Dodaj do ulubionych

Oczyszczanie powietrza w tunelu pod Ursynowem

27.12.04, 22:03
W tym wątku zaprezentujemy wszelkie dostępne nam materiały na temat problemu oczyszczania powietrza w tunelu pod Ursynowem.
Problem jest niezwykle rozległy, więc wątek rozwijał się będzie zapewne przez kilka najbliższych miesięcy, uzupełniany o nowe materiały, które, miejmy nadzieję, będą trafiać w nasze ręce w miarę postępów prac projektowych.
Obserwuj wątek
  • vampi_r Re: Oczyszczanie powietrza w tunelu pod Ursynowem 27.12.04, 22:05
   Źródło: Koncepcja Programowa Budowy Drogi Ekspresowej Na odcinku
   Południowej Obwodnicy Warszawy Od Węzła „Puławska” Do Węzła „Lubelska”.
   Kompleksowa informacja o oddziaływaniu na środowisko
   WYKONAWCA: BPRW S.A.
   Wrzesień 2004.

   *******************
   TUNELE DROGOWE NA ŚWIECIE

   Proponowany tunel POW pod Ursynowem o długości ok. 2,5 km będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Dotychczas najdłuższym tunelem drogowym w Polsce jest tunel w Warszawie na Wisłostradzie, który ma długość ok. 900 m.

   Na świecie jest już obecnie ok. 400 tuneli drogowych dłuższych, niż 2,5 km.
   Najdłuższym tunelem na świecie jest Laerdal w Norwegii, oddany do użytku w 2000 roku, który ma długość ponad 24,5 km.
   Z ogólnej liczby około 400 tuneli drogowych dłuższych niż 2,5 km ponad ¾ znajduje się w pięciu państwach: Norwegii (91 – o sumie o długości 424 km), Japonii (75 – 321 km), Włoszech (75 – 285 km), Szwajcarii (39 – 163 km) i Austrii (28 – 133 km).
   Powyższe dane wskazują, że długie tunele drogowe budowane są przede wszystkim w krajach górzystych. Zdecydowana większość tuneli drogowych realizowana jest w celu skrócenia drogi przecinającej pasmo górskie. Znajdują się więc one głównie w obszarach słabo zaludnionych, daleko od miast.

   Wyjątkiem jest Japonia – państwo o powierzchni większej od Polski tylko o 20% ale o ludności 127 mln, a więc gęstości zaludnienia 3 razy przewyższającej gęstość zaludnienia Polski. W tym gęsto zaludnionym kraju także część drogowych tuneli górskich realizowana jest w rejonach gęsto zamieszkałych.


   SPECYFIKA TUNELI MIEJSKICH

   Problem zanieczyszczeń powietrza usuwanego z tuneli dotyczy przede wszystkim tuneli zlokalizowanych w miastach. W miastach bowiem w rejonie wlotów tunelu znajduje się najczęściej zabudowa mieszkaniowa lub inne obiekty i tereny związane ze stałym lub okresowym przebywaniem ludzi.
   Druga specyfika tuneli miejskich wiąże się z jakością powietrza. W miastach powietrze jest na ogół bardziej zanieczyszczone, niż poza miastem i to zanieczyszczone powietrze jest ujmowane do wentylacji tunelu, w którym zostaje dodatkowo zanieczyszczone w wyniku ruchu pojazdów. Usuwane z tunelu, powoduje w rejonach portali zwiększenie stężeń zanieczyszczeń, często w wielkościach przekraczających wymagane standardy.
   Trzecia specyfika tuneli miejskich, to znacznie większe natężenie ruchu.

   Tunel pod Ursynowem spełnia wszystkie trzy powyższe kryteria długiego tunelu miejskiego:
   • w rejonie jego portali znajduje się zabudowa mieszkaniowa i planowane są tereny nowej zabudowy,
   • powietrze w dzielnicy Ursynów i Wilanów jest już zanieczyszczone, przy czym stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 osiągnęło już na Ursynowie poziom dopuszczalny,
   • prognozowane natężenie ruchu wynosi dla godzin szczytu porannego około 9000 pojazdów w obu kierunkach, co daje ok. 130 000 pojazdów na dobę.
   • vampi_r Re: Oczyszczanie powietrza w tunelu pod Ursynowem 27.12.04, 22:07
    WENTYLACJA I OCZYSZCZANIE POWIETRZA W TUNELACH NA ŚWIECIE

    W Japonii dostrzeżono po raz pierwszy problem zanieczyszczenia powietrza wydostającego się z portali tunelu. Stwierdzono, że w okolicach wylotów tuneli następuje koncentracja zanieczyszczeń zagrażająca warunkom życia mieszkańców.
    W latach siedemdziesiątych (1978) w tunelu Ustruga w ciągu drogi ekspresowej Hokuriku zastosowano pierwszą instalację do filtrowania powietrza.
    W latach osiemdziesiątych instalacje takie zastosowano w 12 kolejnych tunelach.

    Drugim krajem po Japonii, w którym zastosowano w tunelu instalację oczyszczającą powietrze, była Norwegia. W 1990 roku zrealizowano system oczyszczania powietrza w tunelu w Oslo. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych rozpoczęto prace studialne nad systemami oczyszczania powietrza w tunelach w Niemczech i Austrii.

    Innym – obok filtrowania powietrza – sposobem zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie portali tunelu, jest przechwycenie zanieczyszczonego powietrza w tunelu przed jego wyprowadzeniem na zewnątrz i wyniesienie go za pomocą wyrzutni (komina) wysoko ponad poziom terenu otaczającego.
    Urządzenie takie nie zmniejsza poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, lecz stwarza warunki do ich skutecznego rozproszenia a tym samym zmniejszenia stężeń w okolicach wylotów tunelu.
    W kilku tunelach powiązano oczyszczanie powietrza z wyniesieniem wyrzutniami na znaczną wysokość. Takie rozwiązanie zastosowano między innymi w tunelu w Oslo. Gdzie powietrze usuwane jest dwiema wyrzutniami o wysokościach 20 i 30 m oraz dodatkowo oczyszczane z pyłów.

    Problem oczyszczania powietrza z tuneli drogowych jest przedmiotem zainteresowania konstruktorów i naukowców. Aktualne wnioski z doświadczeń związanych z oczyszczaniem powietrza z tuneli to:
    • jedynymi w miarę skutecznymi instalacjami do oczyszczania powietrza w tunelach są urządzenia zatrzymujące pył zawieszony, głównie PM 10.
    • Zwraca się uwagę na szczególny problem powietrza w tunelach, jakim jest pył bardzo drobny PM 2,5. Zarówno w Polsce, jak i w większości państw świata ta frakcja pyłów nie jest wyróżniana w przepisach i oddzielnie normowana.
    • Próby z neutralizacją tlenków azotu (NOx) nie przynoszą jak dotąd zadowalających rezultatów.
    • Wszystkie dotychczas stosowane instalacje do oczyszczania powietrza wydostającego się z tuneli, mają charakter prototypowy, doświadczalny. Część z nich nie funkcjonuje.


    ASPEKTY OCHRONY POWIETRZA NA URSYNOWIE

    Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie 14 maja 2004 określił na potrzeby projektu POW aktualny stan powietrza w rejonie Ursynowa.
    Poziom stężeń poszczególnych substancji w stosunku do wartości dopuszczalnych wynosi:
    • Dwutlenek azotu – 47,5%
    • Dwutlenek siatki – 50%
    • Pył zawieszony PM 10 – 100%
    • Benzen – 46%
    • Ołów – 10%

    Szczególnym aktualnym problemem jakości powietrza na Ursynowie jest zanieczyszczenie pyłem PM 10, które osiągnęło już poziom dopuszczalny.
    Ponieważ poziom dopuszczalny pyłu został zarówno na Ursynowie jak i w kilku innych dzielnicach Warszawy przekroczony już w 2002 roku, Wojewoda Mazowiecki, na podstawie Prawa ochrony środowiska, wydał rozporządzenie nr 62 z dnia 8 grudnia 2003 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej.
    Jako podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10, Wojewoda wskazał między innymi:
    • W zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych:
    …. – całościowe, zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu w aglomeracji, z uwzględnieniem między innymi zanieczyszczeń powietrza.
    …. – budowa obwodnic drogowych miast, kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miast lub ich części centralnych i najbardziej zanieczyszczonych.
    • W zakresie ograniczenia emisji :
    …. – stosowanie efektywnych technik odpylania gazów odlotowych.

    Jako warunek wstępny realizacji tunelu pod Ursynowem przyjęto zastosowanie w systemie wentylacji urządzeń do filtrowania powietrza z pyłów PM 10. Uznano, że konieczne jest ograniczenie emisji pyłów w świetle zapisu art. 135 Prawa ochrony środowiska mówiącego, że „Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, to dla trasy komunikacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania”.


    PROGNOZY ZANIECZYSZCZANIA POWIETRZA OD POW DLA URSYNOWA

    Wyniki modelowania różnych wariantów usuwania powietrza z tunelu wyglądają następująco:

    • Spaliny z tunelu wydostają się bezpośrednio z jego wylotów.
    Przekroczenia wartości stężenia NOx dochodzą do 430 m od wylotów tunelu

    • Spaliny z tunelu wydostają się z dwóch jego skrajnych wylotów i dodatkowo z trzeciego zlokalizowanego w połowie jego długości.
    Przekroczenia wartości stężenia NOx dochodzą do 350 m od wylotów tunelu

    • Spaliny z tunelu wydostają się przez dwa kominy o wysokości 20 m z prędkością 10 m/s zlokalizowane w pobliżu portali.
    Przekroczenia wartości stężenia NOx występują na dwóch niewielkich obszarach o średnicy 170 m.

    • Spaliny z tunelu wydostają się przez dwa kominy o wysokości 20 m z prędkością 15 m/s zlokalizowane w pobliżu portali.
    Przekroczenia wartości stężenia NOx nie występują.

    • Spaliny z tunelu wydostają się przez jeden komin o wysokości 40 m z prędkością 10 m/s zlokalizowany pośrodku tunelu.
    Przekroczenia wartości stężenia NOx nie występują.

    • Spaliny z tunelu wydostają się przez 4 wyrzutnie o wysokości 30 m z prędkością 3,5 m/s.
    Przekroczenia wartości stężenia NOx nie występują.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka