Dodaj do ulubionych

Zablokowana sprzedaz TBS-ow

22.05.08, 22:44
Witam, po "cudownym" programie w TVN nie ma juz mozliwosci
przepisywania cesji na osobe wyznaczona przez siebie. Tak jest juz w
TBS Marki, mozna jedynie zwrocic lokal do zasobow TBS. To jakas
paranoja!!! Napiszcie prosze jak sytuacja wyglada w Waszych TBS-ach.
Pozdrawiam
Obserwuj wątek
  • pliszka123 Re: Zablokowana sprzedaz TBS-ow 29.05.08, 10:01
   Przeczytajcie opinię z 31.03.2008 roku wydaną przez Ministerstwo
   Infrastruktury. Odpowiedź Ministerstwo przygotowało w wyniku
   interpelacji złożonej przez posła PIS.

   NIE MA ŻADNYCH PODSTW PRAWNYCH DO TEGO ABY ZABLOKOWAĆ ZMIANĘ NAJEMCY
   OSOBOM KTÓRE PRZED 01.01.2005 roku PODPISAŁY Z TBS-AMI umowy
   partycypacj z zapisanym prawem do wskazywania najemcy.

   Interpelacja w sprawie: zmiany ustawy z dnia 26 października 1995 r.
   o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o
   zmianie niektórych ustaw /Dz. U. nr 133, poz. 654/.

   Szanowny Panie Ministrze,

   Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w
   art. 29a daje najemcy prawo uzyskania zwrotu kwoty wpłaconej
   partycypacji.
   Niestety zdaniem niektórych prawników przepis ten dotyczy tylko tych
   przedsięwzięć, które TBS-y realizują począwszy od l stycznia 2005 r.
   W związku z tym TBS-y odmawiają zwrotu partycypacji tym
   partycypantom, którzy zawarli umowy pod rządami starej - nie
   znowelizowanej w 2005 r. ustawy.
   Najemcy poprzez czynsz spłacają zaciągnięty przez TBS kredyt na
   budowę mieszkań a nie mają możliwości stania się ich właścicielami.
   Kwota czynszu jest bardzo dużym obciążeniem dla wynajmujących.
   Zgodnie z obowiązującym prawem właścicielem lokalu jest i pozostanie
   spółka TBS.

   Innym problemem jest to, iż na podstawie interpretacji tej samej
   ustawy, niektóre TBS-y /np. w Bielsku-Białej/ działają na szkodę
   partycypanta ograniczając jego prawa czasowo do 5 lat.

   W związku z powyższym pytam:
   1. Czy planuje Pan Minister zmianę obowiązującej ustawy o niektórych
   formach popierania budownictwa mieszkaniowego, polegającą na
   rozciągnięciu obowiązywania art. 29a na tych
   najemców /partycypantów/, którzy zawarli umowy najmu /partycypacji/
   przed l stycznia 2005 r.?

   2. Czy planuje Pan Minister wprowadzenie zmian do ustawy
   umożliwiających wykup mieszkań na własność przez dotychczasowych
   najemców na podobnych zasadach jak najemcy lokali mieszkalnych w
   spółdzielniach mieszkaniowych lub lokali gminnych?

   3. Czy planuje Pan Minister wprowadzenie zapisu gwarantującego
   najemcy /partycypantowi/ prawa do wskazania najemcy /partycypanta/
   bez ograniczeń czasowych w czasie trwania umowy najmu i partycypacji
   jak również po jej zakończeniu, szczególnie tym którzy podpisali
   umowę partycypacji przed dniem l stycznia 2005 r.?

   Stanisław Szwed


   ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ:

   Szanowny Panie Marszałku,

   W odpowiedzi na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie
   zmiany przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
   mieszkaniowego, nadesłaną pismem z dnia 31 marca 2008 r. (znak: SPS-
   023-2212/08), uprzejmie przekazuję następujące informacje.

   Obecne brzmienie przepisów regulujących system wspierania
   budownictwa społecznego precyzuje także warunki zawierania umów
   partycypacji. Zgodnie z art. 29 i 29a ustawy z dnia 26 października
   1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
   (Dz. U. z 2000 r., nr 98, póz. 1070 z późn. zm.) umowy
   partycypacyjne mogą zawierać z towarzystwem budownictwa społecznego
   pracodawcy, osoby prawne i osoby fizyczne. W przypadku osób
   fizycznych kwota partycypacji ograniczona jest do 30% kosztów budowy
   mieszkania, a w razie zakończenia najmu kwota podlega zwrotowi w
   ustalonym trybie.

   Powyższe przepisy dotyczą przedsięwzięć objętych wnioskami wstępnymi
   składanymi w Banku Gospodarstwa Krajowego od 2005 r. włącznie.
   Wcześniej ustawa o niektórych formach popierania budownictwa
   mieszkaniowego zawierała jedynie przepis stanowiący, że osoby mające
   interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie
   mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach
   budowy tych mieszkań (art. 29 brzmienia ustawy sprzed wejścia w
   życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o
   niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. nr
   213, póz. 2157)). Wszelkie kwestie dotyczące, na przykład, wysokości
   kwoty partycypacji, jej zwrotu w przypadku zakończenia najmu, prawa
   partycypanta do wskazywania kolejnych najemców itp. zostały więc
   uregulowane w dwustronnych umowach zawieranych pomiędzy towarzystwem
   i partycypantem.

   Odnosząc się do pytań Pana Posła dotyczących możliwości
   rozciągnięcia obecnych regulacji na okres sprzed 2005 r., należy
   podkreślić, że taka zmiana przepisów jest niezgodna z zasadą
   niedziałania prawa wstecz. Warto jednak zauważyć, że strony umowy, w
   tym wypadku TBS i partycypant, mogą w każdej chwili za obopólną
   zgodą zmienić postanowienia umowy, dostosowując je do obecnego
   brzmienia przepisów.

   Ponadto, chciałbym poinformować Pana Posła, że kwestia postanowień
   umów partycypacyjnych zawieranych przed 2005 r. była również
   przedmiotem interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   Urząd kwestionował różne zapisy umów, które stawiały w niekorzystnym
   położeniu partycypantów. Wśród przepisów budzących wątpliwości UOKiK-
   u znajdowały się także zapisy dotyczące zwrotu partycypacji po
   zakończeniu najmu oraz praw partycypantów do wskazywania kolejnych
   najemców. Zatem w przypadku, gdyby dane towarzystwo nie zdecydowało
   się na aneksowanie umowy partycypacyjnej w celu zapewnienia
   większych praw partycypantowi, może on się zwrócić o analizę zapisów
   umowy do UOKiK-u.

   Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości wykupu mieszkań
   będących w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, uprzejmie
   informuję, że obecnie, zgodnie z art. 20 ustawy o niektórych formach
   popierania budownictwa mieszkaniowego lokale mieszkalne wybudowane
   przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM)
   nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, a
   także nie może być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe
   prawo.

   Ministerstwo rozważa możliwość dopuszczenia do częściowej wyprzedaży
   tego zasobu, ale na pewno nie może się to odbywać na zasadach
   stosowanych w przypadku prywatyzacji mieszkań spółdzielczych i
   komunalnych. Należy bowiem pamiętać, że mieszkania należą do
   prywatnych podmiotów, działających w formie spółek kapitałowych,
   posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność
   gospodarczą oraz ponoszących wszelkie koszty i ryzyko z tym
   związane. Organy zarządcze i nadzorcze tych podmiotów nie mogą
   prowadzić działalności na szkodę spółek, zaś państwo nie może
   narzucać im działań polegających na niekontrolowanej sprzedaży
   mieszkań na żądanie najemców. Musi to pozostać kwestią wyboru samego
   towarzystwa budownictwa społecznego.

   Ponadto, należy pamiętać, że na budowę mieszkań zaciągnięto kredyty
   ze środków KFM. Kredyty te były udzielane na preferencyjnych
   warunkach, wyrażających się niską stopą oprocentowania i długim
   okresem spłaty. W latach 1995-2008 budżet państwa przeznaczył na
   dofinansowanie KFM ok. 4,2 mld zł. Dodatkowo państwo poręcza i
   gwarantuje kredyty zaciągane na zasilenie Funduszu w
   międzynarodowych instytucjach finansowych. Dodatkowo, w stosunku do
   części inwestycji stosowano umorzenie w wysokości 10% kosztów
   przedsięwzięcia. Warunkiem ewentualnej sprzedaży mieszkań TBS-
   owskich musi być spłata tych obciążeń i nie jest możliwe
   wprowadzenie bonifikat stosowanych przy prywatyzacji mieszkań
   komunalnych.

   Chciałbym podkreślić, że jeżeli Ministerstwo uzna, że prywatyzacja
   zasobów wybudowanych z KFM jest celowa, to będzie się ona odbywać w
   ramach szerszej reformy systemu wsparcia czynszowego budownictwa
   społecznego. Resort nie chce bowiem doprowadzić do sytuacji
   niekontrolowanej wyprzedaży mieszkań, wybudowanych przecież ze
   znaczącym wsparciem władz publicznych i lokalnych, na które złożyły
   się środki ogółu podatników.

   Piotr Styczeń
   Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka