Dodaj do ulubionych

z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego

14.07.05, 06:04
19 lipca 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę
konstytucyjną Elżbiety H dotyczącą zwiększenia kosztów budowy lokalu
spółdzielczego. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 226
ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze z art. 2, art. 32 ust. 1,
art. 64 ust. 2 Konstytucji.
Elżbieta H. zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową umowę w sprawie zasad i
warunków nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa
przewidywała dokonywanie wpłat na poczet kosztów budowy i określała
maksymalną wysokość wkładu budowlanego. Po wybudowaniu lokalu spółdzielnia
zawiadomiła Elżbietę H. o konieczności dopłaty. Kiedy odmówiła, spółdzielnia
nie przyjęła jej na członka spółdzielni i nie przydzieliła lokalu. Sąd
Okręgowy, do którego się zwróciła, uznał, że skarżąca wykonała swoje
zobowiązanie, i może domagać się od spółdzielni świadczenia wzajemnego.
Uzyskała więc członkowstwo i wtedy spółdzielnia wytoczyła przeciw niej
powództwo o zasądzenie dopłaty do wkładu budowlanego. Powództwo to zostało w
całości uwzględnione, bo zaskarżony przepis zobowiązuje członka spółdzielni
do uiszczenia wkładu budowlanego odpowiadającego kosztom rzeczywiście
poniesionym na budowę lokalu. Dla zobowiązań członków spółdzielni nie mają
też znaczenia żadne oświadczenia spółdzielni, bo zaskarżony przepis jest
bezwzględnie obowiązujący. Zdaniem skarżącej zakres jego obowiązywania jest
zbyt szeroki, co prowadzi do niezgodności z Konstytucją. Ograniczenie
skuteczności umowy wzajemnej oznacza upośledzenie nabywcy praw do lokalu i
narusza konstytucyjną zasadę równej ochrony praw majątkowych. Została też
naruszona zasada równego traktowania pomiędzy skarżącą a spółdzielnią
mieszkaniową. Stosowanie kwestionowanego przepisu prowadzi do sytuacji, w
której obowiązujące prawo nie gwarantuje możliwości określenia swoich
zobowiązań w drodze umowy.

Obserwuj wątek
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego 14.07.05, 06:22
   Uchwała SN III CZP 92/03 - z dnia 2 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na
   pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie
   Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może być podstawą
   wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej, bez nadania mu klauzuli wykonalności.

   I CKN 471/01 - wyrok SN z dnia 4 czerwca 2003 r.
   Artykuł 100 § 1 k.p.a. nie przyznaje organowi administracji publicznej ani
   zdolności sądowej (art. 64 k.p.c.), ani uprawnienia (legitymacji procesowej) do
   wystąpienia do sądu w sprawie, która dotyczy strony prowadzonego przez ten
   organ postępowania.

   III CKN 80/01 - wyrok SN z dnia 17 czerwca 2003 r.
   Niewykonanie umowy w rozumieniu art. 394 § 1 k.c. może także polegać na
   świadczeniu rzeczy niewłaściwej jakości.
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższeg 14.07.05, 19:13
   III CZP 35/05 – z dnia 23 czerwca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie
   prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie
   W sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej o eksmisję pozwany-wykluczony
   członek spółdzielni może skutecznie powołać się na przysługujące mu wobec tej
   spółdzielni spółdzielcze własno-ściowe prawo do lokalu także wówczas, gdy
   wykluczenie nastąpiło przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
   dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt K 32/03 (Dz. U. Nr 63, poz. 591).

  • serafin666 Re: z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższeg 16.07.05, 05:03
   1999.04.14 wyrok NSA w Warszawie IV SA 175/97

   1. Zlikwidowanie okien na jednej ścianie, wybicie otworów okiennych i
   zamurowanie okien na ścianie innej - stanowi niewątpliwie przebudowę
   nieruchomości.}
   Zważywszy na treść art. 3 ustawy o własności lokali nie ma znaczenia, że
   przebudowa dotyczy lokali nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności. Dla
   dokonania tych czynności budowlanych organ winien uzyskać zgodę Wspólnoty
   Mieszkaniowej w myśl art. 22 ust. 2 i 3 p. 5 cyt. ustawy.
   Błędne jest stanowisko organu, iż przeniesienie okien z jednej elewacji na
   drugą nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zarząd rzeczą wspólną.
   2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i stanowiąca też zezwolenie na
   budowę w pkt 2 tego zezwolenia stwierdza, iż projekt budowlany stanowi
   integralną część decyzji.
   Takie stwierdzenie zawarte w treści decyzji wywiera ten skutek, iż decyzja
   stanowi nierozerwalną całość tylko z projektem. Doręczenie więc stronie decyzji
   bez projektu budowlanego nie może być w ocenie Sądu uznane za doręczenie
   skuteczne w znaczeniu art. 109 § 1 kpa, bowiem strona uzyskała tylko część
   decyzji. Uznanie więc przez organ, że od doręczenia stronie części decyzji
   należy liczyć początek biegu terminu do wniesienia odwołania stanowiłoby rażące
   naruszenie interesu prawnego strony.
  • serafin666 Sąd Najwyższy - umowa zlecenia 16.07.05, 07:48
   2002.09.11 wyrok SN V CKN 1152/00
   Możność bezwarunkowego rozwiązania umowy zlecenia przez obydwie strony dotyczy
   tylko umów zawartych pod tytułem darmym, natomiast w przypadku, gdy przyjmujący
   zlecenie zobowiąże się wykonać czynność za wynagrodzeniem, rozwiązanie umowy
   przez wolę stron może nastąpić tylko z ważnych przyczyn. Jeżeli zdarzy się, że
   umowa zostanie rozwiązana bez ważnego powodu, wówczas stosunek prawny wprawdzie
   wygasa, a więc takie rozwiązanie jest skuteczne, ale strona, która od umowy
   odstąpiła bez ważnego powodu, jest zobowiązana dać drugiej odszkodowanie za
   straty, wynikłe z rozwiązania umowy (art. 746 § 1 in fine i § 2 in fine).}
  • serafin666 Re: z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższeg 16.07.05, 10:27
   2001.10.24 wyrok TK SK 22/01 OTK 2001/7/216
   Art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
   U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543):
   1) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6
   działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na
   podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
   Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z
   1945 r. Nr 3, poz. 13; zm.: z 1946 r. Nr 49, poz. 279; z 1957 r. Nr 39, poz.
   172; z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i 72; z 1968 r. Nr 3, poz. 6) jest zgodny z art.
   32 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
   2) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6
   działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz
   Skarbu Państwa na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o
   podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli (Dz. U. z 1948
   r. Nr 35, poz. 240; zm.: z 1957 r. Nr 39, poz. 172) jest niezgodny z art. 32 i
   art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

   2003.02.19 postanow. SN V CK 278/02
   Podstawę prawną wieczystoksięgowego podziału nieruchomości można dostrzec w
   regulacji zamieszczonej w art. 21 ukwh; skoro z woli właściciela dochodzi do
   połączenia nieruchomości, to może również dojść do ich rozłączenia (a
   contrario).

   2003.02.07 wyrok SN III CKN 1386/00
   1. Przed zniesieniem współwłasności powództwo o eksmisję współwłaściciela nie
   jest w zasadzie dopuszczalne. Sytuacja taka jest możliwa wówczas, gdy dokonany
   został podział nieruchomości do użytkowania (art. 206 k.c.), a jeden ze
   współwłaścicieli zajmuje jakąś jej część sprzecznie z umową. Pozostali
   współwłaściciele mogą w takiej sytuacji żądać wydania tej części.
   2. Sąd drugiej instancji nie jest związany oceną prawną wyrażoną przez ten sąd
   przy okazji rozpoznawania zażalenia na incydentalne postanowienie.

   2000.05.26 postanow. SN I CZ 66/00
   Sprawami dotyczącymi zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem są
   wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art.
   611-616 kpc, a wśród nich sprawy, których podstawę materialnoprawną stanowi
   art. 201 kc. W konsekwencji w sprawach o podział nieruchomości do korzystania
   (quoad usum) kasacja nie przysługuje.
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego 16.07.05, 12:05
   Uchwała SN z 14 lipca 2005 r. (sygn. akt III CZP 43/05).
   Współwłaściciel samodzielnych lokali niewyodrębnionych jest legitymowany do
   wytoczenia powództwa przewidzianego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca
   1994 r. o własności lokali (jedn. tekst:Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego - 2 wyroki 21.07.05, 00:01
   Wspólnota kontra deweloper - nowy lokal w budynku W budynku wybudowanym
   przez dewelopera w pierwotnym planie budynku znalazło się pomieszczenie
   gospodarcze. Nabywcy poszczególnych mieszkań spodziewali się, że będzie to
   część nieruchomości wspólnej do wspólnego użytku. Tymczasem deweloper najpierw
   przeznaczył je na lokal handlowo-usługowy, potem na jeszcze jedno mieszkanie.
   Po uzyskaniu stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności
   lokali (Dz. U. z 200 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) zaświadczenia, że pomieszczenie
   spełnia wymagania samodzielnego lokalu mieszkalnego, oraz pozwolenia na zmianę
   przeznaczenia pomieszczenia z usługowo-handlowego na mieszkalne sprzedał lokal
   o powierzchni 46 mkw. Wspólnota wystąpiła do sądu o unieważnienie aktu
   notarialnego sprzedaży przekonując, że sprzedany lokal został wyodrębniony
   wbrew przepisom ustawy o własności lokali. Nie jest bowiem lokalem
   samodzielnym, stanowi współwłasność członków wspólnoty, a zmiana jego funkcji
   nastąpiła bez zgody współwłaścicieli. Co więcej, decyzja w sprawie zmiany
   przeznaczenia została uchylona. Sąd I instancji oddalił żądanie wspólnoty, a
   sąd II instancji uznał ten werdykt za słuszny. Sądy oparły się na opinii
   biegłego, który na podstawie wyliczeń udziałów procentowych lokali w
   nieruchomości wspólnej stwierdził, iż sporny lokal nie należał do nieruchomości
   wspólnej ani nie był pomieszczeniem przynależnym. Niezależnie od tego sąd II
   instancji uznał, że wspólnota w ogóle nie mogła wszcząć tej sprawy z braku
   legitymacji czynnej. W kasacji wspólnota zarzucała naruszenie przepisów ustawy
   z 1994 r. o własności lokali, a także przepisów proceduralnych. Sąd Najwyższy
   kasację oddalił. Także i w jego ocenie nie było podstaw do unieważnienia aktu
   notarialnego umowy sprzedaży. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie tej
   istotne są realia istniejące w chwili zawierania umowy jeśli udziały procentowe
   właścicieli poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej dają jedność, trudno
   podważyć umowę sprzedaży, nawet jeśli popełnione zostały przy wyodrębnianiu
   jakieś błędy czy nieprawidłowości. Wyrok SN z 02.02.2005

   Wyrok sądu a wpis do księgi wieczystej Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19
   czerwca 2002 r (II CKN 997/00) stwierdził, że prawomocny wyrok zobowiązujący
   pozwanego do zawarcia z powodami umowy przenoszącej na nich prawo własności
   nieruchomości, zgodnie z żądaniem pozwu, stanowi podstawę wpisu tego prawa w
   księdze wieczystej.
  • xxxll Re: z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższeg 21.07.05, 18:01
   TO NIE TA STRONA TU SIE ZAŁATWIA SPRAWY
   WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

   BASTA!!!
  • serafin666 Re: z SN - nie pamietam , czy był przytaczany 15.08.05, 21:34
   Pojęcie zarządu w ustawie o własności lokali
   Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2004-01-14, I CK 108/03
   Teza:
   1. Analiza treści ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn.
   tekst: Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) prowadzi do wniosku, że pojęcie
   zarządu, którym posłużył się w niej ustawodawca, występuje w dwóch różnych
   znaczeniach, mianowicie w znaczeniu funkcjonalnym oraz w znaczeniu podmiotowym.
   2. Przewidziany w art. 18 ust. 2a WłLokU obowiązek zaprotokołowania uchwały
   przez notariusza dotyczy wyłącznie uchwały właścicieli lokali o zmianie
   ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Nie dotyczy natomiast
   uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, będącego organem
   wspólnoty mieszkaniowej.
   z uzasadnienia: Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
   Sąd Okręgowy nie dostrzegł różnicy między pojęciem zarządu w ujęciu art. 18
   WłLokU i w ujęciu art. 20 WłLokU. Analiza treści ustawy z dnia 24 czerwca 1994
   r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.)
   prowadzi do wniosku, że pojęcie zarządu, którym posłużył się w niej
   ustawodawca, występuje w dwóch różnych znaczeniach, mianowicie w znaczeniu
   funkcjonalnym oraz w znaczeniu podmiotowym. Zgodnie z art. 18 ust. 1 WłLokU,
   właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo
   w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu
   nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie
   fizycznej albo prawnej, którą ustawodawca w innym miejscu nazywa zarządcą (np.
   art. 14 pkt 5, art. 24, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 czy art. 32a
   WłLokU). W przepisie tym jest mowa o zarządzie w znaczeniu funkcjonalnym,
   bowiem chodzi w nim o zarządzanie nieruchomością wspólną, czyli podejmowanie
   czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla utrzymania tej nieruchomości.
   Zarządca jest przy tym osobą trzecią, a więc podmiotem odrębnym od samej
   wspólnoty. Pojęcie zarządu w znaczeniu funkcjonalnym występuje w licznych
   innych przepisach ustawy, w tym w art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15, art. 22,
   art. 27, art. 30 ust. 2 pkt 1 czy w art. 33 WłLokU.
   Według art. 20 WłLokU, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami nie
   wyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć
   uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu
   może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza
   ich grona (ust. 1); zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej
   chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub
   odwołani (ust. 2). Zarząd - jak wynika z art. 21 ust. 1 WłLokU - kieruje
   sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w
   stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. W
   przytoczonych przepisach jest mowa o zarządzie w znaczeniu podmiotowym, bowiem
   chodzi w nich o organ wspólnoty mieszkaniowej, która - jak wynika z art. 6 zd.
   drugie WłLokU - może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być
   pozywana. Zarząd, który jest wybierany w trybie art. 20 ust. 1 WłLokU, nie jest
   podmiotem odrębnym od wspólnoty, lecz organem wchodzącym w skład jej struktury
   organizacyjnej, a działanie tego zarządu jest w istocie działaniem samej
   wspólnoty. Pojęcie zarządu w znaczeniu podmiotowym występuje w licznych innych
   przepisach ustawy, w tym w art. 13 ust. 2, art. 22, art. 23 ust. 1, art. 24,
   art. 26, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 czy w art. 32a WłLokU.
   Przewidziany w art. 18 ust. 2a WłLokU obowiązek zaprotokołowania uchwały przez
   notariusza dotyczy wyłącznie uchwały właścicieli lokali o zmianie ustalonego
   sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Nie dotyczy natomiast uchwały o wyborze
   jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, będącego organem wspólnoty
   mieszkaniowej.
   • mrozik.jarek Re: z SN - nie pamietam , czy był przytaczany 15.08.05, 21:45
    serafin666 napisał:

    ...
    > Przewidziany w art. 18 ust. 2a WłLokU obowiązek zaprotokołowania uchwały
    przez notariusza dotyczy wyłącznie uchwały właścicieli lokali o zmianie
    ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Nie dotyczy natomiast
    uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, będącego organem
    wspólnoty mieszkaniowej.

    Dzięki za owocną uchwałę.
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego 15.08.05, 22:02
   Uchwała Sądu Najwyższego z 1992-11-26, III CZP 147/92
   Teza:
   Współwłaścicielowi nie sprawującemu zarządu rzeczą wspólną służy powództwo o
   złożenie rachunku z zarządu.  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższeg - może się przydać 16.08.05, 19:32
   może się przydać przy perswadowaniu niepłacącym właścicielom :

   Zarząd nieruchomością wspólną wyrok SN z 2003-07-25 V CK 141/02
   Na podstawie art. 207 KC współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z
   rzeczą wspólną, pokryte chociażby przez jednego ze współwłaścicieli, a zatem
   współwłaścicielowi, który je poniósł służy roszczenie o zapłatę (o refundację)
   w stosunku do pozostałych. Na tej podstawie współwłaściciele ponoszą wydatki
   uzgodnione według wymagań reżimu prawnego zarządu rzeczą wspólną, a więc według
   zasad art. 201 KC, a wypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
   według zasad art. 199 KC.
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 17.08.05, 19:33
   SN , 2005-02-25, I KZP 33/04
   Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów zważył, co następuje:
   Na wstępie należy podnieść, że zgodnie z art. 60 § 1 ustawy o Sądzie
   Najwyższym, w wypadku gdy w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych
   lub Sądu Najwyższego "ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa", Pierwszy
   Prezes Sądu Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi
   Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie.
   Pytania abstrakcyjne (quaestiones in abstracto) są środkami nadzoru
   judykacyjnego Sądu Najwyższego sprawowanego nad wszystkimi sądami. Wyjaśnienie
   przepisów prawnych w tym trybie nie jest dokonywane w związku z konkretną
   sprawą, lecz in abstracto i ma głównie na celu ujednolicenie orzecznictwa, w
   tym także orzecznictwa Sądu Najwyższego. Chociaż dokonywana w tym trybie
   wykładnia nie ma zakotwiczenia w konkretnej sprawie, niemniej Sąd Najwyższy
   podejmuje ją dlatego, że ujawniły się rozbieżności w orzecznictwie.
   Podstawową przesłanką przedmiotową zadania tzw. abstrakcyjnego pytania prawnego
   nie jest sama rozbieżność w orzecznictwie, a zwłaszcza rozbieżność wynikająca z
   odmiennego stosowania prawa, lecz rozbieżność wynikająca z odmiennej wykładni
   prawa.
   Stosowanie prawa polega na "ustalaniu skutków prawnych" pewnego stanu
   faktycznego, jeżeli owe ustalenia rozumie się jako określoną czynność
   konwencjonalną upoważnionego do tego organu ( A. Redelbach, Sł. Wronkowska, Z.
   Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994, s.253). Treść decyzji
   stosowania prawa zawiera kwalifikację stanu faktycznego z punktu widzenia
   obowiązującej normy sankcjonowanej oraz ustalenie konsekwencji prawnych tej
   kwalifikacji z punktu widzenia obowiązującej normy sankcjonującej (L.
   Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa,
   Kraków 2001, s. 17). Wykładnią prawa nazywamy zaś zespół czynności
   zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisów prawa. Jest to tzw.
   pragmatyczne rozumienie tego pojęcia. W sensie apragmatycznym wykładnia prawa
   to po prostu rezultat tego procesu (por. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa,
   Toruń 2002, s. 157, M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki,
   Warszawa 2002, s. 45).
   Jednolita wykładnia prawa dokonywana przez sądy - nawet jeżeli zdaniem podmiotu
   uprawnionego jest błędna - skutecznie uniemożliwia więc skorzystanie z
   instytucji abstrakcyjnego pytania prawnego.

   SN , 2002-10-16 , IV CKN 1351/00
   z uzasadnienia:
   Z art. 23 ust. 1 WłLokU wynika, że uchwały właścicieli lokali są podejmowane
   bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd;
   uchwała może być również wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu,
   częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
   W takim przypadku powstają wątpliwości, jakie znaczenie należy przypisać treści
   protokołu głosowania na zebraniu, wadliwością zawiadomienia o zebraniu, a nawet
   według jakich kryteriów określać datę uchwały.
   Rozpoczynając od ostatniej kwestii trzeba zwrócić uwagę na charakter zmiany
   art. 32 WłLokU, który według powodów został naruszony. Według pierwotnego
   brzmienia obowiązującego do 25.9.1997 r. o terminie i proponowanym porządku
   zebrania ogółu właścicieli właściciele powinni być powiadomieni na piśmie. Po
   wskazanej dacie powiadomienie powinno być dokonane przynajmniej na tydzień
   przed terminem zebrania, a w zawiadomieniu należy podać czas, miejsce i
   porządek obrad.
   Trzeba stwierdzić, że uchwały wynikającej z zastosowania trybu mieszanego nie
   można - wbrew faktom - uważać za podjętą na zebraniu, ponieważ głosy oddane na
   zebraniu oraz zebrane indywidualnie mają takie same znaczenie, a uchwała jest
   podjęta po złożeniu ostatniego głosu i dopiero wówczas można przystąpić do
   ustalania woli większości
   W świetle art. 32 nie ulega wątpliwości obowiązek zarządu (zarządcy)
   powiadomienia wszystkich właścicieli lokali o zebraniu wspólnoty. Jednak ustawa
   nie wskazuje sankcji za naruszenie tego obowiązku, a treść art. 25 ust. 1 nie
   daje podstaw do wykładni, według której w każdym przypadku niepowiadomienia
   uprawnionych uchwała powinna być uchylona. Przepisy proceduralne o zasadniczym
   znaczeniu dla praw i wolności jednostki wprowadzające sankcje za pozbawienie
   możności obrony swych praw (np. art. 379 pkt 5 KPC) określają szczegółowo
   sposoby doręczenia. Jest oczywiste, że ustawa o własności lokali takich
   unormowań nie zawiera i nie ma potrzeby ich wprowadzania. W takim razie
   wyprowadzanie z art. 32 w zw. z art. 25 ust. 1 WłLokU bezwzględnej podstawy
   uchylenia uchwały z powodu wadliwego zawiadomienia członka wspólnoty jest
   nieuzasadnione, a nawet mogłoby źle służyć wspólnotom mieszkaniowym w razie
   konfliktu interesów, uniemożliwiając im sprawne zarządzanie nieruchomością
   wspólną. Ustawodawca dał temu wyraz odnosząc naruszenie prawa do uchwały, a nie
   do postępowania poprzedzającego jej zawarcie.
   Uchwała podjęta w trybie mieszanym stwarza ponadto możliwości naprawienia
   uchybień w zakresie powiadamiania o zebraniu. Reasumując należy stwierdzić, że
   brak powiadomienia o zebraniu właścicieli może stanowić podstawę uchylenia
   uchwały wspólnoty wówczas, gdy zostanie wykazane, że nieobecność członka mogła
   mieć wpływ na jej treść, w zakresie objętym art. 25 ust. 1 WłLokU. Umożliwienie
   pominiętym oddania głosu w trybie zbierania podpisów z reguły wykluczy
   istnienie takiego wpływu.
  • serafin666 Re: z sądów lubelskich - za "RZ" 18.08.2005 18.08.05, 05:51
   dla mnie nie wszystko jest jasne :

   Dostęp do wody odcięli bezprawnie
   Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa odciąć dostępu do wody swojemu członkowi
   zalegającemu z opłatami.
   Tak orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie, rozstrzygając spór między szóstką członków
   tzw. małej wspólnoty mieszkaniowej w Lublinie a Mirosławą G. Konflikt dotyczył
   instalacji wodomierza. Początkowo znajdował się on w garażu kobiety. Ponieważ
   pracownicy przedsiębiorstwa wodociągowego mieli utrudniony dostęp do odczytów,
   wspólnota na własny koszt przeniosła wodomierz w inne miejsce. Mirosława G. nie
   chciała jednak partycypować w kosztach inwestycji. Argumentowała, że wykonano
   ją niezgodnie z dokumentacją techniczną. Gdy zwlekała z zapłatą,członkowie
   wspólnoty zamknęli jej na ponad 3 miesiące dopływ wody. Przywrócił go dopiero
   wyrok sądu rejonowego. Przed Sądem Okręgowym w Lublinie Mirosława G. domagała
   się od członków wspólnoty łącznie 30 tys. zł odszkodowania (m.in. za to, że
   musiała wynająć mężczyznę do noszenia wody) i zadośćuczynienia (za to, że przez
   kilka miesięcy znajdowała się w upokarzającej sytuacji, która uniemożliwiała
   jej normalne funkcjonowanie).Pozwani członkowie wspólnoty nie uznali powództwa.
   Argumentowali, że skoro Mirosława G. nie płaciła rachunków za bieżącą wodę ani
   za przeniesienie wodomierza, to zgodnie z regulaminem wspólnoty mogli odciąć
   jej dopływ wody.SO uznał, że uniemożliwienie dostępu do wody nie mieściło się w
   ustawowych kompetencjach wspólnoty i było sprzeczne z zasadami współżycia
   społecznego. Według sądu wspólnota nie jest wyłącznym dysponentem wody. Dostęp
   do niej stanowi bowiem wartość konstytucyjnie chronioną. Według sądu wspólnota,
   chcąc wyegzekwować należności, powinna skierować sprawę na drogę postępowania
   sądowego. SO uznał więc, że pozwani naruszyli dobra osobiste Mirosławy G.
   Dlatego mają solidarnie zapłacić jej 2 tys. zł zadośćuczynienia i
   odszkodowania. Sąd nie uwzględnił niektórych wydatków poniesionych przez
   powódkę. Uznał również, że swoim zachowaniem przyczyniła się do decyzji
   członków wspólnoty. Wyrok nie jest prawomocny
  • serafin666 Re: z SN i SA - 18.08.2005 18.08.05, 21:42
   Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2003-12-16, II CK 328/02
   Teza:
   Stosowanie retroaktywne prawa nie może być wyprowadzone w drodze interpretacji
   a musi być jasno wypowiedziane w samej ustawie.
   z uzasadnienia: Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
   Zasada lex retro non agit wywiedziona z fundamentalnej zasady konstytucyjnej
   (art. 2) należy - do kanonu podstawowych dyrektyw państwa prawnego.


   ZASADA PRAWNA : Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1977-02-19,
   III CZP 64/76
   Teza:
   Do wartości przedmiotu współwłasności w rozumieniu par. 29 rozporządzenia Rady
   Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w
   sprawach cywilnych (tj. Dz.U. 1973 Nr 21 poz. 127) wlicza się wartość części
   składowych rzeczy (art. 47 par. 2 KC) także wtedy, gdy nakłady na rzecz zostały
   poczynione odrębnie przez poszczególnych współwłaścicieli. / uwaga : to może
   być groźne przy
   procedurach katastralnych – serafin /


   niedopuszczalność kasacji w postępowaniu nieprocesowym
   Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-01-08, I CZ 32/96
   Teza:
   1.Artykuł 393 KPC określający sprawy, w których kasacja nie przysługuje, ma
   zastosowanie wyłącznie do spraw rozpoznawanych w procesie. W postępowaniu
   nieprocesowym zagadnienie to reguluje art. 519(1) KPC.
   2.Sprawami dotyczącymi zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem,
   w których stosownie do pkt 1 art. 519(1) par. 2 KPC kasacja nie przysługuje, są
   wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art.
   611-616 KPC, a wśród nich sprawy, których podstawę materialno-prawną stanowi
   art. 199 KC.


   Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 1995-11-21, I ACr 592/95
   Teza:
   W przypadku zobowiązań terminowych, jeżeli dłużnik nie realizuje w terminie
   swych obowiązków wynikających z treści zobowiązania, to opóźnia się ze
   spełnieniem świadczenia. W takim przypadku data wymagalności roszczenia stanowi
   jednocześnie datę, od której dłużnik się spóźnia ze świadczeniem. Z mocy art.
   481 KC uzasadnia to roszczenie o odsetki.
   W przypadku zobowiązań bezterminowych, mimo wcześniejszej wymagalności
   roszczenia, opóźnienie nastąpi dopiero w przypadku niedostosowania się do
   wezwania wierzyciela, chyba, że obowiązek spełnienia konkretnego świadczenia
   wynika z właściwości zobowiązania (art. 455 KC).
  • serafin666 Re: z SN-19.08.2005 ( ważne pytanie RPO !!! ) 19.08.05, 13:18
   III CZP 84/05 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do rozpoznania
   przez skład Całej Izby Sądu Najwyższego:
   „Czy dziesięcioletni okres przedawnienia, o którym mowa w art. 442 § 1 zdanie
   drugie k.c., zawsze powinien być liczony od dnia zdarzenia wyrządzającego
   szkodę, bez względu na datę ujawnienia tej szkody?”

   III CZP 40/05 – uchwała SN z dnia 6 lipca 2005 r. w składzie 3 sędziów na
   pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
   Stwierdzenie wierzytelności pismem w rozumieniu art. 514 k.c. może nastąpić
   także w wyniku wystawienia przez wierzyciela dokumentu (np. faktury)
   potwierdzającego wykonanie zobowiązania i akceptowanego przez dłużnika.

   III CK 367/04 – wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2005 r.
   Zaniechanie podjęcia przez władzę publiczną działań zapewniających uprawnionej
   osobie realizację jej praw podmiotowych jest bezprawne wówczas, gdy narusza
   skonkretyzowany w przepisach prawa obowiązek, którego wykonanie wyłączyłoby
   powstanie szkody.
  • serafin666 Re: z SN dla trochę zaawansowanych 22.08.05, 22:34
   Wyroki SN do art. 209 Kodeksu Cywilnego

   Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1965 r., III
   CO 20/65 (OSPiKA 1966, z. 12, poz. 272). Wyrażono tam mianowicie pogląd,
   że „współwłaściciel, który zarządza rzeczą stanowiącą przedmiot współwłasności,
   jest uprawniony do dochodzenia całej należności z tytułu czynszu najmu, chyba
   że inny współwłaściciel sprzeciwi się temu albo wytoczy także powództwo o
   czynsz za ten sam okres";
   Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1971 r., III CRN 137/71 (GSiP
   1972, nr 3, s. 2), według której „na podstawie art. 209 k.c. jeden ze
   współwłaścicieli może dochodzić roszczeń wymienionych w tym przepisie nie tylko
   przeciwko osobom trzecim, lecz także przeciwko współwłaścicielom, przy czym
   właściwą pozostaje droga procesu. Udział w procesie dalszych współwłaścicieli
   nie jest konieczny";
   Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1971 r., I CR 427/71 (OSNCP
   1972, z. 5, poz. 88), według której „przepis art. 209 k.c. ma na względzie
   czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa własności, nie może
   natomiast dotyczyć roszczenia o odszkodowanie za utraconą własność.
   Współwłaściciel może skutecznie dochodzić tylko należnego jemu odszkodowania";
   Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1974 r., III CRN 294/74
   (OSPiKA 1975, z. 10, poz. 215) wyrażająca pogląd, że „wykładnia, według której
   jeden ze współwłaścicieli nie może z powołaniem się na art. 209 k.c. realizować
   wbrew woli innego współwłaściciela roszczenia windykacyjnego, nie ma
   zastosowania w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków wbrew sprzeciwowi drugiego
   dochodzi roszczenia o wydanie nieruchomości wchodzącej w skład wspólności
   majątkowej";
   Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1975 r., III CRN 288/75
   (OSNCP 1976, z. 10, poz. 211), według której „w wypadku, gdy roszczenie zmierza
   do zachowania wspólnego prawa współwłaścicieli (art. 209 k.c.), po stronie
   powodów nie zachodzi współuczestnictwo konieczne";
   Teza uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1985 r., III CZP 35/85 (OSNCP
   1986, z. 4, poz. 47), według której „sprzeciw współwłaścicieli reprezentujących
   większość udziałów we współwłasności nieruchomości wyłącza możliwość uznania,
   że współwłaściciel występujący z wnioskiem o ustanowienie służebności drogowej
   wykonuje czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa (art. 209 k.c.)";
   Teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1998 r., II CKN 792/97 (OSNC
   1999, z. 1, poz. 15) poglądu, że „współwłaściciel nieruchomości, który nią
   zarządza może na podstawie art. 209 k.c. dochodzić zasądzenia na swoją rzecz
   całego odszkodowania pieniężnego za wyrządzoną czynem niedozwolonym szkodę,
   polegającą na wycięciu drzew rosnących na nieruchomości” ;
   Teza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1999 r., II CKN 460/98
   (OSNC 2000, z. 3, poz. 55), według której „po ustaniu wspólności majątkowej
   małżeńskiej każdy ze współmałżonków może samodzielnie dochodzić przypadającej
   mu części wierzytelności, jeżeli świadczenie dłużnika ma charakter podzielny.
   Jeżeli świadczenie jest niepodzielne, każdy z małżonków może dochodzić
   wierzytelności stanowiącej przedmiot wspólności tylko wtedy, gdy realizuje
   czynność zachowawczą w rozumieniu art. 209 k.c.";
   2002.09.24 wyrok s.apel. w Katowicach I ACa 276/02
   Wystąpienie przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu własnym o zapłatę
   odszkodowania odpowiadającego jego udziałowi we współwłasności nie jest
   czynnością, której celem jest ochrona wspólnego prawa do współwłasności. Jest
   to samodzielne uprawnienie współwłaściciela. Stąd opisane wyżej wystąpienie
   przez jednego ze współwłaścicieli o odszkodowanie za uszkodzenie rzeczy nie
   powoduje przerwy biegu przedawnienia roszczeń pozostałych współwłaścicieli o
   naprawienie szkody wyrządzonej tym samym zdarzeniem;
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego 23.08.05, 13:01
   dla tych wszystkich , którzy usiłują znaleźć w przepisach prawa to , co im się
   wydaje - nie widząc i rozumiejąc tego , co jest zapisane :

   z uzasadnienia uchwały pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 14 października 2004
   r., III CZP 37/04 :

   W doktrynie i w orzecznictwie trafnie akcentuje się prymat wykładni językowej
   nad pozostałymi rodzajami wykładni, tj. systemową i celowościową. Jednocześnie
   przyjmuje się słusznie, że w wyjątkowych sytuacjach wolno odstąpić od
   literalnego znaczenia przepisu. Może to mieć miejsce, gdy wykładnia językowa
   pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią innych norm, prowadzi do
   absurdalnych z punktu widzenia społecznego lub ekonomicznego konsekwencji,
   rażąco niesprawiedliwych rozstrzygnięć lub pozostaje w oczywistej sprzeczności
   z powszechnie akceptowanymi normami moralnymi (por. np. wyrok Trybunału
   Konstytucyjnego dnia 28 czerwca 2000 r. K 25/99, OTK 2000, nr 5 poz. 141 oraz
   wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1993 r., III ARN 84/92, OSNC 1993, nr
   10, poz. 183, z dnia 8 maja 1998 r., I CKN 664/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 7,
   uchwały z dnia 3 listopada 1997 r., III ZP 38/97, OSNAP 1998, nr 8, poz. 234,
   z dnia 8 lutego 2000 r., I KZP 50/99, OSNKW 2000, nr 3-4, poz. 24 i uchwała
   składu siedmiu sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r., III CZP 8/03, OSNC 2004, nr
   1, poz. 1).
   • ktob8080 Re: z Sądu Najwyższego 23.08.05, 13:33
    serafin666 napisał:

    > dla tych wszystkich , którzy usiłują znaleźć w przepisach prawa to , co im się
    > wydaje - nie widząc i rozumiejąc tego , co jest zapisane :

    taaak, może przyda się bohdanowi/serafinowi, kiedy będzie czytał niewygodne dla
    siebie ustawy;
    dziękuję w jego imieniu
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 23.08.05, 20:27
   wyrok SN z 2000-10-18 III KKN 200/98
   Wyraźnie podkreślić też trzeba, że istotnie, prawo karne nie powinno nadmiernie
   wkraczać w sferę stosunków cywilnoprawnych, ale za taką ingerencję nie może być
   uznane sankcjonowanie samowoli pozbawiającej współwłaścicieli możliwości
   decydowania o sposobie korzystania z rzeczy i o jej charakterze.
   • dobud Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 23.08.05, 22:42
    to tak wyrwane z kontekstu, nie wiadomo, o co chodziło w sprawie...
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 24.08.05, 13:02
   wyrok SN z 2002-01-10 II CKN 382/99 Legalis //
   Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85, poz.
   388 ze zm.) nie mają zastosowania w sytuacji, w której właścicielowi jednego z
   wyodrębnionych lokali nie przysługuje udział w nieruchomości wspólnej w
   rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 ustawy, a jedynie prawo użytkowania
   wieczystego gruntu w ułamkowej części.
   • dobud Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 24.08.05, 20:24
    Teraz to ja Ci napiszę: GŁUPOTA.
    Jest nowszy wyrok mówiący co innego, ale to TY jestes specjalistą od wyroków.
    Tu się właśnie sprawdza teza, że można orzecznictwem udowodnić każdę stanowisko
    strony, choćby zgoła odmienne.
   • dobud Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 24.08.05, 20:32
    ZNALAZŁEM ! -:) Śmiem przypuszczać, że skopiowałem to od Ciebie - z tego
    forum ;-)
    PRAWO MIESZKANIOWE Dwa rodzaje uprawnień do gruntu
    Kiedy powstaje wspólnota
    Wspólnota mieszkaniowa powstaje, gdy właściciel nieruchomości sukcesywnie
    wyodrębnia lokale i jednocześnie oddaje w użytkowanie wieczyste część gruntu,
    choćby niektóre lokale pozostały niewyodrębnione.
    Takie wyjaśnienie zawiera uchwała Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2005 r.
    podjęta dla wyjaśnienia wątpliwości prawnych, powstałych na tle sprawy
    wniesionej przez Zenona R. przeciwko wspólnocie mieszkaniowej. Domagał się on
    uchylenia uchwały tej wspólnoty o udzieleniu jej zarządowi absolutorium za
    2002 r.
    Sąd odrzucił pozew jako niedopuszczalny ze względów formalnych, a mianowicie
    dlatego, że pozwana wspólnota nie istnieje, a ustawa z 24 czerwca 1994 r. o
    własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) nie ma tu
    zastosowania. Nie doszło bowiem w ogóle do powstania wspólnoty. Sytuacja jest
    bowiem taka, że część mieszkań w budynku została przez gminę wyodrębniona i
    sprzedana z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów wgruncie
    przypadających na te lokale, a część jest nadal jej własnością. Uprawnienia
    więc do gruntu, na którym posadowiony jest budynek, są niejednolite: własność
    i udziały w użytkowaniu wieczystym. Takiej sytuacji zdaniem sądu ustawa o
    własności lokali nie przewiduje. Wymaga ona - argumentował sąd - by sytuacja
    prawna gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej była jednolita.
    Dlatego wspólnota, której uchwałę zaskarżył Zenon R., nigdy nie powstała i
    nie istnieje.

    Zenon R. złożył zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu.

    Sąd II instancji ustalił, że powodem tak niejednolitych uprawnień do gruntu
    (prawo własności i udziały w użytkowaniu wieczystym) było to, że w momencie
    nabycia przez gminę w 1991 r. od skarbu państwa własności nieruchomości w
    drodze tzw. komunalizacji część mieszkań w budynku była już wyodrębniona i
    sprzedana wraz z udziałem w części użytkowania wieczystego działki. Po
    wejściu w życie wspomnianej ustawy zarząd nieruchomością sprawowany przez
    gminę został zastąpionyzarządem własnym wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnot
    takich jak ta, której dotyczy sprawa, jest bardzo dużo.

    Sąd II instancji zwrócił się o wyjaśnienie do Sądu Najwyższego, czy ogół
    mieszkańców tworzy wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu art. 6 ustawy z 1994
    r. również w sytuacji, gdy w nieruchomości nadal nie jest wyodrębniona część
    lokali należących do gminy, której przysługuje prawo własności gruntu, a
    właścicielom mieszkań wyodrębnionych przysługują udziały we współużytkowaniu
    wieczystym.

    Sąd Najwyższy uznał, że wystarczającą odpowiedzią na to pytanie będzie
    stwierdzenie przytoczone na wstępie. Słowem, nie ma on wątpliwości, że
    wspólnota mieszkaniowa powstaje i istnieje mimo tak niejednolitych uprawnień
    do gruntu - gminy i właścicieli lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

  • serafin666 Re: z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższeg 24.08.05, 21:20
   dobud - wyciągnąłeś pochopne wnioski co do wyroku II CKN 382/99 ; sprawa jest
   kuriozalna ( chyba z Łodzi ) ; daj adres mailowy - to wyślę pełny plik
   uzasadnienia SN
   • dobud Re: z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższeg 24.08.05, 22:53
    OK. Tylko skoro Serafinku - znawco orzecznictwa - cytujes takie "cuś" BEZ
    KOMENTARZA,to ci, którzy w Ciebiee wierzą ;-), skłonni są uwierzyć, że to
    prawda :-).
    dobud@poczta.onet.pl
    • ktob8080 Re: z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższeg 25.08.05, 08:29
     dobud napisał:

     > OK. Tylko skoro Serafinku - znawco orzecznictwa - cytujes takie "cuś" BEZ
     > KOMENTARZA,to ci, którzy w Ciebiee wierzą ;-), skłonni są uwierzyć, że to
     > prawda :-).

     jak trzeba będzie to z pomocą orzecznictwa serafin udowodni, że jest wielbłądem;
     i też znajdą się tacy, co mu uwierzą :)

     • ola19801 Re: z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższeg 25.08.05, 12:20
      Witam.
      Dobud czy potrafisz na podstawie przykładów udowodnić że Serafin ( prawdziwy)
      pisze niezgodnie ( zmienia ) z tym co faktycznie jest w orzecznictwie. Jeżeli
      tak to wal z grubej rury a my korzystający z porad Serafina ustosunkujemy się.
      • dobud Re: z Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższeg 25.08.05, 13:00
       Ja nie twierdzę, ze on fałszuje orzecznictwo, tylko dajac je bez komentarza
       sugeruje rozwiązania niezgodne z prawem ! - jak w powyższym przykładzie.

       Orzecznictwo SN w polskim prawie nie jest wiążące dla sądów - dotyczy
       konkretnej sprawy. Sądy mogą się nim posiłkować, ale nie musza (poza uchwałami
       w pełnym składzie - są niezawisłe.
       TO NIE AMERYKA !!!, tzn. wyroki sądu nie opieraja się na precedensach.
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego ( i NSA ) 02.09.05, 19:43
   Pobyt stały w danym lokalu oznacza zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod
   oznaczonym adresem z zamiarem stałego lub długotrwałego przebywania, z wolą
   koncentracji w danym miejscu swoich spraw życiowych, w tym założenia ośrodka
   osobistych i majątkowych interesów . wyrok NSA z dnia 14 maja 2005 r., sygn.
   aktV SA 496/00, niepublikowany

   Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30.10.2003 r. sygn.akt IV CK 114/02
   stwierdził, że księga wieczysta jest czynnikiem wyodrębniającym nieruchomość w
   rozumieniu kodeksu cywilnego. Pozwala ona ustalić, kto jest właścicielem
   wydzielonego obszaru. Przy czym dwie graniczące z sobą działki gruntu, należące
   do tego samego właściciela, dla których prowadzone są oddzielne księgi
   wieczyste, stanowią dwie odrębne nieruchomości gruntowe w rozumieniu kodeksu
   cywilnego. Ponadto jeśli grunt będący własnością Skarbu Państwa lub jednostki
   samorządu terytorialnego zostaje oddany w użytkowanie wieczyste, przedmiot tego
   prawa musi pokrywać się z przedmiotem własności objętym księgą wieczystą.
   Użytkowanie wieczyste jest bowiem prawem, które obciąża nieruchomość gruntową.
   Stąd oddanie w użytkowanie wieczyste jednej lub kilku działek objętych jedną
   księgą wieczystą powoduje konieczność odłączenia tej działki z dotychczasowej
   księgi i założenia dla niej nowej. Jeśli właściciel zamierza połączyć
   graniczące ze sobą działki, z których tylko jedna z nich jest obciążona prawem
   użytkowania wieczystego, musi uzyskać uprzednią zgodę wieczystego użytkownika.

   W wyroku o sygn. akt III SA2850/02 NSA stwierdził, iż jeżeli tylko jeden z
   małżonków prowadzi działalność gospodarczą to nieruchomość będąca
   współwłasnością małżeństwa nie może zostać obciążona podwyższoną stawką podatku
   od nieruchomości. Sąd stwierdził ponadto, iż organy powinny sprawdzić, czy dane
   nieruchomości są wciągnięte do ewidencji środków trwałych. Tylko w takiej
   sytuacji spełnione będą bowiem warunki konieczne do zastosowania art. 5 ust. 1
   ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z
   2002 r., nr 9, poz. 84) i tym samym będzie możliwe nałożenie wyższych stawek

   W dniu 26.08.2004 r. (sygn. I CK 106/04) Sąd Najwyższy wydał wyrok, z którego
   wynika, że gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z budynku jest
   również teren potrzebny na parking dla mieszkańców tego domu. Standardy
   współczesnej cywilizacji wymagają, by mieli zapewniony dojazd do miejsca
   zamieszkania własnymi samochodami.
   Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. Akt V CK
   676/03 spółdzielnia nie mogła przydzielić członkowi mieszkania w budynku, który
   nie był jej własnością. Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie dla osób, którym
   przyznano mieszkania w budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym taki stan
   dotyczy ok. 1/3 budynków spółdzielczych.

   W budynku wybudowanym przez dewelopera w pierwotnym planie budynku znalazło się
   pomieszczenie gospodarcze. Nabywcy poszczególnych mieszkań spodziewali się, że
   będzie to część nieruchomości wspólnej do wspólnego użytku. Tymczasem deweloper
   najpierw przeznaczył je na lokal handlowo-usługowy, potem na jeszcze jedno
   mieszkanie. Po uzyskaniu stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r.
   o własności lokali (Dz. U. z 200 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) zaświadczenia, że
   pomieszczenie spełnia wymagania samodzielnego lokalu mieszkalnego, oraz
   pozwolenia na zmianę przeznaczenia pomieszczenia z usługowo-handlowego na
   mieszkalne sprzedał lokal o powierzchni 46 mkw. Wspólnota wystąpiła do sądu o
   unieważnienie aktu notarialnego sprzedaży przekonując, że sprzedany lokal
   został wyodrębniony wbrew przepisom ustawy o własności lokali. Nie jest bowiem
   lokalem samodzielnym, stanowi współwłasność członków wspólnoty, a zmiana jego
   funkcji nastąpiła bez zgody współwłaścicieli. Co więcej, decyzja w sprawie
   zmiany przeznaczenia została uchylona. Sąd I instancji oddalił żądanie
   wspólnoty, a sąd II instancji uznał ten werdykt za słuszny. Sądy oparły się na
   opinii biegłego, który na podstawie wyliczeń udziałów procentowych lokali w
   nieruchomości wspólnej stwierdził, iż sporny lokal nie należał do nieruchomości
   wspólnej ani nie był pomieszczeniem przynależnym. Niezależnie od tego sąd II
   instancji uznał, że wspólnota w ogóle nie mogła wszcząć tej sprawy z braku
   legitymacji czynnej. W kasacji wspólnota zarzucała naruszenie przepisów ustawy
   z 1994 r. o własności lokali, a także przepisów proceduralnych. Sąd Najwyższy
   kasację oddalił. Także i w jego ocenie nie było podstaw do unieważnienia aktu
   notarialnego umowy sprzedaży. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie tej
   istotne są realia istniejące w chwili zawierania umowy jeśli udziały procentowe
   właścicieli poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej dają jedność, trudno
   podważyć umowę sprzedaży, nawet jeśli popełnione zostały przy wyodrębnianiu
   jakieś błędy czy nieprawidłowości.
   Wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2005 r. (sygn. IV 474/0).
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 04.09.05, 18:52
   W orzeczeniu w sprawie o sygnaturze I CK 106/04 Sąd Najwyższy stwierdził, iż
   jeśli po zawarciu umowy przedwstępnej strona zobowiązana do zawarcia umowy
   przyrzeczonej podejmowała w tej sprawie jakieś kroki, nawet wyznaczyła termin
   uzgodnień warunków aktu notarialnego, to takie czynności każdorazowo przerywały
   bieg przedawnienia.
   Definiując pojęcie prawne "samodzielnego lokalu mieszkalnego", ustawodawca
   czyni wyraźne rozróżnienie pomiędzy pojęciem "pomieszczenia pomocniczego" (art.
   2 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), tj. pomieszczeniem,
   które wraz z "izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi"
   bezpośrednio "służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych", oraz
   pojęciem "pomieszczenia przynależnego", które w sensie prawnym stanowi
   wprawdzie część składową lokalu mieszkalnego, jednakże w sensie funkcjonalnym
   nie jest "przestrzenią" przeznaczoną dla bezpośredniego
   zaspokajania "mieszkaniowych" potrzeb ludzi, natomiast służy
   zaspokajaniu "innych potrzeb" tych osób, które korzystają z "samodzielnego
   lokalu mieszkalnego" (art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali). Wyrok z
   dnia 07.03.2003 roku SN III RN 29/02

   Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.06.2003 r. (I CKN 414/01) uznał, że umowa o
   pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest umową o świadczenie usług i mają
   do niej zastosowanie przepisy o umowie zlecenia (art. 750 k.c.).

   Najemca niegdyś wywłaszczonej nieruchomości, o której odzyskanie ubiega się
   właściciel, ma prawny interes w uczestniczeniu w sprawie o jej zwrot. Jednak
   interes ten ma charakter formalny, procesowy. Interesu tego nie można
   przeciwstawić prawu byłego właściciela do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
   Interes właściciela jest więc ważniejszy niż najemcy i nie może niweczyć jego
   prawa do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. - wyrok Sądu Najwyższego z
   13.12.2002r; sygn. III RN 1280 129-02

   Darczyńca lub jego spadkobierca nie może odwołać darowizny po śmierci
   obdarowanego, nawet jeżeli termin określony w art. 899 par. 3 k.c. jeszcze nie
   upłynął. Przyczyną odwołania darowizny może być rażąca niewdzięczność
   obdarowanego, a nie jego spadkobierców – tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku
   z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1395/00
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 05.09.05, 20:57
   Rok na żądanie zwrotu nakładów
   Zdarza się, że po odzyskaniu bezprawnie odebranych nieruchomości właściciele
   lub ich spadkobiercy wynajmują te obiekty instytucjom, które z nich dotychczas
   korzystały. Na tym tle doszło do wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w której
   Sąd wyjaśnił, iż w takiej sytuacji dotychczasowy posiadacz ma tylko rok na
   zażądanie zwrotu poniesionych nakładów od właściciela. Termin ten obowiązuje
   także wówczas, gdy po decyzji powodującej przywrócenie własności właściciel
   wynajął nieruchomość dotychczasowemu jej posiadaczowi.
   (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2005 r sygn. III CZP 47/05)
  • serafin666 Re: z Sądu Najwyższego - może się przydać 14.09.05, 13:59
   być może się powtarzam , ale to istotne wytyczne SN :

   V CK 433/03 – wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2004 r.
   W umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o
   wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej
   wypowiedzenia także z ważnych powodów.

   I CK 39/03 – postanowienie SN z dnia 8 stycznia 2004 r.
   Sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa
   sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stanowi podstawę wpisu przeniesienia
   prawa własności w księdze wieczystej.

   III CZP 12/04 – uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2004 r.
   Zbycie nieruchomości przez dłużnika po złożeniu wniosku o wpis o wszczęciu
   egzekucji nie jest przeszkodą do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka