Dodaj do ulubionych

Czy można cofnąć darowiznę?

07.05.08, 15:21
Mąż przepisał połowe swojego mieszkania na żone w formie darowizny w trakcie trwania małżeństwa. W chwili obecnej wniósł sprawę o rozwód, porzucił żonę i dziecko , odgraża się cofnięciem darowizny żonie i zapisaniem całości mieszkania na synka.Czy może to zrobić? Proszę o szybką odpowiedź. Bardzo mi zależy . Dziękuję z góry.
Obserwuj wątek
  • kasiula20 Re: Czy można cofnąć darowiznę? 07.05.08, 18:35
   Z takiego powodu jaki jest nie moze. Darowizne mozna cofnac w
   przypadku okreslonego w ustawie,tj. gdy wystepuje tzw razaca
   niewdziecznosc.
   • franiazet Re: Czy można cofnąć darowiznę? 07.05.08, 23:12
    Dziekuję. Co jest określane mianem rażącej niewdzięczności. Dosyć zagadkowe stwierdzenie. Czy brane są pod uwagę kłótnie mąż/ żona?
    • kasiula20 Re: Czy można cofnąć darowiznę? 08.05.08, 12:36
     Kłotnia z mężem to nie jest rażąca niedzięczność. Z tym co to jest,
     to ja Pani nie pomoge :)
  • kol.3 Re: Czy można cofnąć darowiznę? 17.05.08, 07:41
   Wydaje mi się, że jeśli ktoś zapisał darowiznę w zamian za opiekę a
   nie wywiązuje się należy sądownie udowodnić niewdzięczność.
   Wszystko zależy od tego co było napisane w akcie darowizny.
  • irma223 A popadł w niedostatek? 20.05.08, 07:42
   Skoro nie rażąca niewdzięczność, to powstaje pytanie, czy darczyńca
   popadł w niedostatek po uczynieniu tej darowizny? Jeśli tak, jest
   Pani zobowiązana wspomóc materialnie męża (lub zrócić darowiznę), a
   jeśli Pani tego nie uczyni, może Pani mąż odwołać darowiznę (z
   powodu Pani rażącej niewdzięczności).

   Odwołać darowiznę można w formie oświadczenia darczyńcy złożonego
   obdarowanemu w formie aktu notarialnego.

   Darczyńca nie może jednak odwołać darowizny z powodu rażącej
   niewdzięczności, jeśli obdarowanemu przebaczył.
   • kecaw02 Re: A popadł w niedostatek? 20.05.08, 11:11
    "odwolac mozna..."- czy mozna tez inaczej? mozesz wyjasnic, jak tego obdarowanego zaciagnac do notariusza by mu to oswiadczenie zlozyc?
    • irma223 Re: A popadł w niedostatek? 20.05.08, 13:34
     kecaw02 napisał:

     > "odwolac mozna..."- czy mozna tez inaczej?

     Owszem - można nie odwoływać. Konieczności nie ma. Jest możliwość
    • irma223 Re: A popadł w niedostatek? 20.05.08, 14:31
     kecaw02 napisał:

     > mozesz wyjasnic, jak tego obdarowanego zaciagnac do notariusza by
     > mu to oswiadczenie zlozyc?

     Złożyć oświadcznie w formie aktu notarialnego, a notariusz dostarczy
     obdarowanemu odpis tego aktu.
     • kecaw02 Re: A popadł w niedostatek? 21.05.08, 10:42
      ale to oswiadczenie jakos malo skuteczne sie wydaje. idzie o nieruchomosc, czyli to brednie jakies, bo oswiadczenie niczego chyba nie zalatwi?. prosimy o szczegoly
      • irma223 Uprzejmie proszę: 21.05.08, 16:15
       kecaw02 napisał:

       > prosimy o szczegoly


       isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19640160093&type=3&name=D19640093Lj.pdf

       "Kodeks cywilny

       (...)
       Tytuł XXXIII
       Darowizna
       Art. 888.
       § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego
       świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
       § 2. (skreślony).
       Art. 889.
       Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:
       1) gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy
       uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
       2) gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które
       nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za
       nie nabyte.
       Art. 890.
       § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu
       notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej
       formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało
       spełnione.
       § 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na
       przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla
       oświadczeń obu stron.
       Art. 891.
       § 1. Darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z
       niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda
       została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
       § 2. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia
       pieniężnego, obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od
       dnia wytoczenia powództwa.
       Art. 892.
       Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do
       naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że
       wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym.
       Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę
       zauważyć.
       Art. 893.
       Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego
       działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem
       (polecenie).
       Art. 894.
       § 1. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy
       darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono
       wyłącznie na celu korzyść obdarowanego.
       § 2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać
       spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes
       społeczny - także właściwy organ państwowy.
       Art. 895.
       § 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to
       usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków.
       § 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego
       spadkobiercy, obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu
       darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się
       znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy wypełnienia polecenia
       żąda właściwy organ państwowy.
       Art. 896.
       Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po
       zawarciu umowy jest stan majątkowy uległ takiej zmianie, że
       wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego
       własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb
       albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków
       alimentacyjnych.
       Art. 897.
       Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek,
       obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze
       wzbogacenia, dostarczyć darczyńcy środków, których mu brak do
       utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do
       wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.
       Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając
       darczyńcy wartość wzbogacenia.
       Art. 898.
       § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli
       obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
       § 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić
       stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili
       zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi
       odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który
       powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.

       Art. 899.
       § 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności,
       jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili
       przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych,
       przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym
       rozeznaniem.
       § 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu
       niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był
       uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił
       darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego
       skutkiem była śmierć darczyńcy.
       § 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w
       którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności
       obdarowanego.
       Art. 900.
       Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone
       obdarowanemu na piśmie.
       Art. 901.
       § 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania
       umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem,
       jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak
       uzasadnionych pobudek jest nadmierna.
       § 2. Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch
       lat od jej wykonania.
       Art. 902.
       Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni
       zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego."

       Pewnie, że bez sądu się nie obejdzie - obdarowana będzie się bronić
       przed zarzutem "rażącej niewdzięczności".

       Ale forma aktu notarialnego - jak wynika z przepisów - jest
       prawidłowa.
       • kecaw02 ignorancji cd 21.05.08, 18:13
        irma:
        "Odwołać darowiznę można w formie oświadczenia darczyńcy złożonego
        obdarowanemu w formie aktu notarialnego.
        ...
        Złożyć oświadcznie w formie aktu notarialnego, a notariusz dostarczy
        obdarowanemu odpis tego aktu."

        bujda na resorach i nastepny dowod ignorancji, ktory chcesz zatuszowac cytowaniem dlugachnych przepisow.
        twoja wiarygodnosc w ruinie, bo:
        z zadnych przepisow, w tym i z tych w. powolanych , nie wynika koniecznosc notarialnej formy tego rodzaju oswiadczenia. sama forma pisemna oswiadczenia potrzebna jedynie dla celow dowodowych. zatem nie wprowadzaj ludzi w blad i dostosuj sie do rady sprzed tygodnia:

        ZNIKNIJ i przestan doradzac.
        • irma223 W wersji skróconej 21.05.08, 20:34
         kecaw02 napisał:

         > cytowaniem dlugachnych przepisow.

         OK, w wersji skróconej:

         "Art. 890.
         § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu
         notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej
         formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało
         spełnione.
         § 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na
         przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla
         oświadczeń obu stron.
         (...)
         Art. 900.
         Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone
         obdarowanemu na piśmie."

         Ktoś tu wspominał o tym, że mamy do czynienia z darowizną
         NIERUCHOMOŚCI? Nie książki, rowerka, notebooka, tylko NIERUCHOMOŚCI?

         To co proponujesz: świstek papieru?
         • czc przypominam 21.05.08, 22:57
          wątek dot. cofnięcia darowizny nieruchomości i na to pytanie odpowiadasz chyba od samego początku?
          nie rowerka ani notebooka...

          zatem nie odwracaj kota ogonem.

          "kecaw" niczego nie proponuje, to już utytułowani koledzy proponują od lat. ty jedynie próbujesz zmienić doktrynę
          • irma223 Re: przypominam 21.05.08, 23:10
           czc napisał:

           > "kecaw" niczego nie proponuje,

           No właśnie

           > ty jedynie próbujesz zmienić doktrynę

           Jako kształcony filolog mam zwyczaj zaglądania do tekstów źródłowych.

           W prawie chyba nie zabronione?
          • irma223 A oto i doktryna: 22.05.08, 00:42
           czc napisał:

           > ty jedynie próbujesz zmienić doktrynę

           Twoje ulubione komentarze z krn.pl:

           www.krn.pl/krajowy-rynek-nieruchomosci-artykuly/Darowizna-i-jej-odwolanie-2_0_81.html

           "Odwołanie darowizny

           Ustanie bytu prawnego umowy może nastąpić zarówno w drodze
           jednostronnej czynności jednej ze stron, jak też na mocy zgodnych
           oświadczeń stron umowy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z
           odstąpieniem od umowy, wypowiedzeniem, w drugim natomiast – z jej
           rozwiązaniem, czyli z umową rozwiązującą.

           (...)

           Samo odwołanie darowizny, w wypadku darowizny już wykonanej, nie
           realizuje w całości tego celu, gdyż darczyńca, który ODWOŁAŁ
           DAROWIZNĘ, powinien wystąpić JESZCZE DO SĄDU Z POWÓDZTWEM O
           ZOBOWIĄZANIE OBDAROWANEGO DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI O
           PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI RZECZY Z POWROTEM NA DARCZYŃCĘ. PRAWOMOCNE
           ORZECZENIE SĄDU stwierdzające obowiązek strony do złożenia
           oznaczonego oświadczenia woli ZASTEPUJE TO OŚWIADCZENIE (art. 64
           k.c. oraz art. 1047 k.p.c.). Darczyńca, który skutecznie odwołał
           darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności, może na podstawie
           przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu domagać się zwrotu przedmiotu
           darowizny".

           No proszę, czyli piszą to co ja: najpierw jednostronne oświadczenie
           woli darczyńcy dla obdarowanego (odwołanie darowizny w wymaganej dla
           własności nieruchomości formie: formie aktu notarialnego), a potem
           dopiero (a nie zamiast) jeszcze do sądu o potwierdzenie przez sąd
           zasadności odwołania darowizny (bo obdarowany pewnie nie zechce być
           pozbawiony własności).

           O - proszę i jest orzecznictwo nawet!

           prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,ii,ck,396,02,4770,orzeczenie.html#

           "Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 18 czerwca 1998 r.
           oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z
           dnia 27 listopada 1997 r., oddalającego powództwo o uznanie za
           bezskuteczną w stosunku do powoda umowę notarialną z dnia 25
           kwietnia 1995 r., na podstawie której Małgorzata i Wiesław
           małżonkowie C. (obdarowani) przenieśli na pozwaną i jej męża (zmarł
           w toku postępowania kasacyjnego) jako darczyńców własność
           nieruchomości położonej w P. przy ul. G. nr 13.
           Według dokonanych ustaleń umowa z dnia 25 kwietnia 1995 r. o
           przeniesieniu własności nieruchomości zawarta została w następstwie
           odwołania przez pozwanych w dniu 10 kwietnia 1995 r. umowy darowizny
           z dnia 30 grudnia 1993 r., na podstawie której pozwani darowali
           Małgorzacie i Wiesławowi małżonkom C. opisaną nieruchomość. W chwili
           zawierania umowy darowizny, składania przez pozwanych oświadczenia o
           jej odwołaniu oraz powrotnego przeniesienia własności
           nieruchomości na pozwanych powód miał i nadal ma w stosunku do
           Wiesława C. wierzytelność o zapłatę kwoty 90 531 zł z odsetkami,
           zasądzonej nakazem zapłaty z dnia 21 czerwca 1995 r.
           Sądy obu instancji uznały, że skoro czynność prawna przeniesienia
           prawa własności nieruchomości na pozwanych była spełnieniem przez
           Małgorzatę i Wiesława małżonków C. świadczenia wynikającego z
           zobowiązania powstałego wskutek odwołania przez pozwanych darowizny
           tej nieruchomości, to czynność ta nie może być kwalifikowana jako
           zdziałana przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela.

           (...)

           Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
           Treść uzasadnienia podstawy kasacyjnej naruszenia art. 527 k.c.
           wskazuje, że skarżący nie podziela, prezentowanego przez niektórych
           przedstawicieli nauki prawa, stanowiska wiążącego koncepcję skutków
           odwołania darowizny z ogólną konstrukcją umów o podwójnym skutku
           obligacyjno-rzeczowym, przyjętą w prawie polskim w odniesieniu do
           umów przenoszących własność (art. 155 k.c.). Zwolennicy
           tego poglądu podnoszą, że logicznym następstwem takiej konstrukcji
           powinno być uznanie, że upadek samego zobowiązania, które uprzednio
           wywołało podwójny skutek obligacyjno-rzeczowy, powoduje
           unicestwienie skutków umowy w tym samym zakresie, w jakim wcześniej
           zostały one przez to zobowiązanie wywołane. Miałoby to oznaczać, że
           odwołanie darowizny wywołuje skutek rzeczowy. Skarżącemu, który nie
           akceptuje tego stanowiska, tylko w tym zakresie należy przyznać
           rację. W świetle poglądu dominującego w doktrynie i judykaturze
           (por. wpisaną do księgi zasad prawnych uchwałę składu siedmiu
           sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1967 r., III CZP 32/66,
           OSNCP 1968, nr 12, poz. 199), odwołanie darowizny powoduje skutek
           wyłącznie obligacyjny. Zasadniczym argumentem przemawiającym za
           trafnością tego stanowiska jest - zawarte w art. 898 § 2 k.c. -
           odesłanie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, wskazujące na
           wyłączenie automatyzmu skutku rzeczowego z chwilą upadku causae
           darowizny. Skoro więc OŚWIADCZENIE ODWOŁUJĄCE DAROWIZNĘ
           NIERUCHOMOŚCI z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje
           przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz
           STWARZA jedynie OBOWIĄZEK ZWROTU PRZEDMIOTU ODWOŁANEJ DAROWIZNY
           stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, to dla
           osiągnięcia skutku rzeczowego konieczne jest przeniesienie własności
           darowanej nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Powinno to
           nastąpić w drodze umowy.
           Jeżeli jednak do umowy nie dojdzie, darczyńcy pozostaje droga
           powództwa o zobowiązanie obdarowanego do przeniesienia własności
           nieruchomości (art. 64 k.c. oraz art. 1047 k.p.c.)."

           No proszę, więc i Sąd Najwyższy sie ze mną zgadza.

           Ale Kecaw, Czc i Lena - nigdy!

           • czc nikt 22.05.08, 11:47

            oprócz ciebie tej doktryny nie kwestionuje.

            kecaw:
            "z zadnych przepisow, w tym i z tych w. powolanych , nie wynika koniecznosc notarialnej formy tego rodzaju oswiadczenia. sama forma pisemna oswiadczenia potrzebna jedynie dla celow dowodowych."

            a dot. to oświadczenia w tr. art. 900
            dalsza procedura oczywiscie taka jak zarysowano            • irma223 Świetnie! 22.05.08, 14:56
             czc napisał:

             > "z zadnych przepisow, w tym i z tych w. powolanych , nie wynika
             > koniecznosc notarialnej formy tego rodzaju oswiadczenia. sama
             > forma pisemna oswiadczenia potrzebna jedynie dla celow dowodowych."

             > a dot. to oświadczenia w tr. art. 900


             Świetnie! Drogi darczyńco nieruchomości! Gdy się kiedyś zezłościsz
             na obdarowanego - z jakiejkolwiek przyczyny - możesz nawet po pijaku
             wyrwać z zeszytu dziecka kartkę papieru nagryzmolić na niej, że ci
             przykro, że obdarowany taki niewdzięczny i że w związku z tym chcesz
             darowiznę odwołać. Wyślij mu to pocztą (możesz zwykłym listem, po co
             się wykosztowywać na polecony) lub nawet gołębiem pocztowym, wrzuć
             mu sam do skrzynki lub wciśnij do ręki liścik.

             A potem spokojnie oczekuj, że obdarowany czując ciężąr swojej winy z
             tytułu rażącej niewdzięczności natychmiast pogna do notariusza z
             powrotem przenieść własność na ciebie.

             Jeśli tego nie zrobi niezwłocznie po wytrzeźwieniu, spokojnie wnieś
             sprawę do sądu, przecież sąd nie będzie miał żadnych watpliwości, że
             oświadczenie nie budziło żadnej wątpliwości co do treści, zostało
             złożone przy twojej przytomności umysłu i w odpowiedniej formie oraz
             skutecznie...

             Po co się wykosztowywać na notariusza...

             Czc i Kecaw ci to mówi...
             • czc Re: Świetnie! 11.06.08, 11:41
              poczytaj ekspertow a potem zniknij z tego forum

              dom.gazeta.pl/prawo/1,65588,3829707.html
             • czc Re: Świetnie! 11.06.08, 11:46
              i jeszcze to:

              prawoity.pl/wiadomosci/odwolanie-darowizny
              • firma-moja groźby ojca 10.02.09, 16:21
               a co w moim przypadku??
               dwa lata temu otrzymałam w darowiznie mieszkanie w ktorym nadal mieszkają
               rodzice. niestety od kilku miesięcy ojciec jest w ciągu alkoholowym, nie daje
               pieniędzy na życie bo prawdopodobnie wszysto przepija i doszło do tego, ze
               wezwałam policję na interwencję, ponieważ groził mojej mamie i zwyczajnie się o
               nią bałam. ojciec był pijany, fikał przed policjantami ale wiecie jak jest oni
               niewiele mogą tak naprawdę. mam zadzwoniła do dzielnicowego a ojciec w tym
               czasei wyklrzyczał mi , że dlatego ze wezwałam policje on cofnie darowiznę.
               dodam, że mieszkanie rodzice otrzymali już po ślubie ale pełny wkład wpłaciła
               moja mama w latach panieńskich. czy on może to zrobić - odwołać darowiznę ??
               oczyiście jeśli to zrobi mogę iść do sądu bo mogę udowodnić, że pije,
               awanturuje się itp i działałam w obronie mamy.
               • irma223 Re: groźby ojca 12.02.09, 16:04
                firma-moja napisała:

                > a co w moim przypadku??
                > dwa lata temu otrzymałam w darowiznie mieszkanie w ktorym nadal
                > mieszkają rodzice. niestety od kilku miesięcy ojciec jest w ciągu >
                alkoholowym, nie daje pieniędzy na życie bo prawdopodobnie wszysto > przepija i
                doszło do tego, ze wezwałam policję na interwencję,
                > ponieważ groził mojej mamie i zwyczajnie się o nią bałam. ojciec
                > był pijany, fikał przed policjantami ale wiecie jak jest oni
                > niewiele mogą tak naprawdę. mam zadzwoniła do dzielnicowego a
                > ojciec w tym czasei wyklrzyczał mi , że dlatego ze wezwałam
                > policje on cofnie darowiznę.
                > dodam, że mieszkanie rodzice otrzymali już po ślubie ale pełny
                > wkład wpłaciła moja mama w latach panieńskich. czy on może to
                > zrobić - odwołać darowiznę ??
                > oczyiście jeśli to zrobi mogę iść do sądu bo mogę udowodnić, że
                > pije, awanturuje się itp i działałam w obronie mamy.


                1. Jeżeli mieszkanie było współwłasnością małżeńską, a rodzice nie mają rozwodu
                to odwołać musieliby oboje równocześnie.

                2. Jeżeli rodzice odwołają darowiznę to możesz:

                2.a. Pójść grzecznie do notariusza przenieść na nich z powrotem własność mieszkania
                2.b. Nigdzie nie iść i czekać, aż przyślą Ci pozew do sądu o zwrot
                nieruchomości. Sąd zbada wówczas sprawę zasadności odwołania.
                Jednorazowe wezwanie policji w czasie awantury wywołanej zresztą przez ojca po
                pijaku nie byłaby raczej rażącą niewdzięcznością.
                A gdybyś policji nie wezwała, to znów mama by Ci groziła odwołaniem darowizny?

                3. Jeżeli ojciec ma problemy alkoholowe od kilku (zaledwie) miesięcy, to warto
                byłoby mu jakoś pomóc. Dojść do tego, co go gryzie i co jest przyczyną. O co
                chodzi w awanturach z mamą?
                Dopadł go kryzys, kryzys wieku średniego czy mają jakieś swoje
                wewnątrzmałżeńskie konflikty? Spróbuj z nim porozmawiać (albo niech mama
                spróbuje) na spokojnie, gdy jest trzeźwy. Nie rozmawiajcie z nim o trudnych
                sprawach, gdy jest pijany, bo stan taki nie sprzyja spokojnym rozmowom.
                • risteard Podobne 19.02.09, 14:19
                 To jeszcze mój przypadek: Kiedy budowaliśmy dom, podarowaliśmy
                 rodzicom część (1/5) tej nieruchomości, a oni mieli nam pomagać w
                 budowie, zaś wprzyszłosci zamieszkać razem z nami. Niestety nie
                 wywiązali się z tego nieformalnego zobowiązania, mają inne plany na
                 starość. Teraz chcemy tą darowiznę cofnąć, a oni się na to zgadzają.
                 Szukamy zatem najtańszej i najskuteczniejszej formy
                 cofnięcia/zrzeczenia się darowizny. Więc jak - notariusz, czy tylko
                 pisemne oświadczenie?
  • izba.notarialna Re: Czy można cofnąć darowiznę? 25.02.09, 23:43
   Wykonaną darowiznę można odwołać tylko w razie rażącej
   niewdzięczności obdarowanej osoby. Odwołanie darowizny nie przenosi
   automatycznie własności z powrotem na darczyńcę. Sąd przy powództwie
   o zwrotne przeniesienie własności może stwierdzić, że nie było
   rażącej niewdzięczności, a zatem darowizny nie można odwołać.
   • risteard Re: Czy można cofnąć darowiznę? 26.02.09, 09:12
    Ale sprawa wydaje się prosta: obdarowani CHCĄ zwrócić darowiznę. Czy
    potrzebny jest aż sąd?
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka