Dodaj do ulubionych

Zgromadzenia, niech mi ktoś wyjaśni

30.05.20, 11:11
Rozumiem, że gdybym chciała spotkać się nie z jedną a z dwiema przyjaciółkami w parku albo na kawie , to nadal nie mogę ... Ale na koncercie już mogę i to ze 150 przyjaciółmi. To jest chore.

8. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:
1) danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568) lub z osobami najbliż¬szymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu;
2) 2 osób;
Obserwuj wątek
  • mysiaapysia Re: Zgromadzenia, niech mi ktoś wyjaśni 30.05.20, 11:31
   W rozporządzeniu RM opublikowanym wczoraj w Dzienniku Ustaw jest to określone tak:
   Rozdział 4
   Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
   § 15. 1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. –
   Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym
   maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.
   2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.
   3. Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo organ gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na
   podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, informuje wojewódzkiego inspektora sanitarnego o organizowanych zgromadzeniach niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo
   art. 22 ust. 1 tej ustawy.
   4. Wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić wojewodzie, w przypadku zgromadzeń organizowanych na
   podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo organowi gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo
   art. 22 ust. 1 tej ustawy, opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją
   epidemiczną w tej gminie. Opinia ta jest publikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej właściwych organów
   oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.
   5. Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału
   w zgromadzeniu, wynikających z ust. 1 i 2 oraz o treści opinii, o której mowa w ust. 4.
   6. Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo organ gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na
   podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, wyznacza swojego przedstawiciela
   do udziału w zgromadzeniu, jeżeli przewidywana liczba uczestników zgromadzenia przekracza 50 osób.

   7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680,
   1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695.

   Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 964
   7. Przedstawiciel wojewody, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa
   w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo przedstawiciel organu gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy,
   przy podejmowaniu działań określonych w art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, obowiązany
   jest do uwzględnienia wymogów określonych w ust. 1 i 2, oraz uwarunkowań wynikających z opinii wojewódzkiego
   inspektora sanitarnego, o której mowa w ust. 4.
   8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego
   uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie
   lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
   9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich
   rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia
   okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, nie stosuje się.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka