IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.11.11, 23:00
Zmiany na kursach ADR
ADR 2011-2013 W dniu 1 stycznia 2011 roku wchodzą w życie zmiany do przepisów technicznych Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Podobnie jak w poprzednich latach, wprowadzono 6-miesięczny okres przej?ciowy, co oznacza, że do dnia 30 czerwca 2011 r. dozwolone będzie stosowanie dotychczasowej wersji umowy ADR 2009. Nowe wymagania dotyczące szkolenia kierowców. W powiązaniu ze szkoleniem teoretycznym będą prowadzone indywidualne ćwiczenia praktyczne, obejmujące co najmniej: * sposoby udzielania pierwszej pomocy; * gaszenia pożaru; * postępowanie w razie wypadku lub awarii. Dla przeprowadzenia cwiczeń wymagane będzie zwiększenie ilości godzin zajęć odpowiednio do liczby kierowców uczestniczących w kursie. Egzamin przeprowadzony będzie po zakończeniu odpowiedniego kursu, zawierającym ćwiczenia praktyczne. Przewiduje się, że zaświadczenie ADR wydawane będzie przez "właściwą władzę" (Minister właściwy do spraw transportu lub jednostka upoważniona przez niego). Dotychczas było wydawane przez ośrodek szkolenia. Zmieniony został wzór zaświadczenia ADR o przeszkoleniu kierowcy. Powinno być wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkowymi zabezpieczeniami takimi jak hologram, druk UV lub wzory giloszowe. Zapewniony został jednak dwuletni okres przejściowy, co oznacza, że do dnia 31 grudnia 2012 r. będzie można wydawać zaświadczenia zgodnie ze wzorem dotychczasowym. Doprecyzowany został przepis o szkoleniu innych osób niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR. Wymaganie te dotyczą osób takich jak: * pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę; * pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych; * pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych; * inni kierowcy zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Planowane zmiany polskiego prawa do zmieniających się przepisów ADR Uchylona zostanie ustawa " o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ". Zamiast niej ukaże się ustawa " o przewozie towarów niebezpiecznych ". Nowa ustawa będzie regulowała zasady prowadzenia dzialalnosci w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych (ADR+RID+ADN). Do kierowania pojazdem samochodowym przewożącym towary niebezpieczne uprawniona będzie osoba, która: * ukończyła 21 lat, * spełnia wymogi określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym, * posiada ważne zaświadczenie ADR.. Pkt. 2 nakłada na kierowcę obowiązek ukończenia kursu tzw. przewozu rzeczy i wykazaniem się odpowiednim stanem zdrowia. Jeżeli kierowca nie spełni tych wymogów nie będzie mógł otrzymać zaświadczenia ADR. Projekt nowej ustawy reguluje zasady egzaminu kierowców przewożących towary niebezpieczne w sposób następujący: a) komisję egzaminacyjną powołuje minister właściwy do spraw transportu. Proponuje się aby egzaminy przeprowadzały wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD), b) ośrodek szkolenia wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu oraz prze?le do WORD (wskazany przez uczestnika kursu), dane osoby, która ukończyła kurs, c) projekt ustawy nie przewiduje egzaminów poprawkowych. Zobowiązuje kierowcę, aby w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończył kurs doskonalący i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym. W przypadku wyniku negatywnego z egzaminu kursu doskonalącego, może otrzymać zaświadczenie ADR w trybie przewidzianym dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR (ukończyć kurs początkowy), d) za egzamin będzie pobierana opłata. Jej wysokość określono w projekcie ustawy, że nie może być wyższa niż 15% kwoty średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej e) za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR będzie pobierana opłata (50,00 zł.) Nie czekając na zmianę przepisów zapraszamy kierowców posiadających ważne zaświadczenie ADR na kursy doskonalące. Ukończenie takiego kursu pozwoli na przedłużenie zaświadczenia o 5 lat licząc od daty ważności posiadanego zaświadczenia i do czasu zmian przepisów bez opłaty za egzamin. Przykład: kierowca posiadający zaświadczenie z terminem ważności do 01.10.2011 r., który ukończył kurs doskonalący po 01.10.2010 r., będzie miał przedłużone zaświadczenie ADR do 01.10.2016 r. Warto wiedzieć, że: * zaświadczenia ADR według obecnego wzoru wydane do 2012 r. będą ważne do 2017 r. * jeżeli zmienione zostanie miejsce przeprowadzenia egzaminu (WORD), to czas oczekiwania na egzamin i otrzymanie zaświadczenia ADR wydłuży się.
Kurs adr
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka