Dodaj do ulubionych

[fakty wwl] 6 mln na drogę 634

23.01.08, 10:38
fakty.wwl.pl/?a=1676

Lepsza komunikacja ze Stolicą coraz bliżej
6 mln na drogę 634

Słaba komunikacja ze Stolicą blokuje rozwój gmin powiatu
wołomińskiego. Władze Mazowsza planują w tym roku przeznaczyć 6 mln
złotych na modernizację drogi Warszawa - Tłuszcz.
Jest szansa na poprawę warunków komunikacyjnych na głównej drodze do
Warszawy. W tegorocznym budżecie Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich przeznaczono 6 mln złotych na modernizację odcinków
drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa - Zielonka -
Wołomin - Tłuszcz - Wólka Kozłowska. 6 mln to duża kwota, jednak nie
należy oczekiwać zbyt wiele. Zwłaszcza w tym roku. Cała modernizacja
(około 37 km) jest obecnie wyceniana na 60 mln i zaplanowano ją na
kilka najbliższych lat. W tym roku ma powstać jedynie dokumentacja
techniczna. Gminy Wołomin i Ząbki zawarły porozumienie z samorządem
województwa
i zobowiązały się przygotować dokumentacje projektowe przebudów
fragmentów trasy na terytorium tych gmin. Natomiast Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich jest odpowiedzialny za odcinek od
skrzyżowania z drogą nr 631 do skrzyżowania z Al. Niepodległości w
Wołominie. Agnieszka Serbeńska, rzeczniczka MZDW informuje: -
Dokumentacja ma być
przekazana MZDW do 30 listopada 2008 roku. Na tej podstawie zostanie
ogłoszony
przetarg na wykonawcę przebudowy tego odcinka - realnym terminem
ruszenia
robót jest wiosna 2009 roku. Serbeńska twierdzi także, że gdyby MZDW
otrzymało
dokumentacje od Ząbek i Wołomina do połowy tego roku, to jest szansa
uruchomienia procedur przetargowych na wykonawców i rozpoczęcia
robót jeszcze w tym roku.
Pod pojęciem „modernizacja” można rozumieć na przykład budowę
chodnika, czy ronda. Natomiast najistotniejsze dla mieszkańców
powiatu jest udrożnienie ruchu na 634-ce, poprzez budowę dodatkowych
pasów ruchu. Niestety takich zapewnień nikt nie potrafi udzielić i
jest
to sygnał bardzo niepokojący. Ostateczną odpowiedź powinniśmy poznać
na koniec tego roku.

Emil Wiatrak
autor jest radnym Wołomina
www.emilwiatrak.pl

Obserwuj wątek
  • tedglen [gazetaecho] 634 w trzech odcinkach 05.02.08, 11:25
   www.gazetaecho.pl/cgi-bin/echo/echo/echo/Z-2008-01_25-2

   634 w trzech odcinkach

   Radny Wołomina Emil Wiatrak rozmawia z przedstawicielką
   Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Agnieszką Serbeńską.

   W tegorocznym budżecie MZDR przeznaczono 6 mln na modernizację
   odcinków drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa - Zielonka -
   Wołomin - Tłuszcz - Wólka Kozłowska. Jest to informacja szczególnie
   ważna dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, którzy dojeżdżają do
   stolicy. Codzienne korki kilkakrotnie wydłużają czas podróży do
   pracy lub szkoły. Proszę jednak powiedzieć, jak wypadają oficjalne
   pomiary natężenia ruchu na tej drodze?

   - Takie pomiary są obligatoryjnie wykonywane co pięć lat. Są to
   badania, które wskazują tempo przyrostu i umożliwiają prognozowanie
   jego wzrostu w skali kraju. Ostatni pomiar był wykonany w 2005 roku.
   Na drodze 634 wykonywano go w pięciu punktach. Poziom natężenia
   ruchu na odcinkach w granicach podstołecznych miejscowości zbliżony
   jest do tych, jakie charakterystyczne są dla ciągów dróg kra-jowych.
   Inna jest natomiast struktura pojazdów generujących ruch. Pomiary
   wska-zują, że ma on charakter lokalny - tzn. dominującymi pojazdami
   są tu samochody osobowe, mikrobusy, lekkie samochody ciężarowe.


   Czy wobec tego istnieje już projekt modernizacji? Jeśli nie, to
   kiedy on ostatecznie powstanie?

   - Droga nr 634 wymaga przebudowy, która stała się zadaniem
   priorytetowym, czego dowodzi wpisanie jej do Wieloletniego Planu
   Inwestycyjnego Województwa Mazowieckiego. Na przebudowę całej drogi
   (37 km) w WPI zapisano 60 mln zł. Cały proces inwestycyjny trudno ze
   względów proceduralnych zamknąć w jednym roku. Kwota ta będzie
   wydawana stopniowo - zgodnie z postępem prac przygotowaw-czych i
   realizacyjnych dla poszczególnych odcinków - co najmniej w przeciągu
   naj-bliższych paru lat. W pierwszej kolejności - właśnie ze względu
   na potrzeby komu-nikacyjne podwarszawskich gmin - przygotowywane są
   przebudowy na odcinku doprowadzającym ruch do Warszawy.


   Kiedy powstanie dokumentacja?

   - Na najbardziej interesującym mieszkańców powiatu wołomińskiego
   fragmen-cie przebudowa została podzielona na trzy odcinki. Pierwszy
   od skrzyżowania z drogą nr 631 do skrzyżowania z Al. Niepodległości
   w Wołominie (ok. 10 km) jest przygotowywany przez Mazowiecki Zarząd
   Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Jest to jeden z tych fragmentów
   wiodących od strony Warszawy, który popularnie określany
   jest "wąskim gardłem". MZDW w październiku zeszłego roku podpisało
   umowę z firmą projektową na wykonanie dokumentacji technicznej,
   która ma być przekazana MZDW do 30 listopada 2008 roku. Na tej
   podstawie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę. Realnym terminem
   rozpoczęcia robót jest wiosna 2009 roku.

   Dokumentacje projektowe dla odcinków na terenie gmin Wołomin i
   Ząbki, od-powiednio zleciły i finansują ich koszty samorządy gminne.
   Jest to zgodne z poro-zumieniem, jakie te samorządy zawarły w
   zeszłym roku z województwem, wyraża-jąc w ten sposób zgodę na
   współpracę w realizacji przedsięwzięcia. MZDW zatem czeka na
   przekazanie tych dokumentacji przez gminy, by z kolei przejąć
   funkcję inwestora. Na pewno, gdy MZDW otrzyma dokumentacje do połowy
   tego roku, to jest szansa uruchomienia procedur przetargowych na
   wykonawców i rozpoczęcia robót jeszcze w tym roku.


   Czyli 6 mln złotych zaplanowane na 2008 rok prawdopodobnie nie
   zostanie wydane w tym roku, ale część z tej kwoty przejdzie na lata
   przyszłe?

   - Na ten rok w budżecie MZDW planowane jest 6 mln zł, które powinno
   pokryć koszty dokumentacji projektowej, której wykonanie zleciło
   MZDW i ewentualnego rozpoczęcia prac na odcinkach, gdzie
   dokumentacji projektowych oczekujemy od gmin. W kolejnych budżetach -
   zgodnie z zasadą WPI - będą zapisywane kolejne kwoty na kontynuację
   i realizację następnych odcinków.


   Jedną z najważniejszych kwestii dla udrożnienia ruchu jest budowa
   dodatkowych pasów. Czy planuje się taką modernizację?

   - Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych będzie można podać
   dopiero po wykonaniu dokumentacji. Firmy projektowe - zgodnie z
   wytycznymi specyfikacji zamówienia - między innymi dokonują
   szczegółowych pomiarów ruchu, by na tej podstawie określić parametry
   konstrukcji drogi, czy jej klasę techniczną. Ponadto analizując ruch
   wyznaczają na przykład miejsca wymagające wprowadzenia np.
   sygnalizacji świetlnej.

   Dziękuję za rozmowę.

   25 stycznia 2008
  • tedglen [CS] Łodygowa z wiaduktem nad torami? 08.02.08, 12:52
   Artykuł z ostatniego numeru "Co Słychać?" nr 3 (167) z 8 lutego 2008
   r.


   ŁODYGOWA Z WIADUKTEM NAD TORAMI?

   Wszyscy zastanawiają się na tym, jak
   usprawnić ruch w miejscach szczególnie
   zatłoczonych. Do nich bez watpienia
   zalicza się ul. Łodygowa. Jedną z przyczyn
   utrudniajacych płynność ruchu jest przejazd
   kolejowy. Aby to poprawić, władze Ząbek i
   Targówka proponują wybudować wiadukt
   nad linią kolejową. Wiadukt zapewnłby nie
   tylko bezkolizyjny przejazd przez tory, ale
   dodatkowo poprawiłby komunikację na
   terenie Ząbek. Jadący w kierunku Ząbek i
   chcący jechać poprzez ogródki działkowe w
   kierunku warszawskiej Pragi nie musieliby
   jechać do ul. Warszawskiej, a bezpośrednio
   z wiaduktu skreciliby w prawo i ulicą nowo
   projektowaną dojechaliby do ulicy Janowieckiej
   prowadzącej przez “ogródki”. Ponadto
   pod wiaduktem mogłaby przebiegać kolejna
   ulica ( od ul. Janowieckiej do 3-go Maja),
   obsługująca ruch lokalny.
   24 stycznia odbyła się kolejna narada koordynacyjna
   w sprawie modernizacji ul. Łodygowej
   (część drogi nr 634). W spotkaniu
   udział wzięłi: przedstawiciele Zarządu Dróg
   Miejskich w Warszawie, burmistrz Targówka
   Grzegorz Zawistowski, burmistrz Ząbek
   Robert Perkowski, przedstawiciele Mazowieckiego
   Zarządu Dróg Wojewódzkich
   oraz biura projektującego przebudowę tego
   Podczas spotkania zaprezentowano projekt
   koncepcyjny modernizacji drogi. Jedną z najważniejszych
   poruszanych kwestii była sprawa
   budowy wiaduktu nad torami kolejowymi.
   Burmistrz Perkowski w tej sprawie
   również przedstawił swoje stanowisko,
   w którym wyraził chęć przeprowadzenia
   tej inwestycji. - Wnioskuję o wykonanie
   wiaduktu nad torami kolejowymi relacji
   Warszawa Wileńska – Zielonka wraz ze
   zjazdem umożliwiającym przejazd poruszających
   się w kierunku Warszawy do ulicy
   Nowo-Projektowanej 1 w Mieście Ząbki
   i ul. Janowieckiej w Warszawie. Takie
   rozwiązanie umożliwi odciążenie skrzyżowania,
   tak jak we wniosku m. st. Warszawy,
   a ponadto dodatkowo skomunikuje
   Miasto Ząbki poprzez Targówek Fabryczny
   z Warszawą i przewidywanym połączeniem
   Miasta Ząbki projektowaną linią
   tramwajową w ul. Nowo-Ziemowita. Ponadto
   należy przewidzieć dodatkowy pas
   włączenia na drodze wojewódzkiej nr 634
   leżący po stronie Miasta Ząbki dla umożliwienia
   włączenia ruchu z ulicy Nowo-
   Projektowanej 2 w drogę nr 634 – powiedział
   podczas spotkania burmistrz Ząbek.
   O budowę wiaduktu ubiega usilnie również
   burmistrz dzielnicy Targówek.
   - Ponieważ drogą wojewódzką nr 634 , łączącą
   oba miasta, odbywa się ruch o dużym
   natężeniu lokalnym i tranzytowym, zdaniem
   dzielnicy Targówek konieczna jest budowa
   wiaduktu nad torami kolejowymi linii relacji
   Warszawa Wileńska – Zielonka.
   Dzielnica Targówek wystąpi do inwestora
   o przeanalizowanie możliwości rozszerzenia
   zadania inwestycyjnego o budowę
   skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową
   – komentuje sprawę burmistrz Targówka
   Grzegorz Zawistowski.
   Wnioskodawcy zgodnie twierdzą, że
   budowa wiaduktu nie tylko podniesie
   poziom bezpieczeństwa na tym przejeździe,
   na którym dochodziło już do wielu
   kolizji, ale w sposób zdecydowany przyczyni
   się do poprawy płynności ruchu na
   tej ulicy. Podczas gdy przejazd kolejowy
   jest zamknięty tworzą się duże korki, co
   utrudnia podróż kierowcom, ale przede
   wszystkim pracę służbom natychmiastowego
   reagowania (straży pożarnej, pogotownia
   ratunkowego itp.)
   red.
   • marczef1 Re: [CS] Łodygowa z wiaduktem nad torami? 13.02.08, 14:11
    tedglen napisał:

    > Artykuł z ostatniego numeru "Co Słychać?" nr 3 (167) z 8 lutego
    2008
    > r.
    >
    >
    > ŁODYGOWA Z WIADUKTEM NAD TORAMI?

    Moim zdaniem na zakorkowaną Łodygową wpływ ma głównie skrzyżowanie z
    Radzymińską (w stronę Warszawy), a w stronę Ząbek brak zielonej
    strzałki w prawo w Piłsudskiego. Wiadukt to ja bym widział na
    Chełmżynskiej... wiem, wiem nie Ząbki i nie będzie bo Strażacka. No
    to Strażacką bym chociaż widział...
    A'propos czy znowelizowano już prawo, tak aby mogły wracać zielone
    strzałki?
    R
    • tedglen Re: [CS] Łodygowa z wiaduktem nad torami? 13.02.08, 14:38
     marczef1 napisał:

     > Moim zdaniem na zakorkowaną Łodygową wpływ ma głównie skrzyżowanie
     > z
     > Radzymińską (w stronę Warszawy), a w stronę Ząbek brak zielonej
     > strzałki w prawo w Piłsudskiego. Wiadukt to ja bym widział na
     > Chełmżynskiej... wiem, wiem nie Ząbki

     Łodygowa też nie Ząbki.


     > i nie będzie bo Strażacka. No
     > to Strażacką bym chociaż widział...

     Kto wie, może w przyszłym roku? Wtedy ruch przez Ząbki w relacji
     Łodygowa - Warszawska - Piłsudskiego - Chełmżyńska znacznie zmaleje.


     > A'propos czy znowelizowano już prawo, tak aby mogły wracać zielone
     > strzałki?

     O ile mi wiadomo, to prawo nigdy nie zabraniało instalowania
     zielonych strzałek. Ich demontowanie to jakaś nadgorliwość
     ewentualnie zła interpretacja prawa.
  • tedglen [fakty wwl] Drogi do 2013-go 13.02.08, 12:02
   fakty.wwl.pl/?a=1715&PHPSESSID=6bbae73bf4379a87e9691152649c37be


   Drogi do 2013-go

   Prawdopodobnie mieszkańcy powiatu wołomińskiego doczekają się
   modernizacji drogi 634. Do 2013 roku samorząd województwa
   mazowieckiego ma zamiar przeznaczyć na ten cel odpowiednie
   pieniądze. Sceptyczni mieszkańcy powiatu, od wielu lat karmieni
   nadziejami na modernizację drogi do Stolicy, mówią, że nie uwierzą,
   dopóki nie zobaczą.


   W latach 2008 - 2013 z budżetu województwa mazowieckiego na
   polepszenie stanu dróg zostanie przeznaczone blisko 2,7 mld zł. W
   tym ze środków unijnych pochodzić będzie 595,8 mln zł.

   Największe natężenie ruchu na Mazowszu występuje w tzw. subregionie
   podwarszawskim, do którego między innymi należy powiat wołomiński.
   Ruch pojazdów na połowie dróg wojewódzkich jest taki sam, jak na
   drogach krajowych. Wymusza to podnoszenie standardów dróg
   wojewódzkich do standardów dróg krajowych (nośność, szerokość, czy
   wyposażenie).
   - W latach 2008 - 2013 z budżetu województwa na polepszenie stanu
   dróg zostanie przeznaczone blisko 2,7 mld zł - informuje Członek
   Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz. W tym ze
   środków unijnych pochodzić będzie 595,8 mln zł.

   Jak czytamy na stronie internetowej starostwa powiatu wołomińskiego,
   na terenie naszego powiatu zaplanowano dwie inwestycje.
   Prawdopodobnie do 2013 r. nastąpi od wielu lat oczekiwana poprawa
   drogi 634 na odcinku Warszawa – Zielonka – Wołomin – Tłuszcz – Wólka
   Kozłowska (36,8 km). Wartości tej inwestycji to 60,3 mln zł. Również
   przebiegająca przez nasz powiat droga nr 631 (Nowy Dwór Mazowiecki –
   Marki; 32,8 km) o wartości 53,1 mln zł (w ramach tego zadania
   wprowadzono dwa zadania oba ujęte w Indykatywnym Programie
   Inwestycyjnym Województwa Mazowieckiego: odcinek drogi krajowej nr
   85 – Zielonka - wartość szacunkowa - 28,5 mln zł oraz odcinek
   Zielonka – granice Warszawy o wartości szacunkowej – 17,2 mln zł).   Dla kogo jest ważna ta droga?


   Łatwo przejezdna droga do Warszawy, to marzenie wielu mieszkańców
   powiatu wołomińskiego, a zwłaszcza wschodniej jego części. Dla
   stolicy powiatu - Wołomina, szybka komunikacja z Warszawą jest
   sprawą priorytetową, decydującą o tempie jego rozwoju. Do tej pory
   dla samorządowców województwa niestety zmodernizowanie tej trasy nie
   było nigdy celem perwszoplanowym i nawet, jak przeznaczano środki na
   modernizację 634 - ki, to potem przesuwano je na inne „ważniejsze”
   cele. Oby tym razem nie było podobnie. Oby nie okazało się, że cele,
   które samorządowcy województwa uznali za ważniejsze, nie wymagały
   większych środków niż szacowane i nie trzeba było rezygnować z
   innych planów -
   np. rozbudowy dróg w naszym powiecie.

   W takim wypadku z milionów planowanych, na ważne dla nas drogi, mogą
   zostać grosze i kompleksowa modernizacja znów się odwlecze.
   Niepokoić może informacja prasowa, widniejąca na stronie Urzędu
   Marszałkowskiego, w której biuro prasowe wymienia największe
   inwestycje zaplanowane do realizacji na Mazowszu. Pomimo, że na obie
   drogi przebiegające przez nasz powiat planuje się wydać łącznie
   ponad 100 mln zł, to modernizacji 634 - ki
   i 631 - ki nie zaliczono do największych. Zaliczono natomiast do
   takich inwestycje, na które trzeba wyłożyć dużo mniejsze środki.


   Autor: Sylwester Jagodziński

  • al-i-baba 6 mln na drogę 634 13.02.08, 16:58
   A jakie to wybory się zbliżają,że problem ząbkowian kogokolwiek
   interesuje?
   Problemem największym jest brak ciekawych ofert pracy w
   Ząbkach,ciekawych ofert dla uczniów- to z tego powodu ludzią tkwią w
   korkach do stolicy.

  • tedglen [Wieści P] Droga pod specjalnym nadzorem 25.03.08, 09:28
   www.wiesci.wolomin.com/?f=xml/200812.xml&p=4

   23 marca 2008 nr 12 (880)
   Droga pod specjalnym nadzorem

   Starosta Urmanowski zadeklarował gotowość przejęcia prowadzenia
   najważniejszej w powiecie wołomińskim inwestycji. Decyzję w tej
   sprawie podejmie marszałek Struzik.
   „Samorządy powiatu wołomińskiego po raz kolejny zwracają się do Pana
   Marszałka z prośbą o objęcie szczególną troską przebudowy drogi
   wojewódzkiej 634. Początek starań samorządów o przebudowę tej drogi,
   jeszcze jako drogi krajowej, sięga połowy lat 90. Również od momentu
   powstania samorządowego województwa mazowieckiego, władze gmin oraz
   powiatu wołomińskiego wielokrotnie występowały do Urzędu
   Marszałkowskiego o podjęcie prac nad modernizacją tej drogi. Na
   uwagę zasługuje fakt, że władze województwa nigdy nie negowały i nie
   negują potrzeby przebudowy tej drogi. Wręcz przeciwnie, zarówno Pan
   Marszałek, jak i podległe Panu służby wielokrotnie potwierdzały
   zasadność natychmiastowego podjęcia prac modernizacyjnych.”
   Tak rozpoczyna się pismo skierowane do Marszałka Województwa
   Mazowieckiego Adama Struzika. Zdeterminowani autorzy pisma
   przypominają wszelkie porozumienia, zawarte od 1999 r., a mające
   tylko jeden cel – przebudowę drogi 634. Przez te lata wykonano,
   niektóre nawet po kilka razy, projekty przebudowy poszczególnych
   odcinków drogi. Dodajmy, że w znakomitej większości projekty te były
   finansowane z budżetów gmin.
   W 2004 r. zdecydowano, że przebudowa najważniejszej w powiecie
   wołomińskim drogi nastąpi ze środków strukturalnych Unii
   Europejskiej. Wtedy to właśnie sprawę przebudowy drogi przejął
   Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
   O tym, jak dalej była prowadzona przebudowa 634, autorzy pisma
   informują marszałka Struzika:
   „Przez ostatnie lata kilkakrotnie byliśmy informowani o trwających
   przetargach na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi
   634. Przetargi te z przyczyn formalnych były w kolejnych latach
   unieważniane. Na zakończenie 2007 r. MZDW, po upływie dokładnie 10
   lat od wykonania przez Dromex pierwszej kompleksowej koncepcji
   programowej przebudowy drogi 634, poinformował nas o przystąpieniu
   do wykonania nowej koncepcji przebudowy tej drogi. Tak więc termin
   wyboru wykonawcy i rozpoczęcia robót drogowych przesunięto de facto
   na koniec roku 2010.
   W ocenie samorządów, dotychczasowe działania zarządcy drogi są
   oceniane jako pozorne, a zabezpieczane na to zadanie środki
   wydatkowane są na częściowe remonty lub przesuwane na inne zadania.”
   Autorzy pisma – starosta powiatu wołomińskiego Maciej Urmanowski i
   burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski są przekonani, że w tej sprawie po
   kilkunastu latach nastąpił powrót do punktu wyjścia z 1997 r.
   Dlatego, mając dość obietnic, starosta i burmistrz wnoszą o podjęcie
   realnych działań i deklarują:
   „...jeżeliby Pan Marszałek i Zarząd Województwa uznał za wskazane
   przekazanie prowadzenia sprawy modernizacji tej drogi w drodze
   inwestorstwa zastępczego starostwu wołomińskiemu, deklarujemy
   gotowość przejęcia prowadzenia tej inwestycji.”
   Niezwykle odważna to deklaracja. I pozostaje tylko życzyć, żeby
   marszałek jak najszybciej podjął właściwą decyzję. Może w końcu
   droga 634 przestanie być traktowana po macoszemu, a inwestor choć
   zastępczy, to ochoczo przystąpi do działania.
   Do sprawy powrócimy, gdy tylko znana będzie oficjalna odpowiedź
   marszałka Struzika.
   A.B.
  • tedglen [gazetaecho] Łodygowa z estakadą? 25.03.08, 09:40
   www.gazetaecho.pl/cgi-bin/echo/echo/echo/Z-2008-03_21-9

   Łodygowa z estakadą?

   Władze Ząbek i Targówka chcą rozwiązać problem korków na przejeździe
   przez tory kolejowe na Łodygowej. Proponują utworzenie tu estakady.
   Zarząd Dróg Miejskich nie mówi "nie".

   Na przejeździe kolejowym na Łodygowej od lat tworzą się korki. To
   nie tylko kwestia opuszczającego się co jakiś czas szlabanu, lecz
   także szerokości ulicy - głównego wylotu z powiatu wołomińskiego.
   Ulica od lat przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Wokół zbudowano
   wiele osiedli, a przy głównej arterii nie ma nawet chodników. ZDM
   już wiele lat temu obiecywał zmiany, ale jak dotąd nic z tego nie
   wyszło. Niestety w sprawie Łodygowej zbyt bierne były władze
   Targówka poprzed-niej kadencji.
   Plany ZDM przewidują poszerzenie ulicy do dwóch pasów ruchu w każdym
   kie-runku. Samorządy Ząbek i Targówka chcą przy okazji przeforsować
   zbudowanie wiaduktu nad torami kolejowymi wraz z alternatywnym
   wjazdem na Targówek Fabryczny i do Ząbek.

   - Aby inwestycja ta zaspokajała potrzeby mieszkańców przez długi
   czas, potrzebny jest wiadukt na Łodygowej - mówi burmistrz Ząbek
   Robert Perkowski. - W Ząbkach jest trudny układ drogowy, nie da się
   zbudować wszędzie dwujezdnio-wych ulic. Dlatego mój pomysł opiera
   się na zbudowaniu na Łodygowej węzła drogowego na estakadzie. Jadąc
   od strony Targówka byłaby możliwość pojechania w stronę ulic
   Janowieckiej w Warszawie i Warszawskiej w Ząbkach. W ten sposób
   dzielnica Targówek zapewni sobie komunikację z Targówkiem
   Fabrycznym, a my bezkolizyjny wjazd w południową część Ząbek.
   Stworzyłby się na terenie Ząbek ciąg komunikacyjny. Byłoby także
   połączenie z planowaną ulicą Nowo-Ziemowita. Pod wiaduktem mogłaby
   przebiegać kolejna ulica, od Janowieckiej do 3 Maja.

   Inicjatywę popierają także władze Targówka. - Sam remont Łodygowej
   nie rozwiąże problemu komunikacyjnego w tym rejonie. Dlatego zarówno
   Targówek, jak i Ząbki wystąpiły do ZDM we wspólnym interesie - mówi
   rzecznik prasowy Targówka Rafał Lasota. Samorządy liczą, że
   pieniądze do przebudowy dołoży także Mazowiecki Zarząd Dróg
   Wojewódzkich, który ma pod swoją opieką ul. ks. Skorupki na terenie
   Ząbek.

   A co na to inwestor przebudowy Łodygowej, czyli Zarząd Dróg
   Miejskich? - Obecnie powstaje dokumentacja projektowa modernizacji
   ul. Łodygowej. Powinna być gotowa przed końcem marca 2009 r. Sama
   przebudowa ulicy jest zatem możli-wa najwcześniej w trzecim kwartale
   przyszłego roku - chodzi oczywiście o początek prac. W najbliższym
   czasie na polecenie biura drogownictwa m.st. Warszawy zle-cimy
   wykonanie analizy uwarunkowań dla ewentualnej estakady. Analiza ma
   doty-czyć celowości realizacji wiaduktu oraz możliwości
   współfinansowania inwestycji przez Mazowiecki Zarząd Dróg
   Wojewódzkich oraz miasto Ząbki. Na razie wszystko jest możliwe -
   tłumaczy Urszula Nelken, rzecznik ZDM. Za cztery miesiące powin-
   niśmy poznać wyniki analizy. Do tematu wrócimy.


   mz, apc
  • tedglen [Moja Gazeta R.] Decydujące chwile dla drogi 634 27.08.08, 09:31
   www.regionalna.waw.pl/

   "Decydujące chwile dla drogi 634

   Jest bardzo prawdopodobne, że marzenia o w miarę przyzwoitej drodze
   634 prowadzącej z Tłuszcza do Warszawy mogą pozostać dalej tylko
   marzeniami. Na nic mogą się zdać liczne zabiegi u władz
   samorządowych województwa mazowieckiego. Protesty części mieszkańców
   mogą spowodować, że droga ta nigdy nie zostanie przebudowana. Co
   dalej będzie z tą drogą?

   Do tej pory, przez kilkanaście ostatnich miesięcy zrobiono dość
   dużo. Udało się naszym samorządowcom przekonać władze urzędu
   marszałkowskiego do przebudowy tej drogi. Zlecono przygotowanie
   projektu, który zakładał, że nowa droga wojewódzka będzie
   dwujezdniowa, gdzie jezdnie będą oddzielone od siebie pasem zieleni.
   Projekt zakłada, że każda z jezdni będzie miała dwa pasy ruchu. Żeby
   zapewnić płynność ruchu w miejscach silnie zurbanizowanych,
   zdecydowano, aby wzdłuż trasy wybudować wewnętrzne drogi serwisowe,
   tak aby z posesji wjeżdżało się najpierw na drogę serwisową, a nie
   bezpośrednio na główną. Takie rozwiązanie jest bardzo bezpieczne,
   jednak wymaga większej powierzchni. Przygotowane przez projektantów
   rozwiązania mocno zaniepokoiły mieszkańców, zwłaszcza Zielonki. Po
   licznych protestach z ich strony, 13 sierpnia w siedzibie starostwa
   powiatowego w Wołominie doszło do kolejnego spotkania, w którym
   udział wzięli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, starosta
   wołomiński, burmistrzowie gmin powiatu wołomińskiego,
   przedstawiciele MZDW, oraz różni eksperci drogowi. Jeszcze raz
   omówiono sytuację odnośnie drogi 634, mając na względzie nowe
   uwarunkowania.

   Jako pierwszy głos zabrał wiceburmistrz Zielonki Zenon Popławski. -
   Jeśli chodzi o ingerencję w grunty, kwestię dojazdów do bram firm
   czy domów, to można byłoby to ograniczyć. Może należałoby
   zrezygnować z barier między jezdniami. Czy konieczna jest przebudowa
   skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Kolejowej? - pytał
   wiceburmistrz Zielonki.

   Nieco innego zdania jest główny projektant drogi. - Chcemy
   zrealizować ten projekt kompleksowo, gdyż taki jest plan
   zamawiającego. Dzisiejsze spotkanie ma na celu sprawdzenie, które z
   uwag mieszkańców można uwzględnić. Proszę jednak pamiętać, że
   wszelkie ograniczenia obniżają standard drogi. Chcielibyśmy stworzyć
   dwie oddzielne jezdnie z pasami do lewoskrętów. Ewentualna zmiana z
   dwóch jezdni o dwóch pasach na jedną jezdnię o czterech pasach
   należy do zamawiającego. Właściciele gruntów żądają likwidacji dróg
   serwisowych, które są niezbędne przy drogach tranzytowych. Drogi
   serwisowe są po to, aby ograniczyć dostęp wjazdu na główną drogę
   praktycznie z każdej posesji. To poprawia bezpieczeństwo. Oczywiście
   jako projektanci możemy to zmienić, ale potrzebna jest zgoda
   zamawiającego - uważa projektant drogi.

   Według oceny projektantów wszystkie uwagi mieszkańców można
   podzielić na dwie grupy: na te, które projektanci mogą nanieść sami
   oraz te, które wymagają bezwzględnej zgody zamawiającego. 70%
   wszystkich uwag dotyczyło likwidacji dróg serwisowych. Z
   drobniejszych, możliwych do uwzględnienia, są postulaty dotyczące
   likwidacji rowów. Ponadto projekt przewiduje, że w zasadzie na całym
   odcinku drogi powinna być wybudowana kanalizacja deszczowa.

   Obecnym stanem rzeczy bardzo zniesmaczony był starosta Maciej
   Urmanowski. - Jestem bardzo zaniepokojony tym, co się teraz dzieje.
   Praktycznie przewracamy wszystko do góry nogami, co do tej pory
   wspólnie ustaliliśmy. Wcześniej nie było uwag tak daleko idących.
   Proszę zauważyć, że kolejne zmiany w projektowaniu odsuwają
   inwestycję o około 12 miesięcy - powiedział starosta wołomiński.

   Zenon Popławski bronił stanowiska protestujących mieszkańców. - Te
   protesty nie są protestami urzędu, ale mieszkańców. Wcale im się nie
   dziwię, bo w ten sposób może splajtować wiele firm. Niejednokrotnie
   obecne drogi krajowe nie mają takich parametrów, jakie chce się tu
   zastosować. Można byłoby na przykład zrezygnować z pasa zieleni
   między jezdniami - uważa wiceburmistrz Popławski.

   Odpowiedź projektanta była jednoznaczna: "Podwójne linie ciągle nie
   są tak dobre, jak oddzielenie jezdni pasem zieleni izolacyjnej. Są
   przecież tacy kierowcy, którzy nie zawsze respektują znaki poziome,
   ponadto zimą są one mało widoczne. Przekrój 1x4 przy tak dużym
   natężeniu jest bardzo niebezpieczny. Proszę pamiętać, że chcemy
   zmienić warunki, ale zapewnić także bezpieczeństwo. Najlepiej
   zapewnia to pas zieleni. Natężenie ruchu w Zielonce jest dwukrotnie
   większe niż w Kobyłce i trzykrotnie większe niż w Wołominie.
   Zwężenie trasy w Zielonce zakorkuje cały ruch".

   Głos zabrali również przedstawiciele innych gmin. Wiceburmistrz
   Krzysztof Antczak przypomniał, że dyskusje nad przebudową tej drogi
   ciągną się już od lat 90-tych, jak jeszcze była to droga krajowa. -
   Trzeba zacząć modernizować tę drogę jak najszybciej. Dziś część
   mieszkańców protestuje przeciwko tej drodze, ale niedługo mogą
   protestować ci, którzy nie mogą przejechać - uważa Krzysztof
   Antczak. Jeszcze bardziej stanowczo odniósł się wójt Klembowa
   Kazimierz Rakowski. - Projektanci nie mogą oszczędzać na zasypywaniu
   rowów. Apeluję do władz Zielonki, aby zrobiły wszystko, co możliwe.
   Bo nie może być tak, że trasa będzie taka, jak planowano, a w
   Zielonce wszystko będzie się korkowało. Jeśli budynek w Zielonce
   przeszkadza, to można go wykupić. To mnie śmieszy, że w przypadku
   takiej inwestycji przeszkodą jest jeden budynek - powiedział wójt
   Klembowa Kazimierz Rakowski. Według projektantów rolą władz
   samorządowych jest przekonanie mieszkańców, że te rozwiązania, które
   zaproponowali są najlepsze.

   Wszyscy byli zgodni co do tego, że kolejne zmiany wydłużą proces
   inwestycyjny, nawet ponad rok, a to spowoduje, że ta inwestycja
   praktyczni może zostać odsunięta na wiele lat. Jest to droga
   wojewódzka, nie jedyna na Mazowszu. Przy stwarzaniu nadmiernych
   problemów oczywiste jest, że władze wojewódzkie mogą się zdecydować
   na modernizację innej drogi. Póki co, klimat dla naszej drogi jest
   jeszcze sprzyjający, ale nie musi to trwać wiecznie.

   Mirosław Oleksiak"
  • Gość: marksmith Re: [fakty wwl] 6 mln na drogę 634 IP: 103.206.138.* 10.09.20, 09:01
   Stay focused on game with syghtglass latest gaming glasses collection which block blue light micron anti-blue ray protection eye strain. Protect your eyes from the blue light emitting from screens by wearing gaming glasses. Buy best frames gaming glasses.

   Read More:
   night driving glasses
   Prescription Glasses
   computer glare glasses
   storm eyes gaming glasses
   best gaming glasses
   video game glasses
   blue light glasses
   cheap gaming glasses
   best buy computer glasses

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka