Dodaj do ulubionych

sąd i zaległe opaty

12.10.06, 08:03
Wspólnota wystąpiła do sądu o zaległe opłaty właściciela lokalu mieszkalnego
za okres 12 miesięcy i sąd wydał wyrok ale tylko za czynsz a za wywóz
nieczystości i za zużytą wodę i ścieki sąd nie przyznał zwrotu kosztów jakie
poniosła wspólnota. Nadmieniam że właścicielka lokalu nie ma wodomierza i
unika jego zaożenia a w lokalu zamieszkują dwie osoby - co robić ?
Obserwuj wątek
  • to_jest_mysl Re: sąd i zaległe opaty 12.10.06, 11:38
   dyzio61 napisał:

   > Wspólnota wystąpiła do sądu o zaległe opłaty właściciela lokalu mieszkalnego

   w jakim postepowaniu?


   > sąd wydał wyrok ale tylko za czynsz a za wywóz
   > nieczystości i za zużytą wodę i ścieki sąd nie przyznał zwrotu kosztów jakie
   > poniosła wspólnota.

   tak sąd w wyroku orzekł "za czynsz"?
   na podstawie jakich dokumentów? jakie uzasadnienie ?
   co byłą podstawą żadania kwoty X za wodę?

   > co robić ?
   - opisac problem precyzyjnie
   - skorzystać z pomocy prawnika
   • dyzio61 Re: sąd i zaległe opaty 16.10.06, 00:04

    to_jest_mysl napisała:

    > dyzio61 napisał:
    >
    > > Wspólnota wystąpiła do sądu o zaległe opłaty właściciela lokalu mieszkaln
    > ego
    >
    > w jakim postepowaniu?
    >
    >
    > > sąd wydał wyrok ale tylko za czynsz a za wywóz
    > > nieczystości i za zużytą wodę i ścieki sąd nie przyznał zwrotu kosztów ja
    > kie
    > > poniosła wspólnota.
    >
    > tak sąd w wyroku orzekł "za czynsz"?
    > na podstawie jakich dokumentów? jakie uzasadnienie ?
    > co byłą podstawą żadania kwoty X za wodę?
    >
    > > co robić ?
    > - opisac problem precyzyjnie
    > - skorzystać z pomocy prawnika

    Odp.

    1 w postępowaniu zwykłym
    2 na podstawie uchwały o wysokości czynszu
    a)o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem wspólnota wystąpiła do sądu
    3 podstawą opłat za wodę i śmieci była kartoteka
  • xxxll Re: sąd i zaległe opaty 16.10.06, 06:43
   dyzio61 napisał:

   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=50195116
   - jeżeli to był czynsz a nie zaliczka to sąd ma racje.

   - W oparciu o jaki art prawny pozew był napisany, te 12m- to wrzesień 2005 -
   sierpień 2006 czy rok kalendarzowy.

   - jak unika to niech wspólnota jej założy wodomierze, a kosztami ją obciąży
   (potrzebna uchwała WM) art13.2

   2. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do
   lokalu,ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo
   usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku,
   jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.


  • lecjer Re: sąd i zaległe opaty 24.10.06, 09:03
   dyzio61 napisał:

   > Wspólnota wystąpiła do sądu o zaległe opłaty właściciela lokalu mieszkalnego
   > za okres 12 miesięcy i sąd wydał wyrok ale tylko za czynsz a za wywóz
   > nieczystości i za zużytą wodę i ścieki sąd nie przyznał zwrotu kosztów jakie
   > poniosła wspólnota. Nadmieniam że właścicielka lokalu nie ma wodomierza i
   > unika jego zaożenia a w lokalu zamieszkują dwie osoby - co robić ?

   Mamy identyczną sytuacje jesteśmy wspólnotą z dziewięcioma lokalami z tym, że
   wystąpiliśmy o nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym . Sąd zażądał umów
   zawartych z właścicielem lokalu na podstawie, jakich są naliczane koszty za wodę
   i śmieci . Wspólnota takich umów z właścicielami lokali nie zawierała każdy
   płaci zgodnie z wodomierzem . Sąd wydał nakaz zapłaty tylko za zaliczki na
   czynsz . Czy wspólnota musi zawierać osobne umowy na opłaty za wodę czy reguluje
   to jakiś przepis, którego sąd przy rozpatrywaniu nakazu pominą
   • serafin666 Re: sąd i zaległe opaty 24.10.06, 13:23
    obowiązek ponoszenia opłat wynika wprost z ustawy o własności lokali :

    Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu,
    Art. 15. 1. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w
    formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

    Minister Finansów w piśmie do prezydenta miasta Łodzi z dnia 05.11.2002 / znak:
    PP1-811-899/BM6-11457/02/JW / stwierdził , cyt: " ... czynności, które nie mogą
    być przedmiotem prawnie skutecznej umowy ( dotyczy to m.in. ściągania opłat
    przez wspólnotę od członków wspólnoty )."
    • dyzio61 Re: sąd i zaległe opaty za wodę 24.11.06, 14:47
     Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

     Sąd uwzględnił powództwo częściowo.
     Żądanie pozwu obejmowało kwotę zł.1977,85 Zł, której powódka domagała się
     tytułem określanych przez nią jako czynsz należności z tytułu kosztów zarządu
     nieruchomością wspólną oraz tytułem zaległości z tytułu dostarczonej do lokalu
     pozwanej wody. Sąd uznał, że powództwo należało uwzględnić w zakresie, jakim
     dotyczyło należności tytułem zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną
     natomiast w pozostałej części należało je oddalić.
     W niniejszej sprawie pozwana prawidłowo wezwana na termin rozprawy nie stawiła
     się, nie ustosunkowała się także do treści pozwu pisemnie. W takim stanie
     sprawy, mając na uwadze treść art. 339 * 1 i 2 k.p.c., Istniały w sprawie
     przesłanki do wydania wyroku zaocznego w zakresie niebudzącym uzasadnionych
     wątpliwości. W tym zakresie sąd przyjął za prawdziwe twierdzenia powoda o
     okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie, zaś w pozostałym zakresie,
     opierając się na dowodach ujawnionych na rozprawie, sąd powództwo oddalił.

     Odnosząc się do meritum niniejszej sprawy należy wskazać, iż w odpowiedzi na
     zobowiązanie sądu do przedłożenia wszelkich dokumentów (uchwał i umów)
     stwierdzających obowiązek pozwanej do zapłaty kwot objętych pozwem powódka
     złożyła do akt protokół z zebrania wspólnoty z dnia 09.06.2002 r. zawierający m.
     in. uchwałę o ustaleniu wysokości
     zaliczki na zarządzanie nieruchomością wspólną. Podjęcie przez wspólnotę uchwały
     w tym przedmiocie miało umocowanie w przepisach ustawy z dnia 24.06.1994 r. o
     własności lokali (UWŁ), a w szczególności przepisów jej art. 22 ust. 3 pkt 3 UWL
     w zw. z art. 14 pkt 5, przy czym podstawą prawną istnienia obowiązku uiszczania
     kwot z tego tytułu przez właścicieli lokali jest art. 13 ust. 2 in fine UWL.
     Przepis ten nakłada na właścicieli lokali obowiązek partycypowania w wydatkach i
     ciężarach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Nie ulega zatem
     wątpliwości, iż członkowie wspólnoty są umocowani do obciążania się obowiązkiem
     uiszczania zaliczek na te cele, a sąd nie miał w niniejszym postępowaniu podstaw
     do kwestionowania prawidłowości trybu ustalenia wysokości tych zaliczek.
     Sąd uznał zatem za zasadne żądanie zapłaty na rzecz wspólnoty kwot należnych jej
     z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Mając na uwadze, iż
     zgodnie z przedłożoną do akt uchwałą stawka zaliczki na poczet tych kosztów
     wynosi 1,75 zł za
     powierzchni lokalu, a należność z tego tytułu obliczono pomnażając tą stawkę
     przez powierzchnię lokalu pozwanej otrzymując kwotę 94,34 zł miesięcznie, sąd
     zasądził kwotę 1.132,08 zł stanowiącą sumę należności miesięcznych za wskazany w
     pozwie okres od sierpnia 2005 r. do lipca 2006 r.
     Uwzględnienie roszczenia o odsetki uzasadnia art. 481 li 2 k.c., gdyż pozwana
     bez wątpienia opóźniła się ze spełnieniem świadczenia, a termin zapłaty
     należności tytułem kosztów zarządu nieruchomością wspólną był określony na 10
     każdego miesiąca.
     W pozostałym zakresie powództwo należało oddalić. Na wstępie należy zaznaczyć,
     iż powódką w niniejszej sprawie była Wspólnota Mieszkaniowa w Idzikowicach nr
     42, działająca w ramach przepisów UWL. Ustawa ta dotyczy gospodarowaniem
     nieruchomością wspólną i jej przepisy dają wspólnocie prawo do ustanawiania w
     drodze uchwał obowiązków uiszczania określonych kwot na poczet kosztów
     związanych właśnie z nieruchomością wspólną tj. gruntem pod budynkiem oraz
     częściami budynku i urządzeniami które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
     lokali (art. 3 ust. 2 UWL). Poza uchwałami wspólnota nie ma innych sposobów
     możliwości nakładania obciążeń na właścicieli lokali. Z kolei materia jaka może
     podlegać regulacji w drodze uchwał jest określona w art. 22 UWL. Nie daje on
     żadnych podstaw do uznania, iż członkowie wspólnoty mogą być obowiązani przez
     uchwały do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z ich własnymi lokalami,
     np. ze zużyciem wody dostarczanej do używanych przez nich lokali stanowiących
     ich własność.
     Należy w tym miejscu podkreślić, iż powódka nie przedstawiła żadnych uchwał, czy
     też umów, które mogłyby stanowić podstawę uwzględnienia powództwa w pozostałym
     zakresie. Nie sposób przy tym uznać, iż samo powołanie się przez powódkę na to,
     iż według niej pozwana winna jej zapłacić określonąkwotę tytułem zapłaty za
     dostarczoną do jej lokalu wodę, nie może stanowić według sądu podstawy do
     wydania wyroku zaocznego. W przypadku tego żądania zachodzą bowiem uzasadnione
     wątpliwości co do jego zasadności w świetle przytoczonych powyżej przepisów UWL.
     Jak już bowiem wskazano, przepisy tej ustawy w żaden sposób nie uzasadniają
     twierdzenia, iż sam fakt bycia przez pozwaną członkinią wspólnoty stanowi
     podstawę do żądania od niej zapłaty tych kwot z tytułu zużytej w jej lokalu
     wody. Przepisy te zresztą nie dają również podstaw do uznania, iż wspólnota może
     tą kwestię rozstrzygnąć w drodze uchwały. A zatem nawet gdyby powódka
     przedstawiła uchwałę wspólnoty regulującą tą kwestię, to nie mogłaby ona być
     podstawą do żądania zapłaty za zużytą przez pozwaną w jej lokalu wodę, takiej
     możliwości nie dają przepisy UWL.
     Inną podstawą żądania zapłaty przez wspólnotę od jej członków za media
     dostarczane do poszczególnych lokali mogłyby być postanowienia umowy łączącej
     wspólnotę i pozwaną poszczególnych lokali, Wówczas ewentualne rozliczenia
     pomiędzy nimi o ich za dostarczaną
     do lokali wodę następowałyby wedle postanowień umownych. Jednakże w toku
     niniejszego postępowania powódka nie przedstawiła takiej umowy.
     Wreszcie ostatnią podstawą prawną Żądania zapłaty od pozwanej za wodę
     dostarczane do jego lokalu mogłyby stanowić przepisy o bezpodstawnym
     wzbogaceniu. W tym przypadku powódka musiałaby jednak wykazać, iż pozwana
     rzeczywiście we wskazanym okresie korzystała z dostarczanej do jej lokalu wody,
     koszt której poniosła wspólnota, a także wskazać ilość i wartość zużytej wody
     przypadającą indywidualnie na pozwaną. Powódka nie powołała się jednak na tą
     podstawę roszczenia, wskazując jedynie w pozwie iż obowiązek zapłaty całej
     ujętej w pozwie kwoty, w tym należności za wodę, wynika z samego faktu iż
     pozwana należy do wspólnoty.
     W niniejszej sprawie nie zachodzi zatem żadna z możliwych podstaw prawnych które
     pozwoliłyby na uwzględnienie powództwa w zakresie należności za zużytą w lokalu
     pozwanej wodę. Dlatego też sąd oddalił powództwo w tym zakresie.
     Działając na zasadzie art. 100 k.p.c. sąd stosunkowo rozdzielił koszty
     postępowania. mając na uwadze stopień wjakim powództwo zostało uwzględnione.
     Mając na uwadze, iż wyrok zapadły w niniejszej sprawie był zaoczny, na zasadzie
     art. 333 I pkt 3 k.p.c., sąd nadał mu co do pkt I. rygor natychmiastowej
     wykonalności.
    • mar-wlo Re: sąd i zaległe opaty 27.11.06, 21:45
     Czy może ktoś podać treść tego pisma lub gdzie go znaleźć.
     Minister Finansów w piśmie do prezydenta miasta Łodzi z dnia 05.11.2002 / znak:
     PP1-811-899/BM6-11457/02/JW / stwierdził , cyt: " ... czynności, które nie mogą
     być przedmiotem prawnie skutecznej umowy ( dotyczy to m.in. ściągania opłat
     przez wspólnotę od członków wspólnoty )."
     Z góry dziekuje
     • serafin666 Re: sąd i zaległe opaty 27.11.06, 23:27
      ja to pismo mam ( na papierze, nie mam skanera ), zacytowałem dosłownie; może
      nie rozumiesz kontekstu - wpłata zaliczek jest obowiązkiem ustawowym; pismo
      jest adresowane do ówczesnego prezydenta m. Łodzi pana Krzysztofa Jagiełło,
      numer wpływu do sekretariatu prezydenta l.dz. 817 z dnia 14.11.2002

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka