Dodaj do ulubionych

Koleje śląskie mają problem

27.01.22, 18:26
OPÓŹNIONE POCIĄGI - Nasze Miasto - 27.01.2022
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 27.01.22, 18:26
   OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 27.01.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 29.01.22, 16:13
    ZDERZENIE SAMOCHODU Z POCIĄGIEM - Interia - 29.01.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 01.02.22, 17:51
    MIESZKAŃCY REGIONÓW PROTESTUJĄ PRZECIWKO KOLEJOM DUŻEJ PRĘDKOŚCI - Radio Katowice - 01.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 01.02.22, 18:00
    OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 01.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 03.02.22, 17:51
    2000 MANDATU ZA PRZEJŚCIE POD ROGATKAMI - Interia - 03.01.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 25.04.22, 14:25
     OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIAGI - Nasze Miasto - 25.04.2022
    • madohora4 Re: Koleje śląskie mają problem 30.04.22, 17:48
     *****
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 06.02.22, 23:49
    NIE DLA DEWASTACJI DZIELNICY PRZEZ SZYBKĄ KOLEJ - www.katowice24.info - 06.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 08.02.22, 21:42
    OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 08.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 08.02.22, 22:09
    NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA LINII KOLEJOWEJ KATOWICE - KRAKÓW - www.jaw.pl - 08.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 09.02.22, 12:47
    KATOWICE PRZECIWKO BUDOWIE CPK - Radio Piekary - 09.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 10.02.22, 15:18
    PKP OGŁASZAJĄ PRZETARG NA REMONTY - Nasze Miasto - 10.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 10.02.22, 15:19
    PKP OGŁASZA PRZETARG NA ROZBUDOWĘ LINII KOLEJOWEJ - www.wnp.pl - 10.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 12.02.22, 14:11
    OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 12.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 13.02.22, 11:33
    OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 13.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.02.22, 18:25
    TRUDNA SYTUACJA NA TORACH - www.24kurier.pl - 19.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.02.22, 12:11
    PENDOLINO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ - www.proskarzysko.pl - 20.02.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 10.04.22, 12:39
     OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 10.04.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 01.07.22, 18:16
      BĘDĄ NOWE PRZYSTANKI KOLEJOWE - Gość - 01.07.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 10.04.22, 13:03
     STATUS ZABYTKU NIE PRZYNIÓSŁ PRZEŁOMU W SPRAWIE PAROWOZOWNI - Rynek Kolejowy - 10.04.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 22.06.22, 17:43
      TRZY NOWE PRZYSTANKI KOLEJOWE W KATOWICACH - Wyborcza - 22.06.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 11.04.22, 16:03
     ŚMIERTELNY WYPADEK NA TORACH - Radio Piekary - 11.04.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 12.04.22, 12:37
     POCZTA POLSKA WYGRAŁA PRZETARG NA OCHRONĘ OBIEKTÓW PKP INTERCITY - Na Kolei - 12.04.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 14.04.22, 14:33
     OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 14.04.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 23.04.22, 18:02
     POCIĄG POTRĄCIŁ MĘŻCZYZNĘ - Przełom - 23.04.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 15.06.22, 18:27
     W WEEKEND UTRUDNIENIA W RUCHU - Radio Opole - 15.06.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 15.06.22, 18:41
     ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KATOWICACH - Radio Eska - 15.06.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 15.06.22, 18:56
     BILETY KOLEI ŚLĄSKIEJ MOŻNA KUPIĆ W KOLEJNEJ APLIKACJI - www.katowice24.info - 15.06.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 22:20
      Przewozy międzyregionalne (międzywojewódzkie przewozy pasaŜerskie) - zgodnie z
      przepisami art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
      zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - przewozy osób w ramach publicznego transportu
      zbiorowego wykonywane z przekroczeniem granicy województwa, inne niŜ przewozy gminne,
      powiatowe i wojewódzkie.
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 22:32
      System transportowy Pojęcie odnoszące się do wyposaŜenia i organizacji transportu na danym obszarze (mówi się o
      systemie transportowym kraju, regionu czy miasta). Jest złoŜonym układem podsystemów
      technicznych (gałęziowych, funkcjonalnych), organizacyjnych, finansowych i regulacyjnych.
      Główny jego szkielet stanowi układ infrastruktury decydujący o dostępności transportowej
      obszaru. O efektach uŜytkowych systemu decyduje dostępność i jakość oferowanych usług
      transportowych. Transport ze swej istoty jest sferą działalności gospodarczej o systemowym
      charakterze. UŜyteczność transportu jest tym większa, im silniejsze i bardziej systemowe są
      powiązania między jego poszczególnymi formami. Na przestrzeni ostatnich stu kilkudziesięciu
      lat transport w rozwiniętych gospodarczo krajach stał się sferą w duŜej mierze
      usystematyzowaną, ale istniejące systemy są wciąŜ niewydolne, przestarzałe i niekompletne,
      co stwarza konieczność prowadzenia konsekwentnej polityki ich rozwoju
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:24
      Podstawowym kryterium podziału torów jest ich szerokość. Szerokość toru normalnego wynosi 1435 mm. Tor w płaszczyźnie poziomej (środ.: w planie) składa się z odcinków prostych i krzywych, którymi są łuki kołowe i krzywe przejściowe. W płaszczyźnie pionowej (środ.: w profilu) tor może się znajdować w poziomie lub na pochyleniu.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 27.06.22, 22:30
     PIŁA. PŁONIE LAS I NASYP KOLEJOWY - Głos Wielkopolski - 27.06.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 05.07.22, 12:52
     TRAGEDIA W MAŁOPOLSCE. PIESZA WTARGNĘŁA POD POCIĄG - www.msn.com.pl - 05.07.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 12.07.22, 14:24
     SAMOCHÓD DOSTAWCZY WJECHAŁ POD POCIĄG - www.tarnogórski.info - 12.07.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 13.07.22, 15:48
     REMONT TORÓW - www.portalplock.pl - 13.07.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 22:19
     Przewozy międzyaglomeracyjne - połączenia kolejowe z postojami handlowymi w
     kluczowych miastami wojewódzkich lub ewentualnych punktach przesiadkowych pomiędzy
     tymi miastami oraz połączenia międzynarodowe z największymi ośrodkami państw
     sąsiadujących z Polską, realizowane przez szybkie pociągi zestawione z nowoczesnego
     taboru i oferujące wysoki standard podróŜy, w których obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 22:21
     Przewozy aglomeracyjne – przewozy pasaŜerskie realizowane w obrębie ośrodków o
     charakterze ponadregionalnym (aglomeracji monocentrycznych, konurbacji) i w ich otoczeniu,
     ciąŜącym komunikacyjnie do danej aglomeracji. Przewozy te realizują codzienne
     zapotrzebowanie przewozowe mieszkańców w dojazdach do aglomeracji oraz przejazdach
     międzyosiedlowych, przy wykorzystaniu taboru o duŜej pojemności, przystosowanego do
     szybkiej wymiany podróŜnych (pociągi zatrzymują się na wszystkich stacjach i przystankach
     osobowych). Przewozy aglomeracyjne pełnią równieŜ funkcje typowe dla komunikacji miejskiej
     (np. system przewozów kolejowych w Trójmieście i częściowo na Śląsku) i bywają
     wykonywane na wydzielonych do tego celu parach torów. W rozumieniu ustawy z dnia 16
     grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), przewozy
     aglomeracyjne realizowane są na terytorium gminy, miasta (w ramach komunikacji miejskiej),
     powiatu.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 22:27
     Opłaty za dostęp do
     infrastruktury
     kolejowej
     Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
     poz. 94, z późn. zm.), udostępnianie infrastruktury kolejowej polega na przydzielaniu
     przewoźnikowi kolejowemu trasy pociągu na liniach kolejowych oraz umoŜliwieniu mu
     korzystania z niezbędnej infrastruktury kolejowej. Z tytułu udostępnienia infrastruktury
     kolejowej jej zarządca pobiera opłaty składające się z opłaty podstawowej i opłat dodatkowych.
     Opłata podstawowa za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalana jest przy uwzględnieniu
     kosztów, jakie bezpośrednio poniesie zarządca jako rezultat wykonywania przez przewoźnika
     kolejowego przewozów pociągami. Opłata podstawowa za minimalny dostęp do infrastruktury
     kolejowej jest obliczana jako iloczyn przebiegów pociągów i stawek jednostkowych ustalonych
     w zaleŜności od kategorii linii kolejowej i rodzaju pociągu, oddzielnie dla przewozu osób
     i rzeczy. Opłaty dodatkowe są pobierane za świadczone przez zarządcę usługi inne niŜ
     wymienione w części I załącznika do ustawy
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 22:29
     Praca przewozowa Iloczyn wykonanych przez środki transportu: długości drogi (liczby kilometrów) i
      w transporcie pasaŜerskim - liczby przewiezionych osób (ładunek osobowy). Jednostką
     miary jest pasaŜerokilometr (paskm) - 1 pasaŜerokilometr to przewóz 1 pasaŜera na
     odległość 1 km.
      w transporcie towarowym - liczby ton przewiezionego towaru (ładunek towarowy).
     Jednostką miary jest tonokilometr (tkm) - jeden tonokilometr to przewóz 1 tony ładunku na
     odległość 1 km
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 22:34
     Transport multimodalny to przewóz ładunków przy uŜyciu co najmniej dwóch róŜnych gałęzi
     transportu, gdzie towar moŜe być przeładowywany do innej jednostki przy zmianie środka
     przewozu. Transport multimodalny obejmuje wszystkie moŜliwe gałęzie i technologie
     przewozów, między którymi mogą występować powiązania, a towary mogą zmieniać jednostki
     ładunkowe w procesie przewozowym,
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 22:36
     Wagony kieszeniowe Wagony z kieszeniami w podłodze, w których umieszcza się tylko osie naczepy z kołami,
     a skrzynia ładunkowa jest z przodu oparta o wspornik. Jest to najpopularniejszy w Europie typ
     wagonu do przewozu pojedynczych naczep, z tym, Ŝe w tym przypadku moŜliwy jest tylko
     przeładunek pionowy.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:11
     W Finlandii używana jest szerokość 1524 mm (5 stóp), podobnie w Rosji oraz niektórych państwach powstałych po rozpadzie ZSRR jest stosowana szerokość 1520 mm. W Polsce znajduje się najdalej na zachód wysunięta linia kolejowa o tej szerokości toru (niemal 395 km), łącząca Polskę z systemem kolejowym Ukrainy i Rosji; linia ta została wybudowana w latach siedemdziesiątych XX wieku przy okazji budowy Huty Katowice. Linia ta nosiła pierwotnie nazwę Linii Hutniczo-Siarkowej, a obecnie funkcjonuje pod nazwą Linia Hutnicza Szerokotorowa.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:18
     Tory szerokie wymagają większych promieni łuków, tory wąskie - mniejszych. Stąd wąskie tory są wskazane w trudnych terenach, np. w terenie górzystym lub leśnym.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:19
     Trzy lub cztery szyny, przeważnie na wspólnych podkładach, występują w splocie, ale w danej chwili ruch pociągu odbywa się tylko po dwóch szynach.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:21
     Skrzyżowanie torów to przecięcie się w jednym poziomie dwóch torów bez możliwości przejazdu z jednego toru na drugi. Szczególnym przypadkiem skrzyżowania torów są sploty torów stosowane na stacjach na których stykają się tory o różnych szerokościach
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:25
     Szyna – profil metalowy o przekroju dwuteownika lub zbliżonym, stosowany do podtrzymania i prowadzenia pojazdów kolei szynowej.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:27
     Kształt przekroju poprzecznego szyny jest zbliżony do belki dwuteowej z uwagi na to, że szyna jest poddana w czasie pracy głównie obciążeniom zginającym.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:28
     Stopkę (C = 150 mm) szyny stanowi jej dolna część przystosowana do przytwierdzania do podkładki i podkładu.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:29
     Podstawowym wyróżnikiem klasyfikacji kolejowych profilów szynowych (podawanym w ich nazwie) jest masa metra bieżącego szyny w kilogramach (lub w funtach na yard – w krajach z anglosaskim systemem miar). Np. masa szyn typu 49E1 i 60E1 wynosi w przybliżeniu odpowiednio: 49 kg/m i 60 kg/m, natomiast masa popularnej w wielu krajach Azji i Afryki brytyjskiej szyny BS80A wynosi 80 lb/yd (ok. 39 kg/m). Dla szyn o przeznaczeniu innym niż kolejowe, lub szyn specjalnych, zasada wyróżniania szyn w oparciu o masę metra bieżącego nie zawsze jest stosowana.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:30
     Szyny / kształtowniki szynowe stosowane do budowy rozjazdów kolejowych w miejscu przecinania się torów. Są to kształtowniki klockowe (na krzyżownice kolejowe), kształtowniki iglicowe (ruchome części rozjazdu do nadawania pojazdowi kierunku) i kierownice – te nie przenoszą ruchu pojazdów, ale mają za zadanie zapobieżenie wykolejeniu się składu na rozjeździe.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:32
     Szyny kolejowe i inne muszą się odznaczać dużą wytrzymałością na zginanie i ścieranie, twardością i jednocześnie pewną ciągliwością, a ponadto sprężystością i trwałością. Obecnie szyny są wyrabiane tylko ze stali uzyskanej w procesie konwertorowym lub elektrycznym. Tak wytopiona stal jest często poddawania obróbce pozapiecowej i odgazowywana, a następne odlewana w procesie COS. W skład stali szynowej – oprócz żelaza – wchodzą: węgiel 0,4-0,80%, mangan 0,6-1,3%, krzem do 0,5%, fosfor do 0,035% oraz siarka do 0,035%. Od zawartości tych składników zależą właściwości stali szynowej. Efektywnym sposobem podwyższenia trwałości szyny jest stosowanie stali o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie, dzięki czemu szyny są bardziej odporne na zużycie, zmęczenie, a także zwiększa się odporność szyny na obciążenia udarowe. Osiąga się to na dwa sposoby: albo przez modyfikację podstawowego składu chemicznego stali (głównie dodatek chromu i/lub wanadu), albo przez poddanie gotowych szyn procesom obróbki termicznej (np. hartowanie główki).
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:33
     W połowie lat 70. produkowano w Polsce szyny hartowane (linia hartowania sprowadzona ze Związku Radzieckiego i zainstalowana w Hucie Katowice), jednak nie zdały one egzaminu ze względu na poprzeczne pękanie. Technologia ta polegała na hartowaniu całego przekroju szyny ("na wskroś"), natomiast współcześnie ulepszanie cieplne szyn stosuje się tylko do główki szyny (powierzchni styku koła z szyną). Obecnie prowadzone są też badania nad produkcją szyn z gatunków stali, które w czasie stygnięcia po walcowaniu, uzyskiwałyby strukturę bainityczną, bez dodatkowego ulepszania cieplnego.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:36
     Wśród pojazdów szynowych wyróżnić można pojazdy trakcyjne mające własny napęd (poruszające się na zasadzie adhezyjnej lub przy pomocy zębatki) oraz wagony, czyli pojazdy doczepne pozbawione napędu. W historii i współcześnie stosowane są też systemy z napędem centralnym – pneumatycznym lub linowym, a także napędzane przez silnik liniowy (metro).
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:37
     Podkłady kolejowe – belki poprzeczne do biegu toru, na których za pomocą specjalnych przytwierdzeń mocuje się szyny.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:39
     strunobetonowe (potocznie nazywane betonowymi) – obecnie najczęściej spotykane. Ich zalety to: niska cena, wysoka wytrzymałość, niewielkie przewodnictwo elektryczne; wady: duży ciężar, kruchość (możliwość złamania przy źle ułożonej i zagęszczonej podsypce). Podkładów z czystego betonu lub kablobetonu nie stosuje się w kolejnictwie na szeroką skalę
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:40
     Specjalnym rodzajem podkładu kolejowego jest podrozjazdnica (zwana także podrozjezdnicą) – podkład dłuższy od zwykłego, ułożony pod rozjazdem.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:42
     Może być ono naturalne lub sztuczne, utworzone przez wykonanie wykopu lub nasypu. W razie nadmiaru ziemi z wykopu po obu stronach toru sypie się tzw. odkłady (odwały), w razie niedoboru ziemi wykopuje się ukopy.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:44
     Nawierzchnia kolejowa – konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obciążeń stałych i ruchomych związanych z ruchem pojazdów kolejowych, składającą się z toru, po którym poruszają się pojazdy kolejowe, elementów podporowych, elementów przytwierdzających i łączących oraz podsypki
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:46
     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Port_lotniczy_Gda%C5%84sk_%E2%80%93_kolej_towarowa.JPG/220px-Port_lotniczy_Gda%C5%84sk_%E2%80%93_kolej_towarowa.JPG
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:47
     O lotnikach nawigujących w ten sposób mówiono także, że „latają z torem pod pachą”.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:49
     Systemy wydzielone np. metro, tramwaj, WKD, koleje wąskotorowe mogą mieć własne skrajnie, natomiast w systemie kolei ogólnej konieczne jest zachowanie wspólnego, zgodnego z normą obrysu. Skrajnia rosyjska jest związana ze zwiększoną szerokością toru, wagony takie mogą przejeżdżać przez inne kraje po wyznaczonych trasach, gdzie spełnione są także jej warunki.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:50
     Tabor kolejowy normalnotorowy
     A – skrajnia taboru dla ruchu międzynarodowego uwzględniająca wszystkie rodzaje pojazdów szynowych z wyjątkiem elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
     B – skrajnia taboru dla ruchu wewnętrznego (krajowego) uwzględniająca wszystkie rodzaje pojazdów szynowych.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:54
     Trzecia szyna w kolejnictwie może też być w splocie, jako szyna jezdna w torach przeznaczonych dla pociągów o dwóch rozstawach kół. Niniejsze hasło tego znaczenia nie dotyczy.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:56
     W pierwszych kolejach elektrycznych jako przewodnika prądu używano także szyn jezdnych – np. na otwartej w 1881 r. linii Electrische Straßenbahn der Gemeinde Groß-Lichterfelde pod Berlinem, uznawanej zwykle za najstarszą linię tramwajową świata. W 1890 r. założono tam sieć napowietrzną; obecnie linia ta już nie istnieje.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.01.23, 23:58
     W 1893 r. otwarto naziemną Liverpool Overhead Rly. – drugą na świecie SKM zasilaną z „trzeciej szyny”. Kolej ta została zamknięta w 1956 r. i rozebrana.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.01.23, 00:01
     W 1900 r. zasilanie z „trzeciej szyny” wprowadzono po raz pierwszy na linii kolejowej sieci krajowej – w Paryżu na krótkim tunelowym podejściu do Dworca Orsay.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.01.23, 00:04
     Wszystkie te linie obsługiwały ruch lokalny. Ruch wszystkich typów objęła dopiero elektryfikacja sieci Southern Rly. w południowej części kraju. Budowę tego największego, dotąd istniejącego systemu zasilanego z „trzeciej szyny”, rozpoczęto w końcu lat 20. XX w., a ukończono w 60. System ten objął linie kolei London & South Western wcześniej zelektryfikowane za pomocą „trzeciej szyny”, z najstarszą Waterloo – Wimbledon z 1915 r. System ten sięga dzisiaj od Londynu do Exeter na zachodzie, Portsmouth i Southampton na południu, po Ramsgate i Dover na wschodzie
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.01.23, 00:05
     kolej Lancashire & Yorkshire na linii Manchester-Bury (1917 r.) – odbiór boczny.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.01.23, 00:07
     W 1956 r. otwarto pierwszą na świecie linię metra z pociągami na oponach. Była to linia 11 metra paryskiego. Szyna prądowa zmieniła się w parę szyn prowadzących niezbędnych do utrzymania wózków we właściwym położeniu na torze nowego typu. Rozwiązanie to zostało zmodyfikowane na otwartej w 1971 r. linii Namboku metra w Sapporo, gdzie użyto centralnie położonej szyny prowadzącej z wbudowanym przewodnikiem prądu oraz bocznej szyny prądowej.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.01.23, 00:09
     Zasilanie dolne jest również stosowane na kolejach z pociągami na oponach, niezależnie od tego, czy jest to „ciężkie metro”, czy też mała kolejka automatyczna. Właściwie jedynymi rodzajami kolei, na których się jej nie stosuje, są koleje dalekobieżne i regionalne. Wymagają one wyższych prędkości i napięć.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.01.23, 00:11
     Analogicznie, mogą istnieć szyny z odbiorem bocznym i szyny z odbiorem dolnym. Szczególnie ta ostatnia technologia zapewnia stosunkowo najwyższy poziom bezpieczeństwa – właściwie nie można przypadkowo dotknąć przewodnika, ponieważ jest on osłonięty z trzech najlepiej dostępnych stron. W tym rozwiązaniu ważną rolę odgrywa zamocowanie, które, przy gęstym ruchu pociągów, musi przeciwdziałać tendencji do odrywania szyny od podłoża, a w efekcie do iskrzenia i szybszego zużycia powierzchni ślizgania się odbieraków. Obok osłoniętej szyny z odbiorem górnym, szyna z odbiorem dolnym stanowi dzisiaj najczęściej stosowaną formę zasilania dolnego. Natomiast odbiór boczny stosuje się dzisiaj przede wszystkim na kolejach ogumionych. Japońskie kolejki automatyczne, zasilane prądem trójfazowym, mają po trzy sztywne przewodniki, stosunkowo cienkie, zamocowane pionowo jeden nad drugim.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.01.23, 00:13
     Kilka kolei zasilanych od dołu, które dysponują własnymi korytarzami, stosuje jednak tory czteroszynowe: trzecią szynę, dostarczającą napięcia, umieszczoną na zewnątrz szyn jezdnych, oraz czwartą szynę powrotną, w osi pomiędzy szynami jezdnymi. System ten występuje głównie w metrze londyńskim. Trzecia szyna ma tam napięcie +420 V, a czwarta – 210 V. Także i w tym wypadku powodem była chęć zabezpieczenia się przed emisją prądów błądzących, które przyczyniać by się mogły do szybszej korozji elementów miejskiej infrastruktury technicznej oraz dominującego materiału konstrukcji samych tuneli (żeliwne „tubingi”). Innym powodem takiego rozwiązania była techniczna łatwość uzyskania zastosowanych napięć. Układ czteroszynowy stosuje się także na tunelowej części linii MM1 metra mediolańskiego.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 00:18
     Zaburzenia styku wynikają z konieczności przerywania szyny na węzłach, co czasami powoduje unieruchomienie pociągu lub wagonu. Wynikają one także z czynników klimatycznych, zwłaszcza – w przypadku nieosłoniętych szyn z odbiorem górnym – z oblodzenia lub nagromadzenia się warstwy liści. Warto jednak zauważyć, że trzecią szynę stosuje się powszechnie na trasach na wolnym powietrzu w krajach charakteryzujących się ostrym klimatem (np. metro sztokholmskie, metro w Toronto).
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 00:39
     https://img17.demotywatoryfb.pl//uploads/202301/1674070275_dvmh4r_500.jpg
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:18
     Zdolność poboru prądu z dołu i z góry była też powszechną cechą wagonów na tych niewielu liniach amerykańskich kolejek dojazdowych (interurbans), które używały „trzeciej szyny”. Obecnie żadna z nich nie istnieje, z wyjątkiem linii do Norristown pod Filadelfią. Dzięki temu mogły one korzystać z torów tramwajowych dla dostania się do śródmieść.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:21
     Jak widać, nie udało się nigdy wprowadzić pociągów, które mogłyby być zasilane z „trzeciej szyny” różnego typu. Współpraca takich linii wymaga stosowania stacji przesiadkowych, których przykładem jest stacja 69th St Terminal, Upper Darby koło Filadelfii.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:23
     Pomimo technicznych możliwości eksploatacji pociągów o podwójnym trybie zasilania, na wielu liniach dokonano konwersji z jednego systemu zasilania na inny. Przyczyną była przede wszystkim chęć osiągnięcia pełnej kompatybilności z resztą systemu, a rzadziej unowocześnienie technologii.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:26
     Przejście z zasilania górnego na „trzecią szynę”. Całkiem odwrotna operacja miała miejsce w Londynie. South London Line kolei London Brighton & South Coast, łącząca dworce Victoria i London Bridge, została zelektryfikowana górą w 1909 r. Elektryfikacja „trzecią szyną” linii sieci krajowej Południowej Anglii objęła również te linie, prace nad tym zakończono do 1929 r.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:29
     Ostatnio zaś krótką linię Skokie Swift sieci chicagowskiej „L” przebudowano na zasilanie dolne w 2004 r., by odpowiadała pozostałym liniom kolei „L”. Linia ta była przejętą przez metro pozostałością kolei Chicago North Shore & Milwaukee, zamkniętej w 1963 r.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:32
     W Europie szyna prądowa z górnym odbiorem spotykana jest w zasadzie na liniach zelektryfikowanych wcześnie (szyna jest zwykle pozostawiona bez górnej osłony), w przeciwieństwie do Ameryki Północnej, gdzie zwykle jest osłonięta. Rozwiązanie to uznano za na tyle bezpieczne, że osłonięta szyna z odbiorem górnym pojawiła się również na większości sieci północnoamerykańskich powstałych stosunkowo niedawno. Nowoczesne sieci europejskie używają raczej szyn prądowych ze stykiem dolnym lub bocznym.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:37
     Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:39
     tory i podtorze, w szczególności nasypy, przekopy, systemy kanałów i rowów odwadniających, rowy murowane, przepusty, ściany osłonowe, roślinność posadzona w celu ochrony skarp itd.; perony pasażerskie i rampy towarowe, w tym na stacjach pasażerskich i w terminalach towarowych; drogi technologiczne i przejścia wzdłuż torów; mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia; pasy przeciwpożarowe; urządzenia do ogrzewania rozjazdów; skrzyżowania torów kolejowych itd.; osłony przeciwśniegowe,
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:41
     systemy oświetleniowe do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa,
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:42
     obrotnice i przesuwnice
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:44
     perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:45
     systemy oświetleniowe do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa;
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:50
     Sterowanie ruchem kolejowym (SRK i często, choć niepoprawnie pod względem ortograficznym, srk) – zestaw funkcji oraz ich zastosowania, które umożliwiają bezpieczny ruch pociągów
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:51
     wbudowane bezpośrednio w elementy konstrukcyjne toru kolejowego,
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:54
     Podstawą systemu bezpiecznego prowadzenia ruchu kol. jest podział szlaku na odstępy (kolejowa sieć) i regulowanie ruchu pociągów przez przekazywanie informacji czy pociąg znajduje się na odstępie czy go opuścił. Regulowanie ruchu na odstępach dawniej odbywało się telegraficznie, potem przez telefoniczne zapowiadanie, a obecnie za pomocą blokady kolejowej (mech. lub elektr.); blokada może być półsamoczynna lub samoczynna, może obejmować linie (blokada liniowa) albo pewne obszary — zwykle stacje (blokada stacyjna). Podstawowym warunkiem jaki musi spełniać blokada liniowa jest obecność na chronionym odcinku toru (odstępie) tylko jednego pociągu (lub in. pojazdu szynowego); wjazd na odstęp jest dozwolony dopiero po zjechaniu z niego poprzedniego pociągu, a informacja o zgodzie na wjazd jest podawana za pomocą sygnalizatorów; zajętość odstępu może być kontrolowana przez obsługę (blokada niesamoczynna) lub za pomocą odpowiednich urządzeń (blokada samoczynna). Sygnalizatory na szlaku z blokadą samoczynną są wyposażone w białe maszty. Pierwowzorem blokady kol. liniowej był system zaproponowany 1857 przez J.J. Baranowskiego. Blokada stacyjna zapewnia bezkolizyjny przejazd pociągu po ułożonej drodze jego przebiegu i wykluczenie przebiegów sprzecznych (mogących doprowadzić do kolizji) dla różnych pociągów; drogę przebiegu wyznaczają tory i rozjazdy, po których ma się odbyć przejazd; przebiegi sprzeczne muszą być wykluczone przez odpowiednie ustawienie zwrotnic i innych urządzeń (np. wykolejnic). W systemie sterowania istotną rolę odgrywają sygnalizatory wzrokowe — tarcze manewrowe, wskaźniki, a zwłaszcza semafory. W określonych warunkach może być prowadzony ruch pojazdów na torach zajętych przez inne pojazdy (np. dojazd lokomotyw do wagonów, prace manewrowe), z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, jest to tzw. ruch na widoczność.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.01.23, 23:58
     System kolei – wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa i pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:00
     sterowanie – urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci kolejowej, wraz z urządzeniami do zapewnienia komunikacji i oprogramowaniem urządzeń sterowania:
     urządzenia przytorowe,
     urządzenia pokładowe,
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:10
     aplikacje dla usług towarowych – w tym systemy informowania (monitorowanie ładunków i pociągów w czasie rzeczywistym), systemy zestawiania i przydziału, systemy rezerwacji, płatności i fakturowania, zarządzanie połączeniami z innymi środkami transportu oraz sporządzanie elektronicznych dokumentów towarzyszących, wraz z oprogramowaniem systemów informatycznych i komunikacyjnych.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:13
     posterunki ruchu, służące do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego,
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:15
     Na masowcach ładownie są głębokie, niepodzielone przegrodami poziomymi (można wstawiać przegrody pionowe), ze względu na sposób załadunku polegający na wsypywaniu do nich ładunków masowych
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:17
     Stanowi odgałęzienie torów, boczny tor specjalnego przeznaczenia, najczęściej łączący główną linię z obiektem zaopatrywanym drogą kolejową. Na bocznicach pracują zazwyczaj lokomotywy manewrowe. Często bocznice kolejowe odchodzą od trasy na stacjach kolejowych, gdyż jest to znacznie tańsze i bezpieczniejsze.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:19
     Bocznice szlakowe powstają też czasem w sposób wtórny, w przypadku likwidacji lub zamknięcia stacji czy posterunku odgałęźnego lub bocznicowego
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:22
     Dzielą się na posterunki następcze, posterunki osłonne i posterunki pomocnicze
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:26
     Na liniach, na których stosuje się wyłącznie kolejową komunikację autobusową, występują „przystanki osobowe w kolejowej komunikacji autobusowej (transport drogowy)”.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:29
     Peron – budowla kolejowa umieszczona wzdłuż torów, umożliwiająca wsiadanie i wysiadanie z pociągów
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:31
     Na stacjach o mieszanym, przelotowo-czołowym układzie torów, praktyczne bywają określenia peron czołowy oraz peron przelotowy.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:32
     Na wczesnych stacjach kolejowych perony urządzano wyłącznie wzdłuż budynku dworca. Osobne perony położone przy dalszych torach pojawiły się dopiero w późniejszych fazach rozwoju architektury dworcowej. Jeszcze później zaczęto stosować bezkolizyjne dojścia do peronów – kładki nad torami lub tunele pod torami.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:34
     Mała architektura peronu obejmuje wiaty, miejsca do siedzenia, kasety informacyjne i reklamowe, zatoki dla wózków bagażowych, kolumny telefoniczne i umożliwiające połączenie się z informacją dworcową. Obejmuje też system zadaszeń peronowych. Budowane często zadaszenia całościowe, obejmujące perony i tory, tzw. hale peronowe, stanowią już element „wielkiej architektury”, rzutujący na całą bryłę dworca. Popularne na dawnych dużych stacjach peronowe kioski gastronomiczne lub trafiki nie są obecnie projektowane.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:36
     Każda linia kolejowa posiada własny numer, nazwę oraz kilometraż, na ogół w formie betonowych słupków hektometrowych.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:38
     Najdłuższą linią kolejową jest położona w Rosji linia transsyberyjska o całkowitej długości 9288 km, natomiast najwyżej położoną – chińska linia tybetańska o najwyższym punkcie na wysokości 5072 m n.p.m.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:40
     systemu sterowania ruchem kolejowym,
     związane z obsługą przewozu osób i rzeczy,
     zaplecza technicznego taboru kolejowego,
     zasilania elektrotrakcyjnego,
     telekomunikacyjne,
     zasilania elektroenergetycznego,
     sieci technicznych,
     związane ze skrzyżowaniem z drogami publicznymi w jednym poziomie,
     związane z osłoną antyawaryjną.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:42
     liczba torów: jednotorowe, dwutorowe;
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:43
     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Linia_kolejowa_nr_214_pomi%C4%99dzy_Kartuzami_a_Lesznem_Kartuskim_7.JPG/220px-Linia_kolejowa_nr_214_pomi%C4%99dzy_Kartuzami_a_Lesznem_Kartuskim_7.JPG
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 18:28
     BUS UTKNĄŁ NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM, UDERZYŁ W NIEGO POCIĄG - www.msn.com.pl - 21.01.2023
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 19:07
     Opancerzonych w sposób prowizoryczny pociągów używali Brytyjczycy podczas II wojny burskiej. Dojrzałe konstrukcje pociągów pancernych, pokrytych w całości stalowym pancerzem i uzbrojonych w obrotowe wieże artyleryjskie, pojawiły się dopiero podczas I wojny światowej. Używane były głównie przez Austro-Węgry, Niemcy i Rosję na froncie wschodnim. Na wielką skalę pociągów pancernych, w dużej mierze improwizowanych, używały wszystkie strony podczas wojny domowej w Rosji, czemu sprzyjała słabo rozwinięta sieć dróg na tamtych terenach. Podczas II wojny światowej pociągów pancernych bojowo używała Polska, Niemcy i Związek Radziecki. Oprócz zadań bojowych pełniły także funkcje patrolowe i policyjne.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 19:10
     karabinów maszynowych – opancerzone i uzbrojone w karabiny maszynowe
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 20:16
     ŻELAZNY ATUT ARMII - www.msn.com.pl - 21.01.2023
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 22:27
     Stany Zjednoczone. Rozpoczyna się otwarcie nowych torów kolejowych. Wódz Indian przystrojony w odświętny strój stoi na środku tych torów. Nagle nadjeżdża pociąg i gwiżdże, ale Indianin dalej stoi. Pociąg uderza w niego. Nagle Indianin budzi się. Przy ogniu gwiżdże czajnik, a wódz zrywa się z łóżka i zaczyna walić w ten czajnik. Żona go pyta:
     - Co ty robisz, to przecież nowy czajnik!
     - Zabić póki małe, zabić póki małe! - odpowiada Indianin.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 22:28
     W przedziale pociągu siedzi matka z dzieckiem, a naprzeciw nich zadbany pan w średnim wieku.
     - Ma pan żonę? - pyta dziecko.
     - Nie mam. - odpowiada mężczyzna.
     - A dużo pan zarabia?
     - Owszem niemało.
     - A ma pan samochód?
     - Mam.
     - Mamo, o co miałem jeszcze zapytać tego pana?
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 22:50
     Linie metra prowadzone mogą być w płytkich lub głębokich tunelach, po powierzchni terenu, a także na estakadach nad poziomem ulic.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 22:52
     W 1870 otwarto eksperymentalną linię w Nowym Jorku, zamknięto ją jednak po trzech latach. Pierwsza kolej podziemna w kontynentalnej Europie pojawiła się w Budapeszcie w 1896, po zaledwie dwóch latach budowy. Łączyła Vörösmarty tér w centrum miasta z Artézi fürdő (obecnie Széchenyi fürdő) i była obsługiwana przez składy elektryczne. W tym samym roku oddano do użytku linię w Glasgow, w której wagony ciągnięte były za pomocą systemu lin stalowych, aż do chwili elektryfikacji w 1935 r.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 22:54
     W rozumieniu powszechnym metro jest rozumiane często jako podziemna kolej jeżdżącą przez miasto, stanowiąca wraz z tramwajami i koleją miejską, jeden z równoczesnych systemów komunikacji szynowej w mieście. W rzeczywistości nie każde metro ma elementy podziemne, lub są one dominującym elementem. Metro jest również często łączone lub przerabiane z innych elementów tras szynowych, kosztem ich poprzedniej formy, lub jako ich substytut. Demarkacja metra od tramwaju i kolei miejskiej typu „szybka kolej” bywa utrudniona bądź niemożliwa przez różnorodne założenia koncepcji „metra”.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 22:56
     Dubai Mall (Zjednoczone Emiraty Arabskie) – pociąg miejski obejmujący centrum miasta i dzielnice turystyczną. Jeździ na estakadzie pomiędzy jezdniami. Istnieje jedna linia tramwajowa, oraz jedna linia jednoszynówki. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie działają ponadto żadne koleje krajowe.
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 22:59
     Metro w Warszawie (Polska) – jedna długa, prosta linia idącą przez całą szerokość miasta, umieszczona w 100% pod ziemią z pociągami osiągającymi prędkość do 80 km/h, oraz druga różniąca się jedynie mniej prostą trasą i tunelem pod powierzchnią Wisły. Nie istnieją skręty dla poszczególnych połączeń w obrębie torowisk (jedno połączenie ma cały tunel na wyłączność). Oprócz tego działają linie korzystające z niezależnej l, krajowej infrastruktury kolejowej, idącą przez miasto i okolice, w tym Szybka Kolej Miejska (5 linii), Warszawska Kolej Dojazdowa (2 linie) oraz aglomeracyjne linie Kolei Mazowieckich (połączenia między innymi do Modlina czy Wołomina). Istnieje ponadto gęsta sieć tramwajowa, podobnie jak reszta, niezależna od pozostałych i modernizowana w stronę bezkolizyjności, zaś w przypadku przecinania dróg, w większości przypadków tramwaj posiada pierwszeństwo.
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.02.22, 12:29
    OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 21.02.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 16.04.22, 13:52
     RYPIN NIE MOŻE LICZYĆ NA POCIĄGI REGIONALNE - Rynek Kolejowy - 16.04.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 05.07.22, 12:47
      ŚMIERĆ NA TORACH - Super Ekspres - 05.07.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.01.23, 00:24
      Na linii jednotorowej budowany jest zazwyczaj jeden peron, a na linii dwutorowej dwa perony boczne lub jeden wyspowy[4]. Do przystanku nie ma przypisanych semaforów (mogą występować semafory samoczynnej blokady liniowej lub semafory odnoszące się do sąsiednich stacji), zaś pociągi zatrzymują się na torach szlakowych.
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.02.22, 23:02
    WIADOMO JAK SIĘ BĘDZIE NAZYWAŁ NOWY PRZYSTANEK W LEGNICY - www.tulegnica.pl - 21.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 21.02.22, 23:28
    REKORDOWY PRZEJAZD POCIĄGU KATOWICE - KRAKÓW - Przełom - 21.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 22.02.22, 14:48
    OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 22.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 22.02.22, 15:15
    WYPADEK NA NIESTRZEŻONYM PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM - Radio Katowice - 22.02.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 06.03.22, 17:24
    OKOŁO 1, 500 UCHODŹCÓW PRZYJECHAŁO Z UKRAINY DO SŁAWKOWA - www.tvp.pl - 06.03.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 10.03.22, 17:23
    OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 10.03.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 15.05.22, 12:17
     OD 16 MAJA ZMIANY W OFERCIE KOLEI ŚLĄSKICH - Dziennik Zachodni - 15.05.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 17.05.22, 18:00
     KATASTROFA W HISZPANII. ZDERZYŁY SIĘ DWA POCIĄGI - www.msn.com.pl - 17.05.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 18.10.22, 00:04
      WYPADEK W HOLANDII - www.msn.com.pl.- 17.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 19.10.22, 23:22
      HISTORYCZNY DWORZEC ZOSTANIE WYREMONTOWANY - www.katowice24.info - 19.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 20.10.22, 22:39
      W KATOWICACH POWSTAŁ SYMULATOR KOLEJOWY - Nasze Miasto - 20.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 23.10.22, 21:05
      KIERMASZ KOLEJOWY - www.msn.com.pl - 23.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 25.10.22, 23:36
      POLICJA PRZY DWORCU PKP W POZNANIU - www.msn.com.pl - 25.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 26.10.22, 12:38
      POCIĄGI OPÓŹNIONE WE WSZYSTKICH KIERUNKACH - Wyborcza - 26.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 27.10.22, 13:40
      GRACJAN Z ŻOR ZGINĄŁ POD KOŁAMI POCIĄGU -www.msn.com.pl - 27.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 27.10.22, 14:39
      OŚWIĘCIM. PO STAREJ STACJI KOLEJOWEJ NIE MA ŚLADU -www.msn.com.pl - 27.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 28.10.22, 15:21
      ZMIANY W KURSOWANIU POCIĄGÓW WE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Rynek Kolejowy - 28.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 28.10.22, 15:25
      LUDOWE INSPIRACJE Z KOLEJAMI ŚLĄSKIMI - Nowiny - 28.10.2022
     • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 30.10.22, 10:57
      LOKOMOTYWA WYPADŁA Z SZYN - www.msn.com.pl - 30.10.2022
    • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 27.10.22, 17:06
     POCIĄGI W CAŁEJ POLSCE STANĄ NA GODZINĘ - Radio Eska - 27.10.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 10.03.22, 17:46
    MARCOWA KOREKTA ROZKŁADÓW JAZDY POCIĄGÓW - www.twojsacz.pl - 10.03.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 10.03.22, 19:43
    DWA LATA UTRUDNIEŃ NA WAŻNEJ TRASIE KOLEJOWEJ DO KATOWIC - www.infokatowice.pl - 10.03.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 11.03.22, 10:14
    OPÓŹNIONE I ODWOŁANE POCIĄGI - Nasze Miasto - 11.03.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 13.03.22, 14:02
    PRZEZ DWA LATA NIE BĘDZIE POCIĄGÓW MIĘDZY CHORZOWEM A TARNOWSKIMI GÓRAMI - Wyborcza - 13.03.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 13.03.22, 14:16
    ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW - Polskie Radio - 13.03.2022
   • madohora Re: Koleje śląskie mają problem 14.03.22, 14:30
    NA KOLEI BEZ ZMIAN. TORY NIE ZESZŁY SIĘ - Gazeta - 14.03.2022