Dodaj do ulubionych

pelnomocnictwo dla posrednika

22.06.15, 22:08
witam, czy pośrednik może w moim imieniu zawrzeć umowę przedwstępną kupna mieszkania na podstawie umowy pośrednictwa w zakresie kupna mieszkania -nienotarialnej.
Obserwuj wątek
  • wandotroll2 Re: pelnomocnictwo dla posrednika 23.06.15, 10:58
   Jeżeli udzieliłeś(łaś) mu takiego pełnomocnictwa to czemu nie.
   • medy Re: pelnomocnictwo dla posrednika 23.06.15, 18:22
    Nie udzieliłam mu takiego pełnomocnictwa ale podpisałam umowe pośrednictwa w zakresie kupna mieszkania. W umowie tej jest zapisa, że kupująca powierza pośrednikowi dokonanie czynności kupna nieruchomości i jest podany adres konkretnej nieruchomości i imie i nazwisko jej właściciela. Czy na podstawie tego zapisu pośrednik może zawrzeć umowę przedwstępna??
    • wandotroll2 Re: pelnomocnictwo dla posrednika 24.06.15, 12:28
     Ponieważ przeniesienie własności nieruchomości musi zostać zawarte w formie aktu notraialnego, również pełnomocnictwo do kupna nieruchomości musi być udzielone w tej formie.

     Zawierający umowę kupna nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym, jednakże jeśli nie będzie go miał, umowa będzie ważna. Ma wtedy zastosowanie art. 103 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

     W przypadku braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

     Z tego co piszesz, pośrednik nie może zawrzeć w Twoim imieniu wiążącej umowy kupna nieruchomości, gdyż od Ciebie zależy czy potwierdzisz chęć kupna czy nie. Zresztą żaden notariusz nie powinien takiej umowy sporządzić.

     Natomiast co do umowy przedwstępnej to trzeba by zobaczyć jej treść, ale najprawdopodobniej jest ona nieważna, gdyż pośrednik nie miał pełnomocnictwa do jej zawarcia. Ale nie znając treści całej umowy pośrednictwa ciężko to jednoznacznie ocenić.
     • medy Re: pelnomocnictwo dla posrednika 25.06.15, 10:57
      Dziękuję serdecznie za odpowiedź.

      Umowa jest o następującej treści:

      Umowa pośrednictwa kupna 2015
      w zakresie kupna nieruchomości, zawarta w dniu 16.06.2015 pomiędzy
      [dane agencji nieruchomości oraz podpis posrednika]
      a
      Elzbieta Kowalska, ul. Słoneczna 10, PESEL 11111111111
      zwana w dalszej treści umowy "Kupującą"

      paragraf 1
      "Kupująca" powierza "Pośrednikowi" dokonanie czynności kupna nieruchomości:
      os. Reymonta 10/3, własność Stefana Nowaka

      paragraf 2
      Pośrednik oświadcza że każdy ze wspólników Firmy określonej na wstępie niniejszej umowy posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami /numery licencji/ a ponad to został ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

      paragraf 3
      Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Kupujący zapłaci pośrednikowi prowizję w wysokości 3% + VAT w dniu realizacji kontraktu. Prowizja płatna jest jedynie wtedy gdy nieruchomość określona w paragraf 1 niniejszej umowy, zostanie sprzedana nabywcy pozyskanemu przez biuro pośrednictwa, nawet wówczas gdy do transakcji dojdzie po okresie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji Kupujący zapłaci odsetki w ustawowej wysokości.

      paragraf 4
      Prowizja przysługiwać będzie Pośrednikowi również w sytuacji gdy zakupu nieruchomości dokona osoba bliska w stosunku do klienta skierowanego przez Pośrednika, przy czym za osobę bliską strony rozumieją osoby określone przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn.

      paragraf 5
      Umowa zwarta zostaje na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

      paragraf 6
      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby pośrednika.

      paragraf 7
      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
      ----------------------------------------------------

      Czy daje ona prawo pośrednikowi do zwarcia w moim imieniu ważnej umowy przedwstępnej?
      Czy umowę o treści powyżej można potraktować jako umowę przedwstępną?
      • wandotroll2 Re: pelnomocnictwo dla posrednika 25.06.15, 12:27
       Na podstawie takiej umowy pośrednik nie miał prawa dokonać ani zakupu, ani podpisać w Twoim imieniu umowy przedwstępnej. Mógł jedynie czynić przygotowania do jej podpisania przez strony. Absolutnie nie ma tu pełnomocnictwa. Aby umowa przedwstępna nie miała absolutnie żadnej wartości prawnej, należy pismem poleconym wysłać zarówno do sprzedającego, jak i do pośrednika oświadczenie, iż w związku z nieudzieleniem przez Ciebie pełnomocnictwa do zawarcia umowy przedwstępnej zakupu lokalu, na podstawie artykułu 103 par. 1 Kodeksu Cywilnego uchylasz się od jakichkolwiek zobowiązań wynikających z tej umowy, a sama umowa jest nieważna. Do pośrednika radzę też od razu wysłać pismo o wypowiedzeniu tej umowy, gdyż jest ona farsą.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka