Dodaj do ulubionych

RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA

10.07.14, 15:09
KTO I CO PRZEPOWIEDZIAŁ?
Obserwuj wątek
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:13
     Gdy po trzech latach potwierdziły się jego przestrogi, a poległych i zabitych liczono w milionach, Anton wsiadł do pociągu, by osobiście przekazać swoje pokojowe przesłanie. Został przyjęty na audiencji przez króla Norwegii Haakona VII, szwedzkiego księcia Bernadotte'a, ministra wojny Keilhaua i kilku innych dostojników. Nikt nie potraktował go poważnie. Tylko króla zaciekawiła przepowiednia, że jeśli niemiecki cesarz Wilhelm II nie podejmie rozmów o pokoju, to straci tron. Ambasada Niemiec po raz kolejny odmówiła mu wizy.
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:43
     Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
     Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
     Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 15.03.20, 20:49
     madohora napisała:

     > Człowiek zbuduje pudło, w którym będzie swego rodzaju przyrząd z obrazami, ale
     > oni nie będą mogli porozumiewać się ze mną już zmarłym.

     Tyle, że są ludzie którzy mają dar kontaktowania się ze zmarłymi i nie mówię tutaj o spirytyzmie. Nie wiem czy ktoś z was się z tym zetknął ale czasami zmarli też mają swoje potrzeby i przychodzą do nas by o to poprosić. Czasem to jest prośba o modlitwę, czasem o to abyśmy ich nie trzymali za wszelką cenę w tym życiu. A czasem chcą nam coś powiedzieć, ostrzec nas przed czymś. I nic mi się w główkę nie porobiło a wiem o czym mówię.
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 15.03.20, 20:51
      Gdy moim dziadkom po wichurze zapadł się grób, śnili mi się dzień w dzień i prosili abym poszła zobaczyć co się dzieje u nich w domu. Myślę sobie jak mam to zrobić jak tam już są nowi lokatorzy. Myślałam tak do czasu gdy przypadkiem poszłam na cmentarz i zobaczyłam o co im chodziło.
   • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 22.03.20, 23:13
    Rodzice niepokoili się, bo syn czasem wpadał w dziwną śpiączkę. On sam wspominał, że w wieku ośmiu lat, bawiąc się na łące, zobaczył białą świetlistą postać. Powiedziała ona, że przyszła wysłuchać jego modlitw, i spytała, co chce w życiu robić. Chłopak odpowiedział, że pomagać innym. Taka odpowiedź ośmiolatka może dziwić, jednak nie była aż tak niezwykła, biorąc pod uwagę wychowanie chłopca. Rodzice byli głęboko wierzącymi prezbiterianami. Ojciec pełnił funkcję sędziego pokoju. W domu czytywano przede wszystkim Biblię. „Samarytańska” odpowiedź była więc dla niego czymś naturalnym. Słabym zdrowiem Edgara zajmowało się wielu medyków. Niestety, bezskutecznie. Gdy pojawił się Al Layne, postanowił poddać Edgara hipnozie.
   • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 17.11.20, 19:51
    Dobiega końca grudzień i ludzie sięgają do ksiąg astrologów. Nie-stety, słynni prorocy przepowiada-ją chaos i wojny. Najwybitniejszym z wieszczów jest francuski lekarz Nostradamus (1503 – 1566), który, jak wierzy wielu, w zawiłych Cen-turiach opowiedział przyszłość świata.Według jednej z interpretacji prze-widział dojście do władzy Donalda Trumpa. To jakoby o przyszłym prezy-dencie USA astrolog napisał: „Wielki, bezwstydny awanturnik. To on zostanie wybrany na gubernatora armii. Śmia-łość jego niezgody. Most zniszczony, miasto mdleje ze strachu”. W Stanach Zjednoczonych wybuchną zatem kon-flikty i zamieszki. Do nowego amery-kańskiego przywódcy odnoszą się podobno również następujące wersy Centurii: „Fałszywa trąba ukrywająca szaleństwo sprawi, że Bizancjum zmie-ni swoje prawa. Z Egiptu nadejdzie mąż, który chce, aby edykt został wycofany, a pieniądz i zasady zmienione”. Nie-którzy tłumaczą to tak, że „trąba”, czy-li Trump, ogarnięty obłędem, podejmie zgubną interwencję w Europie, zmaga-jącej się z napływem uchodźców. Naj-większy niepokój budzą słowa proro-ka, ż dojdzie do eskalacji „gorących wojen”. Być może oznacza to walki zbrojne o kurczące się zaso-by, konflikty spowodowane przez glo-balne ocieplenie. Nostradamus wiesz-czy, że w przyszłym roku zawarty zostanie pokój między Rosją a Ukra-iną. Stanie się to mimo sprzeciwu USA, za to z pomocą Unii Europejskiej.Nie jest wszakże pewne, czy świat przetrwa. Oto zwrócono uwagę na przepowiednie, które wygło-siła ociemniała bułgarska mistyczka Baba Wanga, zmarła w 1996 roku w wieku 85 lat. Wielu jest przekona-nych, że Wanga, zwana Nostrada-musem Bałkanów, przewidziała kata-strofę rosyjskiego okrętu podwodnego „Kursk” i atak terrorystyczny na World Trade Center. Prorokini nie ma wąt-pliwości, że kończący 20 stycznia kadencję Barack Obama będzie ostat-nim prezydentem Stanów Zjednoczo-nych
   • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 26.12.19, 00:31
    Policz cesarstwa i królestwa po całera świę­cie co są, a dodaj teraz 9 cesarzów i 56 królówi patrz wiele ich jeszcze na świecie przybędzie,którzy nowe ziemie mieć będą. Wiedzieć takżemasz, że gdy będzie dochodzić tysiąc lat po na­rodzeniu Mesyaszowem, ludzie tak się będą mno­żyć, że nie będą mogli jeden przed drugim sięuźywić, z tej przyczyny się jeden od drugiego od­łączy i pójdzie nowych pomieszkań i żywnościszukać do pustych lasów, gdzie ludzi nie było jakprzed potopem świata. Gdzie takowi wędrowcyznajdą ziemię dobrą, w której będą mogli swojepomieszkanie ku życiu założyć, będą lasy i pusty­nie w rolę uprawiali i zbożem zasiewali. Na nie­których miejscach będzie ich 10 albo 12 i więcejcoraz się dalej rozmnożą, ustawią sobie własnegokróla i będą go podług tej ziemi nazywali, którerozmaite dziwne imiona mieć będą. Królestwojedno na drugie przybywać będzie, aż 9 cesarzówi 56 królów nastaną. Jedna ziemia albo króle­stwo będzie w nich najsławniejsze, najwyborniej­sze, najlepsze i najurodzajniejsze, źe daleko równe­go mu nie będzie, to jest królestwo Czeskie; wniem będzie wielka hojność wina i chrfiielu. Taczęść ziemi będzie leżała między południem a pół­nocą i będzie sławną przez duchowieństwo, które swoje miejsca w niem zajmie. Na początku będąw tej ziemi dobrzy królowie i wielu świętych po­między niemi, ale ku ostatku będą sami źli. Tennaród wystawi wiele miast i wsi, także też i jednomiasto, nad miarę wielkie, w którem więcej niż4000 domów będzie. To miasto będzie ozdobączyli głową tej ziemi, albowiem w niem będziestolica króla przez wiele lat. Przez te lata roz­mnoży się w niem oszukaństwo i dla pychy ludz­kiej przyjdzie pomsta Boża na nie, jako na Sodo­mę i Gomorę Do tej ziemi naściąga się poganów. Pan Bógim wzbudzi jednego króla, który ich do wiaryMesyaszowej przyprowadzi. W dalszych czasachzaś wrodzą się do tej ziemi różne wiary od djabławymyślone, które ich do bezbożności przywiodąi takie się więc będą przez nie nieprawości wy­konywały, że na ostatku Bóg ześle na nich złeczasy i nieprzyjaciół, którzy będą lud gubić, niepoprawi się przez to lud, tak im nareszcie Bógkróla odbiere a innego i cudzego narodu do nichpośle, który ich wszelako prześladować będzie iwinszować sobie będą pierwszego króla. Resztąprzyjdzie ten naród pod moc rzymskiego cesarzaprzez wiele lat. Wtenczas ludzie w wielkiej py­sze żyć będą i tak zbytecznie, źe nie będą wie­dzieli w co wierzyć mają i jakiej wiary są, b o­wiem przez pychę się podnoszą do fałszywychwiar i błędów. Także przyjdzie do owej ziemiwielu cudzych narodów, którzy się w niej osiedląi wiele złego czynić będą. To będzie ich karą,ponieważ! dawniejsi obywatele wydrzą od nichwiele modów i dają się im we wszelkich rzeczachpodnieść, tak że co na tych cudzoziemcach ujrzą,to sami mieć będą chcieli i będą się w pyszeinnym krajom wyrównywać, a oto nie tylko wyż­sze stany ale i niższe. Gdyby obywatele starzytego czasu z grobu powstali nie poznaliby krajanaswego, aniby nie rzekli, źe to jest potomek jego,co tak się będą wystrojali. Białogłowy będą niepoczciwe w swych czynach, niejedna się panną po­kazywać będzie a panieństwo już dawno utraciła.Młodzieńcy będą nosili latorośle kwiecie zielonegoalbo czerwonego, które im już dawno zwiędło izestarzało takowe, których tylko Bóg świadkiembędzie będą i pomiędzy małżeńskim stanem. Mążnie będzie kontent ze swoją małżonką a małżonkaz mężem. Na takie rzeczy będzie się oko Boskieod dnia do dnia przypatrywało i jednę karę podrugiej na nich zesyłało, czego oni sobie jednakważyć nie będą. Król za królem będzie na tronwstępował i ich Egipskiemi robotami trapił. Pa­nom będą musieli cztery dni a sobie tylko dwapracować. Po niejakim czasie otrzyma ten naródinnego króla, który im będzie wielkie i niesły­chane rzeczy mówił, to się będzie z razu pospo­litemu ludowi podobało, wszak w dalszych czasachprzez tę jego mówę i jego nowe ustawy lud podpłaszczem będzie zdradzonem przez to, źe tychrzeczy nie dokona, które przedsięwziął Wysokimstanom nie będą się te rzeczy i te nowe rozporzą­dzenia podobały tylko pospolity lud je chowaćbędzie. On wiele rozpocznie ale mało dokona, zaniego będzie tak ogłaszano, źe każdy swoję wiaręwyznawać może, ponieważ on sam nie będzie mi­łośnikiem duchowieństwa, dla tego też za jegopanowania wiele duchowieństw i dóbr klasztornychi kościelnych skasowanych będzie i sława ducho­wieństwa zaginie. Gdy to naród zobaczy, osobli­wie z wyższych stanów, źe król prostemu ludowinachylny jest, zaopatrzą swoje grunta miedziami,aby poddanego swego zgraniczyć; lasy swe ogro­dzą drewnianemi płotami albo murami. Gdy towszystko król zobaczy,' rozkaże wszystkie gruntaprzemierzyć i uwolni prosty naród od robót. Aletu przytem zaścignie go śmierć nagła i umrze, anie w wojnie i strachu, ale na łożu swojem. *Śmierć jego będzie ludziom dziwna, martwy zażywego trzymany będzie. Po zmarłym króluotrzyma naród innego króla, który od przeszłychspraw wiele opuści i ustawy tej ziemi wzruszy, aludzie będą musieli czwórnasób kontrybucye płacić.Król ten nie będzie długo panował, bo krótkopotem wstąpi młody król na tron, podczas jegopanowania powstaną wielkie wojny, a lud prostybędzie musiał mu darmo zboże z swojego użytkudarować. Darmodawanie i płacenie będzie ludziombardzo dziwne, gdy jeszcze to nowe ułożenie luduna wojnę brania przystąpi. Wojsko pięciorakiew tej ziemi stać będzie i każde innego imienia,które lud pospolity szatami zaopatrzyć musi
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 26.12.19, 00:34
     Do tego jeszcze ześle Bóg na tę ziemię wielkinieurodzaj, przez wiele lat mnóstwo ogarnie burz- ,liwego powietrza, piorunów, wielkich śniegów, na-wałności, rozlanie wód albo powodzie itd., tak źenasienia siewne i inne użytki wielką szkodę po­niosą a jednak się lud dla tej przestrogi nie po­prawi. Nastanie potem wielka drogość, tak żenie będzie obielu do dostania, ubogi lud wielceucierpi. To się wszystko dziać będzie dla nie­prawości ludzkich, pychy, wszeteczeństwa, cudzołóztwa, wszelkich niesprawiedliwości, a najwięcejdla fałszywej wiary, którą im cudzoziemcy do ichziemi przyniosą. Ci ludzie, którzy Mesyaszowąwiarę zachowają będą zchańbieni we więzieniach,a nakoniec uśmierceni. Bóg ześle dla tego na tęziemię i okolicę krainy znaki kary, a dopuści rokpo roku większe smutki i złe czasy, że młodemui staremu tęskno będzie żyć na świecie, osobliwieprostemu ludowi. Dosyć na tern jeszcze jednak niebędzie, bo później przyjdą wielkie wojny, naktóre ojciec swego ostatniego syna dla obronydać musi, także i wiele rzemieślników pod brońprzyjdzie, wszystkiego tego ten naród sobie ważyćnie będzie, dopóki nieprzyjaciel do ich ziemi przy­stępu nie uczyni, bo sobie będą myśleli, że już nieprzyjaciela zwyciężyli.
   • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 26.12.19, 00:36
    Policz cesarstwa i królestwa po całera świę­cie co są, a dodaj teraz 9 cesarzów i 56 królówi patrz wiele ich jeszcze na świecie przybędzie,którzy nowe ziemie mieć będą. Wiedzieć takżemasz, że gdy będzie dochodzić tysiąc lat po na­rodzeniu Mesyaszowem, ludzie tak się będą mno­żyć, że nie będą mogli jeden przed drugim sięuźywić, z tej przyczyny się jeden od drugiego od­łączy i pójdzie nowych pomieszkań i żywnościszukać do pustych lasów, gdzie ludzi nie było jakprzed potopem świata. Gdzie takowi wędrowcyznajdą ziemię dobrą, w której będą mogli swojepomieszkanie ku życiu założyć, będą lasy i pusty­nie w rolę uprawiali i zbożem zasiewali. Na nie­których miejscach będzie ich 10 albo 12 i więcejcoraz się dalej rozmnożą, ustawią sobie własnegokróla i będą go podług tej ziemi nazywali, którerozmaite dziwne imiona mieć będą. Królestwojedno na drugie przybywać będzie, aż 9 cesarzówi 56 królów nastaną. Jedna ziemia albo króle­stwo będzie w nich najsławniejsze, najwyborniej­sze, najlepsze i najurodzajniejsze, źe daleko równe­go mu nie będzie, to jest królestwo Czeskie; wniem będzie wielka hojność wina i chrfiielu. Taczęść ziemi będzie leżała między południem a pół­nocą i będzie sławną przez duchowieństwo, które swoje miejsca w niem zajmie. Na początku będąw tej ziemi dobrzy królowie i wielu świętych po­między niemi, ale ku ostatku będą sami źli. Tennaród wystawi wiele miast i wsi, także też i jednomiasto, nad miarę wielkie, w którem więcej niż4000 domów będzie. To miasto będzie ozdobączyli głową tej ziemi, albowiem w niem będziestolica króla przez wiele lat. Przez te lata roz­mnoży się w niem oszukaństwo i dla pychy ludz­kiej przyjdzie pomsta Boża na nie, jako na Sodo­mę i Gomorę Do tej ziemi naściąga się poganów. Pan Bógim wzbudzi jednego króla, który ich do wiaryMesyaszowej przyprowadzi. W dalszych czasachzaś wrodzą się do tej ziemi różne wiary od djabławymyślone, które ich do bezbożności przywiodąi takie się więc będą przez nie nieprawości wy­konywały, że na ostatku Bóg ześle na nich złeczasy i nieprzyjaciół, którzy będą lud gubić, niepoprawi się przez to lud, tak im nareszcie Bógkróla odbiere a innego i cudzego narodu do nichpośle, który ich wszelako prześladować będzie iwinszować sobie będą pierwszego króla. Resztąprzyjdzie ten naród pod moc rzymskiego cesarzaprzez wiele lat. Wtenczas ludzie w wielkiej py­sze żyć będą i tak zbytecznie, źe nie będą wie­dzieli w co wierzyć mają i jakiej wiary są, b o­wiem przez pychę się podnoszą do fałszywychwiar i błędów. Także przyjdzie do owej ziemiwielu cudzych narodów, którzy się w niej osiedląi wiele złego czynić będą. To będzie ich karą,ponieważ! dawniejsi obywatele wydrzą od nichwiele modów i dają się im we wszelkich rzeczachpodnieść, tak że co na tych cudzoziemcach ujrzą,to sami mieć będą chcieli i będą się w pyszeinnym krajom wyrównywać, a oto nie tylko wyż­sze stany ale i niższe. Gdyby obywatele starzytego czasu z grobu powstali nie poznaliby krajanaswego, aniby nie rzekli, źe to jest potomek jego,co tak się będą wystrojali. Białogłowy będą niepoczciwe w swych czynach, niejedna się panną po­kazywać będzie a panieństwo już dawno utraciła.Młodzieńcy będą nosili latorośle kwiecie zielonegoalbo czerwonego, które im już dawno zwiędło izestarzało takowe, których tylko Bóg świadkiembędzie będą i pomiędzy małżeńskim stanem. Mążnie będzie kontent ze swoją małżonką a małżonkaz mężem. Na takie rzeczy będzie się oko Boskieod dnia do dnia przypatrywało i jednę karę podrugiej na nich zesyłało, czego oni sobie jednakważyć nie będą. Król za królem będzie na tronwstępował i ich Egipskiemi robotami trapił. Pa­nom będą musieli cztery dni a sobie tylko dwapracować. Po niejakim czasie otrzyma ten naródinnego króla, który im będzie wielkie i niesły­chane rzeczy mówił, to się będzie z razu pospo­litemu ludowi podobało, wszak w dalszych czasachprzez tę jego mówę i jego nowe ustawy lud podpłaszczem będzie zdradzonem przez to, źe tychrzeczy nie dokona, które przedsięwziął Wysokimstanom nie będą się te rzeczy i te nowe rozporzą­dzenia podobały tylko pospolity lud je chowaćbędzie. On wiele rozpocznie ale mało dokona, zaniego będzie tak ogłaszano, źe każdy swoję wiaręwyznawać może, ponieważ on sam nie będzie mi­łośnikiem duchowieństwa, dla tego też za jegopanowania wiele duchowieństw i dóbr klasztornychi kościelnych skasowanych będzie i sława ducho­wieństwa zaginie. Gdy to naród zobaczy, osobli­wie z wyższych stanów, źe król prostemu ludowinachylny jest, zaopatrzą swoje grunta miedziami,aby poddanego swego zgraniczyć; lasy swe ogro­dzą drewnianemi płotami albo murami. Gdy towszystko król zobaczy,' rozkaże wszystkie gruntaprzemierzyć i uwolni prosty naród od robót. Aletu przytem zaścignie go śmierć nagła i umrze, anie w wojnie i strachu, ale na łożu swojem. *Śmierć jego będzie ludziom dziwna, martwy zażywego trzymany będzie. Po zmarłym króluotrzyma naród innego króla, który od przeszłychspraw wiele opuści i ustawy tej ziemi wzruszy, aludzie będą musieli czwórnasób kontrybucye płacić.Król ten nie będzie długo panował, bo krótkopotem wstąpi młody król na tron, podczas jegopanowania powstaną wielkie wojny, a lud prostybędzie musiał mu darmo zboże z swojego użytkudarować. Darmodawanie i płacenie będzie ludziombardzo dziwne, gdy jeszcze to nowe ułożenie luduna wojnę brania przystąpi. Wojsko pięciorakiew tej ziemi stać będzie i każde innego imienia,które lud pospolity szatami zaopatrzyć musi czeństwo do wyniosłości nie będzie w całym świę­cie równego miejsca. Bóg wszechmogący wszyst­kie te rzeczy okiem swojem przejrzy i dalej siętemu przypatrywać nie będzie mógł, weźmie doręki swojej rózgę karzącą i po całej ziemi i wmiastach, w których się te przestępstwa dziać będą, zacinać będzie
   • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:09
    Bóg ukarze Anglików za ich pychę" – mówił po opublikowaniu jego proroctw. Dziennikarze wytykali mu, że z jakichś powodów nienawidzi Anglii i Rosji, dlatego przedstawia ich przyszłość w czarnych barwach. Odpowiadał zawsze tak samo: „Nic na to nie poradzę, że widzę to, co widzę". Przepowiedział też kilka innych wojen. Ameryka miała ich stoczyć w przyszłości aż pięć. Francję czekał konflikt z Hiszpanią, Niemców – rewolucja, która „zacznie się na południowym zachodzie i ogarnie cały kraj. Słyszałem wielki lament nad tym, co się tam stało" .
   • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:33
    Amerykanie i Rosjanie będą walczyć ramię w ramię z chińskimi najeźdźcami. Widzę pożogę ogarniającą cały świat, morze krwi i niezliczone stosy trupów". Wojna ogarnie i zniszczy również Europę, w tym Polskę zaatakowaną przez Niemcy. Na szczęście to wymyślona nie wiadomo przez kogo bujda. Johansen nigdy nie wspominał o Polsce, bo w czasie gdy doznawał swych wizji, naszego kraju nie było na mapach.
  • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 08.09.14, 11:25
   Przepowiednia z 1927 roku dotycząca Japonii

   Lata Japonii są policzone. W stosunkowo krótkim czasie wyspy japońskie pochłonie morze. Może to potrwać jeszcze około 10 000 lat, chociaż wcześniej nastąpi ewakuacja ludności, z uwagi na to że pewne zjawiska zaczną następować o wiele wcześniej
  • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 16.10.14, 17:03
   Za ile lat ziemia nie zdoła wyżywić wszystkich mieszkańców? Jeżeli ludność mnożyć się będzie
   w tym stosunku co obecnie, to w roku 2250 liczba mieszkańców dojdzie do 52000 milionów; więc na każdej mili kwadratowej musiałoby się pomieścić dwa razy więcej ludności,
   niż w Belgii. Otóż naj żyźniejsza ziemia nie zdoła wydać plonów tak obfitych, żeby można zaspokoić potrzeby tych ludzi. Termin to jednak dosyć odległy, tak, że my go już nie dożyjemy. A poza tern wiedza ciągle rozstępuje naprzód, może znajdzie do tego czasu klucz do rozwiązania tej trudności. Tymczasem możemy iść śmiało naprzód w przyszłość.
   • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 13.11.14, 10:40
    Posępny Saturn, zwany nawet przez niektórych ponurym kosiarzem, wkroczył 5 października do znaku Skorpiona i pobędzie w nim aż do 18 września 2015 roku. Ponieważ w tradycyjnej astrologii europejskiej ta planeta związana jest z restrykcjami, nakazami, zakazami, formalnościami, urzędami i czasem, możemy spodziewać się dużej ilości zmian przypieczętowanych w gmachach sądów i innych oficjalnych budynkach.
    Faza Skorpiona jest związana z ukrytym potencjałem, dziedziczeniem, ale również z niejawnymi mechanizmami władzy i wykorzystywaniem swoich możliwości w zakulisowy sposób. Saturn i jego ściskające pierścienie wezmą się za to, co jest charakterystyczne dla znaku Skorpiona i domagać się będą regulacji prawnych również dla spraw związanych z rynkiem seksualnym, handlem bronią i nekrobiznesem. Niewygodne i zamiatane pod dywan kwestie związane ze zorganizowanymi grupami przestępczymi i różne skandale obyczajowe, za sprawą Saturna w znaku Skorpiona, będą w najbliższych miesiącach oglądać światło dzienne.
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 13.11.14, 10:40
     Wielki kontroler i rewizor, którym jest Saturn, po opuszczeniu znaku Wagi, podczas pobytu w którym testował trwałość formalnych relacji (stąd w ciągu ostatnich dwóch lat wzrost liczby rozwodów), zacznie zmuszać nas do uporządkowania spraw spadkowych i tych związanych z nieruchomościami.
     Jeżeli od lat w szufladzie zalegają papiery związane z mieszkaniem po dziadkach, jeżeli kawał ziemi leży odłogiem, bo do tej pory pięcioro spadkobierców nie mogło się zdecydować na założenie sprawy, możecie być pewni, że Saturn w znaku Skorpiona Was do tego zachęci w charakterystyczny dla siebie, niezbyt delikatny sposób, przysyłając Wam sądowe wezwanie.
     Dzięki pobytowi Saturna w znaku Skorpiona wiele spraw zacznie się regulować i wyjaśniać. Zwaśnione strony, które nie mogły dojść do porozumienia, nagle staną przed koniecznością przecięcia gordyjskiego węzła
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 13.11.14, 10:41
       W transplantologii pojawi się wyższy wskaźnik przeszczepów z uwagi na społeczny wzrost akceptowania tej formy ratowania życia innym. Pamiętajmy, że faza Skorpiona jest związana ze stanami granicznymi pomiędzy życiem a śmiercią, a Saturn jest postrzegany w świecie ezoterycznym jako władca karmy oraz długości życia, dlatego też jego wizerunek często jest zaopatrzony w kosę.
       Po raz kolejny możemy zatem spodziewać się debaty o eutanazji, aborcji oraz innych etycznych dylematów oscylujących pomiędzy jakością i długością życia
       • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 13.11.14, 10:42
        Królestwo Skorpiona jest królestwem ukrytych dóbr naszej planety, którymi rozporządza władca podziemi czyli Pluton. Dzięki pobytowi Saturna z odwiedzinami w Hadesie, możemy odkryć niebywałe złoża cennych minerałów, pierwiastków i szlachetnych kruszców takich jak platyna, uran i pluton, ale przede wszystkim diamenty, których gigantyczne złoża właśnie ukazują się wśród lodów Syberii.
        Saturn w znaku Skorpiona przyniesie nam również zmiany na najwyższych szczeblach władzy, zarówno tej rzeczywistej, jak i tej prezentowanej. Niestety możemy również spodziewać się wojennych niepokojów i gniewnych pomruków wydawanych na granicach państw w których horoskopach Saturn jest silny. Między innymi chodzi o Chiny i Japonię.
        Miejmy nadzieję, że na demonstracjach siły się zakończy, ale wzajemna recepcja Saturna z Plutonem, może nam przynieść przearanżowanie sytuacji politycznej na świecie, który we wrześniu 2015 roku będzie już wyglądał całkiem inaczej. Saturn do tego czasu będzie przebywał zazarządzanym przez Plutona Skorpionie, a Pluton przebywa we władanym przez Saturna Koziorożcu. Miejmy nadzieję, że siły wyrażane przez te dwie potężne planety znajdą wspólny język
        • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 13.11.14, 10:42
         Do końca roku do ważnych wydarzeń będzie należał Nów Księżyca w znaku Skorpiona, który nastąpi 13 listopada oraz koniunkcja Marsa i Plutona w znaku Koziorożca, która nastąpi 27 listopada. W tym czasie na baczności powinny mieć się znaki stałe, które są pod przemożnym działaniem Saturna. Chodzi o Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika. Wam Saturn przearanżuje całkowicie Wasze dotychczasowe życie i postawi w sytuacjach trudnych, ale koniecznych wyborów.
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 26.10.20, 00:48
      Wysoko wznosi się orzeł biały; śmiały lot stawia go na złotym szczycie wolności; wtedy czar ny orzeł rzuca się na niego i oba szlachetne ptaki walczy, pasują się rozdzierając się zacięcie krwawe- mi szponami bez względu na pokrewieństwo wspólnego plemienia. Co do siły przewyższa czarny w zręczności i odwadze celuje biały, tak że równo waga utrzymuje i przedłuża walkę. Nagle czarny zadaje białemu głębokie rany swym podwójnym dziobem i już go chce pokonać; gdy kogut i wie- wiór (^Francya i Anglia} upadającemu na po moc pospieszą. Wspaniałomyślny czarny orzeł Ić- czy białego rany, i odtąd żyją w braterskiej zgodzie z sobą.
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 24.09.17, 01:24
     SŁÓŃCE NAS ZABIJE? - wpływ na przebiegunowanie Ziemi może mieć aktywność słońca, tak zwany 24 cykl słoneczny osiągnie w grudniu masę krytyczną. Słońce będzie wyrzucać w kierunku naszej planety rekordowe masy energii. Ziemia zacznie się kręcić w drugą stronęale zanim zrobi zwrot, masy wód oceanów zdążą już zalać lądy.
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 24.09.17, 01:25
     POCHŁONIE NAS NIBIRU- już starożytni mieszkańcy Mezopotamii wierzyli w istnienie Nibiru - rzekomej planety, położonej daleko za Plutonem, która co 3600 lat ma zbliżać się do układu słonecznego a jej oddziaływanie magnetyczne ma prowadzić do trzęsień ziemi wywołujących zniszczenia oraz do wybuchów dotychczas uśpionych wulkanów
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 00:43
      Jeane Dixon (1904-1997), amerykańska parapsycholog, twierdziła, że w 2020 roku będzie miał miejsce koniec świata – a przynajmniej nastąpi "początek końca". Wówczas na Ziemię powróci Jezus Chrystus, aby pokonać nieświętą Trójcę: Antychrysta, Szatana i Fałszywego Proroka. Ich walka rozpocznie się właśnie w 2020 roku i potrwa do 2037 roku.
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 00:44
      Według wielu badaczy, celem Stonehenge było przewidywanie deszczu meteorytów (głównie chodzi tutaj o Taurydy). W swojej książce pt. „Magowie bogów” Graham Hancock pisze, że Ziemia doświadczyła silnego bombardowania przez duże ciała niebieskie około 12 800 lat temu. W 2020 roku może dojść do powtórki tego wydarzenia.
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 00:48
      Nouriel Roubini o 2020 roku

      Nouriel Roubini nie jest jasnowidzem. To amerykański ekonomista, który zasłynął m.in. prawidłową prognozą dotyczącą załamania na amerykańskim rynku nieruchomości i recesji, jaka po nim nastąpiła w 2008 roku. Z tego powodu w 2009 roku magazyn Foreign Policy umieścił Roubiniego na 4 miejscu na liście 100 najważniejszych myślicieli świata.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 22.03.20, 23:32
       Wkrótce po wydaniu książki wpływowy magazyn „Cornet” opublikował artykuł zatytułowany „Cudotwórca z Virginia Beach”. Publikacja wywołała burzę, Cayce dostawał codziennie worki listów z prośbą o pomoc. Wiadomo, trwała wojna, ludzie byli niepewni swego losu. Edgar odpisywał, ile mógł, przeprowadzając nawet osiem seansów dziennie. Odbiło się to niekorzystnie na jego zdrowiu. Mimo ostrzeżeń, które otrzymywał będąc w śpiączce, nie zaprzestał pracy. Słabł coraz bardziej, dostał wylewu i wreszcie zmarł. Nie spełniła się jego wizja sprzed dwudziestu lat, w której widział siebie martwego w wannie pełnej ciepłej wody. Był to bodaj jeden z nielicznych przypadków, kiedy śpiący prorok się mylił.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:25
       Jedna z brytyjskich badaczek dzieł wizjonera, psycholog i psychiatra dr Kristine Bedock - w czasie jednego z seansów psychoanalizy - wprowadziła swoją pacjentkę w regres hipnotyczny (do najdalszego, pierwszego wcielenia) i dowiedziała się, że była ona uczniem Nostradamusa - mężczyzną, który zdołał zaskarbić sobie przyjaźń wielkiego jasnowidza. Pacjentka - jako uczeń mistrza - umożliwiła doktor Bedock rozszyfrowanie fragmentów notatek Nostradamusa dotyczących przełomu XX i XXI wieku.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:29
       Za wszystkimi konfliktami na Bliskim Wschodzie stoi jeden człowiek. Postać, która będzie w dziejach świata trzecim antychrystem. Człowiek ten rzekomo urodził się 4 lutego 1962 roku, ma więc dzisiaj 58 lat, skończył wyższą uczelnię w Kairze, jest filozofem, specjalistą od komputerów i międzynarodowego biznesu
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:30
       Co ciekawe, dr Kristine Bedock, chcąc potwierdzić swoje odkrycie, umówiła się ze swoją pacjentką na kolejne seanse hipnotyczne. I nagle stało się coś naprawdę zadziwiającego. W pewnym momencie przez usta pacjentki w hipnozie przemówił sam Nostradamus. Potwierdził prawidłowość odczytania proroctwa, dokładnie określił obecnemu na seansie rysownikowi "portret pamięciowy" trzeciego antychrysta, a na pytanie, jak to się dzieje, że mogą rozmawiać, odpowiedział: "Nie rozmawiasz z duchem zmarłego. Rozmawiamy ponad czasem"!
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:32
       Niestety, biorąc pod uwagę, iż w ocenie służb specjalnych siatka terrorystyczna Osamy bin Ladena rozciąga się na 60 państw, jest możliwe, że prawdziwy mózg operacji terrorystycznych, które nasiliły się właśnie od 1998 roku, skutecznie skrywa się przed światem. Jedynym pocieszeniem jest zapewnienie, jakiego udzielił Nostradamus w czasie tego seansu hipnotycznego: "Nie bójcie się całkowitego końca świata. Jest tak odległy, że ludzkości nie będzie dotyczył."
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:46
       I tu pojawił się najpoważniejszy problem. Jak powiedziała Linda Zlotnick, rzeczniczka Amerykańskiego Stowarzyszenia Astrologów, stowarzyszenie zostało dosłownie zasypane mejlami od ludzi, którzy nie chcieli, żeby ktoś „zmieniał im znak zodiaku". Bo jak ktoś przez 40 lat był Wagą, wahał się jak Waga, miał kłopoty z podejmowaniem decyzji i cenił sobie piękno i równowagę, to nie ma ochoty z powodu jakiegoś astronoma zostać nagle Panną – czepialską i drobiazgową perfekcjonistką.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:48
       Ale odczytywanie przepowiedni „do tyłu" – z dzisiejszą wiedzą – to łatwa pokusa. W ten sposób powiązano z przepowiedniami Nostradamusa prawie każde znaczące wydarzenie z ostatnich 500 lat, m.in. powstanie Imperium Brytyjskiego, pojawienie się Hitlera, zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, a nawet zabójstwo Johna F. Kennedy'ego.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:51
       Dla nas najbardziej interesująca jest seria siedmiu ostatnich obrazków, w których pojawia się gwiazdozbiór Wężownika. Jako jedyne w księdze tworzą powiązany ze sobą cykl. I zapowiadają... koniec świata. Ba, określają nawet w przybliżeniu czas, kiedy to nastąpi. Każdy z nich nawiązuje do konkretnego układu gwiazd na firmamencie. Nostradamus posługiwał się zodiakiem o 13 znakach, a Wężownikowi nadawał kluczową rolę. Ma bowiem przekazać istotną informację o ostatnich dniach ludzkości.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:52
       W czasach Nostradamusa niewiele jeszcze wiedziano o galaktykach. Jednak wszystkie przepowiednie dotyczące końca świata, sądu ostatecznego i apokalipsy były powiązane z układem planet, kiedy Słońce wchodzi w tę właśnie lukę, a tym samym do gwiazdozbioru Wężownika. Znajdzie się wtedy w samym środku Galaktyki. Zjawisko takie zdarza się raz na 13 tys. lat i zawsze – a wiarę tę podzielało wiele odległych od siebie kultur – zwiastuje koniec świata. Przynajmniej takiego, jaki znaliśmy.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:54
       A oto jak według badaczy należy odczytać ten symbol. W kosmosie widnieje wielki nieruchomy krzyż zwany Krzyżem Bożym. Rozciąga się od środka Galaktyki do jej krawędzi i od środkowego punktu równika niebieskiego do jego punktu południowego. Punkt przecięcia się jego ramion wypada dokładnie w centralnym punkcie Galaktyki, w gwiazdozbiorze Wężownika.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:55
       Na kolejnym rysunku Nostradamus określa, kiedy się to stanie. Są tu trzy następujące po sobie zaćmienia Słońca i jedno Księżyca. Coś takiego zdarzyło się w 2012 roku i według różnych przepowiedni i kalendarzy wyznacza czas, kiedy nastąpią ważne zjawiska kosmiczne zwiastujące koniec czasów i początek nowej ery. Na ten sam czas wskazywali Majowie, kiedy wyznaczyli koniec swojego kalendarza na rok 2012, kiedy Słońce ustawiło się na jednej linii ze środkiem Galaktyki. Wygląda więc na to, że i Majowie, i Nostradamus nie mieli wątpliwości, że pewne zjawiska kosmiczne zapowiadają kryzys czy przesilenie.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:56
       Badacze manuskryptu nie straszą końcem świata. Ich zdaniem Nostradamus nie wieszczy katastrofy. To, czy puste koło fortuny z jego ostatniego rysunku oznaczać będzie apokalipsę, czy może nastanie lepszego świata, zależeć ma od nas samych. Od zmiany w umysłach ludzi. Samo koło nie zostało zniszczone, nie ma tylko szprych. Jest więc szansa, że uda się je naprawić i znowu ruszy, a świat nadal będzie istniał.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:58
       Wężownik – lekarz cudotwórca przeniesiony w gwiazdy

       Jest bardzo wyraźnie rysującym się na niebie gwiazdozbiorem, 11. co do wielkości wśród konstelacji nieba. Gołym okiem można dostrzec prawie sto jego gwiazd. Znajduje się w rejonie równika niebieskiego, więc w Polsce najlepiej widać go latem. Zimą trzeba szukać go tuż przed świtem, poniżej gwiazdozbioru Herkulesa.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 00:59
       Sam Wąż jest osobnym gwiazdozbiorem, rozdzielonym przez Wężownika na dwie części – Głowę Węża oraz Ogon Węża. Według greckiego mitu wąż ten był na ziemi towarzyszem Asklepiosa i pomagał mu w zbieraniu leczniczych ziół. Symbolicznie oznacza natomiast zrzucanie starej skóry i odradzanie się. Dlatego Wężownik uważany jest też za symbol transformacji i zmiany.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:00
       Całe życie ciężko pracował jako rybak i pomocnik mierniczych sporządzających mapy północnej Norwegii. Niechętnie opowiadał o swoich wizjach, bojąc się wyśmiania. Przez wiele lat zachowywał je dla siebie. Zmienił zdanie dopiero wtedy, gdy zaczęła się spełniać ta najbardziej przerażająca...
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:01
       Do szkoły nie chodził, ale nauczył się czytać z jedynej znajdującej się w domu książki – starej, luterańskiej Biblii. Około roku 1870 Johansenowie przeprowadzili się jeszcze bardziej na północ, do norweskiej prowincji Finnmark. Tam Anton, podobnie jak jego młodsi bracia, zajął się rybołówstwem. Nic więc dziwnego, że w jego pierwszych wizjach pojawili się rybacy i żeglarze.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:03
       Odtąd wizje nawiedzały go coraz częściej. Czasem widział obrazy, czasem słyszał jedynie głos albo po prostu czuł, że coś się wydarzy. 13 listopada 1907 wrócił z pracy zmęczony i położył się spać wcześniej niż zwykle. „Około północy obudził mnie jakiś hałas" – wspominał jedenaście lat później. „Usłyszałem słowa: «Poznasz tajemnice Królestwa Niebieskiego». Pokój wypełnił się światłem, ale nie miałem odwagi spojrzeć w stronę, z której dobiegał głos. Klęknąłem przy łóżku". Johanson do końca życia był absolutnie pewien, że przemówił do niego Bóg.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:04
       Wojna miała trwać siedem lat. Po jej zakończeniu wybuchną krwawe rewolucje, które ogarną Rosję, Niemcy, Chiny, Anglię i Amerykę. Zapanuje głód, dzieła zniszczenia dopełnią wielkie epidemie. Pierwsza zacznie się zaraz po wojnie i umrą miliony ludzi z powodu schorzeń płuc. Potem pojawią się dwie nowe, jeszcze nieznane choroby. Zarażeni będą straszliwie chudli, tracili wzrok i zmysły, ciało zacznie odpadać od kości.
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 00:54
      Jak w przepowiedni Kaede Uber wyglądać będzie 2020 rok? Wizja ta nie napawa niestety optymizmem. Dziewczynka przekonuje, że 2020 rok obfitować będzie w liczne konflikty zbrojne, szczególnie na obszarze Algierii, Syrii i Turcji, które w dłuższej perspektywie mogą przerodzić się w wojnę o skali światowej. W swojej przepowiedni Uber zwraca uwagę, że na szczególne niebezpieczeństwo narażeni są Ormianie. Dziewczynka przestrzega także przed pojawieniem się nowej, groźnej ideologii, która może przyczynić się do śmierci tysięcy ludzi na świecie.
      Więcej: wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Przepowiednia-na-2020-rok.-Kaede-Uber-nastepczyni-Baby-Wangi-wojna-nieunikniona
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 23:39
      Królu wiedzieć masz, że ta ziemia okołoJerozolimy święta jest, albowiem się w niej Mesy-asz narodzi, który lud od pierworodnego grzechui od mocy czartowskiej wybawi. Ten się narodziw bliskości Jerozolimy, będzie on ludzi nauczał icuda czynił, ale jednak od nich poznanym nie bę­dzie, za jego naukę na najchaniebniejszą śmierć,to jest śmierć krzyżową, osądzony będzie. Wiedzkrólu, że z tego drzewa, które nad potokiem Ce-dron leży, Mesyasz krzyż mieć będzie i na nimswoje drogie życie zakończy. Po jego śmierciwiele miejsc i miast za święte słynąć będą, takżeteż niektóre ogrody, albowiem się w nich stanąteż dobre skutki, Panu Bogu się podobając. GóraKalwaryjska święta jest, ponieważ Mesyasz, Bógprawdziwy odda ducha Ojcu niebieskiemu na niej.W nim będą błogosławieni ci, którzy uwierzą wte rzeczy, które się w te dni, jak Mesyasz umie­rać będzie, dziać będą, jako i ci, którzy w niegouwierzą i naukę jego kochać będą. Wielu tako­wych, którzy w Mesyasza uwierzą, będą męczenii gwałtowną śmiercią poginą, ale za to odziedzi­czą koronę chwały niebieskiej
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 23:42
      Nie będzie tegoczasu, bo ciała z grobów tylko tych powstaną,którym Bóg Mesyasza obiecał, to jest Abrahamo­wi i innym Ojcom świętym, którzy w ciemnościachpozostawają. Mesyasz pójdzie z niemi ku bramompiekielnem, zkąd wyswobodzi lud na niego czeka­jący, djabła zwycięży, moc i władzę mu odbierzei zaprowadzi lud swój czyli Ojców świętych przedtron chwały wiecznej. Po śmierci Mesyaszowejprzyjdzie na Jeruzalem kara Boska i będzie spu-stoszonem. Naczynie poświęcone, któreś ty domuBożemu sprawił, przyjdą aż do Rzymu, miastawielkiego, a tam zostaną aż do skończenia świata,przeto, że Rzym św. słupem Mesyaszowym będzie.Jerozolima przyjdzie pod moc poganów, którzymiejsca święte lepiej niźli lud Izraelski i Judzkiszanować będą, albowiem będą wierzyli, że Mesy­asz był wielkim prorokiem Boskim, dlatego będąopatrywać grób jego i inne miejsca święte. Na­uka Mesyaszowa się rozszerzy na całym świecie,wiele krajów i królów ją przyjmą, będą ją trzy­mać we wielkiej świątobliwości i ją bronić. Aleprzeciwko niej się burzyć będą inni, którzy będąusiłować ją wygubić. Bóg Mesyasz tego ale niedopuści, żeby w imię wierząc upaść mieli. Naukajego trwać będzie aż do skończenia świata, a błgosławieni będą ci, którzy ją zachowują a strzedzbędą w sercach swych.
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 23:53
      „ Chrześcianie będą ustana­wiać cesarzów, królów, państwa i wielką mocność,a ci będą nad żydami panować, bo żydowski na­ród zniszczony będzie, ich moc będzie im odjętai będą chrześcianom poddani, chrześcianie zaśwtenczas będą niedbali i pełni niecnoty."W roku 1400 po narodzeniu Mesyasza bę­dzie znak na niebie widziany, pokaże się kometa,albo gwiazda ognista, mająca promienie na kształtogona pawiego."„Przyjdą potem cztery lata jeden po drugim,w których w chrześciaństwie wielkie uszczerbki,pobudzenia do nieprawdy, kradzieży, morderstwa,palenia domów, wojny na wodach i na ziemi bę­dą, także wiele znaków i dziwów się ukaże co dozapatrzenia będzie albo będą."
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 23:57
      Wielkie bitwy będą między ludem, rolnikopuści swój pług a rzemieślnik swą pracę a bę­dzie pragnął krwi swoich współbraci, bliźnichchrześcian, przez to opuści dobrowolnie swą ży­wność, domostwo, żonę i dzieci, z zatwardziałościi nierozumności nie pozna jeden drugiego i nie­prawości nie zaniecha. Czem dalej, to lud gorszybędzie wyniosły i swawolny ku wszelkiej pysze,nadętości nakłoniony i w nieczystości zatopiony,w łakomstwie, gniewie i zawziętości tak omamio­ny będzie, iż się mścić będzie w sercach swych.Wszystek społeczny zysk wzrusza, ale swój wła­sny ich sumienie szukać będzie. Szaty będą prze­mieniali, nad zbyt wymyślali i pysznie się stroili.Jedni krótkie a drudzy zaś długie, niektórzy wą-zkie, inni szerokie i rozlicznemi fałdami i wszel­kich kolorów szaty nosić będą. Duchowieństwo iksięztwo słowo Boże, dobre uczynki, napominania,przykazania i nauki całkiem potępiać będą i znie­ważać. Każdy będzie chciał mieć swoją wolę,wszelka niewierność i fałszywość będzie się mię­dzy niemi rozmnażała. Żadna wiara nie będziemiędzy niemi; usta będą mówiły, a serce inaczejmyśleć będzie. Sądy będą więcej z pragliwościwygrane i miłości ku pieniądzom, niżeli z brater­skiej miłości i sprawiedliwości. Waga będzie zfał-szowana, miara zmniejszona, a łokieć skrócony.Ubogi człowiek za nic będzie poczytany, prześla­dowany, męczony, w biedzie opuszczony i różnie strapiony.“
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 26.12.19, 00:06
      Ich wysokomyślność, bogactwo i moc będątak wielkie, że podług swego ciała, chęci i zalubienia czynić będą, a nie będą się wstydzić Bogaani świata. Nieczysty i grzeszny żywot prowa­dzić będą, także chrześciaństwo i wiarę sami dowzgardy wprowadzą. Małżeńskie, panieńskie, du­chowne i świeckie stany w nieporządku, w swa-wolności i wszeteczności, będą pychą nadęte, bow szatach haniebnie przemyślne będą, tak, że je­den drugiego nie pozna, ani też jeden od drugie­go nie będzie można rozróżnić. Zakonnicy opu­szczą swoje klasztory, miejsca i reguły, a będąku świeckiemu stanu pośpiechać, swoim przełożo­nym nie będą posłuszni, leniwi ku służbie Bożej,jeden nad drugiego podwyższać się będzie. Bógpokaże znaków na niebie i na ziemi na przestro­gę ludziom, aby się poprawili; ale oni nie odmie­nią serc swych, jako nie odmienił Faraon, królEgipski. Dla tego ześle Pan Bóg na ten światkary wielkie i ukarze trzecią część ludu na świę­cie dla różnych grzechów ich. — Gdy ludzie tękarę uznają, pokornie i bogobojnie żyć będą, Bógim zaś da swoje błogosławieństwo i czasy korzy­stne, w tern dopiero^czasie będzie łaska i miłośćzupełność miała.“
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:11
       Około godziny 4 nad ranem głos mówiący do niego ucichł, światło zgasło, obrazy zniknęły. Anton zmagał się sam ze sobą, bo w transie obiecał, że pojedzie z pokojową misją do Berlina, ale bał się ośmieszenia. Czekał więc na jakiś nowy znak. Nie otrzymał go i znów przepowiadał jedynie dramaty na morzu. Pewnej nocy zobaczył, jak wielki statek pasażerski zderza się w nocy z górą lodową. Głos kazał mu ostrzec człowieka o nazwisku Astor, by nie wchodził na pokład.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:12
       Z Knutsonem nie kontaktował się od dawna. Ale to właśnie jego zobaczył w wielkiej nocnej wizji sprzed sześciu laty. Uświadomił sobie, że do wybuchu wojny został tylko rok! Poprosił pastora, by pomógł mu napisać listy ostrzegające przed wojną do kilku szwedzkich i norweskich polityków oraz wniosek o wizę do ambasady Niemiec. Przynajmniej dwa z tych listów zostały zarejestrowane, jeden w kancelarii posła Lunda, drugi w księdze korespondencji pułkownika Mellendera ze sztabu generalnego.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:27
       Jego rozmówca nazywał się Amuth Gustafson, był Szwedem, kończył studia na politechnice, interesował się spirytyzmem. Przez tydzień wysłuchiwał Johansena, który szczegółowo opowiedział mu o swoim życiu i wizjach. Potem je spisał i w kwietniu 1918 r. wydał książkę. „Niezwykłe wizje" (Märkliga syner). Wydawnictwo nie nadążało z drukowaniem. Błyskawicznie sprzedało się ponad 150 tysięcy egzemplarzy. Popularność „Proroka z Północy" jeszcze wzrosła, gdy zaczęły się spełniać jego kolejne przepowiednie.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:28
       Ci, którzy nie badali go osobiście, uważali go za schizofrenika lub paranoika, bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie może się upierać, że nawiedził go Bóg. Psychiatrzy, do których Amuth Gustafson zaprowadził bohatera książki, nie stwierdzili jednak żadnych zaburzeń psychicznych. W 1919 r. ambasada Niemiec wreszcie wydała mu wizę i Johansen pojechał do Berlina. Cesarza Wilhelma nie musiał już przed niczym ostrzegać, gdyż, tak jak wieszczył, monarcha abdykował i uciekł do Holandii.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:29
       Po powrocie z Niemiec Johansen zamieszkał w Oslo. Nie ogłosił już żadnej znaczącej przepowiedni. W wywiadzie dla dziennika „Aftenposten" ujawnił natomiast swą przyszłość: „Dowiedziałem się, że będę żył, dopóki moje włosy i broda nie staną się białe. Starość będę miał bardziej dostatnią i bezpieczną niż wcześniejsze życie. Odejdę z tego świata w spokoju i ciszy". To też się spełniło. Zmarł w styczniu 1929, w wieku 71 lat.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:30
       W 1936 r. w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, w której po stronie obrońców republiki walczyły tysiące Francuzów. W 1939 r. Związek Radziecki napadł na Finlandię, odebrał jej część terytorium, kraj spłynął krwią i tylko dzięki bohaterstwu swoich żołnierzy nie został całkiem podbity.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:31
       AIDS prowadzi do skrajnego wychudzenia i wyniszczenia organizmu, czyli dokładnie tego, czym miała się charakteryzować przepowiedziana przez Antona epidemia nowej, nieznanej w jego czasach choroby.
       Za największą pomyłkę podważającą prorocze zdolności Johansena uważano jego zapowiedź napaści Rosji na Skandynawię. Nic takiego się nie wydarzyło.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:32
       Tym większy niepokój budzi więc krążący w internecie tekst pod tytułem „Wizja rybaka Johansena". Wynika z niego, że już w roku 2027 od ataku Rosji na Skandynawię zacznie się III wojna światowa. Zginie w niej ¼ ludzkości i będzie to wojna atomowa. Włączą się do niej Chiny, które zajmą Syberię, a potem uderzą na Stany Zjednoczone. Rybak Johansen wieszczy: „Widzę żółte twarze, które chcą przez Alaskę dotrzeć do Ameryki. Ich atak zostanie odparty bronią rakietową.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:38
       Zgodnie z proroctwem Malachiasza następcą Jana Pawła II miał być papież kryjący się pod kryptogramem „Chwała oliwki". Idąc tym tropem, wielu chrześcijan sądziło, że Stolicę Piotrową obejmie we władanie czarnoskóry kapłan. Tymczasem w Watykanie zasiadł Benedykt XVI. Przepowiednia się jednak spełniła. Papież przyjął imię wywodzące się od zakonu św. Benedykta, którego symbolem jest gałązka oliwna. Tak się też dziwnie składa, że na herbie rodowym Josepha Ratzingera widnieje koronowana głowa czarnego człowieka. To jednak nie wszystko. Drzewo oliwne symbolizuje konserwatyzm i tradycję, czyli wartości, których przez 25 lat bronił Joseph Ratzinger, przewodnicząc Kongregacji Nauki Wiary.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 23.03.20, 01:40
       To jednak nie wszystko. Księga Daniela mówi o „bestii", która ma siedem głów. Siedem głów to nic innego jak siedmiu ostatnich papieży. W cyfrach im przypisanym jest zawarta „liczba bestii". Jak ją obliczyć? Bardzo prosto. Każdy papież do swego imienia ma przydzielony odpowiedni numer. (Poniżej podajemy podsumowane numery wynikające z imion kolejnych papieży). Na przykład Benedykt XVI miał numer 16. Jeśli zsumujemy liczby wszystkich papieży noszących imię Benedykt, otrzymamy liczbę Benedykta jako głowy wszystkich papieży o tym samym imieniu. Oczywiście musimy zignorować tak zwanych antypapieży. Ponieważ w historii było dwóch nielegalnych papieży o imieniu Benedykt (Benedykt V i Benedykt X), aktualna liczba papieży o imieniu Benedykt jest równa 105 (1 + 2 + 3... + 14 = 105).
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:26
       Therese urodziła się w katolickiej rodzinie krawca w Bawarii. 10 marca 1918 ratując bydło z płonącej stajni wuja, uległa wypadkowi, którego skutkami był paraliż i ślepota. 29 kwietnia 1923, w dzień beatyfikacji Teresy z Lisieux odzyskała wzrok, a 17 maja 1925, w dzień kanonizacji karmelitanki wróciła jej władza w nogach. 13 listopada 1925 wykryto u Therese zapalenie wyrostka robaczkowego. Poprosiła swoją rodzinę, aby zabrała ją do kościoła na wspólną modlitwę w intencji powrotu do zdrowia. Następnie zdiagnozowano, że została uzdrowiona ze wszelkich śladów choroby.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:27
       Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Therese miała nie spożywać żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii i nie nawadniać się od 1927. Dietę tę miała stosować od odprawienia modlitwy, w której prosiła, aby choroba mężczyzny z jej parafii, przygotowującego się do świeceń kapłańskich, została przeniesiona na jej gardło[potrzebny przypis]. W lipcu 1927 przez 15 dni (14-28) Neumann była poddawana obserwacji i badana w swoim domu przez lekarza Otto Seidla i cztery franciszkańskie zakonnice. Nie udało się zaobserwować by cokolwiek spożywała. Jednak poważne wątpliwości wzbudził fakt, że jej waga w czasie badania spadła ze 121 do 112.5 funta. Do ostatniego dnia jej waga powróciła do normy. Na spożywanie przez nią pokarmów podczas 15-dniowej obserwacji zdawały się wskazywać także badania moczu. Rodzina odmówiła dalszych badań i obserwacji, więc miały miejsce tylko raz. Jej postać opisał Paramahansa Jogananda w swojej "Autobiografii Jogina", wydanej w 1946
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:28
       Za czasów III Rzeszy, Therese była ośmieszana i zniesławiana przez władzę. Naziści wiedzieli o jej poglądach i obawiali się jej osoby oraz rosnącej popularności. Była obserwowana przez Gestapo. Za zezwoleniem władz kościelnych, kilkakrotnie pozostawała pod obserwacją Fritza Gerlicha. Zachęcała, aby kontynuował swój sprzeciw wobec Adolfa Hitlera i jego narodowo-socjalistycznej partii. W 1929 opublikował wyniki swych prac w dwóch tomach, a dwa lata później wydał publikację pt.: „Walka o wiarygodność Therese Neumann”. Gerlich nawrócił się na katolicyzm i 29 września 1931 wziął z żoną ślub kościelny w kościele kapucynów w Eichstatt.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:36
       Według mistyczki Polska wszystko, co złe ma już za sobą. Warto przypomnieć, że przy okazji spotkania z grupą polskich oficerów, którzy po ostatecznym zakończeniu II wojny światowej obawiając się wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego, powiedziała im, że nawet jeśli kiedykolwiek do tego dojdzie, to Polska może czuć się bezpieczna. Dlaczego? Jak stwierdziła Teresa: ”Ponieważ przez Polskę wkrótce zacznie pielgrzymować Matka Boska Częstochowska i weźmie wasz kraj w swą macierzystą opiekę”.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:39
       Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej”.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:40
       A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
       „Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:41
       Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
       Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie.
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 28.03.20, 23:42
       Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
       Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaśWarszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy
      • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 29.03.20, 00:42
       roku 1871, w pewną wiosenną niedzielę po nabożeństwie — opowiada ks. Olkowicz — poprosiła mnie Wanda, aby mi opowiedzieć co wi działa w dniu tym podczas Sumy. Widziałam — mówi, wielki ołtarz otoczony ognistą światłością. Zrobiłem uwagę, że wiele światła paliło się dziś na ołtarzu, to i blask musiał być większy, niż zwyczajnie, a przytem jako schorowanej, przypi sywałem widzenia imaginacji i krótkiemu natężo nemu zwrokowi, który ją na niepewność wysta wia a przytem zaleciłem na inny raz uwagę, by jakiejś niepotrzebnej ułudzie nie uległa. W na stępną niedzielę po Sumie oświadczyła mi, że ta kież same dziś widziała światło jeszcze wyraźniej, że chociaż zasłoniła oczy rękami, nic jej to do wi dzenia nie przeszkadzało, zamknęła oczy, a i tak nie była pozbawiona przedstawiającego się jej widoku, nadto mówiła: „Widziałam Pana Jezusa na krzyżu ponad moją głową, widziałam to jakoś przez moją czaszkę, bo oczu w górę nie podnosi łam, owszem, miałam je zamknięte". Odpowiedź moja była: „Trzeba ostrożnie takie widzenia przyjmować, nie cieszyć się jakoby one od Boga. pochodziły, bo mogę to być albo halucynacje, albo natężona wyobraźnia, albo złudzenie szatań skie — zostawmy to dalszemu doświadczeniu, upokarzaj się bardzo przed Panem Jezusem, a strzeż się, by szatan pychy jaką szparkę do twej duszy nie wdarł się, bo to stary i złośliwy filut, ma tysiące sideł na każda duszę nieostrożnę“. W trzecię niedzielę tak rzecz opowiada: „Dziś przez całą Sumę ołtarz wielki był w nad- zwyczajnem świetle, a wśród tego, stał Pan Jezus w postaci małego dzieciątka ponad Cyborjum w białej koszulce, niebieskim paskiem przepasa ny, a kiedym przyjmowała Komunję św., stał po nad puszkę i ku mnie rączkę wyciągał. Każde dotąd widzenie było bez ekstazy, oczy ma cielesnemi z zupełną przytomnością i świado mością siebie widziane — i tylko w niedzielę i święta uroczyste“
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 26.12.19, 00:10
      Trzeci znak, gdy fałszywość góreć będzie tak jak zapalona świeca między lu­dem. Miłość zagaśnie a ludzie będą mówić wię­cej kłamstw aniżeli prawdy, serca nakłaniać będą ku bogactwom i pieniądzom niżeli ku- Bogu, ręce będą mieć dłuższe ku braniu niżeli ku dawaniu ;ojcowska, dziecińska, braterska i przyjacielska mi­łość wygaśnie
     • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 26.12.19, 00:13
      Piąty znak, gdy powstanie w Europie jeden mąż, którybędzie z niskiego rodu, a staną się za niego wEuropie dziwne rzeczy. Ten mąż się wzmocni wzachodnich krajach w jednem królestwie, w któ-rem króla okropną śmiercią ze świata zgładzi, samzaś będzie królował. Za tego męża będzie wewielu krajach ucisk i wielkie krwi przelanie, także niektóre kraje w niwecz przyjdą. On się takwzmocni, że na ostatku będzie wojował z cesarzemrzymskim i koronę sławy otrzyma. Także zdobę­dzie wiele innych krajów, które mu podatek pła­cić będą musiały, gdyż on będzie karą Bożą odproroków przepowiedzianą. Jednak sam pomstyBożej nie ujdzie, bo co przez rękę Pańską nabę­dzie, to przez ducha wyniosłości i przez pychęutraci. Podczas jego panowania powstaną wielkieniestworności i nieostrożności między wszystkieminarodami, które od stworzenia świata nie byłysłyszane. Wtenczas będą słyszane w jednem idrugiem kraju języki, jakich wielu krajowców jakżyw nie słyszało; niektóre dziatki, gdy od rodzi­ców do światu wyjdą, z różnemi językami do dmu się powrócą; wiele zaś pójdą do dalekichkrain, gdzie pozostaną i rodziców więcej nie zoba­czą.
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 30.08.19, 21:03
     Kiedy więc niedługo później w okolicy pojawiła się tajemnicza epidemia i zaczęła zabijać tysięczne stada już całkiem współczesnych reniferów, mieszkańców ogarnął niepokój. I szybko przerodził się w panikę, kiedy choroba przeszła na ludzi. Bóle brzucha, temperatura i dreszcze, biegunka, wymioty, krwotoki, czarne krosty. Takie objawy pojawiły się u 72 osób. Ściągnięci na gwałt lekarze i mikrobiolodzy ze zdumieniem orzekli, że to symptomy śmiertelnie niebezpiecznej choroby o nazwie wąglik (Bacillus anthracis). Natychmiast podjęto leczenie i epidemię udało się opanować – zmarł jeden 12-letni chłopiec. T
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 30.08.19, 21:04
     Makabryczne epidemie to jednak wcale nie największy kłopot związany z wieczną zmarzliną. Jeszcze większym problemem są zmagazynowane w tej sięgającej kilkadziesiąt metrów w głąb warstwie ziemi (liczącej łącznie ok. 4 mln kilometrów sześciennych gleby) gazy cieplarniane – dwutlenek węgla i mający aż 30 razy więcej od niego energii metan. Z badania przeprowadzonego w 2014 roku, a opublikowanego przez czasopismo „Nature Climate Change” wynika, że do roku 2040 roztopieniu ulegnie aż 40 proc. wiecznej zmarzliny, a do 2100 roku uwolnionych do atmosfery zostanie 120 gigaton dwutlenku węgla, prowadząc do dalszego ocieplania klimatu. To, co się dzieje, już teraz widać gołym okiem na Syberii, Alasce i w północnej Kanadzie (a więc w rejonie zamieszkanym przez 35 mln ludzi). Roztapiająca się ziemia sprawia, że wykrzywiają się tam tory kolejowe, pękają autostrady, zapadają całe budynki. To jednak tylko preludium do katastrofy, jaka się zdarzy, gdy na skutek ocieplenia, lawinowo zaczną rozpadać się polarne czapy lodowe.
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 30.08.19, 21:04
     Zboża stanowią większą część ziemskich upraw. Pszenica, jęczmień, kukurydza, ryż w czasie ostatnich 10 tys. lat wyewoluowały, z pomocą ludzi, ze zwykłych traw w podstawę naszego pożywienia. Nowoczesne rolnictwo, nawozy sztuczne i pestycydy bardzo zwiększyły wysokość plonów, które do 1990 roku rosły w tempie niemal geometrycznym. Tyle tylko, że – co sprawdzili w roku 2017 Australijczycy – postęp w tej dziedzinie się zatrzymał. Dlaczego? Odpowiedzią jest dobrze nam znana śpiewka – zmiany klimatu, a w tym wypadku susza, na którą rozpieszczone przez człowieka zboża są szczególnie wrażliwe. Ubiegłoroczne szacunki przeprowadzone przez organizację Celsius wykazały, że wysokość plonów nie tylko już więcej nie wzrośnie, ale szybko zacznie spadać. W samych Stanach Zjednoczonych, do 2040 roku, produkcja kukurydzy spadnie o jedną piątą. A ludzi przecież wciąż przybywa…
    • balzack Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 16.12.19, 21:09
     Z ważniejszych wydarzeń, jakie mają według przepowiedni Bułgarki nastąpić w 2020 wymienia się także ostateczne opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Ten krok pociągnie za sobą poważne skutki ekonomiczne i społeczne dla Zjednoczonego Królestwa, które pogrążą kraj w kryzysie.
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 18.12.19, 21:52
     Śpiąca Królewna

     Może zobaczysz w czarodziejskiej baśni
     Wysnutej z podań ludowych legendzie
     O tym co było i o tym co będzie
     Niby widzenie mgliste ideału
     Śpiącą Królewnę na górze z kryształu
     Którą z rąk odbić złego czarodzieja
     Trzem braciom słuszna jaśniała nadzieja
     Jak dwaj z nich w morze pobiegli płomieni
     I nie wrócili więcej - zwyciężeni
     Ale ten trzeci najmłodszy w siermiędze
     Oprze się pokus i czarów potędze
     I pnąc się z wolna mimo straże gniewne
     Ze snu zaklętego obudzi królewnę

     Adam Asnyk

    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 18.12.19, 22:25
     PRZEPOWIEDNIA CYGANKI Z ROKU 1849 NA NASTĘPNE LATA - przepowiednie zostały opublikowane w 1911 roku

     W roku 1849 na dworze cesarza Fryderyka Wilhelma IV przebywała pewna cyganka, która posługując się numerologią przepowiedziała, że:

     w 1871 roku Prusy zamienią się w cesarstwo
     w 1888 miał nastąpić zgon pierwszego cesarza
     w 1913 roku miał zajść niezwykły przypadek, który doprowadzi do wybuchu Wielkiej Wojny - tutaj Cyganka pomyliła się o rok
    • madohora Re: RÓŻNE PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE LOSÓW ŚWIATA 25.12.19, 00:35
     W Polsce znacznie większą popularnością będą się cieszyć wszelkie ideologie promujące porzucenie wszechobecnego wyścigu szczurów i zorganizowanie życia według bardziej duchowych wartości. Przy czym nie chodzi tutaj o ruchy religijne, lecz wolność i życie bardziej zgodne z naturą.