Dodaj do ulubionych

Wzorzec dla każdego!

24.04.20, 13:54

Warszawa, dn. 23 kwietnia 2020 r.

zawiadamiający:

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
ZAWIADOMIENIE
O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWADziałając w imieniu własnym, w trosce o praworządność Rzeczypospolitej Polskiej i kondycję finansów publicznej, na zasadzie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o możliwości popełnienia przez:
1. Prezesa Rady Ministrów w osobie Mateusza Morawieckiego (dane adresowe znane organowi z urzędu) – przestępstwa polegającego na tym, że w bliżej nieustalonym okresie, nie posiadając do tego wymaganych uprawnień, zlecił Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. proces drukowania kart wyborczych do wyborów na Prezydenta RP 2020 – czym działa na szkodę interesu publicznego,
tj. przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

2. Ministra Aktywów Państwowych w osobie Jacka Sasina (dane adresowe znane organowi z urzędu) – przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od bliżej nieustalonego dnia do chwili obecnej, nie posiadając do tego wymaganych uprawnień, nadzoruje proces drukowania kart wyborczych do wyborów na Prezydenta RP 2020 – czym działa na szkodę interesu publicznego,
tj. przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez ww. osoby, wnoszę o:
- o wszczęcie postępowania karnego celem ustalenia wszystkich sprawców przestępstw wskazanych w niniejszym zawiadomieniu,
- powiadomienie Marszałka Sejmu RP o wszczęciu śledztwa w sprawie o przestępstwo z pkt. 1 i 2 powyżej na podstawie art. 2 ust. 4a ustawy o Trybunale Stanu,
- złożenie wniosku do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Jacka Sasina do odpowiedzialności karnej w trybie art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- przesłuchanie osób wymienionych w niniejszym zawiadomieniu jako podejrzewane na okoliczności dotyczące realizacji przez nich znamion wymienionych wyżej przestępstw,
-przeprowadzenie dowodu z załączonych do nin. zawiadomienia nagrań z przytoczonymi w niniejszym zawiadomieniu wypowiedziami Wicepremiera Jacka Sasina – no okoliczność możliwości popełnienia przestępstwa,
- na zasadzie art. 315 § 2 k.p.k., art. 316 § 1 k.p.k., art. 317 § 1 k.p.k. oraz art. 318 k.p.k. – o dopuszczenie pokrzywdzonych do udziału we wszystkich czynnościach śledztwa, w szczególności przesłuchaniach świadków, oględzinach, przesłuchaniach biegłych, oraz o informowanie pokrzywdzonych oraz ewentualnych ustanowionych w sprawie pełnomocników o wszystkich wyznaczonych terminach czynności śledztwa, w których mają prawo wziąć udział.

Mając na uwadze konstytucyjny obowiązek troski o dobro wspólne Rzeczypospolitej Polskiej, a także okoliczność, że podejrzewane czyny działają na szkodę interesu publicznego, należy uznać, że zawiadamiający – w myśl art. 49 k.p.k. – mieści się w definicji pokrzywdzonego. W związku z powyższym zgłaszam się do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze pokrzywdzonego. Jednocześnie, na podstawie art. 53 k.p.k. zgłaszam swój udział w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Minister Aktywów Państwowych, Wicepremier Jacek Sasin w wywiadzie udzielonym dla telewizji TVN24 powiedział:. „Poczta działa na podstawie decyzji Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który tą decyzję wydał w oparciu o ustawę covid-ową, która daje Panu Premierowi taką możliwość.” Pan wicepremier Jacek Sasin, pytany przez redaktora o to czy pakiety wyborcze są już drukowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych odparł: „Tak, już drukuje. Rzeczywiście to jest prawda. Właśnie na mocy tych decyzji o których mówiłem ten druk kart został podjęty.” Pan wicepremier pytany o sytuację w której wybory 10 maja zostałyby odwołane odpowiedział: „Jeśli nie będzie wyborów, no to nie będzie też głosowania i te pakiety się też nie przydadzą i nie będą żadnymi oficjalnymi dokumentami.”
W oparciu o aktualnie obowiązujące prawo, wybory prezydenckie zarządzone przez Marszałka Sejmu na dzień 10 maja 2020 r. odbywają się w sposób tradycyjny, poprzez oddanie głosu na kandydata w Komisjach wyborczych, przez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej. Projekt ustawy ustanawiającej formułę wyborów korespondencyjnych nie jest obowiązujący, gdyż jest w trakcie procesu legislacyjnego. Osoby podejrzewane opierają swoje działania na podstawie aktu normatywnego, który nie przeszedł przez wszystkie stadia procesu legislacyjnego, w szczególności nie został jeszcze ogłoszony, ani też nie wszedł w życie.
Należy dodać, że art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje Prezesowi Rady Ministrów prawo wydawania poleceń "w związku z przeciwdziałaniem COVID-19". Druk pakietów wyborczych nie jest przeciwdziałaniem COVID-19, gdyż przeprowadzenie wyborów w formie korespondencyjnej 10 maja br. w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania się tej choroby lub poprawę jej leczenia.
Jednocześnie Art. 7 Konstytucji RP (Dz.U.1997.78.483) nakłada obowiązek na organy do działania na podstawie i granicach prawa: “Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”, co będzie w przyszłości podstawą do postawienia osób zamieszanych w ten nielegalny proceder przed Trybunałem Stanu.
W związku z powyższym, brak jest podstawy prawnej do delegacji zadań czy podejmowania decyzji dla delegowania na Pocztę Polską S.A. oraz Wytwórnię Papierów Wartościowych zadań związanych z wydrukiem pakietów wyborczych dla wyborów korespondencyjnych.
Powyższe wskazuje na przekroczenie uprawnień przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Jacka Sasina oraz na wyrządzenie znacznych szkód majątkowych dla Budżetu Państwa w wysokości mierzonej w dziesiątkach, lub setkach milionów złotych. Wyczerpuje to znamiona przestępstwa z art. 231 par 1 kk “Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Przedmiotem ochrony art. 231 k.k. jest prawidłowa działalność instytucji państwowych i samorządu terytorialnego oraz interes społeczny i prywatny. W doktrynie przyjmuje się, że przekroczenie uprawnień obejmuje wszelkie działania, wykraczające poza granice wyznaczone przepisami prawa lub ich istotę. Indywidualnym przedmiotem ochrony na gruncie art. 231 k.k. jest prawidłowe, tj. zgodne z prawem, wykonywanie czynności przez funkcjonariuszy publicznych. Trafnie podkreśla się w doktrynie prawa karnego, że przepis art. 231 k.k chroni również autorytet władzy publicznej. Niewątpliwie poprzez nadużywanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych dochodzi do jego obniżenia. Uszczerbku doznaje również zaufanie obywateli do państwa. Należy mieć również na uwadze, że Kodeks Postępowania Administracyjnego nakłada obowiązek na organy do działania na podstawie i w granicach prawa.
Interes definiuje się jako pożytek, korzyść, natomiast interes publiczny to interes bliżej nieokreślonej zbiorowości. Bezprawne działanie osób podejrzewanych doprowadzają do szkody w majątku Skarbu Państwa, albowiem wskutek ich działań dochodzi do niekorzystnego rozporządzenia finansami publicznymi. Jak podkreśla art. 1 Konstytucji RP - „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” oraz art. 82 - „obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”. Tym samym, czyny osób podejrzewanych godzą w interes publiczny wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy jako podatnicy są podstawowym filarem finansowania Skarbu Państwa.

cdn
Obserwuj wątek
  • wscieklyuklad Re: Wzorzec dla każdego! 24.04.20, 13:55
   Merytorycznymi kryteriami uznania osoby, instytucji lub jednostki organizacyjnej za pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jest bezpośrednie naruszenie lub zagrożenie przez przestępstwo dobra prawnego tego podmiotu. Na podstawie art. 49 k.p.k. można wyróżnić, oprócz kryterium podmiotowego, dodatkowe dwa kryteria – naruszenie lub zagrożenie dobra prawnego oraz bezpośredniość tego naruszenia lub zagrożenia. Skoro pokrzywdzonego ustawodawca definiuje poprzez odwołanie się do pojęcia dobra prawnego, to przyjąć należy, że identyfikacja tej osoby wymaga odwołania się do przepisów ustawy karnej, określającej dobro prawne, naruszone lub zagrożone przestępstwem. Należy więc uznać, że zawiadamiający, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią osoby pokrzywdzone podejrzewanym przestępstwem.


   Signejczer i ślemy!
     • wscieklyuklad Re: Wzorzec dla każdego! 29.04.20, 16:06
      "Warszawa, dnia …….

      Pan Jacek Sasin

      Wiceprezes Rady Ministrów

      Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

      al. Ujazdowskie 1/3

      00-583 Warszawa

      Szanowny Panie Premierze

      Uprzejmie informuję, że w dniu …………. w swojej skrzynce pocztowej odnalazłem list wysłany przez Pocztę Polską zawierający m.in. tzw. „Pakiet wyborczy” mający służyć do użycia w wydarzeniu zaplanowanym na 10 maja 2020 r. nazywanym przez Pana wyborami prezydenckimi, mimo że nie spełniają one konstytucyjnych wymogów równości, powszechności, bezpośredniości i tajności. Śledząc informacje o przebiegu procesu legislacyjnego, należało dojść do wniosku, że pakiet wyborczy został wydrukowany i doręczony, zanim zostały uchwalone i weszły w życie przepisy o głosowaniu korespondencyjnym. Ponadto powyższy pakiet został mi doręczony z naruszeniem Kodeksu wyborczego, bowiem zgodnie z jego przepisami przed doręczeniem obywatelowi karty wyborczej należy go wylegitymować i uzyskać jego podpis kwitujący odbiór karty do głosowania, co w moim przypadku nie miało miejsca. Nadto przeprowadzenie wyborów podczas pandemii naraża mnie, moich najbliższych i miliony innych osób na zarażanie wirusem COVID-19.

      Doręczenie obywatelowi pakietu wyborczego przed wejściem w życie ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy jest bezprawne. W związku z powyższym odsyłam go Panu jako ministrowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie wyborów, zawracając jednocześnie uwagę, że w związku z jego doręczeniem doszło do złamania przepisów RODO. Uprzejmie proszę o doręczenie mi pakietu wyborczego w sposób zgodny z prawem, tj. po wejściu w życie stosownych przepisów o głosowaniu korespondencyjnym, tak abym mógł skorzystać z moich konstytucyjnych uprawnień.

      Z poważaniem

      Podpis, imię, nazwisko, PESEL, adres, data

      Załącznik: pakiet wyborczy

      Powyższy list zamierzamy wysłać do pana Jacka Sasina z zachowaniem dowodu nadania. Takie zachowanie w przeciwieństwie do spalenia pakietu wyborczego umożliwi sformułowanie sprzeciwu wyborczego. Jeśli pakiet wyborczy nie zostanie nam prawidłowo doręczony przed 10 maja 2020 r., zostanie rażąco naruszona zasada powszechności wyborów. Dlatego po wyborach zamierzamy wnieść protest wyborczy np. następującej treści:

      Warszawa, dnia ... maja 2020 r.

      Do Sądu Najwyższego

      plac Krasińskich 2/4/6

      00-951 Warszawa

      Protest wyborczy

      Niniejszym składam protest wyborczy w związku z nieprawidłowością przeprowadzonych w dniu 10 maja 2020 r. wyborów prezydenckich odbytych na podstawie Zarządzenia Marszałka Sejmu nr ... z dnia ………, w których nie mogłem wziąć udziału z winy organizatora wyborów i wnoszę o ich unieważnienie.

      Uzasadnienie

      W dniu ………. w mojej skrzynce pocztowej odnalazłem list wraz z kopertą opatrzoną napisem „Pakiet wyborczy”, który zawierał kartę do głosowania w wyborach Prezydenta RP. Karta do głosowania została mi wydana wbrew przepisom ustawy Kodeks wyborczy, bowiem ustawa ta w art. 53e par.6 przewiduje, że karta do głosowania powinna być pokwitowana przez odbiorcę po jego uprzednim wylegitymowaniu, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca, bowiem pakiet wyborczy znalazłem w mojej skrzynce, nie mając kontaktu z listonoszem. Nadto pakiet wyborczy został wydrukowany, a następnie doręczony mi bez podstawy prawnej, bowiem w chwili doręczenia nie obowiązywały jeszcze przepisy o głosowaniu korespondencyjnym, samo głosowanie korespondencyjne wykluczał zaś art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Takie doręczenie przedmiotu nazywanego „pakiet wyborczy” uzasadniało potraktowanie tej przesyłki jako listu niewywołującego żadnych skutków prawnych w zakresie wyborów, co uzasadniało zwrot przesyłki osobie odpowiedzialnej za organizację wyborów, czyli ministrowi Jackowi Sasinowi. W załączeniu przedstawiam dowód nadania listu poleconego. Przed wyborami nie otrzymałem kolejnego pakietu wyborczego, zatem decyzja osoby odpowiedzialnej za organizację wyborów, w tym dokonanie zgodnego z prawem doręczenia pakietu wyborczego, pozbawiła mnie możliwości oddania głosu w wyborach prezydenckich, co stanowi jaskrawe naruszenie zasady powszechności. Wiem, że w podobny sposób mogło postąpić wiele osób uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach, zatem proszę, by mój protest został rozpoznany łącznie z protestami wszystkich osób, które zdecydowały się zwrócić organizatorowi wyborów pakiet wyborczy wydrukowany i doręczony bez podstawy prawnej. Oni, podobnie jak ja, chcą skorzystać z prawa oddania głosu w wyborach równych, powszechnych bezpośrednich i tajnych. Innymi słowy, w wyborach uczciwych.

      Nadawca (dane adresowe, PESEL, podpis)

      Drodzy Państwo

      Paląc kartę wyborczą, w istocie poparlibyśmy kandydata, na którego głos odda większość głosujących. Działając w sposób opisany powyżej, mamy szansę przyczynić się do unieważnienia niekonstytucyjnych wyborów. Prosimy nie traktować naszego listu jako porady prawnej. Ot, w ramach publicznej dyskusji na temat wyborów informujemy, jak zamierzamy postąpić. Nie ukrywamy, że widziany oczami wyobraźni widok biurka pana ministra Jacka Sasina przywalonego wraz z jego użytkownikiem stertą bezużytecznych pakietów wyborczych będących dowodem niegospodarności rządzących powinien ucieszyć każdego, kto pragnie, by wybory odbyły się w sposób zgodny z konstytucją i w sposób bezpieczny."

      Miłego dnia.

      Jacek Dubois Krzysztof Stępiński

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka