Dodaj do ulubionych

Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos

IP: *.chelmno.mm.pl 31.10.15, 09:41
Czy ktos miał stycznosc z tym mechanikiem? Mi wstawił stare częsci i najtansze swiece , wymienił czesci których nie wymienił i skasował słono .
Obserwuj wątek
  • Gość: hihi Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.chelmno.mm.pl 31.10.15, 10:39
   Tak wygląda chełmińskie polowanie na jelenie i z tym mamy do czynienia wszędzie, w sklepach, naprawie telefonu, posługi księdza itp. A szczytem tego jest kasowanie jeleni przez mechaniko-elektryka w Brzozowie. Jedynym sposobem na bezczelność, szczególnie usługodawców jest taka sama reakcja zlecającego, tylko ilu jest na nią stać a nie chodzenie ze spuszczoną głową, jak świnia na rzeź.
  • ecoartinen Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos 31.10.15, 15:52
   Dokładnie tak jak przedmówca powiedział . No miałem do czynienie z tym "panem" .Po kilku miesiacach zaprowadziłem samochód do innego mechanika i się za głowę złapał . Świece po 15 zł jakies najtansze założył a kable prądowe nie nowe używane .Powiedział mi , że to co on zrobił max kosztowało 100-130 zł a wykasował mnie przeszło 600 zł . Byłem już u róznych mechaników ale takiego wała jeszcze nikt na mnie nie wykręcił.
  • Gość: mgr Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.chelmno.mm.pl 07.11.15, 15:11
   Co wy pie...cie ja jeżdżę do Imosa wymieniać wszystkie części eksploatacyjne i nigdy się nie zawiodłem, a co do robocizny to jest najtańszy w Chełmnie i najszybszy. Czytam że niby wstania jakieś najtańsze części, no nie prawda ma umowę z arpolem. A tak poza tym to jak każdy kupi sobie sam części jakiej firmy chce to nie będzie miał prętensi do mechanika. Ja osobiście nie dam złego słowa o nim powiedzieć w przeciwieństwie do Banki kasiażą i praktykantów na Grubnie w CPN.
  • Gość: Gość Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.chelmno.mm.pl 27.11.15, 12:20
   Zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego pomówienie polega na poniżeniu w opinii publicznej drugiej osoby lub narażeniu jej na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, stanowiska lub rodzaju działalności. Pomówienie jest przestępstwem przeciwko czci i nietykalności cielesnej, za które grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

   Jeżeli pomówienie zostanie dokonane przy użyciu Internetu, np. poprzez zamieszczenie nie do końca prawdziwej informacji o lekarzu, wówczas grozić może kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do 1 roku (art. 212 § 2 Kk).

   Oczernianie może przybrać formę określonego w Kodeksie karnym znieważenia. Polega ono na publicznym znieważeniu osoby w jej obecności lub nawet nieobecności, np. poprzez ubliżenie takiej osobie. Za znieważenie grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Podobnie jak w przypadku pomówienia za zniewagę w Internecie grozi kara pozbawienia wolności do roku (art. 216 Kk). W tym przypadku sąd również może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.


   Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone (np. nazwisko czy wizerunek) wskutek oczernienia lub pomówienia, może dochodzić swoich praw na drodze cywilnej. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego osoba pokrzywdzona może żądać zaniechania tego działania (np. poprzez usunięcie krzywdzącego wpisu na forum).

   Ponadto od osoby, która dopuściła się naruszenia, można żądać, aby wydała np. publiczne oświadczenie lub przeprosiny. Możliwe jest także żądanie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Jeżeli natomiast konsekwencją naruszenia dóbr osobistych była utrata pracy, wówczas możliwe jest dochodzenia odszkodowania.   Oto kilka wskazówek dla osoby która założyła to forum i osoby która w sprawy tzw. służbowe postanowiła wmieszać rodzinę używając informacji nieprawdziwych bądź przedawnionych, radziłabym w dniu dzisiejszym aby usunęła to forum w innym przypadku sprawa trafi do odpowiedniego urzędu.
  • Gość: Gość Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.chelmno.mm.pl 01.12.15, 22:37
   Witam , twierdzi Pan, że ma na to dokumenty to dlaczego do tej pory nie złożył pan reklamacji do której ma Pan pełne prawo. Chce Pan iść na drogę sądową proszę bardzo tylko,żeby czegoś żądać radzę zapoznać się z kilkoma paragrafami w których już na wstępie Pan nie przestrzegał. Do tego można jeszcze dołożyć paragrafy za zniesławienie, o których mowa wyżej.

   Z Pana wpisów można jedynie wywnioskować jedno,że nie jest Pan osobą na poziomie, ponieważ przeciętny człowiek jeżeli ma jakiekolwiek zażalenia to kieruje je do osoby zainteresowanej a nie rozgłasza tego na forum, ponieważ staje się wówczas osobą mało wiarygodną i kompetentną w oczach innych.

   Zapraszam osobę zainteresowaną do zapoznania się z kolejna lekturą. Proszę czytać uważnie, ponieważ ostania została przeczytana między wierszami.


   Umowa o naprawę samochodu jest umową rezultatu.

   Stosownie do Kodeksu cywilnego:
   ?Art. 627. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

   Art. 6271. Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej?.

   Za taką umowę uznać należy umowę naprawy samochodu, jaką Pan zawarł jako osoba fizyczna z określonym serwisem naprawy samochodów. Nieistotne jest, dlaczego naprawa miała być zrobiona lub przez kogo finansowana. Pan zlecił naprawę samochodu, a serwis zobowiązał się ją wykonać jak najlepiej. Takie wykonanie naprawy nie może polegać na tym, że elementy po naprawie są źle spasowane lub brakuje niektórych z nich.

   Zgonie z przepisami ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej:

   Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

   2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

   3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

   4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

   Art. 9. 1. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


   Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

   2. Roszczenia kupującego określone w art. 8, przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust. 1. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.

   3. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.


   4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.

   Art. 11. Uprawnień unormowanych w niniejszej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową lub przez wybór prawa obcego?.

   Brzmienie powyższych regulacji należy dostosować do usługi naprawy, która w Pańskim przypadku dotyczy ?wadliwego towaru niezgodnego z umową?.

   Serwis odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego (wykonanej usługi) z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wykonania naprawy samochodu i oddania go Panu. Warunek ten jest spełniony.

   Wada, jak Pan pisze, a w zasadzie fakt źle wykonanej naprawy powinien zostać zgłoszony do warsztatu, ma Pan dwa miesiące na pisemne zgłoszenie źle wykonanej naprawy do zakładu, który ją wykonywał . W piśmie należy wskazać zakres wadliwej naprawy oraz swoje żądanie jej ponownego przeprowadzenia nieodpłatnie. Wskazać trzeba, że oczekuje Pan pisemnej odpowiedzi. Warto zadbać o potwierdzenie przyjęcia pisma przez serwis na egzemplarzu dla siebie. Jest to bardzo istotna data.

   Jeżeli serwis, po otrzymaniu od Pana żądania doprowadzenia samochodu do stanu zgodnego z umową (prawidłowej naprawy) przez nieodpłatną naprawę, nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

   Nie jest jednak powiedziane, w jaki sposób ma Pan otrzymać odpowiedź, dlatego należy to ustalić i zapisać w piśmie reklamacyjnym (zażądać pisemnej odpowiedzi).

   Czas na udzielenie odpowiedzi przez sprzedawcę nie oznacza, że towar w tym właśnie czasie będzie naprawiony. Powinno być to zrobione w odpowiednim czasie, a to zależy od rodzaju towaru (usługi) i celu jego nabycia. Często jest to pole konfliktów, bo przepisy nie są wystarczająco precyzyjne.

   Skoro serwis uzna je za uzasadnione (pisemnie lub poprzez brak odpowiedzi), może Pan ustalić z pracownikami termin naprawy, a jak się nie zgodzą, to zlecić naprawę innemu serwisowi na ich koszt. Pan będzie musiał zapłacić, a od nich dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

   Zakresem roszczeń jest nieodpłatne usunięcie wady i jej skutków wynikających ze źle wykonanej naprawy. Zakres roszczeń dotyczy nie tylko części wymienianych czy naprawianych, ale ewentualnie wszystkiego, co mogło w aucie ulec zniszczeniu, pogorszeniu w funkcjonowaniu itd. z uwagi na wadliwą naprawę.

   Może Pan również podać alternatywne sposoby pokrycia kosztów niezgodności z umową, np. dokonanie naprawy przez inny zakład i zapłatę rachunku z innego zakładu.

   Pańskie roszczenia przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego (naprawy) z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od dokonania naprawy.

   Zawiadomienie serwisu o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Ale upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca (wykonawca) w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił n
  • Gość: Laponic Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.centertel.pl 08.12.15, 10:34
   Pan Janusz jest bardzo rzetelnym fachowcem. Zawsze doradzi najlepsza opcje, jakość w stosunku do ceny. Serwisuje u niego wszystkie swoje samochody: audi A6, Renault laguna, Honda crv, vw golf. Polecam znajomym i jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś był niezadowolony. Przyjeżdzają do niego z całej Polski. Świetny mechanik i jak rzadko kto miłośnik i znawca BMW. Polecam!!!
  • ewbarb Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos 25.07.16, 14:07
   No to jestem kolejną oszukaną osobą, aż żałuję, że nie trafiłam prędzej na te i inne opinie o tym mechaniku. Moja przygoda z tym mechanikiem mogła się naprawdę, źle skończyć. Niepodokręcene części, używanie 1 śruby do przykręcenia podzespołów montowanych na 4 - skończyły się na szczęście tylko i wyłącznie poważną awarią w trasie i holowaniem - ale mogło być gorzej. Tak jak u innych opisujących tu swoje sytuacje - brak dowodów na wymiany deklarowanych podzespołów. A w momencie poproszenia o rachunki, okazuje się, że naprawy wykonywane bez działalności, brak faktur, rachunków.
   Panie Januszu uprzedzając posty w stylu "poważna osoba zgłasza zastrzeżenia osobiście itp., a nie na forum" to odpowiadam - osobiście byłam, zgłaszałam i zostałam odesłana z kwitkiem, zarówno przez Pana jak i Panią zajmującą się finansami Pana działalności, w sposób co najmniej mało kulturalny.
  • Gość: dzako Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.as13285.net 03.08.16, 14:22
   byłem raz u tego goscia z klimatyzacja jestem zadowolony z usługi .problemem wielu osób jest to ze nabywaja auta na które je poprostu nie stac /bank kase da/a jak dochodzi do awarii to szukaja kogos kto zrobi im to za darmo .czesto prosza o jak najtansze czesci które nie zawsze gwarantuja jakosc.poza tym bierze sie rachunek .niestety kolejny raz na forum chełmna wypłyneła patologia która z tematu mechanik zrobiła rodzinny lincz.jesli nie podoba sie wam jego usluga zostaje serwis albo naprawy we własnym zakresie ale wiekszosc z was to gołodupce które jezdza autami w sobote do biedronki a w niedziele do koscioła .
  • Gość: UFO Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.147.112.157.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl 15.11.19, 21:17
   I tak się publicznie zagryzają wściekle typowi bracia Polacy katolicy bo;
   1. nie potrafią albo nie chcą świadomie spisać umowy cywilno prawnej na wykonanie konkretnej usługi z usługodawcą , w tym przypadku właścicielem warsztatu lub zażądać pisemnego dowodu-potwierdzenia przyjęcia auta do naprawy z wyszczególnieniem przyczyn i terminu odbioru,
   2. brak pisemnej umowy lub dowodu przyjęcia (bo liczą, że usługodawca policzy taniej) powoduje ,że nie ma prawnej podstawy do roszczeń z tytułu żle wykonanej usługi. Pozostaje dobra wola usługodawcy a tej jak widać brak.
   W przypadku dopełnienia czynności jw. tj spisania umowy bądź potwierdzenia przyjęcia auta, odmowa wystawienia faktury lub rachunku przez usługodawcę jest podstawą do złożenia zawiadomienia o przestępstwie skarbowym do US.

   Nie ma umowy lub dowodu przyjęcia to możecie gościa cmoknąć a pisząc o nim niepochlebnie bez pisemnego dowodu dopuszczacie się przestępstwa pomówienia. I tyle w temacie boże baranki
   • bazpol4 Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos 16.11.19, 09:56
    Dodam, że wielu tych panów mechaników nawet jak są vatowcami i płacą podatki działa w szarej strefie. Tak jak w innych usługach. Bo najczęściej daje się autko na gębę i tzw zaufanie. Bez faktury i dowodów. Do tego przyzwyczaili ich klienci. A później skargi, że oszukuje i takie tam po forach. A ja bym chętnie poczytal, że ktoś podał gościa do Sądu za nie wywiaznie się z warunków umowy i wygrał sprawę. Wtedy takie skargi na forum miałyby sens. A tak piszcie na Berdyczów. Ja jeżdżę z autem na przeglądy i naprawy do serwisu dealera w Toruniu. Biorę fakturę i specyfikacje i jak coś będzie nie tak to serwis odpowiada. Jest drożej ale spoko.
  • Gość: Jarek Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.eaw.com.pl 02.12.19, 17:31
   Kolego jak stwierdziłeś, że masz zamontowane stare części? Niech zgadnę. Inny mechanik przekazał Ci tę wiadomość? Mam jednak nadzieję, że sam osobiście to zauważyłeś. Jeżeli sam do tego doszedłeś to dlaczego nie podczas odbioru auta? Następnym razem kup sam sobie części (np. świece), i sprawdź czy rzeczywiście, te które zakupiłeś są na swoim miejscu, przy okazji przekonasz się ile kosztują elementy zamienne do Twojego auta. Łatwo jest obsmarować kogoś trudniej jest to odkręcić. Jeżeli mechanik wydaje Ci się za drogi, to po prostu nie oddajesz do niego auta. Janusz lubi sobie pogadać, ale na robocie się zna a chyba o to chodzi u mechanika.
  • Gość: Doma Re: Warsztat samochodowy Klamry - mechanik Imos IP: *.play-internet.pl 10.04.21, 11:20
   Ja mam nadal. Auto na pełnej regeneracji silnika stoi u niego od listopada. Raz mi go oddal w marcu . Popoludniu go odebrałam a na drugi dzień juz po olej bylam. Na drugi dzień czek od silnika się palił i problemy z tłokami. Tez do niego pojechałam. A po trzecim dniu auto juz stało przed domem i czekało za tym oszustem bo 2 cylindry poszły , auto 150 kucy ,a 30 na godzinę nie miało siły jechac. Polozy w silniku nie miałam. Blok silnikowy z brakującymi rurkami i na dodatek nie zaślepionymi. Pompa wspomagania kierownicy poszła , kopcil tak ze wstyd bylo ruszyć bo zaslona dymna na maxa. Auto stoi dalej i jakoś przyglup zrobić go nie moze i jeszcze o dopłatę zebra. Smietnik

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka