Dodaj do ulubionych

Samorządowcy z Piekoszowa skarżą się na wojewodę

IP: *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl 12.01.05, 22:09
Ładny tytuł Pani Joanno.
Może dlatego ma Pani jakieś takie szczęście, że rozmawiają z Panią tylko ci,
którzy muszą - rzecznicy.
Ja mam lepsze tytuły:
"Samorządowcy nie wiedzą czego chcą."
"Radni nie dorośli do demokracji."
Obserwuj wątek
  • kobylybbb Krem jest ważniejszy 13.01.05, 10:56
   Widocznie Pan Piękny Wojewoda uważa, że dbałość o cerę jest ważniejsza niż
   jakaś tam rada i radny z Piekoszowa :)
   Jedno pozostaje tylko zagadką – co sobie Pan Wojewoda kremem smaruje? :)

   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi:

   Art. 98a. 1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z
   przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
   24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
   wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
   poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
   1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
   pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia
   mandatu radnego, mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy
   o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem
   jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą lub członkiem organu
   zarządzającego gminną osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze
   stanowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ gminy do
   podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.

   2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
   powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
   zarządzenie zastępcze.
  • kobylybbb Chociaż jest pewien dylemat 13.01.05, 11:09
   ponieważ

   Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny
   rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego
   gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub
   być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
   1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność
   gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania
   prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
   ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi
   podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy,
   o której mowa w art. 24b ust. 6.

   Natomiast tryb wygląda tak:

   Wygaśnięcie mandatu radnego
   Art. 190. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
   1) odmowy złożenia ślubowania,
   2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
   2a) [117]naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem
   określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności,
   3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,
   4) [118] prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo
   umyślne,
   5) śmierci.
   2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza
   rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny
   wygaśnięcia mandatu.
   3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 przed podjęciem uchwały o
   wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
   4. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie
   zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.
   Art. 191. 1. Od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o
   których mowa w art. 190 ust. 1 pkt 3, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
   właściwego sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Przepisy
   art. 60 i 61 stosuje się odpowiednio.
   2. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia
   oddalającego odwołanie.
   • kobylybbb A dylemat polega na tym 13.01.05, 11:22
    czy ten radny jest jeszcze radnym czy nie. Jeżeli nie jest radnym, to rodzi
    swoje konsekwencje. Jeżeli głosował to np. pytanie o ważność uchwał Rady w
    Piekoszowie.
    Natomiast jeżeli formalnie przestaje być radnym po uchwale rady, to sytuacja
    jest ciut inna.
    Jeżeli nie jest, to nie wpuszczać gościa :)))
  • Gość: quas Re: Samorządowcy z Piekoszowa skarżą się na wojew IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13.01.05, 11:57
   Wojewoda sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez samorząd gminny
   prawa.Powinien wydać zarządzenie zastępcze.To jego obowiązek,a nie
   uprawnienie.To dlaczego wszystkie uchwały rady gminy muszą być sprawdzane pod
   względem prawnym przez wojewodę ? Można też w takim razie powiedzieć
   uchwalajcie sobie co chcecie, a ja nie będę tego sprawdzał ? "Centrala" to
   bardzo złe określenie.To powinien być nadzór w zakresie praworządności.
  • kobylybbb A co na to Lech? 13.01.05, 12:19
   Bo sprawa dotyczy chyba Pana Lecha Szota?

   Skoro od kwietnia 2004r. Pan Lech nie prowadzi już działalności, to czy złożył
   prawdziwe oświadczenie majątkowe za 2003r.? :)))
   Pan Radny jest osobą niepełnosprawną i otrzymuje rentę. Kto w takim razie
   pracuje w gospodarstwie rolnym Pana Radnego? :)


   P.S.
   Kiedyś był w Gazecie taki tekst o człowieku z Piekoszowa, który „załatwiał”
   renty :)))
   • kobylybbb Nie wierzę 13.01.05, 12:44
    aby z Wicewótem było coś nie w porządku. Gwarancją jest Wójt – Pan Tadeusz
    Krzysztof Dąbrowa.
    Pan Dąbrowa przestrzega zasad moralnych ponieważ jest pełnomocnikiem PiS.
    Poza tym, pamiętam jak Pan Dąbrowa był oburzony, gdy w Piekoszowie mianowano na
    stanowisko kogoś, kto nie spełniał wymogu posiadania odpowiedniego stażu pracy.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka