Dodaj do ulubionych

przedszkole Lubostroń - może za dwa lata...

02.04.07, 14:50
Ale "kapią" tym przedszkolem - to dopiero pierwszy przetarg - a koniec robót
przewidziany na 31.10.2008 r.
Wklejam ogłoszenie:

piątek, 30 marca 2007
Przetargi Kraków: budowa Przedszkola przy ul. Skośnej i Lubostroń w Krakowie -
kontynuacja
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Zespół Ekonomiki
Oświaty Kraków-Zachód, do kontaktów: Aleksandra Kostrzewa/ Bogdan Gibek, ul.
Ułanów 9, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4100215, 4188510, fax 012
4104390, e-mail: remoty@zum.krakow.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.zeoz.krakow.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego
systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby
upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak
podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać
na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Administracja samorządowa; Inne:Obsługa administracyjno-finansowa placówej
wychowawczych i oświatowych.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa Przedszkola przy ul.
Skośnej i Lubostroń w Krakowie - kontynuacja.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji
dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Część działki nr 54/6 obr.
42 Podgórze przy ul. Skośnej i Lubostroń, Kraków, woj. Małopolskie.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa (kontynuacja)w rejonie
skrzyżowania ul. Skośnej i lubostroń w Krakowie w technologi tradycyjnej
ośmiooddziałowego, dwukondygnacyjnego przedszkola wraz z infrastrukturą
techniczną, w tym inst. gaz., ciełown., wentyl., c.o., wod-kan, odwodnieniem
terenu (częściowe odowdnienie wykonane zostało w roku 2006)i ukształtowanie
terenu.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego: nie dotyczy

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.41.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Budowa (kontynuacja)w rejonie skrzyżowania ul.
Skośnej i lubostroń w Krakowie w technologi tradycyjnej ośmiooddziałowego,
dwukondygnacyjnego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną, w tym inst.
gaz., ciełown., wentyl., c.o., wod-kan, odwodnieniem terenu (częściowe
odowdnienie wykonane zostało w roku 2006)i ukształtowanie terenu.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia:
01.06.2007; lub data zakończenia: 31.10.2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe - 50 000,- zł

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności
niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i
techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział
wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Pzp), nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp oraz
spełniający wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i
dokumentów.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.
Oświadczenia:

I.1.Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp

II. Dokumenty potwierdzające:

II. 1) uprawnienie do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia
działalności w zakresie obejmującym całość zamówienia: aktualny odpis z
właściwego rejestru lub aktualny/-e zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (dla osób fizycznych) i umowa spółki cywilnej (dla
spółek cywilnych).- data wystawienie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert II. 2)regularne płacenie podatków i opłat:
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub
wstrzymanie prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert II. 3)regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne: aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert II. 4)kwalifikacje zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia umożliwiające realizację zadania w tym : a) uprawnienia kierownika
budowy do prowadzenia robót wraz z zaświadczeniem o przynależności do
właściwej Izby Budowlanej. b) uprawnienia branżowe dla kierowników robót
instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z zaświadczeniami o ich
przynależności do właściwej Izby Budowlanej. II. 5)doświadczenie zawodowe: a)
wykaz wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania (28.03.2007r.) , a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych z podaniem ich
wartości, daty oraz miejsca ich wykonywania spełniających niżej wymienione
warunki: - podobny do obiektu, którego dotyczy niniejsza specyfikacja
charakter użytkowy. Przez podobny charakter użytkowy zamawiający rozumie
obiekty z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo z przeznaczeniem do użytku
publicznego - powierzchnia użytkowa: minimum 1 500 m2 b)dokumenty wystawione
przez inwestorów lub użytkowników potwierdzające, że roboty budowlane, o
których mowa w pkt. a) zostały wykonane należycie. O zamówienie mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy wykażą w sposób określony w pkt. a) i b) co najmniej 1
realizację obiektu budowlanego. II. 6)potencjał ekonomiczno-finansowy: a)
informacja banku lub SKOK, w którym wykonawca posiada rachunek,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
potwierdzą w ww. sposób dysponowanie środkami finansowymi w kwocie co
najmniej 400 000- zł b) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzająca
aktualne ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności. Uwaga: W sytuacji, gdy polisą objęta jest tylko
część prowadzonej działalności gospodarczej - winna być ona tożsama
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka