Dodaj do ulubionych

Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914

07.07.04, 16:15
Gdy pod wpływem upływającego czasu, przywódcy Towarzystwa Strażnica zostali
zmuszeni wycofać się z poglądu, że pokolenie pamiętające wydarzenia z roku
1914 nie wymrze, czytelnicy zaczęli pytać o rok 1914. Odpowiedziano
jednoznacznie: "To, co powiedziano w tej Strażnicy [na temat pokolenia], w
niczym nie zmienia naszej fundamentalnej nauki o roku 1914" ("Strażnica" z
1.06.1997, s. 28).

Na jakich założeniach opiera się ta fundamentalna nauka?
1) Zakłada się, że Jerozolima została zburzona przez Babilończyków w roku 607
p.n.e.
2) Twierdzi się, że Bóg wyznaczył okres 2520 lat, na "deptanie" świętego
miasta (Ł.21:24; Ap.11:2).

W związku z tą nauką nasuwają się pytania:
1) Czy Jezus nie ostrzegał przed próbami, ustalenia terminów wyznaczonych
czasów? Dlaczego zlekceważono Jego wyraźne ostrzeżenie: "Nie wasza to rzecz
poznać czasy lub pory [gr. kairous = wyznaczone czasy], które Ojciec objął
swoją władzą orzekania"? (Dz.1:7, NW).

2) Co według Biblii oznacza termin "deptanie"? Czyż nie oznacza ucisku?
(Iz.63:3; Ap.14:20).

3) Jak długo trwać miał ów ucisk, czyli "deptanie" świętego miasta?
(Ap.11:2).

4) Kto ma rację: Biblia, która mówi, że "Jerozolima" będzie "deptana" 42
miesiące, czy przywódcy Towarzystwa Strażnica, którzy podają inną liczbę -
2520 lat?

5) Dlaczego przywódcy Towarzystwa Strażnica zaprzeczają uparcie Biblii,
nauczając, że siedemdziesięcioletnia niewola babilońska rozpoczęła się dla
Żydów dopiero w jedenastym roku Sedekiasza? (Da.1:1,2).

6) Dlaczego w książce "Całe Pismo" zaprzeczono Biblii, sugerując, że
pierwszych jeńców żydowskich, wśród których był także Daniel, zabrano do
niewoli dopiero w ósmym roku panowania Nabuchodonozora? (s. 296). Czyż Biblia
nie mówi jednoznacznie o tym, że w drugim roku panowania Nabuchodonozora,
Daniel już usługiwał na dworze tego króla? (Da.2:1,13,46). Czyż nie
harmonizuje to idealnie z informacją podaną przez Daniela w pierwszym
rozdziale? (Da.1:1,2). Cóż mogło być powodem tego, że przywódcy Towarzystwa
zaprzeczyli tu prawdzie biblijnej?

7) Dlaczego w przekładzie Nowego Świata na początku tekstu Daniela 1:2,
dodano mylący czytelnika zwrot: "z czasem"? Czyż nie uczyniono tego również w
tym celu, aby przesunąć początek niewoli, z trzeciego roku panowania
Jojakima, na okres późniejszy i uratować dzięki temu datę 607 p.n.e., na
której oparto fundamentalną naukę ruchu? W pierwszej części tego wersetu,
czytamy dosłownie: "I wydał Pan w rękę jego Jojakima króla Judy i część
sprzętów domu Bożego i sprowadził je (do) ziemi Szinear, domu boga swego".

8) Skoro siedemdziesięcioletnia niewola babilońska rozpoczęła się dla Daniela
i innych Żydów w trzecim roku panowania Jojakima (606 p.n.e.), to jak możliwe
jest, by jedenasty rok panowania Sedekiasza przypadł na rok 607 p.n.e.?
Przecież: 606 – 19 (pozostałe 8 lat panowania Jojakima, do 11 roku
Sedekiasza) = 587.

9) Dlaczego przywódcy Towarzystwa Strażnica w sposób rozmyślny, błędnie
interpretują wypowiedzi anioła z Księgi Zachariasza 1:12, i samego Boga, z
Księgi Zachariasza 7:5, jednoznacznie wskazujące na to, że Jerozolima została
zniszczona w roku 587 p.n.e.?
70 lat potępiania miast judzkich skończyło się w roku 519 p.n.e. (Zch.1:7).
Czy mogło więc rozpocząć się w roku 609 p.n.e.? ("Całe Pismo", s. 296).
Przecież: 519 + 70 = 589, a nie 609. Co się wydarzyło w roku 589 p.n.e.?
Nabuchodonozor rozpoczął wtedy inwazję na Judeę. Oblężenie Jerozolimy
rozpoczęło się już na początku stycznia 588 p.n.e. (2 Krl.25:1). 19 miesięcy
później, w sierpniu 587 p.n.e. Jerozolima została zburzona (2 Krl.25:8).

589 – 2 lata inwazji babilońskiej = 587 p.n.e. = data zburzenia Jerozolimy,
wg Zch.1:12.

Z tekstu Zachariasza 7:1-3 wynika, że Żydzi pościli w rocznicę wydarzeń
związanych z tą inwazją, aż do grudnia 518 p.n.e. ("Całe Pismo", s. 169 a.
3). Jak długo pościli? Bóg oświadczył: "... i to już [i oto, LXX]
siedemdziesiąt lat..." (Zch.7:5). Kiedy więc zaczęli pościć? Oblężenie
Jerozolimy rozpoczęło się na początku stycznia 588 p.n.e. (Ez.24:1,2; por.
Zch.8:19). Pierwszą rocznicę tego wydarzenia obchodzono w Babilonie na
początku stycznia 587 p.n.e. Od stycznia 587 p.n.e., do grudnia 518 p.n.e.,
jest 70 lat (bez 1 miesiąca). Bóg potwierdza więc wypowiedź anioła, z której
wynika, że Jerozolima została zburzona w sierpniu 587 p.n.e.

04.01.588 – 19 miesięcy oblężenia = sierpień 587 p.n.e. = data zburzenia
Jerozolimy, wg Zch.7:5.

Jeżeli fundamentalna nauka jakiejś religii jest fałszywa, to co można sądzić
o takiej religii? (Ga.5:9; Mt.13:33).
Jaką wartość przedstawiają liczne interpretacje przywódców Towarzystwa,
oparte na dacie 1914?
Czy trwający od ponad stu lat w kłamstwie prorocy, mogą być "niewolnikiem
wiernym i roztropnym"? (por. Ap.14:5).
Czyż nie przypominają raczej symbolicznych kobiet, w sidła których wpaść miał
lud Boży? (Ez.13:7,23).
Czy naprawdę przypominają Jeremiasza, czy raczej Chananiasza, którego
działalność Bóg ocenił negatywnie, ponieważ wzbudził u innych złudną nadzieję
na bliski koniec niewoli? (por. Je.28:9-11,15; 29:5,6,28). Bóg zarzucił
mu: "A ty wzbudziłeś nadzieję ludowi temu na próżno" (Je.28:15b).
Chananiasz zrobił to tylko raz, przywódcy Towarzystwa Strażnica zrobili to
wiele razy.

Czyż nie pasuje do nich opis zawarty w tekście Mateusza 24:5: "Liczni bowiem
przyjdą w imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem namaszczony' i wielu zwiodą"?

W sprawozdaniu Łukasza, czytamy podobnie (21:8): "Liczni bowiem przyjdą w
imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem' i 'wyznaczony czas przybliżył się' (w
sensie: 'blisko jest'). Nie podążajcie za nimi".

W książce "Finał Objawienia", w odniesieniu do dwóch symbolicznych świadków,
słusznie stwierdzono: "Chrześcijanie ci zostali wyobrażeni przez dwóch
świadków, co potwierdza, iż ich orędzie jest dokładne i oparte na mocnych
podstawach" (s. 164). Czy można jednak tak powiedzieć o orędziu głoszonym
przez przywódców Towarzystwa? Ile zapowiedzianych przez nich obietnic,
opartych na dacie 1914, tak naprawdę się wypełniło?

Prorocy ci już w XIX wieku zapowiadali, że czas jest blisko! (por. Ez.13:6).
W przeszłości, posługując się niedorzeczną argumentacją, wykorzystali do tego
celu nawet wymiary Wielkiej Piramidy.
W książce "Przyjdź Królestwo Twoje", ogłosili: "Tym sposobem, Wielka Piramida
świadczy, że koniec roku 1914 jest początkiem ucisku, jaki nie był odkąd
narody i podobnego więcej nie będzie" (Strażnica, 1919, s. 387). Na przełomie
XIX i XX wieku prorocy ci głosili, że dni ostatnie rozpoczęły się w roku
1799. W roku 1914 miały się zakończyć. Przez około 50 lat twierdzili,
że "KONIEC CZASU, okres stu piętnastu (115) lat, od roku 1799 do roku 1914
jest szczególnie zanotowany w Piśmie Świętym" ("Przyjdź Królestwo Twoje", s.
15). Wszystkie interpretacje proroctw, dotyczące czasu końca, umieścili w tym
przedziale czasu, dlatego wszystkie okazały się fałszywe. Dziś pozostała po
nich jedynie data 1914, i to ze zmienionym znaczeniem.

Ile razy trzeba rozczarować innych, aby zasłużyć sobie na miano fałszywego
proroka?

Obserwuj wątek
  • tessa18 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 08.08.05, 14:02
   Ruto,przez przypadek natrafiłam na twój post ,myślę,przeczytasz odpowiedż.
   Jezus powiedział swoim uczniom,że nie do nich należy ustalanie daty nastania
   Królestwa Bożego.Nastanie tego Królestwa miało być sprawą odległą w czasie.Jak
   dowiadujemy się z księgi Daniela dopiero w dniach ostatnich miano to wszystko
   zrozumieć.Daniela 12:4
   Nie znaczy to,że uczniowie Jezusa nie mieli badać kiedy nastanie Królestwo Boże.
   Jak wiadomo,Bóg w swoim słowie objawił czas pojawienia się Mesjasza a także
   wyjawił czas powstania Królestwa Bożego.
   Jeżeli czytasz historię Izraela zwróć uwagę,że państwo to po najeżdzie
   Babilończyków nie odzyskało prawdziwej suwerenności.Ciągle było pod dominacją
   obcych mocarstw.Z chwilą utracenia korony przez ostatniego króla Sedekiasza w
   607 r pne na tronie nie zasiadł żaden król.
   Proroctwa wskazywały,że dopiero potomek Dawida będzie tym prawowitym
   władcą,któremu Bóg da władzę królewską.
   Tym obiecanym potomkiem okazał się Jezus .Łukasza 1:32,33
   Jeżeli chodzi o deptanie,to o deptaniu pisze też w Objawieniu 14:20.Jak wynika
   z Izajasza 63:3-6 deptanie oznacza zagładę.Również Joel prorokował o takiej
   zagładzie.Joela 4:12-14.
   Świadkowie nie uczą,żeJerozolima będzie deptana przez 2520 lat,tylko ,że czasy
   pogan tyle trwają.Samo deptanie Jerozolimy nastąpiło po raz pierwszy w roku 70
   ne gdy wojska Rzymskie zburzyły Jeruzalem.
   To drugie deptanie opisane w Objawienia 11:2 oznaczało chwilowy zanik, właśnie
   na 42 miesiące, działalności dwóch świadków opisanych w księdze objawienia.
   To,że niewola babilońska zaczęła się w 11 roku panowania Sedekiasza wynika z
   Biblii II Królów 24:18 ,z tego wersetu wynika,że Sedekiasz zanim został
   uprowadzony do niewoli i oślepiony panował w Jerozolimie 11 lat.
   Dlatego prawdą jest,że niewola Babilońska zaczęła się w 11 roku panowania króla
   Sedekiasza.
   Polecam książkę "Pilnie zważaj na proroctwa Daniela".W tej książce czytamy:
   Okazuje się ,że Nabuchodonozor wyruszał przeciw Jerozolimie trzy razy.W 625 r
   pne była bitwa pod Karkemisz z faraonem Necho.Nebukadneccar był wtedy następcą
   tronu i zwyciężył ,wykorzystał to zwycięstwo i wtargnął do Palestyny i Syrii.W
   tym czasie umarł jego ojciec i został królem -pierwszy rok jego panowania liczy się
   od 1 Nissan 624r pne.Drugi raz wyruszył w rok póżniej wyruszył drugi raz.
   Jest o tym wzmianka w II Królów 24:1 .Ta wzmianka o trzech latach zasługuje na
   uwagę,bo w Daniela 1:1 czytamy,że w trzecim roku królowania Jehojakima króla
   Judy Nebukadnecar przybył pod Jerozolimę i zaczął ją oblegać.W trzecim roku
   panowania Jehojakima ,który sprawował władzę od 628-618 ,Nebukadnecar nie był
   jeszcze królem,tylko następcą tronu.W roku 620 pne zmusił go do płacenia haraczu
   ale po trzech latach Jehojahim się zbuntował.Dlatego w 618 r pne władca
   Nebukadnecar wyruszył ponownie by ukarać zbuntowanego władcę.Jehojakim po
   krótkim oblężeniu /zginął Jeremiasza 22:18/Po nim królem zostaje Jehojahin
   II Królów 24:6,8.W tym samym czasie w roku 617 pne bierze pierwszych jeńców
   żydowskich.Daniela 1:1-4.II Królów 24:12 wynika,że uprowadzenie było w ósmym
   roku jego królowania.
   Dlaczego zatem w Daniela 2:1 pisze,że w czasie drugiego roku panowania
   Nebucadnesar miał sen?Wiadomo,że ten sen wyjaśnił mu Daniel.Nebukadnesar ,król
   imperium babilońskiego został władcą światowym w 607 r pne gdy za przyzwoleniem
   Jehowy zburzył Jerozolimę i tamtejszą świątynię.W drugim roku panowania w
   charakterze świeckiego władcy Bóg ukazał mu we śnie coś przerażającego.
   Obliczenia które ty podajesz pochodzą ze żródeł świeckich,które nie są
   wiarygodne.Świadkowie mają obliczenia roku 607 pne oparte na Biblii.
   Tak więc jak widzisz,gdy bliżej poznasz nauki Świadków okaże się,że nie są oni
   fałszywymi ,lecz są prawdziwymi świadkami.
   Tessa18  • tessa18 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 08.08.05, 16:03
   Dlaczego w przekładzie Daniela 1:2 jest słowo z czasem?Ponieważ oblężenie trwało
   jakiś czas i po tym czasie Jehojakim zginął a w roku 618 pne władzę królewską
   objął jego syn osiemnastoletni Jehojachin.Panował jednak zaledwie trzy miesiące i
   dziesięć dni po czym w roku 617 pne się poddał.Była to druga wyprawa Nebucadnecara
   przeciw Jerozolimie.Słowo z czasem nie ma tu wielkiego znaczenia,jeżeli chodzi o
   początek czasów pogan.
   Ponieważ dopiero po trzecim najeżdzie w roku 609 /II Królów 25:8-10/ świątynia
   została zburzona w roku 607 pne.Daniel i jego trzej towarzysze juz ponad 10 lat
   przebywali w niewoli babilońskiej ,sen króla był w roku 605 pne.A poszli do
   niewoli w roku 617 pne.
   Od kiedy należy liczyć niewolę babilońską,okres70 lat?Od chwili zburzenia
   Jerozolimy i spustoszenia Judy przez Babilończyków .Uprowadzono wtedy ostatniego
   króla Sedekiasza i pozbawiono go władzy królewskiej.Jeremiasza 52:12-15,24-27
   zburzono też wtedy świątynię.

   A kiedy ten okres upłynął?Wtedy gdy izraelici zostali uwolnieni z tej niewoli na
   mocy dekretu Cyrusa.Było to w roku 539 pne,a pierwszy rok jego panowania zaczął
   się wiosną roku 538 pne.II Kronik 36:17-23.Według Ezdrasza 3:1 Żydzi powrócili
   do Jerozolimy w miesiącu siódmym /Tiszri/czyli w pażdzierniku 537 r pne.
   Gdy uwzględnimy 70 lat niewoli otrzymamy rok 607 pne jak rok zburzenia świątyni.
   Daniela 9:1-2.537+70=607.
   Pomocne są też werset:
   II Kronik 36:4-21 z tych wersetów wynika,że dopiero po trzecim najeżdzie za
   czasów Sedekiasza Jerozolima została zniszczona i zaczęło się 70 lat.
   Tessa18


  • tessa18 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 09.08.05, 07:48
   Daniel i jego trzej towarzysze zostali uprowadzeni do niewoli po 3 roku
   panowania króla Jehojakima.O jaki rok tu chodzi? Nie chodzi tu o trzeci rok po
   jego objęciu władzy,gdyż sprawował on władzę od roku 628-618 pne przez 11 lat II
   Kronik 36:5.W trzecim roku
   tego panowania Nebucadnesar nie był jeszcze królem,bo został nim w roku 624 pne.
   Chodzi tu o trzeci rok jego panowania jako wasala Babilonu.
   W II Królów 24:1 czytamy o tym,że na te trzy lata został on sługą króla.Jednak
   po tych trzech latach zbuntował się i właśnie po 3 latach buntu w trzecim roku
   jego panowania pod rządami zależnymi od Babilonu Nebucadnecar wyruszył po raz
   drugi aby ukarać zbuntowanego władcę .Wtedy też jak pisze w Daniela 1:1,2
   uprowadził do niewoli Daniela i trzech Hebrajczyków.Nie możemy jednak ustalić
   dokładnej daty tego zesłania.Było to według II Królów 24:12 w ósmym roku
   panowania Nebucadnecara.
   Dlatego też słowa z Daniela 2:i o śnie posągu nie mogły być w drugim roku jego
   panowania na tronie Babilonu,lecz w drugim roku panowania jako władcy światowego
   /głowy ze złota/które to panowanie zaczęło się w roku zburzenia świątyni i
   Jerozolimy czyli w 607 pne.
   Wtedy Daniel i trzej hebrajczycy byli już na dworze króla już około 10 lat.
   Twój błąd polega na tym,że liczysz 70 lat od uprowadzenia ich do niewoli.
   Natomiast według Biblii należy te 70 lat liczyć od spustoszenia Judy i
   Jerozolimy.Daniela 9:2.-czytamy tam o liczbie lat spustoszeń Jerozolimy 70 lat.
   Potwierdzają to wersety:Izajasza 64:10,Zachariasza 1:12.

   Czyli prawidłowa chronologia jest taka:
   król Jehojakim obejmuje władzę 628 pne
   Nebucadnesar zostaje królem Babilonu 625,a pierwszy rok jego panowania to 624
   Nebucadnecar podporządkowuje sobie Jehojakima 620
   Jehojahin zostaje następcą po swym ojcu 618
   Nebucadnesar zabiera pierwszych jeńców żydowskich 617
   Sedekiasz zostaje ustanowiony królem Judy 617
   trzeci najazd na Jerozolimę i początek oblężenia 609
   zburzenie świątyni w miesiącu piątym 607
   miesiąc siódmy Żydzi opuszczaja Jerozolimę i zaczynają się "wyznaczone czasy
   narodów".
   Policz czy wszystko się zgadza.Wtedy ósmy rok Nabuchodonozora jest rokiem
   wzięcia do niewoli Daniela,a 11 rok rządów Sedekiasza jest rokiem zburzenia
   Jerozolimy.Tak więc wszystko się zgadza.
   Pozdrawiam tessa18
   • oginn 70 -letnia niewola 09.11.05, 22:45
    user.tninet.se/~oof408u/fkf/english/furulirev4.htm
    IV-B. The Biblical 70 years

    Furuli begins this section by stating that "the one who connects a particular
    number with the exile, is the prophet Jeremiah." (p. 75) Earlier, on page 15,
    Furuli claimed that "some of the texts unambiguously say that Jerusalem was a
    desolate waste during these 70 years." And on page 17 he stated that "the Bible
    … says unambiguously that Jerusalem and the land of Judah were a desolate waste
    without inhabitants for a full 70 years."

    But this is not what Jeremiah says. The prophet directly applies the 70 years
    to the length of Babylon's dominion over the nations, not to the length of the
    desolation of Jerusalem and the Jewish exile. This is in remarkable agreement
    with the established facts of history. Babylon's supremacy in the Near East
    began with the final shattering of Assyrian power in 610/609 BCE and ended with
    the fall of Babylon 70 years later in 539 BCE, exactly as Jeremiah had stated:

    "these nations will serve the king of Babylon seventy years."—Jeremiah 25:11
    (NIV)

    "When seventy years are completed for Babylon, I will come back to you and
    fulfill my gracious promise to bring you back to this place."— Jeremiah 29:10
    (NIV)

    These texts clearly apply the 70-year period to Babylon, not to Jerusalem.
    Furuli even admits this, stating that "the text does not say explicitly that it
    refers to an exile for the Jewish nation. If we make a grammatical analysis in
    25:11, we find that 'these nations' is the grammatical subject, and in
    29:10, 'Babylon' is the patient, that is, the nation that should experience the
    period of 70 years." (p. 75)

    Attempting to evade this undesirable conclusion, Furuli turns to the 70-year
    passages at Daniel 9:2 and 2 Chronicles 36:20, 21, stating that "the writers of
    Daniel and 2 Chronicles understood the words of Jeremiah to imply a 70-year
    exile for the Jewish nation." After quoting the New International Version (NIV)
    for these two texts, he claims:
    "As the analysis below shows, the words of Daniel and the Chronicler are
    unambiguous. They show definitely that Daniel and the Chronicler understood
    Jeremiah to prophesy about a 70-year period for the Jewish people when the land
    was desolate." (p. 76)

    Because Daniel and the Chronicler lived after the end of the exile, they knew
    its real length and "could interpret Jeremiah's words correctly," Furuli
    argues. Then he states:
    "A fundamental principle of interpretation which is universally accepted, is to
    interpret an ambiguous passage in the light of an unambiguous passage. In our
    case we have two unambiguous passages, namely, Daniel 9:2 and 2 Chronicles
    36:21, which apply the 70 years of the desolate condition to Jerusalem. To
    start with the seemingly ambiguous words of Jeremiah 25:10 is to turn the
    matter upside down, because the mentioned principle is abandoned." (p. 76)

    The principle of interpretation Furuli refers to is correct. But does Furuli
    correctly use it? Is it really true that the passages at Daniel 9:2 and 2
    Chronicles 36:21 are unambiguous, whereas the statements of Jeremiah are
    ambiguous? A critical examination of Furuli's linguistic analyses of the
    passages reveals that the opposite is true. To start with the brief references
    to Jeremiah in Daniel and 2 Chronicles, as Furuli does, is really to "turn the
    matter upside down" and abandon "the mentioned principle." This will be shown
    in the following discussion.
    • ray7 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 21.12.05, 18:02
     tesso widze ze nie przeczytalas uwaznie postu ruty. Chronologia biblijna na ktorej ty sie opierasz jest chronologia TS. Powiem krotko jest ona falszywa, zeby nie owijac w bawelne podam jeden przyklad: Kazda chronologia musi sie harmonizowac z innymi chronologiami...

     Jer. 46:2
     2. O Egipcie; przeciwko wojsku faraona Nechona, króla egipskiego, które sta³o nad rzek¹ Eufrat pod Karkemisz, a które pobi³ Nebukadnesar, król babiloñski, w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego.
     (BW)
     Bitwa ta miala miejsce w roku 625 pne. wedlug Straznicy, co takze niezgadza sie z chronologia Egiptu. Jesli zas zostanie umieszczona 20 lat pozniej tj. w roku 605, kiedy Nabuchodonozor objal panowanie, wtedy doskonale harmonizuje z rzadami faraona Necho, 610-595 pne.

     Jest bardzo wiele luk w chronologii TS, gdzie brakuje 20 lat chocby w panowaniu krolow neobabilonskich.
     Natomiast twoje wytlumaczenia ksiegi Daniela 1 i 2 rozdzial sa tylko interpretacja TS. szkoda ze nie czytasz uwaznie bibli i nie sprawdzasz tez z historia swiecka ktora w sumie zgadza sie z chronologia biblijna ale nie ta z TS.
     Pozwole sobie jeszcze drobny tekst pewnej pracy przytoczyc:
     . Najważniejszym dla naszych rozważań tekstem jest dziennik oznaczony symbolem VAT 4956, który, który znajduje się w Muzeum Berlińskim. Dziennik ten datowany jest na okres od 1 Nisan trzydziestego siódmego roku panowania Nabuchodonozora do 1 Nisan trzydziestego ósmego roku i zawiera wszystkie pozycje księżyca i planet na przeciągu całego roku trzydziestego siódmego. Tłumaczenie tego tekstu wraz z uwagami zostało opublikowane przez P.V. Neugebauera i E.F. Weidenera w roku 1915.
     Około trzydziestu opisanych w WAT 4956 obserwacji astronomicznych są tak dokładnie określone, że współcześni astronomowie są w stanie bez trudności umieścić je w czasie. Obserwacje te zostały dokonane w roku 568/67 pn.e. (w astronomicznych obliczeniach jest to rok 567/66 ze względu na rok "O" liczony miedzy 1 pn.e., a 1 n.e.) Jeśli trzydziesty siódmy rok Nebukadnezera wypadł 568/67 p,n.e. to jego pierwszy rok musiałby być 604/603 p.n.e. . Tę sama datę podaje Berossus, Ptolemeusz, inskrypcje królewskie oraz dokumenty handlowe!
     Czy możliwe jest aby te obserwacje zostały dokonane dwadzieścia lat wcześniej, czyli w 587/87 pn.e., jak podaje to "Aid" twierdząc, że ten właśnie rok był trzydziestym siódmym rokiem Nabuchodonozora? Astronomowie twierdzą, że układ planet opisany w VAT 4956 nie może powtórzyć się w ciągu najbliższych tysiąca lat. Rozpatrzymy jeden przykład. Zgodnie z dziennikiem planeta Saturn była obserwowana w dniach Nisan 1 i Airu i trzydziestego siódmego roku Nabuchodonozora "na przeciw Ryby Południowej Zodiaku". Saturn potrzebuje 29,5 roku aby obejść cały Zodiak, co znaczy, że może być obserwowany na przeciw każdej z dwunastu konstelacji Zodiaku mniej więcej co dwa i pół roku. Znaczy to, iż w położeniu naprzeciwko Południowej Ryby, można go obserwować 29,5 roku wcześniej, czyli w roku 597/96 pn.e. ale nie mogło to być dwadzieścia lat wcześniej czyli w 588/87! Jeżeli dodamy do tego jeszcze zanotowane w tekście pozycje czterech innych planet oraz księżyca, to łatwo zrozumieć dlaczego taka kombinacja nie mogłaby się powtórzyć przed upływem tysiąca lat. Obserwacje napisane w VAT 4956 musiały mieć miejsce w roku 568/67 pn.e., gdyż nie pasują one do innych obserwacji poczynionych ani tysiące lat przedtem, ani też tysiące lat po tej dacie! W ten sposób VAT 4956 staje się filarem wspierającym chronologię okresu neobabilońskiego ustaloną przez historyków. Pomimo tych dowodów "Aid to Bible Understanding" wydanej przez TS na stronie 331 występuje przeciw akceptowaniu "świeckiej chronologii w zarysie przedstawionej powyżej.
     a) Obserwacje poczynione w Babilonie mogą zawierać błędy. Astronomowie babilońscy byli najbardziej zainteresowani zjawiskami niebieskimi występującymi tuż przy horyzoncie, związanymi ze wschodem i zachodem słońca i księżyca. Należy jednak brać pod uwagę, że horyzont w Babilonie często jest zniekształcony przez burze piaskowe.
     • tessa18 Nie pokrywają się! 24.12.05, 09:05
      Skąd takie założenie? Nie pokrywają się!
      Historycy świeccy którzy polegają na interpretacji często niekompletnych
      tabliczek wykopanych przez archeologów wysnuli wniosek,że pierwszym rokiem
      panowania Artakserksesa I /Długorękiego/ był rok 464 pne,a rok 604 pne
      pierwszym rokiem rządów Nabuchodonozora II.Gdyby to była prawda,to wóczas
      dwudziesty rok panowania Artakserksesa zacząłby się w 445 rpne,a zburzenie
      Jeruzalem przez Babilończyków przypadałoby na rok 587 pne.
      Ale gdy Biblia posłuży się tymi datami przy obliczaniu kiedy się miały spełnić
      pewne proroctwa /chodzi o proroctwa dotyczące pojawienia się Mesjasza Daniela
      9:24/po prostu zaplącze się w sprzeczności.
      Świadkowie Jehowy w pełni zaufali Biblii,słudzy Jehowy odznaczają się
      wnikliwością w badaniu Biblii i mają pełne zaufanie do Słowa Bożego.Słusznie
      się do niej stosują ponieważ są pod wpływem ducha Bożego.Dzięki temu mogli też
      zrozumieć ważne proroctwa biblijne.
      W Nehemiasza 1:1,2:1 podany jest "dwudziesty rok króla Artakserksesa".
      W tym roku ten król uczynił Nehemiasza swego żydowskiego podczaszego
      namiestnikiem Judy i zlecił odbudowę murów Jeruzalem.Oznaczało to jednocześnie
      początek "70 tygodni lat" zapisanych w Daniela 9:24.Umożliwiło to obliczenie
      daty pojawienia się Mesjasza i daty jego śmierci.Gdy założy się ,że dwudziesty
      rok króla Artakserksesa to 455 rpne wtedy proroctwo z Daniela wskaże na datę
      pojawienia się Mesjasza na rok 29 ne.Wtedy Jezus przyszedł nad Jordan do Jana
      aby go ochrzcił,wtedy też "lud trwał w oczekiwaniu".Widocznie Żydzi obliczyli z
      proroctwa Daniela tą datę i czekali na pojawienie się Mesjasza.
      • ray7 Re: Nie pokrywają się! 25.12.05, 21:41
       Skąd takie założenie? Nie pokrywają się!
       Historycy świeccy którzy polegają na interpretacji często niekompletnych
       tabliczek wykopanych przez archeologów wysnuli wniosek,że pierwszym rokiem...

       Prosze wykazac mi co sie nie pokrywa w tym co napisalem wyzej...a potem wrocimy do Artakseksesa.
        • tessa18 70 lat 31.12.05, 10:50
         Czy okres 70-letniej niewoli należy traktować literalnie?
         Według Jeremiasza 25:8,9 Babilończycy mieli spustoszyć miasto i kraj.Miało to
         trwać 70 lat.Jeremiasza 25:11 "a narody te będą musiały służyć królowi
         babilońskiemu przez 70 lat".
         Jak rozumiał te słowa prorok Daniel?Daniel wierzył w te zapowiedzi ,ufając że
         owych 70 lat nie podano w zaokrągleniu lecz że jest to dokładna liczba na
         której można polegać.
         Daniela 9:1,2
         "W pierwszym roku Dariusza....ja Daniel rozpoznałem na podstawie ksiąg liczbę
         lat -co do których słowo Jehowy doszło do proroka Jeremiasza -na dopełnienie
         się spustoszeń Jerozolimy mianowicie lat siedemdziesiąt ."
         I rzeczywiście nie zawiódł się.Wypadki się tak potoczyły,że w roku 539 pne
         Cyrus podbił Babilon a w roku 537 pne Żydzi mogli wrócić do Jerozolimy. Osoby
         polegające na Słowie Bożym nigdy się nie zawiodą.
         • tessa18 Trudności 31.12.05, 11:04
          Trudności pojawiają się wtedy,gdy ktoś polega głónie na informacjach
          pozabiblijnych odnośnie chronologiii babilońskiej.Chronologia ta podaje ,że 18
          rok króla Nabuchodonozora przypada na 587/586 rpne.Osoby te jednak zdają sobie
          sprawę,że jeśliby Jeruzalem wtedy było zburzone to do zdobycia Babiolonu przez
          Cyrusa w roku 539 pne nie mogłoby upłynąć 70 lat.
          W żaden sposób im nie pasują te daty.
          Usiłują zatem jakoś dopasować te fakty i twierdzą,że proroctwo Jeremiasza
          zaczęło się spełniać w roku 605 pne /domniemany rok bitwy pod Karkemisz/.
          Powołują się na Berossosa ,według którego Nabuchodonozor po bitwie pod
          Karkemisz rozciągnął swe wpływy na cały obszar Palestyny i Syrii a wracając do
          Babilonu w roku wstąpienia na tron uprowadził jeńców żydowskich.
          Jednak ta interpretacja napotyka na trudności.
          Licząc 70 lat od roku 605 pne otrztymujemy rok 535 pne.Jednak historycy są
          zgodni,że Cyrus podbił Babilon w 539 rpne.A pierwszy rok jego panowania zaczął
          się wiosną roku 538 pne.Jeżeli wydał dekret w póżniejszym okresie pierwszego
          roku swego panowania ,to Żydzi mogli wrócić do kraju w pażdzierniku 537 rpne.
          /miesiąc siódmy/
          Ezdrasza 3:1
          "Gdy nastał miesiąc siódmy synowie Izraela byli w swoich miastach.A lud zaczął
          się zbierać w Jerozolimie jak jeden mąż".
          Nie ma żadnego rozsądnego sposobu by rozciągnąć ten okres do roku 535 pne.
          • tessa18 Józef Flawiusz 31.12.05, 11:21
           Ponadto świadectwo Józefa Flawiusza zaprzecza relacji Berossosa.Flawiusz
           zaprzecza w Dawnych Dziejach Izraela ,że w roku bitwy pod Karkemisz
           Nabuchodonozor zawładnął Syrią i Palestyną .Pisze;"Oprócz Judei".A to przeczy
           relacji Berossosa jakoby 70 lat niewoli zaczęło się w pierwszym roku panowania
           Nebukadnecara.Także Biblia mói,że ten król wziął do niewoli jeńców żydowskich w
           7,18,23 roku swego panowania.
           Jeremiasza 52:28-30
           "Oto lud ,który Nebucadnesar poprowadził na wygnanie w siódmym roku -trzy
           tysiące dwudziestu trzech Żydów.W osiemnastym roku Nebucadnecara -z Jerozolimy
           były osiemset trzydzieści dwie dusze.W dwudziestym trzecim roku Nebucadnesara
           dowódca straży przybocznej poprowadził Żydów na wygnanie -siedemset
           czterdzieści pięć dusz.Wszystkich dusz było cztery tysiące sześćset".

           Zatem Biblia nie podaje,że stało się to w pierwszym roku jego panowania.
           Józef Flawiusz raczej łączy okres 70 lat nie z uprowadzeniem jeńców ,lecz ze
           zburzeniem świątyni.Dawne Dzieje Izraela księga X pisze:"cała Judea ,Jerozolima
           i świątynia stały się pustką przez siedemdziesiąt lat".
           Natomiast w dziele "Przeciw Apionowi" księga I podaje:"miasto pozostało
           wyludnione przez siedemdziesiąt lat aż do czasu króla Persów Cyrusa".
           Jest to zgodne z II Kronik 36:21 i Daniela 9:2 z których wynika,że chodzi o
           całkowite spustoszenie kraju trwające 70 lat.
           Również Teofil z Antiochii który żył w II wieku ne podaje,że owo
           siedemdziesięciolecie zaczęło się zburzeniem świątyni po 11 latach panowania
           Sedekiasza.
           II Królewska 24:18-25:21.
           "I miaso było oblężone aż do 11 roku króla Sedekiasza".
           • ray7 Re: Józef Flawiusz 01.01.06, 13:22
            Caly czas mijamy sie...Jeszzce raz powtarzam ze w biblii nigdzie nie jest napisane o doslownej 70-letniej niewoli.

            I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane królowi babilońskiemu, siedemdziesiąt lat.

            Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.

            70 lat zostalo ustalone "dla Babilonu" a nie dla niewoli zydow.
            Jezeli wezmiemy pod uwage rok 609 pne. gdzie upadla Asyria, to nie bedzie problemu z ustaleniem roku 539 pne. Prosciej juz nie potrafie wytlumaczyc...
            Po co tyle kombinowania? Czy Jeremiasz zaprzeczyl temu ze juz w 1 roku panowania Nabuchodonozor deportowal mlodziencow wraz z Danielem?
            Nie przekonuje mnie tlumaczenie TS odnosnie Dan.1 i 2 rozdzialu.
            Wole przyjmowac biblie w taki sposob by nie robic "niepotrzebnego zamieszania", tym bardziej ze jest ono calkowicie nieuzasadnione.

            • tessa18 Kiedy zaczęło się 70 lat? 01.01.06, 19:27
             Ja nic nie piszę o niewoli,chyba nieuważnie czytasz moje wypowiedzi.Piszę
             wyrażnie o 70 latach spustoszenia Judy i Jerozolimy.
             Ezdrasz tak pisze:
             "My bowiem jesteśmy sługami a w naszej niewoli nasz Bóg nas nie opuścił.....
             lecz obdarza nas lojalną życzliwością wobec królów Persji,aby dać nam
             wytchnienie ,żebyśmy wznieśli dom naszego Boga i przywrócili do pierwotnego
             stanu jego spustoszone miejsca...." 9:9
             Kiedy się zaczęło spustoszenie Judy i Jerozolimy? Na pewno nie w pierwszym roku
             panowania Nebucadnesara.Jak donosi historia Nebucadnesar jako jeszcze książę
             stoczył bitwę z faraonem Necho pod Karkemisz.Według chronologiii biblijnej było
             to w 625 rpne.Jeremiasza 46:2
             Gdy to się stało nie był jeszcze królem,ale niebawem jego ojciec Nabopolassar
             umarł i w rok póżniej stał się królem Babilonu .Wtedy ponownie zwrócił uwagę na
             Syrię i Palestynę.II Królów 24:1
             "Za jego dni nadciągnął Nebucadnecar ,król Babilonu i Jehojakim na trzy lata
             został jego sługą".
             Inna wzmianka o najeżdzie na Jeruzalem jest w Daniela 1:1
             "W trzecim roku królowania Jehojakima króla Judy Nebucadnesar król Babilonu
             przybył pod Jerozolimę i zaczął ją oblegać".
             Który to był rok?
             Jehojakim sprawował władzę od roku 628-618 pne.Zatem nie mógł to być trzci rok
             jego panowania na tronie w Jerozolimie.Dlaczego? Ponieważ w roku 625
             Nebucadnesar nie był jeszcze królem,był księciem.W roku 620 zmusił Jehojakima
             do płacenia haraczy ale po trzech latach Jehojakim się zbuntował.Dlatego chodzi
             tu o trzeci rok jego panowania jako króla zależnego od Babilonu.Był to rok 618
             pne.
             Warto zwrócić tu uwagę na pewien szczegół z Daniela 1:2
             "Z czasem Jehowa wydał w jego rękę Jehojakima króla Judy...."
             Słowo z czasem wskazuje,że po trwającym pewien czas oblężeniu świątynia została
             obrabowana a do niewoli dostali się Daniel i jego trzej towarzysze.
             Jehojakim zginął a po nim władzę królewską objął Jehojachin jego syn.Panował
             jednak tylko 3 miesiące po czym w roku 617 pne się poddał.
             Jeremiasza 22:18,19 II Królów 24:10-15
             Wtedy nie została jeszcze zburzona świątynia.
             Minęło 10 lat odkąd Daniel został uprowadzony do niewoli w Babilonie.
             Jak podaje Daniela 2:1
             "W drugim roku królowania Nebucadnesara śniły się Nebucadnesarowi sny..."
             Dlaczego w drugim roku? Otóż w roku 607 pne za przyzwoleniem Jehowy zburzył
             świątynię w Jerozolimie i został faktycznym władcą światowym.Potwierdza to sen
             o wysokim posągu.Daniel tak mu powiedział:"ty jesteś głową ze złota".

             70 lat zaczęło się w 607 rpne z chwilą spustoszenia Jeruzalem .Łatwo obliczyć
             tą datę zburzenia świątyni gdy do roku 537/rok powrotu wygnańców do Jerozolimy
             dodamy 70 lat =607 pne
             • tessa18 Chronologia biblijna 01.01.06, 20:02
              625 pne Nebukadneccar zostaje królem Babiolonu pierwszy rok jego królowania
              liczy się od 1 Nissan 624 pne Jeremiasza 25:1
              620 pne Nebukadneccar podporządkowuje sobie króla Jehojakima II Królów 24:1
              618 pne Jehojachin zostaje następcą tronu w Judzie II Królów 24:6,8
              617 pne Nebukadneccar zabiera pierwszych jeńców żydowskich do Babilonu Daniela
              1:1-4
              617 pne Sedekiasz ustanowiony królem Judy II Królów 24:12-18
              609 pne trzeci najazd na Judę i początek oblężenia Jerozolimy II Królów
              25:1,2
              607 pne miesiąc Ab zburzenie świątyni i Jerozolimy ,miesiąc siódmy Żydzi
              opuszczają Judę ,początek 70 lat i "czasów narodów".
              II Królewska 25:25,26 Jeremiasza 52:12-14,
              Wzmianka w Jeremiasza ,że Nebukadneccar trzykrotnie brał do niewoli Żydów
              wskazuje na trzykrotny najazd na Judę.Jeremiasza 52:27-29
              Było to w 7,18 i 23 roku jego panowania.
              Proszę sprawdzić,czy ta chronologia jest zgodna z Biblią.
              Siódmy rok to 617 pne ,w tym roku król uprowadził kwiat młodzieży z
              Jerozolimy.Między innymi Daniela.
              Osiemnasty rok króla Babilonu to rok zburzenia świątyni.Jeremiasza 32:1-5
              W tym roku król Sedekiasz został wydany w ręce króla Babilonu.
              • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 02.01.06, 19:56
               Witaj Tessa. W pierwszym poście napisałaś: "Świadkowie nie uczą, że Jerozolima
               będzie deptana przez 2520 lat, tylko, że czasy pogan tyle trwają. Samo deptanie
               Jerozolimy nastąpiło po raz pierwszy w roku 70 n.e. gdy wojska Rzymskie
               zburzyły Jeruzalem". Co do drugiego zdania, masz rację. Nie harmonizuje ono
               jednak z tym, czego nauczają Twoi przywódcy. Zobacz np. do książki "Pilnie
               zważaj na proroctwa Daniela", gdzie na stronie 96 czytamy: "Owo 'deptanie'
               rozpoczęło się w roku 607 p.n.e., gdy zburzono Jerozolimę". Dalej wyjaśniono
               tu, że miało ono trwać 2520 lat.

               W drugim poście piszesz: "Dlaczego w przekładzie Daniela 1:2 jest słowo 'z
               czasem'? Ponieważ oblężenie trwało jakiś czas i po tym czasie Jehojakim zginął,
               a w roku 618 p.n.e. władzę królewską objął jego syn osiemnastoletni Jehojachin."

               Czy zwróciłaś jednak uwagę na to, że Jehojakim dostał się wówczas wraz z
               Danielem i innymi do niewoli? Była to pierwsza inwazja Nabuchodonozora na
               Jerozolimę. Był to dla Daniela i innych Żydów początek siedemdziesięcioletniej
               niewoli. Nabuchodonozor jest tu nazwany królem uprzedzająco. Rok 606 p.n.e.,
               był dla Daniela pierwszym rokiem niewoli, rok 537 p.n.e. – siedemdziesiątym. Z
               tym, że rok 606 p.n.e. jest dla Daniela trzecim rokiem Jehojakima, a nie 11
               rokiem Sedekiasza (Daniela 9:1,2).

               Dalej powołałaś się na 36 rozdział 2Kronik. Gdyby Nabuchodonozor tylko jeden
               raz zaatakował Jerozolimę, i tylko raz zabrał jeńców, nie byłoby problemu z
               interpretacją, od kiedy należy liczyć okres siedemdziesięcioletniej niewoli i
               spustoszeń Jerozolimy. Kontekst wersetu z 2Kronik 36:21, nawiązuje do oblężeń i
               deportacji z lat: 606, 597 i 587 p.n.e. (2Krn.36:6,7,10,17,18). Na marginesie
               warto zaznaczyć, że do całkowitego wyludnienia doszło dopiero pięć lat po
               zniszczeniu Jerozolimy (Je.52:29,30; pisarz biblijny posłużył się tu babilońską
               rachubą czasu, która do lat panowania królów nie wlicza lat niepełnych, reszet
               szarruti = początku panowania).

               Babilończycy zabierali Żydów i przybory świątyni do niewoli etapami:
               1) 606 p.n.e. = w trzecim roku Jehojakima (Da.1:1,2; 2Krn.36:6,7);
               2) 597 p.n.e. = za czasów Jehojachina (Je.52:28; por. Ez.40:1; 2Krn.36:10);
               3) 587 p.n.e. = w 18 roku Nebukadneccara (Je.52:29; według babilońskiej rachuby
               czasu; 2Krn.36:17,18);
               4) 582 p.n.e. = w 23 roku Nebukadneccara (Je.52:30; według babilońskiej rachuby
               czasu).

               W trzecim poście przytaczasz wyjaśnienie Towarzystwa Strażnica, jakoby trzeci
               rok Jehojakima nie był trzecim rokiem jego panowania, lecz panowania jako
               wasala Babilonu. W drugim rozdziale Księgi Daniela czytamy jednak, że w drugim
               roku panowania Nabuchodonozora Daniel już usługiwał na jego dworze. Jest to
               możliwe tylko wówczas, gdyby został zabrany do niewoli w trzecim roku
               Jehojakima, a nie za czasów panowania Jehojahina, jak twierdzą Twoi przywódcy.

               Rozpatrzmy teraz kwestię: Jakiego odcinka czasu dotyczy okres
               siedemdziesięcioletniej dominacji Babilonu? Kiedy narody Bliskiego Wschodu
               przestały służyć Babilonowi? Wszyscy są jednomyślni, że stało się to w roku 539
               p.n.e. Kiedy więc rozpoczęła się siedemdziesięcioletnia dominacja Babilonu? 539
               + 70 = 609. Czy więc okres siedemdziesięcioletniej dominacji Babilonu, mógł
               rozpocząć się w roku 607 p.n.e.? (Je.25:11).

               A co wydarzyło się w roku 609 p.n.e.? "W 609 Babilończycy ostatecznie
               rozgramiają Asyryjczyków i rozpoczynają wprowadzać zwierzchnictwo nad Fenicją,
               Syrią i Palestyną" (History of Humanity Scientific and Cultural Development,
               UNESCO, 1996, Volume III, s. 117). W tym roku umiera też Jozjasz (2Krl.23:29).
               Od jego śmierci do zniszczenia Jerozolimy upłynęło 22 lata. 609 p.n.e. plus 22
               lata, daje nam rok 587 p.n.e.
               Przemyśl to jeszcze raz dokładnie i postaraj się być obiektywna. Poproś też
               Jahoueh, aby otworzył Ci oczy.
               • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 02.01.06, 20:37
                Rok 606 p.n.e. niewątpliwie był dla Daniela pierwszym rokiem
                siedemdziesięcioletniej niewoli. Z jego relacji wynika wyraźnie, że w drugim
                roku panowania Nabuchodonozora (603/602 p.n.e.; będąc w Babilonie posługuje się
                babilońską rachubą czasu), po trzech latach przeszkolenia, pełnił on już służbę
                na dworze królewskim (por. Da.1:3-6; 2:1,13).
                Czy mógł więc, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, być zabrany do niewoli
                dopiero wraz z Jehojachinem, w 8 roku Nabuchodonozora [597 p.n.e.]? (2
                Krl.24:12).
               • tessa18 Re: Chronologia biblijna 03.01.06, 11:34
                Dosłowny tekst z książki "Pilnie zważaj na proroctwa Daniela".
                Łukasza 21:24
                "Jerozolima będzie deptana przez narody aż się dopełnią wyznaczone czasy
                narodów"
                Owo "deptanie"rozpoczęło się w roku 607 pne gdy zburzono Jerozolimę i położono
                kres prototypowemu królestwu Bożemuw Judzie.A kiedy miało się zakończyć?
                W "czasach przywrócenia wszystkiego"gdy Bóg znowu będzie sprawował
                zwierzchnictwo nad ziemią za pośrednictwem symbolicznej Jerozolimy ,czyli swego
                Królestwa .Dzieje 3:21"
                To ten cytat na który się powołujesz.Zwróć jednak uwagę ,że tu nie pisze,że
                deptanie ma TRWAĆ od 607 roku pne tylko kiedy się zaczęło i kiedy ma się
                skończyć.Samo pojęcie "deptanie" w Biblii oznacza ucisk oraz dzień pomsty.
                Zobacz Izajasza 63:3-4.Takim dniem pomsty dla Izraela były dwa wydarzenia w ich
                dziejach rok 607 pne gdy została zburzona świątynia przez Babilończyków i mury
                Jeruzalem,oraz rok 70 ne gdy też została zburzona świątynia przez Rzymian.

                Jeśli chodzi o Jehojakima ,to prawdopodobnie nie został wzięty do niewoli lecz
                zginął,bo po nim władzę objął jego syn Jehojachin.
                Opisano to w 24;8
                "Jehojachin miał osiemnaście lat gdy zaczął panować a panował w Jerozolimie
                trzy miesiące..."
                W wersecie 12 pisze,że wraz z matką i służbą został zabrany przez króla
                Nebukadneccara do Babilonu.Nie pisze nic o Jehojakimie.Zatem musiał zginąć w
                walce w roku 617 pne ,zgodnie z proroctwem panował 11 lat od 628-617 pne.
                Daniel rzeczywiście wtedy dostał się do niewoli w 617 pne.Ale co o niewoli
                pisze Biblia ?
                Okres siedemdziesięciu lat miał obejmować nie lata niewoli wygnańcó Judy,tylko
                przez 70 lat miało być spustoszone miasto Jerozolima .
                Uważnie przeczytaj te proroctwa:
                Jeremiasza 25;11- jest tu mowa o spustoszeniu ziemi przez 70 lat
                II Kronik 36:21-jest tu też mowa o ziemi a nie o wygnańcach judzkich
                Zachariasza 1:12- jest tu mowa o miastach judzkich i Jerozolimie
                Zatem okres 70 lat nie dotyczy niewoli wygnańców Judzkich ale dotyczy 70 lat
                spustoszenia świątyni Jeruzalemskiej.
                Zachodzi więc pytanie w którym roku panowania króla Babilonu została zburzona
                świątynia -czyli kiedy zaczęło się te 70 lat?
                • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 03.01.06, 13:24
                 Witaj Tesso
                 Po pierwsze, Jezus zapowiedział, że Jerozolima będzie deptana. Deptanie
                 Jerozolimy odniósł więc do przyszłości (por. Apokalipsa 11:2). Dlaczego więc
                 książka ta mówi, że deptanie zaczęło się w roku 607 p.n.e.? Po drugie Twoi
                 przywódcy twierdzą, że owo deptanie zakończyło się w roku 1914, a więc według
                 nich trwało 2520 lat. Widzę Tesso, że nie znasz dokładnie poglądów swojej
                 religii. To, co Ty natomiast twierdzisz jest prawdą. Faktycznie, bowiem
                 pojęcie "deptanie" w Biblii oznacza ucisk oraz dzień pomsty.

                 Jeśli natomiast chodzi o Jehojakima, to Nabuchodonozor wystąpił przeciw niemu
                 dwukrotnie. Po raz pierwszy w trzecim roku jego panowania (Daniela 1:1,2;
                 2Kronik 36:6,7; 2Królewska 24:1, [4Królewska, Wujek, spójrz też do komentarza w
                 tym przekładzie). Po raz drugi, wtedy, gdy ten zbuntował się przeciw niemu.
                 Początkowo nasyłał na niego oddziały babilońskie wspierane przez Syryjczyków i
                 Amonitów, które pustoszyły kraj (por. Jer.35:11). W grudniu 598 r. ruszyła
                 armia babilońska. W tym samym czasie zmarł Jojakim. Tron objął jego
                 osiemnastoletni syn Jehojachin (2Królewska 24:8), i po trzech miesiącach miasto
                 poddało się. Króla, królową matkę, wysokich urzędników i przedniejszych
                 obywateli wraz z ogromnym łupem uprowadzono do Babilonu (2Krl.24:10-17). Nie
                 był to jednak początek siedemdziesięcioletniej niewoli. Ona zaczęła się dla
                 Daniela i Żydów wcześniej, w trzecim roku Jehojakima.

                 Widzę, że starasz się dochodzić prawdy. Mam dla Ciebie prezent. Na stronie
                 ewiak-ryszard.webpark.pl/Da11.pdf znajdziesz przekład interlinearny 11 i
                 12 rozdziału Księgi Daniela, z komentarzem historycznym. Ten fragment Biblii
                 może Ci bardzo pomóc w zrozumieniu wielu trudnych zagadnień. Plik (w formacie
                 PDF) jest obszerny, gdyż zawiera też mapki historyczne. Trzeba więc cierpliwie
                 poczekać na jego otwarcie.
                 Serdecznie pozdrawiam.
                   • tessa18 Re: Chronologia biblijna 04.01.06, 13:49
                    Obecnie szczegółowej chronologii nie mam.
                    Ale po co ci ona? Wystarczy znać datę podboju Babilonu przez Cyrusa tj 539 rpne
                    Wtedy korzystając z informacji biblijnych można ustalić rok zburzenia świątyni
                    w Jerozolimie.Gdy się ma ten rok,można ustalić wszystkie inne daty związane z
                    królem Babilonu.Gdyż rok zburzenia świątyni to 18 rok jego panowania.
                    11-4=7
                    7+11=18
                    To jest siedem lat panowania Jehojakima i 11 lat panowania Sedekiasza.
                    • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 04.01.06, 19:20
                     Masz rację Tesso. Nie trzeba być znawcą chronologii, aby bezbłędnie, w prosty
                     sposób ustalić datę zburzenia Jerozolimy. Wystarczy, jako podstawą posłużyć się
                     datą końca panowania Babilonu = 539 p.n.e. Proroctwo zapowiadało, że dominacja
                     Babilonu trwać będzie 70 lat (Jeremiasza 25:11). Narody przestały służyć
                     królowi babilońskiemu w roku 539 p.n.e. A w którym roku zaczęły mu służyć? Był
                     to rok 609 p.n.e. Wtedy skończyła się dominacja Asyrii. Babilon doszczętnie
                     zniszczył wówczas armię asyryjską. W tym roku zginął też król Jozjasz,
                     występując przeciw faraonowi Neko, który ciągnął na pomoc Asyrii (2 Kronik
                     35:20-24). Z Biblii wynika, że Jerozolima została zburzona 22 lata później.
                     609 – 22 = 587. To jest matematyka. 609 – 22 nie da nam roku 607.
                     Przemyśl to w spokoju. Pozdrawiam.
                  • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 03.01.06, 19:57
                   Tessa jest osobą myślącą. Kto miłuje prawdę powinien też starać się być
                   obiektywny. Jeśli np. jakiś teolog będzie starał się za wszelką cenę udowodnić,
                   że jakaś doktryna jego religii jest prawdziwa, nie będzie lojalny wobec Boga
                   prawdy. Trzeba wybrać, lojalność wobec przywódców trwających w kłamstwie, albo
                   lojalność wobec Boga, który jest źródłem prawdy.
                 • tessa18 Re: Chronologia biblijna 04.01.06, 13:31
                  Kiedy Jezus mówił,że Jerozolima będzie deptana ,to rzeczywiście miało to być w
                  przyszłości.Spełniło się to dopiero w 70 rne.Lecz podobny kataklizm miał też
                  miejsce w 607 pne,wtedy więc zaczął się okres "deptania Jerozolimy."W
                  Objawieniu podano ostatnie trzecie deptanie "świętego miasta".
                  Samo słowo deptanie ,nie wiem czy sprawdziłeś w Biblii oznacza pomstę i wyrok
                  ze strony samego Boga.Jeremiasza 25:30,Izajasza 63:3,
                  Znów mylisz pojęcia .Jeśli ja powiem:"Wacek zaczął palić dwa lata temu a
                  skończył dzisiaj ".To czy rozumiesz to w ten sposób ,że ciągle palił przez dwa
                  lata bez przerwy?Nie ,były okresy przerwy w paleniu.Był taki czas gdy nie miał
                  papierosa w ręce.Tak samo jest z tym deptaniem.Deptanie zaczęło się w 607 pne
                  a skończyło w 1914.Nie znaczy to jednak,że trwało ciągle przez 2520 lat.Były
                  długie okresy przerwy,gdy ludzie żyli w spokoju.Deptanie czyli pomsta ze strony
                  Boga na swym niewiernym ludzie miała ściśle określony okres zawsze
                  przepowiadany przez proroków Jehowy.Wcześniej prorocy Jeremiasz i Izajasz
                  przepowiedzieli zagładę Jerozolimy w 607 pne.
                  Izajasza 13:1-9
                  "Wypowiedż przeciw Babilonowi....Ja wydałem rozkaz moim uświęconym.Wezwałem też
                  moich potężnych do wywarcia mojego gniewu....Oto nadchodzi Dzień Jehowy -ze
                  strasznym rozgniewaniem jak i płonącym gniewem....aby uczynić tę krainę
                  dziwowiskiem i aby z niej usunąć jej grzeszników."
                  Tak samo Jeremiasz przepowiedział podobną zagładę.Jeremiasz 29;17-19
                  Taka zagłada była spowodowana nieposłuszeństwem jego ludu.

                  Zgadzam się,że Nebukadneccar wystąpił przeciw Jehojakimowi dwukrotnie.
                  Ale co do podanych przez ciebie wersetów nie zgadzam się.
                  Po raz pierwszy wystąpił przeciw niemu na trzy lata przed jego śmiercią,czyli
                  w czwartym roku swego panowania.Jehojakim panował 11 lat,czwarty rok jego
                  panowania to pierwszy rok panowania Nebukadneccara.Wystąpił przeciw niemu w
                  620pne.Opisano to w II Królów 24:1,wtedy król Babilonu uczynił Jehojakima swym
                  wasalem.Nie zabrał on wtedy żadnych jeńców do Babilonu.
                  Ale po trzech latach Jehojakim zbuntował się ,było to w roku 617 pne.Był to
                  zarazem jego ostatni 11 rok panowania.
                  Nie mam przekładu Wujka.
                  Druga inwazja króla Babilonu zaczęła się po buncie Jehojakima w roku 617 pne i
                  trwała dwa lata do ósmego roku panowania króla Babilonu.
                  Właśnie w tym ósmym roku zaczęła się niewola Daniela.Rok wcześniej zmarł
                  Jehojakim a na jego miejsce zaczął panować jego syn Jehojachin.On też został
                  uprowadzony do niewoli wrazze swoją matkąII Królów 8-12.Był to ósmy rok
                  Nebukadneccara.
                  Twierdzisz,że było to w "trzecim roku Jehojakima".Daniela 1:1.
                  Ale jak to możliwe? Skoro Nebukadneccar został królem w "czwartym roku "
                  Jehojakima? Jeremiasza 25:1
                  Czwarty rok Jehojakima - to pierwszy rok króla Nebukadneccara
                  Zatem "trzeci rok" to rok gdy on jeszcze nie był królem tylko księciem.
                  Jak rozwiążesz tą sprzeczność?
                  Dzięki za link,jak będę miała czas przeczytam.Pozdrawiam Tessa18
               • tessa18 Re: Chronologia biblijna 04.01.06, 13:43
                Do Ewiaka!
                Dlaczego sądzisz,że Jehojakim dostał się do niewoli? Biblia wyrażnie mówi,że
                zginął.II Królów 24:6
                "W końcu Jehojakim spoczął ze swymi praojcami a w jego miejsce zaczął panować
                Jehojachin jego syn".
                • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 04.01.06, 14:30
                 Witaj Tessa. Napisałaś, że Daniel został zabrany do niewoli dopiero w 8 roku
                 panowania Nabuchodonozora. Daniel stwierdza natomiast, że w drugim roku
                 panowania Nabuchodonozora usługiwał już [po 3 latach szkolenia; Da.1:5] na jego
                 dworze (Da.2:1,13). Jeśli uznasz prawdę stwierdzoną przez Daniela, że został on
                 zabrany do niewoli w trzecim roku królowania Jehojakima [606 p.n.e.], nie
                 będzie żadnych sprzeczności. Czy nie widzisz tego? Zwróć uwagę, że Daniel w
                 tekście 1:1, choć nazywa Nabuchodonozora królem Babilonu, nie podaje, który to
                 był rok jego panowania. Nabuchodonozor jest w tym wierszu nazwany królem
                 uprzedzająco.

                 W drugim poście pytasz: "Dlaczego sądzisz, że Jehojakim dostał się do niewoli?
                 Biblia wyraźnie mówi, że zginął (2 Królów 24:6)". Jak podaje przytoczony tu
                 wcześniej tekst, Jehojakim zginął dopiero w 11 roku królowania. Do niewoli
                 dostał się wcześniej, w trzecim roku sprawowania rządów (Da.1:1,2; 2 Królów
                 24:1; 2 Kronik 36:5-7).

                 Przyjrzyj się teraz sprawozdaniu z 2 Kronik 36. W wersetach 6,7 jest mowa o
                 zakuciu w kajdany Jehojakima i zabraniu do Babilonu części naczyń ze świątyni.
                 To jest początek siedemdziesięcioletniej niewoli. Zwróć teraz uwagę na wersety
                 9,10. Tu także jest mowa o zabraniu do Babilonu drogocennych naczyń ze
                 świątyni. Nie był to jednak początek siedemdziesięcioletniej niewoli. Potem w
                 11 roku Sedekiasza zabrano do Babilonu resztę naczyń ze świątyni. Żydzi, jak
                 widzisz byli zabierani wraz z naczyniami ze świątyni do niewoli etapami.
                 Niewola zaczęła się dla nich w 3 roku królowania Jehojakima.
                 Serdecznie pozdrawiam.
                 • ray7 Re: Chronologia biblijna 04.01.06, 20:31
                  > Przyjrzyj się teraz sprawozdaniu z 2 Kronik 36. W wersetach 6,7 jest mowa o
                  > zakuciu w kajdany Jehojakima i zabraniu do Babilonu części naczyń ze świątyni.
                  I tu masz odpowiedz Tessa na Dan. 1.3

                  Ewiak , ale ona uparcie przytoczy ci Jeremiasza 52 rozdzial...a nie wspomni raczej o tym dlaczego Jeremiasz pominal 1 rok panowania Nabuchodonozora (wedlug obliczenia zydow)w ktorym mialo miejsce pojmanie miedzy innymi Daniela.
                  • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 05.01.06, 12:07
                   Księgi biblijne nie mogą zaprzeczać sobie, lecz wzajemnie uzupełniają się.
                   Widać to wyraźnie na przykładzie choćby 4 ewangelii. To, że tylko Jan pisze o
                   Samarytance (4 rozdział), lub Łukasz o wskrzeszeniu młodzieńca z Naim (7
                   rozdział), a inni nic o tym nie wspominają, nie oznacza wcale sprzeczności.
                   Dzięki tym czterem różniącym się sprawozdaniom mamy, bowiem pełniejszy obraz
                   działalności Chrystusa. Podobnie to, że w 52 rozdziale Księgi Jeremiasza,
                   pisarz przebywający w Babilonie [już nie Jeremiasz; por Jer.51:64b], pomija
                   pierwszą deportację z 3 roku Jehojakima, i jako jedyny wspomina o czwartej,
                   ostatniej deportacji [52:30], nie oznacza, że zaprzecza wypowiedziom innych
                   pisarzy biblijnych (Daniela 1:1,2; 2 Kronik 36:6,7). Dzięki takim dodatkowym
                   szczegółom mamy pełniejszy obraz historii z tamtego okresu czasu.
                   Mam nadzieję Tesso, że nie zniechęciłaś się. Bilia, jak dobrze o tym wiesz,
                   zachęca nas do upewniania się, co do wszystkiego (1 Tes.5:21). Także i dziś
                   chrześcijanie nie mogą być bezkrytyczni (por. 1 Jana 4:1).
                   • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 05.01.06, 22:51
                    O należących do Chrystusa czytamy w Księdze Objawienia: "To ci, którzy z
                    kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzysza,
                    dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i
                    dla Baranka" (Ap.14:4). Kobiety, o których tu mowa to przywódcy religijni,
                    którzy pomieszali prawdę z fałszem (Ezechiela 13:17-23). Należą do nich nie
                    tylko przywódcy wielkich kościołów, lecz także naczelni przywódcy mniejszości
                    chrześcijańskich. O należących do Chrystusa czytamy dalej: "a w ustach ich
                    kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni" (Ap.14:5). Nie da się głosić tylko
                    prawdy, gdy jest się w społeczności, gdzie prawdę pomieszano z kłamstwem. Tak
                    naprawdę, nie ma dziś na ziemi organizacji religijnej, która głosi tylko
                    prawdę. Tak jak zapowiedział Jezus, wszędzie jest "kwas" (Mateusza 13:33). Nie
                    można więc być bezkrytycznym i należy wszystko dokładnie sprawdzać
                    (1Tesaloniczan 5:21). Kto nie zna dobrze Biblii, albo pójdzie za symbolicznymi
                    kobietami, albo sam będzie błądził.
                 • tessa18 Re: Chronologia biblijna 06.01.06, 13:36
                  Będą sprzeczności.Zanim Daniel zaczął wyjawiać sny Nebukadneccarowi ,to przez
                  trzy lata został poddany szkoleniu.Jak zatem mógł wyjawić sen w "drugim roku
                  króla"?Musiał być zatem zabrany wcześniej.
                  Trzy lata szkolenia,nawet gdyby został zabrany w pierwszym roku króla ,to
                  zabraknie jednego roku.
                  Ten "drugi rok " w Daniela 2:1 ma inne znaczenie,potem powiem jakie.
                  Jak może być nazwany królem "uprzedzająco?"
                  Historia dowodzi,że Nebukadneccar został królem ,gdy umarł jego ojciec a było
                  to mniej więcej w okresie wojny pod Karkemisz.Czyli w czwartym roku Jehojakima.
                  Król Jehojakim żył 11 lat,a zatem drugi najazd na Jehojakima był w roku jego
                  śmierci.Jedenasty rok Jehojakima to siódmy rok Nebukadneccara./Bo czwarty rok
                  Jehojakima to pierwszy rok Nebukadneccara/.
                  Jak mógł dostać się do niewoli ,skoro panował w Judzie 11 lat.Nigdzie nie ma
                  wzmianki jakoby poszedł do niewoli.II Królewska 23:36
                  "Jehojakim miał 25 lat gdy objął władzę królewską ,a panował jedenaście lat w
                  Jeruzalemie."
                  Do niewoli dostał się jego syn Jehojachim.II Kronik 36:9-10
                  "Jehojachin miał 18 lat gdy objął władzę królewską a panował trzy miesiące i
                  dziesięć dni w Jeruzalemie....Na przełomie roku przesłał król Nebukadneccar
                  rozkaz aby sprowadzić go do Babilonu wraz z drogocennymi przyborami świątyni
                  Pańskiej a królem nad Judą i Jeruzalem ustanowił Sedekiasza jego brata."
                  Jak zatem Jehojakim miał królować nad Judą ,skoro NIBY dostał się do Babilonu?
                  Niewola oznaczała detronizację,jak w przypadku Jehojachina.
                  Czytaj jeszcze następne wersety,werset 8 mówi,że po nim władzę objął Jehojachin.
                  Zatem rok "zakucia w kajdany" był 11 rokiem Jehojakima,jego ostatnim rokiem
                  rządów.Jest napisane że "kazał zakuć w kajdany".Ale czy zakuł i czy uprowadził?
                  Nigdzie tego nie pisze że tak się stało.Raczej zgodnie z zapowiedzią Jehowy w
                  Jeremiasza 22:18
                  "Dlatego Jehowa tak rzekł o Jehojakimie synu Jozjasza królu Judy:Nie będą nad
                  nim zawodzić "Ach mój bracie!Ach moja siostro!"Nie będą nad nim zawodzić "Ach
                  panie!Ach jego dostojność"! Zostanie pogrzebany pogrzebem osła zostanie
                  wywleczony i wyrzucony poza bramy Jerozolimy",
                  Jehojakim więc nie zginął zwykłą śmiercią i nie był pogrzebany normalnie.
                  Nikt nad nim nie płakał,gdyby mieszkał w Babilonie byłoby odwrotnie,umarłby w
                  Babilonie i byłby opłakiwany .
                  Natomiast on zginął śmiercią tragiczną ,najpewniej podczas drugiego najazdu na
                  Judę i zginął w Jerozolimie a nie w Babilonie.
                  Oczywiście 70 lat niewoli nie zaczęło się w czasach Jehojakima,tylko w 11 roku
                  Sedekiasza.Cały czas mówimy nie o okresie niewoli Żydów,lecz o 70 latach
                  spustoszenia Jeruzalem.Niewola Żydów zaczynała się w różnych okresach ,bo do
                  niewoli byli zabierani w 7,8,18 i 23 roku panowania Nebukadneccara.zatem
                  proroctwo o 70 latach nie mówi o NIEWOLI ŻYDÓW tylko o spustoszeniu miast
                  Judy.Pisałam o tym powyżej.
                  • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 06.01.06, 15:57
                   Z drugiego rozdziału Księgi Daniela, dowiadujemy się, że w drugim roku
                   Nabuchodonozora, Daniel i jego towarzysze przebywali już na dworze babilońskim!
                   (2:1,13). Ta informacja jest bardzo niewygodna dla broniących wyznaczonej daty -
                   1914. Niektórzy z nich, aby ratować błędną doktrynę twierdzą, że jest tu
                   sprzeczność w Słowie Bożym. Pokazują tekst z pierwszego rozdziału, mówiący, że
                   Daniel i jego przyjaciele mieli usługiwać, dopiero po trzech latach nauki
                   (1:5). Twierdzą, że między trzecim rokiem Jehojakima, i drugim rokiem
                   Nabuchodonozora absolutnie nie da się zmieścić trzech lat nauki.

                   Czy ci, którzy pokazują takie rzekome sprzeczności w Biblii, aby tylko uratować
                   swoje błędne doktryny, mają rację? Trzeci rok Jehojakima to rok 606 p.n.e.
                   Drugi rok Nabuchodonozora dla mieszkających wtedy w Babilonie, skończył się w
                   marcu 602 p.n.e.

                   Od kwietnia 606 p.n.e. do marca 602 p.n.e. jest 4 lata.
                   Czy w tym czteroletnim okresie naprawdę nie da się zmieścić trzech lat nauki?

                   Niektórzy też zarzucają, że od roku 606 p.n.e. do roku 537, nie ma pełnych
                   siedemdziesięciu lat! A gdzie w Biblii pisze, że ma to być pełne 70 lat?
                   Jezus np. zapowiedział, że będzie "trzy dni i trzy noce w sercu ziemi". Ktoś
                   mógłby zarzucić, że od piątku popołudniu do niedzieli o świcie - nie ma pełnych
                   trzech dni i pełnych trzech nocy. Jest tylko pełna sobota, maleńki skrawek
                   piątku, i mikroskopijna cząstka niedzieli.

                   Język biblijny nie jest dla wszystkich zrozumiały. Jezus znalazł się
                   w "powrozach śmierci" już w chwili pojmania, w czwartek wieczorem (por.
                   Ps.116:3; 88:4-8, BT[3-7, NW]).
                   Tragedia rozegrała się w przeciągu trzech dni (= cały piątek, cała sobota,
                   maleńki skrawek niedzieli) i trzech nocy (= część nocy z czwartku na piątek,
                   noc z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę). Pisarze biblijni nawet małą
                   część dnia, lub niewielką część roku, traktowali jako całość. Tak w Izraelu
                   liczono też lata panowania królów.
                   • tessa18 Re: Chronologia biblijna 06.01.06, 17:43
                    ewiak.r napisał:

                    > Z drugiego rozdziału Księgi Daniela, dowiadujemy się, że w drugim roku
                    > Nabuchodonozora, Daniel i jego towarzysze przebywali już na dworze
                    babilońskim!
                    >
                    > (2:1,13). Ta informacja jest bardzo niewygodna dla broniących wyznaczonej
                    daty
                    > -
                    > 1914. Niektórzy z nich, aby ratować błędną doktrynę twierdzą, że jest tu
                    > sprzeczność w Słowie Bożym. Pokazują tekst z pierwszego rozdziału, mówiący,
                    że
                    > Daniel i jego przyjaciele mieli usługiwać, dopiero po trzech latach nauki
                    > (1:5). Twierdzą, że między trzecim rokiem Jehojakima, i drugim rokiem
                    > Nabuchodonozora absolutnie nie da się zmieścić trzech lat nauki.
                    >
                    > Czy ci, którzy pokazują takie rzekome sprzeczności w Biblii, aby tylko
                    uratować
                    >
                    > swoje błędne doktryny, mają rację? Trzeci rok Jehojakima to rok 606 p.n.e.
                    > Drugi rok Nabuchodonozora dla mieszkających wtedy w Babilonie, skończył się w
                    > marcu 602 p.n.e.

                    Czyli Jehojakim został wasalem Nebukadneccara wcześniej nim ten wstąpił na tron?
                    W jaki sposób?Według mnie najpierwzostał królem potem zrobił z Jehojakima
                    wasala.Rok 606 pne jest wcześniejszy od 602 pne.
                    >
                    > Od kwietnia 606 p.n.e. do marca 602 p.n.e. jest 4 lata.
                    > Czy w tym czteroletnim okresie naprawdę nie da się zmieścić trzech lat nauki?
                    >
                    > Niektórzy też zarzucają, że od roku 606 p.n.e. do roku 537, nie ma pełnych
                    > siedemdziesięciu lat! A gdzie w Biblii pisze, że ma to być pełne 70 lat?

                    Jesteś wielkim ignorantem wersety podałam wyżej trzeba uważnie czytać.
                    Jeremiasza 25:11,12, II Kronik 36;19-21


                    > Jezus np. zapowiedział, że będzie "trzy dni i trzy noce w sercu ziemi". Ktoś
                    > mógłby zarzucić, że od piątku popołudniu do niedzieli o świcie - nie ma
                    pełnych
                    >
                    > trzech dni i pełnych trzech nocy. Jest tylko pełna sobota, maleńki skrawek
                    > piątku, i mikroskopijna cząstka niedzieli.
                    >
                    > Język biblijny nie jest dla wszystkich zrozumiały. Jezus znalazł się
                    > w "powrozach śmierci" już w chwili pojmania, w czwartek wieczorem (por.
                    > Ps.116:3; 88:4-8, BT[3-7, NW]).
                    > Tragedia rozegrała się w przeciągu trzech dni (= cały piątek, cała sobota,
                    > maleńki skrawek niedzieli) i trzech nocy (= część nocy z czwartku na piątek,
                    > noc z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę). Pisarze biblijni nawet małą
                    > część dnia, lub niewielką część roku, traktowali jako całość. Tak w Izraelu
                    > liczono też lata panowania królów.
                    Wtedy inaczej liczono początek dnia.Nie od rana tylko od wieczora.
                  • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 06.01.06, 16:18
                   Prorok Daniel napisał: "w pierwszym roku jego [Dariusza] panowania ja Daniel,
                   rozpoznałem na podstawie ksiąg liczbę lat - co do których słowo Jehowy doszło
                   do proroka Jeremiasza - na dopełnienie się spustoszeń Jerozolimy, mianowicie
                   lat siedemdziesiąt" (9:2, NW). Od kiedy należy liczyć ów odcinek czasu? Kiedy
                   rozpoczęło się 70 lat spustoszeń Jerozolimy?

                   Jeremiasz pisze: "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim
                   narodom, do których Jehowa mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej
                   królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce, dziwowisko, i
                   przekleństwo, jak to jest po dziś dzień" (25:17,18, NW). Według Jeremiasza
                   spustoszenia już były wtedy w toku! Był to czwarty rok Jehojakima.

                   Czy dla Jeremiasza termin "spustoszenie" oznaczał więc totalne zniszczenie,
                   połączone z całkowitym wyludnieniem? Nie tylko Jeremiasz w takim znaczeniu
                   posługuje się terminem "spustoszenie". Jahoueh zaraz po zdobyciu Jerozolimy
                   powiedział do Ezechiela: "Synu człowieczy, mieszkańcy tych spustoszonych miejsc
                   mówią o ziemi izraelskiej: 'Abraham był tylko jeden, a jednak wziął ten kraj w
                   posiadanie. A nas jest wielu; nam dano ten kraj w posiadanie" (Ez.33:21,24,
                   NW).
                   Czy można więc z całą stanowczością twierdzić, że termin spustoszenie, dotyczy
                   wyłącznie całkowitego, absolutnego wyludnienia? Czyżby Jeremiasz i Bóg, byli w
                   błędzie?
                   • tessa18 Re: Chronologia biblijna 06.01.06, 17:57
                    ewiak.r napisał:

                    > Prorok Daniel napisał: "w pierwszym roku jego [Dariusza] panowania ja Daniel,
                    > rozpoznałem na podstawie ksiąg liczbę lat - co do których słowo Jehowy doszło
                    > do proroka Jeremiasza - na dopełnienie się spustoszeń Jerozolimy, mianowicie
                    > lat siedemdziesiąt" (9:2, NW). Od kiedy należy liczyć ów odcinek czasu? Kiedy
                    > rozpoczęło się 70 lat spustoszeń Jerozolimy?
                    >
                    > Jeremiasz pisze: "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim
                    > narodom, do których Jehowa mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej
                    > królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce, dziwowisko, i
                    > przekleństwo, jak to jest po dziś dzień" (25:17,18, NW). Według Jeremiasza
                    > spustoszenia już były wtedy w toku! Był to czwarty rok Jehojakima.
                    >
                    > Czy dla Jeremiasza termin "spustoszenie" oznaczał więc totalne zniszczenie,
                    > połączone z całkowitym wyludnieniem? Nie tylko Jeremiasz w takim znaczeniu
                    > posługuje się terminem "spustoszenie". Jahoueh zaraz po zdobyciu Jerozolimy
                    > powiedział do Ezechiela: "Synu człowieczy, mieszkańcy tych spustoszonych
                    miejsc
                    >
                    > mówią o ziemi izraelskiej: 'Abraham był tylko jeden, a jednak wziął ten kraj
                    w
                    > posiadanie. A nas jest wielu; nam dano ten kraj w posiadanie" (Ez.33:21,24,
                    > NW).
                    > Czy można więc z całą stanowczością twierdzić, że termin spustoszenie,
                    dotyczy
                    > wyłącznie całkowitego, absolutnego wyludnienia? Czyżby Jeremiasz i Bóg, byli
                    w
                    > błędzie?
                    W czasie Jehojakima Jeruzalem nie było jeszcze "dziwowiskiem".Rządził król
                    panował jaki taki ład.Także 11 lat panowania Sedekiasza nie wskazywało na to,że
                    spełni się zapowiedż Jehowy.Dopiero gdy Sedekiasz się zbuntował Nebukadneccar
                    po raz trzeci najechał Judę i dokonał całkowitej zagłady.Zburzył mury
                    Jerozolimy i świątynię ,wtedy więc w roku 607 pne spełniło się proroctwo o
                    spustoszeniu Jeruzalem.II Kronik 36:19-21
                    "I spalił dom prawdziwego Boga i zburzył mur Jerozolimy również wszystkie jej
                    wieże mieszkalne spalono ogniem a także wszystkie jej cenne przedmioty by
                    spowodować zniszczenie.
                    Tych zaś którzy ocaleli od miecza uprowadził do niewoli do Babilonu i zostali
                    oni sługami jego synów dopóki nie zaczęło panować królestwo Persji-by się
                    spełniło słowo Jehowy wypowiedziane ustami Jeremiasza AŻ ZIEMIA spłaci swoje
                    sabaty .Przez wszystkie dni spustoszenia obchodziła sabat ,by się dopełniło
                    SIEDEMDZIESIĄT LAT".
                    Właśnie ten moment Biblia wiąże z początkiem siedemdziesięciu lat.Rok w którym
                    została zburzona świątynia i mury Jeruzalem .Było to w 18 roku panowania
                    Nebukadneccara.Licząc od daty powrotu wygnańców do Jerozolimy w roku 537 pne
                    70 lat otrzymujemy rok 607 pne.
                    • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 06.01.06, 19:36
                     Fragment z Jeremiasza 25:11,12 mówi o dwóch sprawach:
                     1) O spustoszeniu i opuszczeniu kraju (606 p.n.e. [pierwsze spustoszenie i
                     pierwsza deportacja z trzeciego roku Jehojakima] – 537 p.n.e. [powrót
                     pierwszych wygnańców]).
                     2) O siedemdziesięcioletniej dominacji Babilonu (609 p.n.e. [upadek Asyrii]-
                     539 p.n.e. [upadek Babilonu]).

                     Tekst z 2 Kronik 36:19-21 mówi o tym, że czas spustoszenia miał trwać 70 lat.
                     Gdyby Nabuchodonozor tylko jeden raz spustoszył kraj, i tylko raz zabrał do
                     niewoli jeńców, nie byłoby problemu z interpretacją, od kiedy należy liczyć
                     okres siedemdziesięcioletniej niewoli i spustoszeń Jerozolimy. Kontekst wersetu
                     z 2 Kronik 36:21, nawiązuje do spustoszeń i deportacji z lat: 606, 597 i 587
                     p.n.e. (2 Krn.36:6,7,10,17,18).

                     Na marginesie warto zaznaczyć, że do całkowitego wyludnienia doszło dopiero
                     pięć lat po zniszczeniu Jerozolimy (Je.52:29,30; pisarz biblijny posłużył się
                     tu babilońską rachubą czasu, która do lat panowania królów nie wlicza lat
                     niepełnych, reszet szarruti = początku panowania). Dopiero wtedy ziemię
                     zupełnie przestano uprawiać.

                     Spustoszenia Jerozolimy, nie zaczęły się w roku 609 p.n.e., w momencie upadku
                     Asyrii, lecz nieco później. Daniel stwierdza, że było to w "trzecim roku
                     panowania króla judzkiego Jojakima" (606 p.n.e.). Co się wówczas stało? Daniel
                     pisze: "przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan
                     wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które
                     zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu
                     swego boga" (Da.1:1,2, BT). Rok 606 p.n.e. niewątpliwie był dla Daniela
                     pierwszym rokiem siedemdziesięcioletniej niewoli. Z jego relacji wynika
                     wyraźnie, że w drugim roku panowania Nabuchodonozora (603/602 p.n.e.; będąc w
                     Babilonie posługuje się babilońską rachubą czasu), po 3 letnim przeszkoleniu,
                     pełnił on już służbę na dworze królewskim (por. Da.1:3-6; 2:1,13).

                     Czy mógł więc, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, być zabrany do niewoli
                     dopiero wraz z Jehojachinem, w 8 roku Nabuchodonozora [597 p.n.e.]? (2
                     Krl.24:12).

                     Dla Daniela niewola i spustoszenia Jerozolimy, rozpoczęły się dużo wcześniej
                     (606 p.n.e.). W tekście hebrajskim, w Księdze Daniela 9:2, nie jest mowa o 70
                     letnim spustoszeniu, lecz o 70 latach spustoszeń (występuje tu liczba mnoga!)
                     Jerozolimy.

                     Użyta tu liczba mnoga sugeruje wyraźnie, że w okresie 70 lat, Jerozolima była
                     pustoszona wielokrotnie, co zresztą potwierdza Biblia.
                     1) Rok 606 p.n.e. – Daniela 1:1,2; 2 Królewska 24:1-7
                     2) Rok 597 p.n.e. – 2 Królewska 24:8-16
                     3) Rok 588 p.n.e. – 2 Królewska 25:1,2; Ezechiela 24:1,2.

                     Występujący w Biblii termin spustoszenie [chorbah] nie zawsze oznacza całkowite
                     wyludnienie, choć może go obejmować. Zaraz po zdobyci Jerozolimy, Bóg
                     powiedział do Ezechiela: "Synu człowieczy, mieszkańcy tych spustoszonych miejsc
                     mówią o ziemi izraelskiej: 'Abraham był tylko jeden, a jednak wziął ten kraj w
                     posiadanie. A nas jest wielu; nam dano ten kraj w posiadanie'"(Ez.33:24,
                     NW). "Powiedz im tak: 'Oto co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: "Jako żyję, ci,
                     którzy są na spustoszonych miejscach, na pewno padną od miecza..." (Ez.33:27a,
                     NW). Na co wskazują te przykłady? Spustoszenie nie zawsze musi być równoznaczne
                     z całkowitym wyludnieniem.

                     Podobnego zdania był Jeremiasz. W czwartym roku Jehojakima [605 p.n.e.],
                     stwierdził: "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim
                     narodom, do których Jehowa mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej
                     królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce [chorbah],
                     dziwowisko, coś, nad czym się gwiżdże, i przekleństwo, jak to jest po dziś
                     dzień" (Jer.25:1,17,18, NW).

                     Tak więc sam Jeremiasz stwierdził wyraźnie, że w czwartym roku Jehojakima [605
                     p.n.e.], spustoszenia Jerozolimy były już w toku, a w przyszłości miały się
                     jeszcze dopełnić. Dlatego w pierwszym roku Dariusza, Daniel spodziewał się, że
                     wkrótce spustoszenia (liczba mnoga!) Jerozolimy dopełnią się (Da.9:1,2, NW).

                     W roku 537 p.n.e. dopełnił się więc okres siedemdziesięcioletnich spustoszeń
                     Jerozolimy, który rozpoczął się w trzecim roku Jehojakima (606 p.n.e.).

                     Dla Daniela rok 537 p.n.e. był też siedemdziesiątym rokiem niewoli.

                     Ile czasu upłynęło od trzeciego roku królowania Jehojakima (606 p.n.e.), do
                     jedenastego roku Sedekiasza, kiedy to doszło do zburzenia Jerozolimy?
                     Jehojakim "panował w Jerozolimie jedenaście lat" (2 Kronik 36:5, NW). Po
                     nim "panował w Jerozolimie trzy miesiące i dziesięć dni" – Jehojachin (2 Kronik
                     36:9, NW). Po nim, natomiast "zaczął panować [Sedekiasz], a panował w
                     Jerozolimie jedenaście lat" (2 Kronik 36:11, NW). Panował niecałe jedenaście
                     lat, ponieważ "w miesiącu piątym, siódmego dnia tego miesiąca", to jest na
                     początku sierpnia, Jerozolima została zburzona (2 Królewska 25:8-10).

                     Od trzeciego roku królowania Jehojakima, do jedenastego roku panowania
                     Sedekiasza, jest dziewiętnaście lat (11-3 = pozostałe 8 lat panowania
                     Jehojakima + 3 miesiące panowania Jehojakina + niespełna 11 lat panowania
                     Sedekiasza).

                     606 – 19 = 587 = data zburzenia Jerozolimy, według Daniela 1:1,2.

                     Takie wnioski są nie do przyjęcia dla przywódców Towarzystwa. Aby sprzeciwić
                     się prawdzie, posunęli się nawet, do fałszowania Słowa Bożego. Aby udowodnić,
                     że niewola i spustoszenia Jerozolimy, nie rozpoczęły się w trzecim roku
                     Jojakima [Jehojakima] (606 p.n.e.), na co wyraźnie wskazuje tekst biblijny,
                     dodali do Słowa Bożego, w tekście Daniela 1:2a, mylący czytelnika zwrot "z
                     czasem". Tym fałszerstwem posłużono się, aby zasugerować, że niewola rozpoczęła
                     się później, i w ten sposób uratować fundamentalną naukę o roku 1914. Tego
                     zwodniczego zwrotu nie ma, ani w tekście hebrajskim, ani w żadnym innym
                     przekładzie biblijnym.

                     Czy takie rozmyślne fałszerstwo można usprawiedliwiać? (Iz.28:15b).

                     Zwróćmy teraz uwagę na tekst z Księgi Jeremiasza 29:10: "To jednak mówi Jahwe:
                     Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was
                     swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce" (BT).
                     Przywódcy Towarzystwa sugerują, że słowa te zostały skierowane do uprowadzonych
                     do niewoli, w 19 roku Nabuchodonozora, i są dla nich zapowiedzią
                     siedemdziesięcioletniej niewoli. Gdyby tak było, wtedy faktycznie można by
                     przyjąć, że Jerozolima została zburzona w roku 607 p.n.e. Chcąc właściwie
                     zrozumieć ten kluczowy werset, należałoby zwrócić uwagę na kontekst, aby móc
                     bezbłędnie ustalić to, do kogo i kiedy faktycznie zostały skierowane powyższe
                     wypowiedzi.

                     Rozdział ten zaczyna się słowami: "Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz
                     posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do
                     proroków i do całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził w niewolę z
                     Jerozolimy do Babilonii po wyjściu z Jerozolimy króla Jechoniasza, królowej,
                     dworzan, przywódców judzkich i jerozolimskich, kowali i ślusarzy. [Posłał go]
                     przez Eleazara, syna Szafana, i przez Gemariasza, syna Chilkiasza, których
                     wysłał Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do
                     Babilonu..." (29:1-3).
                     Do kogo więc, i kiedy Jeremiasz skierował list z powyższą wypowiedzią? Czy do
                     uprowadzonych w ósmym, czy w dziewiętnastym roku Nabuchodonozora? Nietrudno
                     jest zauważyć, że list ów został skierowany do uprowadzonych do niewoli w ósmym
                     roku Nabuchodonozora, a wysłano go na początku panowania Sedekiasza.

                     Nie ma więc najmniejszego sensu powoływać się na błędne tłumaczenia, bo i tak
                     nie obroni się w ten sposób daty 607 p.n.e. Nawet gdybyśmy założyli, że
                     Jeremiasz zapowiada tu siedemdziesięcioletni pobyt w niewoli, to przecież słów
                     tych nie skierował do uprowadzonych po zdobyciu miasta, w 19 roku
                     Nabuchodonozora, lecz do uprowadzonych około 10 lat wcześniej. Przywódcy
                     Towarzystwa twierdzą, że Jehojachin został
                     • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 06.01.06, 19:45
                      cd.
                      Nie ma więc najmniejszego sensu powoływać się na błędne tłumaczenia, bo i tak
                      nie obroni się w ten sposób daty 607 p.n.e. Nawet gdybyśmy założyli, że
                      Jeremiasz zapowiada tu (29:10) siedemdziesięcioletni pobyt w niewoli, to
                      przecież słów tych nie skierował do uprowadzonych po zdobyciu miasta, w 19 roku
                      Nabuchodonozora, lecz do uprowadzonych około 10 lat wcześniej. Przywódcy
                      Towarzystwa twierdzą, że Jehojachin został uprowadzony w roku 617 p.n.e.
                      617 – 70 = 547.
                      Pierwsi repatrianci nie powrócili jednak w roku 547 p.n.e., lecz w roku 537
                      p.n.e.

                      Nauka o roku 1914 mogłaby ostać się, gdyby tekst Jeremiasza, w powyższym
                      kontekście, brzmiał: "Gdy się dopełni osiemdziesiąt lat w Babilonie, zwrócę na
                      was uwagę i potwierdzę wobec was swoje dobre słowo, sprowadzając was z powrotem
                      na to miejsce". Jeremiasz jednak nigdzie nie zapowiedział
                      osiemdziesięcioletniej niewoli. Poza tym, w tekście hebrajskim nie pisze: "w
                      Babilonie", lecz "dla Babilonu".
                      Co można sądzić o przywódcach, którzy rozmyślnie posługują się nieuczciwą
                      metodą argumentacji? (2Tes.2:10).

                      Poniżej cytuję list profesora E.R. Thiele'a w kwestii chronologii.

                      Profesor Edwin R. Thiele
                      33274 La Colina Drive
                      Porterville, California 93257

                      12.01.1979
                      Drogi Pastorze Price

                      Przez ponad czterdzieści lat przedstawiałem swoje opinie na temat chronologii i
                      chronologów starożytności, a moje zaufanie do kanonu Ptolemeusza jest
                      powszechnie znane. Niestety od kilku lat publikacje wydawane przez Świadków
                      Jehowy w takim świetle przedstawiają mój pogląd na kanon Ptolemeusza, że jest
                      on dokładnym przeciwstawieniem tego co naprawdę sądzę. Wielu przyjaciół, którzy
                      znają moje zapatrywania pisze do mnie z różnych części świata, chcąc dowiedzieć
                      się dlaczego Świadkowie nie mówią prawdy na temat mojego całkowitego zaufania
                      do Ptolemeusza. Ptolemeusz był jednym z największych uczonych starożytności.
                      Wybitny astronom amerykański Owen Gingerlich określił go mianem "największego
                      astronoma starożytności" [...].

                      Dane chronologiczne na temat władców starożytnego Babilonu i Persji przekazane
                      przez Ptolemeusza są potwierdzone astronomicznie. Data 605 BC jako początek
                      panowania Nebukadnezara wyznaczona jest przez dwie ekliptyki i nie ma
                      najmniejszych wątpliwości co do ich dokładności. Natomiast data przyjęta przez
                      Świadków zawiera błąd rzędu 20 lat, stąd też ich wyliczenia prorocze oparte na
                      tej dacie są chybione. Postępując według zasad uczciwości, ci spośród Świadków
                      Jehowy, którzy w swoich publikacjach w kłamliwy sposób cytują to co napisałem
                      ja czy inni, winni odwołać swoje błędy, gdyż ostoi się jedynie prawda.

                      Uczciwość jest Bożą cechą. Prawda wywodzi się z tego co wysokie, fałsz z tego
                      co niskie. Mówiąc na temat szatana Jezus rzekł: "on jest kłamcą i ojcem
                      kłamstwa" (J.8:44). Biblia stwierdza, że "każdy, kto kocha kłamstwo i nim żyje"
                      nie ma udziału w Królestwie Bożym i nie wejdzie doń (Ap.22:15; 21:8). Paweł
                      ostrzegał przed nadejściem mocy działającej "z wszelkim zwodzeniem ku
                      nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby
                      dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż
                      uwierzą kłamstwu" (2Tes.2:10,11). "Zginie, kto kłamstwem oddycha" (Prz.19:9).
                      Fałszowanie prawdy jest wielce ryzykowne. Wszyscy, którzy pragną mieć udział w
                      Królestwie Bożym winni kategorycznie wystrzegać się fałszu. Wielu spośród
                      Świadków Jehowy to bardzo szczerzy chrześcijanie, muszą jednak być czujni by
                      nie pozwolić się zwieść. Zdaję sobie sprawę, że na temat chronologii
                      starożytnej głosi się wiele fałszywych opinii, dlatego prawda musi być poznana.
                      Z szacunkiem,
                      Edwin R. Thiele
                      • ewiak.r Re: Chronologia biblijna 06.01.06, 22:01
                       Zapraszam na stronę: ewiak-ryszard.webpark.pl/1914.pdf
                       Można tu znaleźć obszerny komentarz na temat "czasów pogan" i roku 1914.
                       Jeśli ktoś nie jest obiektywny, nie ustali prawdy. Do jej poznania potrzebny
                       jest trzeźwy umysł i odpowiedni stan serca.
                       • ewiak.r Czy w XIX wieku czas był blisko? 07.01.06, 10:55
                        Jezus przewidział, że wielu błędnie będzie interpretować jego znak.
                        Do kogo tak naprawdę pasuje ostrzeżenie Jezusa: "Liczni bowiem przyjdą w imię
                        me mówiąc: 'Ja jestem namaszczony', i wielu zwiodą"? Która grupa rzekomych
                        przedstawicieli Jezusa od XIX wieku podaje się za pomazańców (osoby
                        namaszczone), i ogłasza, że czas jest blisko?

                        Łukasz uzupełnia ostrzeżenie Jezusa dodatkowym szczegółem: "On zaś powiedział:
                        Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu
                        moim mówiąc: 'Ja jestem', i 'Czas jest blisko'. Nie podążajcie za nimi".

                        Ci uzurpatorzy podający się za pomazańców, mieli podobnie jak fałszywy prorok
                        Chananiasz wzbudzać złudną nadzieję, kłamstwem, że 'czas jest blisko'. Czas
                        pokazał, ile warte były proroctwa o roku 1914, 1925, o pokoleniu z roku 1914,
                        które miało nie przeminąć (Jeremiasza 28:9,15; por. Powtórzonego Prawa
                        18:21,22). Jeśli chodzi o proroctwa rzekomego pomazańca Russela, Towarzystwo
                        Strażnica, odrzuciło wszystko w 100 procentach, oprócz zwodniczej daty 1914,
                        której zmieniono znaczenie. Jeśli fundamentalna nauka ruchu o roku 1914 jest
                        fałszywa, to czy taka religia może być prawdziwa?
                        • ewiak.r Fałszywe proroctwa 07.01.06, 11:02
                         Czy wiesz Tesso, jakie poglądy szerzyli w przeszłości przywódcy Towarzystwa
                         Strażnica? Przez pół wieku ta grupa występująca w roli proroka ogłaszała,
                         że "dni ostatnie" rozpoczęły się w roku 1799. Przez pięćdziesiąt lat
                         zwiastowano, że niewidzialna obecność Jezusa rozpoczęła się w roku 1874. Przez
                         wiele lat nauczano, że "żniwo" będzie trwać od roku 1874 do roku 1914, i że do
                         roku 1914 dokona się zniszczenie wszystkich ludzkich instytucji tego świata
                         (por. Pwt.18:21,22).

                         Wydana 25 lat przed rokiem 1914 książka "The Time is At Hand" (Czas jest
                         bliski) mówiła: "W tym rozdziale przedstawiamy biblijny dowód wykazujący, że
                         całkowite zakończenie Czasów Pogan, to jest pełne zakończenie ich panowania w
                         ramach dzierżawy, nastąpi w 1914 r. n.e.; że data ta jest ostateczną granicą
                         panowania niedoskonałego człowieka. Zwróćmy uwagę, że jeśli wykażemy, iż fakt
                         ten opiera się mocno na Piśmie Świętym, to w konsekwencji znajdziemy w nim
                         dowód:
                         Po pierwsze, że wraz z tą datą Królestwo Boże, o które nasz Pan nauczył nas
                         modlić się słowami: 'Przyjdź Królestwo Twoje', osiągnie pełną, uniwersalną
                         kontrolę, zostanie 'usadowione', mocno osadzone na ziemi" (s. 77).

                         Kompromitujące stwierdzenia zawarte w tej książce zostały poprawione w wydaniu
                         z roku 1924: "Po pierwsze, że wraz z tą datą Królestwo Boże, o które nasz Pan
                         nauczył nas modlić się słowami: 'Przyjdź Królestwo Twoje' zacznie przejmować
                         kontrolę, i że wkrótce potem zostanie ono 'usadowione', mocno osadzone na
                         ziemi, na gruzach obecnych instytucji".

                         W roku 1891, dwa lata po wydaniu owej książki, ukazała się inna książka
                         Russella, "Thy Kingdom Come" (Przyjdź Królestwo Twoje). Na stronie 153
                         czytamy: "Zatem wraz z końcem roku 1914 to, co Bóg nazywa Babilonem, a ludzie
                         nazywają chrześcijaństwem, będzie należało do przeszłości - jak zresztą
                         wykazano na podstawie proroctw".

                         Tego rodzaju kompromitujące zdania po cichu usuwano z późniejszych wydań. To
                         samo zdanie w wydaniu polskim, z roku 1919, można znaleźć na stronie 163: "A z
                         końcem R. P. 1914, to co Bóg nazwał Babilonem, a ludzie nazywają
                         chrześcijaństwem, pocznie być niszczone".

                         Ponieważ niektórzy spodziewali się końca jeszcze przed rokiem 1914, w Strażnicy
                         z lipca 1894 (wyd. angielskie) napisano: "Z uwagi na ostatnie kłopoty z
                         zatrudnieniem oraz ze względu na zagrożenie anarchią, nasi czytelnicy piszą do
                         nas pytając, czy przypadkiem nie został popełniony błąd odnośnie daty 1914
                         roku. Piszą oni, że nie wiedzą, w jaki sposób obecne warunki będą mogły
                         wytrzymać tak długo w takim stanie napięcia. Nie widzimy powodu do zmiany
                         obliczeń, nie możemy też ich zmienić, nawet gdybyśmy chcieli. Wierzymy, że są
                         one datami Bożymi, nie naszymi. Pamiętajmy jednak, że koniec roku 1914 nie jest
                         datą początku, lecz datą końca czasu ucisku. Nie widzimy powodu do zmiany
                         naszej opinii, wyrażonej w Strażnicy z 15 stycznia 1892 r. Radzimy przeczytać
                         to jeszcze raz".

                         Tymi "datami Bożymi" były:
                         1799 - początek dni ostatecznych.
                         1874 - początek niewidzialnej obecności Chrystusa.
                         1878 - początek zmartwychwstania.
                         1881 - koniec powołania niebiańskiego.

                         W roku 1921 Rutherford opublikował książkę "Harfa Boża". Pisał w niej: "Czas
                         końca obejmuje okres od R. P. 1799 (...) Czas obecności naszego Pana datuje się
                         od R. P. 1874, jak powyżej udowodniono (...)
                         "Ten wielki wzrost wiedzy i podróżowania tam i sam, bez kwestyi, jest
                         spełnieniem proroctwa, odnoszącego się do czasu końca. Te fizyczne fakta nie
                         mogą być powątpiewane i wystarczą, aby przekonać człowieka myślącego, że od r.
                         1799 żyjemy w czasie końca".

                         Nie wszyscy byli przekonani do tych dat. W Strażnicy z 15 maja 1922 (wyd. ang.)
                         napisano: "Nie mamy jakichkolwiek wątpliwości odnośnie chronologii związanej z
                         datami 1874, 1914, 1918 i 1925. Niektórzy twierdzą, że odkryli nowe światło w
                         odniesieniu do okresu 'siedemdziesięciu lat spustoszenia' oraz niewoli
                         babilońskiej Izraela i gorliwie starają się przekonać innych, że brat Russell
                         był w błędzie".

                         W Strażnicy z 1 maja 1922 ostrzegano: "Zatem odrzucenie jego samego [Russella]
                         i jego dzieła równa się - zgodnie z zasadą zasygnalizowaną poprzednio -
                         odrzuceniu Pana". Czy faktycznie człowiek, który odrzuca błędy religijne,
                         odrzuca Pana?

                         Później, gdy czas pokazał, ile warte są owe interpretacje, wycofano się z wielu
                         z nich. Zmieniono też znaczenie roku 1914. Przez wiele lat nauczano, że od tego
                         roku rozpoczął się wielki ucisk. (Niektóre grupy religijne wierzą, że do
                         dzisiaj on trwa). Gdy ów wielki ucisk zaczął się przedłużać, a na świecie w
                         niektórych krajach zapanował dobrobyt, i z tego trzeba było się wycofać. Nie
                         wycofano się jednak z fundamentalnej nauki o roku 1914. Stwierdzono, że
                         rozpoczęła się wtedy paruzja Chrystusa.

                         Przez wiele lat łudzono ludzi, rzekomo pochodzącą od Stwórcy obietnicą, że
                         pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nie przeminie. Gdy to pokolenie
                         było bliskie wymarcia, odwołano i tą "prawdę". Nie odwołano jednak daty 1914,
                         tłumacząc, iż jest to fundamentalna nauka (Strażnica, 1 VI 1997, s. 28). Do
                         dzisiaj twierdzi się, że od roku 1914 żyjemy w czasie końca.

                         Złożony znak Jezusa, zanotowany w 24 rozdziale Ewangelii wg Mateusza, na
                         pierwszy rzut oka pasuje do wydarzeń po I wojnie światowej. Jeszcze bardziej
                         pasuje do wydarzeń po II wojnie światowej. Analiza porównawcza wszystkich
                         tekstów proroczych Biblii, wyklucza jednak takie interpretacje. Wydarzenia, o
                         których mówi tu Jezus, pasują idealnie do opisu zawierającego ciąg proroczy,
                         zawartego w Księdze Daniela 11:29-45. Gdy do ciągu tego wstawi się datę 1914,
                         nie da się już wszystkiego rozsądnie zinterpretować. Trzeba już wtedy posłużyć
                         się nieuczciwą argumentacją, (dowodzić nieprawdy za pomocą nielogicznych,
                         fałszywych argumentów) - aby inni nie zorientowali się, że są oszukiwani.

                         Skąd się zatem wzięła data 1914? Wynika ona z niezrozumienia słów Jezusa: "a
                         Jerozolima będzie deptana przez narody, aż się dopełnią wyznaczone czasy
                         narodów" (Ł.21:24b, NW). Początek "deptania" Jerozolimy skojarzono z momentem
                         zamordowania Gedaliasza, którego Nebukadneccar ustanowił namiestnikiem po
                         zburzeniu Jerozolimy.

                         Co Jezus miał na myśli mówiąc o deptaniu Jerozolimy? Światło na tę kwestię
                         rzuca Księga Objawienia. Jest tu wyraźnie mowa o tym, że narody "będą deptać
                         święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące [a nie 2520 lat]" (Ap.11:2b).

                         Również o symbolicznej bestii [przyszły, ogólnoświatowy rząd] czytamy: "i dano
                         jej władzę, aby działała czterdzieści dwa miesiące [a nie 2520 lat]"
                         (Ap.13:5b). Co będzie robić w tym czasie? "I dano jej stoczyć wojnę ze
                         świętymi i zwyciężyć ich" (Ap.13:7a). Wyznaczone czasy narodów, według Biblii,
                         będą trwać 42 miesiące, a nie 2520 lat!

                         Dni ostatnie zapoczątkuje III wojna światowa. Dopiero jakiś czas po niej
                         dojdzie do trwającego 42 miesiące deptania symbolicznej Jerozolimy, tj. ucisku
                         mniejszości chrześcijańskich, które służą prawdziwemu Bogu, ale jeszcze nie w
                         prawdzie i nie w sprawiedliwości (por. Izajasza 48:1).
  • kubecek Powtorne Przyjscie 06.01.06, 09:48
   Polecam lekture ksiazki Idzie Jezus [Blackstone] - wydana po polsku w 1932
   roku, a juz dokladnie zapowiadajaca powstanie Izraela w 1948, itd.
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus0.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus1.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus2.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus3.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus4.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus5.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus6.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus7.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus8.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus9.pdf
   www.dobryzasiew.republika.pl/IdzieJezus10.pdf
   oraz, podobna pozycja, z jeszcze wczesniejszego okresu, Powtorne Przyjscie Pana
   Naszego Jezusa Chrystusa i zwiazane z tem wydarzenia. [Brockhaus] Wydana po
   polsku takze w 20 leciu miedzywojennym.
   Dostepna jest tu:
   judy3.own.pl/jedenpan/panwraca!.zip
   lub tu:
   judy3.own.pl/jedenpan/panwraca0.htm
   Polecam.
   Chrystus.Jezus.pl/
   brzeg.own.pl/
   • tessa18 Nie próbujesz nawet zrozumieć 07.01.06, 21:20
    Ewiak!
    Z tego co napisałeś,wynika,że nie próbujesz nawet zrozumieć nauk Świadków
    Jehowy.Więc rozmowa z nimi z twojej strony skazana jest na porażkę.
    Rozpisujesz się o 70 letniej niewoli,ale nie rozumiesz czym ta niewola była.
    Nie była to niewola jeńców zabranych do Babilonu,oni byli zabierani w kilku
    turach w 7,8,18,23 roku panowania Nebukadneccara.Zatem od którego roku liczyć?
    Biblia sama pokazuje od kiedy należy liczyć 70 lat.
    OD ROKU ZBURZENIA ŚWIĄTYNI I MURÓW JERUZALEM.Jest to rok 607 pne.
    • tessa18 Biblijna wersja wydarzeń 08.01.06, 19:35
     Podam biblijną wersję wydarzeń
     1.Król Jehojakim został ustanowiony królem Izraela przez faraona Necho.
     II Królewska 23:34
     2.W 4 roku jego panowania na tron wstąpił Nebukadneccar,w tym samym roku
     rozegrała się bitwa pod Karkemisz
     Jeremiasza 25:1,
     3 Mamy też wzmiankę,że Jehojakim panował 11 lat
     II Królów 23:36
     4.Podczas jego panowania król Babilonu dwukrotnie najeżdżał na Judę.
     Za pierwszym razem uczynił go swym wasalem i NIE ZABRAŁ JEŃCÓW DO BABILONU.
     II Królów 24:1
     5.Po raz drugi najechał Judę,gdy Jehojakim się przeciw niemu zbuntował po
     trzech latach od pierwszego najazdu.
     II Królów 24:12 i II Kronik 36:6
     Ten drugi najazd rozciągnął się w czasie na dwa lata,Jehojakim zginął a na jego
     miejsce został królem jego syn Jehojachin.Biblia podaje,że był to siódmy i ósmy
     rok króla Nebukadneccara.Biblia nigdzie nie podaje jakoby król Babilonu brał
     jeńców w pierwszym roku swego panowania.Jeremiasza 52:28
     Jednym z jeńców był wtedy Daniel i król Jehojachin.
     6.Po tym wydarzeniu król Babilonu ustanowił królem Sedekiasza na 11 lat.
     Punkt widzenia Jeremiasza
     Jeremiasz liczy lata królowania Jehojakima od momentu ustanowienia go królem
     przez faraona Necho.II Królów 23:34
     Punkt widzenia Daniela
     Daniel przebywa w Babilonie i liczy lata królowania Jehojakima od momentu
     uczynienia go wasalem przez króla Babilonu.Kiedy to było?
     Można to łatwo obliczyć.Czwarty rok Jehojakima to pierwszy rok Nebukadneccara.
     Zatem 11 rok Jehojakima czyli rok jego śmierci to siódmy rok króla Babilonu.
     Trzy lata przed swą śmiercią Jehojakim zbuntował się ,było to w czwartym roku
     Nebukadneccara.
     Zatem pierwszy najazd na Judę był w czwartym roku Nebukadneccara.
     Drugi najazd był trzy lata póżniej czyli w siódmym roku Nebukadneccara.
     Najazd ten przedłużył się do ósmego roku,w którym obrabował świątynię i zabrał
     jeńców do Babilonu.
     Dlaczego zatem Daniel pisze w Daniela 1:1 o "trzecim roku "Jehojakima?
     Liczy on jego panowanie od momentu gdy Jehojakim został wasalem Nebukadneccara
     czyli był to czwarty rok króla Nebukadneccara.
     Licząc w ten sposób lata cała "układanka " nam się zgadza.Zgadzają się lata
     zabrania jeńców przez króla Nebukadneccara 7,8,18,23 rok.
     Zatem opis wydarzeń w Daniela 1:1-3 jest opisem z 7 i 8 roku Nebukadneccara.
     I jeszcze jedna zagadka.
     Dlaczego w Daniela 2:1 jest podany "drugi rok" Nebukadneccara?
     Nie mógł to być jego drugi rok władzy jako króla Babilonu,bo Daniel został
     zabrany do niewoli w ósmym roku jego rządów.Ponadto jeszcze przeztrzy lata
     pobierał odpowiednie szkolenie.
     Był to drugi rok jego władzy jako
     wybranego przez Boga władcy światowego mocarstwa.W 607 pne stał się władcą
     takiego mocarstwa gdy pokonał Izrael.Cały rozdział 2 Daniela mówi o śnie króla
     o posągu.Posąg symbolizuje kolejne mocarstwa światowe .Nebukadneccar jest
     władcą pierwszego z nich."To ty jesteś głową ze złota"-tak powiedział do niego
     Daniel.Było to dwa lata od zburzenia Jerozolimy.I było to "drugi rok" jego
     władzy jako głowy ze złota,ustanowionego przez Boga władcy światowego mocarstwa
     Babilonu.
     • ewiak.r Re: Biblijna wersja wydarzeń 08.01.06, 20:53
      To, co tu napisałaś Tesso jest nieudolną sofistyką. To jest Twoja wersja. Nie
      jest ona zgodna, ani z Biblią, ani z historią, ani z logiką. Nie znasz dobrze,
      ani Biblii, ani historii, nie potrafisz też wyciągać logicznych wniosków. Wiem,
      że takich ludzi nikt nie przekona. Biblia zapowiada, że ta zasłona zaślepienia
      spadnie z oczów takich ludzi dopiero podczas "deptania" symbolicznej
      Jerozolimy. Ty tego chyba jednak nie doczekasz. Gdy zmartwychwstaniesz,
      będziesz zapewne w wielkim szoku.
      • ray7 Re: Biblijna wersja wydarzeń 09.01.06, 20:43
       Tym bardziej tesso ze cala chronologia biblijna musi sie pokrywac z chronologia egipska i przynajmniej asyryjska...a twoja niestety wogole sie nie pokrywa z tymi chronologiami. Natomiast jezeli przyjmiesz chronologie biblijna taka jaka glosi "swiat" i nie zmieniajac wersetow biblijnych,czy tez zonglujac nimi, to nie bedziesz miala problemow. Ty wierzysz nie w biblie...ale w TS, i po tych ostatnich postach smiem twierdzic ze niezwykle fanatycznie.
       • tessa18 Re: Biblijna wersja wydarzeń 12.01.06, 12:36
        Nie zacytujesz mi,że w PIERWSZYM ROKU NEBUKADNECCARA wziął jeńców do Babilonu.
        Bo nie ma po prostu takiego wersetu.
        To twoja wersja jest naciągana i niezgodna z Biblią.
        Ja poparłam wersetami i kto ciekawy to sprawdzi.
        • ewiak.r Re: Biblijna wersja wydarzeń 12.01.06, 14:34
         Tesso. Gdybyś uważnie czytała moje posty, zauważyłabyś, że nigdzie nie
         stwierdziłem, że Nabuchodonozor wziął do niewoli Daniela w pierwszym roku swego
         panowania. Gdy go wziął do niewoli, panował jeszcze jego ojciec (606 p.n.e.). W
         Daniela 1:1, Nabuchodonozor został nazwany królem uprzedzająco. Zgadza się to z
         kontekstem, gdyż w drugim roku panowania Nabuchodonozora (dla mieszkających w
         Babilonie był to rok 602 p.n.e.) Daniel i jego towarzysze, po trzech latach
         przeszkolenia już usługiwali na jego dworze (Daniela 1:5; 2:1,13).

         Przytoczę tu komentarz do Pisma Świętego w przekładzie Wujka, wyd. trzecie,
         1962. W nawiązaniu do tekstu Daniela 1:1, stwierdzono: "Było to w roku 606
         [...] jeszcze za życia jego ojca, króla Nabopolassara. Por. 4 Król 24:1.
         Nabuchodonozor jest w tym wierszu nazwany królem uprzedzająco".
         "Nabuchodonozor (605-563) zdobył pierwszy raz Jerozolimę jeszcze za życia swego
         ojca Nabopolassara w r. 606 [...]. Zabrał wówczas naczynia z świątyni i wielu
         możnych, miedzy innymi Daniela, por. Dan.1:1. Była to pierwsza deportacja i
         początek niewoli babilońskiej". Trudno się z tym nie zgodzić. Ty jednak zapewne
         nie zgodzisz się z tym wyjaśnieniem, gdyż wierzysz na ślepo swoim, podającym
         się za pomazańców, przywódcom. Nawet nie próbujesz analizować argumentów
         drugiej strony, dlatego wyskoczyłaś z zarzutem: "Nie zacytujesz mi, że w
         PIERWSZYM ROKU NEBUKADNECCAR wziął jeńców do Babilonu". Nie jesteś lojalna
         wobec Boga i prawdy, lecz wobec przywódców religijnych, którzy zwodzą innych.
         • tessa18 Re: Biblijna wersja wydarzeń 14.01.06, 08:40
          Biblia nie nazywa nikogo królem "Wyprzedzająco".Gdy Nebukadneccar brał jeńców
          do niewoli był naprawdę królem.
          Poza tym gdy był księciem brał udział w bitwie pod Karkemisz i wtedy dowiedział
          się o śmierci ojca.
          Oczywiście wierzę Biblii,która pisze o Nebukadneccarze jako o królu nie księciu.
          To ty naciągasz swoją interpretację,mówiąc wbrew Biblii,że Nebukadneccar był
          wtedy księciem nie królem.W ten sposób fałszujesz słowo Boże.A to jest
          niedopuszczalne.
          • ewiak.r Re: Biblijna wersja wydarzeń 14.01.06, 08:56
           Tessa. Mam do Ciebie pytanie. W którym roku, według Towarzystwa Strażnica Jezus
           objął władzę, albo inaczej mówiąc został królem?
           www.watchtower.org/languages/polish/library/rq/article_06.htm
        • ray7 Re: Biblijna wersja wydarzeń 12.01.06, 20:57
         tessa18 napisała:

         > Nie zacytujesz mi,że w PIERWSZYM ROKU NEBUKADNECCARA wziął jeńców do Babilonu.
         > Bo nie ma po prostu takiego wersetu.
         > To twoja wersja jest naciągana i niezgodna z Biblią.
         > Ja poparłam wersetami i kto ciekawy to sprawdzi.

         Wedlug chronologi TS. trzeci rok Jojakima jest pierwszym rokiem Nabuchodonozora
         a wiec 628 pne wstapienie na tron Jojakima
         627 jego pierwszy rok
         626 jego drugi rok
         625 jego trzeci rok i zarazem wstapienie na tron Nabuchodonozora
         zrodlo: pomoc do zrozumienia bibli z jezyka niemieckiego
         I jezeli Daniel napisal ze "w trzecim roku Jojakima nadciagnal Nabuchodonozor" to chyba logiczne jest ze Nabuchodonozor dopiero co wstapil na tron.
         A sam Daniel jak wynika z 2 rozdzialu byl juz w niewoli u Nabuchodonozora w 2 roku jego panowania. To potwierdza tylko ze Daniel opisywal wypadki chronologicznie.

         > To twoja wersja jest naciągana i niezgodna z Biblią.
         Jestes pewna tego?
         Ja sie trzymam dokladnie bibli, to ty ja zmieniasz.
          • ray7 Re: Biblijna wersja wydarzeń 13.01.06, 20:32
           Jeśli chce się z kimś dyskutować, należy wcześniej dobrze poznać
           > jego punkt widzenia

           Ewiak teraz mnie zadziwiles... Poczytaj moje posty z wczsniejszych stron, a zrozumiesz skad ta roznica jednego roku. Z pewnego punktu widzenia przyznam ci racje, jest to rzeczywiscie "czwarty rok" wedlug Jeremiasza ktory swoje obliczenia datowal wedlug systemu zydowskiego. Natomiast babilonczycy rok wstapienia na tron wyliczali jako "0" i stad mamy ta roznice...dziwi mnie tylko ze ty tego nie wiesz, bo Tessa to jeszcze moge zrozumiec...A TS. podaje te dwie wersje. Wiem ze tej ksiazki w jezyku polskim nie ma...co z ubolewaniem musze stwierdzic, choc to przyspozylo by im niesamowicie wiele klopotow znajac "polska dociekliwosc". Dlatego SJ mozecie zapomniec jezeli myslicie ze wam podadza na stol "tak wspaniala ksiazke". Za duzo bledow tam wystepuje...
           • ewiak.r Re: Biblijna wersja wydarzeń 13.01.06, 21:51
            Gdybyś czytał uważnie moje wypowiedzi, nie zarzucałbyś, że nie wiem o tym, że w
            Babilonie inaczej niż w Izraelu liczono lata panowania królów. Gdybyś czytał
            uważniej publikacje Towarzystwa Strażnica, przekonałbyś się też, że według ich
            chronologii rok 625, to czwarty, a nie trzeci rok Jehojakima.

            Piszesz także: "w trzecim roku Jojakima nadciągnał Nabuchodonozor" to chyba
            logiczne jest że Nabuchodonozor dopiero co wstąpił na tron".

            Trzeci rok Jojakima [Jehojakima] nie był pierwszym rokiem Nabuchodonozora. Nie
            potwierdza tego, ani Biblia, ani historia. W Daniela 1:1 Nabuchodonozor nazwany
            jest królem uprzedzająco. Masz rację, że Jerozolima nie została zburzona w roku
            607 p.n.e. Wielu jednak fragmentów Biblii jeszcze nie rozumiesz. Jeśli chcesz
            pomóc SJ, to musisz znać dobrze ich punkt widzenia, i prawidłowo tłumaczyć
            wszystkie szczegóły, o których mówisz.
            • ray7 Re: Biblijna wersja wydarzeń 14.01.06, 20:45
             Gdybyś czytał
             > uważniej publikacje Towarzystwa Strażnica, przekonałbyś się też, że według ich
             > chronologii rok 625, to czwarty, a nie trzeci rok Jehojakima.
             Masz racje ...w tym momencie myslalem jak Daniel, dlatego ta roznica roku.
             > Trzeci rok Jojakima [Jehojakima] nie był pierwszym rokiem Nabuchodonozora. Nie
             > potwierdza tego, ani Biblia, ani historia.
             Napisalem "wstapil na tron" a nie w "pierwszym roku".
             Oto poprawka:
             Wedlug TS.
             608pne rok wstapienia na tron Jojakima
             607 - 2 rok panowania
             606 - 3
             605 - 4 1 rok Nabuchodonozor
             604 - 5
          • ewiak.r Re: Biblijna wersja wydarzeń 18.04.10, 13:37
           Tesso, zawsze uważnie czytam Twoje komentarze. Teraz wiesz, że przez wiele lat
           (ponad 20) byłem pionierem. Znam dobrze poglądy TS dotyczące kwestii roku 1914.
           Po odwołaniu poglądu, że pokolenie z roku 1914 ma doczekać Armagedonu,
           postanowiłem dokładnie sprawdzić szczegóły tej kwestii. Oczy mi się otworzyły,
           gdy wnikliwie przeanalizowałem treść wizji z 11 rozdziału Księgi Daniela. Już
           wtedy zrozumiałem, że nauka o roku 1914, to "lipa". Dopiero potem sprawdziłem
           kwestię roku 607 p.n.e. Wystarczyło mi 15 minut, aby potwierdziły się moje
           wcześniejsze wnioski.
  • jonesku bzdura 22.03.06, 01:04
   Może zajęlibyście się czymś pożytecznym zamiast trącić czas na te głupie
   obliczenia
   nigdy nie dojdziecie do prawdy w ten sposób
   dzien ten przyjdzie jak złodziej...powtarzam
   i pozdrawiam
   świat umiera, młodzi ludzie nie potrafią odróżnić dobra od zła
   topią się w oceanach grzechu
   a wy pieprzycie jak pomyleni
   zbawcy!!!
    • ewiak.r Re: bzdura 22.03.06, 10:03
     Jeśli kogoś, nie interesują takie tematy, nie musi tego czytać. Biblia
     natomiast zachęca: "Upewniajcie się o wszystkim".
     • jonesku Re: bzdura 22.03.06, 23:05
      upewniajcie sie, owszem, ale czymś co daje zbawienie i zycie wieczne
      co ci to da, ze bedziesz wiedział kiedy ten dzien przyjdzie, czy jestes w
      stanie obliczyc go i ogłosic swiatu: tak , wiem kiedy to bedzie...
      komu tym pomozesz, co to zmienie
      tylko tracicie czas i energie
      sprawa jest jasna dzien ten przyjdzie jak złodziej
      dla niektórych z nas moze nawet jutro
      • barb25 Re: bzdura 23.03.06, 02:47
       Ci co zajmuja sie wyliczaniem ,zawsze usprawiedliwiaja sie tym ,ze dobra rzecza
       jest poszukiwac. No tak,ale nie sluchaja slow Pana Jezusa,mimo ze sie do niego
       przyznaja. Nie sluchajac pozostaja w kregu przedziwnych
       filozofi,chronologi,domyslow. Nawet szatan ich zaprowadzil do tej poganskiej
       kupy kamieni -piramidy.Z tych nonsensow tworza doktryny ,ktorymi
       usprawiedliwiaja sadzenie innych chrzescijan.Zaczynaja sie
       przesladowania.Ta,tak,Swiadkowie maja okrutny sposob tzw.wylaczanie ze
       zborow.Rozdzielaja rodziny,zakazuja kontaktow towarzyskich z taka osoba.Przy
       okazji obdzieraja z dobrego imienia i zachecaja do nienawisci.Brrrr...
       Nie tylko swiadkowie ,inni tez jak np.Wolni Badacze ktorzy uwielbiaja filozofie
       Ch.Russela .Prawda nigdy nie przesladuje - falszywe doktryny tak.
       Nigdy nie dojda do prawdziwego zrozumienia bo wierza bardziej czlowiekowi a nie
       Bibli.Skoro Biblia mowi ,ze nie bedziemy znac czasow i chwil -a historia
       potwierdza to dlaczego obstaja przy swoich bledach?
       Pycha ludzka nie pozwala im przyznac sie do pomylki ,dalej licza i zmieniaja
       tlumaczenia,dalej patrza na rok 1874/!/ jako zbawienny.
       Twierdza ,ze opieraja sie TYLKO na BIbli ,ale jak tak zajrzec do ich szuflad to
       pelno dziel i tomow starszych ,pastorow ,czy cial kierowniczych.Pan szuka tylko
       takich ,ktorzy wielbia go w duchu i prawdzie .Swojej prawdzie ,wszyscy inni sa
       glosicielami "innej ewangeli" Gal.1 .
       • tessa18 Chyba nie znasz Biblii 29.03.06, 15:37
        Właśnie w Biblii jest nakaz wykluczania ze zboru niepoprawnych grzeszników .
        Widocznie nie doczytałeś:)
        I Koryntian 5:13
        "...usuńcie niegodziwego spośród siebie".
      • ewiak.r Re: bzdura 23.03.06, 08:37
       Paweł, gdy zachęcał chrześcijan: "Upewniajcie się o wszystkim", nie miał
       zapewne na myśli, by starali się wyliczyć daty "dnia Pańskiego" (por.
       1Tes.5:1,2). Skoro jednak pewni ludzie twierdzą, że rzekomo w roku 1914
       nastał "dzień Pański", trzeba upewnić się, czy nie jest to zwodzenie. Paweł w
       drugim Liście do Tesaloniczan ostrzegał przed tymi, którzy za jego dni
       bezpodstawnie twierdzili, że nastał "dzień Pański" (2:1-3). Wcześniej Jezus
       ostrzegał przed zwodzicielami, którzy mieli podawać się za jego przedstawicieli
       i za osoby namaszczone, oraz głoszące, że czas jest blisko (Mateusza 24:5;
       Łukasza 21:8). Tacy mieli zwieść wielu. Zapewne dobrze, więc będzie upewnić się
       w tych sprawach. Potrzebna jest tu jednak rzeczowa dyskusja, argumenty, a nie
       emocje i obelgi. Forum jest do dyskusji, a nie do miotania obelg i
       bezpodstawnych oskarżeń.
       • tessa18 Re: bzdura 29.03.06, 15:41
        Czy według ciebie pierwsi chrześcijanie nie znali daty przyjścia Mesjasza?
        Jeśli nie znali to po czym go rozpoznali KIEDY się pojawi?
        Czy znajomość proroctwa Daniela i znajomość CZASU pojawienia się Mesjasza była
        czymś złym w oczach Boga?
        To raczej ci,co nie znali tego proroctwa "nie rozpoznali czasu swego
        nawiedzenia".
        Podobnie jest dzisiaj wielu ludzi żyje w błogiej nieświadomości w mrokach
        duchowych nieświadomi w jakim czasie żyjemy.
        I rzeczywiście na takich "przyjdzie nagła zagłada"Ale kto będzie winien?
        Świadkowie Jehowy ostrzegają lecz ludzie lekceważą to ostrzeżenie.
        • jonesku Re: bzdura 29.03.06, 22:07
         Tesso rozumiem twoja troskę o ludzi, to godne pochwały.
         Czy poznanie daty kogoś zbawi? Przecież jutro mogę umrzeć i to dla mnie
         osobiście będzie koniec świata!!!
         Każdego dnia mamy chodzić z Bogiem, nie tylko w momencie, kiedy ten dzień ma
         nadejść.
         Z twojego tekstu zdaje się wynika fakt, ze chrzescijanie oczekiwali Mesjasza
         kiedy przychodził po raz pierwszy. Musze cię rozczarować;
         kiedy pojawił się Mesjasz, nie było jeszcze chrześcijan i to nie chrześcijanie
         Go wyglądali.
         Pewnie miałaś na myśli Izraela.
         Naród Żydowski oczekiwał Mesjasz, wyglądał Go z niecierpliwością, znał
         wszystkie proroctwa, może nawet ktoś usilnie próbował obliczyć datę. Ja nie
         słyszałem o takim przypadku, by ktoś to bezbłędnie ustalił.
         Zgadzam się z Tobą, że można rozpoznać czasy, ale nie dokładne daty.
         Widzisz, znali pisma, proroctwa, byli mądrzy, wykształceni, faryzeusze nawet
         potrafili recytować duże fragmenty Tory (Starego Testamentu)na pamięć, a jednak
         nieliczni
         rozpoznali Mesjasza, a wyobraź sobie nawet, że to właśnie nie ci, co byli
         uczeni
         w pismach, ale ci najbardziej prości ludzie rozpoznali w Jezusie Mesjasza.

         Prorocy i proroctwa są dobre, ale nie daja zbawienia. Zbawienie musi odbyc sie
         w towim i moim sercu.
         Ludzie naprawdę pragną Boga w swoich sercach, nie w głowach.
         Tesso pokaż ludziom Boga swoim życiem, nie rzucaj w nich cytatami, teologią,
         datami końca świata, ludzie tego nie chcą, chcą za to prawdziwego Boga, który
         jest Życiem, nie martwą literą.


         pozdrawiam

          • jonesku Re: bzdura 01.04.06, 23:50
           ok Ewiak
           zgoda
           to było niesprawiedliwe
           potraktowałem ja ogólnie
           dostało sie jej za wszystkich, którzy ciagle strasza koncem swiata
           przepraszam Cie Tesso i wszystkich, którzy czuja sie urażeni

           koniec swiata nastąpi napewno
           ale czy mam sie bać jesli zyje z Bogiem?
           chyba, ze Tessa uważa, ze powinienem sie bac bo nie należe do jej organizacji,
           co by mnie w jej oczach dyskwalifikowało w sytuacji odkupienia
             • ewiak.r Re: bzdura 10.04.06, 23:51
              Choć nie jestem SJ, utrzymuję kontakty z tymi ludźmi. Spotykam się też z
              Adwentystami, Badaczami Pisma Świętego, Mormonami, i z innymi grupami
              protestanckimi. Szkoda mi tych ludzi. Choć są zwiedzeni, przekonani są, że
              znaleźli prawdę. To zaślepienie było zapowiedziane w Biblii. Wiem, że obecnie
              tylko nielicznym wyjątkom można pomóc. Problem jest w tym, że przytłaczająca
              większość z nich swoje poglądy opiera bardziej na autorytecie przywódców, niż
              na zrozumieniu. Gdy zorientują się, że ich przywódcy ich zwodzą, nie wiedzą, w
              którym kierunku mają iść. Najczęściej chwytają się wtedy innych ślepych
              przewodników, albo zupełnie przestają interesować się Biblią. Gdy ślepy
              przestanie podążać za ślepym przewodnikiem, nadal jest ślepy. Ktoś taki
              powinien, więc poczynić starania, aby przejrzeć, pójść w kierunku zdobycia
              dokładnej wiedzy i zrozumienia. Nie każdy jednak jest w stanie to osiągnąć.
              • oginn Re: bzdura 11.04.06, 00:21
               Nie sposób się z Toba nie zgodzić. Ale może okazać się, że sam
               zostaniesz "ślepym przewodnikiem", gdy ktoś uwierzy w Twoje interpretacje
               Biblii, a one nie sprawdzą się.
               • ewiak.r Re: bzdura 11.04.06, 09:13
                Ponieważ nie jestem dla nikogo autorytetem, nikt nie uwierzy mi. Jeśli ktoś
                tego sam w pełni nie zrozumie, przyjmie to tylko jako jedną z wielu
                interpretacji. Oczywiście, jeśli chodzi o interpretację proroctw, czas pokaże,
                kto zinterpretował je prawidłowo. Po wypełnieniu ich, nikt nie będzie miał już
                wątpliwości. Dopiero wtedy też opadnie zasłona zaślepienia, założona przez
                twórców fałszywych interpretacji.
                • ewiak.r Re: bzdura 11.04.06, 09:26
                 Tak na marginesie, SJ, Mormoni, Adwentyści, Badacze Pisma Świętego, już powinni
                 zorientować się, że są zwodzeni. Czas, bowiem pokazał, że interpretacje
                 proroctw ich przywódców są fałszywe. Wynikające m.in. z ignorancji zaślepienie
                 jest jednak tu tak duże, że nie są w stanie tego dostrzec.
                 • oginn Re: bzdura 11.04.06, 10:04
                  Nie ma żadnego "prawdziwego" czy "bożego" kościoła chrześcijańskiego ani
                  innego, bo nie ma bożych ludzi w dzisiajszych czasach, muszą się tacy jeszcze
                  pojawić. Może Ty jesteś takim "bożym mężem" - zobaczymy.

                  Uważasz się pewnie za chrześcijanina, ale w takim razie kto Cię ochrzcił i
                  kiedy, skoro nie ma już dawno "pradziwych" chrześcijan, nie ma sukcesji i
                  trwania w prawdziwej bożej nauce. Czy uznajesz chrzest przyjęty od której
                  dzisiejszej sekty?
                  • ewiak.r chrzest 11.04.06, 12:48
                   Zgadzam się z Tobą, że nie ma dziś żadnego "prawdziwego" czy "bożego" kościoła
                   chrześcijańskiego. Ochrzcił mnie, więc człowiek, który podobnie jak ja nie
                   należy do żadnego kościoła chrześcijańskiego. W tym samym dniu, najpierw ja
                   ochrzciłem jego, zaraz potem, on mnie. Nie było innej możliwości.

                   W niektórych dzisiejszych sektach chrzest związany jest ze ślubowaniem
                   organizacji, lub przyrzeczeniem, że nie będzie czegoś robiło. U innych chrzest,
                   co prawda przypomina prawdziwy chrzest, ale z kolei wiele poglądów nie ma nic
                   wspólnego z chrześcijaństwem.
                   • oginn Re: chrzest 11.04.06, 15:50
                    ewiak.r napisał:

                    > Zgadzam się z Tobą, że nie ma dziś żadnego "prawdziwego" czy "bożego"
                    kościoła
                    > chrześcijańskiego. Ochrzcił mnie, więc człowiek, który podobnie jak ja nie
                    > należy do żadnego kościoła chrześcijańskiego. W tym samym dniu, najpierw ja
                    > ochrzciłem jego, zaraz potem, on mnie. Nie było innej możliwości.

                    No tak, to rzeczywiście jesteś "chrześcijaninem" - ha, ha. I po co ten cały
                    cyrk z tym chrztem przez kogoś, nie jest chrześcijaninem i nie dostał
                    osobistego polecenie od boga, by chrzcić innych ludzi? Właściwie to mogłeś sam
                    zanurzyć się w wodzie, albo poprosić kogoś zupełnie obcego i byłoby po sprawie.
                    To tak, jak z obrzezaniem - nieważne kto go dokona, byle został obcięty
                    napletek, a najlepiej jednak jak zrobi to fachowiec, np. chirurg, chociaż też
                    możnaby samemu. Napletka już nie ma i nowego nie będzie do obrzezania, a w
                    wodzie można zanurzać się, czyli chrzcić - wielokrotnie - i Ty już masz pewne z
                    tym doświadczenie, bo to nie był Twój pierwszy "chrzest" i może nie ostatni.
                    Zostałeś ochrzczony wodą, tylko nie wiadomo, czy duchem św.
                    • ewiak.r Re: chrzest 11.04.06, 18:43
                     Piszesz: "I po co ten cały cyrk z tym chrztem przez kogoś, [jeśli] nie jest
                     chrześcijaninem i nie dostał osobistego polecenie od Boga, by chrzcić innych
                     ludzi?". Polecenie to dał Jezus (Mt.28:19,20). Osobistego polecenia nikt dziś
                     nie dostał i nie dostanie. Nie ma zresztą takiej potrzeby. Jestem ciekaw, czy
                     uważasz się za ochrzczonego duchem. Czy jesteś namaszczony?
                     • oginn Re: chrzest 11.04.06, 19:18
                      Nie wiadomo, czy nikt dziś nie dostanie od Boga Biblii osobistego polecenia
                      nauczania jego dawnych i nowych nauk oraz chrzczenia uczniów. Dawne, jezusowe
                      polecenie chrzeczenia straciło moc, ponieważ odstępcy wypaczyli jego nauki i
                      dlatego nie było od kogo przyjąć prawdziwego jezusowego chrztu z wody i
                      następnie z ducha. A dzisiaj narazie nie pojawił się nikt wyznaczony przez Boga
                      na nauczyciela i chrzciciela, chyba że Ty pretendujesz do tej roli, na wzór
                      wielu innych uzurpatorów, jak pokazuje historia różnych sekt (już przynajmniej
                      jednego swego "ucznia" ochrzciłeś, jak pisałeś wcześniej). Przyszłe wydarzenia
                      pokażą, co jest zaplanowane w tej kwestii, kiedy Boży meżowie i niewiasty, tj.
                      pomazańcy, przystąpią do dzieła dla nich wyznaczonego. Ja siebie do nich nie
                      zaliczam, ani nikogo innego, bo takich nie znam.
                      • ewiak.r Re: chrzest 11.04.06, 19:39
                       Piszesz: "Dawne, jezusowe polecenie chrzczenia straciło moc". Jezus dobrze
                       wiedział, że dojdzie do odstępstwa, mimo to dając polecenie nauczania i
                       chrzczenia, dodał: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
                       skończenia świata". Jezus nie sugerował, że będzie miał uczniów tylko w I wieku
                       n.e. i w "dniach ostatnich". Według Niego "pszenica" miała rosnąć wraz
                       z "chwastem" aż do "żniwa". Nie można więc twierdzić, że wszyscy podający się
                       za chrześcijan, to chwast. Daniel otrzymał wyjaśnienie, że zanim dojdzie do
                       symbolicznych żniw "rozumni ludu będą udzielać zrozumienia dla wielu".
                       Nie szydzę więc z innych tylko dlatego, że starają się być posłuszni poleceniu
                       Jezusa, by nauczać i chrzcić.
                       • oginn Re: chrzest 11.04.06, 21:17
                        Podążasz wzorem takich sekciarzy jak anabaptyści, Miller, Russell i inni,
                        chrzcząc swych uczniów i poprzez nich samego siebie, jako uzurpatora znającego
                        bożą prawdę. Np cóż - "szerokiej drogi" ku zatraceniu!
                        Ja poczekam jeszcze na kogoś innego, pewnego.
       • tessa18 Re: bzdura 11.04.06, 12:53
        Za czasów apostołów Dzień Pański był jeszcze sprawą przyszłości.Ale ten dzień
        stale się przybliżał i kiedyś miał nastać.
        Tylko kiedy?
        Czy to ważne dla wierzących kiedy miał nastać Dzień Pański?
        Owszem bardzo ważne.Dlatego ,że wtedy miały się spełnić pewne proroctwa i miało
        nastać wyzwolenie ludu Bożego.Gdybyśmy nie wiedzieli kiedy nastał Dzień
        Pański,to w gruncie rzeczy chodzilibyśmy w ciemności co do tego w jakim okresie
        czasu przyszło nam żyć.Dlatego Bóg przez swe miłosierdzie objawił swym sługom
        kiedy nastał Dzień Pański.
        Zgadzam się ,że potrzebna jest rzeczowa dyskusja a nie miotanie obelg.Ale
        obydwie strony muszą to zrozumieć.
        • ewiak.r Re: bzdura 14.04.06, 18:12
         Uwaga o potrzebie rzeczowej dyskusji i unikaniu obelg, nie dotyczyła akurat
         Twojej osoby. Choć w pewnych sprawach mamy odmienne zdanie, ani razu nie
         obraziłaś mnie, ani nikogo innego na tym forum.

         W uprzejmy sposób starasz się przedstawić swój punkt widzenia, i nie obrażasz
         nikogo, kto nie zgadza się z Tobą. Przyjemnie dyskutuje się z takimi ludźmi, a
         obserwatorzy mogą odnieść korzyści, zapoznając się z różnymi punktami widzenia
         w kwestiach biblijnych.
  • 3mama3 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 10.04.07, 17:16
   Ech! Znowu odgrzebuję stary wątek, ale smażyłam sobie naleśniki (!) i trochę
   liczyłam.

   Próbowałam wgłębić się w wywody tutaj, ale historia była zawsze moim słabym
   punktem. Skupiłam się na matematyce.

   Nie padły tu żadne stwierdzenia w jaki sposób wyznaczamy rok 1914. Trochę
   poszukałam i z tego co udało mi się ustalić chodzi tu o "siedem czasów" które
   miały zakończyć się w 1914r.
   W oparciu o Ap.12,6.14, gdzie "czas, czasy i pół czasu" utożsamiono z 1260
   dniami (3 i pół roku) ŚJ uznali że siedem czasów to 2520 dni.
   W oparciu o Ez.4,6 "wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok" uznano że 2520 dni
   to 2520 lat. Stąd licząc od roku 607pne do 1914r mija 2520 lat.
   Ale czy na pewno?

   W moim rozważaniu nie będę kwestionować historii bo nie jestem w tym biegła.
   Zakładam że rok 607pne jest właściwy do przyjęcia obliczeń.

   ŚJ chcieli być dokładnie biblijni w określaniu ilości lat, ale tylko do pewnego
   momentu.

   Przyjęto biblijną zasadę, że 1 rok = 360 dni
   Przyjęto też zasadę, że 1 dzień = 1 rok
   Wg powyższego:
   7 czasów = 7 lat
   7 lat = 2520 dni (7*360dni)
   2520 dni = 2520 lat (biblijnych)
   Aby być jeszcze dokładniejszą dodam od siebie:
   2520 lat = 907200 dni (2520*360)

   Tu biblijność się kończy, bo potem ŚJ liczą wg naszego współczesnego kalendarza.
   Nie uwzględniają że nasz rok ma 365 dni, a co cztery lata 366.
   Pokusiłam się o kolejne obliczenia wg naszego kalendarza.

   Od 607 do 1914 jest 2520 lat. Ile to dni?
   2520 lat : 4 = 630 lat
   2520 lat = 3*630 lat + 1*360 lat
   2520 lat = 1890 lat (po365 dni w roku) + 360 lat (po 366 dni w roku)
   2520 lat = 689850 dni + 230580 dni
   2520 lat = 920430 dni
   Zatem to nie jest ten sam czas o którym mówią ŚJ

   920430 - 907200 = 13230 dni , a to daje trochę ponad 36 lat.

   Nie powinien to być rok 1914, ale 1877 względnie 1878 (1914 -36)zależnie od
   którego miesiąca liczyć.

   Brak konsekwencji w liczeniu jak dla mnie.

   Nie przedstawiam tego jako dowodu że istnieje inna prawidłowa data. Jestem
   daleka od takich spekulacji.
   Pozdrawiam
   K.
  • zderzak-1 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 01.06.08, 18:05
   607 p.n.e –biblijne dowody
   Ez 29:1
   1. W roku dziesiątym, miesiącu dziesiątym, dnia dwunastego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   Ez 29:10
   10. oto dlatego przyjdę na ciebie i na twoje rzeki i uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną pustynię, od Migdol aż do Sjene i aż do granic Kusz.
   Ez 29:12-15
   12. Uczynię z ziemi egipskiej pustynię wśród wyludnionych krajów, a miasta jej zostaną pustynią wśród wyludnionych miast - przez lat czterdzieści - i rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach.
   13. Tak bowiem mówi Pan Bóg: Przy końcu owych lat czterdziestu zbiorę Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni.
   14. Odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia, i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia.
   15. W porównaniu z innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie się ponad inne narody. Zmniejszę ich liczbę, aby więcej nie panowali nad narodami.
   Ez 29:17-18

   17. W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:

   18. Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.

   618 p.n.e - 10 lat( 10 rok uprowadzenia Ezechiela do niewoli) = 608 p.n.e Jeruzalem oblężone przez wojska Babilońskie
   586 p.n.e (początek oblężenia Tyru) + 27 ( 27 lat występowania Ezechiela w roli proroka)= 613 p.n.e

   Ez 1:2-3
   613 p.n.e - pierwszy rok powołania Ezechiela na proroka

   2. Piątego dnia miesiąca - rok to był piąty od ?uprowadzenia do niewoli króla Jojakina -

   3.Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pańska.

   613p.n.e + 5 (5 lat uprowadzenia Jojakina)= 618 p.n.e

   2 Krl 24:8-18

   8. W chwili objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta - córka Elnatana z Jerozolimy.
   9. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego ojciec.
   10. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto.
   11. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je.
   12. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania.
   13. Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej - tak jak Pan przepowiedział.
   14. I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju.
   15. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.
   16. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu.
   17. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
   18. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chamutal - córka Jeremiasza z Libny.

   II Oblężenie Jeruzalem było w roku 618 p.n.e w 8 roku panowania króla babilońskiego ( 618 p.n.e + 8 lat= 626 p.n.e)
   618 p.n.e - 11 lat(11 rok uprowadzenia Ezechiela do niewoli) = 607 .p.n.e
   Zapowiedź przeciwko Tyrowi
   Ez 26:1-7
   1. Roku jedenastego, pierwszego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   2. Synu człowieczy, ponieważ Tyr mówił Jerozolimie: Ha, oto rozbita została brama ludów: powraca do mnie, ja będę bogaty, ona - pustynią,
   3. dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciwko tobie, Tyrze! Sprawię, że wyjdą przeciw tobie liczne narody, nadpłyną falami jak morze.
   4. Zburzą mury Tyru i wywrócą jego wieże. Wymiotę z niego jego proch i uczynię z niego nagą skałę.
   5. Stanie się pośrodku morza miejscem suszenia sieci, ponieważ Ja powiedziałem - wyrocznia Pana Boga. Stanie się on łupem narodów.
   6. Córki zaś jego, które są na stałym lądzie, będą zabite mieczem. I poznają, że Ja jestem Pan.
   7. Bo tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sprowadzam z północy na Tyr Nabuchodonozora, króla Babilonu, króla królów, z końmi, rydwanami, jeźdźcami, wojskiem i licznym ludem.
   Ezech. 26:7
   7. Bo tak mówi panujący Pan: Oto Ja przywiodę przeciwko Tyrowi Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, od północy, króla nad królmi, z końmi i z wozami, i z jezdnymi i z zgrają, i z ludem wielkim.

   586 p.ne.- rozpoczęcie oblężenia Tyru

   573 p.n.e - zakończenie oblężenia Tyru
   Ez 29:17-18
   17. W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   18. Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.

   586 p.n.e (rozpoczęcie ?oblężenia Tyru ) + 27 lat ( 27 rok działalności prorockiej ?Ezechiela) = 613 p.n.e ?

   Ez 30:22-26

   22. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto występuję przeciw faraonowi, królowi egipskiemu, i złamię jego ramię tak zdrowe, jak i nadłamane, i miecz wytrącę mu z ręki.
   23. Rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach.
   24. Natomiast wzmocnię ramiona króla babilońskiego i podam mu w rękę swój miecz, i złamię ramiona faraona, tak że będzie przed nim jęczał, jak jęczy śmiertelnie zraniony.
   25. Wzmocnię ramiona króla babilońskiego, natomiast ramiona faraona osłabną i poznają, że Ja jestem Pan, kiedy mój miecz włożę w rękę króla babilońskiego, aby go wyciągnął przeciw ziemi egipskiej.
   26. A Ja rozproszę Egipcjan pomiędzy narodami i rozdzielę ich po krajach, aby poznali, że Ja jestem Pan.
   dziesięć tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju.

   2Król 24:15-18
   15. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.
   16. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu.
   17. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
   18. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chamutal - córka Jeremiasza z Libny.
   618 p.n.e - 11 ( 11 lat panowania Sedekiasza)= 607 p.n.e rok zburzenia Jeruzalem
   Zapowiedź przeciw Tyrowi

   Ez 17:12-24
   12. Mówże do ludu opornego: Czy nie wiecie, co to oznacza? Powiedz: Oto król babiloński nadciągnął do Jerozolimy, pochwycił jej króla i jej książąt i zaprowadził ich do siebie, do Babilonu.
   13. Wziął następnie jednego z potomków królewskich, zawarł z nim przymierze i przysięgą go związał, a co znaczniejszych uprowadził z kraju,
   14. aby królestwo było bez znaczenia, tak by więcej już nie powstało, by tak mogło trwać, zachowując warunki przymierza.
   15. On jednak zbuntował się przeciw niemu, skierował posłów do Egiptu, aby mu dano koni i liczne oddziały. Czy mu się to powiedzie? Czy ocali się ten, który tak postępuje? Czy ten się ocali, co złamał przymierze?
   16. Na moje życie - wyrocznia Pana Boga - w siedzibie tego króla, który go wprowadził na tron, a wobec którego przysięgi nie dochował i złamał warunki przymierza, u niego w Babilonie umrze.
   17. Nie wspomoże go faraon wielkim wojskiem i
   • zderzak-1 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 01.06.08, 18:15
    1914 - niezwykły rok w którym
    Jezus uzyskał szczególne posłannictwo
    Jana 9:39
    39. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci , którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi.
    (BT)
    Jana 15:22
    22. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu.
    (BT)
    Jana16:8-11
    8. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
    9. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;
    10. o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
    11. wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.(porównaj Rodzaju3:15 z Łukasza 10:18 oraz z Objawieniem 12:7,8,9 Objawienie 20:10,14,15)
    (BT)
    Jn 16:33
    33. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.
    (BT)
    Łukasza 10:18
    18. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica.
    (BT)
    Jezus uzyskał szczególne posłannictwo od Boga
    1 Mojżeszowa. 3:1
    1. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
    (BW)
    1 Mojżeszowa. 3:4-5
    4. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,
    5. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
    (BW)
    Rodzaju 5:5
    5. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziwięćset trzydzieści. I umarł.
    (BT)

    Rodzaju 3:14-15
    14. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
    15. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
    (BT)
    Efezjan 3:9
    9. i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.
    (BT)
    Efezjan 3:11
    11. zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
    (BT)
    Kolosan 1:26-27
    26. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym,
    27. którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały.
    (BT)
    Apokalipsa 12:1-2
    1. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
    2. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
    (BT)
    Apokalipsa 12:4-5
    4. i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.
    5. I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu.
    (BT)
    Apokalipsa 12:7-9
    7. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
    8. ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
    9. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
    (BT)
    Apokalipsa 12:17
    17. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.
    (BT)
    Apokalipsa 12:10
    10. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
    (BT)

    Apokalipsa 20:14-15
    14. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.
    15. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.
    (BT)
    Jezus uzyskał szczególne posłannictwo
    Rzymian 6:23
    23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
    (BT)
    Mateusza 1:20-21
    20. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
    21. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .
    (BT)
    Marka 2:10
    10. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka:
    (BT)
    Dzieje Apostolskie 4:12
    12. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
    (BT)
    Hebrajczyków 9:28
    28. tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.
    (BT)

    Hebrajczyków 7:22
    22. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
    (BT)
    Jezus uzyskał szczególne posłannictwo

    Dzieje Apostolskie 17:31
    31. dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.
    (BT)
    Dzieje Apostolskie 17:26
    26. On z jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania,
    (BT)

    Daniela 2:21
    21. On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym.
    (BT)
    Ageusza 2:18
    18. Rozważcie tylko czasy obecne i przeszłe, od dnia dwudziestego czwartego [miesiąca] dziewiątego do dnia, w którym położono [fundamenty] pod świątynię Pańską. Rozważcie tylko!
    (BT)
    Ageusza 2:15
    15. Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni Pańskiej,
    (BT)
    (Izajasza 44:26-28) 26 spełniam słowo swego sługi i całkowicie wprowadzam w czyn radę swego posłańca; mówię o Jerozolimie: ‚Będzie zamieszkana’, a o miastach Judy: ‚Zostaną odbudowane, a jej spustoszone miejsca wydźwignę’; 27 mówię do głębiny: ‚Wyparuj; i wszystkie twoje rzeki wysuszę’; 28 mówię o Cyrusie: ‚On jest moim pasterzem i wszystko, w czym mam upodobanie, całkowicie wykona’ — to, co powiedziałem o Jerozolimie: ‚Zostanie odbudowana’, a o świątyni: ‚Twój fundament zostanie położony’”.

    (Ezdrasza 1:1-4) 1 A w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, aby się spełniło słowo Jehowy z ust Jeremiasza, Jehowa pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, by po całym swym państwie kazał ogłosić, i to również na piśmie, co następuje: 2 „Oto, co powiedział Cyrus, król Persji: ‚Wszystkie królestwa ziemi dał mi Jehowa, Bóg niebios, i to on mi polecił, abym mu zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. 3 Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was, niech jego Bóg będzie z nim. Niech więc wyrusza do Jerozolimy, która jest w Judzie, i odbudowuje dom Jehowy, Boga Izraela — on jest prawdziwym Bogiem — dom, który był w Jerozolimie. 4 I każdego, kto pozostał, z wszelkich miejscowości, gdzie przebywa jako przybysz, niech ludzie z jego miejscowości wesprą srebrem i złotem, i mieniem, i zwierzętami domowymi, a także dobrowolnym darem ofiarnym dla domu prawdziwego Boga, który był w Jerozolimie’”.
    (2 Kronik 36:22-23) 22 A w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji — aby się spełniło słowo Jehowy wypowiedziane ustami Jeremiasza — Jehowa pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, by po całym swym królestwie kazał ogłosić, i to również na piśmie, co następuje: 23 „Oto, co powiedział Cyrus, król Persji: ‚Wszystkie królestwa ziemi dał mi Jehowa, Bóg niebios, i to on mi p
  • zderzak-1 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 01.06.08, 18:46
   Część I

   607 p.n.e –biblijne dowody
   Ez 29:1
   1. W roku dziesiątym, miesiącu dziesiątym, dnia dwunastego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   Ez 29:10
   10. oto dlatego przyjdę na ciebie i na twoje rzeki i uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną pustynię, od Migdol aż do Sjene i aż do granic Kusz.
   Ez 29:12-15
   12. Uczynię z ziemi egipskiej pustynię wśród wyludnionych krajów, a miasta jej zostaną pustynią wśród wyludnionych miast - przez lat czterdzieści - i rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach.
   13. Tak bowiem mówi Pan Bóg: Przy końcu owych lat czterdziestu zbiorę Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni.
   14. Odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia, i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia.
   15. W porównaniu z innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie się ponad inne narody. Zmniejszę ich liczbę, aby więcej nie panowali nad narodami.
   Ez 29:17-18

   17. W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:

   18. Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.

   618 p.n.e - 10 lat( 10 rok uprowadzenia Ezechiela do niewoli) = 608 p.n.e Jeruzalem oblężone przez wojska Babilońskie
   586 p.n.e (początek oblężenia Tyru) + 27 ( 27 lat występowania Ezechiela w roli proroka)= 613 p.n.e

   Ez 1:2-3
   613 p.n.e - pierwszy rok powołania Ezechiela na proroka

   2. Piątego dnia miesiąca - rok to był piąty od ?uprowadzenia do niewoli króla Jojakina -

   3.Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pańska.

   613p.n.e + 5 (5 lat uprowadzenia Jojakina)= 618 p.n.e

   2 Krl 24:8-18

   8. W chwili objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta - córka Elnatana z Jerozolimy.
   9. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego ojciec.
   10. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto.
   11. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je.
   12. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania.
   13. Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej - tak jak Pan przepowiedział.
   14. I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju.
   15. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.
   16. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu.
   17. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
   18. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chamutal - córka Jeremiasza z Libny.

   II Oblężenie Jeruzalem było w roku 618 p.n.e w 8 roku panowania króla babilońskiego ( 618 p.n.e + 8 lat= 626 p.n.e)
   618 p.n.e - 11 lat(11 rok uprowadzenia Ezechiela do niewoli) = 607 .p.n.e
   Zapowiedź przeciwko Tyrowi
   Ez 26:1-7
   1. Roku jedenastego, pierwszego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   2. Synu człowieczy, ponieważ Tyr mówił Jerozolimie: Ha, oto rozbita została brama ludów: powraca do mnie, ja będę bogaty, ona - pustynią,
   3. dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciwko tobie, Tyrze! Sprawię, że wyjdą przeciw tobie liczne narody, nadpłyną falami jak morze.
   4. Zburzą mury Tyru i wywrócą jego wieże. Wymiotę z niego jego proch i uczynię z niego nagą skałę.
   5. Stanie się pośrodku morza miejscem suszenia sieci, ponieważ Ja powiedziałem - wyrocznia Pana Boga. Stanie się on łupem narodów.
   6. Córki zaś jego, które są na stałym lądzie, będą zabite mieczem. I poznają, że Ja jestem Pan.
   7. Bo tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sprowadzam z północy na Tyr Nabuchodonozora, króla Babilonu, króla królów, z końmi, rydwanami, jeźdźcami, wojskiem i licznym ludem.
   Ezech. 26:7
   7. Bo tak mówi panujący Pan: Oto Ja przywiodę przeciwko Tyrowi Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, od północy, króla nad królmi, z końmi i z wozami, i z jezdnymi i z zgrają, i z ludem wielkim.

   586 p.ne.- rozpoczęcie oblężenia Tyru

   573 p.n.e - zakończenie oblężenia Tyru
   Ez 29:17-18
   17. W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   18. Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.

   586 p.n.e (rozpoczęcie ?oblężenia Tyru ) + 27 lat ( 27 rok działalności prorockiej ?Ezechiela) = 613 p.n.e ?

   Ez 30:22-26

   22. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto występuję przeciw faraonowi, królowi egipskiemu, i złamię jego ramię tak zdrowe, jak i nadłamane, i miecz wytrącę mu z ręki.
   23. Rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach.
   24. Natomiast wzmocnię ramiona króla babilońskiego i podam mu w rękę swój miecz, i złamię ramiona faraona, tak że będzie przed nim jęczał, jak jęczy śmiertelnie zraniony.
   25. Wzmocnię ramiona króla babilońskiego, natomiast ramiona faraona osłabną i poznają, że Ja jestem Pan, kiedy mój miecz włożę w rękę króla babilońskiego, aby go wyciągnął przeciw ziemi egipskiej.
   26. A Ja rozproszę Egipcjan pomiędzy narodami i rozdzielę ich po krajach, aby poznali, że Ja jestem Pan.
   dziesięć tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju.

   2Król 24:15-18
   15. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.
   16. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu.
   17. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
   18. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chamutal - córka Jeremiasza z Libny.
   618 p.n.e - 11 ( 11 lat panowania Sedekiasza)= 607 p.n.e rok zburzenia Jeruzalem
   Zapowiedź przeciw Tyrowi

   Ez 17:12-24
   12. Mówże do ludu opornego: Czy nie wiecie, co to oznacza? Powiedz: Oto król babiloński nadciągnął do Jerozolimy, pochwycił jej króla i jej książąt i zaprowadził ich do siebie, do Babilonu.
   13. Wziął następnie jednego z potomków królewskich, zawarł z nim przymierze i przysięgą go związał, a co znaczniejszych uprowadził z kraju,
   14. aby królestwo było bez znaczenia, tak by więcej już nie powstało, by tak mogło trwać, zachowując warunki przymierza.
   15. On jednak zbuntował się przeciw niemu, skierował posłów do Egiptu, aby mu dano koni i liczne oddziały. Czy mu się to powiedzie? Czy ocali się ten, który tak postępuje? Czy ten się ocali, co złamał przymierze?
   16. Na moje życie - wyrocznia Pana Boga - w siedzibie tego króla, który go wprowadził na tron, a wobec którego przysięgi nie dochował i złamał warunki przymierza, u niego w Babilonie umrze.
   • zderzak111 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 14.11.08, 02:38

    Czego naprawdę uczy Biblia? Odpowiedź znajdziecie na stronie www.wersety.yoyo.pl
    Pozwolę sobie przytoczyć niewielki fragment:

    W 607 p.n.e jak podaje historiia Nabopolassar nie przekazał jeszcze władzy nad
    armią swojemu synowi Nabuchodonozorowi II Pełną władzę Nabuchodonozor II
    otrzymał dopiero 605 p.n.e. Tak więc utożsamianie biblijnego Nabuchodonozora z
    synem założyciela państwa nowobabilońskiego jest bezprecedensowym
    fałszowaniem historii !!!. Jaki jest cel tej mistyfikacji ?– odpowiedź
    znajdziemy w Psalmie 2:1-12

    Ps 2:1-12 Bw „Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?(2)
    Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i
    Pomazańcowi jego:(3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!(4) Ten,
    który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.(5) Wtedy przemówi do
    nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich:(6) Ja ustanowiłem króla
    mego na Syjonie, Świętej górze mojej.(7) Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do
    mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.(8) Proś mnie, a dam ci narody w
    dziedzictwo i krańce świata w posiadanie.(9) Rozgromisz je berłem żelaznym,
    Roztłuczesz jak naczynie gliniane.(10) Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie,
    Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!(11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie
    się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,(12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie
    zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!”
  • zderzak-1 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 01.06.08, 19:10
   Część II
   607 p.n.e - biblijne dowody .
   Ez 17:17- 24
   17. Nie wspomoże go faraon wielkim wojskiem i licznymi zastępami podczas walki, gdy usypią wały i pobudują wieże, gdzie zginie mnóstwo ludzi.
   18. On odrzucił przysięgę i złamał przymierze, bo rękę swą do tego przyłożył, on to wszystko uczynił. Nie ocali się.
   19. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Na moje życie! [Skutki] odrzucenia mojej przysięgi i złamania mego przymierza sprowadzę na jego głowę.
   20. Zarzucę moją sieć na niego, aby wpadł w mój niewód i przywiodę go do Babilonu i tam go osądzę za wiarołomstwo popełnione względem Mnie.
   21. Wszyscy zaś najlepsi wśród całego jego wojska zginą od miecza, a Reszta ocalonych zostanie rozproszona na wszystkie wiatry. I poznacie, że przemówiłem Ja, Pan.
   22. Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.
   23. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.

   24.I wszystkie drzewa ?polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo ?wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, ?że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu ?suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię.
   Ez 29:1
   1. W roku dziesiątym, miesiącu dziesiątym, dnia dwunastego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   Ez 29:10
   10. oto dlatego przyjdę na ciebie i na twoje rzeki i uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną pustynię, od Migdol aż do Sjene i aż do granic Kusz.
   Ez 29:12-15
   12. Uczynię z ziemi egipskiej pustynię wśród wyludnionych krajów, a miasta jej zostaną pustynią wśród wyludnionych miast - przez lat czterdzieści - i rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach.
   13. Tak bowiem mówi Pan Bóg: Przy końcu owych lat czterdziestu zbiorę Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni.
   14. Odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia, i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia.
   15. W porównaniu z innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie się ponad inne narody. Zmniejszę ich liczbę, aby więcej nie panowali nad narodami.
   Ez 29:17-18
   17. W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   18. Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.
   Ez 30:22-26
   22. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto występuję przeciw faraonowi, królowi egipskiemu, i złamię jego ramię tak zdrowe, jak i nadłamane, i miecz wytrącę mu z ręki.
   23. Rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach.
   24. Natomiast wzmocnię ramiona króla babilońskiego i podam mu w rękę swój miecz, i złamię ramiona faraona, tak że będzie przed nim jęczał, jak jęczy śmiertelnie zraniony.
   25. Wzmocnię ramiona króla babilońskiego, natomiast ramiona faraona osłabną i poznają, że Ja jestem Pan, kiedy mój miecz włożę w rękę króla babilońskiego, aby go wyciągnął przeciw ziemi egipskiej.
   26. A Ja rozproszę Egipcjan pomiędzy narodami i rozdzielę ich po krajach, aby poznali, że Ja jestem Pan.

   Ezechiel otrzymał wypowiedź o Tyrze w 27 roku swojej działalności w charakterze proroka Bożego, jednocześnie był to 5 rok uprowadzenia do niewoli babilońskej króla Jojakina w 8 roku panowania króla babilońskiego.
   13 lat oblężenia Tyru = 586 p.n.e. - 573 p.n.e. - babilońskie oblężenie Tyru (miasto nie zostało zdobyte, lecz król Tyru - Itobaal II uznał władzę zwierzchnią Nabuchodonozora ...
   586 p.n.e +27lat działalności Ezechiela w roli proroka = 613 p.n.e
   613 p.n.e był jednocześnie 5 rokiem niewoli Jojakina
   613p.n.e + 5 lat niewoli Jojakina= 618 p.n.e
   618 p.n.e nastąpiło II oblężenie Jerozolimy ,zabranie króla Jojakina do niewoli i ustanowieniem Sedekiasza na króla przez babilończyków.Sedekiasz panował 11 lat aż do zburzenia i spalenia Jeruzalem przez Nabuchodonozora.
   618p.n.e (początek panowania Sedekiasza) - 11 lat = 607p.n.e zniszczenia Jerozolimy
   Odnośnie 40 lat spustoszenia Egiptu (od daty zakończenia oblężenia Tyru odliczamy 40lat= 533 p.n.e czasy Cyrusa kiedy to są uwalniania uprowadzeni jeńcy egipscy.
   40 lat spustoszenia Egiptu
   40 lat spustoszenia Egiptu = 573p.n.e - 40= 533
   Oblężenie Tyru trwało 13 lat do 573 p n.e
   573 p n.e - 533 p.n.e - 40 lat spustoszenia Egiptu

   Tak więc Świadkowie Jehowy głoszą zgodnie z Biblią ,że rok 607 p.n.e jest rokiem w którym całkowicie zniszczono Jeruzalem.To samo dotyczy roku 1914 n.e nie są to jakieś "doktrynalne" wywody tylko mocno ugruntowane na Biblii prawdy ,że 607 p.n.e rozpoczęły się wyznaczone czasy narodów i trwały do roku 1914 .n.e.
   www.zderzak.yoyo.pl
   www. zderzak.beq.pl

   • ewiak.r Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 01.06.08, 21:54
    Argumentacja, którą tu podałeś wcale nie wskazuje na to, że Jerozolima została zburzona w roku 607 p.n.e. Powołałeś się w niej na Księgę Ezechiela. Księga ta wskazuje jednak jednoznacznie na datę 587 p.n.e.

    Przypomnę tu choćby fragment z Ezechiela 24:1,2: "A w dziewiątym roku, w miesiącu dziesiątym, w dziesiątym dniu tego miesiąca, doszło jeszcze do mnie słowo Jehowy, mówiące: Synu człowieczy, zapisz sobie nazwę tego dnia, właśnie tego dnia. Król Babilonu właśnie tego dnia rzucił się na Jerozolimę".

    Było to około 4.01.588 p.n.e. Nebukadneccar rozpoczyna wtedy oblężenie Jerozolimy. Rok później Żydzi rozpoczynają posty w rocznicę tych smutnych wydarzeń. Posty te trwają 70 lat, aż do roku 518 p.n.e. (Zch.7:1,5; 8:19). Zobacz do książki "Całe Pismo", s.169, a.3.

    Od 4.01.587 p.n.e. do 1.12.518 p.n.e. mamy faktycznie 70 lat (bez jednego miesiąca).

    Gdy dodamy do 04.01.588 p.n.e. 19 miesięcy oblężenia, otrzymamy datę: sierpień 587 p.n.e. To jest faktyczna data zburzenia Jerozolimy.

    W Biblii nie ma sprzeczności. Przeanalizuj też wnikliwie pozostałe argumenty podane na tym forum i ustosunkuj się do nich.
    • zderzak-1 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 02.06.08, 13:29
     Oblężenie Tyru przez Babilończyków trwało 13 lat od 586 p.n.e do 573 p.n.e
     Ezechiel otrzymał proroctwo o Tyrze w (zobacz Ez 29:17,18)(17) w 27 roku
     wystepowania w charakterze proroka Bożego.
     Ez 29:17,18
     W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan
     skierował do mnie te słowa: (18) Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król
     babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa
     wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie
     zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.

     W 27 roku występowania w charakterze proroka Bożebo Ezechiel otrzymał wypowiedź
     od Boga skierowaną przeciw Tyrowi.A więc 586p.n.e (spełnienie wypowiedzi
     dotyczącej Tyru- czyli początek oblężenia miasta przez babilończyków) + 27lat
     działalności Ezechiela w roli proroka Bożego daje nam rok 613 p.n.e.Jest to
     jednocześnie 5 rok uprowadzenia króla Jojakina na wygnanie do
     Babilonu.Nabuchodonozor obległ i uprowadził na wygnanie Jojakina w 8 roku swego
     królowania.Tak więc do roku 613 p.n.e (początek działalności prorockiej
     Ezechiela dodajemy 5 lat niewoli Jojakina i otrzymujemy rok 618 p.n.e kiedy to
     nastąpiło II oblężenie Jerozolimy. Proszę zobacz 2 królów 24:8-12
     (8) W chwili objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie
     trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta - córka Elnatana z Jerozolimy.
     (9) Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego ojciec.
     (10) W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli
     przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. (11) Nabuchodonozor, król babiloński,
     stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. (12) Wtedy Jojakin,
     król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi
     sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego
     panowania.

     W 8 roku swego panowania czyli w roku 618 p.n.e król babiloński w miejsce
     Jojakina powołał Sedekiasza.Sedekiasz panował 11 lat aż do roku 607 p.n.e kiedy
     to babilończycy po raz ostatni oblegli Jeruzalem i je zdobyli.Przeczytaj 2królów
     24:15-18
     2królów 24:15-18
     (15) Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego
     dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. (16)
     Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w
     liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do
     Babilonu. (17) W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja,
     Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. (18) W chwili objęcia rządów
     Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie.
     Matce jego było na imię Chamutal - córka Jeremiasza z Libny.
     Przeczytaj także 2 krółów 25:1
     (1) W dziewiątym roku jego panowania(9 rok panowania Sedekiasza =609 p.n.e),
     dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia miesiąca przybył król babiloński,
     Nabuchodonozor, wraz z całym swoim wojskiem przeciw Jerozolimie, obległ ją,
     budując dokoła niej wały oblężnicze.
     2) Miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedecjasza.(609
     p.n.e-607 p.n.e)
     (8) W piątym zaś miesiącu, siódmego dnia miesiąca - był to dziewiętnasty rok
     panowania króla babilońskiego, Nabuchodonozora(626p.n.e-607p.n.e) - wkroczył do
     Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego.
     (9) Spalił świątynię Pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy -
     wszystkie wielkie domy spalił ogniem. Tak więc Biblia wyraźnie wskazuje na rok
     607p.n.e jako rok w którym zniszczono jeruzalem.Odnośnie 70 lat postów prosze
     odczytaj i wnikiliwie rozważ 2 kronik 36:11-23
     2 kronik 36:11-23
     (11) W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował
     jedenaście lat w Jerozolimie.(618 p.n.e-607 pn.e) (12) Czynił to, co jest złe w
     oczach Pana, Boga swego, i nie chciał się ukorzyć przed Jeremiaszem prorokiem,
     posłanym przez usta Pańskie. (13) Nadto zbuntował się przeciw królowi
     Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł wierność. Uczynił on kark swój
     twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się do Pana, Boga Izraela. (14)
     Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując
     wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan
     poświęcił w Jerozolimie. (15) Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysłał do nich
     swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem.
     (16) Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i
     wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego
     stopnia, iż nie było już ocalenia. (17) Sprowadził wtedy przeciw nim króla
     chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie
     ulitował się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad
     siwą głową. Bóg wszystko oddał w jego ręce. (18) Wszystkie naczynia świątyni
     Bożej tak wielkie, jak i małe, wraz ze skarbami domu Pańskiego i ze skarbami
     króla, i jego książąt wywiózł do Babilonu. (19) Spalili też Chaldejczycy
     świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i
     wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. (20) Ocalałą spod
     miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego
     synów, aż do nadejścia panowania perskiego. (21) I tak się spełniło słowo
     Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: Dokąd kraj nie wywiąże się ze
     swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest
     przez siedemdziesiąt lat. (22) Aby się spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza,
     pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak
     iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: (23) Tak
     mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On
     mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego
     jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!

     Zwróć uwagę :"Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał
     odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat."
     607 p.n.e - 70 lat szabatów = 537 p.n.e rok w którym do ojczyzny powracają Żydzi
     na mocy Dekretu Cyrusa.
     Tak więc trzymając się mocno Słowa Bożego Świadkowie poraz kolejny pokazują
     światu , że mówią i czynią zgodnie z prawdą zawartą w Biblii Słowie
     Bożym.Zapraszam na oficjalną stronę Świadków Jehowy www.watchtower.org
     • ewiak.r Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 02.06.08, 20:15
      Tekst z 2 Kronik 36:21 rozpoczyna się zwrotem: "Aby się dopełniło".
      Ten zwrot występuje też w zakończeniu tego wersetu: "by się
      dopełniło siedemdziesiąt lat". Podobnie ten zwrot został
      przetłumaczony w przekładzie NW w Jeremiasza 25:12 i Daniela 9:2.

      Owe trwające siedemdziesiąt lat spustoszenia nie rozpoczęły się w
      momencie zburzenia Jerozolimy, w 11 roku Sedekiasza, lecz już w
      trzecim roku królowania Jehojakima (zobacz do kontekstu: 2 Kronik
      36:6,7; por. Daniela 1:1,2 BT).

      Potwierdza to Jeremiasz w 25 rozdziale, pisząc: "I wziąłem kielich z
      ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa
      mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej królom, jej
      książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce, dziwowisko, i
      przekleństwo, jak to jest po dziś dzień" (25:17,18, NW). Według
      Jeremiasza w czwartym rok Jehojakima spustoszenia już były w toku!

      Z tekstu Księgi Daniela 1:1,2 (BT) wyraźnie wynika, że owe
      spustoszenia rozpoczęły się już w trzecim roku królowania
      Jehojakima. Był to rok 606 p.n.e. Rok 537 p.n.e. był ostatnim rokiem
      tych siedemdziesięcioletnich spustoszeń.

      Fragment z Księgi Daniela 1:1,2 stwierdza wyraźnie od kiedy należy
      liczyć 70 lat spustoszeń Jerozolimy i niewoli.

      Aby ratować opartą na błędzie, fundamentalną naukę o roku 1914, w
      przekładzie "Nowego Świata", w wersecie z Księgi Daniela 1:2
      wprowadzono podstępnie, zupełnie mylący czytelnika zwrot "z czasem".
      Czytamy tu: "Z czasem Jehowa wydał w jego rękę Jehojakima, króla
      Judy...", (NW).

      Tego zwodniczego zwrotu nie znajdziesz w żadnym innym przekładzie
      biblijnym! Nie ma go też w tekście hebrajskim.

      606 p.n.e. + 19 lat (pozostałe 8 lat panowania Jehojakima, do 11
      roku Sedekiasza) = 587 p.n.e. = data zburzenia Jerozolimy, według
      Daniela 1:1,2.
  • zderzak-1 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 06.06.08, 11:02
   Część I odpowiedzi.
   Zobaczcie sami kto mówi prawdę?
   Wszyscy Adwersarze Świadków Jehowy podają rok 587/586 jako data zburzenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora, króla Babilonu. Powołują się lata panowania tychże króli:
   Poszczególni władcy Babilonu panowali odpowiednio:

   Nabuchodonozor - 43 lata
   Ewil-Merodak - 2 lata
   Neriglissar - 4 lata
   Labashi-Marduk - ok. 9 miesięcy
   Nabonid - 17 lat
   Dokładną datę zburzenia Jeruzalem możemy więc policzyć, gdy będziemy mieli informację, kiedy zaczął panować król Nabuchodonozor. Otóż był on królem Babilonu w latach 605-562 p.n.e. Pod poniższymi linkami znajdziemy dowód tego historycznego faktu:
   Adwersarze Świadków Jehowy argumentują , że jak się teraz te lata doda do roku 539, kiedy to Babilon przestał istnieć oraz uwzględni, iż w 19 roku swego panowania Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę, to otrzyma się:

   539 + 17 + 9/12 + 4 + 2 + 43 - 19 = 586
   Po dodaniu otrzymują datę zburzenia Jerozolimy zgodną z chronologią świecką.

   **********************************************************************************************
   Natomiast Biblia podaje rok 607 p.n.e jako datę zburzenia Jerozolimy przez wojska Nabuchodonozora, króla Babilonu. Kluczowym wersetem pozwalającym określić datę zburzenia Jerozolimy jest proroctwo z księgi Ezechiela 29:17,18
   Ez 29:17-18 oraz data oblężenia Tyru przez Babilończyków( 586 p.n.e -573 p.n.e) .Wszyscy historycy są zgodni co do tej daty 586 p.n.e – 573 p.n.e = 13 lat oblężenia Tyru.
   Ez 29:17-18
   17. W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
   18. Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.
   (BT) 586 p.n.e (początek oblężenia Tyru) + 27 lat działalności Ezechiela w roli proroka = 613 p.n.e
   1)Rok 613 p.n.e jest pierwszym rokiem działalności Ezechiela jako proroka Bożego.
   2)Rok 613 p.n.e jest 5 rokiem uprowadzenia króla Jojakina ( Jojakina) przez Nabuchodonozora, króla Babilonu.
   3)Rok 613 p.n.e jest też 8 rokiem panowania Nabuchodonozora, króla Babilonu

   Ez 1:1-2
   1. Działo się to roku trzydziestego, dnia piątego czwartego miesiąca, gdy się znajdowałem wśród zesłańców nad rzeką Kebar. Otworzyły się niebiosa i doświadczyłem widzenia Bożego.
   2. Piątego dnia miesiąca - rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina -
   Rok uprowadzenia Jojakina do niewoli
   613 p.n.e + 5 = 618 p.n.e
   2 Krl 24:12
   12. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania.
   (BT) Rok 618 p.n.e jest 8 rokiem panowania króla Babilońskiego czyli pierwszy rok jego panowania przypada na:
   618 p.n.e + 8 = 626 p.n.e

   A) Początek panowania króla Babilońskiego- 626 p.n.e
   B) 8 rok panowania króla Babilońskiego - 607 p.n.e

   2 Krn 36:9-10
   9. W chwili objęcia rządów Jechoniasz miał osiemnaście lat, a panował w Jerozolimie trzy miesiące i dziesięć dni. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich.
   10. Z początkiem roku Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go uprowadzić do Babilonu wraz z drogocennymi naczyniami świątyni Pańskiej, a w jego miejsce ustanowił królem jego brata, Sedecjasza.
   (BT)
   Biblia podaje ,że na miejsce Jojakina Nabuchodonozor „ w jego miejsce ustanowił królem jego brata, Sedecjasza”
   Jr 52:1
   1. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Chamutal i była córką Jeremiasza z Libny.

   Biblia podaje ,że w roku 618 p.n.e w miejsce Jojakina zaczął panować Sedekiasz
   A) 618 p.n.e -rozpoczęcie rządów Sedekiasza aż do całkowitego zniszczenia Jerozolimy przez Babilończyków.
   B) 607 p.n.e – koniec 11 letnich rządów Sedekiasza
   C) 607 p.n.e - zburzenie Jeruzalem

   Jr 52:4
   4. W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia przybył król babiloński Nabuchodonozor wraz z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie i obległ ją, budując dokoła niej wały oblężnicze.
   (BT)
   Jr 52:5-14
   5. Miasto było oblężone aż do jedenastego roku króla Sedecjasza.

   Biblia podaje ,że oblężenie trwało 3 lata od 609 p.n.e do 607 p.n.e czyli do11 roku panowania króla Judzkiego Sedekiasza. Rok 607 p.n.e był też jednocześnie był to 19 rok rządów króla babilońskiego .
   19 rok rządów króla babilońskiego
   607 p,n,e +19 = 626 p.n.e początek panowania króla babilońskiego
   626 p.n.e ( początek panowania króla babilońskiego )+ 19 rok jego panowania = 607 p.n.e biblijna data zburzenia Jeruzalem.

   6. W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego dnia, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju,
   7. uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich; Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie.
   8. Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło Sedecjasza na stepie Jerycha; całe zaś jego wojsko opuściło go, idąc w rozsypkę.
   9. Pojmali więc króla i zaprowadzili go do Ribla w kraju Chamat, do króla babilońskiego, który wydał na niego wyrok.
   10. Król babiloński kazał zamordować synów Sedecjasza na jego oczach, a także wszystkich przywódców judzkich kazał zabić w Ribla.
   11. Następnie wyłupił oczy Sedecjaszowi i kazał go zakuć w podwójne spiżowe kajdany. Potem uprowadził go król babiloński do Babilonu i wtrącił do więzienia aż do dnia jego śmierci.
   12. W piątym zaś miesiącu dnia dziesiątego miesiąca - był to dziewiętnasty rok rządów króla babilońskiego Nabuchodonozora - wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sprawujący służbę przy królu,
   13. i spalił świątynię Pańską i pałac królewski oraz wszystkie wielkie domy.
   14. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło cały mur dokoła Jerozolimy.
   (BT)
   Tak więc Świadkowie Jehowy zgodnie z tym co jest napisane w Biblii głoszą, że w roku 607 pn.e rozegrało się szereg ważnych wydarzeń:
   1) 607 p.n.e - zburzenie Jerozolimy
   2) 607 p.n.e - na tronie zasiada ostatni władca z rodu króla Dawida następuje okres wyczekiwania na tego kto ma do tego prawo .Początek wyznaczonych czasów narodów .
   Ez 21:31-32
   31. tak mówi Pan Bóg: Zdejm zawój, usuń koronę! Wszystko będzie inne: co jest małe, zostanie wywyższone, a to, co wysokie, poniżone.
   32. Ruinę, ruinę z ciebie uczynię taką, jakiej nigdy nie było, dopóki nie przyjdzie ten, do którego należy sąd i któremu go przekażę.
   (BT)
   3) 607 p.ne – początek dominacji Babilonu nad narodami
   4) 607 p.n.e – 70 lat sabatów obchodzonych w postach i płaczu .Izraelici w ten sposób okazywali żal za popełnione wykroczenia przeciwko Bogu.
   Drodzy Internauci jak sami się przekonaliście Świadkowie głoszą prawdę zgodną ze Słowem Bożym , czego nie można powiedzieć o ich Adwersarzach którzy atakując Świadków Jehowy tak naprawdę zarzucają kłamstwo Bogu który natchnął ludzi do spisania Jego Słowa Biblii.
   Świadkowie Jehowy „zawsze drogi Boże w prawdzie nauczają” .
   Mr 12:14
   14. Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?
   (BT)
   Natomiast to co wytykają Adwersarze Świadkom Jehowy np.: znaczenie „pokolenia” – że

   Dalej w II części odpowiedzi .zapraszam na moją stronę www.zderzak.yoyo.pl by w całości przeczytać odpowiedż "Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914"

   • ewiak.r Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 06.06.08, 16:26
    To nie Biblia podaje datę 607 p.n.e., lecz trwający w kłamstwie przywódcy
    Towarzystwa Strażnica. Według Biblii Jerozolima została zburzona w roku 587 p.n.e.

    Twierdzisz, że kluczowym wersetem pozwalającym określić datę zburzenia
    Jerozolimy jest proroctwo z Księgi Ezechiela 29:17,18.
    Piszesz też: "Wszyscy historycy są zgodni co do tej daty 586 p.n.e – 573 p.n.e =
    13 lat oblężenia Tyru".

    Faktycznie podaje się tu różne daty: 585 – 573, lub 586 – 573. Ten jeden rok
    rozbieżności nie jest jednak istotny w tej kwestii.

    Argument z Księgi Ezechiela wskazuje jednoznacznie, nie na datę 607, lecz 587
    p.n.e. Tekst z Ezechiela 29:17 nawiązuje, bowiem nie do 27 roku działalności
    Ezechiela, lecz do 27 roku jego pobytu w niewoli (por. Ez.40:1). Był to rok 571
    p.n.e.

    Ezechiel został zabrany do Babilonu w roku 597 p.n.e., 10 lat przed zburzeniem
    Jerozolimy, w 11 roku Sedekiasza (587 p.n.e.).

    Wkrótce po zburzeniu Jerozolimy Nabuchodonozor przystąpił do trwającego 13 lat
    oblężenia Tyru (Ez 26-28).

    Gdy cofniemy się od roku 571 p.n.e. pełne 26 lat (plus 1 dzień: pierwszy dzień
    miesiąca pierwszego), otrzymamy datę 597 p.n.e.
    W tym właśnie roku Ezechiel został zabrany wraz z Jehojachinem do niewoli. 10
    lat później, w roku 587 p.n.e. (był to 11 rok Sedekiasza) Jerozolima została
    zburzona.
  • zderzak-1 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 06.06.08, 11:09
   Część II odpowiedzi na"Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914"
   Tak więc Świadkowie Jehowy zgodnie z tym co jest napisane w Biblii głoszą, że w roku 607 pn.e rozegrało się szereg ważnych wydarzeń:
   1) 607 p.n.e - zburzenie Jerozolimy
   2) 607 p.n.e - na tronie zasiada ostatni władca z rodu króla Dawida następuje okres wyczekiwania na tego kto ma do tego prawo .Początek wyznaczonych czasów narodów .
   Ez 21:31-32
   31. tak mówi Pan Bóg: Zdejm zawój, usuń koronę! Wszystko będzie inne: co jest małe, zostanie wywyższone, a to, co wysokie, poniżone.
   32. Ruinę, ruinę z ciebie uczynię taką, jakiej nigdy nie było, dopóki nie przyjdzie ten, do którego należy sąd i któremu go przekażę.
   (BT)
   3) 607 p.ne – początek dominacji Babilonu nad narodami
   4) 607 p.n.e – 70 lat sabatów obchodzonych w postach i płaczu Izraelici w ten sposób okazywali żal za popełnione wykroczenia przeciwko Bogu.
   Drodzy Internauci jak sami się przekonaliście Świadkowie głoszą prawdę zgodną ze Słowem Bożym , czego nie można powiedzieć o ich Adwersarzach którzy atakując Świadków Jehowy tak naprawdę zarzucają kłamstwo Bogu który natchnął ludzi do spisania Jego Słowa Biblii.
   Świadkowie Jehowy „zawsze drogi Boże w prawdzie nauczają” .

   Mt 24:34
   34.” Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. „– wynika nie z błędnej interpretacji Ciała Kierowniczego WTS tak jak to uważają Adwersarze Świadków Jehowy. Wiele prawd ze Słowa Bożego którą głoszą Świadkowie Jehowy na łamach”Strażnicy” i innych publikacji , jest niezrozumiałych dla tych którzy spełniają słowa o Gogu z Magog .

   Ez 38:8-12

   8. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie.

   9. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą.

   10. Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł.

   11. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym - gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram -

   12. by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi.

   Ez 38:16-19

   16. I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami.

   17. Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich.

   18. Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela - wyrocznia Pana Boga - gniew mój we Mnie zapłonie.

   19. I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela.

   Ez 38:22-23

   22. I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad jakby kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim.

   23. Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan.

   Dla mnie osobiście słowa z księgi Joela niosą ogromną radość ponieważ Jehowa Bóg zadba o to aby Jego słudzy

   „nigdy nie zaznali wstydu”.

   Jl 2:23

   23. I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, które wylał na was obficie jak przedtem.

   Joel. 2:25

   25. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem.

   (BW)

   Joel. 2:27

   27. I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu.

   Wszystkich szczerych poszukiwaczy PRAWDY zapraszam na

   oficjalną stronę Świadków Jehowy watchtower.org/p/index.html

   • prokasia75 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 06.06.08, 12:23
    Nie wiem po co tak wyliczasz ten 607 rok i udowadniasz rację. Ja nie jestem historykiem, ale licząc wg interpretacji ŚJ 2520 lat biblijnych od 607 w ogóle nie dochodzi się do roku 1914. Pisałam już o tym parę wątków wyżej, pod innym nickiem 3mama3. Nikt się nie ustosunkował do tego spośród bywających tu ŚJ. Również w innych rozmowach ze ŚJ nikt nie odpowiedział mi na te nieścisłości. Może Ty Zderzak???

    Nieszczęsny ten rok 1914 w nauce ŚJ, ciągle musi być doprecyzowany. No ale cóż, trudno się wycofać i przyznać do błędu, że się weszło Panu Bogu z butami w Jego plany i chciało się je ustawić po swojemu. A ileż więcej pokora i uniżenie wniosłyby do organizacji ŚJ, niż udowadnianie racji i pragnienie władzy nad ludzkimi sercami. Serca dla Boga nie usidli się organizacją i w oparciu o strach przed armagedonem. Bóg daje wolność i dla niego liczy się obrzezanie serca dla Niego i przez Niego, a nie wiara w niesprawdzone przepowiednie dotyczące czasów końca. W Nim jest zbawienie a nie w jakiejkolwiek organizacji, całe szczęście.
   • ewiak.r Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 07.06.08, 08:50
    W swoim poście piszesz: "607 p.ne – początek dominacji Babilonu nad narodami".
    Datę tą kojarzysz bezpodstawnie ze zburzeniem Jerozolimy. Dominacja Babilonu nie
    zaczęła się w 11 roku Sedekiasza, lecz znacznie wcześniej, w momencie pokonania
    Asyrii. Zakończyła się natomiast w roku 539 p.n.e.

    Chyba nietrudno jest zauważyć, że 539 + 70 = 609.

    Czy więc okres siedemdziesięcioletniej dominacji Babilonu, mógł rozpocząć się w
    roku 607 p.n.e.? (Je.25:11).

    Co wydarzyło się w roku 609 p.n.e.? "W 609 Babilończycy ostatecznie rozgramiają
    Asyryjczyków i rozpoczynają wprowadzać zwierzchnictwo nad Fenicją, Syrią i
    Palestyną" (History of Humanity Scientific and Cultural Development, UNESCO,
    1996, Volume III, s. 117).

    Zwróć uwagę na werset 10, rozdziału 29: "To jednak mówi Jahwe: Gdy dla Babilonu
    upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną
    zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce" (BT).

    Przywódcy Towarzystwa sugerują, że słowa te zostały skierowane do uprowadzonych
    do niewoli w 19 roku Nabuchodonozora i są dla nich zapowiedzią
    siedemdziesięcioletniej niewoli. Gdyby tak było, wtedy faktycznie można by
    przyjąć, że Jerozolima została zdobyta w roku 607 p.n.e. Chcąc właściwie
    zrozumieć ten kluczowy werset, należałoby zwrócić uwagę na kontekst, aby móc
    bezbłędnie ustalić do kogo i kiedy faktycznie zostały skierowane powyższe
    wypowiedzi.

    Rozdział ten zaczyna się słowami: "Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz
    posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do
    proroków i do całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził w niewolę z
    Jerozolimy do Babilonii po wyjściu z Jerozolimy króla Jechoniasza, królowej,
    dworzan, przywódców judzkich i jerozolimskich, kowali i ślusarzy. [Posłał go]
    przez Eleazara, syna Szafana, i przez Gemariasza, syna Chilkiasza, których
    wysłał Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do
    Babilonu" (Je.29:1-3, BT). Nietrudno jest zauważyć, że list ów został skierowany
    do uprowadzonych do niewoli w ósmym roku Nabuchodonozora, a wysłano go na
    początku panowania Sedekiasza.

    Nie ma więc najmniejszego sensu powoływać się na błędne tłumaczenia, bo i tak
    nie obroni się w ten sposób daty 607 p.n.e. Nawet gdybyśmy założyli, że
    Jeremiasz zapowiada tu siedemdziesięcioletni pobyt w niewoli, to przecież słów
    tych nie skierował do uprowadzonych po zdobyciu miasta w 19 roku
    Nabuchodonozora, lecz do uprowadzonych około 10 lat wcześniej. Przywódcy
    Towarzystwa twierdzą, że Jehojachin został uprowadzony w roku 617 p.n.e.
    617 – 70 = 547.
    Pierwsi repatrianci nie powrócili jednak w roku 547 p.n.e., lecz w roku 537 p.n.e.

    Nauka o roku 1914 mogłaby ostać się, gdyby tekst Jeremiasza, w powyższym
    kontekście, brzmiał: "Gdy dopełni się osiemdziesiąt lat w Babilonie, zwrócę na
    was uwagę i potwierdzę wobec was swoje dobre słowo, sprowadzając was z powrotem
    na to miejsce". Jeremiasz jednak nigdzie nie zapowiedział osiemdziesięcioletniej
    niewoli. Poza tym, w tekście hebrajskim nie pisze: "w Babilonie", lecz: "dla
    Babilonu".

    Co można sądzić o doktrynie zbudowanej na wyrywanym z kontekstu, i błędnie
    oddanym wersecie? (1Tes.2:3). Co można sądzić o przywódcach, którzy rozmyślnie
    posługują się taką metodą argumentacji? (2Tes.2:10).

    Część SJ to ludzie bezstronni i miłujący prawdę. Wielu z nich to jednak
    fanatycy, lojalni wobec swych przywódców.
    • zderzak-1 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 10.06.08, 13:04

     Więcej na stronie www.zderzak.yoyo.pl
     Co z tym „ dwudziestym siódmym rokiem” z Ezechiela 29:17-19.
     Ez 29:17-19
     17. W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
     18. Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.
     19. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto Ja daję Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, kraj egipski, aby zabrał jego bogactwo, zagarnął łupy jego i przywłaszczył sobie jego zdobycze, by jego wojsku służyły za zapłatę.
      Historyczna data oblężenia Tyru 586p.n.e.Oblężenie trwało 13 lat do roku 573 p.n.e.
     Do roku 586 p.n.e + 27 lat= 613 p.n.e .W tym roku Ezechiel rozpoczyna działalność w roli proroka Bożego.Jest to również 5 rok uprowadzenia Jejakina do niewoli Babilońskiej.

     „W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca”= W 27 roku przed  historycznym  zburzeniem Tyru  Ezechiel otrzymuje proroczą zapowiedź dotycząca tego wydarzenia. W ten sposób Jehowa podkreśla ,że  jest Bogiem który oznajmia przyszłość a rzeczy nieistniejące nazywa po imieniu   porównaj z Iz 44:28
     28. Ja mówię o Cyrusie: Mój pasterz, i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem: Niech cię odbudują!, i do świątyni: Wznieś się z fundamentów!
     Iz 45:1-4
     1. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
     2. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory.
     3. Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.
     4. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś.
     (BT)
      Proroctwo z Ezechiela 29:17-19 podkreśla Boskość Jehowy zechciej porównac z Izajasza 46;10
     Iz 46:9-10
     9. Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja.
     10. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę.
     Iz 48:3-8
     3. Oznajmiłem od dawna minione wydarzenia, z moich ust one wyszły i ogłosiłem je; w jednej chwili zacząłem działać i spełniły się.
     4. Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i kark twój jest drągiem z żelaza, a twoje czoło miedziane,
     5. przeto zapowiedziałem ci naprzód, ogłosiłem ci przyszłość, zanim nadeszła, żebyś nie mówił: Mój bożek to sprawił, moja rzeźba, mój posąg zarządził.
     6. Tyś słyszał i widział to wszystko; czy więc ty tego nie przyznasz? Od tej chwili ogłaszam ci rzeczy nowe, tajemne i tobie nieznane.
     7. Dopiero co zostały stworzone, a nie od dawna; i przed dniem dzisiejszym nie słyszałeś o nich, żebyś nie mówił: Właśnie je znałem.
     8. Wcale nie słyszałeś ani nie widziałeś, ani twe ucho nie było przedtem otwarte, bo wiedziałem, jak bardzo jesteś wiarołomny i że od powicia zwą cię buntownikiem.
     (BT)
      Zapraszam na Oficjalną stronę Świadków Jehowy
       • ray7 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 14.09.08, 18:35
        607 p.n.e - zburzenie Jerozolimy!!!
        Nabopolasar 626 p.n.e. - 605 p.n.e.
        Nabuchodonozor II 605 p.n.e. - 562 p.n.e.
        Amel-Marduk 562 p.n.e. - 560 p.n.e.
        Nergalsharusur 560 p.n.e. - 556 p.n.e.
        Labashi-Marduk 556 p.n.e.
        Nabonid 556 p.n.e. - 539 p.n.e.

        Pozwolilem sobie ta chronologie skopiowac ze strony zderzaka...a wiec Jerozolima zostala zburzona w 607 pne. A Nabuchodonozor zostal krolem dwa lata pozniej tj. w 605 pne. No i wedlug biblii Jerozolima zostala zburzona w 19 roku panowania Nabuchodonozora. Ciekawe...

        "Wnikliwe poznawanie pism" ksiazka wydana przez TS podaje na str.159 ze Nebukadneccar( Nabuchodonozor ) rzadzil w latach 624-582 pne. Zderzak kto tu jest dywersarzem? Z ta chronologia ktora podales wyzej TS sie nie zgadza. pozdrwaiam

   • ewiak.r Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 14.11.08, 08:12
    SJ głosząc, że "czas jest blisko" spełnili proroczą zapowiedź Jezusa: "Liczni
    bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem. I wyznaczony czas przybliżył
    się" (Łukasza 21:8). Mateusz dodał, że owi uzurpatorzy podawać się mieli za
    osoby namaszczone. Dosłownie napisał: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim
    mówiąc: Ja jestem pomazańcem, i wielu zwiodą" (24:5). Zgodnie z tą zapowiedzią
    uzurpatorom podającym się za pomazańców udało się zwieść wielką rzeszę ludzi.

    Ewangelia oparta na dacie 1914, okazała się fałszywą ewangelią. Dopiero III
    wojna światowa będzie spełnieniem się zapowiedzi Jezusa: "Powstanie bowiem naród
    na naród i królestwo na królestwo".

    Wydarzenia zapowiedziane w "dniu Pańskim" miały następować szybko po sobie,
    dosłownie: "w pośpiechu" [en tachei] (Ap.1:1). Gdyby rok 1914 faktycznie był
    początkiem bólów porodowych, już powinno przyjść królestwo Boże. Właściwie to
    czas odsłonił fałsz doktryny o roku 1914. Wszystkie zapowiedzi oparte na tej
    dacie (a było ich wiele) okazały się fałszywe. Przypomnę, że jedna z ostatnich
    zapowiadała, że pokolenie pamiętające rok 1914 nie wymrze. Także i z tej
    obietnicy trzeba było wycofać się.

    Biblia nie pochwala ślepej wiary. Chrześcijanie mieli wszystko dokładnie
    sprawdzać (1 Tesaloniczan 5:20,21).
   • rodz111 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 06.04.13, 15:57
    Pytania dotyczące wyznaczonego czasu 1914 n.e odnoszą się również do roku 607 p.n.e. Poniżej podaję przykład:

    638 n.e [Nową erę muzułmańską wprowadzono 17 roku hidżry (638 r.) za panowania kalifa Umara (Umara ibn al-Chattaba), panującego w latach 634-644.]-1290(Daniela 12:11)=652p.n.e (Jeremiasza 34:3 ; BM 32312)
    622n.e (Mahomet migruje z Mekki do Medyny;początek kalendarza muzułmańskiego,perskiego)- 1290(Daniela 12:11)=669 p.n.e. (cykl tranzytowy Wenus plik eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit1.xls"- Transits
    of Venus: 2000 BCE - 1000 CE eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit2.xls"-
    Transits of Venus: 1000 CE - 4000 CE.
    Dla mnie osobście rok 622 n.e jest taką samą datą absolutną jak rok 523 p.n.e( Strm Kambys 400. LBAT 1477. BM 33066). A jeśli słowa z Objawienia 17:5 zastosować do obliczeń chronologicznych to wtedy mamy dwie metody datowania:
    a)opartej na cyklach zaćmień słońca i księżyca
    b) na cyklach tranzytowych Wenus.
    Chronologię starożytnego świata oparto na zaćmieniach księżyca i słońca ale równie dobrze można oprzeć o cykle tranzytowe Wenus?
    Przykład:
    622n.e (Mahomet migruje z Mekki do Medyny)
    667n.e (tranzyt Wenus) - 60n.e(pierwszy tranzyt Wenus w n.e)=607 lat
    622n.e (Mahomet migruje z Mekki do Medyny) – 1290(Daniela 12:11)=669p.n.e (tranzyt Wenus)
    667n.e(tranzyt Wenus) – 1335(Daniela 12:12)=669p.n.e(tranzyt Wenus;j.w )

    Jak to jest ,że chronologia biblijna znakomicie harmonizuje z cyklami tranzytowymi Wenus a rozmija się z w pewnych momentach z cyklami zaćmień słońca i księżyca?
    Skoro chronologia biblijna zgadza się z cyklami tranzytowymi Wenus to 70 lat spustoszenia z 2 Kronik 36:21 rozpoczęło się w roku 607p.n.e.

    669p.n.e (tranzyt Wenus ) – 8= 661p.n.e(tranzyt Wenus;Amon po Manassesie zostaje królem- 2 Królów 21:19)

    659p.n.e ( Jozjasz zostaje królem;2 Królów 22:1) – 52 (od Jozjasza do Sedekiasza)=607p.n.e (Jeremiasza 1:1-3)
    607p.n.e +1=608 p.n.e(Jeremiasza 34)

    608p.n.e (Jeremiasza 34) +1335(Daniela 12:12)=1943p.n.e (Rodzaju 12:1-4)

    60n.e(pierwszy tranzyt Wenus w n.e) – 2430(10 cykli tranzytowych Wenus po 243lat)=2370p.n.e(Potop)

    2370p.n.e(10 cykli tranzytowych Wenus po 243lat;Potop)+424+430=1513p.n.e zawarcie Przymierza
    1512p.n.e (cykl tranzytowy Wenus; ukończenie budowy Przybytku)

    1034p.n.e(tranzyt Wenus;rozpoczęcie budowy świątyni przez Salomona)
    669p.n.e (tranzyt Wenus ) – 8=661p.n.e(tranzyt Wenus;Amon po Manassesie zostaje królem- 2 Królów 21:19)
    661p.n.e(tranzyt Wenus;Amon po Manassesie zostaje królem- 2 Królów 21:19)- 2=659p.n.e (początek panowania Jozjasza)
    659p.n.e (początek panowania Jozjasza)- (13-23;Jeremiasza 25:3;Jeremiasza 1:1)= 623p.n.e (Jubileusz;Jeremiasza 25:3)
    625p.n.e (Jeremiasza2 Kronik 35:20;Jeremiasza 46:2;Jeremiasza 25:1)–bitwa pod Karkemisz Jeremiasza 46:1,2 itp…itp

    623p.n.e(Jubileusz;Jeremiasza 25:3) -1260(Objawienie 13:5)= 638n.e Nową erę muzułmańską wprowadzono 17 roku hidżry (638 r.) za panowania kalifa Umara (Umara ibn al-Chattaba), panującego w latach 634-644.

    • rodz111 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 06.04.13, 21:52
     Najstarszym znanym kalendarzem babilońskim jest ten z czasów Hammurabiego. Z tego kalendarza korzystali Asyryjczycy i Persowie. To właśnie dzięki perskiemu astronomowi Omarowi Chajjam (1048n.e -1132 n.e)wprowadzono precyzyjny kalendarz słoneczny dżalali który funkcjonował aż do połowy XIX wieku ,czyli znacznie dłużej niż kalendarz gregoriański. W kalendarzu "dżalali" różnica jednego dnia przypada raz na 3700 lat.W XIX wieku wprowadzono kalendarz mongolski.
     Obecnie kalendarz perski używany jest w Iranie i nie tylko.
     W 1925n.e szach perski Reza Pahlawi(1925-1941) z powrotem wprowadził dawny perski rok słoneczny rozpoczynający się 21 marca .A jeśli Daniela 4:17-22 odnieść do cykli tranzytowych Wenus to mamy :
     2520-2430(10 cykli tranzytowych Wenus)= 90 lat uwzględniając rok zerowy 91.

     669p.n.e ( cykl tranzytowy Wenus; eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit1.xls) - 2520 = 1852n.e ; 1852n.e – 91 = 1761n.e (cykl tranzytowy Wenus;eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit2.xls)

     669p.n.e ( cykl tranzytowy Wenus) – 62= 607p.n.e
     607p.n.e (zburzenie Jerozolimy) – 2520 = 1914n.e
     1914n.e (Daniela 7: 7-14;Objaw 12:7-12)+ 90=2004 n.e(cykl tranzytowy Wenus; eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit2.xls)
     1914n.e (Daniela 7: 7-14;Objaw 12:7-12) – 62= 1852n.e
     1852n.e – 91 = 1761n.e (cykl tranzytowy)
     62+91=153 ; 62+9=152 ; 607p.n.e (zburzenie Jerozolimy) – 152 = 455p.n.e (Daniela9:23-27;Nehemiasza 2:1)
     455p.n.e (Daniela9:23-27;Nehemiasza 2:1) - 29(Daniela 9:23-27)= 426p.n.e (cykl tranzytowy Wenus)
     426p.n.e (cykl tranzytowy Wenus) – 2520= 2095
     2095 – 91= 2004 (cykl tranzytowy Wenus)

     Daniela 4:17-22:
     17 Drzewem, które ujrzałeś, (...)  19 jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata. 20 To natomiast, że król widział Czuwającego i Świętego zstępującego z nieba i mówiącego: Wyrąbcie drzewo i zniszczcie je, tylko pień jego korzeni pozostawcie w ziemi i to w żelaznych i brązowych okowach wśród polnej zieleni; niech go zwilża rosa z nieba, niech ma dział ze zwierzętami lądowymi, aż nie upłynie nad nim siedem okresów czasu - 21 to jest wyjaśnienie, królu, i postanowienie Najwyższego, które dopełni się na królu, moim panu. 22 Wypędzą cię spośród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołom będą ci dawać trawę do jedzenia, a rosa z nieba będzie cię zwilżać. Siedem okresów czasu upłynie nad tobą, aż uznasz, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i powierza je, komu zechce.
     • rodz111 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 22.04.13, 08:55
      Być może dla jednych data 607 p.n.e czy 1914 n.e nie ma najmniejszego znaczenia ale dla innych ma i to ogromne .Do artykułu autorstwa pani Dagmary "Aurora" Mańka pt" Zburzenie Pierwszej i Drugiej Świątyni" umieszczonego na Forum Żydów Polskich ( fzp.net.pl/hi...rugiej-swiatyni ), w komentarzu przedstawiłam nietypowe podejście do tematu .Chciałabym go przedstawić na tym forum:
      Część I:
      "(...)Jeżeli spojrzymy na Biblię jako astrolabium to otrzymujemy bardzo ciekawe informacje.
      Biblia jako astrolabium.
      Biblia jako astrolabium:(Psalm 90:12) (...)Pokaż nam, jak liczyć nasze dni w taki sposób, byśmy mogli uzyskać serce mądre.
      Rok gwiazdowy, rok syderyczny ; czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca na tle tych samych gwiazd, a dokładniej między przejściami Słońca przez ten sam punkt na ekliptyce. Dla Ziemi trwa ok. 365 dni 6 godzin 9 minut 9,54 sekundy (ok. 365,2422) dni słonecznych i ok. 366,2422 dób gwiazdowych.
      Wenus:(Objawienie 17:5) (...)A na jej czole było napisane imię, tajemnica: Babilon Wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi (...)
      Koniunkcja dolna Wenus ze Słońcem zachodzi średnio co 584 dni (niemal dokładnie 5 razy na 8 lat). Płaszczyzna orbity Wenus jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem około 3,4°. Efekt perspektywy powoduje jednak, że odległość kątowa planety od Słońca w dolnej koniunkcji może osiągać wartość przekraczającą 9°, czyli kilkanaście razy więcej niż rozmiar kątowy tarczy Słońca (około 0,5°). Dlatego większość koniunkcji zachodzi bez zjawiska przejścia.
      243 okresy obiegu Ziemi wokół Słońca (lata syderyczne) w dobrym przybliżeniu (z dokładnością do około pół dnia) równe są 395 obiegom Wenus dookoła Słońca, czyli co 243 lata obie planety znajdują się w mniej więcej tych samych pozycjach na swych orbitach. Jest to więc zarazem podstawowy okres zachodzenia zjawisk przejścia. Obecnie w trakcie takiego okresu następują cztery tranzyty w odstępach kolejno: 121,5, 8, 105,5, 8 lat. Trzy ostatnie przejścia nastąpiły 6 grudnia 1882, 8 czerwca 2004, 6 czerwca 2012 a następne spodziewane jest 10 grudnia 2117.
      Nauka:365,2422 x 86400=31556926,08
      365,25 - 365,2422 = 0,0078
      datowanie sotisowe = 1461lat
      Datowanie sotisowe leży u podstaw tradycyjnej chronologii starożytnego Egiptu, gdyż jest jedyną metodą pozwalającą na możliwie precyzyjne umiejscowienie w czasie królów egipskich rządzących w II tysiącleciu przed n.e. Jako że praktycznie cała chronologia starożytna tego okresu (dla państw Żyznego Półksiężyca oraz basenu Morza Śródziemnego) opiera się na chronologii egipskiej można stwierdzić, iż cała chronologia starożytna II tysiąclecia p.n.e. została opracowana pośrednio przy użyciu datowania sotisowego. Daty uzyskane tą metodą mają wpływ także na chronologię 2. połowy III tysiąclecia p.n.e. oraz 1. połowy I tysiąclecia p.n.e.

      Biblia:
      87658,128 x360=31556926,08
      87660 / 360=243,5
      243,5 x 6 = 1461 ; 1461- 3= 1458 (6 cykli tranzytowych Wenus)
      243,5+ 121,5=365
      49 x 5=245 ; 245-2=243 ; 365-243=122
      62p.n.e(pierwszy tranzyt Wenus w starej epoce)+1458=1520 p.n.e
      1520 p.n.e. - 8= 1512p.n.e(ukończenie budowy Przybytku Wyjścia 40:17)
      1656+427+430=1513p.n.e (wyjście Izraelitów z Egiptu Gal 3:17)
      1461 / 365,25=4
      60n.e(pierwszy cykl tranzytowy Wenus w nowej epoce) -1458 (6 cykli tranzytowych Wenus)=1398p.n.e
      86400+1260(Obj 11:3;Obj 12)=87660
      87660 ; 87658,128= 1,872
      87660 x 360=31557600
      31557600 /86400=365,25
      (Daniela 12:11) (...);A od czasu usunięcia ofiary ustawicznej oraz umieszczenia obrzydliwości, która sprowadza spustoszenie, będzie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
      (Daniela 12:12) 12;Szczęśliwy ten, kto czeka i kto dotrwa do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni!

      1260(Obj 11:3;Obj 12)
      1290(Daniela12:11)
      1335(Daniela 12:12)

      Jeśli słowa z Objawienia 17:5 zastosować do obliczeń chronologicznych to wtedy mamy dwie metody datowania:
      a)opartej na cyklach zaćmień słońca i księżyca
      b) na cyklach tranzytowych Wenus.
      Chronologię starożytnego świata opracowano przy użyciu datowania sotisowego(1461lat) i chronologia ta jest w pewnych momentach niespójna z chronologią biblijną która opiera się na cyklach tranzytowych Wenus (1458 lat)?
      Przykład:
      622n.e (Mahomet migruje z Mekki do Medyny)
      667n.e (tranzyt Wenus) - 60n.e(pierwszy tranzyt Wenus w n.e)=607 lat
      622n.e(1290(Daniela 12:11)=669p.n.e (tranzyt Wenus)
      667n.e(tranzyt Wenus) - 1335(Daniela 12:12)=669p.n.e(tranzyt Wenus)
      Jak to jest ,że chronologia biblijna znakomicie harmonizuje z cyklami tranzytowymi Wenus a rozmija się z cyklami zaćmień słońca i księżyca?
      Skoro chronologia biblijna zgadza się z cyklami tranzytowymi Wenus to 70 lat spustoszenia z 2 Kronik 36:21 rozpoczęło się w roku 607p.n.e.
      669p.n.e (tranzyt Wenus ) - 8=661p.n.e(tranzyt Wenus;Amon po Manassesie zostaje królem- 2 Królów 21:19)
      659p.n.e ( Jozjasz zostaje królem)- 52(od Jozjasza do Sedekiasza)=607p.n.e
      607p.n.e +1= 608 p.n.e(Jeremiasza 34)
      608p.n.e +1335(Daniela 12:12)=1943p.n.e (Rodzaju 12:1-4)
      60n.e(pierwszy tranzyt Wenus w n.e) - 2430(10 cykli tranzytowych Wenus po 243lat)=2370p.n.e(Potop)
      2370p.n.e(potop)+424+430=1513p.n.e zawarcie Przymierza
      1512p.n.e (cykl tranzytowy Wenus; ukończenie budowy Przybytku)
      1034p.n.e(tranzyt Wenus;rozpoczęcie budowy świątyni przez Salomona)
      669p.n.e (tranzyt Wenus ) - 8=661p.n.e(tranzyt Wenus;Amon po Manassesie zostaje królem- 2 Królów 21:19)
      661p.n.e(tranzyt Wenus;Amon po Manassesie zostaje królem- 2 Królów 21:19)- 2=659p.n.e (początek panowania Jozjasza)
      659p.n.e (początek panowania Jozjasza)- (13-23;Jeremiasza 25:3;Jeremiasza 1:1)= 623p.n.e
      625p.n.e (bitwa pod Karkemisz Jeremiasza 46:1,2) itp...itp...
      A więc historycznie rzecz ujmując pierwsza świątynia zburzona została w 607 p.n.e (...)

      Te argumenty które przedstawiam są pomiędzy polemiką Jonssona i Furulliego.Przedstawiają całkiem nowe spojrzenie na daty kluczowe dla chronologii biblijnej i świeckiej. Zapraszam do zapoznania się z nimi .Do poprzedniego emaila chciałabym dołączyć inne argumenty.
      Różnorodność cykliczności w otaczającym nas świecie jest powszechna.Cykle te cechuje nieregularność np:pory roku na przestrzeni tysiąca i więcej lat stopniowo ewoluują w "długości i głębokości" .

      Okres Sotis:
      365 (dni kalendarza cywilnego) * 4 lata = 1460 lat
      Pełny okres, w którym wschód Sotisa przesuwał się po wszystkich dniach kalendarza cywilnego, aż ponownie przypadał na 1. dzień 1. miesiąca pory Achet (wylewu Nilu - początku roku kalandarzowego) nazywany jest cyklem Sotisa.Zamknięcie pełnego cyklu sotisa miało miejsce 25 czerwca 238n.e

      Cykl tranzytowy Wenus:
      Na stronie NASA podane są cykle tranzytowe na przestrzeni 6000 lat :

      eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit1.xls"> Transits
      of Venus: 2000 BCE - 1000 CE
      "eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit2.xls">
      Transits of Venus: 1000 CE - 4000 CE


      Wikipedia:

      Przejście Wenus na tle tarczy Słońca lub tranzyt Wenus – zjawisko astronomiczne polegające na tym,że planeta Wenus znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem i jest widoczna na tle tarczy słonecznej.Zjawisko jest w swej istocie podobne do zaćmienia Słońca, z tym że ze względu na dużo mniejsze obserwowane z Ziemi rozmiary kątowe planety w porównaniu z rozmiarami Księżyca, zasłonięta jest tylko niewielka część tarczy słonecznej.
      243 (okresy obiegu Ziemi wokół Słońca (lata syderyczne) w dobrym przybliżeniu (z dokładnością do około pół dnia) równe są 395 obiegom Wenus dookoła Słońca, czyli co 243 lata obie planety znajdują się w mniej więcej tych samych pozycjach na swych orbitach.Obecnie w trakcie takiego okresu następują cztery tranzyty – w odstępach kolejno: 121,5, 8, 105,5, 8 lat. Trzy ostatnie przejścia nastąpiły
      • rodz111 Re: Pytania dotyczące wyznaczonego czasu - 1914 22.04.13, 08:59
       Część II
       Wikipedia:

       Przejście Wenus na tle tarczy Słońca lub tranzyt Wenus – zjawisko astronomiczne polegające na tym,że planeta Wenus znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem i jest widoczna na tle tarczy słonecznej.Zjawisko jest w swej istocie podobne do zaćmienia Słońca, z tym że ze względu na dużo mniejsze obserwowane z Ziemi rozmiary kątowe planety w porównaniu z rozmiarami Księżyca, zasłonięta jest tylko niewielka część tarczy słonecznej.
       243 (okresy obiegu Ziemi wokół Słońca (lata syderyczne) w dobrym przybliżeniu (z dokładnością do około pół dnia) równe są 395 obiegom Wenus dookoła Słońca, czyli co 243 lata obie planety znajdują się w mniej więcej tych samych pozycjach na swych orbitach.Obecnie w trakcie takiego okresu następują cztery tranzyty – w odstępach kolejno: 121,5, 8, 105,5, 8 lat. Trzy ostatnie przejścia nastąpiły 6 grudnia 1882,
       8 czerwca 2004, 6 czerwca 2012a następne spodziewane jest 10 grudnia 2117.

       243 lata x (6 cykli tranzytowych)= 1458 lat

       1460/365=4 ; 360 x 4=1440

       Nauka:365,2422 x 86400=31556926,08

       Biblia: 87658,128 x360=31556926,08
       87660 / 360=243,5
       243,5 x 6 = 1461 ; 1461- 3= 1458 (6 cykli tranzytowych Wenus)
       243,5+ 121,5=365

       Ptolemeusz III Euergetes, Dekret z Kanopos
       W roku 239 lub 238 p.n.e. Ptolemeusz usiłował przeprowadzić reformę cywilnego kalendarza egipskiego poprzez dodanie roku przestępnego raz na cztery lata. W roku wydania dekretu wschód Sotisa przypadał na 1. dzień 10. miesiąca w kalendarzu cywilnym. Oznacza to, iż pozostawało 95 dni w kalendarzu, które Sotis musiał "przejść", by dopełnić swój cykl wschodząc 1. dnia 1. miesiąca. Po przeliczeniach, daje to 380 lat, które dzieliły rok 239/238 p.n.e. od zakończenia cyklu Sotisa. Cykl powinien był zakończyć się w roku 142/143 n.e., co rozmija się z danymi Censorinusa o zaledwie 3 lub 4 lata.

       Uwzględniając cykle tranzytowe Wenus mamy:
       Cykl tranzytowy następujący po roku 239p.n.e( po reformie kalendarza przez Ptolemeusza)= 305 p.n.e
       eclipse.gsfc....nusTransit1.xls pozycja 54.

       239p.n.e(reforma kalendarza) - 305p.n.e(cykl tranzytowy Wenus)= 66


       305p.n.e(cykl tranzytowy Wenus)+ 60 n.e(cykl tranzytowy Wenus)=365
       243+121=364 243+121,5=364,5 ; 243+122=365

       305(cykl tranzytowy Wenus) +364=669(cykl tranzytowy Wenus)

       zasada "dzień za rok" (Liczb 14:34 ;Ezechiela 4:6)

       a)

       66 x 4 = 264
       264 -584= 320 ; 365-320= 45
       584(Koniunkcja dolna Wenus ze Słońcem zachodzi średnio co 584 dni ) - 45= 539

       539 zasada "dzień za rok" (Liczb 14:34 ; Ezechiela 4:6) data upadku Babilonu       b)

       zasada "dzień za rok" (Liczb 14:34 ;Ezechiela 4:6)

       239p.n.e(reforma kalendarza) - 183p.n.e(cykl tranzytowy Wenus)= 56
       56 x 4=224 ;
       584(Koniunkcja dolna Wenus ze Słońcem) -224= 360 ; 365-360= 15 ;

       539(data upadku Babilonu) - 1 = 538 zasada "dzień za rok" (Liczb 14:34 ;Ezechiela 4:6)

       538 p.n.e(2 Kronik 36:17-23)=dekret Cyrusa (Ezdrasza 1:1)
       538 -15=523***

       523 zasada "dzień za rok" (Liczb 14:34 ;Ezechiela 4:6)=523*** STRM KAMBYS 400

       365- 224=141

       224+15=239 Ptolemeusz III Euergetes,Dekret z Kanopos

       22 listopad 548(cykl tranzytowy Wenus) - 224 dni=11 kwietnia 548p.n.e(1 Nisan 548p.n.e)

       239- 141=98 ; 141+98= 239

       584(Koniunkcja dolna Wenus ze Słońcem)- 239= 345 ; 345-365=20

       584-345=239p.n.e Ptolemeusz III Euergetes, Dekret z Kanopos

       zasada "dzień za rok" (Liczb 14:34 ; Ezechiela 4:6)

       548(cykl tranzytowy Wenus)+20= 568***(VAT 4956)
       1Nisan 568p.n.e (23 marca 568p.n.e)- 22 listopada 568p.n.e=245 dni
       245 -3=243 (cykl tranzytowy Wenus)

       568p.n.e-245=323p.n.e (śmierć Aleksandra Wielkiego)
       548(cykl tranzytowy Wenus)- 568p.n.e=20
       548p.n.e(cykl tranzytowy Wenus)- 243(cykl tranzytowy Wenus)=305p.n.e (cykl tranzytowy Wenus)


       548p.n.e(cykl tranzytowy Wenus) +141=689
       548p.n.e(cykl tranzytowy Wenus)+ 151=669p.n.e (cykl tranzytowy Wenus)

       60n.e(cykl tranzytowy Wenus) -669(cykl tranzytowy Wenus) = 609p.n.e(2 Królów 25:1)


       548(cykl tranzytowy Wenus) - 243=305p.n.e(cykl tranzytowy Wenus)


       22 listopad 548(cykl tranzytowy Wenus) - 224 dni=11 kwietnia 548p.n.e(1 Nisan 548p.n.e)

       548(cykl tranzytowy Wenus)+37=585
       585 - 37(VAT 4956)=548p.n.e (cykl tranzytowy Wenus)


       605(bitwa pod Karkemisz)- 585=20 ;
       605(bitwa pod Karkemisz) +20=625(bitwa pod Karkemisz; Jeremiasza 46:2)

       605+20=625 (2 Królów 25:8;)
       625(Jeremiasza 46:2;bitwa pod Karkemisz) -19(2 Królów 25:8)=607 p.n.e(2 Kronik 36:17-23)

       625 (2 Królów 25:8)- 18(Jeremiasza 32:1)= 607p.n.e (2 Kronik 36:17-23)

       609p.n.e (Jeremiasza 39:1) - 70 (Jeremiasza 29:10)

       548(cykl tranzytowy Wenus) - 584=36n.e(Daniela 9:23-27)
       36n.e(Daniela 9:23-27)- 483=455 p.n.e(Nehemiasza 2:1)
       60 n.e(cykl tranzytowy Wenus) -36n.e(Daniela 9:23-27