Dodaj do ulubionych

ze spoldzielni we wspolnote

02.03.06, 15:12
witam


czy latwo wycofac sie ze spoldzielni mieszkaniowej i zalozyc wspolnote w
budynku?
Czy to prawda ze musi byc 100% chetnych na te zmiane?
Niestetey u nas nie bedzie bo pan Prezes kupil sobie mieszkanko w ktorym
pomieszkuje jakies mlode ponetne dziewcze :)

PanTalon
Obserwuj wątek
  • laser_ Re: ze spoldzielni we wspolnote 05.03.06, 08:43
   Można jak się chce, wystarczy jak chce tego więcej jak 50% właścicieli. My
   założyliśmy wspólnotę w której spółdzielnia ma 3 lokale na 22. Ci troje rozlicza
   się ze spółdzielnią a spółdzielnia wpłaca do wspólnoty tyle ile ustaliliśmy we
   wspólnocie. Pierwsze co najważniejsze to czy macie akty notarialne własności
   lokali (nie własnościowe-spółdzielcze) gdy to macie to jest z górki. Napisz coś
   więcej to wam mogę podpowiadać. Przeszliśmy to miesiąc temu.
  • xxxll Re: ze spoldzielni we wspolnote 05.03.06, 17:43
   I tak i NIE. To zależy od determinacji człoków SM.

   Najpierw trzeba dokonać przeniesienia wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o
   innym przeznaczeniu we własność odrębną, po spełnieniu przez spółdzielnię
   następujących warunków:

   a) określenia w stosownym projekcie uchwały sporządzonej w formie pisemnej
   przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym
   przeznaczeniu (podstawa prawna: art. 42 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o
   spółdzielniach mieszkaniowych);

   b) wyłożenia przez zarząd spółdzielni projektu uchwały na co najmniej 21 dni do
   wglądu w lokalu siedziby spółdzielni, po pisemnym, wysłanym co najmniej z
   siedmiodniowym wyprzedzeniem, imiennym powiadomieniu o terminie i miejscu
   wyłożenia projektu uchwały do wglądu dla tych osób, których te projekty dotyczą
   i którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności
   poszczególnych lokali (podstawa prawna art. 43 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o
   spółdzielniach mieszkaniowych);

   c) w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu uchwał członkowie
   spółdzielni mogą przedstawić zarządowi spółdzielni pisemne wnioski dotyczące
   zmian tego projektu (podstawa prawna art. 43 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o
   spółdzielniach mieszkaniowych);

   d) zarząd spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć wnioski najpóźniej w ciągu
   miesiąca od upływu terminu ich złożenia i najdalej w ciągu 14 dni od ich
   rozpatrzenia skorygować projekty uchwał oraz podjąć uchwałę o treści
   uwzględniającej dokonane korekty (podstawa prawna art. 43 ustawy z 15 grudnia
   2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych);

   e) o wynikach rozpatrzenia wniosków oraz o treści zmian projektu uchwały zarząd
   spółdzielni w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały powiadamia na piśmie członków
   spółdzielni, których ten projekt dotyczy, a tym osobom, które wnioski
   zgłaszały, podaje jednocześnie faktyczne i prawne uzasadnienie nieuwzględnienia
   w całości lub w części wniosków zgłoszonych przez te osoby (podstawa prawna
   art. 43 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych);

   f) członkowie spółdzielni mogą w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały
   zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli uchwała
   ta narusza interes prawny lub uprawnienia członków spółdzielni, których dotyczy
   (podstawa prawna art. 43 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
   mieszkaniowych).

   Potem można przystąpić do procesu ustanawiania odrębnej własności lokali.
   Najlepiej zrobić to jednocześnie na rzecz wszystkich osób, którym przysługują
   spółdzielcze prawa do lokali, w formie aktu notarialnego.

   Następnie należy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
   mieszkaniowych zwołać zebranie właścicieli lokali i podjąć uchwałę, że w
   zakresie praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały
   zastosowanie przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Od tego
   dnia funkcjonuje już wspólnota mieszkaniowa, która nie wymaga rejestracji w
   sądzie rejestrowym, a jedynie musi mieć numer identyfikacji podatkowej NIP,
   numer statystyczny REGON oraz własny rachunek bankowy.

   Pozostaje jeszcze (w trybie art. 113 do 129 ustawy z 16 września 1982 r. prawo
   spółdzielcze) przeprowadzić proces likwidacji spółdzielni. W tym celu trzeba
   podjąć uchwałę o przejściu spółdzielni w stan likwidacji. Uchwała ta zapada
   większością głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych
   zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

   Likwidatorami spółdzielni mogą być członkowie ostatniego zarządu albo osoby
   fizyczne lub prawne wybrane przez walne zgromadzenie. Likwidator nie musi być
   członkiem spółdzielni.
   Otwarcie likwidacji musi być zgłoszone:
   a) do Krajowego Rejestru Sądowego (z dniem wpisania do niego otwarcia
   likwidacji spółdzielni wygasają uprzednio udzielone pełnomocnictwa podlegające
   wpisowi do KRS),
   b) do Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
   c) do banku finansującego spółdzielnię,
   d) do Monitora Spółdzielczego - w formie zawiadomienia o otwarciu likwidacji -
   w celu wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech
   miesięcy od dnia tego ogłoszenia
   Ponadto należy sporządzić: sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji,
   listę zobowiązań spółdzielni, plan finansowy likwidacji, plan zaspokojenia
   zobowiązań. Z kwot pozostałych po spłaceniu wszystkich zobowiązań i po złożeniu
   do depozytu sądowego sum zabezpieczających zobowiązania sporne lub niewymagalne
   dokonuje się wypłaty udziałów wszystkim członkom.

   Pozostały majątek zostanie przeznaczony na cele określone w uchwale ostatniego
   walnego zgromadzenia. Jeżeli ma być podzielony między członków, w podziale tym
   nie należy uwzględniać byłych członków (art. 125 ust. 5b ustawy - Prawo
   spółdzielcze). Po zakończeniu likwidacji likwidator przedstawia walnemu
   zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
   zakończenia procesu likwidacji. Po zatwierdzeniu tego sprawozdania likwidator
   zgłasza do KRS wniosek o wykreślenie spółdzielni z KRS oraz przekazuje
   dokumenty zlikwidowanej spółdzielni do przechowania.

   Droga przed państwem jako zarządem spółdzielni jest mozolna, ale warta
   przejścia, bo po zakończeniu likwidacji spółdzielni i wybraniu państwa w skład
   zarządu wspólnoty zdecydowanie zmniejsza się zakres czynności biurokratycznych.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka