Dodaj do ulubionych

zwrot nadpłaty zaliczki

20.02.09, 12:08
Drodzy;
krótkie pytanie - zarząd wspólnoty odmawia zwrotu nadpłaty zaliczki
pobieranej na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej.
Nie chodzi tu o zaliczki na CO, CW, ZW - bo ta część zaliczek jest
rozliczana ( i w przypadku nadpłaty jest zwracana) lecz o pozostałą
część.
Zarząd rezprezentuje stanowisko - że są to pieniądze wspólnoty -
czyli nic mi do nich. Mimo iż jestem członkiem wspólnoty - to nie
mam do nich zadnych praw. Jednym słowem - nie mogę żądać ich zwrotu
bo to nie są moje pieniądze.
Nie skutkuja moje pisma o zwrot i rozliczenie zaliczek. Nie skutkuje
argumentacja, że wspólnotę tworzą członkowie - wiec skoro zarząd
przyjmuje, że są to pieniądze wspólnoty - czytaj - ich udpowiedni
ułamek (proporcjonalny do udziału) jest mój.
Co mi radzicie w tym momencie? Gdzie moge się zwrócić o pomoc w
odzyskaniu moich pieniedzy?
pozdrawiam
Adam_Pawel
Obserwuj wątek
  • prawo_i_bezprawie Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 13:45
   Sam sobie odbierz - potrącając z bieżących wpłat zaliczek.
   Kodeks Cywilny:
   Art. 498.
   § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami,
   każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony,
   jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości
   oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być
   dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
   § 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości
   wierzytelności niższej.
  • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 14:17
   Oczywiście, że niewykorzystane zaliczki są twiimi, a nie wspólnoty.
   Ty uiściłeś je wyłącznie w celu pokrycia środków na utrzymanie
   nieruchomości wspólnej w okreslonym okresie.

   Powiadom zarząd, że uważasz iż masz ze względu na nadpłatę pokryte
   należności do określonej sumy na poczet przyszłych kosztów
   utrzymania nieruchomosci wspólnej. Nie przejmuj się odmowną
   odpowiedzią.
   Jeżeli zarząd zechciałby wytoczyć tobie postępowanie upominawcze
   wygrasz.
   • xxxll Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 14:23

    uowl napisała:

    > Oczywiście, że niewykorzystane zaliczki są twoimi, a nie
    > wspólnoty.


    ... a co tzw uchwałą SN w sprawie majątku odrębnego od majątku
    właścicieli lokali, gdzie zaliczki na NW , zaliczono jako majątek
    wspólnoty, a nie właściciela?


    ----------------------------------------------------------------
    Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków
    dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
    www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe -
    www.ebos.pl/
    • prawo_i_bezprawie Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 14:39
     SN się zapędził - zaliczka to nie faktyczny koszt. Ta uchwała SN jest sprzeczna
     z UOWL i KC.
    • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 14:56
     Więc wymień co to za uchwała i co w niej na temat zaliczek.
     Ja nie mogę znaleźć takiej uchwałay.

     Oczywiście inną sprawą jest np. nabycie gruntu na rzecz powiększenia
     nieruchomości wspólnej.
     • prawo_i_bezprawie do uowl 20.02.09, 15:22
      xxxll ma pewnie na myśli tę:


      Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 21 grudnia 2007 r.(III CZP 65/07)
      Cytat z tej uchwały, potwierdzający poddawanie przez SN w wątpliwość uznania
      zaliczek wnoszonych przez właścicieli za majątek wspólnoty:

      "(...)Zgodnie z jednym stanowiskiem prezentowanym w literaturze, wspólnota
      mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, a
      zatem, w myśl art. 331 k.c., jest osobą ustawową, do której znajdują odpowiednie
      zastosowanie przepisy o osobach prawnych. Według tego poglądu, wspólnota
      mieszkaniowa ma również zdolność sądową i procesową. Konsekwentnie, to
      wspólnota, a nie jej członkowie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, za
      które ponosi odpowiedzialność. Ustawodawca uregulował tę konstrukcję prawną
      odmiennie niż pozostałe instytucje tworzące zespoły osób (jak np. spółka cywilna).

      Za takim stanowiskiem przemawiają uregulowania zawarte w art. 6, 17 i 21 u.w.l.,
      z których wynika odrębność wspólnoty w stosunku do jej członków oraz jej
      podmiotowość, a to z kolei przesądza, że wspólnota może mieć własny majątek.

      Zgodnie z innym stanowiskiem, wspólnota mieszkaniowa ma zdolność
      prawną, sądową i procesową, jednak nie przesądza to możliwości posiadania przez
      nią własnego majątku. W ramach tego poglądu można wyróżnić trzy podgrupy:
      wspólnota nie ma własnego majątku, a jej majątek należy do poszczególnych jej
      członków w częściach ułamkowych; majątek wspólnoty mieszkaniowej należy w
      częściach ułamkowych do jej członków, jednak pozostaje wyodrębniony; wspólnota
      mieszkaniowa ma własny majątek, na który składają się wpłaty właścicieli lokali
      (zaliczki na opłacanie wydatków związanych z administrowaniem) oraz dochody z
      nieruchomości wspólnej i tym majątkiem odpowiada za zobowiązania zgodnie z art.
      17 u.w.l. Zgodnie z tym ostatnim poglądem zakwalifikowanie wspólnoty do grupy
      osób ustawowych nie przesądza o przypisaniu jej wszystkich cech typowych dla tej
      instytucji.
      Osoby ustawowe stanowią kategorię zróżnicowaną wewnętrznie ze względu
      na specyfikę pełnionych funkcji. Wspólnota mieszkaniowa, będąca, jak wynika z
      art. 331 k.c., osobą ustawową ze względu na funkcję jaką spełnia, może posiadać
      majątek tylko w takim zakresie, jaki wynika z potrzeb związanych z zarządem
      nieruchomością wspólną. W ramach prezentowanego stanowiska można też
      wskazać pogląd, że wspólnota mieszkaniowa jest wprawdzie podmiotem prawa
      cywilnego, jednak nie może posiadać własnego majątku.

      Zgodnie z art. 17 u.w.l. ponosi wprawdzie odpowiedzialność za swoje
      zobowiązania, jednak przepis ten tworzy fikcję, ponieważ wierzyciele wspólnoty
      nie mogą zaspokoić swoich roszczeń
      z powodu braku majątku, do którego mogliby kierować egzekucję.

      W orzecznictwie można wyróżnić dwa zasadnicze stanowiska.

      Zgodnie z jednym, wspólnota mieszkaniowa jest osobą ustawową, a więc jednostką
      organizacyjną, której ustawa przyznała zdolność prawną. Może także posiadać
      majątek, niezależnie od majątku posiadanego przez właścicieli poszczególnych
      lokali (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2004 r., III CK
      55/04, OSNC 2005, nr 12, poz. 212, oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26
      lutego 2006 r., III CZP 5/06, OSNC 2007, nr 1, poz. 6; zob. też wyrok Sądu
      Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r., I ACa 778/05, "Orzecznictwo
      sądów Apelacji Białostockiej" 2006, nr 1, poz. 12).

      W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy podkreślił, że pogląd o podmiotowym statusie
      wspólnoty mieszkaniowej zyskał mocne wsparcie po dodaniu do kodeksu cywilnego
      art. 331 (uzasadnienie uchwały z dnia 23 listopada 2004 r., III CZP 48/04, OSNC
      2005, nr 9, poz. 153).

      Według innego stanowiska, wspólnota mieszkaniowa ma wprawdzie zdolność
      prawną i należy zaliczyć ją do osób ustawowych, jednak prawa majątkowe może
      nabywać tylko do majątku wspólnego właścicieli (uchwała Sądu Najwyższego z
      dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 97/06).

      W orzecznictwie pojawiało się także, chociaż w sposób nie do końca
      jednoznaczny, stanowisko, że wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą ustawową i
      nie ma zdolności prawnej, a tym samym nie może posiadać majątku (postanowienie
      Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006 r., V CSK 53/05, nie publ., oraz wyrok
      Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2002 r., I ACa 1309/00, OSA
      2002, nr 4, poz. 30). (...)"


      Jest też w w/w Uchwale Sn zdanie odrębne - tu początek:

      Zdanie odrębne sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Pietrzykowskiego
      do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia
      2007 r., III CZP 65/07
      "Nie podzielam stanowiska, że wspólnota mieszkaniowa jest ustawową
      (ułomną) osobą prawną, o której mowa w art. 331 k.c., że wspólnocie
      mieszkaniowej przysługuje ograniczona zdolność prawna oraz że wspólnota
      mieszkaniowa może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku.
      Nie ma, moim zdaniem, podstaw do przyjęcia, że wspólnota mieszkaniowa
      jest ustawową (ułomną) osobą prawną w rozumieniu art. 331 k.c. (Komisja
      Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego w powstającym projekcie nowego kodeksu
      cywilnego zaproponowała przyjęcie sformułowania „niepełna osoba prawna”).
      Po pierwsze, zgodnie z art. 6 u.w.l., pojęcie wspólnoty mieszkaniowej jest
      używane w ustawie jako synonim ogółu właścicieli lokali, w związku z tym we
      wspomnianym przepisie nieprzypadkowo pominięto sformułowanie „we własnym
      imieniu”, występujące w szczególności w art. 8 § 1 i art. 11 § 1 k.s.h.
      Wspólnota mieszkaniowa nie ma bowiem i nie może mieć żadnych własnych interesów
      odrębnych od interesów właścicieli lokali, skoro jej istnienie wiąże się
      wyłącznie ze sprawowaniem zarządu nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1, art. 18
      i nast. u.w.l.).
      Wszelkie porównania do spółek handlowych są chybione przede wszystkim z tego
      względu, że spółki te – również osobowe (art. 21 § 1, art. 86 § 1, art. 102 i
      art. 125 k.s.h.) – w odróżnieniu od wspólnot mieszkaniowych prowadzą działalność
      gospodarczą (według terminologii kodeksu spółek handlowych – „prowadzą
      przedsiębiorstwo”).(...)"      A na marginesie - co to jest uchwała w sprawie "pokrycia strat"???
      • xxxll Re: do prawo_i_bezprawie 20.02.09, 17:45

       prawo_i_bezprawie napisał:

       > xxxll ma pewnie na myśli tę:
       >
       >
       > Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 21 grudnia 2007 r.(III CZP 65/07)
       > Cytat z tej uchwały, potwierdzający poddawanie przez SN w
       > wątpliwość uznania zaliczek wnoszonych przez właścicieli za
       > majątek wspólnoty....

       Oczywiście, że o tę uchwałę SN... która obowiązuje ...

       > A na marginesie - co to jest uchwała w sprawie "pokrycia strat"???


       Jak masz sprawozdanie finansowe wspólnoty za dany okres obrachunkowy to masz salad ujemne i dodatnie.

       Właściciele powinni podjęć uchwałę co z nimi zrobić, w jaki sposób je rozliczyć.

       Np: niedobory (salda ujemne) - czy rozliczyć poprzez jednorazowe obciążenie czy ukryć to w stawce jednostkowej na następny okres obrachunkowy, itp. Podobnie jest z nadwyżkami (saldami dodatnimi)

       ----------------------------------------------------------------
       Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
       www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
       • prawo_i_bezprawie Re: do xxxll 20.02.09, 17:56
        xxxll napisał:
        >Np: niedobory (salda ujemne) - czy rozliczyć poprzez jednorazowe obciążenie czy
        ukryć to w stawce jednostkowej na następny okres obrachunkowy

        Mistrz "memoriału". Co jeszcze ukrywasz w tych swoich saldach?
        Nie wiesz, że właściciel ma ponosić koszty faktyczne przypadające na jego
        udział? I nie więcej w roku rozrachunkowym (kalendarzowym)! (w niektórych tylko
        przypadkach większe, na podstawie uchwały lub umowy właścicieli).
        • xxxll Mistrz "ewidencji kasowej" 20.02.09, 18:13
         prawo_i_bezprawie napisał:

         > I nie więcej w roku rozrachunkowym (kalendarzowym)!

         nie koniecznie zwłaszcza w pierwszym roku działania wspólnoty z stąd określenie
         " okres obrachunkowy"

         > Mistrz "ewidencji kasowej" ...
         > Nie wiesz, że właściciel ma ponosić koszty faktyczne przypadające
         > na jego udział?         ....teraz możemy się sprzeczać, która ewidencja jest "sprawiedliwa" ...hehehehe...
         Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
         osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol)         ----------------------------------------------------------------
         Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
         osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
         www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
  • xxxll Re: zwrot nadpłaty zaliczki/ pokrycia strat 20.02.09, 14:18

   adam_pawel napisał:

   > Drodzy;
   > krótkie pytanie - zarząd wspólnoty odmawia zwrotu nadpłaty
   > zaliczki pobieranej na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej.

   Czy właściciele lokali podejmują uchwałę w sprawie "Rozliczenia
   nadwyżek i pokrycia strat za dany rok obrachunkowy"?
   Z uchwały powino wynikać w jaki sposób i ile należy zwrócić/ pokryć
   stratę/ .
   Taka uchwała jest zaliczana do standardów zebrania sprawozdawczego
   wspólnoty.


   ----------------------------------------------------------------
   Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków
   dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
   www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe -
   www.ebos.pl/
   • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki/ pokrycia strat 20.02.09, 14:41
    Niewykorzystane zaliczki nie są własnością wspólnoty. Są to pieiadze
    włascicieli, a nie majatek wspólnoty.

    Wspólnota nie ma więc prawa decydować, gdyż to nie jej pieniądze.

    Nie ma tutaj zastosowania nawet art z UoWL odnosnie zaskarżania
    uchwał do Sądu.
    Osoba przejmująca się taka uchwałą jest po prostu frajerem.
   • adam_pawel Re: zwrot nadpłaty zaliczki/ pokrycia strat 20.02.09, 15:22
    Wielokrotnie stosowałem do Zarządu pismo informujące, że w/w
    nadwyzkę proszę przesłać na moje konto.
    Zero odzewu.
    Ponownie pismo - z informacją, że przeznaczam nadwyżkę na poczet
    przyszłych zaliczek.
    Przestałem uiszczać comiesięczne zaliczki przez okres 6 miesięcy.
    Nadwyżki starczyłoby na 10 miesięcy.
    Zakończyło się - umieszczeniem mojego lokalu na liscie osób
    zalegających z opłatami, oraz umieszczenia listy na tablicy ogłoszeń
    na tablicy ogłoszeń wspólnoty w miejscu ogólnie dostępnym.
    Oraz dodatkowo, kilkakrotnie zarząd zastraszał mnie (pisemnie) ze
    odetnie mi wodę oraz CO jesli nie uiśzczę zaliczek. Kilkukrotnie to
    czynił. np. umieszczając 50 groszówkę pomiędzy zaworem a licznikiem
    blokując przepływ). Powodowało to oczywiście moją reakcję -
    odblokowania przepływu.
    i tak w kółko.
    Odwołanie Zarządu na zebraniu - prawie nie realne - bo wspólnota
    duża wiec na zebraniu sie nie przegłosuje a indywidualne zbieranie
    głosów powoduje, że uchwały o odwołanie zarządu od lat nie osiągają
    50% i cały czas "wiszą" nierostrzygnięte.

    jakaś podpowiedz na kolejny mój krok?
    pozdrawiam
    Adam
    • prawo_i_bezprawie Re: zwrot nadpłaty zaliczki/ pokrycia strat 20.02.09, 15:28
     adam_pawel napisał:
     > Zakończyło się - umieszczeniem mojego lokalu na liscie osób
     > zalegających z opłatami, oraz umieszczenia listy na tablicy ogłoszeń
     > na tablicy ogłoszeń wspólnoty w miejscu ogólnie dostępnym.

     Zarząd naruszył Ustawę o ochronie danych osobowych. Masz prawo wystąpić z powództwem przeciwko niemu.

     NIE MASZ zaległości wobec wspólnoty - jeżeli stan faktyczny jest taki, jak piszesz!
     Czekaj na ich krok, ty nic nie musisz robić.
     Pamiętaj o gromadzeniu dokumentów potwierdzających złożenie przez ciebie oświadczenia o wzajemnym potrąceniu wierzytelności, z potwierdzeniem odbioru (data, imiona i nazwiska, podpisy) przez zarząd!
    • alladyn-solar-batt Re: zwrot nadpłaty zaliczki/ pokrycia strat 22.02.09, 23:19
     Taki zarząd w ciagu 48 godzin siedziałby w TA (areszt tymczasowy)
     mając 3 sprawy z 5-ciu róznych artykułów Kodeksu Karnego. jeden z
     nich zagrozony pozbawieniem wolności do lat 8-miu. A przywracanie
     dopływu mediów- byłoby każdorazowo robione komisyjnie i na koszt
     wspólnoty....dodam, że przez najdrozszą firmę w okolicy. Twój błąd
     polega na tym, że nie skarżysz i nie pozywasz (sprawa ogłoszeń na
     klatce to tryb skarg z powództwa prywatnego, zatem prokurator wypnie
     zadek stwierdzając, że widzi przestepstwo, ale skarzyć może
     zainteresowany). Poza tym drugi Twój bład polegałna tym, że w takich
     przypadkach najkorzystniej jest płacić za kolejne miesiące
     normalnie, a równolegle wysłać 2 wezwania do zapłaty plus noty
     odsetkowe i.....poczekać, hi, hi.....Nikt bowiem (żaden bank) nie da
     Ci 13% odsetek od trzymanego Twojego kapitału...Tymczasem Twoją
     wspólnotę z tego co mówisz najwyraćniej stać na zapłacenie odsetek
     ustawowych, zatem powinieneś poczekać- niech przetrzymują czas jakiś
     Twoją kasę, a potem ....nakaz zapłaty sumy głównej+odsetki. Sprawa
     prosta. Niech się bawią dalej w gierki.
  • wiseman1 Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 16:21
   adam_pawel napisał:

   zarząd wspólnoty odmawia zwrotu nadpłaty zaliczki
   > pobieranej na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej.
   > Nie chodzi tu o zaliczki na CO, CW, ZW - bo ta część zaliczek jest
   > rozliczana ( i w przypadku nadpłaty jest zwracana) lecz o pozostałą
   > część.
   > Zarząd rezprezentuje stanowisko - że są to pieniądze wspólnoty -
   > czyli nic mi do nich. Mimo iż jestem członkiem wspólnoty - to nie
   > mam do nich zadnych praw.

   Czy byla uchwala o przeniesieniu nadwyzki na rok nastepny?
   Jesli byla to nic nie zdzialasz.
   Jesli macie co roku duze nadwyzki to nalezy (uchwala) zmniejszyc zaliczki na utrzymanie nieruchomosci wspolnej.
   Jesli, bez uchwaly, obnizysz swoje wplaty to bedziez dzialal niezgodnie z uchwala/prawem (zakladam ze taka byla) ustalajaca wysokosc zaliczek i sad moze nie przyznac Ci racji (jesli dojdzie rozprawy)
   • adam_pawel Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 16:49
    Nie, uchwały zadnej nie było.
    Zarząd podejmuje decyzje "samodzielnie" - i utworzył tzw. fundusz
    zapasowy - którego istnienia nie określa ustawa oraz żadna regulacja
    wewnątrz wspólnotowa (statut, regulamin). Nie mamy również w żaden
    sposób uregulowanej sprawy związanej z rozliczaniem zaliczek.
    -----
    Również zaliczki na f. remontowy nie sa rozliczane. Jeśli dobrze
    rozumuję - po zakończeniu roku rozrachunkowego - nadwyżki zaliczki
    na f. remontowy również powinny być zwrócone. Niestety zarząd
    kumuluje wpłaty na f. remontowy z roku na rok. Ja wiem, że bardzo
    często - lepiej jest składać na f. remontowy przez wiele lat - aby
    potem można było wykonać drogie remonty i nie żądać od członków
    wspólnoty - jednorazowej wpłaty kilkutysięcy złotych na pokrycie
    kosztów remontu. Ale uważam, że zgodnie z prawem comiesięczne
    zaliczki na f. remontowy powinny być rozliczone na koniec roku i ich
    nadwyżka zwrócona. jestem gotowy na pokrycie kosztów dowolnego
    remontu w wysokości przypadającej na mój udział w dowolnym momencie.
    Niestety Zarząd oczernia mnie na zebraniach, mówiąc że
    próbuję "okraść" Wspólnotę, że domagam się pieniędzy wspólnoty - co
    powoduje, że "ciemny naród" przyklaskuje Zarządowi i nic nie mogę
    wskurać.

    Czy można złożyć zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem
    popełnienia przestępstwa przez Zarząd np. zawłaszczeniem pieniędzy
    członka wspólnoty?

    Adam
    • prawo_i_bezprawie Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 17:04
     Straszny bałagan macie we wspólnocie, niestety nie jest to przypadek odosobniony.
     Czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu, m.in.dotyczące spraw
     finansowych, we wspólnocie MUSZĄ być regulowane uchwałami lub umowami właścicieli.
     Zakładam, że to duża wspólnota.
     Przeczytaj dokładnie Ustawę o własności lokali i roześlij ją do współwłaścicieli
     a przede wszystkim do Zarządu. Porozmawiaj ze współwłaścicielami nieruchomości.

    • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 17:22
     >Nie, uchwały zadnej nie było.
     >Zarząd podejmuje decyzje "samodzielnie" - i utworzył tzw. fundusz
     >zapasowy
     Jeżeli na takie coś uiszczałeś opłaty to postąpiłeś lekkomyślnie i
     dałeś się obrobić kilku ttanim cwaniaczkom.

     Nic nie zalegasz względem wspólnoty.
     Jeżeli zarząd podejmuje wobec ciebie działania restrykcyjne za
     niepodprządkowanie się własnym uchwałom to prawdopodobnie mamy do
     czynienia z wymuszeniami.
     • alladyn-solar-batt Re: zwrot nadpłaty zaliczki 23.02.09, 00:05
      nawet na pewno mamy do czynienia z wymuszaniem zwrotu należności. To
      czy nalezność stała się wymagalna czy nie- mozna byłoby ustalić
      wtrybie art. 460 k.c. Doradzam z niego korzystać w takich
      przypadkach- nie zapominając o nałożeniu terminu (rozsadnego) np.40
      dni.
    • wiseman1 Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 19:07
     adam_pawel napisał:

     > Nie, uchwały zadnej nie było.
     > Zarząd podejmuje decyzje "samodzielnie" - i utworzył tzw. fundusz
     > zapasowy - którego istnienia nie określa ustawa oraz żadna regulacja
     > wewnątrz wspólnotowa (statut, regulamin). Nie mamy również w żaden
     > sposób uregulowanej sprawy związanej z rozliczaniem zaliczek.

     Czy ten "fundusz zapasowy" zostal uwzgledniony w planiach gospodarczych?
     Co do zaliczek na FE to u nas jesli cos zostanie lub zabraknie to
     nadwyzka albo dlug przechodzi na rok nastepny przy pomocy uchwaly
     (wiekszosciowej). Co roku, rowniez, regulujemy stawke zaliczki aby
     zbierana byla jedynie suma potrzebna na rok nastepny.

     > Również zaliczki na f. remontowy nie sa rozliczane. Jeśli dobrze
     > rozumuję - po zakończeniu roku rozrachunkowego - nadwyżki zaliczki
     > na f. remontowy również powinny być zwrócone. Niestety zarząd
     > kumuluje wpłaty na f. remontowy z roku na rok.

     Fudusz remontowy nie musi byc rozliczany/zwracany z roku na rok poniewaz
     w zalozeniu jest to inwestycja wieloletnia.

     > Czy można złożyć zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem
     > popełnienia przestępstwa przez Zarząd np. zawłaszczeniem pieniędzy
     > członka wspólnoty?

     Oczywiscie ze mozna tylko wydaje mi sie ze prokuratura sprawe umorzy
     poniewaz zaliczki na FE okreslone sa prawomocna uchwala a w przypadku FR
     nie ma podstaw do oskarzenia.

     Prosze zwrocic uwage ze w przypadku pozostania jakichs pieniedzy w FE
     przedstawiciel gminy natychmiast zazadalby zwrotu "swojej" czesci
     nadplaty.
     Nie robi tego. Dlaczego?
     • alladyn-solar-batt Re: zwrot nadpłaty zaliczki 23.02.09, 00:13

      > > Czy można złożyć zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem
      > > popełnienia przestępstwa przez Zarząd np. zawłaszczeniem
      pieniędzy
      > > członka wspólnoty?
      >
      > Oczywiscie ze mozna tylko wydaje mi sie ze prokuratura sprawe
      umorzy
      > poniewaz zaliczki na FE okreslone sa prawomocna uchwala a w
      przypadku FR
      > nie ma podstaw do oskarzenia.
      >
      > Prosze zwrocic uwage ze w przypadku pozostania jakichs pieniedzy w
      FE
      > przedstawiciel gminy natychmiast zazadalby zwrotu "swojej" czesci
      > nadplaty.
      > Nie robi tego. Dlaczego?

      Odpowiem najpierw na ostatnie pytanie- bo rozrzutny (czytaj głupi?).
      Nie operuje własnym majatkiem, zatem stać go na straty ztytułu
      przetrzymywania przez wspólnoty gotówki na nisko oprocentowanych
      kontach.

      Wracając do uchwały. Uchwała wspólnoty nie może regulować tego, co
      każdy z własciceli robi z własnymi pieniedzmi. Wspólolnoty z sumy
      wpłacomych w roku obrachunkowym pieniedzy przez współwłasciciela
      jest jedynie 100% sumy kosztu przypadajacego udziałowi tego
      współwłasciciela w nieruchomości wspólnej. Wszystko ponad 100%
      kosztu to z ocy ustawi jego pieniądze- wraz z ew. pozytkami z
      nieruchomości wspólnej. Szybki pozew p-ko (i tutaj uwaga!!)
      WSPÓŁWŁASCIELOM, którzy podjeli te uchwałę i każdy, podkreślam każdy
      z głosujących na tak, bedzie miał zababrany rejestr karny. A potem -
      krótkie postanowienia co do tej uchwały w oparciu o art 58 k.c i po
      temacie
      • wiseman1 Re: zwrot nadpłaty zaliczki 23.02.09, 13:44
       > ...A potem -
       > krótkie postanowienia co do tej uchwały w oparciu o art 58 k.c i po
       > temacie

       To moze niech Pan napisze z jaka ustawa (albo z jakimi zasadami
       wspolzycia spolecznego) ta czynnosc jest sprzeczna?
       • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki 23.02.09, 18:02
        Czy to problem zrozumieć, że kładzenie łapy na nie swoich
        pieniądzach jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
        • wiseman1 Re: zwrot nadpłaty zaliczki 23.02.09, 18:21
         uowl napisała:

         > Czy to problem zrozumieć, że kładzenie łapy na nie swoich
         > pieniądzach jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

         Niech Pan mowi za siebie.

         • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki 24.02.09, 09:16
          chyba jednak stanowi to duży problem
    • alladyn-solar-batt Re: zwrot nadpłaty zaliczki 22.02.09, 23:57
     adam_pawel napisał:

     > Nie, uchwały zadnej nie było.

     To tym lepiej- mniej motaniny w głupim Sądzie.

     > Zarząd podejmuje decyzje "samodzielnie" - i utworzył tzw. fundusz
     > zapasowy - którego istnienia nie określa ustawa oraz żadna
     >regulacja

     Jeszcze lepiej- nie trzeba dowozić, że przetrzymują cudze pieniadze,
     skoro sami sie przyznają do tego.

     > wewnątrz wspólnotowa (statut, regulamin). Nie mamy również w żaden
     > sposób uregulowanej sprawy związanej z rozliczaniem zaliczek.

     I nie musiacie mieć ,,uregulowanej'', bo materia regulowania należy
     do ustawodawcy, nie do wspólnoty, a ten juz uregulował co należy i
     nie ma potrzeby regulować niczego więcej. Jesli ktoś chciałby
     regulować- to tylko w drodze nowelizacji ustaw.

     > -----
     > Również zaliczki na f. remontowy nie sa rozliczane.

     To akurat jest prawidłowe, biorąc pod uwagę cel zbieranej zaliczki.
     Celem zaliczki na FR nie jest bowiem tak jak w przypadku zaliczki
     eksploatacyjnej pokrycie ,,kosztu'' w rozliczeniu rocznym.
     >Jeśli dobrze rozumuję - po zakończeniu roku rozrachunkowego -
     >nadwyżki zaliczki na f. remontowy również powinny być zwrócone.

     Otóż nie powinny. jak mówiłem, cel zbiórki był inny.

     > Niestety zarząd
     > kumuluje wpłaty na f. remontowy z roku na rok. Ja wiem, że bardzo
     > często - lepiej jest składać na f. remontowy przez wiele lat - aby
     > potem można było wykonać drogie remonty i nie żądać od członków
     > wspólnoty - jednorazowej wpłaty kilkutysięcy złotych na pokrycie
     > kosztów remontu. Ale uważam, że zgodnie z prawem comiesięczne
     > zaliczki na f. remontowy powinny być rozliczone na koniec roku i
     >ich nadwyżka zwrócona.

     Co do zasady- nie powinna być zwrócona..i tutaj uwaga!! Chyba , że
     uchwała stanowi inaczej. Sa wspólnoty, które mądrze to rozwiazały

     >jestem gotowy na pokrycie kosztów dowolnego remontu w wysokości
     >przypadającej na mój udział w dowolnym momencie.

     To jesteś w dobrej sytuacji i chwała Ci za tą gotowość. Jednakże nie
     każdy bedzie równie gotowy jak Ty, zwłaszcza w dwie godziny
     po..pożarze nieruchomości. Pomyśl troszeczkę szezrej :-)

     > Niestety Zarząd oczernia mnie na zebraniach,

     to już kodeks karny..
     > mówiąc że próbuję "okraść" Wspólnotę, że domagam się pieniędzy
     >wspólnoty -

     tak jak wyżej
     > co powoduje, że "ciemny naród" przyklaskuje Zarządowi i nic nie
     >mogę wskurać.

     możesz wskórać, tyle tylko, że partnerem do tej rozmowy nie jest
     zarząd, ani też ,,ciemny naród''. Dodam, że po tej rozmowie
     i ,,narodowi'' tez wiele spraw rozjaśniłoby się i nie byłby juz taki
     ciemny. poprostu jak na razie stac ich na ciemnotę- dlatego tak się
     zachowują.
     >
     > Czy można złożyć zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem
     > popełnienia przestępstwa przez Zarząd np. zawłaszczeniem pieniędzy
     > członka wspólnoty?

     mozna i powinno się. Ale najpierw trzeba wykonac kilka czynności
     poprzedzających takie działania, aby zapewnic sobie skuteczność.


     • prawo_i_bezprawie Re: alladyn-solar-batt 23.02.09, 00:15
      A co w przypadku kiedy wspólnota większością głosów przyjmie uchwałę o
      przeksięgowaniu nadpłat (z tytułu zaliczek na koszty zarządu NW) właścicieli?
      Czy właściciel może wtedy domagać się:
      - zwrotu nadpłaty lub
      - zaliczyć nadpłatę na poczet bieżących należności?
   • prawo_i_bezprawie Re: wiseman1 20.02.09, 16:58
    wiseman1 napisał:
    > Czy byla uchwala o przeniesieniu nadwyzki na rok nastepny?
    > Jesli byla to nic nie zdzialasz.

    Tylko i tylko wtedy gdy tę uchwałę podjęli WSZYSCY właściciele.
    Sąd może i musi przyznać rację adam_pawel jeżeli nie był spełniony ten warunek.
    • adam_pawel Re: wiseman1 20.02.09, 17:11
     Wspominasz sąd.
     Co mam zrobic aby moja sprawa pojawiła się na wokandzie?
     w jaki sposób zgłosić to? sprawa cywilna wobec członków zarządu,
     zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, cos innego?

     Adam.
     • prawo_i_bezprawie Re:adam_pawel 20.02.09, 17:48
      wiseman1 straszy cię pozwaniem ciebie przez wspólnotę do sądu.
      Ty nic nie musisz robić, tak jak napisał uowl spełniasz świadczenia nienależne, ponieważ nie było (?) uchwał w sprawie utworzenia FR, funduszu "jakiegośtam" i w sprawie przekazania przez wszystkich właścicieli nadwyżek wpłaconych zaliczek na jakikolwiek cel.
      KC:
      "Art.410.§ 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązanylub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.
      Art. 411.
      Nie można żądać zwrotu świadczenia:
      1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany,chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej,
      2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego,
      3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu,
      4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna."

      Można złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z Art. 296.KK
      "§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością
      gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

      • xxxll prawo_i_bezprawie napisał: 20.02.09, 18:01
       prawo_i_bezprawie napisał:

       > "Art.410.§ 2. .....
       > Art. 411....
       > a z Art. 296.KK ...


       Te porady możesz między bajki włożyć ... jest uchwała WM o "Rozliczeniu strat i nadwyżek za okres obrachunkowy" to wspólnota w ten sposób musi mieć zapisy w ewidencji pozaksięgowej WM ... przerabiałem to przy udziale sądu i Gminy...
       ----------------------------------------------------------------
       Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
       www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
       • alladyn-solar-batt Re: prawo_i_bezprawie napisał: 23.02.09, 00:24

        >
        > Te porady możes między bajki włożyć ... jest uchwała WM
        o "Rozliczeniu strat i
        > nadwyżek za okres obrachunkowy" to wspólnota w ten sposób musi
        mieć zapisy w e
        > widencji pozaksięgowej WM ... przerabiałem to przy udziale sądu i
        Gminy...


        to miałeś kiepskiego prawnika. Miałes tez kiepskich sędziów-
        kiepskich bo nie znających prawa. Temu akurat sie nie dziwię, bo w
        zakresie wynajdywania ,,błedów formalnych'' djacych powody do
        oddalania powództw wniesionych do sadów, to sedziowie w 100%
        potrafia cztać ustawy ,,ze zrozumieniem''. Natomist w zkresie
        rozumienia prawa cywilnego - wiekszość z nich udaje greka. Dlatego
        trzeba zacząć od działań z prawa karnego. polecam przemyślenia o
        zastosowaniu 286.1 k.k. Oczywiście....:-) ...nie p-ko wspólnocie
        najpierw, tylko inaczej...
        >
        >
        >
        >
        > ----------------------------------------------------------------
        > Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania
        środków dla osiągni
        > ęcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
        > www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe -
        www.ebos.pl/
      • wiseman1 Re:adam_pawel 20.02.09, 19:15
       prawo_i_bezprawie napisał:

       > wiseman1 straszy cię pozwaniem ciebie przez wspólnotę do sądu.

       Czy ty potrafisz czytac ze zrozumieniem.
       Gdzie ja kogoklwiek strasze sadem?
    • xxxll gdy tę uchwałę podjęli wszyscy właściciele. 20.02.09, 17:54
     prawo_i_bezprawie napisał:

     > wiseman1 napisał:
     > > Czy byla uchwala o przeniesieniu nadwyzki na rok nastepny?
     > > Jesli byla to nic nie zdzialasz.
     >
     > Tylko i tylko wtedy gdy tę uchwałę podjęli WSZYSCY właściciele.
     > Sąd może i musi przyznać rację adam_pawel jeżeli nie był spełniony
     > ten warunek.

     Nic podobnego, bzdurzysz kolego....w dużych WM, żadne WSZYSCY...większość
     decyduje ...
     to są uchwały WM dotyczące nieruchomości wspólnej ... (Art. 23 UoWL)


     ----------------------------------------------------------------
     Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
     osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
     www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
     • alladyn-solar-batt Re: gdy tę uchwałę podjęli wszyscy właściciele. 23.02.09, 00:29

      > > Tylko i tylko wtedy gdy tę uchwałę podjęli WSZYSCY właściciele.
      > > Sąd może i musi przyznać rację adam_pawel jeżeli nie był
      spełniony
      > > ten warunek.
      >
      > Nic podobnego, bzdurzysz kolego....w dużych WM, żadne
      WSZYSCY...większość
      > decyduje ...
      > to są uchwały WM dotyczące nieruchomości wspólnej ... (Art. 23
      UoWL)


      hi, hi..ciekawe- obaj sie mylicie! To nie sa uchwały dotyczace
      nieruchomości wspólnej, albowiem decyzja w nich zawarta nie dotyczy
      tej nieruchomości. Dotyczy prywatnych pieniedzy. pieniedzmi
      wspólnoty stanie się ta część wpłacanej zaliczki, której wysokośc
      określą koszt poniesione w danym roku - w udziale danego
      własciciela. A to mozna ustalać dopiero po...uchwale o zatwierdzeniu
      sprawozdania rocznego i finansowego. No cóż- przyjemnego
      główkowania...
      • prawo_i_bezprawie Re: gdy tę uchwałę podjęli wszyscy właściciele. 23.02.09, 01:02
       Skoro decyzja dotyczy prywatnych pieniędzy, to jeżeli wszyscy właściciele się
       zgodzą na tę czynność - po zatwierdzeniu rocznego rozliczenia finansowego - nie
       ma przeszkód aby te prywatne pieniądze zostały tak wykorzystane?
       Rozumiem, że błąd polega tu na tym, że nie można w tej sprawie podejmować
       uchwały, tylko zawrzeć umowę wszystkich właścicieli.

       Ale nadal nie znam odpowiedzi na pytanie: czy, po zatwierdzeniu sprawozdania i
       rozliczenia finansowego, jest DOPUSZCZALNE aby uchwałą większości właścicieli
       "zabierać" nadpłaty zaliczek, pozbawiając właścicieli prawa do decydowania o
       własnych pieniądzach. Cały czas twierdzę że nie.

       Twierdzę też we wszystkich wypowiedziach, że majątku wspólnoty nie stanowią
       nadpłaty zaliczek wykazane w rozliczeniu rocznym!

       • alladyn-solar-batt Re: gdy tę uchwałę podjęli wszyscy właściciele. 24.02.09, 23:11

        > Ale nadal nie znam odpowiedzi na pytanie: czy, po zatwierdzeniu
        sprawozdania i
        > rozliczenia finansowego, jest DOPUSZCZALNE aby uchwałą większości
        właścicieli
        > "zabierać" nadpłaty zaliczek, pozbawiając właścicieli prawa do
        decydowania o
        > własnych pieniądzach. Cały czas twierdzę że nie.

        zgadza się- prawidłowo twierdzisz
        >
        > Twierdzę też we wszystkich wypowiedziach, że majątku wspólnoty nie
        stanowią
        > nadpłaty zaliczek wykazane w rozliczeniu rocznym!
        >

        masz rację

    • wiseman1 Re: wiseman1 20.02.09, 19:11
     prawo_i_bezprawie napisał:

     > wiseman1 napisał:
     > > Czy byla uchwala o przeniesieniu nadwyzki na rok nastepny?
     > > Jesli byla to nic nie zdzialasz.
     >
     > Tylko i tylko wtedy gdy tę uchwałę podjęli WSZYSCY właściciele.
     > Sąd może i musi przyznać rację adam_pawel jeżeli nie był spełniony
     ten warunek.

     Nie masz racji.
     WSZYSCY musza sie zgodzic np. w sprawie nadwyzki w oplatach za media a
     i tego nie powinno sie robic taka uchwala.

     • prawo_i_bezprawie Re: wiseman1 20.02.09, 19:24
      Na przykład
      z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2004 r., I ACa 1382/2003:

      "Z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali wynika obowiązek właścicieli lokali ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem ich lokali co następuje między innymi przez uczestniczenie w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Wydatki związane z utrzymywaniem poszczególnych lokali to przede wszystkim koszty zużytej przez właściciela energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości. Zarząd Wspólnoty w zakresie dostawy energii cieplnej i wody dla poszczególnych lokali występuje zwykle jako pośrednik między dostawcą a odbiorcami czyli właścicielami lokali. Zawiera umowę na dostawę i rozlicza się z dostawcami, a środki na ten cel otrzymuje od właścicieli lokali.

      Te środki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali, związane ściśle z danym lokalem stanowią wierzytelność właścicieli lokali, nie stają się ani własnością ani majątkiem Wspólnoty. Jeżeli wpłaty przewyższają wydatki różnica powinna być zwrócona właścicielowi lub zaliczona na poczet takich przyszłych jego wydatków. Prawa właściciela lokalu do dysponowania jego majątkiem nie można zniweczyć uchwałą co do przeznaczenia nadwyżki na inny cel. Właściciele lokali (ogół właścicieli) nie mogą decydować o składnikach majątku innych właścicieli lokali. Takiego uprawnienia nie przewidują dla ogółu właścicieli przepisy powołanej ustawy.

      Jeżeli przeto na koncie eksploatacyjnym Wspólnoty znajdowały się środki pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymywaniem poszczególnych lokali, które to środki nie stanowią ani własności wspólnoty ani nie były objęte współwłasnością lecz stanowiły fundusze ("własność") właścicieli lokali, to podjęcie uchwały co do innego przeznaczenia tych funduszy oznacza dysponowanie cudzym mieniem przez osoby nieuprawnione.

      Taka uchwała w zakresie skutków musi być oceniona jako bezskuteczna stąd żądanie jej uchylenia Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił jako uzasadnione.

      Ubocznie dodać można, że gdyby zaskarżoną uchwałę odczytywać jako prowadzącą do przesunięcia tylko w grupach tych środków finansowych, z których każda jest przeznaczona wyłącznie na koszty zarządu nieruchomością wspólną (art. 14 punkty 1-5), to i tak, zdaniem Sądu Apelacyjnego, uchwałę należałoby ocenić jako wadliwą.

      Jej wykonanie prowadziłoby bowiem do zmiany stosunku, w jakim w myśl art. 12 ust 2 ustawy, właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Ta grupa właścicieli lokali, których środków pieniężnych dotyczyłaby uchwała, miałaby bowiem uiszczone w całości koszty eksploatacyjne, a nadwyżka w opłatach eksploatacyjnych zabrana z ich konta w wykonaniu uchwały, powiększałaby, ponad ich udział w nieruchomości wspólnej, środki, które zgodnie z wysokością tego swego udziału już wpłacili na fundusz remontowy.

      Zatem na fundusz remontowy ta grupa właścicieli wpłaciłaby więcej niż wynikałoby to z przepisu ustawy. Powołany zaś przepis, z wyjątkiem przewidzianym w jego ust. 3, ma charakter bezwzględnie obowiązujący czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogółu właścicieli. Wyższe wpłaty na fundusz remontowy mogłyby mieć miejsce tylko jako wpłaty dobrowolne oznaczonych osób. Uchwała ogółu właścicieli lokali w takim przedmiocie jest niezgodna z prawem."
      • xxxll czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogółu wł 20.02.09, 19:36

       I z czego tu się cieszyć ...to dąży do ruiny tej nieruchomości ...
       a co z kredo zapisanym w UGN ... w stanie niepogorszonym...


       ----------------------------------------------------------------
       Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
       osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
       www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
       • prawo_i_bezprawie Re: czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogół 20.02.09, 19:57
        Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 22 lutego 2001r (IA Ca 1309/2000)

        "Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje tylko w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną w granicach określonych prawem, Tym samym w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi właścicieli przekazanymi jej do rozliczenia się, nie ma żadnych uprawnień. To nadal są pieniądze właścicieli lokali a nie wspólnoty i nie może ona, nawet gdy tego chce większość właścicieli, zmieniać ich przeznaczenia, także wtedy, gdy okaże się, ze wydatki, na poczet których były uiszczane, były niższe nic przewidywano. Nadpłata stanowi własność właściciela i tylko on może zdecydować co z tymi środkami zrobić. Może je przeznaczyć na fundusz remontowy, ale nie musi. Wspólnota nie ma uprawnień do podejmowania za niego decyzji w tym zakresie."


        Sąd Apelacyjny w Warszawie ( IA Ca 1382/03)

        Sąd apelacyjny uznał, że jeżeli wpłaty przewyższają wydatki – różnica powinna być zwrócona właścicielowi lub zaliczona na poczet takich przyszłych jego wydatków. Prawa właściciela lokalu do dysponowania jego majątkiem nie można ograniczyć uchwałą co do przeznaczenia nadwyżki na inny cel. Ogół właścicieli lokali nie może decydować o składnikach majątku innych właścicieli lokali. Takiego uprawnienia nie przewidują dla ogółu właścicieli przepisy ustawy o własności lokali.
        • uowl Re: czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogół 20.02.09, 20:02
         Ostatecznie Sąd wytłumaczył. Wyrok słuszny.

         W dodatku te uchwały o zaliczkach i przywłaszczeniu nadpłat nie
         pochodziły od wspólnoty. Ciekawwe ile wspólnot w Polsce funkcjonuje
         na tej zasadzie?
        • wiseman1 Re: czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogół 20.02.09, 20:54
         > Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 22 lutego 2001r (IA Ca 1309/2000)

         Co ten wyrok ma wspolnego z tematem?

         Dla przypomnienia:

         >krótkie pytanie - zarząd wspólnoty odmawia zwrotu nadpłaty zaliczki
         pobieranej na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej.
       • prawo_i_bezprawie Re: czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogół 20.02.09, 19:59
        Nie ma obaw o ruinę: skalkulować koszty na niezbędne remonty, podjąć uchwałę ws
        WŁAŚCIWEJ stawki zaliczek na FR. A nie - coś od kogoś zabierać na siłę.

        No problem!
        • wiseman1 Re: czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogół 20.02.09, 20:55
         prawo_i_bezprawie napisał:

         > Nie ma obaw o ruinę: skalkulować koszty na niezbędne remonty,
         podjąć uchwałę ws
         > WŁAŚCIWEJ stawki zaliczek na FR. A nie - coś od kogoś zabierać na
         siłę.
         >
         > No problem!

         Znowy, co ma FR z tematem?

         • prawo_i_bezprawie Re: czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogół 20.02.09, 21:03
          To jest opowiedź do xxxll, który odniósł się do cytowanego wyroku SA w W-wie.
          Tam jest też:
          "Ubocznie dodać można, że gdyby zaskarżoną uchwałę odczytywać jako prowadzącą do
          przesunięcia tylko w grupach tych środków finansowych, z których każda jest
          przeznaczona wyłącznie na koszty zarządu nieruchomością wspólną (art. 14 punkty
          1-5), to i tak, zdaniem Sądu Apelacyjnego, uchwałę należałoby ocenić jako wadliwą."
          • wiseman1 Re: czyli nie dopuszcza modyfikacji uchwałą ogół 20.02.09, 21:12
           prawo_i_bezprawie napisał:

           > To jest opowiedź do xxxll, który odniósł się do cytowanego wyroku SA w W-
           wie.
           > Tam jest też:
           > "Ubocznie dodać można, że gdyby zaskarżoną uchwałę odczytywać jako
           prowadzącą d
           > o
           > przesunięcia tylko w grupach tych środków finansowych, z których każda jest
           > przeznaczona wyłącznie na koszty zarządu nieruchomością wspólną (art. 14
           punkty
           > 1-5), to i tak, zdaniem Sądu Apelacyjnego, uchwałę należałoby ocenić jako
           wadli
           > wą."

           Dobrze, tylko jaka tresc miala ta zaskarzona uchwala?
           Bez tego podawanie tresci tego wyroku jest BEZ SENSU.
        • xxxll prawo_i_bezprawie pięści i kalego 21.02.09, 05:08

         prawo_i_bezprawie napisał:

         > Nie ma obaw o ruinę: skalkulować koszty na niezbędne remonty,
         > podjąć uchwałę ws WŁAŚCIWEJ stawki zaliczek na FR. A nie - coś od
         > kogoś zabierać na siłę.
         >
         > No problem!

         Czy ty kolego wiesz co piszesz ?, FR nie wykorzystuje się tylko na wymianę drzwi czy okien za 2-3 tyś zł.

         FR przede wszystkim ma służyć jako "skarbonka" na takie rzeczy jak remont kapitalny dachy, wymiana instalacji wszelkiego rodzaju , itp gdzie wchodzą w grę setki tyś zł. i aby nie brać kredytów.

