Dodaj do ulubionych

Czy wiesz, że III (ciekawostki)

27.10.20, 18:14
CZY WIESZ, ŻE (CIEKAWOSTKI)
Obserwuj wątek
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:15
    Naukowcy stwo-rzyli robota z „układem nerwowym” wzo-rowanym na ludzkim. Prototyp wyposa-żony jest w szereg czujników, w tym „bólu” powodowanego przez nacisk. Wszystkie one są połączone z tzw. minimózgami, które zbierają i obrabia-ją informacje przez nie wysyłane. Taki system, w porównaniu ze standardowym podłączeniem wielu czujników do cen-tralnej jednostki obliczeniowej, uspraw-nia procesy przetwarzania informacji i odpowiedzi na bodźce oraz uczenia się. Dodatkowo roboty mogą być wypo-sażone w żel, którego składniki (jony) oddziałują ze sobą w odpowiedzi na uszkodzenia, co daje robotowi sygnał do samonaprawy
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:16
     ustriaccy uczeni odkryli, że niższa temperatura otocze-nia sprawia, że zarówno u ludzi, jak i u myszy podwyższa się poziom wita-miny A oraz jej transportera we krwi. Pod wpływem chłodu witamina A wędru-je do tkanek tłuszczowych, gdzie sty-muluje przekształcenie złej białej tkan-ki tłuszczowej w dobrą brunatną, która posiadając wyższą aktywność metabo-liczną, łatwo się spala, generując cie-pło. U człowieka i innych ssaków ponad 90 proc. zgromadzonego tłuszczu aku-muluje się w postaci białej tkanki tłusz-czowej, której pozbycie się nie jest takie łatwe. Dlatego odkrycie nowego mecha-nizmu przekształcania jej w brunatną tkankę tłuszczową z udziałem witaminy A może być wykorzystane w lecze-niu otyłości.
     • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:16
      Zwiększone stę-żenie podtlenku azotu w atmosferze sil-nie przyspiesza zmiany klimatyczne. Obok CO2 i metanu jest trzecim waż-nym gazem cieplarnianym emitowanym w wyniku działalności antropogenicz-nej. Jego źródłem są głównie nawo-zy sztuczne używane w rolnictwie oraz odchody zwierzęce. Rosnące zapotrze-bowanie na paszę dla zwierząt, jak rów-nież na mięso z hodowli przemysłowej może jeszcze bardziej zwiększyć emi-sję. Podtlenek azotu jest około 300 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż dwu-tlenek węgla. Pozostaje w atmosferze około 120 lat. Chociaż występuje tylko w ilościach śladowych, nieproporcjo-nalnie przyczynia się do antropogenicz-nych zmian klimatycznych. Już dziś stę-żenie podtlenku azotu w atmosferze jest o około 20 procent wyższe niż w czasie sprzed epoki przemysłowej.
      • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:17
       Kilka lat temu wykazano, że niektóre bakterie z gatun-ku Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) są motorem rozwoju atopowego zapalenia skóry lub egzemy, które doty-ka 20 – 30 proc. dzieci. Naukowcy długo szukali mechanizmu odpowiedzialnego za ten proces. Okazało się, że kluczo-wym graczem jest tu białko Sbi produkowane przez bakterie. Sbi powoduje szyb-kie uwalnianie interleukiny 33, która jest bardzo ważna w odpowiedzi immunolo-gicznej prowadzącej do dziecięcej egze-my. Gronkowce produkują wiele tzw. czyn-ników wirulencji, które mogą wywoływać różne reakcje naszego organizmu, jednak tylko bakterie z gatunku S. aureus zdol-ne do produkcji Sbi powodują alergiczną odpowiedź zapalną skóry
       • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:18
        Według badań naukowców z Uniwersytetu Sta-nu Waszyngton, osoby z zaburzenia-mi obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD) odczuwają zmniejszone nasilenie obja-wów w ciągu czterech godzin od pale-nia konopi indyjskich. Naukowcy prze-analizowali dane wprowadzane do aplikacji Strainprint przez osoby, które zidentyfikowały u siebie OCD. Po pale-niu konopi użytkownicy zgłosili zmniej-szenie kompulsji o 60 procent, natręctw lub niechcianych myśli o 49 procent, a niepokoju o 52 procent. Efekt między marihuaną a redukcją kompulsji i lęku utrzymywał się pomimo rozwijania się u badanych tolerancji na konopie. Bada-nie wykazało również, że konopie indyj-skie o wyższym stężeniu kannabidio-lu (CBD) lepiej działały na ograniczenie kompulsywnych zachowań. Pokazało to potencjał terapeutyczny CBD dla osób z OCD
        • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:18
         Niektórzy właś-ciciele zwierząt domowych, takich jak psy i koty, zaczynają opierać dietę swoich milusińskich na surowym mię-sie, zamiast dawania przetworzonej karmy. Najnowsze badania naukowców z University of Zurich sugerują, że taka dieta może być ryzykowna, ponieważ surowa żywność może zawierać wyso-ki poziom szkodliwych bakterii, w tym wywołujących choroby zarówno u zwie-rząt, jak i u ich właścicieli. Przebadano 51 rodzajów surowego jedzenia pocho-dzącego od 8 producentów ze Szwajca-rii i z Niemiec. W 72,5 proc. znajdowały się w nim bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae (wśród nich m.in. Salmonella, Shigella czy Escherichia coli), których ilość przekraczała normy ustalone przez UE. W 63 proc. próbek obecne były szczepy oporne na anty-biotyki
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:18
          Ludzki mózg osiąga pełną dojrzałość dopiero po 20. roku życia, dlatego targane silnymi emo-cjami małe dzieci potrzebują wspar-cia zintegrowanych mózgów dorosłych opiekunów, by się uspokoić. Naukowcy z Ohio State University pokazali, że pew-ne połączenia regionów mózgu wygląda-ją inaczej u noworodków i u dorosłych. U dorosłych ciało migdałowate, klu-czowy element neuronalnych podstaw emocji, jest bardziej połączone z obsza-rami przetwarzającymi złożone bodź-ce, związane z rozpoznawaniem twarzy, ciał i obiektów (wzrok) albo procesowa-niem mowy (słuch). U noworodków ciało migdałowate połączone jest równomier-nie z całymi obszarami przetwarzania wzrokowego i słuchowego. Oznacza to, że doświadczanie świata zmienia mózg niemowlęcia w ten sposób, że dopie-ro u kilkumiesięcznych dzieci konkretne emocje zostają przypisane do konkret-nych widoków i dźwięków
                 • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:27
                  Gałęźnica szorstkołuska występuje w zachodniej Afryce. Jest to wąż zwinny, szybki i dość agresywny. Gdy poczuje się zagrożony, błyskawicznie atakuje. Skórę ma pokrytą łuskami, które są okresowo zrzuca-ne. Gad ten przeważnie przebywa w gęstych gałęziach. Gdy temperatura zaczyna spa-dać, nie zapada w sen zimowy, tylko zamie-ra w bezruchu, żeby nie tracić energii. Jest głuchy i ma słaby wzrok. Gdy chce wytropić ofiarę, wykorzystuje węch, rozwidlony język oraz wrażliwość na drgania. Żyje od 10 do 20 lat.
                  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:28
                   o 10 latach oczekiwania we wrocław-skim zoo na świat przyszły dwa scyn-ki nadrzewne. Maluchy są dość duże, bo mają po ok. 30 cm długości, jednak i tak są o połowę mniejsze od dorosłych osob-ników. Jeszcze nie jedzą samodzielnie, a matka jest cały czas obok nich. W ter-rarium czekają na nich wodospad i oczko wodne, bo gatunek ten lubi zlizywać kro-ple wody z drzew i skał. Ważne są także rośliny, które będą dla tych dużych jaszczu-rek nie tylko pokarmem, ale i schronieniem oraz urozmaiceniem w ich życiu. Roślin-ność trzeba im będzie co tydzień dosa-dzać, bo szybko zjedzą każdą partię. Scynk nadrzewny żyje na wolności tylko w lasach deszczowych na Wyspach Salomona (Oce-ania). Jest tam zagrożony wyginięciem z powodu polowań i wycinania lasów. – To kolejny przypadek, kiedy hodowla w ogro-dzie zoologicznym może uratować gatunek przed wymarciem – mówi Radosław Rataj-szczak, prezes wrocławskiego zoo.Dorosły scynk wraz z ogonem ma ok. 70 cm długości. Waży ok. jednego kilograma. Barwa skóry jest ochronna – oliwkowa lub zielona z delikatnymi plamkami. Głowa tej jaszczurki jest duża i ma kształt serca. Dzięki odpowiedniej budowie nóg, ostrym pazurom i chwytne-mu ogonowi gad doskonale wspina się na drzewa. Dnie spędza w dziuplach. Prze-bywa w niewielkich grupach złożonych z samic, młodych i jednego samca.
                   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:29
                    Dyplomatka to najbardziej formalny męski płaszcz jesienno-zimowy. Zwy-kle jest szary, granatowy lub czarny. Przylega do ciała. Sięga maksymalnie do kolan. Może występować zarówno w wersji jednorzędowej, jak i dwurzędo-wej oraz być wykonany z grubej wełny lub kaszmiru.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.11.20, 23:31
     Nowe bada-nia pokazują, że chore nietoperze wampiry dystansują się społecznie od swoich kolegów z grupy. Naukow-cy podali dzikim nietoperzom wampi-rom substancję, która aktywowała ich układ odpornościowy i wywoływała nudności przez kilka godzin. Następ-nie umieścili je w legowisku. Gru-pa kontrolna otrzymała placebo. Nie-dysponowane nietoperze wchodziły w interakcje z mniejszą liczbą innych nietoperzy i spędzały w ich pobliżu mniej czasu. W badaniu nie podano prawdziwych patogenów. Naukow-cy oceniają, że zmiany w zachowaniu mogą zależeć od patogenu. Niektóre choroby mogą sprawiać, że interakcje są bardziej prawdopodobne lub mogą prowadzić do unikania chorych osob-ników.
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:43
    Mamy foki wychodzą na ląd, by karmić swoje dzieci przez pierwsze tygodnie ich życia. Potem maluchy muszą radzić sobie same. Doty-czy to zarówno połowu ryb, jak i zejścia do morza. Przednie płetwy służą fokom do sterowania, a tylne do zwiększania pręd-kości
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:33
   Technologia wy -naleziona przez badaczy z University of Alberta w 2017 roku ma zostać uży-ta do produkcji masek, które nie tylko odfiltrują bakterie i wirusy, lecz także je unieszkodliwią. Pomysł jest oparty na krystalizacji soli na powierzchni maski, co skutecznie inaktywuje wirusy grypy i bakterie. Trwają prace nad zastosowa-niem technologii w produkcji maseczek, tak by miały one odpowiednie parame-try filtracyjne, oddechowe, były bez-pieczne i możliwie wielokrotnego użyt-ku. Na rynku (także polskim) dostępne są już inne maseczki wielorazowego użyt-ku in aktywujące wirusy, bakterie i grzyby na zasadzie silnych oddziaływań elektro-statycznych, wyprodukowane z zastoso-waniem szwajcarskiej technologii Livin-guard.
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:34
    Szumy w uszach (tinnitus), które określa się jako fantomo-we odczucia słuchowe, czyli dźwięki sły-szane przy braku zewnętrznych sygna-łów dźwiękowych, dotykają aż 15 proc. populacji. Ich przyczyna jest trudna do określenia, przez co leczenie jest bar-dzo kłopotliwe. Naukowcy z University of Minnesota przypadkowo natrafili na metodę, która może pomóc pozbyć się szumów. Chodzi o delikatną elektryczną stymulację języka połączoną z ekspo-zycją na odpowiednie dźwięki. W bada-niu wzięło udział 326 osób, sesje trwa-ły 12 tygodni po godzinie dziennie i aż 80 proc. osób zaobserwowało znaczną redukcję szumów w uszach. Efekt utrzy-mał się co najmniej przez rok od zakoń-czenia terapi
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:35
     Pozornie nie-wielka zmiana globalnej temperatury, o jeden stopień do dwóch, może rady-kalnie zwiększyć zagrożenia związane z pogodą. Wiadomo, że następne 20 lat przyniesie ekstremalne fale upałów, któ-re zagrożą nawet miliardom ludzi. Dla-tego zdaniem niektórych badaczy tak ważne jest jak najdokładniejsze moni-torowanie i analizowanie zmian klima-tycznych. W tym celu stworzono pro-gram CHIRTS dostarczający codziennie informacji o maksymalnej i minimalnej temperaturze powietrza o rozdzielczo-ści 2 metrów. Ma to umożliwić natych-miastowe przewidywanie konsekwencji zmian pogodowych lub łagodzenie szyb-ko pojawiających się zagrożeń klimatycz-nych.
     • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:35
      W ludzkich i zwierzęcych żołądkach znajduje się hormon grelina, wspomagający regula-cję metabolizmu poprzez informowanie mózgu o konieczności zjedzenia posiłku. Aby lepiej zrozumieć jej działanie, bada-cze zakłócili zdolność hormonu greliny do komunikowania się z nerwem błęd-nym, który przekazuje sygnał z jelit do mózgu. Następnie monitorowali wpływ na odżywianie i zachowania poznaw-cze szczurów. Gryzonie nie były niespo-kojne, ale zaczęły jeść częściej, chociaż nie więcej. Zwiększona częstotliwość ma wynikać z zaburzenia tzw. pamięci epizo-dycznej, przez co zwierzęta zapomina-ły, że dopiero co jadły. Lepsze zrozumie-nie sygnalizacji greliny przez nerw błędny może pomóc w opracowaniu terapii cho-rób metabolicznych, epilepsji i choroby Alzheimera
      • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:36
       Istotnym pro-blemem obecnie używanych tkanin są domieszki syntetycznych i nieodna-wialnych włókien poliestrowych. Oka-zuje się, że alternatywą dla przemy-słu tekstylnego może się okazać PLA (kwas polimasłowy), biodegradowal-ny plastik stosowany w opakowaniach czy implantach medycznych. Standar-dowo jest on produkowany z kukury-dzy, jednak można by go produkować z resztek pożywienia pozyskiwanych od farmerów i producentów żywności. Dotychczasowe eksperymenty pokaza-ły, że z powodzeniem można uzyskać pełnowartościowy PLA z nienadających się do spożycia jabłek. Wykorzystanie tego typu odpadów ogranicza marnowa-nie jedzenia, a także zmniejsza związa-ną z jego biodegradacją emisję metanu do atmosfery
       • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:36
        Kolonoskopia jest badaniem pozwalającym zajrzeć w głąb jelita, bardzo ważnym w profilaktyce raka jelita grubego. Wielu pacjentów zalicza je do nieprzyjemnych i często wykonuje się je w znieczuleniu. Międzynarodowe kon-sorcjum naukowców pod przywództwem University of Leeds od 12 lat pracuje nad stworzeniem półautonomicznego robota, który będzie sterował badaniem. Urzą-dzenie ma kształt niewielkich rozmiarów kapsułki, która jest przymocowana do wąskiego kabla i wkładana do odbytu. Znajduje drogę do różnych zakamarków jelita dzięki magnesowi znajdującemu się na ramieniu robota umiejscowionego nad pacjentem. Porusza się on wokół cho-rego podczas manewrowania kapsułką. Lekarz lub pielęgniarka nadal mają funk-cję decyzyjną, ale cała podróż w głąb jelita nie wymaga ich udziału. I nie jest już tak nieprzyjemna. Na większej licz-bie pacjentów badania mają rozpocząć się już w przyszłym roku.
        • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:36
         ak pozyskać wodę pitną? Inżynierowie z MIT (USA) przedstawili sposób na pozyskanie wody z powietrza przy udziale energii słonecz-nej. Służące do tego urządzenie, przy-pominające zwykłe pudełko, wykorzystu-je przede wszystkim różnicę temperatur w trakcie dnia. W nocy warstwa materiału absorbującego, którym jest łatwo dostęp-ny zeolit (minerał z grupy krzemianów), pochłania wodę z powietrza. Podczas dnia słońce wyłapywane przez zewnętrz-ną warstwę ogrzewa zeolit, z którego w ten sposób skrapla się woda bezpośrednio na płytkę zbierającą. Zarówno dodatko-wa warstwa absorbująca i zbierająca, jak i umiejętne wykorzystanie energii wydzie-lanej podczas tych procesów znacznie poprawia wydajność urządzenia. Prototyp jak na razie pozwala otrzymać ok. 0,8 litra wody na 1 m2, ale jest skuteczny nawet w klimacie o zaledwie 20-proc. wilgotno-ści powietrza, a więc bardzo suchym
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 18:07
          Najstarsze znalezione skamieniałe pióro należało do tzw. archeopteryksa. Według specjalistów pochodziło z lewe-go skrzydła zwierzęcia i miało czarny kolor. Aby uzyskać tak szczegółowy opis, zespół dr. Ryana Carneya z Uniwersyte-tu Południowej Florydy, używając m.in. mikroskopu elektronowego, przyjrzał się znalezisku liczącemu 150 milionów lat. Przeanalizowano dziewięć jego istot-nych elementów, m.in. skupiono się na szczególnie długiej dudce, porównując ją z danymi dotyczącymi współczesnych ptaków. Naukowcy zbadali także 13 ska-mieniałych szkieletów archeopteryksa. Trzy z nich zawierały dobrze zachowane pierwotne nadlotki, dzięki czemu ustalo-no, że górna powierzchnia skrzydła tego zwierzęcia składa się z takich samych ele-mentów pod względem wielkości i kształ-tu jak najstarsze pióro.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 18:15
          Kakao. Julian Tuwim podczas pobytu w Ameryce poznał piękną Hawajkę. Poeta zachwycił się śpiewnym językiem hawajskim. Dla zabawy wymyślił oddające ową melodykę zdanie w języku polskim: „Mali na polu hulali i pili kakao”. Anegdota mówi, że pan Julian wmówił egzotycznej piękności, iż owo zdanie w języku polskim znaczy „Jesteś najpiękniejsza i kocham cię”. Zdanie wymyślone przez Tuwima zainspirowało po latach Marka Dutkiewicza do napisania piosenki „Najpiękniejsza w klasie”
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 19:09
          Naukowcy z Uni-versity of Texas w Dallas zaprojektowa-li urządzenie przypominające zegarek na rękę, które wykrywa i określa ilościo-wo obecność w pocie dwóch biomarke-rów związanych z nieswoistym zapale-niem jelit (IBD): interleukiny-1ß i białka C-reaktywnego (CRP). Urządzenie ana-lizuje pot bierny, dzięki czemu użytkow-nik nie musi angażować się w aktywność fizyczną. Narzędzie to może też poinfor-mować o zaostrzeniu się stanu zapalne-go, ale nie pełni jeszcze funkcji diagno-stycznej. Uczeni planują wykorzystanie urządzenia do ostrzegania o wzroście poziomu cytokin, które są białkami uwal-nianymi przez układ odpornościowy we wczesnych stadiach infekcji wirusowej, w tym COVID-19.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 19:10
          Mocna czar-na kawa nie jest najlepszym pomysłem, szczególnie przed śniadaniem i po cięż-kiej nocy – apelują brytyjscy naukowcy z University of Bath. Po przeprowadzeniu doświadczenia na 30 ochotnikach oby-dwu płci zauważyli, że kontrola poziomu cukru w krwi jest upośledzona, gdy wypi-jemy kawę rano na czczo, zwłaszcza po nocy, w której sen był zakłócony. Możemy poprawić ten stan rzeczy, jedząc najpierw śniadanie. Zdaniem naukowców może to przynieść korzyści zdrowotne dla wie-lu osób, które bez kawy nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 19:11
          Zapis zmian kli-matu na Ziemi, sięgający 66 milionów lat, ujawnia cztery charakterystyczne stany klimatyczne – od „cieplarnianych” po „zlodowacenia” trwające czasem setki milio-nów lat. W każdym z nich klimat wyka-zuje rytmiczne zmiany odpowiadające zmianom orbity Ziemi wokół Słońca, co wpływa na ilość energii słonecznej docie-rającej do powierzchni Ziemi. Im więcej energii, tym więcej gazów cieplarnianych w powietrzu i mniejszy zasięg polarnych pokryw lodowych, które mogłyby amorty-zować efekt ocieplenia. Taka kombinacja prowadzi do drastycznych zmian klima-tu. W świetle tego jeszcze bardziej widać, że obecnie emisja gazów cieplarnianych i inne działania człowieka kierują planetę w stronę cieplarnianych stanów klimatycz-nych nieobserwowanych od epoki eoce-nu, która zakończyła się około 34 milio-nów lat temu.
          • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 19:12
           Osoby chore na COVID-19 mogą wykazywać objawy od łagodnych do bardzo ciężkich, co zale-ży m.in. od wieku i występowania innych chorób. Naukowcy, porównując geno-my osób o różnym przebiegu choroby, stwierdzili, że niektórzy pacjenci z ciężkim przebiegiem mają mutacje w kluczowych genach systemu odpornościowego. Ostat-nie analizy pokazały związek pomiędzy ciężkim przebiegiem a występowaniem na chromosomie 3 określonych warian-tów genetycznych, obejmujących bardzo długi region DNA o sekwencji identycznej jak u neandertalczyka z południa Europy sprzed 60 tysięcy lat. Wariant ten jest nie-równomiernie rozprzestrzeniony po świe-cie. Ma go 50 procent mieszkańców Azji Południowej, podczas gdy w Azji Wschod-niej jest niezmiernie rzadki. Nie wiadomo jeszcze, co takiego w tej sekwencji spra-wia, że potrzeba użycia mechanicznej wentylacji wzrasta trzykrotnie.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 19:32
          Połoz czerwony poluje na frynoso-my. One udają, że są piaskiem, chcąc się ochronić przed wężem. Jeśli plan się nie powiedzie, jaszczurka układa się bokiem i wystawia kolce, udając, że jest ogromna i kolczasta. Przewraca się też kilka razy, pokazując, jaka jest ogromna. Wróg rezy-gnuje z takiej zdobyczy, gdyż obawia się, że ją połknie.
          • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 18.11.20, 20:05
           Wyrak ma wielkie uszy, ogromne oczy. To jeden z najmniejszych ssaków świata. Siat-kówka jego oczu prawie cała pokry-ta jest pręcikami, zatem doskonale widzi w ciemnościach. Ma jednak problem z rozróżnianiem kolorów. Oczy ma więk-sze niż mózg. Wiotkie palce pomagają mu we wspinaniu się. Tylne łapy ma dużo dłuższe niż przednie. Potrafi skakać nawet na odległość 6 metrów
          • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 18.11.20, 20:05
           Sporran to torebka ze skóry lub futra noszona na kilcie przez szkockich męż-czyzn podczas uroczystych gali, zawo-dów sportowych i tanecznych. Występuje w trzech typach: dress (luksusowa wersja-ze skóry i szlachetnych futer); semi-dress (mniej formalna, choć nadal elegancka) oraz leather (skórzana, prosta wersja prze-znaczona na codzienne spacery).
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.11.20, 20:18
          Na terenie północnej Gwatemali odna-leziono ślady systemu filtrów wody z cza-sów starożytnych Majów. W zbiorniku Corriental, z którego korzystała pradaw-na cywilizacja, naukowcy natrafili na kwarce i zeolity – minerały wciąż stoso-wane do uzdatniania wody pitnej. Mate-riały potrzebne do filtracji zidentyfikowa-no w mieście Tikal, do którego Majowie musieli sprowadzać je z dużych odległo-ści. To pierwsze takie odkrycie z rejonu Nowego Świata.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.11.20, 20:20
          Kapibary to największe gryzonie na świecie. Chętnie przebywają w wodzie. Ponieważ mają błony między palcami, świetnie pływają, a żeby woda nie dostała się im do uszu, kładą je płasko na głowie. Potrafią wstrzymać oddech na 5 minut, a nawet spać, wystawiając tylko nos nad taflę wody.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.11.20, 20:28
          Nierdzewka. Pomnik Matki Ojczyzny to jedna z ikon Związku Radzieckiego. Starsze pokolenie zna ową ogromną statuę kobiety z mieczem chociażby z prospektów turystycznych Intouristu – państwowego radzieckiego biura podróży. Pomnik powstał w latach 1978 – 1981 w Kijowie. Jest to prawdopodobnie jedyna tej wielkości rzeźba (pierwotnie miała 108 metrów wysokości) wykonana ze stali nierdzewnej. Na odsłonięcie przybył sam Breżniew. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę przypomniano sobie przedrewolucyjną zasadę, która zakazywała, by jakakolwiek budowla w mieście była wyższa niż wieża z krzyżem w Ławrze Peczerskiej. By owej tradycji stało się zadość, skrócono nierdzewny miecz o sześć metrów.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.11.20, 23:29
          Badacze z Uni-versity of Georgia postanowili sprawdzić, czy możliwa jest uprawa roślin na Marsie. Dzięki danym uzyskanym z analizy pró-bek zebranych na Marsie możliwe jest zasymulowanie warunków glebowych tam panujących. Badacze stworzyli mie-szaninę gleby, minerałów, soli i innych składników, które można pozyskać z próbek. Podłoże okazało się skorupia-ste i suche, co utrudnia, ale nie uniemoż-liwia wykorzystania go pod uprawy. Aby uczynić minerały bardziej przyswajalny-mi dla roślin, badacze proponują zmie-szanie „marsjańskiej” gleby z ziemski-mi mikroorganizmami, które są znane z korzystnych interakcji z roślinami.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.11.20, 23:30
          Malaria, wywo-ływana przez pierwotniaka z rodzi-ny Plasmodium, oprócz swojej częstej formy charakteryzującej się groźnymi objawami, może mieć również utajony przebieg. Bezobjawowi nosiciele mala-rii mogą nieświadomie rozprzestrzeniać chorobę, ale również cierpieć z powodu bardziej agresywnej tzw. superinfekcji, gdy ulegną ponownemu zarażeniu pier-wotniakiem. Naukowcy z San Francisco postanowili się przyjrzeć takim zakaże-niom i dzięki nowoczesnym metodom sekwencjonowania wykrywali zarów-no „świeże” infekcje pierwotniaka, jak i monitorowali czas trwania przewlekłe-go i bezobjawowego zakażenia. Okaza-ło się, że długotrwałe infekcje rzadziej występowały u kobiet niż u mężczyzn, choć częstotliwość nowych zakażeń była taka sama u obu płci. Najwyraź-niej związane jest to z tym, że pierwot-niak prawie dwa razy szybciej usuwany jest z kobiecego organizmu
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.11.20, 00:05
          Ratownicy GOPR i TOPR ratują wszystkich, którzy zabłądzili, zaginęli, mieli wypadek w górach lub zostali przysypani lawiną. Kosztami za akcję ratunkową w całości jest obciążony skarb państwa a turysta nie zapłaci za pomoc ani grosza. Nawet jeżeli wina za wypadek leży po jego stronie. Polska pod tym względem stanowi wyjątek. W wielu krajach europejskich kosztami zostaje obciążona osoba, która wezwała pomoc.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 17.11.20, 19:05
          Serwal jako jedyny kot może upolować ofiarę, wykorzystując tylko zmysł słuchu. Uszy oddają też ciepło całą powierzchnią i chłodzą go w czasie afrykańskich upałów. Smukła sylwetka, umaszczenie i długie no-gi sprawiają, że jest on podobny do geparda. Sierść serwala ma jasnożółty kolor i czarne cętki. Ogon znaczą czarne plamki i pierścienie.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 17.11.20, 19:54
          Lek bazujący na związku wyizolowanym z bakterii żyjących na dnie oceanu może stać się skutecznym ratunkiem dla pacjen-tów z rakiem prostaty we wczesnych etapach jego rozwoju. Substancja o nazwie WST11 po aktywowaniu światłem lasera wydziela wolne rod-niki, które zabijają okoliczne komór-ki. W ten sposób po zlokalizowaniu u pacjenta miejsca nagromadzenia komórek nowotworowych za pomo-cą rezonansu magnetycznego można je zabić po naświetleniu, bez potrze-by interwencji chirurgicznej. Podczas prób u 413 pacjentów nowa terapia całkowicie wyleczyła połowę i tylko 6 procent potrzebowało radykalnej interwencji. Jeśli ta metoda zosta-nie zaakceptowana przez światowe instytucje i specjalne komisje, może już wkrótce zostanie wprowadzona w życie
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 17.11.20, 19:55
          z rakiem trzustki oraz pomóc leka-rzom i pacjentom w dokonaniu naj-lepszego wyboru: podjęcia próby leczenia lub umożliwienia pacjentom przeżycia ostatnich miesięcy bez skutków ubocznych leków lub radio-terapii. Rak trzustki jest jedną z naj-bardziej śmiertelnych chorób, ponie-waż często rozpoznawany jest zbyt późno, by podjąć skuteczne lecze-nie. Planowana jest weryfikacja wyni-ków w badaniu klinicznym. e, wykrywające z oddechu pacjenta wiele różnych chorób jednocześnie. Analiza jakościowa i ilościowa ponad 100 lotnych związków od pacjen-tów cierpiących na różnorakie cho-roby pozwoliła na stworzenie algo-rytmu do ich wykrywania u kolejnych osób. Analizator oddechu, bazu-jąc na zebranych danych, jest w sta-nie wykryć z oddechu siedemnaście chorób, a nie jak do tej pory tylko jed-ną (np. nowotwór). Każde schorzenie ma swój unikalny „oddechowy odcisk” i bazuje na obecności kilkunastu sub-stancji. Uczeni pokazali, że wykrycie jednej choroby nie maskuje innej, któ-ra także może zostać zidentyfikowana. Urządzenie jest nieinwazyjne, niedro-gie i mobilne.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 17.11.20, 23:46
          Palczak madagaskarski to niezbyt piękny ssak. Miejscowi wierzą, że jego pojawienie się zwiastuje nieszczęście. Pukając, osłuchuje drzewo. Następnie zębami wygryza dziurę, a potem długim palcem nawiguje w szczelinie i wydłubuje larwy. Może obracać palcem w dowolnym kierunku. Pomaga mu w tym staw kulisty.
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 18.11.20, 18:41
          Leniwiec trójpalczasty zawdzięcza nazwę posiadaniu trzech palców. Dłu-gie szpony pozwalają mu się wspinać i zwisać. Leniwiec pokonuje dziennie 38 metrów. Zielonkawe ubarwienie futra ułatwia zwierzęciu ukrywanie się wśród drzew. Jego pokryte algami futro pełne jest insektów
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:41
   Jackson Oswalt z Memphis zbudował domowy reaktor fuzyjny kilka godzin przed swymi 13. urodzinami i stał się najmłod-szym konstruktorem tego typu wynalaz-ków w historii. Reaktory fuzji jądrowej są ekologiczne i zapewnią ludzkości tanie źródło energii elektrycznej.W sztucznym słońcu chłopiec wyko-rzystał energię elektryczną, by przyspie-szyć dwa atomy deuteru, które połączyły się i stworzyły atom helu-3 i uwolniły jeden neutron. To spowodowało, że woda mogła zostać podgrzana i zamieniła się w parę, co napędziło turbinę prądotwórczą.Wynalazek Jacksona to całkiem prosty reaktor fuzyjny. Pochłania w czasie pra-cy więcej energii, niż produkuje. Jednak mimo to projekt nastolatka jest niebywa-łym osiągnięciem dla osoby w jego wieku.
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:42
   akin złoty to niezwykle rzadki gatu-nek ssaka z rodziny wołowatych. W natu-rze występuje tylko w jednej chińskiej pro-wincji – Shaanxi. Zamieszkuje góry Qinling i ich okolice, poruszając się na wysokości od 1500 do 4500 m n.p.m. Żywi się głów-nie trawą, liśćmi i kwiatami, a także pęda-mi bambusa. Najchętniej żeruje o świcie i o zmierzchu. Naturalnymi wrogami takinów są niedźwiedzie, wilki, cyjony i lamparty. Ich sposobem na uniknięcie niebezpieczeństwa jest ostrzeżenie członków stada charakte-rystycznym dźwiękiem i ucieczka poprzez skakanie ze skały na skałę lub chowanie się w zaroślach, gdzie leżą, unikając spotkania z niebezpieczeństwem. W środowisku natu-ralnym dożywają 18 lat.
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:42
   Szympansy pozbawione mamy w czasie dzieciństwa tak jak ludzie odczuwają brak rodzicielki przez całe życie. Osierocone maluchy gorzej rosną i często mają ogól-nie słabszy stan zdrowia niż małpki mające oboje rodziców. Bywa, że w dorosłym życiu nie mają potomstwa. Badania takie przepro-wadziła Tai Chimpanezee Project z Wybrze-ża Kości Słoniowej oraz Instytut Antropolo-gii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku. Obserwacje trwały 30 lat. Zwierzęta bardzo szybko stają się samo-dzielne. Inaczej jest jednak z wielkimi małpa-mi. Ich dzieciństwo może trwać nawet 12 lat. Przez ten czas pozostają z matką. Jednak po 4 – 5 latach opiekunki rzadko dostarcza-ją im pokarm. Uczeni są zdania, że rodzi-cielka jest niezbędna do nauki zdobywania pożywienia. Wie, gdzie je znaleźć i jak uży-wać narzędzi. Inna teoria ukazująca potrze-bę bycia z mamą mówi, że przekazuje ona dzieciom umiejętności społeczne
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:43
   Świstak himalajski z rodziny wiewiór-kowatych osiem miesięcy śpi w norze. Jego tętno spada wtedy do kilku uderzeń na minutę. Podczas hibernacji traci jedną trze-cią masy ciała. Po przebudzeniu uzupełnia rezerwy pokarmowe. Nawet 100 metrów długości i 6 metrów głębokości mają nory świstaków. Ssaki te walczą ze sobą, chwy-tając się jak zawodnicy sumo.
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:43
   Wilki tybetańskie są krewniakami wil-ka szarego. Żyją na dużych wysokościach – ponad 4800 m n.p.m. Pomagają im w tym wydolne serce i gruba sierść. Nowo narodzone szczeniaki ważą pół kilogra-ma. Ciągle jedzą. Nie są wybredne. Sma-kuje im zarówno świeże mięso, jak i padli-na. Samiec, który przynosi jedzenie, karmi wszystkie szczeniaki, nie tylko swoje mło-de. Po jedzeniu wataha odpoczywa.
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:44
   Może trudno w to uwierzyć, ale aż do 1818 r. nie istniał podział na prawy i lewy but. Pierwsza para butów dopa-sowana do prawej i lewej stopy powsta-ła w Filadelfii. Do tego czasu ludzie skarżyli się na dyskomfort podczas cho-dzenia
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 14:20
   mperator podporucznikiem. Car Mikołaj I po objęciu tronu polskiego w 1829 roku wyraził życzenie, by polski oficer nauczył go musztry obowiązującej w polskiej armii. Władcy przydzielono gwardzistę grenadierów, któremu nakazano, by ćwiczył z podopiecznym swym jak z rekrutem. Cesarz rosyjski, wedle relacji pamiętnikarskich, okazał się na tyle pilnym uczniem, że szybko doszedł do rangi podporucznika.
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 15:41
   Czerwone imperium. We wspomnieniach więźniów Gułagu przewija się wspomnienie żarzących się na czerwono żarówek w barakach i na słupach. Większość łagrów była położona z dala od linii energetycznych. Do oświetlania używano więc agregatów zasilanych dość przypadkowymi silnikami – były to często jednostki zaadaptowane z ciągników lub ciężarówek. Ich stan techniczny był z reguły opłakany, zaś moc wobec potrzeb niewielka. Dlatego pracując pod dużym obciążeniem, urządzenia te działały niestabilnie. Być może żarówki, zamiast świecić silnym żółtym światłem, emitowały czerwone błyski, które tak złowrogo kojarzyły się więźniom.
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 16:28
   Naukowcy odkry-li nieinwazyjny sposób regulacji poziomu cukru we krwi. Myszy z mutacją powo-dującą u nich cukrzycę typu 2 i wyso-ki poziom cukru we krwi po ekspozycji na pole elektromagnetyczne miały nor-malny poziom cukru. Nocna, bezprze-wodowa ekspozycja na kombinację sta-łego pola magnetycznego i stałego pola elektrycznego o sile 100-krotnie przewyż-szającej siłę pola elektromagnetycznego Ziemi normalizowała poziom cukru we krwi już po trzech dobach. Dalsze bada-nia wykazały, że efekt ten jest związa-ny z wydłużoną aktywacją zachodzącej w wątrobie ścieżki metabolicznej, przy-wracającej równowagę oksydoreduk-cyjną i ze zwiększoną odpowiedzią na insulinę. Wyniki badań na ludzkich komór-kach wątrobowych są obiecujące. Kolej-nym etapem będą badania na większych ssakach
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 16:30
   Każdego roku szczepionka na grypę jest na nowo pro-jektowana, a i tak jej skuteczność się różni. Dlatego też grupy naukowców z bostoń-skich uniwersytetów, m.in. MIT i Harvard, postanowiły wspólnymi siłami opraco-wać projekt szczepionki na grypę, która będzie wymierzona przeciwko wszystkim typom jej wirusa. Zaprojektowana szcze-pionka stymuluje działanie układu odpor-nościowego przeciwko fragmentowi wiru-sowego białka HA, który rzadko ulega mutacjom. Szczepionka składa się z nano-cząstek opłaszczonych tym fragmentemHA. Wstępne doświadczenia przeprowa-dzone na myszach zakończyły się sukce-sem. Jest to ważny krok w kierunku uni-wersalnej szczepionki
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 16:31
   szkodzenia w obwodowym układzie nerwowym, czy-li tkance odpowiedzialnej za przekazy-wanie sygnałów elektrycznych z mózgu do pozostałych części ciała, często skut-kują chronicznym bólem, zaburzenia-mi neuro logicznymi, paraliżem czy nie-pełnosprawnością. Na pomoc przyszli chińscy naukowcy, którzy stworzyli roz-ciągliwy i przewodzący impulsy elektrycz-ne hydrożel, który w przyszłości może zostać użyty do naprawy takich uszko-dzeń. Dotychczas stosowano autolo-giczny przeszczep nerwów, czyli pobra-nie tkanki nerwowej z innej części ciała i wprowadzanie jej w uszkodzone miej-sce. Często jednak ta metoda nie przyno-siła efektów. Chińscy badacze pokazali, że wszczepienie specjalnego mikropo-rowatego hydrożelu w uszkodzone miej-sce usprawnia proces komunikacji mię-dzy uszkodzonymi nerwami oraz, pełniąc rolę rusztowania, umożliwia w tym miej-scu regenerację tkanki nerwowej, a tym samym przywraca zdolność chodzenia. Na razie u ropuchy i szczurów.
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 16:31
   Dobrze jest mieć przyjaciół i rodzinę, która nas wspiera, ale jeszcze lepiej, gdy grupa wsparcia jest blisko ze sobą związa-na – sugerują naukowcy z Ohio State University. Z badań wynika, że ludzie odczuwają większe wsparcie od grupy osób niż pojedynczych przyjaciół. Im bardziej spójna jest sieć znajomych, tym mocniej czujemy, że mamy na kogo liczyć
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 16:32
   Badania mózgów 186 młodych ludzi (od 11 miesięcy do 26 lat) z miasta Meksyk wykazały obec-ność markerów choroby Alzheime-ra, Parkinsona i stwardnienia boczne-go zanikowego (MND). Jednocześnie stwierdzono występowanie w pniu mózgu charakterystycznych nanoczą-stek, których wygląd i skład sugerują, że mogły powstać wskutek spalania paliw napędowych. Wykryte cząstki zawiera-ły żelazo, glin i tytan. Nanocząstki boga-te w tytan, podobne do znajdowanych w pniu mózgu, wykryto także w komór-kach nerwowych jelita, co sugeruje, że mogą się one dostawać do organizmu drogą pokarmową. Zmiany neuropato-logiczne, takie jak m.in. obecność splo-tów lub płytek nieprawidłowo złożonych białek w mózgu, wykryto nawet u naj-młodszego badanego – 11-miesięczne-go dziecka. Dla porównania: w pniach mózgu osób w podobnej grupie wieko-wej i płciowej, ale pochodzących z mniej zanieczyszczonych środowisk, nie znale-ziono neuropatologicznych zmiana
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 16:32
   Płacz noworod-ka dla świeżo upieczonych rodziców jest często trudny do odszyfrowania, by wie-dzieć, czego tym razem maluch potrze-buje. W badaniach przeprowadzonych na myszach udowodniono, że z cza-sem mózg uczy się rozpoznawania sub-telnych różnic w kwileniu potomstwa. Doświadczone mysie mamy odpowiada-ły na lament młodych z 80-procentową skutecznością, zaś samice bez doświad-czenia w macierzyństwie – tylko z 33-pro-centową. Dodatkowo zlokalizowano spe-cyficzne neurony w korze słuchowej, które stawały się aktywne pod wpły-wem płaczu potomstwa. Odpowiednia reakcja na kwilenie jest również zależna od poziomu hormonu oksytocyny, istot-nego także podczas karmienia piersią. Badania te pokazują, że reakcja rodzi-ca na płacz dziecka nie jest jedynie wro-dzonym instynktem, ale również efektem wielomiesięcznych doświadczeń metodą prób i błędów.
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 16:32
   Najnowsze bada-nia amerykańskich naukowców pokaza-ły istnienie związku pomiędzy długością życia kobiety a wiekiem, w którym po raz ostatni zaszła w ciążę. Uczeni przeanali-zowali ponad 1200 ankiet przeprowadzo-nych na paniach w różnym wieku, któ-rym także zmierzyli długość telomerów w leukocytach. Telomery to powtarzają-ce się kompleksy DNA i białek chroniące końce chromosomów. Im są one dłuższe, tym większe prawdopodobieństwo dłuż-szego życia kobiety bez wystąpienia cho-rób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2 czy nowotwory. Co inte-resujące, im później kobieta urodziła swo-je ostatnie dziecko, tym dłuższe posiadała telomery w leukocytach, czyli tym dłuższa jest jej spodziewana długość życia. Efekt ten dotyczył tylko kobiet mających maksy-malnie dwoje dzieci lub stosujących doust-ne środki antykoncepcyjne

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka