Dodaj do ulubionych

Czy wiesz, że III (ciekawostki)

27.10.20, 18:14
CZY WIESZ, ŻE (CIEKAWOSTKI)
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:14
   CZY WIESZ, ŻE II
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:15
    Naukowcy stwo-rzyli robota z „układem nerwowym” wzo-rowanym na ludzkim. Prototyp wyposa-żony jest w szereg czujników, w tym „bólu” powodowanego przez nacisk. Wszystkie one są połączone z tzw. minimózgami, które zbierają i obrabia-ją informacje przez nie wysyłane. Taki system, w porównaniu ze standardowym podłączeniem wielu czujników do cen-tralnej jednostki obliczeniowej, uspraw-nia procesy przetwarzania informacji i odpowiedzi na bodźce oraz uczenia się. Dodatkowo roboty mogą być wypo-sażone w żel, którego składniki (jony) oddziałują ze sobą w odpowiedzi na uszkodzenia, co daje robotowi sygnał do samonaprawy
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:16
     ustriaccy uczeni odkryli, że niższa temperatura otocze-nia sprawia, że zarówno u ludzi, jak i u myszy podwyższa się poziom wita-miny A oraz jej transportera we krwi. Pod wpływem chłodu witamina A wędru-je do tkanek tłuszczowych, gdzie sty-muluje przekształcenie złej białej tkan-ki tłuszczowej w dobrą brunatną, która posiadając wyższą aktywność metabo-liczną, łatwo się spala, generując cie-pło. U człowieka i innych ssaków ponad 90 proc. zgromadzonego tłuszczu aku-muluje się w postaci białej tkanki tłusz-czowej, której pozbycie się nie jest takie łatwe. Dlatego odkrycie nowego mecha-nizmu przekształcania jej w brunatną tkankę tłuszczową z udziałem witaminy A może być wykorzystane w lecze-niu otyłości.
     • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:16
      Zwiększone stę-żenie podtlenku azotu w atmosferze sil-nie przyspiesza zmiany klimatyczne. Obok CO2 i metanu jest trzecim waż-nym gazem cieplarnianym emitowanym w wyniku działalności antropogenicz-nej. Jego źródłem są głównie nawo-zy sztuczne używane w rolnictwie oraz odchody zwierzęce. Rosnące zapotrze-bowanie na paszę dla zwierząt, jak rów-nież na mięso z hodowli przemysłowej może jeszcze bardziej zwiększyć emi-sję. Podtlenek azotu jest około 300 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż dwu-tlenek węgla. Pozostaje w atmosferze około 120 lat. Chociaż występuje tylko w ilościach śladowych, nieproporcjo-nalnie przyczynia się do antropogenicz-nych zmian klimatycznych. Już dziś stę-żenie podtlenku azotu w atmosferze jest o około 20 procent wyższe niż w czasie sprzed epoki przemysłowej.
      • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:17
       Kilka lat temu wykazano, że niektóre bakterie z gatun-ku Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) są motorem rozwoju atopowego zapalenia skóry lub egzemy, które doty-ka 20 – 30 proc. dzieci. Naukowcy długo szukali mechanizmu odpowiedzialnego za ten proces. Okazało się, że kluczo-wym graczem jest tu białko Sbi produkowane przez bakterie. Sbi powoduje szyb-kie uwalnianie interleukiny 33, która jest bardzo ważna w odpowiedzi immunolo-gicznej prowadzącej do dziecięcej egze-my. Gronkowce produkują wiele tzw. czyn-ników wirulencji, które mogą wywoływać różne reakcje naszego organizmu, jednak tylko bakterie z gatunku S. aureus zdol-ne do produkcji Sbi powodują alergiczną odpowiedź zapalną skóry
       • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:18
        Według badań naukowców z Uniwersytetu Sta-nu Waszyngton, osoby z zaburzenia-mi obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD) odczuwają zmniejszone nasilenie obja-wów w ciągu czterech godzin od pale-nia konopi indyjskich. Naukowcy prze-analizowali dane wprowadzane do aplikacji Strainprint przez osoby, które zidentyfikowały u siebie OCD. Po pale-niu konopi użytkownicy zgłosili zmniej-szenie kompulsji o 60 procent, natręctw lub niechcianych myśli o 49 procent, a niepokoju o 52 procent. Efekt między marihuaną a redukcją kompulsji i lęku utrzymywał się pomimo rozwijania się u badanych tolerancji na konopie. Bada-nie wykazało również, że konopie indyj-skie o wyższym stężeniu kannabidio-lu (CBD) lepiej działały na ograniczenie kompulsywnych zachowań. Pokazało to potencjał terapeutyczny CBD dla osób z OCD
        • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:18
         Niektórzy właś-ciciele zwierząt domowych, takich jak psy i koty, zaczynają opierać dietę swoich milusińskich na surowym mię-sie, zamiast dawania przetworzonej karmy. Najnowsze badania naukowców z University of Zurich sugerują, że taka dieta może być ryzykowna, ponieważ surowa żywność może zawierać wyso-ki poziom szkodliwych bakterii, w tym wywołujących choroby zarówno u zwie-rząt, jak i u ich właścicieli. Przebadano 51 rodzajów surowego jedzenia pocho-dzącego od 8 producentów ze Szwajca-rii i z Niemiec. W 72,5 proc. znajdowały się w nim bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae (wśród nich m.in. Salmonella, Shigella czy Escherichia coli), których ilość przekraczała normy ustalone przez UE. W 63 proc. próbek obecne były szczepy oporne na anty-biotyki
         • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:18
          Ludzki mózg osiąga pełną dojrzałość dopiero po 20. roku życia, dlatego targane silnymi emo-cjami małe dzieci potrzebują wspar-cia zintegrowanych mózgów dorosłych opiekunów, by się uspokoić. Naukowcy z Ohio State University pokazali, że pew-ne połączenia regionów mózgu wygląda-ją inaczej u noworodków i u dorosłych. U dorosłych ciało migdałowate, klu-czowy element neuronalnych podstaw emocji, jest bardziej połączone z obsza-rami przetwarzającymi złożone bodź-ce, związane z rozpoznawaniem twarzy, ciał i obiektów (wzrok) albo procesowa-niem mowy (słuch). U noworodków ciało migdałowate połączone jest równomier-nie z całymi obszarami przetwarzania wzrokowego i słuchowego. Oznacza to, że doświadczanie świata zmienia mózg niemowlęcia w ten sposób, że dopie-ro u kilkumiesięcznych dzieci konkretne emocje zostają przypisane do konkret-nych widoków i dźwięków
          • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:21
           Jedna kanapa w Wielkiej Brytanii uży-wana jest około 8 lat, a w Niemczech – 10. Przez ten czas jest świadkiem m.in. ok. 290 kłótni i ok. 1170 pocałunków
           • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:22
            Najstarszy tkany dywan ma ponad 2 tysiące lat. Odkryto go w górach Ałtaj na Syberii.
            • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:22
             Osoby, które mieszkają z psami, rza-dziej mają alergie niż ci, którzy ich nie posiadają – i to mimo tego, że w naszym domu jest około 250 razy więcej alerge-nów, kiedy żyje z nami zwierzak.
             • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:22
              Niektóre szczepy bakterii występujące w wilgotnych ręcznikach mogą podwoić swoją ilość zaledwie w 20 minut.
              • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:25
               Psy rozumieją do 200 słów. Mają słuch 10-krotnie lepszy niż człowiek i węch 100 tys. razy wrażliwszy od ludzkiego.
               • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:27
                Nacisk zębów człowieka to 8 kg na centymetr kwadratowy. Nacisk zębów owczarka niemieckiego wynosi 16 kg na centymetr kwadratowy, a nacisk trzonow-ców to już 28 kg na centymetr kwadratowy.
                • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:27
                 Wilki wyciem porozumiewają się na duże odległości, by namierzyć członków watahy i podtrzymać więzi. Na otwar-tych przestrzeniach słyszą na odległość do 14 km. Tworzą obszary łowieckie do 250 km kwadratowych
                 • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:27
                  Gałęźnica szorstkołuska występuje w zachodniej Afryce. Jest to wąż zwinny, szybki i dość agresywny. Gdy poczuje się zagrożony, błyskawicznie atakuje. Skórę ma pokrytą łuskami, które są okresowo zrzuca-ne. Gad ten przeważnie przebywa w gęstych gałęziach. Gdy temperatura zaczyna spa-dać, nie zapada w sen zimowy, tylko zamie-ra w bezruchu, żeby nie tracić energii. Jest głuchy i ma słaby wzrok. Gdy chce wytropić ofiarę, wykorzystuje węch, rozwidlony język oraz wrażliwość na drgania. Żyje od 10 do 20 lat.
                  • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:28
                   o 10 latach oczekiwania we wrocław-skim zoo na świat przyszły dwa scyn-ki nadrzewne. Maluchy są dość duże, bo mają po ok. 30 cm długości, jednak i tak są o połowę mniejsze od dorosłych osob-ników. Jeszcze nie jedzą samodzielnie, a matka jest cały czas obok nich. W ter-rarium czekają na nich wodospad i oczko wodne, bo gatunek ten lubi zlizywać kro-ple wody z drzew i skał. Ważne są także rośliny, które będą dla tych dużych jaszczu-rek nie tylko pokarmem, ale i schronieniem oraz urozmaiceniem w ich życiu. Roślin-ność trzeba im będzie co tydzień dosa-dzać, bo szybko zjedzą każdą partię. Scynk nadrzewny żyje na wolności tylko w lasach deszczowych na Wyspach Salomona (Oce-ania). Jest tam zagrożony wyginięciem z powodu polowań i wycinania lasów. – To kolejny przypadek, kiedy hodowla w ogro-dzie zoologicznym może uratować gatunek przed wymarciem – mówi Radosław Rataj-szczak, prezes wrocławskiego zoo.Dorosły scynk wraz z ogonem ma ok. 70 cm długości. Waży ok. jednego kilograma. Barwa skóry jest ochronna – oliwkowa lub zielona z delikatnymi plamkami. Głowa tej jaszczurki jest duża i ma kształt serca. Dzięki odpowiedniej budowie nóg, ostrym pazurom i chwytne-mu ogonowi gad doskonale wspina się na drzewa. Dnie spędza w dziuplach. Prze-bywa w niewielkich grupach złożonych z samic, młodych i jednego samca.
                   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 18:29
                    Dyplomatka to najbardziej formalny męski płaszcz jesienno-zimowy. Zwy-kle jest szary, granatowy lub czarny. Przylega do ciała. Sięga maksymalnie do kolan. Może występować zarówno w wersji jednorzędowej, jak i dwurzędo-wej oraz być wykonany z grubej wełny lub kaszmiru.
      • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:14
       https://img30.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652604103_241638.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.11.20, 23:31
     Nowe bada-nia pokazują, że chore nietoperze wampiry dystansują się społecznie od swoich kolegów z grupy. Naukow-cy podali dzikim nietoperzom wampi-rom substancję, która aktywowała ich układ odpornościowy i wywoływała nudności przez kilka godzin. Następ-nie umieścili je w legowisku. Gru-pa kontrolna otrzymała placebo. Nie-dysponowane nietoperze wchodziły w interakcje z mniejszą liczbą innych nietoperzy i spędzały w ich pobliżu mniej czasu. W badaniu nie podano prawdziwych patogenów. Naukow-cy oceniają, że zmiany w zachowaniu mogą zależeć od patogenu. Niektóre choroby mogą sprawiać, że interakcje są bardziej prawdopodobne lub mogą prowadzić do unikania chorych osob-ników.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 17.11.20, 21:34
     Istnieje biblia zapisana na liściach palmowych. Znajduje się w uniwersyteckiej bibliotece w Getyndze.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 01.12.20, 14:40
     Pod względem podatkowym, w Norwegii striptiz rozliczany jest jako forma sztuki. - Norweski sąd apelacyjny orzekł, że striptiz jest formą sztuki i dlatego powinien być zwolniony z podatku od wartości dodanej - poinformowała stacja BBC w 2006 roku.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.12.20, 01:13
     Zawartość żelaza w ludzkim organizmie wystarczyłaby do wykonania małego gwoździa.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.12.20, 01:22
     Gęsia skórka służyła do stroszenia włosów aby chronić organizm przed zimnem.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.12.20, 22:17
     Kosmos ma zapach. Mogą go poczuć kosmonauci po otwarciu śluzy powietrznej w statku kosmicznym. Astronauci porównują go do zapachu rozgrzanego metalu.
     • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.08.21, 16:48
      Napa to rodzaj zatrzasku, zapięcia zastępującego guzik. Składa się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrznej. Napy są stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba rozłączalnego połączenia
      dwóch części odzieży. Pełnią tę samą funkcję co guziki, a ze względu na wygodę użytkowania coraz częściej je zastępują. Wykonywane są z metalu i kolorowych tworzyw sztucznych.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.12.20, 22:20
     W Kosmosie nie rozchodzi się dźwięk. Jest to spowodowane panującą tam próżnią i oznacza, że nawet jeśli w przestrzeni kosmicznej nastąpi wybuch lub zderzenie przedmiotów, nie będzie temu towarzyszył żaden odgłos.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 12.04.21, 17:56
     Obecnie stoso-wane wszczepialne biosensory muszą być wymieniane po kilku dniach lub tygo-dniach. Naukowcy opracowali nowatorski typ wszczepianego czujnika, który może pozostać w organizmie przez kilka mie-sięcy. Czujnik oparty jest na stabilnych kolorystycznie nanocząsteczkach złota, których kolor zmienia się dzięki recepto-rom na konkretne cząsteczki leku, infor-mując m.in. o różnych jego stężeniach. Aby zapobiec odpłynięciu drobnych czą-stek lub ich degradacji przez komórki odpornoś ciowe, biosensory są osadzo-ne w porowatym hydrożelu o konsysten-cji przypominającej tkankę. Po wszczepie-niu pod skórę małe naczynia krwionośne i komórki wrastają w pory. Czujnik jest zin-tegrowany z tkanką i nie jest odrzucany jako ciało obce
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 23.05.21, 16:52
     Holenderscy naukowcy nauczyli pszczo-ły wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Trening trwał zaledwie kilka godzin. Po jego zakoń-czeniu błonkoskrzydłe były w stanie wskazać zakażoną próbkę w ciągu sekund, informu-jąc o tym... wytknięciem języka. Zachętą była atrakcyjna nagroda w postaci słodzonej wody. Najpierw owadom wystawionym na działanie testera w tym samym czasie podawano roz-twór z cukrem. Te łapczywie go zlizywały. Po kilku powtórzeniach same wystawiały język, gdy tylko poczuły woń pochodzącą od osoby zaatakowanej koronawirusem. Eksperyment się powiódł, gdyż pszczoły mają doskonały węch, a do tego, przy odpowiedniej zachę-cie, można je wyszkolić w identyfikowaniu konkretnej woni. COVID-19, podobnie jak inne choroby, powoduje zmianę zapachu cia-ła osoby zainfekowanej.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 24.05.21, 17:07
     Wyspecjalizowane komórki odpornościowe, które gromadzą się w mózgu po dniach lub tygodniach od udaru, stymulują funkcje nerwowe u myszy i mogą zostać wykorzystane do regeneracji. Amerykańscy uczeni poprawili ich skutecz-ność przez traktowanie ich kompleksem przeciwciał zaprojektowanych do leczenia pacjentów po przeszczepach lub z cukrzy-cą. Dotychczas najlepsze rokowanie miały osoby, które do 4,5 godz. po udarze otrzy-mały leczenie tPA (tkankowy aktywator plazminogenu) rozpuszczające powstały zakrzep i zapobiegające śmierci neuronal-nej. Innowacyjna terapia pozwala na powrót do zdrowia pacjentom, u których doszło do poważniejszych zmian w mózgu
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.06.21, 17:53
     Na całym świecie zmniejsza się po- wierzchnia jezior. Zespół niemiecko-holen-derskich naukowców twierdzi, że w tym zakresie sytuacja jest katastrofalna. Wokół nich zmienia się przyroda – rośliny oraz zwierzęta ze swoimi siedliskami. Zagrożo-ne są także istniejące obecnie linie brzego-we. Winę za ten stan rzeczy ponoszą zmia-ny klimatyczne. Przykładem jest największe jezioro na ziemi – Morze Kaspijskie. O ilości wody w nim decydują dopływy rzek, opady oraz parowanie. Specjaliści przewidują, że w ciągu stulecia poziom wód może w nim opaść aż o 9 – 18 metrów. Znacznie ogra-niczy to rybołówstwo i turystykę w Kazach-stanie, Turkmenistanie, Iranie, Azerbejdża-nie i w Rosji
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.06.21, 17:55
     Największy geoglif świata, czyli wielki rysunek wykonany na ziemi, widnieje na pustyni Thar w pobliżu wsi Boha w Indiach. Odkryli go francuscy naukowcy – ojciec i syn, Carlo i Yohann Oetheimerowie. Naj-pierw zauważyli coś ciekawego w Google Earth, a następnie udali się na miejsce, żeby za pomocą drona dokonać badań terenowych. Zidentyfikowali cztery wiel-kie symbole wykonane z linii o szerokości 50 centymetrów. Największy z nich to spira-la znajdująca się na powierzchni 723 x 198 metrów, utworzona przez pojedynczą linię o długości 12 kilometrów. W pobliżu zna-leziono jeszcze trzy geoglify, z których dwa nie są już zbyt wyraźne. Całość rysunków to w sumie 48 km linii utworzonych przez niewielkiej głębokości rowy
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 05.08.21, 18:27
     Makolągwa zwyczajna to ptak nieco mniejszy od wróbla. Bardzo lubi nasiona roślin oleistych oraz traw i chwastów. To roślinożerca, jednak swe młode karmi lawami mrówek i mszyc. Jest ptakiem bardzo ruchliwym, który pięknie, melodyjnie śpiewa. Samiec w okresie godowym ma czerwoną plamę na piersi i nieco mniejszą na czole.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.08.21, 16:32
     W Unii Europejskiej lasy stanowią okło 38 proc. całkowitej powierzchni Ziemi.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.08.21, 16:33
     Najdroższa kanapka na świecie kosztuje 214 dolarów. Nosi nazwę Quintessential Grilled Cheese (Kwintesencja Grillowanego Sera).
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.08.21, 16:37
     U żyraf wcale nie widać, że samice spodziewają się dziecka. Informacja ta dociera do otoczenia dopiero wtedy, kiedy samica zaczyna rodzić. Mimo że cielaczek jest duży, bo waży około 100 kg, to w 800-kilogramowym ciele matki go nie widać. Żyrafy rodzą na otwartej przestrzeni i – co ciekawe – właśnie to, że nie można dostrzec, iż spodziewają się potomka, chroni je przed drapieżnikami, gdyż nie rozpoznają one słabszej samicy.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.08.21, 16:44
     Samiec pandki rudej jest wielkości kota domowego. Prowadzi samotne życie. Jego dieta to głównie bambus. Nie trawi celulozy. Przyswaja tylko 24 proc. tego, co zje, spędza zatem 13 godzin
     dziennie na konsumowaniu, by zapewnić sobie wystarczającą ilość składników odżywczych. Schodzi na ziemię jedynie po to, by poszukać partnerki. Samice pandek są płodne tylko 24 godziny w roku
     – zwykle na początku wiosny.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.08.21, 16:45
     Pierwszy naukowy opis goryla został sporządzony przez amerykańskiego misjonarza w 1847 roku. Są to największe z obecnie żyjących małp naczelnych, które uznaje się za człowiekowate. Te fascynujące stworzenia mają z ludźmi 98,3 proc. wspólnego DNA. Oznacza to wyprostowaną postawę, inteligencję, a także umiejętność wytwarzania i używania narzędzi. Do komunikacji wykorzystują około 25 różnych dźwięków. Warto podkreślić, że samice tego gatunku rodzą tylko co 4 – 6 lat. Goryle codziennie spożywają około dwudziestu kilogramów pokarmu: są to głównie owoce, korzenie, rośliny, pędy i kora drzew. W naturalnych warunkach największym zagrożeniem dla goryla jest lampart, który do ostatniego momentu pozostaje niewidoczny, a dzięki swojej sile radzi sobie z przeciwnikiem o wiele większym od niego. Zwierzętom tym grozi wyginięcie, mimo że najliczniejsza grupa goryli
     nizinnych to aż sto tysięcy osobników
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 10.08.21, 20:08
     Koźlarz czerwony podczas gotowania czarnieje. Żeby temu zapobiec należy dodać odrobinę octu do gotowanej wody.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 30.08.21, 23:10
     11 sierpnia na Sycylii odnotowano temperaturę 48,8 stopnia Celsjusza. To najprawdopodobniej rekord w historii Europy
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 01.09.21, 22:30
     Za plotkami kryją się ludzkie potrzeby, których osoba plotkująca nie potrafi zaspokoić w dojrzały sposób
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.09.21, 22:23
     Twarz najstarszego Holendra zrekonstruowali eksperci z Narodowego Muzeum Starożytności w Lejdzie w Holandii. Krijn, bo tak został nazwany przez naukowców neandertalczyk, żył od 50 do 70 tys. lat temu. Mieszkał na obszarze, który obecnie zajmuje Morze Północe, gdyż poziom wody był wtedy o 50 m niższy niż dziś. Znajdowała się tam stepowa równina Doggerland, na której neandertalczyk mógł spotykać m.in. mamuty, renifery i nosorożce włochate. Odtworzenie twarzy Krijna było wyzwaniem, bowiem odnaleziono jedynie część czaszki o wymiarach 10 na 6 cm. Podjęli się tego dwaj mistrzowie w tej dziedzinie
     – Alfons i Adrie Kennisowie. Bracia wykonali wcześniej wiele rekonstrukcji neandertalczyków
     i innych prehistorycznych ludzi, w tym lodowcowej mumii Ötziego. Twarz najstarszego Holendra można
     oglądać w Rijksmuseum van Oudheden do końca października.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 08.11.21, 17:44
     Kostki cukru. W czasie wielkiej czystki w roku 1937 wśród milionów aresztowanych znalazł się też Andriej Tupolew z grupą konstruktorów lotniczych. Gdy z rozkazu Berii powołano Centralne Biuro Projektowe
     NKWD w Bolszewie (oddział więzienny), w 1938 roku przewieziono tam Tupolewa. Pięćdziesięcioletni inżynier miał po pobycie w więzieniach taką traumę głodową, że nie chciał w Bolszewie oddać kostek cukru, które przywiózł ze sobą, i to mimo usilnych zapewnień, że w nowym miejscu nie braknie mu żywności
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 12.11.21, 21:11
     Jan Styra ze Zdzieszowic, wielokrotny mistrz Polski w uprawie dyń gigantów, rozpoczął swoją działalność w roku 2006. Już w pierwszym roku upraw wyhodował największą dynię w Polsce.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 22.11.21, 16:37
     Pumy są świetnymi wspinaczami. Nie mają swoich legowisk. Dobrze wypoczywa się im na gałęziach, choć nie są wybredne, wybierając inne miejsca do relaksu. Kot ten jest cichym i cierpliwym myśliwym
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 30.11.21, 14:30
     Samce myszy w okresie godowym wydają charakterystyczne dźwięki podobne do śpiewu ptaków. Niestety dla nas ludzi są niesłyszalne.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 30.11.21, 17:35
     Ucho i zęby Ziuka. W carskim liście gończym rozesłanym za Józefem Piłsudskim znajdujemy między innymi takie dane: wzrost – 1 m 75 cm, twarz – czysta, oczy – szare, włosy – ciemnoblond, nos – normalny, zęby
     – nie wszystkie, szczególne znamiona – na końcu prawego ucha brodawka. Przyszły marszałek nie miał szczęścia do uzębienia. W roku 1887, z którego pochodzi przytaczany dokument, stracił dwa przednie zęby wybite w irkuckim więzieniu kolbą karabinu przez carskiego żołnierza. Ich brak Piłsudski starał
     się do końca życia markować sumiastym wąsem
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 30.11.21, 17:36
     Ex navicula navis. W opisie inwentarza, jaki posiadali mieszkańcy Łodzi w 1720 roku, zapisano między innymi: „Krów dojnych sześć. Nazwiska ich były: Wisznula, Krzyżula, Czarnusza, Krasula, Smolicha czarnołysa
     i Łysula sada
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 02.12.21, 18:59
     Złoto w Australii odkrył Polak. Ten sam, który odkrył najwyższy szczyt Australii, czyli Edmund Strzelecki
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 18.12.21, 19:56
     Wraz z wiekiem wiele osób doświadcza częstszego zapominania, jednak nie zawsze wiadomo, czy są to normalne problemy z pamięcią wynikające ze starzenia się, czy w mózgu zaczyna dziać się coś bardziej niepokojącego. Najnowsze badania wskazują, że prosty test do samodzielnego rozwiązania wymyślony przez naukowców z Ohio State University może wykryć wczesne objawy demencji znacznie szybciej
     niż najczęściej stosowany standardowy test poznawczy. Jego wypełnienie zajmuje 10 – 15 minut na tablecie lub smartfonie. Sprawdzane są obszary z zakresu m.in. orientacji, języka, obliczeń, pamięci. Warto wykonać ten test za każdym razem, gdy dana osoba lub członek rodziny zauważa zmianę w funkcjonowaniu mózgu lub osobowości. Jeśli wyniki testu wykonanego w określonych odstępach czasu będą spadały, to znak, że czas na wizytę u specjalisty
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 03.01.22, 22:37
     Obszczeżytje – co dziś tłumaczy się jako akademik – to przez dziesięciolecia koszmar ZSRR. Mianem tym określano nie tylko komunałki (kilkupokojowe mieszkania bogaczy podzielone na kilka mniejszych lokali)
     i sposób wspólnotowego w nich funkcjonowania, ale także budowane w tej idei nowe kwatery grupowe z osobnymi pokojami, a współdzielonymi toaletami i kuchniami. Głód lokalowy był tak ogromny, że w jednym pokoju kwaterowano nierzadko dwie rodziny. Warunki te prowadziły do ogromnych napięć i konfliktów
     wśród mieszkańców, sprzyjając jednocześnie donosicielstwu.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.01.22, 17:13
     Szminka. Na początku sierpnia 1933 roku „Kurjer Polski” donosił:
     „Kierownictwo partii narodowo-socjalistycznej we Wrocławiu ogłosiło w prasie
     rozporządzenie zabraniające wstępu na wszelkie imprezy urządzane przez
     narodowych socjalistów kobietom uszminkowanym
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 17.01.22, 00:14
     Pierwsze wzmianki o zarażaniu tasiemcem nieuzbrojonym pochodzą z 1500 roku p.n.e.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 03.02.22, 00:00
     Wykopaliska z 1897 roku w Rosji, w grobowcu z epoki brązu, odsłoniły osiem rurek długości ponad jednego metra, wykonanych ze srebra i złota, które początkowo uważano za berła albo słupy do
     baldachimu. Jednak podczas ponownego badania przedmiotów uczeni z Instytutu Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu odkryli, że metalowe końcówki na większości rurek to sitka, które mogły służyć jako odłączane filtry do usuwania zanieczyszczeń z napoju. Naukowcy znaleźli również granulki skrobi jęczmiennej na wewnętrznej powierzchni jednego sitka, co sugeruje, że rurki były używane jako słomki
     do picia... piwa! Osiem osób podczas uczty pogrzebowej mogło używać słomek do picia z jednego dużego słoja. A ten, który również został znaleziony w grobowcu, mógł pomieścić tyle piwa, że na każdego z gości przypadało około czterech litrów
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 23.02.22, 22:28
     Nowy sens „@” nadał w 1971 r. amerykański informatyk i programista Ray Tomlinson (1941 – 2016), twórca pierwowzoru poczty elektronicznej. Służy on do połączenia identyfikatora użytkownika (adresata
     wiadomości) z nazwą domenową serwera, na który e-mail ma trafić. Zapis „jan.janiak@abc.xyz.pl” odpowiada kontu Jana Janiaka założonemu na serwerze abc.xyz.pl.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 23.02.22, 22:33
     Szympansy celowo nakładają owady na otwarte rany własne i swoich towarzyszy. Małpy łapią latającą zdobycz, wsadzają ją na chwilę do ust, a następnie umieszczają w miejscu skaleczenia. Alessandra
     Mascaro, która obserwowała zachowanie tych ssaków od 2019 roku, przypuszcza, że taki okład ma właściwości przeciw zapalne lub odkażające. Opiekując się zranionym niespokrewnionym pobratymcem, małpy wykazują się zachowaniem bardzo prospołecznym. Wyraźnie chcą, żeby członek ich grupy wyzdrowiał. Taka postawa jest rzadko obserwowana u zwierząt. Teraz naukowcy chcą odkryć, w jaki sposób wiedza o leczniczych zaletach takich praktyk przenosi się między poszczególnymi osobnikami.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 23.02.22, 22:40
     Samiec drzewołaza troskliwie opiekuje się swym potomstwem. Zapewnia każdej kijance osobny basen z wodą. Na przykład na dnie kielicha kwiatka. Samiec żaby zagląda do każdej swojej pociechy. Ojciec wielkości paznokcia kciuka dba też o pożywienie dla dzieci. Jeśli w wodzie brakuje pokarmu, samiec odnajduje mamę i prowadzi ją do dziecka. Tam składa ona niezapłodnione jajo, by kijanka mogła się pożywić.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 23.02.22, 22:41
     Świstaki to dość duże gryzonie, które większość życia spędzają na spaniu. Okres ich hibernacji to nawet osiem miesięcy rocznie. Przed uśpieniem podwajają swoją wagę, aby powstała warstwa tłuszczu, dzięki której mogą przetrwać bez jedzenia. Według regionalnych przekonań to właśnie one są pierwszym zwiastunem wiosny. Świstaki kanadyjskie zamieszkują tereny Ameryki Północnej oraz Alaskę. Są głównie roślinożercami – żywią się trawami, liśćmi, mchami i turzycą, natomiast w okresie zimowym ich dieta staje się bardziej mięsna. Zjadają owady oraz wiewiórki, które w trakcie hibernacji są odkrywane przez świstaki podczas kopania w celu zdobycia korzeni. Ich wrogami są lisy, kojoty, orły, rysie oraz sowy. Populacja tego ssaka drastycznie się zmniejszyła – obecnie ma status zwierzęcia podlegają- cego ścisłej ochronie gatunkowej.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.02.22, 17:52
     Hipoteza, że wirus Epstein-Baar (EBV) może być przyczyną stwardnienia rozsianego (SM), była weryfikowana przez ostatnie lata. Odkrycie takiego powiązania jest trudne, bo EBV może być zainfekowanych nawet 95 proc. dorosłych, a SM to stosunkowo rzadka choroba, której objawy nie pojawiają się od razu po zakażeniu. Aby sprawdzić, czy istnieje taki związek, naukowcy prowadzili badania
     wśród ponad 10 mln młodych dorosłych w amerykańskiej armii i zidentyfikowali 955, którzy mieli zdiagnozowane SM w czasie służby. Następnie przeanalizowano próbki krwi, pobierane co dwa lata
     aktywnej służby, żeby ocenić, czy i kiedy pojawił się w nich wirus. Wyliczyli, że ryzyko zachorowania na SM wzrasta 32-krotnie po zakażeniu EBV, a wzrost we krwi biomarkerów SM miał miejsce tylko po zakażeniu wirusem
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.02.22, 18:03
     Według najnowszych badań unikalne białka podobne do przeciwciał, znane jako VNARs – pochodzące
     z układu odpornościowego rekinów – mogą zapobiegać infekcji komórek ludzkich przez wirusa wywołującego COVID-19, jego warianty i inne koronawirusy. VNARs są 10 razy mniejsze niż ludzkie przeciwciała i mogą wiązać się z białkami wirusa w unikalny sposób, wzmacniając ich zdolność do powstrzymywania infekcji. Nowe VNARs-y mogą pomóc przygotować się na przyszłe epidemie.
     Terapie obejmowałyby mieszankę wielu VNARs-ów rekinów, aby zmaksymalizować ich skuteczność przeciwko różnorodnym i mutującym wirusom. Ta nowa klasa leków jest tańsza i łatwiejsza w produkcji niż ludzkie przeciwciała i może być dostarczana do organizmu różnymi drogami
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 01.03.22, 19:19
     Z badań przeprowadzonych z udziałem 850 mieszkańców Ameryki Południowej wynika, że globalne ocieplenie i zmiany klimatu prowadzą do pogorszenia stanu psychicznego ludzkości! Ankietowani jako
     główne źródła lęku i niepokoju wskazywali m.in. coraz częstsze zjawiska występowania ekstremalnych upałów, a w konsekwencji obawy przed zniszczeniem ich regionu, a także przed negatywnym wpływem zmian klimatycznych na branżę, w której pracują. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dalsze występowanie ekstremalnych susz lub powodzi przyczyni się do jeszcze większego wzrostu napięcia
     i obniżenia komfortu życia ludzi
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 08.03.22, 15:14
     Jako ssaki nie możemy oddychać pod wodą, więc w ramach odruchu nurkowania nasze tętno spada w kontakcie z wodą — szczególnie podczas nurkowania. Nawet ochlapanie twarzy wodą sprawia, że serce zwalnia, co czyni to świetnym sposobem na uspokojenie
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 08.03.22, 15:15
     Noworodki są silne — na tyle, aby móc trzymać różne rzeczy w swoich malutkich dłoniach, a nawet utrzymać własną wagę, jak pokazuje eksperyment przeprowadzony w XIX wieku. Louis Robinson był świadkiem, jak małe dzieci, które zacisnęły ręce na lasce, były w stanie na niej wisieć od 10 sekund do 2 minut i 35 sekund
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 08.03.22, 15:16
     Odciski palców koali są bardzo podobne do ludzkich
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 08.03.22, 15:17
     Jeśli myśleliście, że niedźwiedzie śpią głębokim snem, to poznajcie ślimaka. Te bezkręgowce mogą spać przez 3 lata bez potrzeby jedzenia. Oczywiście dotyczy to tylko niektórych gatunków ślimaków. Niedźwiedzie zwykle zimują tylko przez 4-8 miesięcy
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 08.03.22, 15:33
     Leniwce nie tylko poruszają się w zwolnionym tempie — nawet ich wnętrzności działają powoli, głównie w celu zachowania energii. Dlatego układ trawienny leniwca potrzebuje 2 tygodni, aby przetworzyć zjedzony pokarm. Ponadto większość ich posiłków jest niestrawna, więc otrzymują stosunkowo mało energii z każdego powoli przeżutego kęsa.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 08.03.22, 21:46
     Ukraina - Całkowita powierzchnia kraju wynosi 603 700 km2
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 08.03.22, 21:46
     Ukraina - Liczba mieszkańców – 37 300 000.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 18.03.22, 17:28
     Po raz setny odbył się najstarszy na świecie bieg narciarzy biegowych – Bieg Wazów. Zawody rozgrywane są w Szwecji
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 18.03.22, 19:20
     Dziwacznie wyglądającą żabę zpyszczkiem podobnym do nosa tapira odkryto w puszczy amazońskiej w dorzeczu Putumayo w Loreto w Peru. Trudno ją dostrzec, bo ma zaledwie ok. 1,7 cm długości i żyje pod powierzchnią ziemi. Zdradził ją jednak piskliwy głos. Płaz ma brązowoczerwoną skórę. Charakterystyczne
     nozdrza służą mu do rycia w torfowiskach. Zdaniem badających go specjalistów zwierzak wygląda jak karykatura tapira, ponieważ ma duże, wręcz przysadziste ciało i małą, spiczastą główkę. Na trop żaby naprowadzili biologów lokalni mieszkańcy. Uczeni, chodząc na kolanach i przegrzebując rękami błoto, musieli się sporo natrudzić, żeby ją znaleźć
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 18.03.22, 19:42
     Im większa żaba, tym donośniejszy wydaje dźwięk. Zatem samiec rzekotki drzewnej ma kłopot. Jest malutki – wielkości paznokcia. Przywołując partnerkę, stosuje sztuczkę. Szuka dziupli. Ważne, by była ona odpowiedniego kształtu i wielkości. Wchodzi do niej i zmienia wydawane przez siebie dźwięki, aż osiągnie taki, który sprawi, iż dziupla go wzmocni. Niesie się on ponad 50 metrów. Zwabiona samiczka przybywa, dziupla z czasem staje się żłobkiem dla kijanek
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 02.04.22, 19:51
     https://img33.demotywatoryfb.pl//uploads/202204/gallery_1648809990_185383.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 02.04.22, 19:54
     https://img5.dmty.pl//uploads/202204/gallery_1648809990_16836.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.04.22, 15:20
     Dżinsy wymyślono 150 lat temu przez Leviego Straussa stały się symbolem Dzikiego Zachodu i amerykańskiej pop kultury
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.04.22, 20:59
     Turecki most Çanakkale 1915 przybliżył do siebie Azję i Europę. Mierzy on 4608 metrów długości i ma 318 metrów wysokości. Konstrukcja nad cieś niną Dardanele jest obecnie najdłuższym wiszącym mostem
     świata. Pozwoli on na szybki przejazd między kontynentami i jednocześnie usprawni ruch samochodowy w Stambule. Projektanci mostu uważają, że codziennie pokonywać go będzie około 45 tys. samochodów. Nad
     budową pracowali specjaliści z ośmiu krajów.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.04.22, 21:09
     Frak noblisty. Władysław Stanisław Reymont w 1883 roku ukończył Szkołę Niedzielno-Robotniczą w Warszawie i uzyskał krawieckie uprawnienia czeladnicze. Na ukończenie trzyletniego kursu uszył „dyplomowy” frak. Przyszły noblista szybko jednak porzucił igłę i nici. Nim zawodowo zajął się pisaniem, próbował jeszcze wielu scieżek życiowych – był pracownikiem kolei, wstąpił do nowicjatu na Jasnej Górze, przystapił do trupy aktorskiej.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 15:46
     Holendrzy eksportują około 90 proc. zbiorów swoich pomidorów
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 16:18
     Małpożer żyje tylko na Filipinach . Opisał go William Robert Ogilvie-Grant w 1896 roku. Zamieszkuje jedynie kilka wysp, przede wszystkim Luzon, Samar, Leyte i Mindanao. Preferuje głównie lasy pierwotne na niedostępnych wzgórzach o bardzo stromych ścianach, gdzie buduje gniazda z gałęzi w rozłożystych koronach drzew, które ulokowane są z reguły na wysokości ponad 30 m. Jest ptakiem drapieżnym. W jego diecie znaleźć można zwierzęta kręgowe, jak gady, ptaki i ssaki. Odgłosy wydawane przez małpożera
     są głośne i piskliwe, przypominają gwizd. Para, która raz się połączy, pozostaje ze sobą do końca życia. Małpożer należy do najbardziej zagrożonych ptaków drapieżnych na świecie. Jest gatunkiem na skraju wymarcia – ma status krytycznie zagrożonego. Do głównych przyczyn zaliczyć można degradację siedlisk oraz intensyfikację rolnictwa
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 16:27
     Władysław Stanisław Reymont w 1883 roku ukończył Szkołę Niedzielno-Robotniczą w Warszawie i uzyskał krawieckie uprawnienia czeladnicze. Na ukończenie trzyletniego kursu uszył „dyplomowy” frak. Przyszły noblista szybko jednak porzucił igłę i nici. Zanim zawodowo zajął się pisaniem, próbował jeszcze wielu
     ścieżek życiowych – był pracownikiem kolei, wstąpił do nowicjatu na Jasnej Górze, a nawet przystąpił do trupy aktorskiej
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 18:27
     Kura powinna znosić jedno jajo dziennie. Obecnie mieszańce kur nieśnych mogą znosić nawet 300 – 320 jaj rocznie
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 18:29
     Biruang malajski zamieszkuje tylko pierwotne lasy tropikalne Półwyspu Malajskiego, opuszcza natomiast tereny przekształcane przez człowieka. Nie zapada w sen zimowy. Prowadzi nadrzewny tryb życia. Lubi leniuchować. Te najmniejsze niedźwiedzie świata umieją precyzyjnie naśladować mimikę pyska innego
     niedźwiedzia. Są wszystkożerne. Mają wąski język, który ułatwia łapanie mrówek i innych owadów. Chodzą w charakterystyczny sposób, jakby wszystkie łapy kierowały do środka. Są bardzo płochliwe. Jako jedne z nielicznych zwierząt potrafią schodzić z drzewa głową w dół! Biruangi są regularnie zabijane przez rolników
     pilnujących swoich upraw. Ginie też coraz więcej świeżo upieczonych matek. Ich młode są zabierane do tzw. farm żółciowych – pęcherzyki żółciowe tych zwierząt są wykorzystywane w medycynie chińskiej. Są gatunkiem narażonym na wyginięcie. W ciągu ostatnich 30 lat populacja zmalała o 30 procent.
     • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 18:36
      Rudawiec nilowy to jeden z niewielu gatunków nietoperzy, które nie tylko w nocy, ale i w dzień posługują się echolokacją*. Robi tak, pomimo że ma bardzo dobry wzrok i za dnia całkowicie mógłby na nim polegać. Odkrycia tego dokonali izraelscy uczeni, którzy obserwowali te ssaki na parkingu jednego z centrów handlowych w Tel Awiwie. Okazało się, że aż 70 proc. z nich, gdy jest widno, regularnie używa echolokacji, pomimo że umiejętność ta przeznaczona jest głównie do warunków mroku i ciemności. Nietoperze
      aktywne w ciągu dnia należą do rzadkości. Spośród ponad 1400 znanych gatunków tylko 10 prowadzi dzienny tryb życia. * echolokacja – zdolność niektórych zwierząt do znajdowania przeszkody lub
      identyfikacji ofiary na podstawie porównania charakterystyki wydanych przez siebie dźwięków z echem odbitym od obiektu. M.K. opr. na podst. www.focus.pl Nietypowe zachowanie nietoperza 16-letni goryl z chicagowskiego Lincoln Park Zoo uzależnił się od telefonu komórkowego. Amare nie ma swojego smartfona, ale obserwuje odwiedzających ogród zoologiczny, którzy, widząc zainteresowanie zwierzaka, bez przerwy pokazują mu urządzenia przez szybę. Na nich są zdjęcia rodzinne czy filmy. Amare siedzi całymi dniami przy szklanej witrynie i nie zajmuje się zabawami z rówieśnikami, co niekorzystnie wpływa na
      jego rozwój. Pracownicy zoo zaczęli zatem apelować do zwiedzających, by zaprzestali używania telefonów w okolicach wybiegu goryla. A.P. opr. na podst. www.focus.pl Goryl uzależniony od smartfona Koty znają imiona zarówno właścicieli, jak i swoich „braci”, którzy z nimi mieszkają w jednym domu. Tak wynika
      z badań przeprowadzonych przez japońskich nau kowców. Uczeni obserwowali 48 kotów przebywających na co dzień co najmniej z dwoma zwierzakami. Odtwarzano im nagrania z głosem właścicieli, którzy
      po imieniu wołali danego osobnika. Jeśli na ekranie komputera pojawiała się fotografia z niewłaściwym pyszczkiem, wtedy koty wpatrywały się w nią dłużej. Wyraźnie coś im nie pasowało. Były taką sytuacją zaskoczone, co oznacza, że zdawały sobie sprawę, iż dane zdjęcie nie pasowao do wymienionego imienia. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports”. M.K. i T.K. na podst. zagr. inform. prasowych Koty rozpoznają imiona Im więcej przyjaciół mają makaki rezus, tym bardziej są rozwinięte ich
      mózgi. Widoczne jest to w części odpowiedzialnej za kontakty społeczne i empatię – odkryli naukowcy badający te zwierzęta żyjące na Cayo Santiago, wyspie u wybrzeży Puerto Rico. Wiedza ta pozwolić może leka-rzom na zrozumienie autyzmu u ludzi. Sprawą zajął się zespół z University of Pennsylvania w Filadelfii. Kierujący badaniami Michael Platt przyglądał się wolno żyjącym małpom od ponad dekady, skupiając się na pięciu czynnikach ich życia: statusie społecznym, liczbie partnerów do pielęgnacji, odległości fizycznej od innych osobników, powiązaniach z popularnymi małpami oraz na relacjach pomiędzy izolującymi się makakami. Po przeanalizowaniu danych okazało się, że makaki nie rodzą się z umiejętnościami społecznymi i towarzyskimi, a nabywają ich, żyjąc w grupie, przez co zmienia się ich mózg. G.K. na podst. zagr. inform. prasowych Mózgi koleżeńskich małp Biruang malajski zamieszkuje tylko pierwotne lasy tropikalne Półwyspu Malajskiego, opuszcza natomiast tereny przekształcane przez człowieka. Nie zapada w sen zimowy. Prowadzi nadrzewny tryb życia. Lubi leniuchować. Te najmniejsze niedźwiedzie świata umieją precyzyjnie naśladować mimikę pyska innego niedźwiedzia. Są wszystkożerne. Mają wąski język, który ułatwia łapanie mrówek i innych owadów. Chodzą w charakterystyczny sposób, jakby wszystkie łapy kierowały do środka. Są bardzo płochliwe. Jako jedne z nielicznych zwierząt potrafią schodzić z drzewa głową w dół! Biruangi są regularnie zabijane przez rolników pilnujących swoich upraw. Ginie też coraz
      więcej świeżo upieczonych matek. Ich młode są zabierane do tzw. farm żółciowych – pęcherzyki żółciowe tych zwierząt są wykorzystywane w medycynie chińskiej. Są gatunkiem narażonym na wygi-nięcie. W ciągu ostatnich 30 lat populacja zmalała o 30 procent. E.W. na podst. inform. prasowych Fot. Be&W Zagrożone wyginięciem Biruang
      Leniuchowiec dwupalczasty (bliski krew-
      ny leniwca) urodził się w angielskim zoo
      w Dudley. Ogród ma już 85 lat i jeszcze
      nigdy nie przywitał na świecie takiego malu-
      cha. Pracownicy przez długi czas nie wie-
      dzieli, że trzyletnia samiczka Flo i sześcioletni
      samiec Reggie spodziewają się potomstwa.
      Poród był zaskoczeniem. Oseska zauważyli
      4 kwietnia podczas podawania kolacji doro-
      słym osobnikom. Leniuchowce są bardzo
      powolne. Wygrzewają się na słońcu lub cho-
      wają się przed nim, by utrzymać temperaturę
      ciała od 30 do 34 stopni Celsjusza. Ich futro
      rośnie od brzucha w stronę pleców, a głowa
      obraca się niemal o 270 stopni. W naturze
      występują w Ameryce Południowe
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 18:37
     Park Narodowy Loango w Gabonie to jedyne miejsce na świecie, gdzie można zobaczyć pływające w oceanie hipopotamy. Za dnia zwierzaki te trzymają się słodkowodnych lagun. Tam chłodzą się w wodzie. Wieczorem wychodzą na przechadzkę w głąb lądu, ale także wchodzą do morza. W słonej wodzie trzytonowe cielsko zdaje się lżejsze. Woda obmywa rany i działa kojąco na siniaki
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 18:37
     Żółw skórzasty waży nawet tonę
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 25.04.22, 19:15
     Kokoszka to mój ulubiony ptaszek w stawie. Dlatego że wszystkie inne pływające w „kaczej zupie” – bo to
     kaczki zdominowały oczka wodne – tylko wszczynają między sobą awantury, biją się albo lecą na dziób, na szyję
     do człowieka, ilekroć ten wyciągnie do nich rękę, i to z czerstwym chlebem. A kokoszka ma do siebie szacunek
     – wszystkie ptaki, a przede wszystkim ludzi, trzyma na dystans. W książkach jest napisane, że płochliwa, a mnie
     się wydaje, że ona jest po prostu mądra. Na stawie ma przyrodnią siostrę – awanturnicę – wszędobylską łyskę
     z białym dziobem i czołem. Kokoszka wygląda niemal identycznie, z tym że ma czerwony dziób. Obydwa te
     ptaki nie są kaczkami – wywodzą się z rodziny chruścieli. Inna nazwa kokoszki to kurka wodna. Zbitkę słów
     kurka wodna warto stosować w mowie potocznej w zamian za inną... No – tę, gdy człowiek jest zły, wściekły
     i nagle wybucha (!), a jest akurat na ulicy, w tramwaju czy w autobusie. Tak więc: kurka wodna
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 02.05.22, 13:23
     Kokoszka – ptak znany prawie na całym świecie (oprócz Australii). Zasiedla stawy, bagna, sadzawki w parkach i rzeki
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 02.05.22, 13:28
     Nie ma dwóch takich samych samców batalionów. Ten ptak występuje u nas rzadko. Tylko 50 – 80 samic zakłada gniazdo w Polsce. Samce muszą zaimponować paniom, by zechciały wybrać ich na ojca swych pociech. Po zapłodnieniu samce zostawiają samice i wracają na tokowisko
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 02.05.22, 13:36
     PAZERNOŚĆ. Na jednego Polaka przypada w zaokrągleniu ok. 8200 metrów kwadratowych ojczyzny, na jednego Niemca – ok. 4300, na jednego Francuza ok. 9400, na Japończyka – ok. 3000 metrów kwadratowych. Na jednego mieszkańca Federacji Rosyjskiej przypada ponad 117 tysięcy metrów kwadratowych kraju, czyli blisko 12 hektarów
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.05.22, 17:28
     Całkowita długość naczyń krwionośnych dorosłego człowieka wynosi 160 000 kilometrów
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 09.05.22, 17:30
     Bliźniaczki rodzą się średnio raz na 90 porodów
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 11.05.22, 18:02
     Większość człekokształtnych dożywa 40 lat
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 11.05.22, 18:14
     Marlena Dietrich potrafiła grać na pile. Nauczył ją tego Igo Sym – polski gwiazdor filmowy, z którym ponoć miała przelotny romans. Po wybuchu drugiej wojny światowej Marlena będąca przeciwniczką nazizmu zrzekła się obywatelstwa niemieckiego i wystąpiła o amerykańskie. Z gry na pile uczyniła jeden z gwoździ
     programów, z jakimi występowała między innymi przed żołnierzami alianckimi. Igo Sym przeszedł zaś
     na stronę zła i podjął w okupowanej Polsce kolaborację z hitlerowcami. Wyrokiem Wojskowego Sądu
     Specjalnego Związku Walki Zbrojnej został skazany na śmierć. Specjalny oddział zastrzelił go
     w jego warszawskim mieszkaniu w marcu 1941 roku. Dietrich przeżyła Syma o 51 lat – zmarła w Paryżu w 1992 roku.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 11.05.22, 21:47
     Wszyscy wiemy, że puszki z napojami mają zawleczkę, która ułatwia ich otwieranie, ale chyba mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że można w nią włożyć słomkę w taki sposób, żeby nie uciekała podczas picia
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 11.05.22, 21:51
     Czerwone plastikowe kubki przywodzą na myśl amerykańskie filmy. Linie na nich wbrew pozorom nie są częścią kultowego designu, ani nie ułatwiają chwytania. Te linie to miarki. Oprócz mniej lub bardziej dokładnych pomiarów, pomagają również zobrazować rzeczy takie jak zalecane dzienne spożycie wody czy odpowiednia ilość płynu do płukania ust
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 11.05.22, 22:03
     Malediwy są "najniższym" krajem na świecie. Mają, więc najniższy najwyższy szczyt na Ziemi (5,1 metra). Rajskie wyspy pewnego dnia może pochłonąć ocean
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 11.05.22, 22:04
     Syberia w Rosji i jej niekończące się, dziewicze lasy produkują większość światowego tlenu
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 11.05.22, 22:04
     Papua Nowa Gwinea to najbardziej zróżnicowany kulturowo kraj na świecie. Mieszkańcy posługują się tutaj aż 820 językami!
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.05.22, 14:47
     https://img10.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652432259_983553.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.05.22, 14:48
     https://img32.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652432259_620897.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.05.22, 14:48
     https://img30.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652432259_213672.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.05.22, 14:54
     https://img34.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652432260_272270.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 13.05.22, 14:55
     https://img23.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652432260_484320.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 18:49
     https://img17.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652531477_905632.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 18:51
     https://img21.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652531477_71513.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 18:52
     https://img23.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652531478_793391.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 18:53
     https://img9.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652531478_887663.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 18:54
     https://img9.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652531478_142763.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 18:55
     https://img10.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652531478_9182.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 18:55
     https://img6.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652531478_515765.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 21:39
     Hiszpania jest uważana za najbardziej górzysty kraj w Europie, a ma ponad 8000 kilometrów plaż.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 21:49
     Obraz Mona Lisy przez kilka lat wisiał w sypialni Napoleona Bonaparte.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 21:53
     W Niemczech sprzedaje się więcej gier planszowych niż gdziekolwiek indziej na Ziemi.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 22:00
     Wszystkie koty były uważane za święte w starożytnym Egipcie. Jeśli zabiłeś kota, mogłeś być skazany na śmierć.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 22:03
     Jeśli użyjesz przegotowanej wody, będą one przezroczyste.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 22:11
     Najdłuższa nazwa miejsca na świecie ma 85 liter.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 22:14
     Tylko 2 kraje mają w swojej fladze kolor fioletowy.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 22:21
     Globalny wskaźnik alfabetyzacji dorosłych wynosi około 86%.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 22:25
     68% gospodarstw domowych w kraju ma zwierzaka.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 23:06
     Ponadto, zostało udowodnione, że pierwsze lata życia, najbardziej wpływają na rozwój intelektualny dziecka, gdyż ich umysł chłonie wtedy wiele informacji.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.05.22, 23:10
     Chińczycy w ciągu roku zużywają ponad 80 miliardów pałeczek.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 13:48
     Jeśli zbliżysz kluczyki samochodowe do swojej głowy, zwiększy to ich zasięg.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 13:57
     Totalne bzdury. Już w starożytnym Rzymie używano psów do celów bojowych. Psy nie tylko miały obroże z kolcami ale nawet całe zbroje.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 13:59
     Nazwa została oficjalnie zatwierdzona 1 maja 1930 roku
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:01
     Potężne przedsiębiorstwo IKEA zajmujące się produkcją i sprzedażą mebli nazywa się tak dzięki swojemu szwedzkiemu założycielowi. Nazywał się Ingvar Kamprad, jego farma zwała się Elmtaryd, a miejscowość, z której pochodził to Agunnaryd. Pierwsze litery wszystkich tych nazw tworzą nam słowo IKEA.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:03
     https://img1.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652604103_479986.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:04
     https://img14.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652604103_373982.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:04
     https://img16.dmty.pl//uploads/202205/gallery_1652604103_518644.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:13
     https://img25.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652604103_726662.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:14
     https://img1.demotywatoryfb.pl//uploads/202205/gallery_1652604103_676716.jpg
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:21
     Johnny Cash wziął jedynie trzy lekcje śpiewu, po czym jego nauczyciel powiedział mu, aby zaprzestał tych lekcji, aby nie wyzbył się swojego naturalnego, charakterystycznego brzmienia.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:22
     Ludzie, którzy umieszczają na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram swoje treningi fitness, częściej miewają problemy psychologiczne, niż ludzie, którzy tego nie robią.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:22
     Średniowieczne pasy czystości to mit.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:24
     Jednak aby spalać więcej, potrzebny jest nam już jakieś aktywne zajęcie
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:28
     Na partnera szukamy raczej kogoś, kto przypomina nam członka rodziny lub siebie samego.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:35
     W języku japońskim znajdziemy słowo „tsunduku”.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:41
     Najwyższa góra w Układzie Słonecznym jest trzy razy wyższa niż najwyższa góra na świecie, Mount Everest.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:41
     Badania z Uniwersytetu na Harvardzie podaje, że brak przyjaciół może być tak szkodliwy, jak palenie.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:46
     Połyka zmiażdżony koral, pobiera z niego substancje odżywcze, a resztę wydala w postaci w piasku.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:47
     Jakieś 33% kotów nie ulega żadnemu działaniu wskutek kocimiętki, mimo że podaje się ją jako pobudzenie.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:50
     Słonie prawdopodobnie myślą o ludziach z rozczuleniem, tak samo jak ludzie myślą o małych kotkach czy innych małych zwierzętach.
    • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 15.05.22, 14:53
     Ośmiornice dotykają się tylko w sytuacji zapłodnienia lub agresji.
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 27.10.20, 23:43
    Mamy foki wychodzą na ląd, by karmić swoje dzieci przez pierwsze tygodnie ich życia. Potem maluchy muszą radzić sobie same. Doty-czy to zarówno połowu ryb, jak i zejścia do morza. Przednie płetwy służą fokom do sterowania, a tylne do zwiększania pręd-kości
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 28.10.20, 16:35
    Tom Stuker to człowiek z najwięk-szą liczbą wylatanych samolotem mil na świecie. Amerykanin przekroczył granicę 22 mln mil, czyli ok. 35 mln kilometrów. To taka odległość, jakby okrążył kulę ziem-ską 844 razy
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 11.11.20, 19:42
    ŚWIĘTY DĄB W ALLOUVILLE - Interia - 11.11.2020
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 14.11.20, 20:26
    https://img7.dmty.pl//uploads/202011/1605359760_0oj3gd_600.jpg
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 16.11.20, 22:25
    Badania wykazują że komicy i aktorzy komediowi częściej zapadają na depresję.
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 18.11.20, 20:02
    Najdłuższe drzewo genealogiczne w Polsce opracował Marek Chwalibóg z Wałbrzycha (75 l.). Opracowanie sięga 1340 roku i liczy 17 pokoleń
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki) 01.12.20, 14:38
    Norwegowie uwielbiają taco. Mimo że danie to zostało wprowadzone do kraju dopiero w latach 90., szybko stało się niezwykle popularne i docenione. Taco zyskało w Norwegii taką sławę, że tacofredag (piątki z taco) stało się zwyczajem celebrowanym co tydzień w wielu domach.
   • madohora Re: Czy wiesz, że III (ciekawostki)