         Chyba, że jesteś "cwaniaczkiem" i masz zamiar "uciekać" z nieruchomości, gdy się zaczną wydatki Remontowe NW ;
         wtedy twa teoria Kalego ma sens o zwrocie nadwyżek ... :-)


         ----------------------------------------------------------------
         Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
         www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
         • prawo_i_bezprawie Re:xxxll 21.02.09, 13:39
          Jeżeli potrafi Pan czytać ze zrozumieniem, to właśnie o takiej skarbonce piszę.
          Do gromadzenia środków na remonty służy fundusz remontowy a nie zaliczki na
          bieżącą eksploatację.

          Zaliczka - jest to termin w polskim prawie nie uregulowany, jednak podobnie jak
          zadatek może być spełnieniem całości lub części umowy.
          Nadal uważam, że nadpłata zaliczki na koszty bieżącej jest własnością tego,
          który tej wpłaty dokonał i tylko on ma prawo potrącenia nadpłaty z bieżących
          należności, czy zaliczenia jej na poczet przyszłych. (art. art. 498, 499 i 503 KC).

          Odnośnie obrzucania epitetami - masz Pan zbyt wybujałą albo zbyt małą wyobraźnię
          aby dostrzec sedno sprawy.

          Cwaniaki, które zabierają własność właścicielom, a nie dbają w rzeczywistości o
          właściwy stan nieruchomości, nie chcąc gromadzić wystarczających środków na
          funduszu remontowym, to niektórzy licencjonowani zarządcy ignorujący przepisy
          (Prawo budowlane a nawet UOWL) oraz właściciele, którzy nie dorośli do
          współwłasności.

          Ja do takich nie należę.
          • uowl Re:xxxll 21.02.09, 14:24
           Dodać jeszcze należy, iż nie zwrócenie włascicielowi nadpłaty z
           uiszczonych środków stanowi przestępstwo przywłaszczenia mienia.

           Zarząd odmawiający zwrotu nadpłat popełnia przestępstwo.

           To tak jakby ze znajomym umówić się na kupno na spółkę roweru o
           wartości do 2000 pln z warunkiem, że będziecie korzystac wspólnie po
           50 proc. Spisujecie umowę, znajomy kwituje przyjęcie 1000 pln
           zaliczki. Jednakże kupuje rower za 1000, ba akurat po tej cenie był
           najlepszy. Jednakże znajomy później twierdzi, że nie zwróci 500 pln
           bo postanowił, że dokupi jeszcze wrotki.
          • xxxll prawo_i_bezprawie pieści 21.02.09, 17:24

           ...a o amortyzacji nieruchomości z tytułu użytkowania ty słyszałeś ...np: 2,5% w skali roku... to taki kamyczek dla sprawiedliwości społecznej ...

           > Odnośnie obrzucania epitetami - masz Pan zbyt wybujałą albo zbyt
           > małą wyobraźnię aby dostrzec sedno sprawy.
           >

           daruj sobie, jeszcze ci brakuje do trolli z TWA.

           > Cwaniaki, które zabierają własność właścicielom, a nie dbają w
           > rzeczywistości o właściwy stan nieruchomości, nie chcąc gromadzić
           > wystarczających środków na funduszu remontowym, to niektórzy
           > licencjonowani zarządcy ignorujący przepisy (Prawo budowlane a
           > nawet UOWL) oraz właściciele, którzy nie dorośli do współwłasności.

           Wiesz , ale największy bajzel jest we WM z zarządem właścicielskim. Tam panuje prawo Kalego ... chociaż i licencjonowanych zarządców czarne owce się zdarzają jak w każym środowisku zawodowym i u ciebie tez takie są...

           > Nadal uważam, że nadpłata zaliczki na koszty bieżącej jest
           > własnością tego, który tej wpłaty dokonał i tylko on ma prawo
           > potrącenia nadpłaty z bieżących należności, czy zaliczenia jej na
           > poczet przyszłych. (art. art. 498, 499 i 503 KC).

           I żyj w tej nieświadomości... tak ci wygodnie...

           ----------------------------------------------------------------
           Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
           www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
      • wiseman1 Re: wiseman1 20.02.09, 20:45
       W tym procesie prawdopodobnie chodzilo o przeniesienie nadwyzek
       funduszu eksploatacyjnego na fundusz remontowy i jesli to prawda to
       sad ma racje.
       Tylko nie o taka sytuacje chodzi autorowi tematu.
       Autorowi chodzi o pozostawienie nadwyzki funduszu eksploatacyjnego na
       funduszu eksploatacyjnym.

       • xxxll Re: wiseman1- orzeczenia sądowe 21.02.09, 05:20

        Moment , moment , nie cytujcie prehistorycznych wyroków Sądowych (2000, 2003, 2004 rok) bo to nie ma sensu.

        Dla przykładu podam, że w grudniu 2006 wspólnota nie mogła mieć majątku odrębnego od majątku właścicieli (ja tez tak uważam, bo wszelkie środki pochodzą od właścicieli lokali lub są im przypisane np: z pożytków) a po grudniu 2007 już mogła.

        Interpretacja prawa w Polsce zmienia się jak pogoda ....

        dlatego z tym cytowanie orzeczeń to proszę uważać...


        ----------------------------------------------------------------
        Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
        www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
        • alladyn-solar-batt Re: wiseman1- orzeczenia sądowe 24.02.09, 23:16
         xxxll napisał:

         >
         > Moment , moment , nie cytujcie prehistorycznych wyroków Sądowych
         (2000, 2003, 2
         > 004 rok) bo to nie ma sensu.
         >
         > Dla przykładu podam, że w grudniu 2006 wspólnota nie mogła mieć
         majątku odrębne
         > go od majątku właścicieli (ja tez tak uważam, bo wszelkie środki
         pochodzą od wł
         > aścicieli lokali lub są im przypisane np: z pożytków) a po grudniu
         2007 już mog
         > ła.
         >
         > Interpretacja prawa w Polsce zmienia się jak pogoda ....
         >
         > dlatego z tym cytowanie orzeczeń to proszę uważać...
         >
         >
         Interpretacja prawa nie mo nic do ustawy, a ustawa to nie
         interpretacja i w tym przedmiocie nie zmieniła się od 1965 roku. Nie
         myl wyroku sędziego nieuka (na 100 absolwentów prawa 15 jest
         nidouczonych), który zasłaniając się immunitetem sędziowskim wydaje
         postanowienia sprzeczne z ustawą. Znam kilku takich, ale psy
         szczekają a karawana idzie dalej...
   • alladyn-solar-batt Re: zwrot nadpłaty zaliczki 22.02.09, 23:37
    Uchwała wspólnoty nie ma nic do rzeczy, albowiem wspónota może
    decydować wyłacznie o tym co jej wolano - a wolno zarządzać
    nieruchomościa wspólną. Majątek odrębny współwłasciciela, powierzony
    wspólnocie na czas roku obrachunkowego w postaci 12-stu zaliczek,
    pozostaje nadal majątkiem odrębnym kazdego ze współwłascicieli - do
    czasu zatwierdzenia uchwałą rocznego sprawozdania określającego
    koszty poniesione w ramach czynności zarządu w ocenianym i
    rozliczanym roku obrachunkowym. Skoro istnieje prawo do pozwania
    pojedynczego własciciela za niedopłatę w sytuacji, gdy suma
    wniesionej przez niego kwoty w ciagu rozliczanego roku jest niższa
    niż koszt przypadający jego udziałowi, to i on (pojedynczy
    własciciel) jest równy wobec prawa i może dysponować nadpłaconą sumą
    nwedle własnej woli, której uchwały wspólnoty zmieniać nie mogą,
    albowiem UoWłLok nie decyduje o prawach majątkowych osób prywatnych-
    w tym nie może wchodzić w sferę ich woli. To osoby prywatne same
    decydują o swoim majątku. Wspólnota może oczekiwać wpłaty zaliczki
    na koszta (o ile zaliczki zostały uchwalone w oparciu o koszt z roku
    poprzedniego), a współwłaściciel winien uiszczać zaliczki. I tutaj
    uwaga- bardzo często wspólnoty mając koszt roku poprzedniego np.
    1,89 zł/m uchwalają przyjładowo zaliczkę na poziomie 2,43 zł/m. W
    takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w części (1,89)
    uchwałą ustalono zaliczkę, zaś ponad 1,89 uchwała
    ustala ,,nawiązkę''. Jest bezsprzeczne, że
    współwłascicel ,,nawiązki'' płacić nie musi. Jedynie zaliczkę. A
    zaliczka to nie 100% kosztu + 20-30% widzimiesię od zebranych
    podejmujących uchwałę. porada uniwersalna: włascicielu- płać 75 %
    tego co wynika z uchwały. Jesli przedłożą Ci sprawozdania z kosztów
    faktycznie poniesionych- ustalisz ile nie dopłaciłeś i dopłacisz-
    dodam, że w terminie 7 miu dni. Wtedy, nie zrobią Cię w wała.
  • highrise Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 20:33
   adam_pawel napisał:

   > Drodzy;
   > krótkie pytanie - zarząd wspólnoty odmawia zwrotu nadpłaty
   zaliczki
   > pobieranej na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej.
   > Nie chodzi tu o zaliczki na CO, CW, ZW - bo ta część zaliczek jest
   > rozliczana ( i w przypadku nadpłaty jest zwracana) lecz o
   pozostałą
   > część.
   > Zarząd rezprezentuje stanowisko - że są to pieniądze wspólnoty -
   > czyli nic mi do nich. Mimo iż jestem członkiem wspólnoty - to nie
   > mam do nich zadnych praw. Jednym słowem - nie mogę żądać ich
   zwrotu
   > bo to nie są moje pieniądze.

   Środki wpłacane przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu
   nieruchomością wspólną stanowią majątek wspólnoty.
   Zarząd wspólnoty nie ma uprawnień do zwrotu środków pieniężnych
   poszczególnym właścicielom na ich żądanie, bo jest to czynność
   przekraczająca zwykły zarząd.
   • prawo_i_bezprawie Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 20:59
    Czy stanowisko SN w tej sprawie może Pan przytoczyć?
    Czy ma moc reguły prawnej?

    Czy wg Pana właściciel może samodzielnie przeznaczyć nadwyżkę wpłat na pokrycie
    kosztów zarządu, potrącając ją z bieżących należności?
    Czy też, jeżeli podjęta zostanie uchwała właścicieli w sprawie przeznaczenia w/w
    nadwyżek na fundusz remontowy - musi tę kwotę uregulować?
    • wiseman1 Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 21:15
     prawo_i_bezprawie napisał:

     > Czy wg Pana właściciel może samodzielnie przeznaczyć nadwyżkę wpłat na pokrycie
     > kosztów zarządu, potrącając ją z bieżących należności?
     > Czy też, jeżeli podjęta zostanie uchwała właścicieli w sprawie przeznaczenia w/
     > w
     > nadwyżek na fundusz remontowy - musi tę kwotę uregulować?

     Nadal to co Pan pisze nie ma zwiazku z tematem.

    • highrise Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 21:45
     prawo_i_bezprawie napisał:

     > Czy stanowisko SN w tej sprawie może Pan przytoczyć?
     > Czy ma moc reguły prawnej?

     Wspólnota mieszkaniowa może nabywać i zbywać prawa majątkowe.
     Uchwała SN z grudnia 2007r.

     > Czy wg Pana właściciel może samodzielnie przeznaczyć nadwyżkę
     wpłat na pokrycie
     > kosztów zarządu, potrącając ją z bieżących należności?

     Przepraszam, nie rozumiem tego pytania.

     Jeżeli Pan ma wyższe miesięczne wpłaty od miesięcznych należności,
     to na Pana koncie rozrachunkowym występuje saldo dodatnie
     (nadpłata).Kwotę nadpłaty na Pana koncie rozrachunkowym zarząd może
     samodzielnie przelać na Pana konto bankowe (czynność zwykłego
     zarządu). Może Pan również pomniejszyć kolejną należną wpłatę o
     kwotę nadpłaty z poprzedniego okresu.


     > Czy też, jeżeli podjęta zostanie uchwała właścicieli w sprawie
     przeznaczenia w/w nadwyżek na fundusz remontowy - musi tę kwotę
     uregulować?

     Jeżeli mówimy o nadwyżce finansowej na tzw funduszu eksploatacyjnym
     na koniec roku obrachunkowego, która np. wynosi 1000 zł. to
     właściciele lokali mogą we właściwej uchwale o przyjęciu
     sprawozdania finansowego/planu gospodarczego przenieść ją do wyniku
     finansowego funduszu remontowego lub do wyniku finansowego
     funduszu "eksploatacyjnego" z przeznaczeniem na realizację
     określonych celów. Właściciele lokali mogą również postanowić we
     właściwej uchwale, że nadwyżka finansowa 1000 zł. zostanie zwrócona
     właścielom lokali proporcjonalnie do wysokości udziałów w
     nieruchomości wspólnej. Każdy właściciel lokalu pownien postępować
     zgodnie z przyjętymi uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.
   • serafin666 Re: zwrot nadpłaty zaliczki 20.02.09, 22:59
    highise, czasem piszesz dorzecznie - ale tym razem to BZDURA -

    "Środki wpłacane przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów
    zarządu nieruchomością wspólną stanowią majątek wspólnoty."
    • prawo_i_bezprawie Re: serafin666 20.02.09, 23:18
     1.Czy można prosić o prawną definicję zaliczki?
     2. Jeżeli nadpłata zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
     wynika nie tylko z ustalonej stawki zaliczki, to czy należy ją uznać za majątek
     wspólnoty i tylko ona może decydować o jej przeznaczeniu?
     • xxxll Re: serafin666 21.02.09, 05:32
      prawo_i_bezprawie napisał:

      > 1.Czy można prosić o prawną definicję zaliczki?

      oknotest.pl/pl/zaliczka_czy_zadatek.php
      > 2. Jeżeli nadpłata zaliczki na pokrycie kosztów zarządu
      > nieruchomością wspólną wynika nie tylko z ustalonej stawki
      > zaliczki, to czy należy ją uznać za majątek wspólnoty i tylko ona
      > może decydować o jej przeznaczeniu?

      ???????????????????????


      ----------------------------------------------------------------
      Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
      www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
    • highrise Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 11:08
     serafin666 napisał:

     > highise, czasem piszesz dorzecznie - ale tym razem to BZDURA -
     >
     > "Środki wpłacane przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów
     > zarządu nieruchomością wspólną stanowią majątek wspólnoty."


     Jeszcze raz twierdzę, że że środki wpłacane przez właścicieli lokali
     na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną stanowią majątek
     wspólnoty. Jeżeli uważa Pan, że jest to błędne stwierdzenie, to
     proszę o uzasadnienie.

     • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 13:38
      highrise napisał:
      >
      > Jeszcze raz twierdzę, że że środki wpłacane przez właścicieli
      lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną stanowią
      majątek
      > wspólnoty. Jeżeli uważa Pan, że jest to błędne stwierdzenie, to
      > proszę o uzasadnienie.
      Jeżeli właściciele przeznaczają środki na koszty zarządu to na pewno
      nie na majątek wspólnoty. Są to oddzielne pojęcia.

      Nie sadź takich histori. To ty jeźeki uważasz że piszesz prawdziwie
      to sam uzasadniij, a nie domagaj się od innych aby udowadniali że
      źle.

      Uzasadnij swoje twierdzenie, że zaliczki wpałacane przez właścicieli
      na koszty utrzymania nieruchomości to odrębny od nich majątek.
      • highrise Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 14:52
       uowl napisała:

       Uzasadnij swoje twierdzenie, że zaliczki wpałacane przez
       właścicieli na koszty utrzymania nieruchomości to odrębny od nich
       majątek.


       Proszę oto właściwe uzasdadnienie:

       prawoity.pl/wiadomosci/wspolnota-mieszkaniowa-dzialajac-w-ramach-przyznanej-jej-zdolnosci-prawnej-moze-nabywac-prawa-i-
       obowiazki-do-wlasnego-majatku

       • prawo_i_bezprawie Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 16:23
        Cytat z tej uchwały SN:
        "Przyjęcie, że wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem stosunków cywilnoprawnych oznacza, iż może ona posiadać majątek odrębny od majątków właścicieli lokali (własny majątek). W skład tego majątku mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną, gdyż, jak wyżej wskazano, z przepisów ustawy o własności lokali wynika ograniczenie zakresu zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy wskazanej ustawy pozwalają stwierdzić, że do majątku wspólnoty wchodzą przede wszystkim uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (art. 13 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i art. 14 u.w.l.) oraz pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej."

        Pozwolę sobie nie zgodzić się z tymi tezami.
        SN w ten sposób ustala co jest "kosztem" a co "zaliczką na koszty", czyli te dwa pojęcia łączy przedmiotowo wrzucając je do majątku wspólnoty.

        Ponadto nie można "uszczęśliwiać" na siłę właścicieli, wprowadzając jako zasadę - "większość decyduje o tym, czy chcesz powiększać wielkość swojego (udziałowego) majątku we wspólnocie. Per analogia: "nie może być tak, aby inni za ciebie decydowali o zmniejszaniu tego majątku".

        Tutaj nawet nasuwa mi się myśl: dlaczego współwłaściciele nieruchomości pod "rządami" UOWL są inaczej traktowani przez ustawodawcę i SN, niż współwłaściciele spod "rządów" KC?
        Nierówność w imieniu nierównego prawa!?

        Także pojęcie "zaliczka" jest przez SN ignorowane.
        Czy w takim razie na darmo w UOWL funkcjonuje pojęcie "zaliczka", "koszty" oraz "udział"?
        • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 16:45
         Mam wrażenie, że uchwala SNjest nadinterpretowana . A tak
         bezkrytycznie jak robi to hoghrise to nawet trudno komętować.

         Sens tekstu wyraźnie wskazuje, że zaliczki są uiszczane na rzecz
         zarządu nieruchomoscią wspólną. Jednakże nie oznacza to, że wygasa
         zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej zaliczki i zarząd lub nawet
         inni właściciele decydują o tych środkach. Zobowiązanie to
         zobowiązanie.

         Rozumując tokiem nadinterpretacji każdy może powiedzieć, że jeżeli
         wspólnota chce nabywać odrębmy majątek, niezależnie funkcjonujący od
         właścicieli to niech wspólnota sobie nabywa ale mnie właściciela
         zostawi wspokoju. KAżdy z właścciieli ma swój udział w majątku nie
         stanowiącym odrębnego majątku wspólnoty i jest zobowiązany zgodnie z
         art. 12 UoWL płacić zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej
         lecz nie odrębnego majątku. Wsp.ólnota jak chce to niech nabędzie
         sobie stadion piłkarski ale członkowie WM mogą powiedzieć, że to
         odrębny majątek. A to przeciez nie wynika z uchwały SN


         To było tak łopatologicznie.
         • xxxll Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 19:50
          uowl napisała:

          > Mam wrażenie, że uchwala SNjest nadinterpretowana .


          www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=23&id=2238

          ----------------------------------------------------------------
          Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
          osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
          www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
          • uowl Re: zwrot nadpłaty zaliczki 22.02.09, 06:25
           W odpowiedzi na mok\je spostrzeżenie, że nie istnieje żadna podstawa
           do niezwracania niewykorzystanych zaliczek. co widac nawet w
           orzeczeniu SN, z dziwnym uporem odsyłasz do wspomnianego orzeczenia
           bez komentarza o co ci chodzi.

           Proponuję ci jezeli nie masz nic do powiedzenia nie odzywac się.
       • prawo_i_bezprawie Re:highrise 21.02.09, 17:01
        I jeszcze:
        "do majątku wspólnoty wchodzą przede wszystkim uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną"
        Co oznacza pojęcie "wchodzą" i czy jest ono w sensie prawnym równoważne pojęciu "stanowią"?
        Dla mnie to ważne, proszę o rzeczową odpowiedź.
     • serafin666 Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 16:55
      art. 460 KC w związku z art. 1 ust. 2 uowl
    • hal.ina Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 11:19
     przeczytałam uważnie wszystkie wypowiedzi i to prawda,że nie są uczciwie
     rozliczane zaliczki we wspólnotach,wiem mamy ten sam problem a pieniądze
     właścicieli nie mogą stanowić majątku wspólnoty to jakieś bzdury bo nadwyżka
     która została winna być zwrócona właścicielowi a jeżeli zarząd nie zwróci
     ,właścicielowi zostaje tylko sąd.
     to co pisze xxxll to czasami nie można strawić.
     • xxxll majątek odrębny od majątku właścicieli 21.02.09, 19:36

      Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności
      prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku.

      ORZECZENIE

      Sygn. akt III CZP 65/07

      Pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwrócił uwagę, że w ostatnich
      latach pojawił się problem podmiotowości wspólnoty mieszkaniowej,
      jej zdolności prawnej i sądowej. Pytanie sprowadza się do tego, czy
      wspólnota posiada zdolność prawną, czy jest jednostką organizacyjną,
      czy jest tzw. ułomną osobą prawną. Artykuł 6 ustawy z 24 czerwca
      1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z
      późn. zm.) nie rozstrzyga wątpliwości. Część doktryny odróżnia
      zdolność do nabywania przez nią praw i obowiązków od zdolności bycia
      podmiotem praw i obowiązków. Dochodzi także do odróżniania zdolności
      do nabywania praw i obowiązków w swoim imieniu, jaką art. 8 k.s.h.
      przyznaje spółkom osobowym od zdolności przyznanej w art. 6 ustawy o
      wspólnocie mieszkaniowej.

      W orzecznictwie SN są rozbieżności między postanowieniem z 10
      grudnia 2004 r., III CK 55/04 a uchwałą z 24 listopada 2006 r., III
      CZP 97/06. W postanowieniu stwierdzono, że wspólnota mieszkaniowa
      może nabywać majątek, a z jego uzasadnienia wynika, że na swoją
      rzecz, a nie tylko na rzecz właścicieli lokali. Podobne stanowisko
      zajął SN w uchwale z 28 lutego 2006 r., III CZP 5/06. W uchwale z 24
      listopada 2006 r. SN wyraził pogląd, że wspólnota może nabywać prawa
      majątkowe tylko do majątku wspólnego właścicieli lokali. Oznacza to,
      że ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych
      wspólnocie rozumianej jako ogół właścicieli lokali. W tym znaczeniu
      wspólnota jest ułomną osobą prawną. W uzasadnieniu mówi się także,
      że pojęcia wspólnota mieszkaniowa i ogół właścicieli są synonimami.
      Wspólnota jest jedynie określeniem technicznoprawnym, oznaczającym
      wszystkich właścicieli lokali w budynku lub budynkach na określonej
      nieruchomości. Czy można więc przeciwstawić wspólnotę jej członkom,
      a jej majątek majątkowi właścicieli lokali - zastanawiał się
      pierwszy prezes SN. A jaki majątek miał na myśli SN w postanowieniu
      z 10 grudnia 2004 r.? Przecież każdy z właścicieli ma swój majątek
      osobisty - udział w nieruchomości wspólnej. Czy wynika z niego, że
      chodzi o wielość majątków osobistych, czy też nieokreślony bliżej
      jeden wspólny majątek właścicieli?

      Nie poświęcono też w doktrynie i orzecznictwie dosyć miejsca
      majątkowi współwłaścicieli, który określa się także jako majątek
      wspólnoty mieszkaniowej. Stąd do rozpoznania przez skład 7 sędziów
      Sądu Najwyższego pierwszy prezes SN przekazał pytanie prawne: Czy
      zdolność wspólnoty mieszkaniowej do nabywania praw i obowiązków
      (art. 6 ustawy o własności lokali) na swoją rzecz jest równoznaczna
      ze zdolnością do nabywania ich do wspólnego majątku właścicieli
      lokali wchodzących w skład nieruchomości?

      W odpowiedzi skład 7 sędziów SN podjął uchwałę, w której stwierdził,
      że wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej
      zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku.

      Sygn. akt III CZP 65/07
      ----------------------------------------------------------------
      Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
      osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
      www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
      • uowl Re: majątek odrębny od majątku właścicieli 22.02.09, 06:30
       A może by tak jeszcze od siebie jaki z tego wniosek ?
       Skąd wziełęś, że niewykorzystane zaliczki nie podlegają zwrotowi.

       Tylko ponownie z uporem bobasa nie wklejaj tekstu uchwały.
       • xxxll uowl napisała: 22.02.09, 06:47
        uowl napisała:

        > A może by tak jeszcze od siebie jaki z tego wniosek ?
        > Skąd wziąłeś, że niewykorzystane zaliczki nie podlegają zwrotowi.
        >
        > Tylko ponownie z uporem bobasa nie wklejaj tekstu uchwały.        Kobieto "puchu marny" - jak dyskutujesz w tym wątku to zapoznaj się ze wszystkimi wpisami a nie ..trolluj "dziewczynko z zapałkami".:-)

        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=91640984&a=91648588
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=91640984&a=91716173
        Teraz powiem ci jak "krowie na rowie" - treść uchwały SN, orzeczeń sądowych podaję w całości. a nie we fragmentach, by wszyscy dyskutanci mieli dostęp do całego tekstu.
        Wielu uczestników tej dysputy manipuluje , cytując fragmenty orzeczeń Sądowych, bo tak jest im wygodnie.


        ----------------------------------------------------------------
        Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
        www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
  • serafin666 Re: warto uważnie czytać 21.02.09, 17:13
   w uzasadnieniu omawianej uchwały SN są też takie wątki, cytuję:

   zarząd w małej wspólnocie
   "W sytuacji, w której lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych
   jest więcej niż siedem, właściciele mają obowiązek dokonać wyboru
   zarządu (art. 20 u.w.l.). Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i
   niewyodrębnionych jest mniejsza niż siedem, właściciele lokali nie
   mają obowiązku dokonać takiego wyboru, jednak nie ma prawnych
   przeszkód, aby takiego wyboru dokonali, postanawiając jednocześnie w
   umowie, że wybrany zarząd będzie kierował sprawami wspólnoty.
   Powyższej oceny nie zmienia okoliczność, że w ustawie o własności
   lokali pojęcie zarząd jest używane w dwojakim znaczeniu:
   podmiotowym – jako określenie organu wspólnoty, oraz w znaczeniu
   funkcjonalnym – jako oznaczenie czynności związanych z
   gospodarowaniem nieruchomością wspólną."

   nabywanie majątku we wspólnocie
   "Należy jednocześnie podkreślić, że ostatecznie to właściciele
   lokali decydują, czy wspólnota ma nabyć prawo dla siebie, czy na
   współwłasność właścicieli lokali. Nie ma przeszkód prawnych, aby
   właściciele, obok zgody na dokonanie czynności przekraczającej
   zakres zwykłego zarządu, udzielili organowi wspólnoty pełnomocnictwa
   do nabycia prawa do ich majątków, a nie do majątku wspólnoty.
   Obecny stan prawny pozwala na przyjęcie rozwiązania gwarantującego
   wspólnocie nabywanie praw do własnego majątku, stwarzając
   jednocześnie właścicielom lokali możliwość dokonywania czynności ze
   skutkiem bezpośrednio dla ich majątków.

   Kluczowe znaczenie ma treść uchwały, o której mówią art. 22 ust. 3
   pkt 10 oraz art. 29 ust. 1 ; w takiej uchwale powinny być
   określone przede wszystkim zasady ( w tym terminy ) rozliczeń
   wpłacanych przez właścicieli zaliczek.
  • xxxll Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 19:54


   Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07 ...

   www.google.pl/search?hl=pl&lr=lang_pl&q=III+CZP+65/07&start=10&sa=N


   ----------------------------------------------------------------
   Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
   www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
   • adam_pawel Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 20:57
    Witam wszystkich
    widzę, że mój temat rozgrzal wszystkich do czerwoności :-)
    Najwięcej postów było na temat - czy wspólnota może mieć majątek
    własny.
    Wg. mnie tylko wtedy gdy zadecyduja o tym członkowie wspólnoty -
    podejmując odpowiednią uchwałę.
    Samej wpłaty comiesięcznej zaliczki - nie należy traktować jak
    wrzucenia kasy do wora i zapomnienia o sprawie. można by
    wywnioskować, że są to pieniądze "stracone" bo automatycznie
    nadwyżki przeszły na własność wspólnoty. a jeżeli będzie saldo
    ujemne nakoniec roku - to wiadomo trzeba uzupełnic braki - czyli wg.
    teorii niektórych osób - uzupełnić ujemny majątek wspólnoty :-)
    chyba nie bardzo dobre rozumowanie wg. mnie, bo jeśli ktos ma ujemną
    wartośc majątku to jest bankrutem.

    pojecie funduszu remontowego - jest stare jak prawo spółdzielcze - z
    niego sie wywodzi (chyba??) i z niego wynika, że f. remontowy jest
    wieloletni.
    W ustawie o własności lokali nie ma słowa o tym , aby fundusz
    remontowy był funduszem wieloletnim. Aby stał sie takim - wspólnota
    musi podjąć uchwałe o przekazaniu środków z roku aktualnego na rok
    następny i tak co roku, bąż podjąc uchwałe o powstaniu wieloletniego
    funduszu.
    W przypadku mojej wspólnoty takich działań nie było.
    Znaczy to, że f. remontowy oraz wszystkie inne elementy na które
    płaci się zaliczkę (en. elektryczna, ochrona, smieci itd)- musi być
    rozliczony na koniec roku.

    Jednoczesnie pragne wyjaśnić, że w przypadku remontów - których
    wartośc przekracza zaliczki na f. remontowy w bieżącym roku nie
    uciekam od odpowiedzialności i w przypadku gdy zarząd przedstawi
    członkom wspólnoty listę wydatków remontowych - uiszczę brakującą
    kwotę.
    Nie zgadzam się, z faktem aby moimi pieniędzmi (które nie zostały
    rozliczone) zarządzał zarząd - co powoduje w naszym przypadku, że
    praktycznie nie przynoszą one żadnych przychodów. Sam jestem w
    stanie znacznie lepiej od zarządu - zadbać o moje pieniądze.
    Jeżeli dopuści się do stanu gdy zarząd będzie mógł dowolnie
    podejmować decyzje dotyczące wydatków z f. rezerwowego- (bo tylko na
    wydatki z f. remontowego wymagana jest uchwała wspólnoty) - to może
    dojśc do niedopuszczalnych zdarzeń np. zakup opcji walutowych przez
    zarząd - bo akurat takie mieli widzimisie.
    Adam_pawel
    • highrise Re: zwrot nadpłaty zaliczki 21.02.09, 21:51
     adam_pawel napisał:

     > Witam wszystkich
     > widzę, że mój temat rozgrzal wszystkich do czerwoności :-)
     > Najwięcej postów było na temat - czy wspólnota może mieć majątek
     > własny.
     > Wg. mnie tylko wtedy gdy zadecyduja o tym członkowie wspólnoty -
     > podejmując odpowiednią uchwałę.


     Moim zdaniem wystarczy uchwała właścicieli lokali w sprawie
     przyjęcia planu gospodarczego, z którego bądą wynikać zaliczki na
     pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

     > Samej wpłaty comiesięcznej zaliczki - nie należy traktować jak
     > wrzucenia kasy do wora i zapomnienia o sprawie.

     Wpłacanie miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu
     nieruchomością wspólną jest realizacją cześci uchwały w sprawie
     przyjęcia planu gospodarczego.

     można by
     > wywnioskować, że są to pieniądze "stracone" bo automatycznie
     > nadwyżki przeszły na własność wspólnoty.

     Nie są to nadwyżki stracone bo wspólwłaścicielami nieruchomości
     wspólnej są wszyscy właściciele lokali i środki te mogą być wydane
     zgodnie z wolą właścicieli lokali posiadających wiekszość udziałów
     w nieruchomości wspólnej.

     a jeżeli będzie saldo ujemne nakoniec roku - to wiadomo trzeba
     uzupełnic braki - czyli wg. teorii niektórych osób - uzupełnić
     ujemny majątek wspólnoty :-)
     > chyba nie bardzo dobre rozumowanie wg. mnie, bo jeśli ktos ma
     ujemną wartośc majątku to jest bankrutem.

     Przytacza Pan skrajny chyba książkowy przykład, który nie ma
     żadnego związku z obowiązującym stanem prawnym i z rzeczywistością
     działalności wspólnot mieszkaniowych.
     >
     > pojecie funduszu remontowego - jest stare jak prawo spółdzielcze -
     z niego sie wywodzi (chyba??) i z niego wynika, że f. remontowy jest
     wieloletni.

     Nie jestem pewien ale chyba pojęcie funduszu remontowego było użyte
     w przeszłości w ustawie podatkowej.

     > W ustawie o własności lokali nie ma słowa o tym , aby fundusz
     > remontowy był funduszem wieloletnim.

     W ustawie o własności lokali nie ma określenia - fundusz remontowy.
     Nie przeszkadza to jednak aby właściciele lokali
     gromadzili środki pieniężne na realizację celów remontowych w
     nieruchomości wspólnej.

     Aby stał sie takim - wspólnota
     > musi podjąć uchwałe o przekazaniu środków z roku aktualnego na rok
     > następny i tak co roku, bąż podjąc uchwałe o powstaniu
     wieloletniego funduszu.

     Moim zdaniem nie jest to warunek wystarczający do gromadzenia
     środków na funduszu remontowym.

     > W przypadku mojej wspólnoty takich działań nie było.
     > Znaczy to, że f. remontowy oraz wszystkie inne elementy na które
     > płaci się zaliczkę (en. elektryczna, ochrona, smieci itd)- musi
     być rozliczony na koniec roku.

     Zgodnie z ustawą o własności lokali należy dokonać rozliczenia
     przychodów i kosztów wspólnoty na koniec roku kalendarzowego.
     Zwracanie środków właścicielom lokali jest inną czynnością.

     > Jednoczesnie pragne wyjaśnić, że w przypadku remontów - których
     > wartośc przekracza zaliczki na f. remontowy w bieżącym roku nie
     > uciekam od odpowiedzialności i w przypadku gdy zarząd przedstawi
     > członkom wspólnoty listę wydatków remontowych - uiszczę brakującą
     > kwotę.

     :)

     > Nie zgadzam się, z faktem aby moimi pieniędzmi (które nie zostały
     > rozliczone) zarządzał zarząd - co powoduje w naszym przypadku, że
     > praktycznie nie przynoszą one żadnych przychodów. Sam jestem w
     > stanie znacznie lepiej od zarządu - zadbać o moje pieniądze.

     :)

     > Jeżeli dopuści się do stanu gdy zarząd będzie mógł dowolnie
     > podejmować decyzje dotyczące wydatków z f. rezerwowego- (bo tylko
     na > wydatki z f. remontowego wymagana jest uchwała wspólnoty) - to
     może dojśc do niedopuszczalnych zdarzeń np. zakup opcji walutowych
     przez zarząd - bo akurat takie mieli widzimisie.

     Przedstawił Pan wyłącznie skrajną nieprawidłowość i nic więcej

     > Adam_pawel

     Pozdrawiam

     Stanisław Jaszczuk
    • xxxll Re: zwrot nadpłaty zaliczki - adam_pawel 22.02.09, 06:22
     adam_pawel napisał:

     > Samej wpłaty comiesięcznej zaliczki - nie należy traktować jak
     > wrzucenia kasy do wora i zapomnienia o sprawie.

     Co ja czytam ... czy zapoznałeś się z moim wpisem dotyczącym uchwały właścicieli
     lokali (którzy wg mnie nie są żadnymi synonimami= sygn.akt III CZP 65/07) w
     sprawie "Rozliczenia nadwyżek i strat wynikających z okresu rozliczeniowego".

     Dopiero wykonanie tej uchwały, rozdziela majątek właścicieli lokali od majątku
     wspólnoty (Uchwała SN III CZP 65/07)

     Przecież to takie proste, chyba, ze Ty kwestionujesz , że "prawo we wspólnocie,
     ustalają właściciele lokali".

     > czyli wg. teorii niektórych osób - uzupełnić ujemny majątek
     > wspólnoty :-)
     > chyba nie bardzo dobre rozumowanie wg. mnie, bo jeśli ktos ma
     > ujemną wartośc majątku to jest bankrutem.

     Słowo "majątek" to nie tylko namacalne rzeczy do których ty się ograniczasz ,
     odnosisz się, majątek to też synonim środków finansowych ....

     Piszesz:
     > pojecie funduszu remontowego - jest stare jak prawo spółdzielcze -
     > z niego sie wywodzi (chyba??) i z niego wynika, że f. remontowy
     > jest wieloletni.

     Nigdy nie porównuj prawa właścicielskiego do prawem spółdzielczym . To dwa rożne
     światy.
     W ustawie o własności lokali jest użyte słowo "remonty" ...

     Art. 14. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
     1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

     ... bez określenia czasowego, w którym te remonty muszą być zrealizowane.

     Uważam, że do UoWL powinno się wprowadzić jednoznaczny zapis albo o ponoszeniu
     przez właścicieli lokali kosztów amortyzacji nieruchomości (1-3% wartości
     nieruchomości w skali roku) albo o tworzeniu planów remontowych: rocznych i
     wieloletnich.

     > W przypadku mojej wspólnoty takich działań nie było.
     > Znaczy to, że f. remontowy oraz wszystkie inne elementy na które
     > płaci się zaliczkę (en. elektryczna, ochrona, smieci itd)- musi być
     > rozliczony na koniec roku.

     Zawsze takie rozliczenie należy zrobić - Uchwała WL "Rozliczenie nadwyżek i
     strat wynikających z okresu rozliczeniowego"

     > Nie zgadzam się, z faktem aby moimi pieniędzmi (które nie zostały
     > rozliczone) zarządzał zarząd

     Twoje pieniądze w chwili wpłaty na konto wspólnoty, zamieniają się na środki
     finansowe zgromadzone na koncie wspólnoty.

     W zależności jak jest prowadzana ewidencja pozaksięgowa WM , Zarząd WM może nimi
     dysponować jako osoby uprawnione do reprezentowania właścicieli (art.21 UoWL)

     > Jeżeli dopuści się do stanu gdy zarząd będzie mógł dowolnie
     > podejmować decyzje dotyczące wydatków z f. rezerwowego- (bo tylko
     > na wydatki z f. remontowego wymagana jest uchwała wspólnoty) -

     Raczej taka opcja nie ma prawa wystąpić. Wydatki realizowane przez Zarząd WN są
     ograniczone "Planem Gospodarczym" i "Planem remontów, przeglądów i konserwacji"
     na dany okres obrachunkowy (rok kalendarzowy).

     Jedynym wyjątkiem są wydatki na awarie lub wydatki na bezpieczeństwo mieszkańców
     i osób trzecich przebywających się na terenie wspólnoty.
     W innym przypadku jest to działanie na szkodę wspólnoty - właścicieli lokali.

     ----------------------------------------------------------------
     Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
     osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
     www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
  • xxxll Co to jest zaliczka ... 22.02.09, 08:14

   "Zaliczka" jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi,
   jak zadatek formy zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie część ceny.

   W razie należytego wykonania umowy zaliczka podlega zaliczeniu na poczet
   należnego świadczenia, ...

   Do zaliczki nie stosuje się wskazanych w art. 394 k.c zasad dotyczących
   przepadku zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości.

   źródło: oknotest.pl/pl/zaliczka_czy_zadatek.php


   ----------------------------------------------------------------
   Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
   osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
   www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
   • uowl Re: Co to jest zaliczka ... 22.02.09, 08:55
    Czy wreszcie wydusisz z siebie co zezwala na zatrzymanie
    niewykorzystanej części zaliczki przez wspólnotę w przypadku gdy
    okazała się za duża ?
    • xxxll Re: Co to jest zaliczka ... 22.02.09, 10:03

     uowl napisała:

     > Czy wreszcie wydusisz z siebie co zezwala na zatrzymanie
     > niewykorzystanej części zaliczki przez wspólnotę w przypadku gdy
     > okazała się za duża ?

     Niczego nie wydusiłem, rozliczenie pomiędzy "zaliczką" a kosztami na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej należy do obowiązku ogółu właścicielia nie do samoistnego dziłania pojedynczych właścicieli lokali.

     Wspólnoty zgodnie z orzeczeniem SN Sygn. akt III CZP 65/07, bo to ze środków wpłacanych na utrzymanie NW, wspólnota możne nabywać majątek odrębny od majątku właścicieli, decyduje, podejmując stosowna uchwałę o Rozliczeniu strat i nadwyżek, co i w jaki sposób właściciel może sobie rozliczyć.

     Ja ciebie rozumiem , ty robisz to inaczej więc bronisz tego co robisz.

     Słowo "zaliczka" określa, że wspólnota musi pojąć uchwalę o zasadach jej rozliczenia (przez cały czas piszę o zaliczkach na utrzymanie nieruchomości wspólnej). KPW.     ----------------------------------------------------------------
     Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
     www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
   • prawo_i_bezprawie Re: Co to jest zaliczka ... 22.02.09, 09:16
    xxxll napisał:
    > "Zaliczka" jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi,
    > jak zadatek formy zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie część ceny.
    Część ceny.
    xxxll powinien zrezygnować z przyjmowania "reszty", jeżeli da sprzedawcy więcej
    niż wynosi cena towaru lub usługi, które kupuje.

    KC Art. 394.
    "§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany
    przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy
    przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego
    od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała,
    może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
    § 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia
    strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi."

    Tu jest napisane o zwrocie zadatku. Można domniemywać, że chodzi również o część
    zadatku (zaliczki).
    • xxxll Cytowanie a napisanie 22.02.09, 09:44
     prawo_i_bezprawie napisał:

     > xxxll napisał:


     > Część ceny.
     > xxxll powinien zrezygnować z przyjmowania "reszty", jeżeli da
     > sprzedawcy więcej niż wynosi cena towaru lub usługi, które kupuje.     Jak się nie rozróżnia cytowania od napisania to lepiej milczeć...


     Mnie chodziło o przekazanie co powinno się rozmieć , przez analogię, po pojęciem zaliczka, i tylko tyle...

     Szkoda, że środowisko około prawnicze tak rożnie interpretuje zapisy prawa, że raz coś jest "białe" to znów to samo coś. jest "czarne" ...     ----------------------------------------------------------------
     Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
     www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
    • uowl Re: Co to jest zaliczka ... 22.02.09, 13:50
     Poiem więcej. Niczego nie musisz domniemywać bo nawet w cytowanej
     przez Ciebie części KC pisze o zamianie w zaliczkę oraz o zwrocie.

     Proponuję nie polemizować z xxxll. Bluzgi, epitety oraz cytowanie
     uchwał SN bez okazywania w jaki sposób doszedł do wniosków na które
     się powołuje. Nie wiadomo mu o jaki fragment chodzi. Zapomniał
     także, że uzasadnienie do wyroku uzasadnia tylko jego tezę ale samo
     w sobie nie stanowi wykładni prawnej. Uzasadnienie uzasadnia tezę
     ale nie uzasadnienia. Gdzie tam ma napisane, że niewykorzystane
     zaliczki nie podlegają zwrotowi jak Prawo i przyjęte zwyczaje
     społeczne od prawieków mówią coś innego.
     • xxxll Re: Co to jest zaliczka ... 22.02.09, 13:58
      uowl napisała:

      > Poiem więcej. Niczego nie musisz domniemywać bo nawet w cytowanej
      > przez Ciebie części KC pisze o zamianie w zaliczkę oraz o zwrocie.
      >
      > Proponuję nie polemizować z xxxll. Bluzgi, epitety oraz cytowanie
      > uchwał SN bez okazywania w jaki sposób doszedł do wniosków na które
      > się powołuje.


      Też tak wiedziałem, że się tak skończy ...
      a może zaczniesz nawoływać do kastracji ... szkoda pisać...
      może z czasem zrozumiesz co ja napisałem....


      ----------------------------------------------------------------
      Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
      www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
      • uowl Re: Co to jest zaliczka ... 22.02.09, 14:56
       SN orzekł, że wspólnota mieszkaniowa może posiadać odrębny majątek,
       a xxxll na podstawie tego orzeczenia, że niewykorzystane zaliczki
       przeznaczone na utrzymanie nieruchomości wspólnej ( nier. wsp. nie
       stanowi odrębnego majątku) nie podlegają zwrotowi.

       Co tutaj należy wykastrować. Czy głowę ?
       • uowl xxxll odpowiedz jak do tego doszedłeśs 22.02.09, 21:09
        xxxll-ku odpowiedz jak do tego doszedłeś o co pytałem w poprzedniej
        wiadomości
  • wiseman1 Re: zwrot nadpłaty zaliczki 23.02.09, 14:53
   Czy moze nam Pan napisac o jaka sume tutaj chodzi?

   Czy walka jest o symboliczne 10 zl "dla zasady" czy rzeczywiscie w Waszej wspolnocie zarzad i wiekszosc wspolwlascicieli zbiera tysiace zlotych na "zaskorniaki" na "czarna godzine"?


   • prawo_i_bezprawie Re: wiseman1 23.02.09, 15:41
    Co prawda pytanie nie do mnie, ale podam przykład z mojego podwórka: chodzi o
    kilkusetzłotowe kwoty.
    Zarząd może "zbierać zaskórniaki" TYLKO I WYŁĄCZNIE na podstawie uchwał i w
    oparciu o przepisy prawa - nie poprzez ich ignorowanie!

    Praktyczne rozwiązanie problemu zabezpieczenia "na czarną godzinę":
    1. W przypadku zagrożenia płynności finansowej zarząd poddaje pod głosowanie
    uzasadnioną uchwałę dot. zmiany planu gospodarczego wspólnoty (w tym wysokości
    zaliczek). Dlaczego tego nie robi? Nie chce mu się? To niech zrezygnuje!
    2. Wysokość zaliczek na dany rok kalendarzowy powinna być ustalana nie tylko w
    oparciu o analizę kosztów z lat poprzednich, ale też powiększona o "zapas na
    czarną godzinę".
    Po rozliczeniu rocznym WSZELKIE NADWYŻKI ZALICZEK WŁAŚCICIELOM NALEŻY ZWRÓCIĆ
    (forma - do ich wyboru). Także nadwyżki w wysokości 0,01 zł!
    • xxxll Re: wiseman1 23.02.09, 18:29

     prawo_i_bezprawie napisał:


     > Zarząd może "zbierać zaskórniaki" TYLKO I WYŁĄCZNIE na podstawie
     > uchwał i w oparciu o przepisy prawa - nie poprzez ich ignorowanie!

     Chłopie , przecież przepisy prawa , zasady to uchwalają właściciele lokali!!!!
     podejmując stosowne uchwały.


     ----------------------------------------------------------------
     Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
     osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
     www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
    • adam_pawel Re: wiseman1 24.02.09, 22:11
     Jesli chodzi o kwoty o jakie walcze - to prosze bardzo.
     Zebralo sie tego okolo 600 000 zł.
     na czlonka wspolnoty wypada statystycznie 5000 zł.

     pozdrawiam wszystkich
     Adam_pawel
     • serafin666 Re: wiseman1 24.02.09, 22:33
      nie "walcz" na forum - to śmieszne; do oceny prawnej sytuacji
      potrzebna jest analiza dokumentów, jeżeli jest tak jak opowiadasz -
      weź zawodowego prawnika, namów jeszcze kilku innych poszkodowanych -
      prawnik zarobi i Ty też; kłópot z takimi "walecznymi" jak Ty jest
      taki, że opowiadacie przeważnie to co Wam wygodne - a konieczna jest
      znajomość ( dokładna ) szczegółów; twierdzisz,że chodzi o 600.000
      zł - tyle nadwyżek wykazuje wspólnota w bilansie ? nie wierzę...
     • wiseman1 Re: wiseman1 25.02.09, 00:04
      adam_pawel napisał:

      > Jesli chodzi o kwoty o jakie walcze - to prosze bardzo.
      > Zebralo sie tego okolo 600 000 zł.
      > na czlonka wspolnoty wypada statystycznie 5000 zł.
      >
      > pozdrawiam wszystkich
      > Adam_pawel

      W takim razie sad Panu pomoze odzyskac te pieniadze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka