrzegła. Włosy należy zaszyć w woreczek, uszyty z błękitnego jedwabiu. Woreczek należy mieć stale przy sobie, po lewej ręce. Po dziesięciu spotkaniach, osoba kochana poczuje wielką skłonność do posiadacza woreczka.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:42
    W pierwszą noc miesiąca zakopać przed progiem osoby kochanej monetę. Należy wybrać takie
    miejsce, gdzie bez wątpienia stąpa pożądana osoba. W pierwszą noc drugiego (następnego) miesiąca, monetą należy odkopać i zawiesić na sobie tak,aby przylegała do ciała. Nosić przez dobę bez przerwy, a następnie ofiarować wybranej osobie. Ma to rzekomo przywiązywać kochaną osobę, która już nigdy nie opuści ofiarodawcy.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:46
    W ciągu sześciu dni należy żyć wstrzemięźliwie, unikając przede wszystkiem okazji miłosnych,
    Siódmego dnia, którym powinien być piątek, trzeba wypić coś podniecającego i udać się do kochanej osoby. Rozmawiając z nią, trzeba patrzeć uporczywie w oczy. Odblask wychodzący z oczu zakochanego wpływa na serce pożądanej osoby i budzi w niej silne uczucie. W razie uchylenia się danej osoby od patrzenia w oczy, należy odpowiednio wzbudzić jej ciekawość, aby nie unikała wzroku.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:48
    Należy kupić srebrną szpilkę, oraz jedwab i nitkę zieloną. Nitką skręcić trzykrotnie serdeczny
    palec lewej ręki i czekać przyjścia ukochanej. Gdy zjawi się, wyrzucić nieznacznie przez okno jedwab, ukłuć się w palec do krwi i kroplę krwi otrzeć o kochaną osobę, tak by nie zauważyła tego. W myśli trzeba powiedzieć n a s t ę p u j ą c e zaklęcie: „Niechaj w twojem sercu i w twojej krwi zrodzi się tak wielka i gorąca miłość, jaka zrodziła się w m o j e m sercu i w mojej krwi.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:52
    Przed zachodem słońca zerwać w sadzie zdrowe, czyste jabłko, wydrążyć środek i wsunąć tam
    karteczkę, na której wypisane własną krwią winno być imię swoje i kochanej osoby, oraz kilka jej
    Włosów. Pod imion ami trzeba wypisać na kartce tejemne słowo. J a b ł k o z zawartością należy zakopać o północy przed progiem mieszkania kochanej, w miejscu, gdzie stąpa.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:53
    Złoty pierścień z prawdziwym szla ch etn ym k a mien iem , nie noszon y przez nikogo, należy zawinąć w kawałek jed wa biu i nosić przy sercu w ciągu sześciu dni. S i ó d m e g o dnia, prz ed w s c h o d e m s ł o ń ca wyryć na pierścieniu po stronie wewnętrznej słowo „S ch e v a“, przewiązać pierścień trze m a wł osami koc ha nej osob y i trz e m a własn emi włosami,
    wymawiając takie zaklęcie: „Niechaj twoja miłość będzie t ak s er dec zn a, jak s er dec zn ą jest m oj a miłość, niechaj w tw oj em sercu wzbudzi się niezwalczone uczucie miłości dla mnie
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 15:54
    Dniem wszelkich praktyk i czarów miłosnych jest piątek, dzień w którym W e n u s sprzyja n a r o dzinom miłości. Najlepiej udają się poczynania rozpoczęte w piątek i za k ońc zon e w piątek.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:09
    C z a r y m i ł o s n e
    Najbardziej pr a k ty k o w a n y m s p o s o b e m było czarowanie przy p o m o c y figur, noszących w języku czarowników m ia no „ d a g y d e “. Była to figurka, ul ep io n a przeważnie z wosku, wyobrażająca os o bę ko chan ą. Po do bie ńs tw o figurki do o s o b y kochanej było W sk a z a n e m , a le n ie o b o w ią z k o w e m , n a t o m i a s t fig
    u r k a t a k a m u s ia ła b e z w z g lą d n ie z a w ie ra ć w s o b ie c z ę ś ć c ia ła o s o b y , k tó r ą w y o b ra ż a ła , a w ię c : w łos, k a w a łe k p a z n o k c ia , k r o p lę krwi, w o s ta te c z n o ś c i k a w a łe k m a t e r j a ł u z u b ra n ia . C o d z ie n n ie , m ożliw ie ja k n a jc z ę ś c ie j, n a le ż a ło b r a ć ta k ą fig u rę w ra m io n a , tulić d o siebie, pieścić, c a ło w a ć , s ło w e m p o s t ę p o w a ć ja k z żywą o s o b ą k o c h a n ą . N a s k u t e k ta k ie g o p o s t ę p o w a n i a w y tw a rz a ją się t a j e m n e p r ą d y s y m p a tji i o s o b a k o c h a n a b e z w ie d n ie o d d a j e s w e s e r c e z a k lin a ją c e m u .
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:12
    T a I i z m a n y m i ł o s n e
    O d w ie k ó w już lu dzie 2 a k o c h a n i w ierzą w to, że p o s ia d a n ie p e w n y c h p r z e d m io tó w d a je g w a r a n c ję s z c z ę śc ia w m iłości. Z n ie z lic z o n y ch ta liz m a n ó w i a m u le tó w , w y b ra liś m y n a jc z ę ś c ie j s t o s o w a n e i p o p u l a r n e : S zp ik z lew ej no g i wilka z a p e w n ia p o s i a d a c z o wi z a d o w o le n ie z o s o b y k o c h a n e j. S e r c e g o łę b ia w y s u s z o n e , s p r o s z k o w a n e , a n a s t ę p n i e p o ło ż o n e n a p iersi ś p ią c e j o s o b y zdziała to , że w y zn a o n a p rzez s e n , k o g o k o c h a . S e r c e sroki, n o s z o n e n a s e r c u , g w a r a n tu je z g o d n e p o ż y c ie z a k o c h a n y c h . Mysi o g o n , u c ię ty w W ielki P ią te k s trz e ż e n i e w inności. B ie d r o n k a z a sz y ta w w o r e c z k u i n o s z o n a na szyi, c h ro n i p r z e d c z a ra m i m iło s n e m i. Wielką sławą cieszył się tak zwany haczyk i widełki miłosne, s p o rz ąd za n e z kości nietoperza, s pec jal nie rz u can eg o w mrowisko. Gdy takim haczyk iem z kości przyciągnięto
    o s o b ę kochaną, to już na zawsze o dda w ała swoja serce. N a to m ia s t wystarczyło o d e p c h n ą ć ją widełkami, by miłość n a t y c h m i a s t zgasła. Najbardziej wziętemi talizm ana mi były blaszki ryte w miedzi. Po j edn ej stronie wyryta była p o dobizna bogini Wenus, a po drugiej gwiazda z n a p i se m : „Potęż na władczyni miłości, daj mi skosztować swych pięknych darów*.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:15
    Najsłynniejszy am u let miłosny Przepis n a ten a m u l e t zaczerpnięty jest z księg s ł y nn eg o uczonego, Paracelsusa. Należy wziąć okrągłą blaszkę miedzianą, gdyż miedź znajdu je się po d w p ły w e m Wenery. Okrągła fo r m a blaszki p o t r z e b n a jest do przyciągania i wytwarzania odp ow ied ni ch fluidów. Na j e d n e j stronie trzeba wyryć wizerunek W e nery,
    n ad której głową p ro m ie ni ej e gwiazda z jej im ie ni e m . Przy bogini trzeba wyryć postać am o r k a z łuk iem i k o ł c z a n e m strzał. t ęp u j ąc e cyfry, w takim s a m y m porządku, jak p o d a j e m y , “aby s u m o w a n e pozi om o lub pionowo, zawsze dały n am cyfrę 175, która je s t tajem n iczy m sy m b o le m szczęścia w miłości
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:17
    W zielonym w oreczku je d w a b n y m należy zaszyć p e w n ą ilość m ały ch k ulek złotych i m ied zianych, przyczem kulek m iedzianych w inno być dwa razy więcej, niż kulek złotych. W oreczek należy nosić przy sercu. P osiada on m o c b u d z e n ia miłości w n a jo b o ję tn ie jsz e m n a w e t sercu.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:19
    Pierścień srebrny, z d o b n y trup ią głów ką m a w łaściw ości u s p o k a ja n ia żalu po utracie miłości. W w y p a d k u braku w zajem ności ze stro n y u k o chanej osoby, p o w o d u je o b o ję tn o ś ć zako ch an e g o .
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:21
    P rag n ą cy uzyskać m iłość o so b y k o ch a n ej, winien nosić powyżej łokcia lewej ręki m iedziany łańcuszek, do k tó reg o m a być p rz y m o c o w an e m a leńkie s e rd u sz k o z miedzi, z w yrytem na niem im ie n ie m osoby kochanej.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:26
    Należy wyryć na miedzianym pierścieniu pierwszą literą swego imienia, oraz pierwszą literę
    imienia ko chan ej osoby. Litery te należy połączyć krzyżem. Pierścień nosi się na serdecznym palcu prawej ręki, nie zdejmując w ciągu miesiąca. Aby skutek był niezawodny, należy starać się,
    by przed nałożeniem na palec, pierścień ów trzymała w ręku osoba kochana
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:30
    Kulkę z miedzi, wielkości gołębiego jaja, należy pokryć cienką warstwą smoły, włożyć do małego
    pudełka drewnianego i nosić stale w kieszeni. W czasie rozmowy z osobą ukochaną, przyciskać
    mocno w dłoni pudełko, nie odrywając przez cały czas ręki. Amulet ten budzi miłość i przywiązanie.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 16:33
    Nosząc złotą bransoletę na przegubie lewej ręki i zachowując absolutn ą wstrzemięźliwość płciową w ciągu conajmniej miesiąca czasu, doznaje się największych rozkoszy miłości.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:06
    Należy zasuszyć serce gołębia i głowę żaby, poczem zetrzeć to wszystko na proszek i wsypać
    do woreczka w ostatniej minucie piątku, to znaczy w piątek o godzinie 23-ej minut 59.
    Woreczek ten kładzie się na głowie osoby śpiącej, bacząc aby się nie przebudziła, a wówczas
    powie wszystko, cokolwiek ma na sercu. Gdy już wyzna wszystko, należy ostrożnie zdjąć woreczek, by nie zbudzić śpiącej
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:17
    Jest specjalny kamień magiczny, tak zwany quirim , który możn a znaleźć w gniazdkach dudków.
    Kamień ten, położony na głowie osobie śpiącej, skłoni ją do wypowiedzenia przez sen
    największych tajemnic.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:18
    Tę s a m ą właściwość m a k am ień zwany beratides, z tą tylko różnicą, że nie należy brać go
    s a m e m u w rękę, lecz przez szm atk ę , lub najlepiej rękawiczkę, aby nie było k o n tak tu kam ien ia z ciałem tego, kto chce o d g a d n ą ć myśli uśpionej osoby.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:20
    Jak poznać wierność osoby kochanej
    U pew niw szy się, że kochana osoba śpi tw a rdym snem , należy położyć d e lika tn ie na je j czole djament. Jeżeli osoba zerwie się nagle z łoża, n ie o m y ln y to znak. że zdradza często.
    Jeżeli będzie się poruszała n ie sp o ko jn ie , znak to, że pom yślą, lub bliską je s t zdrady.
    Jeżeli na to m ia st nie poruszy się zupełnie, dow odzi to, że je s t nieskończenie wierną.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:26
    Zerwać słonecznik 21 dnia miesiąca sierpnia. Wyjąć siedem ziaren słonecznika, resztę zakopując
    w ziemię. Nie można jeść ani jednego ziarnka z takiego słonecznika, gdyż czary wówczas nie
    poskutkują. Siedem ziarenek należy owinąć liściem bobkowym i nieznacznie położyć w mieszkaniu osoby kochanej. Osoba, która dopuściła się zdrady, stanie się nie spokojna i zechce wyjść z mieszkania, podczas gdy osoba wierna zachowa całkowity spokój i nie będzie myślała o opuszczeniu mieszkania.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:30
    Mężczyzna niechaj nosi stale przy sobie serce samca, a kobieta serce samicy.
    ***
    Kobieta niechaj nosi stale szpik z lewej nogi wilka s am ca , a mąż kawałek rogu jelenia
    ***
    Splecione ze sobą włosy mężczyzny i kobiety nosić stale przy sobie na sercu.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:31
    Zasuszyć kwiat konwalji w nie używanem naczyniu metalowem , niepolerowanem. Kwiat winien się suszyć w piecu, gdzie pieczony jest chleb, w ciągu trzech dni i nocy. Którejkolwiek osobie wsypie się utarty kwiat do kieszeni, lub woreczka, aby stale nosiła przy sobie, ta osoba zapłonie wielką miłością do ofiarodawcy.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:34
    Z również d o b r y m s k ut k ie m działają włosy z końc a o g o n a wilczycy, o k r ę c o n e dokoła palca s e r d e c z n e g o lewej ręki. Nie należy j e d n a k po kazywać tych włosów
    ni kom u, gdyż ich czarodziejska m o c trwa dotąd, póki ktoś nie zada pytania, co oznacza taki p i er ś cień z włosia na palcu, lub w jakim celu został umieszczony.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:37
    Na czystej kartce, bez znaków wodnych, bez kartek, czy linji, należy wypisać :
    Autho s — aao rto o — noxio — bay — gloy — aperit.
    Słowa te m u s zą być wypisane czerwonym a t r a m e n t e m . Każde słowo trzeba przedzielić krzyżem , pi san ym cz arnym a t r a m a n t e m . Kartki nie należy zaszyć przy p o m o c y bibuły, lecz musi o na s a m a wy schnąć zupełnie. Gdy wyschnie, należy zaszyć ją w kołnierzu
    swe go ubrania, a posiadacz jej będzie j e d n a ł sobie serca wszystkich ludzi.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:39
    Szkielet żaby, objedzonej przez mrówki, należy przepołowić na dwie równe części, od głowy, do
    końca tułowia. Kości z prawej strony żaby należy wsypać do woreczka i nosić stale przy sobie.
    Kości żaby z lewej strony dają wręcz przeciwny rezultat, to znaczy wzbudzają do posiadacza
    nieodpartą nienawiść i wstręt.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:41
    Jak odgadnqc najbardziej zakochanq osobę
    Jeżeli nie je s te ś pewien, która z kilku przychylnych ci osó b najbardziej jest o d d a n a tobie
    i zakochana, wówczas należy zerwać tyle gł ówek ostu, ile osób m a być p o d d a n y c h próbie. Każdej z tych osób należy podłożyć nieznacznie p o d po d us zk ę po jednej główce ostu, p rz ed
    u da ni em się na spoczynek. Nazajutrz sprawdzić wszystkie główki. Ta osoba, której os et puścił kiełki, koch a najmocniej
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:43
    Przekrajać jabłko na tyle części równych, ile osób ma być p o d d a n y c h próbie. Która z nich n a j dłużej będzie jadła ofiarowany sobie kawałek, ta najbardziej kocha
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:44
    Pomyśleć sobie nazwę kwiatu i prosić, aby interesujące cię osoby zgadywały. Która pierwsza
    odgadnie właściwie, ta jest ci najbardzie j skłonną.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:50
    Jak wiadomo, ciągłe ukazywanie się we śnie jednej i te j samej osoby, działa bardzo silnie na
    wyobraźnię człowieka i skłania go przychylnie do wyśnionej postaci. Już w starożytności znane metody, przy pomocy których wywoływano takie sny miłosne.
    W Louvrze znajduje się prastary papyrus egipski, z wypisaną formułą zaklęcia, wywołującego
    pożądane sny. Niestety, papyrus jest uszkodzony, tak, że ocalała tylko początkowa formułka , która brzm i n a s tę p u ją c o : „Przybądź, czcigodny duchu X e n t- Am e n t, którego stworzył Kaber, wstań i przybądź na wezwanie Ra"
    Zaklęcie owo trzeba wypisać na karcie, a kartę spalić nad p ło m ie n ie m z oliwnej lampy.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 17:53
    Należy wziąć dwie uncje p ła tkó w różanych, jedną uncję m iodu, k ilk a kro p e l o le jk u różanego i p ó ł m ałego kieliszka czerwonego wina gronowego. Zm ięszać to w szystko i wlać do nieużyw anej, czystej flaszki, na przeciąg m iesiąca postaw ić w słońcu. Po u p ływ ie m iesiąca maścią tak sporządzoną należy nieznacznie n atrzeć czoło śpiącej osoby, która będzie wówczas śniła to wszystko, co ko lw ie k jy c z y ć sobie będzie posiadacz maści
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 19:38
    K a m i e n i e m i ł o ś c i
    Klejnoty, k a m ie n ie szlac h etn e i w ogóle biżute rja były zawsze ko jarzo n e z p o jęcia m i o miłości. S am już s p o só b noszenia kosztowności m iał n a jrozm aitsze znaczenie. W y m ien im y tu najciekawsze z nich.
    P ie rścio n ek na palcu w sk az u jący m — p ra g n ę pokochać.
    P ierścionek na palcu śro d k o w y m — już k ocham ,
    P ie rścio n ek na palcu se rd e c z n y m — tru d n o pozyskać m o je serce.
    P ierścionek na m ały m palcu — nie p ra g n ę kochać.
    B ra n so letk a na p ra w e m ręku — sz u k a m i p ra g n ę miłości.
    B ransoletki (po jed n ej) n a o b u rę k ach — nie je s te m zadow olony z miłości, sz u k a m nowej.
    B ra n so le tk a na lew em rę k u — d o ch o w am wierności.
   • madohora Re: WALENTYNKI 12.11.15, 19:40
    K am ienie szlach etn e w e d łu g swoich barw m a ją
    różne znaczenia.
    Białe — wierność, czystość, wiarę.
    C zerw one — silę, p o żądanie, ogień.
    Szafirow e — stałość.
    Ż ółte — m iłość idealną.
    Zielone — nadzieję.
    Fioletow e — zm ysłow ość, n am iętn o ść.
    P o m a rań c zo w e — gw ałtow ność, zazdrość.
    N iebieskie — tkliwość, przyjaźń,
    Os t at n i em i czasy stał się o g r o m n i e m o d n y m
    amu let , sporząd zon y z kamieni szlachetnych, w e dług
    nas tęp uj ąc ej r e ce pt y:
    W złotym pierścieniu należy wprawić kolejno
    od lewej do prawej strony, takie k a m i e n i e :
    Koral
    Opal
    Chryzolit
    Hijacynt
    A m et y s t
    J a s p i s
    Pierwsze litery tych ! kam ien i tworzą słowo „KOCHAJ
    • madohora Re: WALENTYNKI 05.02.19, 18:49
     Czegoś nie rozumiem, no najpierw na tym filmie wieszano psy w recenzjach, po czym zaczęto go chwalić. A teraz ktoś rozdaje darmowe bilety. To jak to jest. Dobry film czy jednak kolejny gniot?!
    • madohora Re: WALENTYNKI 10.02.19, 17:33
     SERNIK NA ZIMNO Z SERCEM

     Masa serowa:
     600 g serka waniliowego homogenizowanego
     250 ml śmietany słodkiej 30%
     śmietan-fix lub inny usztywniacz do śmietany
     3 łyżki cukru
     2 łyżki żelatyny
     paczka herbatników
     Masa truskawkowa:
     450 g mrożonych truskawek
     4 łyżki cukru
     2 łyżki żelatyny
     Glazura truskawkowa:
     4 łyżki cukru
     4 łyżki śmietany słodkiej
     4 łyżki wody
     80 g białej czekolady
     2 łyżeczki żelatyny
     1 łyżka czerwonego barwnika w żelu
     Dodatkowo:
     pojemnik plastikowy

     1. Truskawki rozmrozić, zblendować razem z cukrem, następnie 4 łyżki musu odstawić do glazury. Żelatynę roztopić w 6 łyżkach gorącej wody, po ostygnięciu dodać ją do musu truskawkowego i razem wymieszać. Mus wylać do jakiegoś płaskiego naczynia, ja wykorzystałem tortownice o średnicy 24cm. Po zastygnięciu foremką w kształcie serca wycinamy serduszka i nabijamy kolejne przez środek patyczkiem do szaszłyków. Całość umieszczamy w pojemniku plastikowym, najlepiej umocować patyczek za pomocą taśmy izolacyjnej na środku.
     2. Bitą śmietanę ubijamy z śmietan-fixem na sztywno. Ser miksujemy razem z cukrem i dodajemy do niego ubitą śmietanę i ciepłą żelatynę. Całość szybko (za nim zacznie tężeć) przekładamy do pojemnika pomiędzy sercem z truskawek. Pojemnik z sernikiem odkładamy w chłodne miejsca do zastygnięcia.
     3. Po godzinie gotujemy wodę w garnku do takiej wysokości jak sernik w pojemniku. Patyczkiem do szaszłyków podcinamy boki sernika. Pojemnik wkładamy na chwilę do garnka z gorącą wodą, następnie obracamy do góry nogami i wytrzepujemy sernik . Po wyjęciu układamy go na ułożone herbatniki, tak by z herbatników powstał podkład pod sernik. Całość wkładamy do lodówki.
     4. Rozpuszczamy w odrobinie gorącej wody dwie łyżeczki żelatyny. Wodę, cukier i śmietanę zagotować na małym ogniu. Czekoladę rozdrobnić na małe kawałki i zalać ją gotującym się płynem, od razu szybko mieszać tak, by czekolada rozpuściła się i powstała jednolita konsystencja. Do całości dodajemy rozpuszczoną żelatynę, odłożony mus truskawkowy, oraz łyżkę barwnika i całość mieszamy do jednolitej konsystencji. Tak zrobioną glazurę odstawiamy do ostygnięcia.
     5. Gdy glazura zacznie być gęsta, sernik układamy na dwóch szklankach i łyżką oblewamy glazurą z każdej strony. Nadmiar odcinamy nożem, sernik wkładamy do lodówki, glazura stygnie bardzo szybko, więc po chwili sernik powinien być gotowy do krojenia.
    • madohora Re: WALENTYNKI 12.01.21, 16:28
     W dawnych czasach bycie starą panną nie było dobrze postrzegane. Dzisiaj dla wielu kobiet nie jest priorytetem zamążpójście. Jednak te panie, które chcą uniknąć staropanieństwa powinny:
     - unikać chodzenia pod drabiną,
     - bycia druhną więcej niż trzy razy,
     - pozbyć się kaktusów, które podobno odstraszają kawalerów,
     - nie siadać na rogu stołu.
    • madohora Re: WALENTYNKI 12.01.21, 16:32
     TORT NA WALENTYNKI

     1 łyżka cukru
     2 szklanki mleka
     1 opakowanie cukru z prawdziwą wanilią
     2 łyżki wody
     0,5 opakowania budyniu waniliowego
     2 jajka
     1 łyżka cukru pudru
     około 400 g owoców (malin, truskawek - świeżych lub mrożonych)
     1 opakowanie biszkoptowych spodów tortowych (np. Dan Cake)
     2 galaretki (np. wiśniowe, truskawkowe)
     30 g pistacji

     W garnuszku wymieszać mleko z cukrem i cukrem z prawdziwą wanilią. Podgrzać do wrzenia. Utrzeć żółtka z budyniem i 2 łyżkami wody. Masę dodać do mleka. Całość dokładnie wymieszać i gotować (nie doprowadzając do wrzenia). Zdjąć z ognia. Po ostudzeniu, dodać ubite na sztywno białka z cukrem pudrem. Na koniec delikatnie połączyć wszystkie składniki. Spody tortowe przełożyć przygotowanym kremem.
     Galaretki rozpuścić w wodzie (w mniejszej ilości niż sugerowana na opakowaniu), następnie ostudzić mieszając. Owoce wyłożyć na biszkopt. Gdy galaretka lekko stężeje pokryć nią owoce (zbyt rzadka konsystencja wsiąknie w ciasto). Posypać pokruszonymi pistacjami. Tort przełożyć do lodówki na ok. 1,5 godziny.
    • madohora Re: WALENTYNKI 12.01.21, 16:30
     Oto kilka z nich:
     - nie wolno się dzielić chusteczką do nosa z partnerem – oznacza to szybkie rozstanie,
     - przygotowując kawę ukochanej osobie, najpierw dodaj cukier, a potem mleko – inaczej czekają was kłopoty,
     - nie mieszaj herbaty ukochanej osoby, bo to grozi kłótnią,
     - para, która obejmuje się na schodach długo ze sobą nie będzie,
     - nie wyznawaj miłości w dniu pierwszego opadu śniegu, bo uczucie szybko stopnieje.