Dodaj do ulubionych

już niedługo roczne rozrachunko-porachunki

25.08.05, 06:20
KODEKS CYWILNY
Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia
pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie
poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności,
za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się
odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy
wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie
według tej wyższej stopy.
§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody
na zasadach ogólnych.
2003.01.08 wyrok SN II CKN 1097/00
1. Pozostawienie stronom swobody określenia wysokości odsetek, gdy ich
źródłem jest ustawa, jak i wówczas gdy dopuszczalność ich wynika z umowy, nie
uchyla kontroli tych stosunków prawnych formowanych w warunkach wolności
gospodarczej pod kątem ogólnych klauzul zabezpieczających obrót gospodarczy
przed zjawiskami patologicznymi, które mimo pozornej zgodności z innymi
przepisami nie mogą doznawać ochrony ze strony państwa.
2. Odwołanie się do zasad współżycia społecznego zarówno w art. 3531 k.c. jak
i w art. 58 k.c. ma charakter uniwersalny. Ograniczenia wynikające z tych
przepisów odnoszą się także do obrotu profesjonalnego.
2002.03.08 wyrok SN III CKN 548/00 OSNC 2003/5/60
Ustawowe odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, którego
termin był oznaczony, stają się zaległą należnością uboczną w rozumieniu art.
451 § 1 zdanie drugie k.c. bez potrzeby uprzedniego wezwania dłużnika do
zapłaty tych odsetek.
2001.06.07 wyrok SN III CKN 369/00
Odsetki z chwilą powstania uzyskują byt niezależny od długu głównego.
Powoduje to odrębny bieg terminu przedawnienia tego roszczenia, przy czym
roszczenie to ma charakter okresowy i przedawnia się z upływem lat trzech,
ale przedawnienie następuje za każdy dzień z osobna - art. 118 k.c.

a teraz popatrzcie na art. 13 – 15 łącznie ;
Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu,
jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać
porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem
nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający
korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie
wspólnego dobra.
2. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do
lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu
albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia
budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
Art. 14. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w
szczególności:
1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i
wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę
zbiorczą i windę,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba
że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Art. 15. 1. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki
w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
2. Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu
upominawczym, bez względu na ich wysokość.

wyraźnie widać , iż nieprzypadkowo ustawodawca użył zróżnicowanych określeń
kosztów zarządu w art. 14 i 15 – po to , by wspólnota mogła skutecznie
dochodzić wydatków poniesionych w związku z utrzymaniem jego lokalu (art. 13)
Obserwuj wątek
  • serafin666 Re:rozrachunko-porachunki - jeszcze cosik 25.08.05, 07:46
   wyrok SN z 2004-01-15 II CK 352/02
   O opóźnieniu się wierzyciela ze spełnieniem świadczenia można mówić jedynie
   wówczas, gdy bezspornie wyjaśnione zostały okoliczności konieczne do ustalenia
   jego wysokości.
   Jedną z funkcji jaką spełniają odsetki należne na podstawie art. 481 § 1 KC,
   jest funkcja odszkodowania za opóźnienie dłużnika w wykonaniu zobowiązania
   pieniężnego, którego wysokość została uprzednio w sposób bezsporny ustalona.
   Nawet wymagalność roszczenia nie jest zawsze jednoznaczna ze stanem opóźnienia
   dłużnika, bowiem stan ten pojawia się dopiero wtedy, gdy dłużnik nie spełnia
   bezspornego co do zasady i wysokości świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez
   wierzyciela.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka