Dodaj do ulubionych

Konsorcjum i wykluczenie

23.09.13, 09:59
Witam,
Spotkałam się ostatnio z następującym stanowiskiem: "Każdy członek konsorcjum może podlaegać wykluczeniu na postawie art. 24 1 pkt 1 i 1a".
Osobiście nie zgadzam się z taką opinią, le w związku z tym, że to opinia usłyszana podczas szkolenia, bardzo proszę o odpowiedź - czy takie stanowisko jest prawdziwe?
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: Konsorcjum i wykluczenie 29.09.13, 10:38
   Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a u.p.z.p. z postępowania wyklucza się:
   1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
   1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
   Zestawiając powyższe z przepisami art. 23 ust. 1 i 3 u.p.z.p.:
   "Art. 23. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
   3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.",
   stwierdzić należy, iż przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a odnoszą się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 u.p.z.p. Tym samym zasadne jest twierdzenie, że każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podlega badaniu na okoliczność wykluczenia z postępowania, a sankcja w postaci wykluczenia dotyka wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
   • ania_2_ania Re: Konsorcjum i wykluczenie 30.09.13, 08:39
    Dziękuję za odpowiedż, jednak nadal mam wątpliwości, może podam jeszczce przykład.

    Zamawiający w wyniku roztrzygniętego postępowania zawarł umowę z Wykonawcą X, któremu po jakimś czasie wypowiedział umowę z związku z art. 24 ust. 1 pkt 1a Pzp. W kolejnym postępowaniu Wykonawca X złożył ofertę wspólną jako Konsorcjum (Wykonawcy X,Y,Z).
    Jak powinien postąpic Zamawiający:
    1. Czy powinien wykluczyć całe konsorcjum?
    2. Czy powienien wykluczyć Wykonawcę X i zawrzeć umowę z Y i Z,
    3. Czy powinien zawrzeć umowę z Konsorcjum XYZ - Konsorcjum XYZ jest już innym (nowym) Wykonawcą aniżeli Wykonawca X.

    Pozdrawiam!
    • ania_2_ania Re: Konsorcjum i wykluczenie 04.10.13, 09:41
     Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
    • oberlechu Re: Konsorcjum i wykluczenie 04.10.13, 15:25
     Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a u.p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. Jeżeli powyższe przesłanki w odniesieniu do Wykonawcy X zostały spełnione, wówczas:
     Ad. 1. zamawiający powinien wykluczyć całe konsorcjum;
     Ad. 2. nie, patrz 1;
     Ad. 3. absolutnie nie.
     Proszę zauważyć, że tzw. konsorcjum nie jest jakimś odrębnym bytem. Jest to grupa dwóch lub więcej wykonawców, którzy umawiają się, że wspólnie zrealizują konkretny cel - uzyskają i zrealizują zamówienie. Przepisy art. 23 i nast. u.p.z.p. nakazują stosować przepisy u.p.z.p. odpowiednio do tych wykonawców. Nie znaczy to, że wykonawca X ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, w ramach konsorcjum XYZ, jest jakimś innym wykonawcą, niż był, wykonując poprzednią umowę. Wspólna za to jest oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i dlatego przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a u.p.z.p. stosuje się odpowiednio do całego konsorcjum.
     • ania_2_ania Re: Konsorcjum i wykluczenie 10.10.13, 09:51
      Dziękuję za odpowiedź, choć mam takie mieszane uczucia - to dlatego, że podczas 2 szkoleń, w których uczestniczyłam w ciągu ostatnich trzech miesięcy usłyszałam dwa odmienne stanowiska.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka