Dodaj do ulubionych

OBWODNICA AUGUSTOWA-NIE TAKI PRZEBIEG !?!?!?!?!?!!

24.01.05, 19:55
OBWODNICA AUGUSTOWA-NIE TAKI PRZEBIEG...
Kłopoty z obwodnicą Augustowa polegają na tym, że dotychczas wytyczony jej
przebieg przez samorządy, Wojewodę i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad jest:
- sprzeczna z prawem, ekonomią i zdrowym rozsądkiem, co powoduje opóźnienia w
jej realizacji i zagraża możliwości finansowego wsparcia przez Unię
Europejską.
- Nie zaplanowano obwodnicy od np. strony południowo-wschodniej, przewidując
np. projektowane przejście graniczne w Lipszczanach (do Grodna).
- obecnie planowany przebieg przecina najatrakcyjniejsze tereny augustowskich
jezior, poprzez hałas i zniszczenie krajobrazu zmniejszając ich atrakcyjność
i niszcząc możliwości turystyczne.
- właścicielom gospodarstw agroturystycznych zamiast poszanowania ich praw
grozi się przymusowym wywłaszczeniem poniżej wartości gruntów.
- Obwodnica wytyczona przez bagniste tereny przyrodnicze powoduje konieczność
budowy kosztownych nasypów i długiego mostu,
- osuszenie terenów spowoduje zniszczenie przyrody wilgotnych terenów, w tym
ostatniego w Polsce obszaru występowania gatunku storczyka.
- Obecnie w Augustowie Tiry nie jeżdżą przez centrum miasta, można by
porównać tę sytuację do Białegostoku, w którym również część tranzytu w
kierunku na Lublin odbywa się ulicami Poleską, Towarową, Piastowską - winę za
obecny stan rzeczy ponosi fakt, że Augustów nie powinien rozbudowywać się
wzdłuż tej trasy, jednak jak w wielu polskich miastach drogi które mogłyby
spełniać funkcję tras obwodowych na skutek dogodnego dojazdu i braku
planowania błyskawicznie obrastają zabudową, stając się wkrótce częścią
miast - np. w Białymstoku szosa obwodowa po wybudowaniu Auchan, osiedla TBS
traci swoją rolę przenosząc ruch związany z miastem. Winę za ten brak
planowania ponoszą władze Augustowa, które oprócz uczynienia z obietnic
wybudowania obwodnicy dyżurnego hasła wyborczego nie uczyniły wiele w ramach
posiadanych środków i możliwości, by rozwiązać problemy związane z
przeniesieniem i brakiem zabudowy wzdłuż dotychczasowej trasy, poprawę
bezpieczeństwa itp. obwiniając za swoja niekompetencję organizacje
ekologiczne.
www.greenpeace.pl/campaigns/story/story_12.html
www.rospuda2004.republika.pl/
www.rospuda.most.org.pl/
www.decentrum.most.org.pl/viabalticastop/introx.htm
Czego Naprawdę Chcą Ekolodzy w sprawie Rospuda – Obwodnica
www.rospuda2004.republika.pl/warianty.htm
www.pnrwi.most.org.pl/dz/artykul.php?msgid=127
Marcin Korniluk - Rospuda znów zagrożona!
(...) Obwodnica - ekonomiczny nonsens
Przy tak dużym i nieodwracalnym zniszczeniu przyrody co najmniej dziwny
wydaje się stosunek planistów, drogowców, lokalnych i wojewódzkich władz do
budowy obwodnicy. Pominięte zostały nie tylko niemal wszystkie uwagi
organizacji ekologicznych i przyrodników (poza jedną - by obwodnica nie
przebiegała przez dolinę po nasypie), ale i argumenty ekonomiczne.
Przeprowadzenie obwodnicy estakadą w tak trudnym terenie wielokrotnie
zwiększa koszta inwestycji.
Jest to tym dziwniejsze, że organizacje ekologiczne od początku kampanii
proponują wariant alternatywny, przez Raczki, jako nie ingerujący drastycznie
w dolinę Rospudy. Przejście przez dolinę nastąpiłoby wówczas w okolicach wsi
Młyniska i Topiłówka zamiast obecnie istniejącego mostu lub w jego
sąsiedztwie. Dolina rzeki w tym miejscu ma szerokość do 150 m i wystarczyłoby
wybudować jedno przęsło, bez potrzeby trudnej technicznie i kosztownej budowy
estakady przez Rospudę w jednym z najbardziej szerokich miejsc doliny (516
m.). Koszty budowy obwodnicy i jej ewentualnej późniejszej eksploatacji będą
wyższe także ze względu na trudne warunki klimatyczne. (...) Wpływ na to mają
takie zjawiska jak: temperatura (...); pokrywa śnieżna - średnia roczna
liczba dni w roku z pokrywą śnieżną to 101 dni; mgła - średnia roczna liczba
zamglonych dni w roku to 45 dni, 30% mgieł utrzymuje się powyżej 6 godzin;
opady - stosunkowo wysokie, średniorocznie 550-600 mm.
Powyższe dane nie pozostają także bez znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę
lekkomyślność, z jaką pomysłodawcy budowy obwodnicy podeszli do przewozu
substancji niebezpiecznych. Prognoza zagrożenia wylewem substancji
niebezpiecznych do środowiska wodnego i gruntowego na terenie planowanej
obwodnicy Augustowa zakłada prawdopodobieństwo katastrofy ekologicznej jako
niewielkie, gdyż wskutek wyliczeń określono, że rozlanie substancji
niebezpiecznych może się przydarzyć raz na 29 lat. Dane zawarte w tej samej
prognozie określają liczbę samochodów transportujących substancje
niebezpieczne przez obwodnicę na 104 w ciągu doby.
W związku z publicznym wyłożeniem (...) dokumentów odnośnie do planowanej
inwestycji wiele organizacji z województwa podlaskiego i całego kraju wniosło
uwagi dotyczące obwodnicy oraz złożyło wnioski o bycie stroną w postępowaniu
administracyjnym. W przypadku zakończenia wszelkich możliwych procedur
prawnych będziemy starali się o zablokowanie finansowania budowy obwodnicy w
dotychczasowym wariancie ze środków zagranicznych i krajowych.
Na koniec wypada zgodzić się z słowami A. Sęczka - dyrektora Okręgowej
Dyrekcji Dróg Publicznych w Białymstoku, wypowiedzianymi w Żarnowie na sesji
Rady Gminy Augustów, że "z żadną obwodnicą w kraju nie było tyle problemów,
co z tą w Augustowie". Dokładnie to samo myślą ekolodzy. Cztery lata zostały
zmarnowane z powodu uporu lokalnych włodarzy i drogowców tkwiących cały czas
w realiach socrealizmu, nie akceptujących konsultacji społecznych i nie
potrafiących zaakceptować innych propozycji przebiegu trasy.
Marcin Korniluk e-mail: korec@o2.pl

WYBORCZE FIKCJE INWESTYCYJNE:OPERA,VIA BALTICA przez Białystok
Chyba zbliżają się wybory...politycy obiecuje niemożliwe, zaciąga nierealne
zobowiązania i zadłuża budżet, by następcy nie mogli się wypłacić i zostali
oskarżeni o "zahamowanie rozwoju"?
"OPERA PODLASKA" ?
VIA BALTICA PRZEZ BIAŁYSTOK ? - chyba ze wbrew prawu i bez pieniędzy Unii
Europejskiej?
To 2 przykłady "pomysłów" sprzecznych z prawem, zdrowym rozsądkiem i
racjonalnym wydawaniem publicznych pieniędzy...

Obserwuj wątek
  • prawdziwy.www.zieloni.w.pl Dlaczego Rospuda jest bezcenna ? 24.01.05, 20:18
   Dlaczego Rospuda jest bezcenna ?
   Dolina rzeki Rospudy to obok bagien biebrzańskich jeden z najcenniejszych
   torfowiskowych obiektów w kraju. To także miejsce występowania wielu rzadkich i
   chronionych gatunków roślin, jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego.
   Botanicy nazywają ten teren "perłą o wartościach na skalę europejską".
   Przyrodnicza wartość doliny wynika z jej rozległości i naturalnego, zupełnie
   nie naruszonego układu stosunków wodnych (...)
   Konflikty obwodnicy z prawem
   Dolina Rospudy i Puszcza Augustowska to obszary chronionego krajobrazu.
   Teren doliny objęty jest dodatkowo strefą ciszy. Dolina Rospudy wg opinii prof.
   A. Sokołowskiego winna pretendować do miana rezerwatu przyrody. Dolina rzeki
   Rospudy i Puszcza Augustowska wpisane zostały do krajowej sieci ekologicznej
   ECONET jako obszary o znaczeniu krajowym. Rospuda zaliczana jest (choć jeszcze
   nie zgłoszona) do obszarów chronionych konwencją RAMSAR o ochronie obszarów
   wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym. Obwodnica Augustowa jako część
   drogi Via Baltica wymieniona została w raporcie TINA przedstawiającym negatywny
   wpływ dróg na ostoje ptaków. Pobliskie wsie Gatno I i II to obszar krajobrazu
   kulturowego.
   Projektowana obwodnica przecina także strefę ochronną jeziora Necko i
   strefę ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Augustów. Na drodze obwodnicy znajdują
   się także użytki ekologiczne - torfowiska śródleśne - Siemianowe Bagno i Bagno
   Kamieniczne. Tereny sąsiadujące z projektowaną inwestycją posiadają gleby
   chronione w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
   Jak ma wyglądać obwodnica?
   Projektowana obwodnica Augustowa jest całkowicie nowym ciągiem komunikacyjnym
   na terenie gminy Nowinka oraz gminy i miasta Augustów. Prace nad przystąpieniem
   do budowy obwodnicy miasta Augustowa weszły w kolejną fazę - obecnie trwa
   postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego
   przedsięwzięcia celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
   terenu. Projektowana droga Nr S-8 docelowo ma być dwujezdniowa, o planowanej
   prędkości 100 km/h i szerokości jezdni 2x7 m oraz szerokości w liniach
   rozgraniczających około 70 m. Długość projektowanej obwodnicy wynosi nieco
   ponad 17 km. Początek odcinka znajduje się w wiosce Szczepki, a kończy na
   skrzyżowaniu z drogą krajową nr 61 Warszawa-Ostrołęka-Łomża-August ów. Obwodnica
   Augustowa jest inwestycją o znaczeniu międzynarodowym, zaliczaną do zadań
   rządowych, jej realizację przewiduje się w ramach Drogi Szybkiego Ruchu "Via
   Baltica" łączącej tranzytem kraje nadbałtyckie z regionem Morza Śródziemnego.
   W dniu 04.04.2002 r. przyjęto Wariant III, który przewiduje przejście
   drogi doliną Rospudy estakadą dziesięcioprzęsłową o długości 516 m.
   Uzupełnieniem estakady poza doliną od strony Augustowa mają być nasypy dł. 280
   m i wys. 2-6 m. Podpory zagłębione zostaną na głębokość 11 m. Czas trwania
   inwestycji przewidziany jest na 18 miesięcy, choć prace w granicach doliny mają
   nie przekroczyć jednego sezonu wegetacyjnego. Wzdłuż planowanej estakady
   konieczne będzie wykonanie tzw. "dróg technologicznych" oraz usunięcie roślin,
   wylesienie, wycinka drzew, kształtowanie zboczy, tworzenie nasypów i wykopów,
   wbijanie pali pod przęsła, budowa dróg dojazdowych i pomostów technicznych,
   zakładanie obiektów i stworzenie zaplecza budowy, parkingów dla sprzętu
   ciężkiego. Wszystkie te działania jeszcze przed ewentualnym ukończeniem
   inwestycji przyczynią się do nieodwracalnego naruszenia dotychczasowego spływu
   powierzchniowego wód w całej dolinie, naruszą pokłady wodonośne i zmienią
   naturalny sposób nawadniania doliny. Naruszona zostanie warstwa gleb
   organicznych torfów i osady denne zgromadzone w dolinie.
   Kolizje planowanej obwodnicy z otoczeniem
   Tereny leśne
   W wyniku budowy obwodnicy na lewym brzegu doliny wycięte zostanie 1725 m2 lasu,
   na prawym natomiast 4825 m2. Łącznie wycięte zostanie 19,66 ha. Las
   przeznaczony pod wycinkę to obręb leśny Szczerba (Leśnictwo Nowinka) i obręb
   leśny (Leśnictwa Rospuda i Topiłówka).
   Tereny rolnicze
   Tereny użytkowane rolniczo stanowią ok. 20% projektowanej trasy i zagrożone są
   erozją. W wyniku budowy obwodnicy przerwane zostaną linie zabudowy wsi Gatno II
   (Poniatowa) i Szczeberka. Po wybudowaniu obwodnicy część gospodarstw zostanie
   rozdzielona drogą. Na lewym brzegu doliny Rospudy obwodnica przechodzi w
   rejonie miejscowości Topiłówka i Mazurki. Gospodarstwa te położone są w
   odległości 30-100 m od osi projektowanej drogi. (...)
   Społeczeństwo
   "Nieświadomość wszystkich skutków lokalizacji obwodnicy połączona z procesem
   wywłaszczania gruntów pod budowę obwodnicy może wywołać okresową niechęć oraz ?
   agresję? w stosunku do inwestycji i pogorszenie się komfortu psychicznego
   mieszkańców terenów przyległych" - tak piszą autorzy "Raportu oddziaływania na
   środowisko planowanego przedsięwzięcia ...".
   Przyroda
   Obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych stanowią prawie 80%
   terenu przeznaczonego pod planowaną obwodnicę. (...) W efekcie naruszeniu lub
   całkowitemu zanikowi ulec może jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu
   krzyżowego, rośliny objętej ochroną całkowitą (będącej także symbolem kampanii
   o uratowanie Rospudy). (...) Wydawałoby się, że Ministerstwo Środowiska,
   Wojewódzki Konserwator Przyrody w Białymstoku czy też Wojewódzka Komisja
   Ochrony Środowiska (czyli służby zajmujące się zawodowo ochroną przyrody,
   finansowane z pieniędzy podatników) powinny przejmować się tym, że w niedługim
   czasie wyginie bezpowrotnie jeden z gatunków storczyków w kraju i zniszczona
   zostanie jedna z najbardziej naturalnych dolin rzecznych w Polsce. Jednak nic
   takiego nie ma miejsca - wszystkie te gremia nie zrobiły absolutnie nic, by
   pomóc w zachowaniu doliny w nienaruszonej postaci.
   Marcin Korniluk e-mail: korec@o2.pl
   W tekście wykorzystano dane pochodzące z dokumentu "Raport o oddziaływaniu na
   środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy
   Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa-Wrocław-Warszawa-
   Białystok-Suwałki w granicach gmin: Nowinka, Augustów, miasto Augustów",
   przygotowanego przez zakład ekspertyz "AREO" s.c. w Białymstoku.
  • prawdziwy.www.zieloni.w.pl Obwodnica niezgody 24.01.05, 20:25
   Obwodnica niezgody www.rospuda2004.republika.pl/ob_niezgody.htm
   Rolnicy z gminy Augustów i Nowinka domagają się od samorządów wysokich
   odszkodowań za straty poniesione w związku z planami poprowadzenia przez ich
   grunty obwodnicy augustowskiej. W ramach rekompensaty gminy mogą ponieść
   wydatki nawet rzędu kilku milionów złotych. Ale chłopi nie dają za wygraną.
   Wszystko wskazuje na to, że sprawa trafi do sądu. W gminie Augustów trzech
   rolników z Mazurek i Topiłówki oraz Stowarzyszenie Hrabstwo i Gmina Dowspuda
   ubiegają się o wysokie odszkodowania. Opiewają one na ok. 2 mln złotych.
   Natomiast w gminie Nowinka 9 rolników z miejscowości Gatne I i II również
   domaga się zadośćuczynienia finansowego za straty poniesione w związku z
   sąsiedztwem trasy szybkiego ruchu. Bagatela, ich roszczenia przewyższają
   wysokość budżetu gminy. (...) Rolnicy są przekonani, że ruchliwa obwodnica
   pozbawi ich grunty dawnej atrakcyjności. Dla Antoniego Monwida, mieszkańca
   Mazurek to prawdziwa klęska.– Już od pięćdziesięciu lat prowadzimy gospodarstwo
   agroturystyczne. Droga przejdzie dokładnie przez środek osady Ślepsk. Będę
   odcięty od jeziora, a moje grunty zostaną za rzeką. Stracę jedyne źródło
   utrzymania, którym jest wynajmowanie kwater wczasowiczom. A tak na marginesie,
   ceny za wykup ziemi są po prostu śmieszne – mówił “Współczesnej” gospodarz.
   W Mazurkach warszawska firma “Geotras,” działająca w imieniu Generalnej
   Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, płaci ok. 3,60 zł za metr kw., w Topiłówce
   – 6 zł, w Gatnem już tylko 4 złote. Zdaniem Mieczysława Iwaszko, sołtysa wsi
   Gatne proponowana stawka jest stanowczo za niska. Tym bardziej, że w niedalekim
   Augustowie dochodziła ona nawet do 14 zł.– Obwodnica pobiegnie przez sam środek
   moich gruntów. Na potrzeby drogi pójdzie hektar, a pozostanie jeszcze dziesięć.
   Żeby dojechać na własne pola, trzeba będzie nadkładać drogi. Na tym nie koniec
   problemów. Mam dwadzieścia krów, ale kto kupi mleko z ołowiem? – pyta sołtys.
   Mieczysław Iwaszko też nie jest zadowolony z proponowanych stawek ze wykup
   ziemi.
   – Cena miała być z nami negocjowana, tymczasem nie mieliśmy nic do powiedzenia.
   Gdyby zaproponowano godziwe pieniądze, nikomu nie przyszłoby do głowy żądać
   odszkodowań – tłumaczy.
   Rozstrzygnięciem sporu rolnicy – samorządy gmin Augustów i Nowinka
   prawdopodobnie zajmie się sąd.

  • prawdziwy.www.zieloni.w.pl Gminy pójdą z torbami ? 24.01.05, 20:26
   Gminy pójdą z torbami? www.rospuda2004.republika.pl/z%20torbami.htm
   W sumie około 9 milionów złotych żądają od samorządów rolnicy z gmin: Augustów
   i Nowinka za straty jakie poniosą w związku z planami poprowadzenia przez ich
   grunty obwodnicy augustowskiej. -To nierealne kwoty - oburzają się wójtowie. -
   Gdybyśmy mieli zapłacić takie rekompensaty gminy zbankrutowałby. Jeżeli obie
   strony nie dojdą do porozumienia sprawa trafi do sądu.(...)
   Zbigniew Szymański, sekretarz gminy Nowinka przekłada stos papierów.
   -Pierwsze dziewięć pism z żądaniem rekompensaty otrzymaliśmy drugiego marca -
   wyjaśnia. - Ostatnie, dziesiąte, tydzień później.
   Z jego informacji wynika, że dziesięciu rolników z miejscowości Gatne I oraz
   Gatne II domaga się 6,8 min złotych odszkodowania oraz corocznej renty
   wypłacanej od 2005 roku. Szymański pytany, na jakiej podstawie wyliczono tę
   kwotę, wzdycha.
   -O to samo zapytaliśmy w wysłanych niedawno do tych panów pismach - tłumaczy. -
   Prosiliśmy, aby dokładnie wyjaśnili nam skąd wzięli takie, kosmiczne jak nam
   się wydaje, ceny.
   Odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.
   Z podobnym problemem boryka się wójt gminy Augustów. "Jego" rolnicy chcą około
   2 min złotych. -Nie możemy zapłacić takiej sumy-zapewnia Zbigniew Buksiński. -
   Po prostu nie mamy środków finansowych.
   Żądający rekompensat rolnicy są pewni swoich racji i nie zamierzają ustąpić.
   Zapewniają, że inwestycja bardzo mocno dotknie ich finansowo.
   -Tak czy siak bylibyśmy stratni -mówią. - Jeżeli zgodzilibyśmy się na sprzedaż
   działek za cenę, której żąda inwestor, to otrzymalibyśmy nędzne grosze. Przy
   czym pamiętać należy, że ruchliwa obwodnica pozbawi grunty, które nam
   pozostaną, dawnej atrakcyjności. (...) Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
   wściekłość rolników wywołał proces wywłaszczeniowy jaki rozpoczął wojewoda, gdy
   mimo perswazji nie chcieli sprzedać swoich gruntów.
   -Proponowane stawki były żałosne- denerwują się. - O połowę niższe niż te,
   które proponowano właścicielom gruntów położonych w Augustowie. Tam ceny
   dochodziły nawet do 14 złotych.
   Działająca w imieniu inwestora-Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad -
   warszawska firma "Geotras," za metr kwadratowy terenu płaciła od 3,60 do 6
   złotych.
   -To ceny rynkowe- twierdzi burmistrz Leszek Cieślik. - (...) Zapewnia też, że
   można było negocjować wysokość stawki. - Negocjować? - zaperzają się rolnicy. -
   Oni nie chcieli słyszeć o żadnych dyskusjach. Tylko straszyli "specustawą".
   Gdyby zaproponowano nam godziwe pieniądze, nikomu nie przyszłoby do głowy żądać
   odszkodowań.
   Z protestującymi częściowo zgadza się Z. Szymański. -"Geotras" rzeczywiście
   twardo negocjował. warunki mówi - I gmina sprzedała im swoje grunty. Ale my
   rozumiemy, że w tym przypadku chodzi o wyższą konieczność. (...) -Ci ludzie
   muszą uświadomić sobie jak wielkie będą koszty sprawy sądowej - tłumaczy
   burmistrz. - I za-stanowić się czy warto tak ryzykować. (RKM)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka