Dodaj do ulubionych

Jek fejn reno z kokoszami wstować !

08.03.06, 21:44
Prosza szanownygo panstwa, jo je Matylda, Klyjmansowo kobziyta. Nie dziwujta
sia co jom dzisioj do woju przyszła, ale mój Klyjmens borok przybanczoł
(zaniemógł)

Am reniuchno wstała, aż Klyjmens z łoża zaryczoł:
- Łuwalsia babo !
Ale jom tlo pomarczała:
- Leż dziodzie, jek eś taki gupsi. Łozwiram ślypsia i patrzo, a tu słóneczko
fejn śwyci.
To tera sia do kómpiutera łusiónde , kómputer zapuszcza i bandó ślypsiać. No
am ło czam bande praziuła ?
Tak ma jekoś na wspomninki wzióło jek to mym Warmijoki, co łuż łod zawdy na
ty ziamni żylim mnielim ciajżko z godkó zaro po wojnie.


forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=36533193&v=2&s=0
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=37184384&v=2&s=0
Edward Cufus " po naszemu"

Obserwuj wątek
  • wardog1 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 08.03.06, 22:50
   Ło matko, tyś chiba łogłupśiała, jak ti możesz z kurami (kogutami)z łoża?
   Ale mosz recht,wtandy noma kazali godać ino po polsku, a nase stare zioski
   ponaziwali po innamu. ło Rito jak bi ća nie buło,to kto pisoł bi o nasej Wormji
   Cianżko mi idzie po naszamu.tera musza sia zewlec i ida do łoża.
   pozdr.

   • gajowy555 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 09.03.06, 14:47
    Witojcie, witojcie łu noju na ty naszy Warniji.
    Jek to mniło, co nos coroz wiency i wiency.
    Ciajżko i noma po naszamu godać, ale my tan Łolstyn i ta ziamnia mocno łukochali.
    I jek tlo my bandziewam pospołu godać po naszamu, tak łoroz bandzie i psianknie
    i lepsi.
    No toc jenaczy być ni może .
    To tedy aż drugi roz...
    • rita100 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 09.03.06, 22:49
     Witojcie :) ło czort jeki ;)))
     Bónc roda co łu noju fest blanc ludziów. Na byzuch wloz ........ i spsiywo
     noszó gadkó. Na dorzu plucha, a w jizbzie ciepluchno. To tera sia do kómputera
     łusiónde i tak do późny nocy łusiedze aż nojdzie mi spsik. Dzisioj prazić
     bandzie Klyjmens ło tylewizórze. Bez te tyliwizóry ludzie tero całkiem
     głupsiejó.
     Zawdy sia radujewam z Gayjowym jek do noju chto wloza.
     i zawdy godamy :
     Znowa bandzie dziań
     i słónce bandzie świcić
     dla Warniji :)
     No to do potam w zdrowjió
     • rita100 Re:Tylewizór łuczy ? cz.I 09.03.06, 22:49
      Tylewizór łuczy ? cz.I
      Bez te tylewizóry to ludzie na wsi tero cołkam gupsiejó. I dzieciuki i stare.
      Dzieciuki sia łuż jenaczy zaboziać nie potraszó. Łuż prazie nie łobaczysz
      człozieku jek sia dzieciuki na dworzu zaboziajó. Nie słuchać i nie zidać
      łuwolanych szurków jek po wsi lotajó. Kożdan jek tlo ze szkoły do dóm przydzie,
      roz, dwa co gdoknie (przełknie) co matka pod nos podetchnie, i do tylewizóra,
      abo jek komu lepsi jidzie kele kómpiutera sia łusióndzie i tak do późny nocy.
      Ze starami tyż nie je lepsi. Eszcze tak z psiantnoście lot tamu nazod, jek sia
      na jesiań dnie krótsze porobzili, to sia chłopy na zieczór na szkata łumoziali,
      abo sia zawdy co do roboty nolazło. Tero tylo co zieczór przydzie kożdan tan
      tylewizór zapuści i ślypsio. Tych patelów (anten) ziancy na chałupach jek
      komninów. Kedajś mózili co tylewizór łuczy, zabozio i wychowuje i to buła
      prowda, tero mus eszcze dopoziedać co i łogłupsio. Łónegdoj tych programów buło
      dwa, dzisioj i w cudzych jajzykach jidzie co połobglóndać jek chto zno, no boc
      i naród nie taki głupsi jek wprzód. Dzieciuki w szkołach tyż łuż nie tlo po
      rusku só łuczóne. - Bazyl ze swojó Weróniko do noju kowka wypsić i na pogodanie
      przyśli i prazie ło tam godowam. Ziysz Klyjmens, mózi, jom tak jenygo zieczora
      do późna siedzioł, spsik nie chcioł przyjść, a w tam tylewizórze co siułka
      pokazuwali take wej fejn dziywczoki i mózili co by do niych zazwónić i co
      sobzie możno ło wsystkam pogodać. A, myśla sobzie, mózi, zazwónia. Werónika
      łuż w łożu przydziuknóła to i cole nie zmniarkuje z kam i ło czam jo godom. I
      Bogu tlo dzianka co łuż spała, bo by ma pewno zaro z rena do spoziedzi
      wygnała ! Jek ma w końcu w takó frejlynó (panienką) połónczyli i jek am
      łusłuchał ło czam łóna mi praziuła, tom pewno taki czerwóny pysk dostoł jek
      kedajsze sto złotych. Jo łuż nie ziam, Klyjmens mózi, abo mym łuż take stare i
      głupsie, abo łóni w tam tylewizórze noju za głupków majó. Toc kożdan człoziek
      ziy i tan nogupszy z mniasta tyż, co bez tylefón dzieciuka zrobzić nie jidzie.
      I ło takam czam z cudzó kobziytó bez tylefón godać ? Pfuj !!! Wstyd, że tyż
      kary boski ni ma na takych momónów z psiekła.
      no to do potam

      gdoknie - przełknie
      przydziuknóła - przydrzemała
      nie zmniarkuje - nie zauważy
      frejlynó - panienką
      • rita100 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 10.03.06, 21:15
       Poza wczoram sia bziydna łurobziłam i ślypsiałam w łobrazki. Tero zaro łusionde
       i bandó łopoziodać o telywizórze Klyjmensa, bo łón borok cole dziań ślypsia w w
       tan telywizór - tak móziła Matylda.
       Tero sia łostane dóma, zaro łusionde i bande klik klik, tlo eszcze zrobzie
       ziecierzó.
       Jo musza szczyro prawde poziedać co tajskno mi za Warmijó. Łu woju ptoszki
       spsiewajó, jyziora sia iskrzą, az sia syrce raduje.
       Jek bandzie wiosenka Gajowy bandzie sia radował też :)
       Eśta zidzieli latoś wiosne ?
       (chi, chi, łobaczcie, tom sobzie popsisiuła, ekstra tan tekst ;)))
       Bez siułka bylim rychtycznymi Warnijakami ;)))
       Jo psisuje gwołt po naszemu.

       No to tedy aż na drugi roz
       • rita100 Re: Tylewizór łuczy ? cz.II 10.03.06, 21:37
        Tylewizór łuczy ? cz.II
        Żol mi sia boroka zrobziuło. Jek łón sia eszcze doziy siułka (dowie za chwilkę)
        łón bandzie musioł za ta godka zapłacić ? Mosz prowda Bazyl, mózia - tan
        tylewizór tlo człozieka jadozi (złości). Jo go zomniona (w zamian) prazie cole
        nie zapuszczom. Lepsi łuż ksiójżka pocytać, abo radyji posłuchać. Moja eszcze
        prandzy na take filmy ślypsio co sia przy niych łuryczyć może. Eszcze pora
        mniesiańców tamu nazod, tom tan dziannik abo jek tero mózoi wiadómości chcioł
        łobaczyć, bom buł ciykow jek łu tych ruskych bandzie, czy sia tan Czornomordym
        przy rzóndzie łostanie. Am sia łuż nołożuł, co jek ma ciasam nojdzie jeki fejny
        film łoboczyć, na te głupsie rtklamy sia nie jadozić (złoscić). Bo to jek film
        długi, to czloziek i na srok (wc) wysokoknóńć zdójrzy. Tlo na nerwy mi sogo
        (gra) jek łóni łobziycujó co ołto wygrosz, jek trasisz łodpoziedziyć na take
        zapytanie. Matylda by prazie zawdy chciała zwónić, bo zawdy ziy co sia łóni
        zapytuwajó. Nie zwóń, mózia, bo ołta nie dostaniesz, toc jek ty ziysz to i
        milijóny drugich tyż. A łóni prazie to ołto tobzie chcó dać, bo jych pewno za
        gwołt narobzili. Ciasam to łuż i słuchać nie jidzie na te jych głupsie splytki
        (głupie historie). Je tako jena audycjo z takami dwóma tydachtórami i z
        psieskam i tero mózia co mosz człozieku zazwónić i poziedać czy to só dwa
        chłopy, abo jedan z niych je baba.
        Jo pewno som do tych głupków zazwónia i sia jych spytom czy krowa to je ptok
        czy co drugie. A jek by mi jekiś rychtyk łodpoziedzioł co to je dziywczok tlo
        kolana mo nie w ta stróna wykrancóne, to mu tan mój tylewizór som do Warszawy
        zazioza i eszcze halba gorzołki dokupsia co by chibko nie przetrzyźibzioł, bo
        jek zmóndrzeje to ludzie bandó tylewizóry kochać
        A łuchowoj Boże !

        doziy siułka - dowie się za chwilkę
        jadozi - złości
        nołożuł - znalazł, przytrafił
        srok - sracz, wc
        na nerwy mi sogo - na nerwy mi gra
        głupsie splytki - głupie historie
         • rita100 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 11.03.06, 21:50
          Aaa, jó, fejn tak znowój łu woju przyjść. Am sia prazie pozawczoram na zieczór
          łurobziła, a tero tlo łodpoczywam. No, tan tydziań noma sia zakończuł i buło
          fejn. Żol co ludziska nie godajó po naszamu tlo sama pogaduja tak w dziań w
          dziań. Tero banda szudzić z Tralali i Gayjowego, mózia sobzie, ale niy,
          zaczkom, co łóni sobzie łumyśluli. Godoć ni mogó czy co ? chi, chi
          Klepać nie chcó ?
          A ja jych lejdujó :)
          No to tera aż na drugi roz

          A dzisioj splytoć bandzie Klyjmens o ópach.
          Splytoj Klymens, czkomy !
          Bo ziyta , bez tydziań Klyjmens telywizóra zomniona nie zapuściuł i nie
          jamrował.
          Ale dzisioj sobota i bandzie łuczta w Klyjmensowym dóma.
          • rita100 Re: Ópowe splytki cz.I 11.03.06, 22:41
           Ópowe splytki cz.I
           Tak am sia w tamtan tydziań na te tylewizóry zjadoził im mnioł recht. Bez cołan
           tan tydziań am go zomniona (na moment) nie zapuściuł i Matylda tyż nie
           jamrowała (marudziła). A w sobota łu noju w chacie buło fejn jek kedajś.
           Ludzióe sia nazłaziuło, i Zygfryd ze swojó z Łolstyna przyjechali, Bazyl z
           Werónikó przyśli. Na dworzu plucha, lato jek na psa, zietrz gzizdoł, a w
           jizbzie ciepluchno. Elektryka am tyż wygasili, co by buło jek kedajś. Pitrolowe
           lichtarnie (lampy naftowe) am w szołrze (komórce) naloz i fein wyciściuł,
           Matylda eszcze pora śwyców łustaziuła. Każdan buł łuradowany. Zygfrydowo ma na
           kóniec w lepa ćwakła i poziedziała co buło tak rychtyk "nostalgicznie". Sia nie
           wyznom na tych mniastowych, dochtórskich godkach (bo łóna je za zamborza
           (dentystę) wyłuczóna), ale pewno co złygo mi nie chciała poziedać. Kobzyty sia
           wzióły za sztrykowanie, Matylda łuż zawdy łobziycuwała Anie pokazać jak sia
           rankazice na drutach dzieje.
           Werónika wzióła co do sztepowanio (cerowania), a mym z Bazylam ziołna po
           gramplowaniu w kłambki zzijali. Bazyl tyż eszcze nie zaboczuł (zapomniał) jek
           am tak kedajś łu noju kele łotwórzonygo psieca siedzieli i nosz ópa gyszychty
           pozieduwoł. Ty pewno eszcze nie jena pamniantosz Klyjmens nózi, tero byś móg
           jena tyż noma poziedać. - Jo, nosz ópa (dziadek) móg splytać jek żodan. I coleś
           człozieku nie ziedzioł kedy łón splyto, a kedy żywo prowda godo. Kedajś noma
           pozieduwoł jek po psiyrszy wojnie sia na wsi ciajżko żuło. Psieniandzów
           ludziska i na sól ni mnieli, to sia łuradzili, co nie bandó soli kupać, tlo
           same we wsi zasadzić i bandó mnieli swojo sól jek jam łurośnie.
           no to do potam
           łurośnie, łurośnie, sami łobaczyta .

           zjadoził - zezłoscił
           zomniona - na moment
           nie jamrowała - nie marudziła
           w szołrze - w komórce
           sztrykowanie - robienie na drutach
           sztepowanio - cerowanie
           nie zaboczuł - nie zapomniał
           gyszychty pozieduwoł - historyjki opowiadał
           ópa - dziadek
           • rita100 Re: Ópowe splytki cz.II 12.03.06, 20:37
            Ópowe splytki cz.II
            Ópa pozieduwał co som ze swoji ziamni dwa morgi doł co by na niych ta sól
            łurosła. Trzy mniechy soli posadzili. Za mniesiónc sia na tych morgach zielóno
            porobziuło i kożdan we wsi sia radowoł co sol fejnie rośnie. A jek to zielsko
            zianksze łurosło to i po nocach kele mniedzy wachowali (czuwali) co by chto nie
            podeptoł. Jenygo razu przylecioł do szołtysa jedan gbur i mózi co sól noma fejn
            rośnie, tlo mowam zielge nieszczajście, bo sia na tam polu bocion łusiod i calo
            sól noma zadepce. Pora szurków am noleźli, mózi ópa, co kamnianiami ciskać
            mogli coby tygo bociona łodgónili. A tan bocion, sciyrwo dali noma sól depce.
            Tedy sia gbury łuradzili co tlo szołtys tygo bociona łodegnać potrasi. Jó, tlo
            jek mowam to zrobzić co by szołtys noma ty soli som nie podeptoł.

            Tedy łuradzili co dźwirze łod ópowy (dziadkowej) łobory styjnó,szołtysa na
            niych posadzó, i w sześć chłopa go zaniosó coby soli nie zdeptoł. Ópa móg zawdy
            ludziów łogłupsić co by go z łotwórzónami gambami słuchali. Som pamniantom jek
            am łónegdoj z mojam ópó wozam z Łolsztyna z rynku do dóm jechali. Łoroz am
            łoboczyli co z drugi stróny wóz jydzie i słuchowam co chtoś na tam wozie łolyko
            co słuchać nie jidzie. Jek sia łobydwa wozy zjechali, am łoboczuł co na tam
            wozie siójsiod leży na słómnie a wszandzie krsi (krwi) pełno. Ópa sia cole nie
            znerwował tlo sia pyto. I doczamu ty tak łolykosz Jakubzie ? A tan borok mózi :
            No łobocz Jochimnie jek am szpetnie noga złomoł. I rychtyk aż brzydko buło
            patrzyć. Gnot mu na ziyrzch wystowoł. A ópa mózi, ale jidź, jidź, toc cia
            eszcze zómb nie boli. Chto mojygo ópy znoł, tan zawdy ziedzioł, co na starygo
            Jochima słuchać, to jek z Cygonam gyszefty robzić. - Prazie do pónocy am sobzie
            tak kele psieca siedzieli i splytali, aż żol buło w łoże jiść.

            wachowali - czuwali
            łolyko - wyje, narzeka
            krsi - krwi
            • rita100 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 13.03.06, 19:53
             Wczora buła niydziela, za dwa niydziela bandzie niydziela, no a dzisioj je łuż
             po niydziela.

             Weno, dzisioj je dziań Krystyn. Gwołt kobziyt ma imnjyeniny. No , jo łostała w
             chałupsie i nie swantujó. Tlo wypsijó glaske za jych zdrowjyó.
             Na Warniji cole nie swantujó imnjynin tlo geburstag.

             ( Poziem woma spraziedlizie , am dwa słowa w godce pomyliła 'swanto'
             ze 'świnio' i napsiusałam co Krystynki 'swintujó' zamiast Krystynki 'swantujó'.
             Alem sia chibko zmniarkowała i łuśnioła sia przy tam, aż ma bełk rozbolał, bo
             po prowda, kobziyty coły god swantujó i nimajó cziasu świntować, tak łóne só
             zarobzióne)
             Fejniuchno ;)

             No a o czam dzisioj Klyjmens bandzie praził ?
             Weno, dzisioj Klyjmens bandzie łopowiadoł o Ójrópie i o spódzielni. Bandzie z
             Bazylem - szołtysem godoł co łu noju je jenak trocha jenaczy jek w ty Ojrópsie.
             Ludzie psieniandzy ni majó, a jeść brukujó. Panió przedawcznió ma heft i łóna
             zapsisuje na kryche. Jek tlo ludziska dostanó ranta to przydó i zapłacó.
             I łuż bandziwam w Ojrópie. ;)
             • rita100 Re: Naszo Ojrópa cz.I 13.03.06, 22:47
              Naszo Ojrópa cz.I
              My mowam gburstwo na plonach. Do wsi, do spódzielni, abo do kościoła je łod
              noju bez dwa kilómytry, to i czloziek tak dziań w dziań do wsi nie zaglóndo.
              Kedajś tom musioł zawdy reno mlyko łodostoziać, tero mowam tylo jena krowa, to
              i co dziań do wsi nie brukuja (potrzebuję).
              Poza wczoram zazwóniół szołtys co brok łuż podotki zapłacić, to tedy łuradzilim
              z Matyldó, co sia na cołan dziań do wsi wybzierzewam. Bo to i w chałupsie sia
              Matyldzie wszystko pokónczuło i za tydziań bandziewam zarzynać to i krupów brok
              kupsić na grycówka i z rzeźnikam sia brok ługodać. A Werónika sia łuraduje co
              bandzie mogła sia z mojó nagodać. Tedy zaro po frysztyku wziylim koło, taki
              wózek z dwóma kółkami doczepsióny i poślim. Noprzód do Bazylów. Bazyl bziydny
              cały nochol czerwony mnioł, przeziambzióny jek boske nieszczajście., a Werónika
              cole nie chciała słuchać jek am poziedzioł co zaro jidziewam. Łostonieta na
              łobziod i fertyk, kobziyty łostały tedy dóma, a mym posli do sódzielni. Jom tak
              spraziedlizie to łuż pewno i z pu roku w ty spódzielni nie buł. I musza
              szczyrno (szczerze) prowda poziedać co tam tero łu noju je prazie jek w
              mnieście. Wszandzie wszystkygo tak gwołt stoji załustoziane na tych policach co
              i co tychtycznie człoziekoziu nalyźć ciajżko. Tych wosztów (kiełbas) za śćkłam
              ziancy jek łónegdoj w tych Dylikatysach w Łolstynie na Staram Mnieście. Aż sia
              syrce raduje.
              Łobacz Bazyl, mózia, tero to my sówam łuż w Ojrópsie.

              brok - musi, czas trzeba
              brukuja - potrzebuje
              grycówka - kaszanka
              szczyrno - szczerze
              wosztów - kiełbas
             • tralala33 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 14.03.06, 19:50
              Łejery Rita! 'Ty godosz po noszymu' - aż mnie zatkło. A ja wagarowałam i się w
              lekcjach opuściłam. I tak jeszcze przez jakieś dwa tygodnie będę się z tyłu
              wlokła, ale straszny tobół roboty za sobą ciagnę. Byle do wiosny.
              Już nie będę pisać dlaczego, ale mocno popieram Twój pomysł założenia osobnego
              podfroum na te wszystkie warmińskie i mazurskie wątki - tylko chciałabym, żeby
              trafiła tam i gwara, i historia, i opowieści o warmińskich miasteczkach, no i
              Mazury też. To jak, uda się? I jakby tu to forum nazwać? Narazie mam dwa
              pomysły 'Nasza Ziomecka' (pamiętasz - to był Twój pierwszy wątek, który od razu
              mnie złapał na haczyk), albo 'U noju'. A może Gajowy coś podpowie? No to
              czekam.

               • rita100 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 14.03.06, 20:27
                No znowu am łu woju. Mózia woma spraziedliwie, aż mnie strach oblecioł jak to
                bandzia w tyj Ojrópe. Nie banda dużo prazić , bo somi ziycie jak to je. Po
                polsku to poziedzó -'z dużej chmury mały deszcz'.
                Weno, am dzisioj fest na FO popsiusiuła, bo ziyta mym bandziewam mnieć podforum
                folkloru warnijskiego.
                Ło, czarojt jeki, łuparłam sia i banda spsiywoła napsianknejsze warnijskie
                piaśniczki. A potam sia łucioruja i sia łustyruja ;)(opiję i uspokoję się)
                No, a dzisioj Klyjmens bandzia praziuł jek to chłopy we wsi só łużerte
                (pijaki). Mózia woma , co bandzie jek chłop wlezie do spódzielni i pozie :
                Klyjmens doj no na bolka ?
                No i co wy myślita stinole , co to bolek ?
                Jo , ziym, bolek to jebolek.
                Łoboczcie na tan łobrozek. Ziydzita , bolek - zino !
                schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=76&pos=5
                Tlo nie wypsijcie bo woma to zino jajzyki rozziójże i bandziwam godać po
                naszamu. A łuśmiejem sia przy tam, aż bełki bandó skokoć na dół i do góry.
                No to tedy aż na drugi roz
                • rita100 Re: Naszo Ojrópa cz.II 14.03.06, 21:05
                 Naszo Ojrópa cz.II
                 Łobacz Bazyl, mózia, tero to my sówam łuż w Ojrópsie. Eś zidzioł, prazie
                 kobziyta łumrożóno kokosz kupsiła. ! Jó, mózi Bazyl w Ojrópsie to my łuż zawdy
                 bylim, tlo jek tak trocha tu posłuchosz, posłuchosz i ślypsie przetrzysz to som
                 łoboczysz co łu noju je jenak trocha jenaczy jek w ty Ojrópsie. I
                 spraziedlizie. Ludzie ze wsi, no nie poziam, nie kożdan, kupajó, jek to mózió
                 na krycha. A noziancy te stare. Tak prazie bez siułka (przez chwilę) bylim tlo
                 same z tó panió przedpwczynió tom sia ji spytoł jek to je z tam przedowaniam.
                 Jó, ludzie psieniandzów ni majó, a jeść brukujó (potrzebują), tedu mo ta
                 przedawczynio ekstra taki heft (zeszyt) i zapsiusuje co chtóran wziół i za
                 siuła, a jek ranta dostanó abo skóndjinónd jeke psianiandze, to przydó i
                 zapłacó. Kedajś ni moglim tak robzić jek buł gyjes. Tero jek spódzielnio je
                 prywatno to tan szef łod spódzielni abo som dołoży abo musi zaczkać na
                 psieniandze. Co to tak jidzie, am cole nie ziedzioł. A jek am do spódzielni
                 śli, tom sobzie tlo pomyśloł co pewno prazie co fejnygo przyzieźli, bo tak
                 gwołt chłopów stojało. Tlo doczamu te chłopy só prazie wszystkie łużerte
                 (pijane) ? I prazie w ta siła ( w tej chwili) wloz Horst, jek zawdy łużerty
                 (pijany). Zawdym łuż ni móg zomniona lejdować. Podszed do noju i mózi, Klyjmens
                 doj no na bolka, toc ty mosz. Noprzód am nie zmniarkował co łón może łode mnie
                 chciyć, aż przedowczynio mi poziedała co te łożyroki tak mózió na zino. Kedajś
                 na zino godali jebol, tero mózió bolek. Bazyl ma wziół za rankow i wyślim. Przy
                 sklepsie takych Horstów pewno i z dziesiańć eszcze stojało.
                 Aż ma strzójchło (zatrzęsło). Poziydz no Bazyl, mózia łóni pewno dzisioj
                 geldtag (wypłatę) majó, co tak reno łuż só łużerte abo jekeś jimnianiny, jekygo
                 śwantego dzisioj, mowam ?

                 heft - zeszyt
                 zapsiusuje - zapisuje
                 za siuła - za ile
                 cole - wcale
                 łużerte - pijane
                 ta siła - w tej chwili
                 Zawdym łuż ni móg zomniona lejdować - nie lubieć
                 strzójchło - zatrzęsło
                 geldtag - wypłatę
                   • rita100 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 15.03.06, 20:01
                    Musza woma dzisioj poziedzieć, co nie ziym co poziedzieć :) Naprzód sia kowy
                    wypsijewam i bandziwewam prazić. Myśla sobzie, co gwołt ludziów sia łobruszy
                    abo i niy. Jo, am warnijska kobziyta i banda , banda po naszamu godoć.
                    Dzisioj plucha i ziosny nie zidoć. Weno, słóneczka łuż dawno nie buło. Jekoś
                    tak szpetno na dworze. No, w syrcach mniantko sia zrobziuło co bandziewam mnieć
                    podforum i bandziewam łu noju po naszamu. Tak am sia łuradowoła co Redakcyja
                    napsiusała i ło nos pamnianto.
                    Nosza mniła Redkcyja :)
                    • rita100 Re: Naszo Ojrópa cz.III 15.03.06, 21:35
                     Naszo Ojrópa cz.III
                     Poziydz no Bazyl, mózia łóni pewno dzisioj geldtag (wypłatę) majó, co tak reno
                     łuż só łużerte abo jekeś jimnianiny, jekygo śwantego dzisioj, mowam ?
                     Jó, jekiś śwanty by sia pewno i noloz, mózi Bazyl. Tlo łóni tak tu stojó dziań
                     w dziań i żodnygo śwantygo cole nie brukujó (potrzenują). Zidzisz, łónegdoj
                     chłopy śli do lasa do roboty abo robzili w pyjgerze. Tero tych pyjgyerów łuż
                     nima a do lasa to tero tlo na jegody pudziesz. Zidzisz Klyjmens, chłop je chłop
                     i wypsić brukuje, zawdy łuż tak buło. Do gospody tero nie pudzie, bo go na
                     gorzoła nie stać, byle czam sia łucioruje (upije) coby yno jekoś dziań mu
                     przeszed. W chałupsie siedzić tyż ni może to i psije co Bog do. Co mo robzić.
                     To je nosza Ojrópa na wsi. No jó, pamniantom, Horst łuż zawdy psiuł, ale zawdy
                     na zieczór. Bez całe dnie do lasa musioł do roboty. Jeki psiorun, jek to je
                     Bazyl. Doczamu tyle ziamni łodłogam leży a ludzie we wsi nie robzió ? Poślim do
                     dóm. Bez cało droga do Bazylowy chałupy am nie godali. Łodzitalim sia z
                     Weróniko im chcioł Bazyloziu poziedać co do niygo zazwónia jek sia trocha
                     łustyruja (uspokoję). Jek mosz mi co poziedać, to godoj tero, mózi Bazyl, bo
                     zazwónić do noju nie jidzie. Ni mowam tylefóna. Łuż ze dwa niydziele tamu
                     łodłónczyli noma, bom rechnungu nie zapłaciuł. Ale jidź, mózia, nie klep (nie
                     zmyślaj), toc tero razu nie jidzie coby człoziek na łurzandzie buł bez
                     tylefóna. A w dupa z takam łurzandam Klyjmens, jek jo za łurzandowy tylefón som
                     musza płacić. Toc w gminie tyż psieniandzów na szołtysowe tylefóny ni majó. Jó.
                     Ta cało Ojrópa to by sia pewno łod noju mogła eszcze co nałuczyć abo i ziancy.
                     Bo mym só do takych cudów nołożne (przyzwyczajeni). Toc kedajś w tam norodzie
                     buło zakozane dólarami abo mnienickami markami handlować, a siuła (a ile)
                     ludzie w tych pywexach kupali za te zakozane rychtyczne psieniandze ?
                     Łu noju wszystko jidzie i łuż zawdy szło, jek ta Ojrópa tyle lot bez noju
                     funkcjónyruje ? Aż dziw !

                     łucioruje - upije
                     łustyruja - uspokoję się
                     nie klep - nie zmyślaj
                     nołożne - przyzwyczajeni
                     a siuła - a ile
                     • rita100 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 16.03.06, 19:43
                      Dzisioj am fest łostra jek siekyra , bo jek ópa zawdy godoł : jek kobziycie co
                      na nos łusióndzie to choc byś ji i jyżam dupa wyter, tyż bandzie godoła co jó
                      kole.
                      Grzniónce psiuoruny zatrzasnóńć!
                      No, ale nadchodzi łocieplenie i łod jutra bandziewam mnieli plusowe tamparatury.
                      ŁO czam prazić bandzie Klyjmens ?
                      Ano Matylda jydzie do Rejchu w gościna i bandzie gwoły przygotowań. Łóna musi
                      bilyt kupsić.
                      No łuż o tam po tam
                      to do potam ;)
                      • rita100 Re: Matylda jydzie do Rejchu cz.I 16.03.06, 22:34
                       Matylda jydzie do Rejchu cz.I
                       Aaa, jó - Fejn tak znowój do mniasta przyjechać. Pozietrze łu woju trocha
                       szpetniejsze niżeli na wsi, ale jenóż jenaksze. Am sia tak prazie z mojó
                       zgodali pozawczoram na zieczór. Łóna prazie zoki sztepowała (skarpety
                       cerowała), a jom gazyta cytoł gdzie te moje godki stojó napsisane. Ziysz, mózi
                       Klyjmens, jo musza i tak w tan tydziań do mniasta jechać po tan mój biliyt, bo
                       musza woma poziedać co Matylda jydzie do Rejchu w gościna). Reniuchno z Bazylam
                       ołtem pojydziewam , mózi, bo łón tyż musi, to i za ciebzie do radyji na pogodka
                       puda. Łuż am jó chcioł wyszudzić, ale niy , mózia sobzie, zaczkom, łobacza co
                       łóna sobzie znowój łumyśluła. Jó, mózi, toc te szurki w radyji ma lejdujó
                       (lubią mnie), i za gwołt tyż klepać (zmyślać) nie banda co by cia nie wyśnieli
                       jek łostatni roz.
                       Toc jom Klyjmansku, mózi eszcze ani roz złygo słowa na ciebzie nie
                       przepoziedziała. Weno (otóż) psiorun jek sia babzie w ty radyji łudało. Chcesz
                       po tan biliyt jechać to jydź, ale do radyji nie pudziesz. To nie je no ciebzie.
                       Roz yś polazła i sia potam tlo ludzie ze mnie śnieli. Pomarkotniała na gambzie,
                       ale ordnung musi być i kazdan musi znoć swój plac. Pojechali tedy, Bazyl jó na
                       bonófsie wysadziuł. Kupsiła tan bilyt com go ji bez tylefón łobstalowoł wprzód.
                       Tak z prowdy to łóna cole chanci ni mnioła tam cugam do Rejchu jechać. Ji sia
                       tak łuż zawdy marzuło choc roz figram (samolotem) pofurnóńć. Alem nie dozwoluł.
                       Zlecisz mi eszcze babo mózia, lepsi łostoń w chałupsie siedzieć. I nie pomogło
                       ji cole take godanie : Klyjmansku, toc mowam łuszporowane (zaoszczędzone),
                       cieloka eszcze mowam przedać to i na tan filger stanie.

                       zoki sztepowała - skarpety cerowała
                       ma lejdujó - lubią mnie
                       klepać - zmyślać
                       weno - otóż
                       figram - samolotem
                       łuszporowane - zaoszczędzone
                       • rita100 Re: Jek fejn reno z kokoszami wstować ! 17.03.06, 19:45
                        No , co jo dzisoj banda praziła ? Jek wszystko bandzie fejn to badzie fejn.
                        Godomy i godomy i godomy po naszamu, tak jek w jinnych regionach. Warnija żyje
                        i bandzie żyć, bandziem sia radować, bandziewam co warzónygo jydli, bandziem
                        gwołt łopowiadać ło naszam ziamnicce. Bandziem psisać ło mniastach i
                        ludziskach. Bandzie fajniuchno. No i bandzie Jadźwing, Baba Pruska i... Konrad
                        Wallenrod Prusów - Herkus Monte wódz plemienia Natangów, bo zicie, "często
                        zdarzało się ,że Prusacy i Litwini, dziećmi porwanymi i wychowanymi w
                        Niemczech, powracali do ojczyzny i stawali się najsroższymi Niemców
                        nieprzyjaciółmi. Takim był właśnie Herkus Monte..."
                        No, ło tam bandziem łuż prazić w warnijskiej chacie, w podforum "Po naszamu".
                        Bo zita , moi mili, na Warniji to różnisto buło. Prusy walecznymi ludzmi byli i
                        to je prowda.
                        I sztympelek "po naszamu" pozstazie :)!
                        No to tedy aż na drugi roz
                        • rita100 Re: Matylda jydzie do Rejchu cz.II 17.03.06, 22:17
                         Matylda jydzie do Rejchu cz.II
                         Niy, mózia i fertyk, dosić yś sia wylotała za młodu. A tero jek ci sia lotać
                         chce, to łon, psióra w dupa i na Dajtki. No, ty dziodzie szpetny mi
                         poziedziała, w takam figrze do Frankfurtu to i podpołudnik bodoj dajó i eszcze
                         co wypsić. Jó, mózia, choc byś i furać mniała to podpołudnik w chacie zjysz abo
                         i niy, klepo jena. Eszcze w pozietrzu nicht z głodu nie zdech, a sia łużryć
                         zawdy je lepsi na ziamni. I szlus, mózia, z tam furaniam. To i ziedziała co za
                         daleko nie pofurnie, choc ji łuż mocno tajskno buło do naszy Adeli i
                         dzieciuków. Mózi tedy : pojoda cugam, podług twoji woli, ale za to ze dwa
                         wiydziele sia w Rejchu łostana, a ty sia tu som ziydz. W pozietrzu eszcze żodan
                         z głodu nie zdech, ale w chałupsie bez kobziyty to pewno co drugan chłop by
                         wykopyrtnół.
                         I mózia woma spraziedlizie, aż ma strach łoblecioł jek to bandzie. Toc brok
                         choć aby roz na dziań co goróncygo w gamba wetchnónć. Ale łóna na pewno
                         podsłuchuwała bo zaro mózi: Jo am wszystko fejn w glaski (słoiki) zarobziuła
                         jek am świnto zarżnyli. Mniajsa mowam gwołt i karbónady (karkówkę) i klopse.
                         Lyberka tyż fejn łuwandzóno i grycówka i blutówka. Zylcy tyż prazie ze
                         dwadzieścia glasków bandzie. Szpek łurejchrowany tyż na górze zisi. A jek byś
                         co słodkygo chcioł, abo sia łusmaczyć to i jonki (porzeczki) w glaskach mowam i
                         rabarber i marmyloda z jegodów. Chlybka ci eszcze łupsieka i masła łukranca.
                         Ale czy tobzie to bandzie somamu smakowało ?

                         karbónady - karkówkę
                         blutówka - czarny salceson
                         jonki - porzeczki
                         • rita100 Re: Matylda jydzie do Rejchu cz.III 19.03.06, 21:10
                          Matylda jydzie do Rejchu cz.III
                          Łuż am móziuła do Bazylowy: Werónijo, doj ciasam boczanie na mojygo co by sia
                          ciepło łoblykoł i zawdy co warzónego zjod. A Werónika sia tlo łuśniała, aż ji
                          tan tłusty bełk skokoł na dół i do góry. "Matyldziu", mózi ( bo łóna tako
                          jinakszo godka najó) " nu niechby i ten twój Klemens i przez dwa tygodni prost
                          nic do ust nie wziąwszy, taż on i tak jeszcze każda waga załamałby. A jedź ty i
                          na caleńki rok to i on tyż przeżyi. Jemu już dawno kuracjow obchudząjoncech
                          zdałob sia".
                          No ty babo szpetno , myśla sobzie, mózi Matyldka, aż ma rozgoliczuło
                          (rozsierdziło). Mój Klyjmens to aby chłop w kawale a z Bazyla to tlo szyrki
                          (chuchro). A łóna sia tu podśmniywuje. Alem ji nic nie poziedała mózi, bo sia
                          eszcze łobruszy (obrazi).
                          Zaglóndnóła mi w ślypsie i mózi, Klyjmansku co jo mom ci fejnygo z tygo Rejchu
                          przyziyźć, co byś sia łuradowoł. Może jeki fejny pilótwer abo nowy pajzel do
                          golanio czy cóś.
                          Jó, mózia, czy cóś. Nolepsi to jeki fejny kóńjak, to sia z Bazylam łutraktujam.
                          A ty dziodzie, mózi i rznóła ma wasztucham bez łeb, to ci Bazyl mnilszy jek jo.
                          Tak am jó fejn bez pół ficiuł i mózia: toc ty ziysz Matyldko co jo tlo tak do
                          szpasu (dla żartów). Nic jo nie brukuja, byleś ty mnie wnetki cało i zdrowo
                          nazod do chcałupy sia wróciuła to sia banda noziancy radowoł. T tak am ji to
                          fejn poziedzioł, com zmniarkowoł jek ji sia na sumnianiu mniantko zrobziuło. I
                          jek jo jó znom ta mojo Matyldka, to łóna by tero łuż nolepsi nigdzi nie chciała
                          jechać.
                          Bo ziyta, młode to my łuż nie sówam, ale jenóż sia szczyrze mniłujewam.

                          rozgoliczuło - rozsierdziło
                          szyrki - chuchro
                          łobruszy - obrazi
                          pajzel - pędzel
                          łutraktujam - udelektujemy
                          wasztucham - ścierką
                          do szpasu - dla żartów
                          nie sówam - nie jesteśmy
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka