Dodaj do ulubionych

Wojna napisowa

IP: *.net.autocom.pl 01.06.07, 20:05
Swietny tekst! Gratuluje. Oby tylko to przesłanie trafiło na podatny grunt, sądze że ziarno świadomości społecznej zostało zasiane...

Obserwuj wątek
    • Gość: mała poprawka Re: Wojna napisowa IP: *.chello.pl 04.06.07, 16:07
     Tutaj masz. Nazywa się to "dozwolonym użytkiem osobistym". Dalej w ustawie
     wyłączone są z niego programy komputerowe. Możesz sobie ściągać i posiadać
     dowolny już rozpowszechniony utwór. Rozpowszechniony = np. raz puszczony w radiu
     w Hongkongu.

     Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

     Oddział 3: Dozwolony użytek chronionych utworów

     Art. 23.
     1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego
     utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do
     budowania według cudzego utworu architektonicznego i
     architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych
     spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego
     niezwiązanego z celem zarobkowym.
     2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych
     egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w
     szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

     Art. 23 1 .
     Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie
     utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące
     integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu
     wyłącznie umożliwienie:

     1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi
     przez pośrednika lub
     2) zgodnego z prawem korzystania z utworu.

     Art. 24.
     1. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory
     nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo
     naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i
     nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i
     przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym
     budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych.
     2. Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego
     mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były
     umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie
     korzyści majątkowych.
     ust. 3 w art. 24 skreślony
     ust. 4 w art. 24 utracił moc

     Art. 25.
     1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

     1) już rozpowszechnione:

     a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
     b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne,
     chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest
     zabronione,
     c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,

     2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a)
     i b),
     3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,
     4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to
     jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby,
     5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

     2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), twórcy
     przysługuje prawo do wynagrodzenia.
     3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w
     oryginale, jak i w tłumaczeniu.
     4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania
     utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
     przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w
     ust. 2, nie nastąpiła na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest
     wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
     autorskimi lub prawami pokrewnymi.

     Art. 26.
     Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostępniane
     podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji.

     Art. 27.
     Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia
     własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w
     tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego
     utworu.

     Art. 28.
     Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

     1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych,
     egzemplarze utworów rozpowszechnionych,
     2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów
     w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów,
     3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem
     końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych
     jednostek.

     Art. 29.
     1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki
     rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym
     wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
     2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne
     utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.
     2 1 . Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione
     drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.
     3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 2 1 , twórcy przysługuje prawo do
     wynagrodzenia.

     Art. 30.
     1. Ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać własne
     opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie większych niż jeden
     arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów.
     2. Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
     lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od ośrodków, o których mowa
     w ust. 1, wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów.

     Art. 30 1 .
     Do baz danych spełniających cechy utworu nie stosuje się art. 28, art. 29 ust. 2
     i 3 i art. 30.

     Art. 31.
     Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas
     ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych
     uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub
     bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują
     wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.

     Art. 32.
     1. Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać publicznie,
     jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.
     2. W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu
     plastycznego znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym, właściciel jest
     obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży, jeżeli
     porozumienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe. Górną granicę ceny
     określa wartość materiałów. Jeżeli sprzedaż nie jest możliwa, właściciel jest
     obowiązany umożliwić twórcy sporządzenie kopii bądź - zależnie od rodzaju utworu
     - stosownej dokumentacji.

     Art. 33.
     Wolno rozpowszechniać:

     1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach,
     placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,
     2) utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea,
     galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych
     dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w
     prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji,
     3) w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i
     fotograficzne, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego
     zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Twórcy przysługuje
     wówczas prawo do wynagrodzenia.

     Art. 33 1 .
     Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób
     niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich
     upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze
     wynikającym z natury upośledzenia.

     Art. 33. 2
     Wolno korzystać z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby
     postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych
     postępowań.

     Art. 33. 3
     Wolno w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży utworó
     • Gość: QBY Re: Wojna napisowa IP: *.ramtel.pl 04.06.07, 17:39
      Wreszcie napisano coś sensownego w tym serwisie. Dość zamordyzmu, dość
      wpieprzania się UE w sprawy Polski- chcą się ścigać, zamykać- proszę bardzo, ale
      niech robią to w GB, DE, FR etc... I ludzie się dziwią, że w UE wzrost
      gospodarczy na poziomie 4% to wielki sukces- przy tworzeniu tysięcy dyrektyw,
      przy mającej się coraz lepiej biurokracji brukselskiej- dusi się coraz bardziej
      firmy i zwykłych ludzi. Metodą małych kroczków powtarza się coś, co już dawno
      określono błędem- socjalizm. Permanentna inwigilacja, nieuzasadniona retencja
      danych, rozdawnictwo i limity handlowe, narzucanie zakazów i nakazów
      poszczególnym członkom UE na połów/wydobycie/produkcję coraz to kolejnych
      rzeczy... Nie wyczuwacie analogii?

      Teraz jeszcze na UE korzystamy- w ramach funduszy wyrównawczych więcej nam dają
      niż biorą, ale za 5-10 dopiero poczujemy jak nam przykręcono śrubę. Ból będzie
      tym większy, że u nas w kraju nie zanosi się na wprowadzenie liberalizmu w
      gospodarce- żre na ZUS i masa podatków, których jest tyle że praktycznie na
      każdym kroku mamy do czynienia z wielokrotnym opodatkowaniem. Czego się
      spodziewać po kraju w którym tych którzy się dorobili, mieli pomysł na życie,
      pracę karze się wyższymi progami podatkowymi? W imię czego?

      Podobne tendencje mamy w prawie autorskim- ZAIKS nawet się nie zająknie, że od
      każdego pustego nośnika i urządzenia nagrywającego są odprowadzane opłaty
      wyrównawcze, celem pokrycia ewentualnych strat twórców związanych z dozwolonym
      użytkiem osobistym- nie dość że się nie zająknie to jeszcze będzie grzmieć i
      fundować nam mniej lub bardziej bezpośrednie przekazy, że i takie korzystanie z
      utworów jest moralnie naganne. Ta i inne organizacje zbiorowego zarządu prawami
      autorskimi nawet same często nie zauważają, że łamią prawo, że korzystają z
      technologii, na które same nie mają pozwolenia, że same wpadają w sidła
      niejasnego prawa zamieszczając komentarze, zdjęcia bądź to inne utwory bez zgody
      twórców...

      Hipokryzja i ograniczanie wolności celem maksymalizacji zysków... Problem w tym,
      że nikt dzisiaj tam nie zauważa, że rozpowszechnianie w sieci darmowych utworów
      jest niejednokrotnie jedyną szansą na wypromowanie jakiegoś artysty czy pisarza.
      Nie od dzisiaj wiadomo że tam gdzie jest wiele zakazów bogacą się tylko
      nieliczni a reszta może się całować w... Im więcej prawa tym gospodarka bardziej
      dyszy z wysiłku, cóż dopiero kiedy masa zakazów zaczyna dotykać ludzkiej
      twórczości, czegoś co jest najczęściej tworzone spontanicznie, niejednokrotnie
      nie z chęci zysku ale z zwykłej chęci podkolorowania naszego świata?

      Zdusicie tymi zakazami ludzką ciekawość, zabijecie chęć szukania i poznawania
      nowego, zabijecie w zarodku niejedną inspirację, sprowadzicie kulturę wyłącznie
      do rarytasu dla dzianego kolesiostwa, wypromujecie lenistwo i artystów którzy
      będą zamiast tworzyć będą osiadać na laurach bo będą mieli nieograniczone niczym
      prawa autorskie, państwo które ścigać każdego za byle co i durną publikę, która
      nie będzie ani "czytata ani słuchata" (bo kto sobie pozwoli na takie eksploracje
      sieci i ludzkiej myśli, pomysłowości skoro za każdy krok w sieci będzie trzeba
      płacić? Kto komu coś poleci jeśli będzie musiał się liczyć z tym że następnego
      ranka zamiast rozradowanego kumpla wychwalającego np jakąś płytę i odliczającego
      kasę na oryginał "bo tego całe życie szukał" zapuka policja?)

      Moje zdanie jest takie: jeśli coś jest naprawdę dobrego to się na tym zarobi-
      jak na przykład nie wyobrażam sobie nazywania siebie fanem Floydów czy Anathemy
      nie posiadając oryginałów ich płyt- pytanie tylko ile musiałbym kasy przelać na
      konta innych, bardzo często miernych wykonawców zanim trafiłem na gatunek w
      muzyce który mnie poruszył. Kasy miałbym tyle samo- płyty zdecydowanie nie te co
      dzisiaj, być może nawet nie doszedłym do Floydów bo na nich już by mi nie
      wystarczyło... (przykład może zbyt jaskrawy bo kto dzisiaj nie słyszał o
      Floydach... ale wyobraźcie sobie mniej znane zespoły- kto w ciemno kupiłby płytę
      jakieś niszowej kapeli, której nie zna, nie wie jak grają i na to wszystko
      musiałby wydać 60-80zł bo producent taniej nie chciał tego puścić?). Podobnie z
      filmami. Powtarzam- jeśli coś jest dobre to się sprzeda i się na tym zarobi- sęk
      w tym, że aby stwierdzić że coś jest dobre trzeba się wcześniej sporo nasłuchać,
      naoglądać czy oczytać- nikt się z dobrym gustem nie rodzi- gust się wyrabia.

      Ograniczanie dostępu do dóbr kultury w sieci jest złym pomysłem- na dłuższą metę
      nawet dla samych twórców, producentów.
      • tetlian Dlaczego piractwo jest złe? 04.06.07, 18:21
       Proszę spojrzeć. Widzicie płaczącą Britney Spears? Wiecie dlaczego płacze? Otóż
       chciała sobie kupić nowy luksusowy samolot. Niestety przez piratów musi
       zadowolić się starszym model i nim podróżować po świecie.

       A widzicie tutaj Snoop Doga? Jest załamany. Dlaczego? Otóż przez piratów stać go
       tylko na trzy wyspy, a on zawsze marzył o czterech.

       Takie oto zło czynią właśnie piraci.
         • maruda.r Re: Dlaczego piractwo jest złe? 05.06.07, 05:00
          tetlian napisał:

          > Nie, ja nie bronię piractwa. I to nie jest moja logika. Po prostu przypomniał m
          > i
          > się pewien odcinek South Parku, i przytoczyłem tutaj zapamiętane przeze mnie
          > teksty z owego odcinka.

          ******************************************

          Dlaczego się wstydzisz obrony piractwa? Postęp cywilizacyjny osiągnęliśmy nie
          tylko dzięki zleconym badaniom komercyjnym, a przede wszystkim dzięki badaniom
          podstawowym i dzieleniu się wiedzą.

          Prawa autorskie to pewne gwarancje dla twórców. Z tym się wszyscy zgadzają. Czy
          jednak ochrona praw autorskich determinuje monopolizację niektórych informacji?
          Bo przecież w tym kierunku dążą organizacje chroniące nie tyle prawa, co nowsze
          samoloty Britney Spears. Tu jest pies pogrzebany. Na wolnym niezmonopolizowanym
          rynku panna Spears mogłaby co najwyżej rzępolić na jarmarku w Końskowoli. I jest
          mało prawdopodobne, by ktokolwiek zapłaciłby jej samolotem.

          Ochrona praw wcale nie ma na celu ochrony praw, a jedynie zmonopolizowanie
          części informacji. A monopol nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem, poza tym, że
          się na nim tworzy jak nowotwór.

       • Gość: QBY Re: Wojna napisowa IP: *.ramtel.pl 04.06.07, 19:02
        Jeśli UE przegłosuje dyrektywę IPRED 2, to jako członkowie UE zostaniemy
        zobowiązani, w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, do ujednolicenia
        naszego prawa krajowego z przepisami unijnymi... oczywiście możemy się z tym nie
        zgodzić (choć po tendencjach jakie się daje zauważyć w próbach zmieniania
        naszego prawa autorskiego nie wydaje mi się to realne) ale dobrze wiemy, że
        takie wychylanie się nie jest tolerowane w szeregach UE i że Unia może nagiąć
        nas choćby przez różnorakie sankcje ekonomiczne
      • mienszewik Re: Wojna napisowa 04.06.07, 18:57
       1.UE rozwija sie szybciej niz USA,ktore maja mniej regulacji wgospodarce,wiec
       argument o dlawieniu sie Europy jest nonsensem.Tacy jak ty zreszta
       przekonywali,ze europa nie dlugo zbankrutuje,atu jakby na zlosc rozwija sie
       znakomicie.No a tacy jak ty,znowu wieszcza koniec Europy,tylko,ze troche
       pozniej...
       2.To nie socjalizm ani UE,lecz KAPITALISTYCZNE firmy fonograficzne ograniczaja
       nasze prawa,powolujac sie na prawo autorskie.Prawica znowu probuje odebrac nam
       wolnosc!
       3.Permanentna inwigilacja to jest chlopie w USA.Patriot act i wiele innych
       rozwiazan wprowadzonych po 11 wrzesnia.Kapitalizm odbiera kolejne przyczolki
       wolnosci amerykanom.
       4.Autor tego artykulu jest lewicowcem,wiec ciesze sie,ze ci sie spodobal :)

       Wszystko co dobre jest lewicowe :)
    • Gość: prawnik Re: Wojna napisowa IP: *.as.kn.pl 04.06.07, 18:32
     Gość portalu: p2p napisał(a):

     > > Tylko mała poprawka co do treści - można ściągać filmy i
     > > muzykę. Ale już pirackich wersji oprogramowania nie
     >
     > Mylisz sie. Pokaz mi przepis, ktory na to nie pozwala?

     Nie masz pojęcia ? To się nie wypowiadaj, bo narażasz się na śmieszność. Proszę
     bardzo - art. 278 par. 2 kk (kradzieżprogramu komputerowego) i art. 293 par. 1
     kk (paserstwo ww.) Prosze, sa nawet 2 przepisy !
   • zbig76 anty antygłupol :( 04.06.07, 15:29
    "autoryzowane tłumaczenie"????? co to za bzdura - tzn. że twórca powinien
    tłumaczyć jeszcze raz po tłumaczu, żeby sprawdzic czy ten się gdzieś nie kopnął?

    autoryzuje to np. osoba udzielająca wywiadu, czy redaktor czegoś nie pokręcił

    jak sobie wyobrażasz autoryzowanie przekładu np. Tolkiena :))))))))))))))
   • Gość: d Potłuczony to jest właśnie zakaz rozpowszechniania IP: *.iimcb.gov.pl 04.06.07, 15:35
    W tym tkwi istota tego tekstu.
    Pamiętajmy, że prawo stanowią ludzie: zgodnie z "obowiązująceym prawem" ściga
    się zarówno złodziei samochodów jak i delegalizowało "Solidarość" za PRLu. W
    społeczeńtwie obywatelskim każdy obywatel musi mieć możliwość krytykować i
    wypływać na obowiązujące przepisy, jesli sprzyjają np. subiektywnie absurdalnym
    sytuacjom.
    Dlatego mam nadzieję że za ~20 lat będziemy wszyscy mogli dobrowolnie płacić
    np. 5% mieśięcznej opłaty za sieć na wszelkie prawa autorskie i wymieniać się
    czym popadnie. A z obecnego podejścia FOTY i innych ważniaków utrudniających
    DOSTĘP (tak, tak to nie o kasę coraz częsciej chodzi...) do dóbr
    niematerialnych śmiać się będziemy jak z niewolnictwa w XIX w. czy zakazów dla
    czarnoskórych studentów w USA w latach 50 (które to regulacje - przypomnijmy -
    też były często przez dziesiątki lat "zgodne z prawem" i to w
    najbardziej "cywilizowanych" krajach świata).
  • Gość: Gall Anonim Trzeba bedzie zlozyc do prokuratury... IP: *.ipt.aol.com 02.06.07, 18:27
   Moze zlozyc do prokuratury zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa, o zlamanie
   prawa, wg ktorego zabezpieczaniem dowodow mieliby sie zajmowac bezstronni
   biegli, a nie przedstawiciele koncernow.

   Cos mi sie zdaje, ze koncerny medialne sa jak flisacy, dla ktorych wlasnie
   nadeszla epoka pary. Tylko probuja sie bronic. Czy kwestia czasu jest, kiedy ich
   orez okaze sie niewystarczajacy i/lub peknie?

   Czasami tez kalumnie wydaja sie nie byc kalumniami. Nie naklaniam tu do uzywania
   niedozwolonego slownictwa (to ciekawe, ze w Wielkiej Brytanii jest prawdziwa
   wolnosc slowa, wiec szowinisci glosza poglady). Ten maly ulamek zlych wsrod
   dobrych psuje tej ogromnej wiekszosci opinie.
  • Gość: pan jerza Wojna napisowa IP: *.zab.nat.hnet.pl 02.06.07, 22:25
   Pan Lipszyc jest wysoce nieobiektywny, jego wypowiedź to typowa populistyczna
   propaganda, świadomie (bo nie wierzę by można nieświadomie popełnić aż tyle
   błędów) zniekształacjąca rzeczywistość. Po pierwsze - nikt nie został
   aresztowany za tłumaczenia, tłumaczenia są legalne. Aresztowano za
   ROZPOWSZECHNIANIE tłumaczeń. Po drugie - owi tłumacze nie są "twórcami", bo nie
   tworzą nic własnego, jedynie żerują na cudzej pracy. Po trzecie - wcale nie
   jest tak że ściąganie czegokolwiek z sieci jest jak najbardziej legalne. Z
   pewnością korzystanie z kradzionego oprogramowania jest nielegalne i karalne, a
   co do innych treści - nawet jeśli samo ich ściąganie nie jest karalne, to
   rozpowszechnianie - jak najbardziej, a tak wykształcony człowiek (członek
   zarządu Internet-czegośtam...) powinien wiedzieć że dominujące obecnie sieci
   P23P skonstruowane są na zasadzie równoczesnego udostępniania pliku, który się
   aktualnie ściąga. Po czwarte, żaden prawdziwy miłośnik filmu nie będzie
   przyczyniał się do procederu rozpowszechniania kradzionych kopii (np. poprzez
   upowszechnianie nielegalnych tłumaczeń), gdyż wie że w ten sposób okrada
   wszystkich, którzy je tworzą, produkują i rozpowszechniają.
   Wygląda na to że pan Lipszyc w imię szerzenia jakiejś mętnej ideologii
   świadomie wprowadza czytelników w błąd, metodą przemilczeń i nowomowy. Albo też
   sam zaczadział tą ideologią tak bardzo, iż stracił kontakt z realnym światem.
   Ta ideologia bardzo brzydko pachnie - w skrócie chodzi przecież o to jak się
   nakraść i pozostać bezkarnym i dobrze się z tym czuć. Temu służą te wielke acz
   fałszywe słowa o tłumieniu "twórczości". To są dylematy konsumentów (w dodatku
   nieuczciwych), a nie twórców. Tłumieniem twórczości jest właśnie okradanie
   twórców z praw do ich własnych utworów, z należnej im za nie zapłaty.
   Jeśli pan Lipszyc chce wyprodukować film za kilkadziesiąt milionów dolarów, a
   następnie wrzucić go "za free" do sieci, to obecne prawo mu to w pełni
   umożliwia i nikt nie będzie go w żaden sposób ścigał. Zatem - powodzenia drogi
   panie! Proszę dać dobry przykład i potwierdzić czynem idee które pan głosi :)
   Bardzo łatwo i przyjemnie jest domagać się cudzej własności - przekonajmy się
   czy równie łatwo i przyjemnie wyrzeknie się pan własnej.
   Stare lewackie brednie - zabierać "bogatym" (oczywiście byle nie mnie), i
   rozdawać "biednym"... Boże, kiedyż to w końcu wyginie...
   • Gość: Poqelin Re: Wojna napisowa IP: *.internetdsl.tpnet.pl 03.06.07, 00:41
    > Jeśli pan Lipszyc chce wyprodukować film za kilkadziesiąt milionów dolarów, a
    > następnie wrzucić go "za free" do sieci, to obecne prawo mu to w pełni
    > umożliwia i nikt nie będzie go w żaden sposób ścigał.

    W obronie Lipszyca niejako - tak, robimy to :). Wikipedia tego najlepszym
    przykładem :).
   • i.tak.wszyscy.klamia Re: Wojna napisowa 03.06.07, 13:24
    Pierwsze zdanie można by przepisać zmieniając tylko "Lipszyc" na "jerza".

    Po pierwsze - czy widziałeś akt oskarżenia? Za co tak naprawdę ich aresztowano?

    Po drugie - ciekawe. Co w takim razie powiesz o tłumaczach książek, którzy mają
    prawa autorskie do swoich tłumaczeń? Co z różnymi wersjami tłumaczeń, które
    powstają.

    Po trzecie - tu akurat się zgodzę. Większość sciąga właśnie przez p2p (z tym, że
    nie dotyczy to napisów) jednocześnie łamiąc prawo poprzez udostępnianie. Ja
    widzę tutaj problem w czym innym, o czym włąściwie pisze pan Lipszyc. Internet
    tworzy społeczeństwo informatyczne, z możliwością błyskawicznej wymiany
    informacji. Czy tak bardzo różni się pożyczenie płytki z filmem bratu (ponoć
    legalne) z przekazaniem koledze przez p2p? A jak bratu wyślę przez p2p?
    I zaznaczam, że z całej dyskusji trzeba wyłączam oprogramowanie.

    Po czwarte - prawdziwego miłośnika filmu krew zalewa, gdy widzi oficjalne
    tłumaczenia. I dla takich ludzi też są serwisy typu napisy.org, gdy nie chcesz
    oficjalnego tłumaczenia, a dobre tłumaczenie. Dlaczego nie mogę sobie kupić
    filmu orginalnego, a napisy do niego sciągnąć z internetu (od tłumacza, który
    oddaje swoją pracę za darmo). Mamy wolny rynek, to ja decysuje gdzie kupię ten
    film - nie kupuje od polskiej wytwórni, tylko za granicą i nic im do tego skąd
    będe miał napisy, chyba że wykorzystam tłumaczenie wytwórni (do którego będą
    mieli prawa).
    I dodatkowo tłumaczenie nie jest okradaniem twórców z ich praw. Twórcy już
    zapłaciłeś za film. Za tłumaczenie płacisz wytwórni i ich tłumaczą, a według
    Ciebie nie są oni twórcami ;).

    Co do wrzucania filmów za 50mln do sieci, to odpowiedz już znasz - Wikipedia i
    inne otwarte projekty.

    "lewackie brednie" - nie to nie o to tu chodzi. Chodzi o dostosowanie prawa do
    rzeczywistości.

    Kiedy w końcu wyginą wytwórnie wydające kasę na wszystko a nie na artystów.
    • Gość: pan jerza Re: Wojna napisowa IP: *.zab.nat.hnet.pl 04.06.07, 08:53
     > Po pierwsze - czy widziałeś akt oskarżenia? Za co tak naprawdę ich
     aresztowano?

     Oczywiście nie widziałem aktu oskarżenia, podobnie zapewne jak pan Lipszyc,
     opieram się na relacjach prasowych. Nie sadzę aby swoje twierdzenie o sadzaniu
     do więzień za tłumaczenia oparł on na lekturze aktu oskarżenia. Jest na tyle
     wykształcony iż wie, że podobne oskarżenie byłoby absurdalne w świetle prawa i
     zdrowego rozsądku. Jest natomiast populistycznym ideologiem, dlatego stawia
     zarzuty, o których sam doskonale wie że są wyssane z palca, aby zyskać poklask
     i poparcie niezorientowanych. Gdyby faktycznie kogoś oskarżono o to, że coś
     sobie przetłumaczył, pierwszy przyłączyłbym się do protestów. Jednak nic
     takiego nie ma miejsca.

     > Po drugie - ciekawe. Co w takim razie powiesz o tłumaczach książek, którzy
     mają
     > prawa autorskie do swoich tłumaczeń? Co z różnymi wersjami tłumaczeń, które
     > powstają.

     Wszelkie oficjalne, legalne tłumaczenia powstają oczywiście za zgodą
     właścicieli praw do oryginałów. Owszem, tłumacze posiadają prawa autorskie do
     swojej pracy, tylko nie rozumiem co miałoby z tego wynikać?

     > Czy tak bardzo różni się pożyczenie płytki z filmem bratu (ponoć
     > legalne) z przekazaniem koledze przez p2p? A jak bratu wyślę przez p2p?

     Przekazanie najbliższej rodzinie i przyjaciołom jest tzw. dozwolonym użytkiem
     posiadacza legalnej kopii. Jednakże przez P2P przekazujemy pliki nie tylko
     wybranym osobom, ale wszystkim którzy mają ochotę je ściągnąć, i tym to się
     różni od pożyczenia fizycznego nośnika konkretnej osobie.

     > Po czwarte - prawdziwego miłośnika filmu krew zalewa, gdy widzi oficjalne
     > tłumaczenia. I dla takich ludzi też są serwisy typu napisy.org, gdy nie chcesz
     > oficjalnego tłumaczenia, a dobre tłumaczenie. Dlaczego nie mogę sobie kupić
     > filmu orginalnego, a napisy do niego sciągnąć z internetu (od tłumacza, który
     > oddaje swoją pracę za darmo). Mamy wolny rynek, to ja decysuje gdzie kupię ten
     > film - nie kupuje od polskiej wytwórni, tylko za granicą i nic im do tego skąd
     > będe miał napisy, chyba że wykorzystam tłumaczenie wytwórni (do którego będą
     > mieli prawa).
     > I dodatkowo tłumaczenie nie jest okradaniem twórców z ich praw. Twórcy już
     > zapłaciłeś za film. Za tłumaczenie płacisz wytwórni i ich tłumaczą, a według
     > Ciebie nie są oni twórcami ;).

     Owszem, tłumaczenia oficjalne bywają niedoskonałe, ale takich koszmarków jakie
     zdarzają się w pracach domorosłych "tłumaczy" przenigdy w nich nie
     uświadczyłem. Większośc z nich ma problemy z poprawnym formułowaniem zdań w
     języku ojczystym, a bierze się za tłumaczenia... Poza tym, bądźmy poważni,
     naprawdę... Szczerze twierdzisz, że nielegalne tłumaczenia są używane przez
     nabywców legalnych filmów, niezadowolonych z jakości oficjalnych tłumaczeń,
     którzy ściągają sobie te potworki językowe i wówczas dopiero doznają pełnej
     satysfakcji? Jeśli nawet, to przecież nie da się w prosty sposób "podmienić"
     napisów w filmie na płytce DVD. Trzebaby go pierwej przekonwertować. Naprawdę
     znasz kogoś kto tak robi? A jeśli nawet, to odsetek takich osób oscyluje
     zapewne około jednego promila. Pozostałe 99,9% używa nielegalnych tłumaczeń do
     oglądania kradzionych filmów. I na tym polega przestępstwo udostępniania
     nielegalnych tłumaczeń - na umożliwianiu tym ludziom kradzieży. Gdyby nie mieli
     nielegalnych napisów, to znaczna częśc z nich poszłaby do kin i wypożyczalni z
     powodu nieznajomości języka. Czyli zapłaciłaby twórcom za ich pracę zamiast ich
     okradać.

     > Co do wrzucania filmów za 50mln do sieci, to odpowiedz już znasz - Wikipedia i
     > inne otwarte projekty.

     To są dwie zupełnie różne sytuacje - gdy ktoś dobrowolnie zrzeka sie praw
     autorskich w ramach hobby, a gdy ktoś żąda żeby tych praw pozbawić innych (dla
     których są one żródłem utrzymania), lub ich najzwyczajniej okrada.

     > Kiedy w końcu wyginą wytwórnie wydające kasę na wszystko a nie na artystów.

     Nie znam takich. Gdyby taka istniała, żaden artysta by się w niej nie
     zatrudnił. W warunkach wolnego rynku artysta sam decyduje z jaką wytwórnią
     podpisuje kontrakt i sam negocjuje warunki. A na co według ciebie wydaja kasę
     wytwórnie oprócz artystów i co w tym niewłaściwego?
     "Wydający kasę na wszystko a nie na artystów" to są właśnie te miliony
     internetowych złodziei, którzy wydają pieniądze na najróżniejsze przedmioty i
     przyjemności, ale "nie stać" ich raz na parę tygodni wydać kilkanaście zeta na
     bilet do kina czy wypożyczalnię DVD.
     • Gość: Liga Re: Wojna napisowa IP: *.devs.futuro.pl 04.06.07, 15:44
      Panie Jerza, zarzucasz autorowi populizm?
      Poczytaj cos napisal (tym bardziej ze z twoich wypowiedzi wnioskuje ze
      orientujesz sie w temacie, a mimo to piszesz nieprawde)

      > Szczerze twierdzisz, że nielegalne tłumaczenia są używane przez
      > nabywców legalnych filmów
      Nie istnieja nielegalne napisy - istnieje ich nielegalne rozpowszechnianie
      (moze skrot myslowy, jednkaze wymowe jest jednoznaczna)

      > Pozostałe 99,9% używa nielegalnych tłumaczeń do
      > oglądania kradzionych filmów.
      Teraz juz calkiem pojechales po bandzie. Jezeli sciagam film z internetu, to
      jestem zlodziejem? Rozumiem ze mozesz uwazac to za nieetyczne, zle i bla bla
      bla, jednakze w mysl polskiego prawa robie to jak najbardziej LEGALNIE, wiec
      tegoz filmu nie kradne.Nie nazywaj mnie wiec zlodziejem prosze

      A teraz cos ci powiem. Jak bym chcial obejrzec wszystkoco ogladalem na kompie,
      i kupic wszystkie plyty jakie mam w mp3 (zwlaszcza ze polowa jest w Polsce
      niedostepna) to bym dawno zbankrutowal. I obwiniam o to wszystko wytwornie. Bo
      to ich wina ze plyty i filmy na DVD sa takie drogie. I niech nie twierdza ze to
      z powodu "sciagaczy" bo ludzie sciagaja wszedzie na swiecie. A mimo to w UK
      film kosztuje tyle co u nas, mimo ze koszty pracy sa tam o wiele wyzsze.
      A co plyt to Michal Wisniewski (ktorego nie znosze) potrafil wydac plyte za 10
      zl i sprzedawac w kiosku ruchu, czemu inni tak nie moga??
      • Gość: Paf Nucy Re: Wojna napisowa IP: *.aster.pl 04.06.07, 18:47
       > A teraz cos ci powiem. Jak bym chcial obejrzec wszystkoco ogladalem na kompie,
       > i kupic wszystkie plyty jakie mam w mp3 (zwlaszcza ze polowa jest w Polsce
       > niedostepna) to bym dawno zbankrutowal.

       Komunikat jest prosty: nie stac mnie, wiec mam prawo krasc (nie, przepraszam:
       cznic zlo, bo "w swietle polskiego prawa bla, bla, bla"). Wszystko przez te
       brzydkie wytwornie. No po prostu gratuluje dobrego samopoczucia.
       • unhappy Re: Wojna napisowa 04.06.07, 21:53
        Gość portalu: Paf Nucy napisał(a):

        > Komunikat jest prosty: nie stac mnie, wiec mam prawo krasc (nie, przepraszam:
        > cznic zlo, bo "w swietle polskiego prawa bla, bla, bla"). Wszystko przez te
        > brzydkie wytwornie. No po prostu gratuluje dobrego samopoczucia.

        No zobacz. Jednak nie zrozumiałeś co kolega napisał.

        WOLNO ŚCIĄGAĆ Z INTERNETU MUZYKĘ I FILMY

        NIE WOLNO UDOSTĘPNIAĆ

        Zaraz jak tylko założysz zielony golf to nazwę cię ZŁODZIEJEM bo DLA MNIE
        wszyscy, którzy noszą zielone golfy to złodzieje.
     • Gość: Wstrętny Anomim Re: Wojna napisowa IP: *.nottingham.ac.uk 04.06.07, 15:56
      > Jest natomiast populistycznym ideologiem, dlatego stawia
      > zarzuty, o których sam doskonale wie że są wyssane z palca, aby zyskać poklask
      > i poparcie niezorientowanych. Gdyby faktycznie kogoś oskarżono o to, że coś
      > sobie przetłumaczył, pierwszy przyłączyłbym się do protestów. Jednak nic
      > takiego nie ma miejsca.

      Dlaczego więc aresztowano tłumaczy a nie jedynie właściciela strony? Właściciel
      strony udostępniał tłumaczenia, a tłumacze, tłumaczyli. Skoro zatrzymano i ich,
      zatrzymano ich za tłumaczenie.

      > Owszem, tłumacze posiadają prawa autorskie do
      > swojej pracy, tylko nie rozumiem co miałoby z tego wynikać?

      Głównie to, że pisząc wcześniej "owi tłumacze nie są 'twórcami', bo nie
      tworzą nic własnego, jedynie żerują na cudzej pracy" zwyczajnie kłamałeś.
      Tłumaczenie jest w rozumieniu prawa autorskiego utworem, tak samo jak utwór
      stworzony od podstaw. Cow ięcej, niektóre tłumaczenia sa nawet sztuką (patrz
      "Giaur" Adama Mickiewicza).

      > Jednakże przez P2P przekazujemy pliki nie tylko
      > wybranym osobom, ale wszystkim którzy mają ochotę je ściągnąć.

      Potencjalnie są to wszyscy, ale fizycznie ograniczony grupa. Moża powiedzieć, że
      internetowy krąg towarzyski. Czy jest jakiś zapis prawny ograniczający dozwoloną
      liczbę znajomych?

      > Pozostałe 99,9% używa nielegalnych tłumaczeń do oglądania kradzionych filmów.

      Przypomnę Ci samego siebie, bo widzę, że się już pogubiłeś: "nikt nie został
      aresztowany za tłumaczenia, tłumaczenia są legalne". A filmy nie są "kradzione"
      (chyba, że ktoś faktycznie wynosi płytki ze sklepów), a jedynie nielegalnie
      rozpowszechniane. Nie można bowiem ukraść rzeczy niematerialnej. Stworzenie
      kopii, nie pozbawia oryginału właściciela, więc jest to mniej więcej taka sama
      kradzież, jak przechodzenie na czerwonym świetle...

      > To są dwie zupełnie różne sytuacje - gdy ktoś dobrowolnie zrzeka sie praw
      > autorskich w ramach hobby, a gdy ktoś żąda żeby tych praw pozbawić innych

      Prawa autorskie są niezbywalne. Można się zrzec co najwyżej praw majątkowych.
      Zwykle jednak wolne licencje gwarantują jedynie swobodny dostęp do utworów,
      możliwość modyfikacji i rozpowszechniania oryginału lub zmian. Autor nadal może
      czerpać zyski ze swojej pracy sprzedając utwór.

      Zauważ też, że tłumacze napisów, z racji działalności non-profit nie stanowią
      konkurencji dla autorów oryginalnej ścieżki dialogowej lub konkurencyjnych
      tłumaczeń. Wręcz przeciwnie, ich napisy można zwyczajnie wziąć i zamieścić na
      płycie DVD z filmem. Nikt tu zatem nikogo żadnych praw nie pozbawia.

      > A na co według ciebie wydaja kasę wytwórnie oprócz artystów
      > i co w tym niewłaściwego?

      Np. na zabezpieczenia dostępu typu DRM, na wspieranie organizacji typu FOTA, na
      ściganie użytkowników P2P. Niby nic niewłaściwego, ale artyści pewnie woleliby,
      żeby wytwórnia wydała te same pieniądze na ich wynagrodzenia...
     • Gość: bojkot prawa Re: pan jerza - nie pie..głupot. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.06.07, 16:11
      Złe prawo trzeba zmienić, bo to prawo jest dla ludzi a nie ludzie dla prawa!!!
      Tego wymaga dzisiejsza rzeczywistość pacanie!!! Nie można przecież uznać
      wszystkich ludzi posiadających dostęp do internetu za przestępców. Prawo ma się
      zmieniać wraz z cywilizacją inaczej nadal było by (zgodne z prawem)
      niewolnictwo, musiałbyś oddawać żonę w noc poślubną swemu panu itp...

      Z jakiej racji jakieś ch..e za pieniądze koncernów łażą razem z policją i
      aresztują ludzi? Ja się nie zgadzam na dyktat firm fonograficznych. Jeśli im się
      nie podoba to niech z Polski wypie..ją!!!
      • xaliemorph Re: pan jerza - nie pie..głupot. 04.06.07, 19:40
       Dokładnie. Pięknie powiedziane. Skoro kiedyś porywanie kobiet, czy śmierć rytualna w różnych kulturach była ogólnie przyjętą normą to też prawo tego nie zakazywało. Prawo normuje ogólną moralność społeczeństwa a nie interesy wybranej wąskiej grupy bo inaczej większość społeczeństwa okazuje się być w niezgodzie z prawem, dzięki czemu można szykanować. A to raczej poparcia nie sprzyja.
     • Gość: Qlfon Re: Wojna napisowa IP: *.range86-152.btcentralplus.com 04.06.07, 16:15
      Pan Jerza napisal, ze "I na tym polega przestępstwo udostępniania
      > nielegalnych tłumaczeń - na umożliwianiu tym ludziom kradzieży. Gdyby nie mieli
      > nielegalnych napisów, to znaczna częśc z nich poszłaby do kin i wypożyczalni z
      > powodu nieznajomości języka."

      Probujesz sugerowac,ze jezeli zaczne rozstawiac benyzne w wiadrach wzdluz drog
      to umozliwie/zachece ludzi do kradzenia samochodow?
      • lesew Re: Wojna napisowa 04.06.07, 19:31
       Gość portalu: Qlfon napisał(a):
       (...)

       > Probujesz sugerowac,ze jezeli zaczne rozstawiac benyzne w wiadrach wzdluz drog
       > to umozliwie/zachece ludzi do kradzenia samochodow?

       I tak poszedłbyś siedzieć: za sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru! :)))
     • hoppke Re: Wojna napisowa 04.06.07, 16:28
      > I na tym polega przestępstwo udostępniania
      > nielegalnych tłumaczeń - na umożliwianiu tym ludziom kradzieży.

      To co następne? Delegalizacja nagrywarek CD, bo umożliwiają tworzenie duplikatów
      danych, których nie wolno rozpowszechniać?

      A może zdelegalizować ipody i inne przenośne odtwarzacze? W końcu pozwalają
      odtwarzać pirackie mp3...

      > Gdyby nie mieli
      > nielegalnych napisów, to znaczna częśc z nich poszłaby do kin i wypożyczalni z
      > powodu nieznajomości języka.

      Gdyby nie było nagrywarek, to znaczna część ludzi kupowałaby oryginalne CD.
      Gdyby nie było ipodów, to mniej ludzi ściągałoby pirackie mp3.

      > Czyli zapłaciłaby twórcom za ich pracę zamiast ich okradać.

      Żeby coś ukraść, to ktoś musi to coś posiadać. Jak mi odbijesz dziewczynę, to
      mam mówić, że mi ukradłeś żonę (potencjalną) i zabiłeś dwójkę dzieci (które
      miałbym z nią w przyszłości)?

      Nie można ukraść czegoś, co jeszcze nie znajduje się w czyimś posiadaniu.

      Nie można powstrzymywać rozwoju technicznego i ewolucji społeczeństwa tylko
      dlatego, że ktoś traci na tym pieniądze. Wprowadzenie maszyn wyparło
      manufaktury, ale ludzie znaleźli sobie nowe nisze i nowe zawody - np. zaczęli
      konstruować i konserwować maszyny, które zajęły ich stanowiska, zarabiać na
      logistyce i transporcie zwiększonej liczby dóbr. Branża medialna musi ewoluować
      wraz ze swoimi odbiorcami. Najwidoczniej model zarobkowania musi się zmienić.
    • zbig76 Re: Wojna napisowa 04.06.07, 15:35
     > Po trzecie - tu akurat się zgodzę. Większość sciąga właśnie przez p2p (z tym,
     ż
     > e
     > nie dotyczy to napisów) jednocześnie łamiąc prawo poprzez udostępnianie. Ja
     > widzę tutaj problem w czym innym, o czym włąściwie pisze pan Lipszyc. Internet
     > tworzy społeczeństwo informatyczne, z możliwością błyskawicznej wymiany
     > informacji. Czy tak bardzo różni się pożyczenie płytki z filmem bratu (ponoć
     > legalne) z przekazaniem koledze przez p2p? A jak bratu wyślę przez p2p?

     nigdy jednej osobie nie udostępniasz całego pliku udostępniasz wycinki, które
     same w sobie są niczym i do niczego się nie przydają a już na perwno nie
     podlegają prawu autorskiemu

     załóżmy że ochronie podlega nazwa "i tak wszyscy klamia"

     czy jeśli od kolejnych użytkowników ściągnę po jednej literce, najpierw od
     jednego "i", potem od drugiego samo "t" i tak dalej, a na koniec mój program
     p2p złoży z tego uwór, to gdzie naruszyłem prawo autorskie????????
     • unhappy Re: Wojna napisowa 04.06.07, 22:57
      zbig76 napisał:

      > załóżmy że ochronie podlega nazwa "i tak wszyscy klamia"
      >
      > czy jeśli od kolejnych użytkowników ściągnę po jednej literce, najpierw od
      > jednego "i", potem od drugiego samo "t" i tak dalej, a na koniec mój program
      > p2p złoży z tego uwór, to gdzie naruszyłem prawo autorskie????????

      Nigdzie. Nie napisałeś czym w twoim przykładzie jest owo zdanie. Filmem? Muzyką?
      Programem komputerowym? Jeśli pierwsze i drugie to masz pełne prawo ściągać co
      chcesz i rozdawać kolegom i znajomym (nie przez P2P). Jeśli trzecie to zdaje
      się, że masz kłopot :D

    • rrj sprawa jest prosta 04.06.07, 15:55
     W samych Stanach przemysł "własności intelektualnej" to sto kilkadziesiąt
     miliardów dolarów. Ponieważ przemysły twarde, takie jak produkcja uciekają z
     Ameryki starają się oni walczyć o utrzymanie monopolu w tej dziedzinie.
     Ale to przegrana sprawa, po prostu świat się znów zmienił.

     Kiedyś grajek, czy aktor aby zarobić musiał fizycznie wystąpić przed
     publicznością. Nikomu nie śniło się aby zarejestrować jego przedstawienie i je
     sprzedawać. Potem nastały czasy dystrybucji kontrolowanej - książki, płyty. Ale
     obecnie dystrybucji już się nie da kontrolować. Więc to walka z wiatrakami.

     Zarówno w rozrywce, jak i w technice "własność intelektualna" nie ma racji bytu
     a tylk wstrzymuje postęp.
   • Gość: adi Re: Wojna napisowa IP: *.de.ibm.com 04.06.07, 03:23
    "Ta ideologia bardzo brzydko pachnie - w skrócie chodzi przecież o to jak się
    nakraść i pozostać bezkarnym i dobrze się z tym czuć."

    Czyzby mowa byla o naszych politykach ? :]
    Tyle ze ich jakos za to nie sadza...

    Anyway... stallman.helion.pl - polecam przeczytac, pomaga spojrzec
    trzezwiej na kilka problemow (patenty, prawa autorskie, wolnosc informacji itp)
    i lepiej zrozumiec niektore rzeczy. Milej lektury.
   • dean08 Re: Wojna napisowa 04.06.07, 15:45
    Dla mało obeznanego z prawem autorskim - tłumacz jest jak najbardziej twórcą w
    rozumieniu prawa autorskiego. Polecam lekturę odpowiednich przepisów.
   • Gość: cumulus Re: Wojna napisowa IP: *.ceramika.agh.edu.pl 04.06.07, 16:02
    >Po drugie - owi tłumacze nie są "twórcami", bo nie
    > tworzą nic własnego, jedynie żerują na cudzej pracy.

    Tłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi jest jak najbardziej pracą
    twórczą.

    Ochrona praw autorskich jest regulowana w Polsce Ustawą z 4 lutego 1994 r. o
    prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami.
    Art. 2 tej ustawy mówi:
    "1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka,
    adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do
    utworu pierwotnego."

    Tłumaczenie jest jedną z form opracowań cudzego utworu i stanowi przedmiot
    prawa autorskiego.

    Warto się douczyć zanim się coś napisze.
   • Gość: cipciuś Re: Wojna napisowa IP: *.pienista.net 04.06.07, 17:40
    a powiedz no facio, co to jest "nielegalne tłumaczenie"? jeśli ja, sam sobie
    przetłmacze jakies dzieło, nawet dialogii z "gwiezdnych wojen", bo te, które
    są, uważam za kiepskie, i pozwolę swoim znajomym zapoznać sie z nimi, choćby w
    celu ich oceny, to czy to jest nielegalne? nielegalnie przetłumaczyłem dialogii
    dla siebie? nielegalnie skonfrontowałem to tłumaczenie ze znajomymi? a może
    także nielegalnie pogwizduję jakis utwór podczas golenia? nawet jeśli ciut
    fałszuję, to przecież "rozpowszechniam", bo golę się np na polu namiotowym albo
    na balkonie (bo mam taki kaprys)!
    wnioskując z twoich wypowiedzi, sa "jedynie słuszne racje", "jedyne słuszne
    wypowiedzi", "jedyne słuszne tłumaczenia", 'JEDYNA SŁUSZNA CENZURA'!!!
    pie.... jak potłuczony! mam wrażenie, że jesteś działaczem FOTA-y i bronisz
    swojej doopy, bo tak prawde powiedziawszy, to cała ta instytucja przegięła pałe!
     • unhappy Re: Wojna napisowa 04.06.07, 22:58
      Gość portalu: Paf Nucy napisał(a):

      > Jezeli uparcie piszesz "dialogii", to mam juz pewne pojecie o jakosci twoich
      > "dialogiow". I tacy jak ty biora sie za "tlumaczenie"... Oczywiscie w dobrej wi
      > erze.
      > Zenada.

      Żenujące jest to, że nie odpowiedziałeś na pytanie zakrywając swoją niewiedzę
      atakiem na ortografię przedpiścy.
   • Gość: Gość Re: Wojna napisowa IP: *.inet.pl 04.06.07, 17:52
    > tworzą nic własnego, jedynie żerują na cudzej pracy. Po trzecie - wcale nie
    > jest tak że ściąganie czegokolwiek z sieci jest jak najbardziej legalne. Z
    > pewnością korzystanie z kradzionego oprogramowania jest nielegalne i karalne, a
    >

    Całkowita brednia, jak coś przetłumaczysz to jest twoja praca i nikogo więcej,
    jeżeli coś jest publicznie dostępne (nie ważne w jaki sposób) i można to
    przeczytać, usłyszeć, obejrzeć to mam takie prawo znając język PRZETŁUMACZYĆ co
    mi sie podoba - a jak mój kolega jest polskojęzyczny i mu przetłumaczę
    instrukcję do tostera to co mam zapłacić może firmie co go wyprodukowała.

  • Gość: kiru Wolność słowa - wolność informacji! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.06.07, 10:09
   To z czym mamy do czynienia to walka tego co stare i skostniale z tym co nowe i
   świeze. Co za roznica czy chodzi o tlumaczenie czy o rozpowszechnianie, po co
   mam cos tworzyc skoro nie moge sie tym podzielic? TAK tworzyc, kazdy kto choc
   raz tlumaczyl film wie ze to jest akt TWORCZY, poniewaz stworzenie tlumaczenia
   ktore mimo roznicy jezykowej oddaje klimat jezyk i przekaz filmu, jego tlo, jest
   wielka sztuka! Smiac mi sie chce jak widze (lub slysze) tzw "profesjonalne
   tlumaczenia" w KAZDYM jakie widzialem byly kardynalne bledy! To powinno byc
   karalne, kaleczenie dziel i ich tytulow przez ludzi ktorzy nie maja bladego
   pojecia o co w filmie chodzi. Najlepszym chyba przykladem jest Matrix, przeciez
   to qr** porazka i żal.pl...
   Korporacyjne myslenie o prawach autorskich i patentach WYGINIE, kwestia czasu,
   teraz nadchodzi EON INFORMACJI! TAK! Wolnosc Slowa - Wolnosc Informacji!
   Nie da sie zatrzymac ewolucji, a informacja podlega ewolucji tak jak wszystko,
   kazda proba "obrony" i walki z lawina ewolucji jest daremna i skazana na
   porazke, oj bardzo bolesna porazke! Tak! To sa lewackie brednie! Mimo iz w
   niektorych betonoglowych mozdzkach nie mieszcza sie takie koncepcje i myslenie
   globalne, wspolczuje tymze, ponieaz sa skazani na wymarcie, jako nie dostosowani
   do stale zmieniajacego srodowiska i juz zaczynaja cierpiec. Pieknym przykladem
   tego cierpienia jest daremna proba delegalizacji informacji jaka jest
   tlumaczenie. Kazdy inteligentny czlowiek zdaje sobie sprawe ze eskalacja
   represji powoduje w prostej lini eskalacje CHAOSU! Tak moi drodzy IO XAOS!
   • Gość: QBY Re: Wolność słowa - wolność informacji! IP: *.ramtel.pl 04.06.07, 17:46
    Wreszcie napisano coś sensownego w tym serwisie. Dość zamordyzmu, dość
    wpieprzania się UE w sprawy Polski- chcą się ścigać, zamykać- proszę bardzo, ale
    niech robią to w GB, DE, FR etc... I ludzie się dziwią, że w UE wzrost
    gospodarczy na poziomie 4% to wielki sukces- przy tworzeniu tysięcy dyrektyw,
    przy mającej się coraz lepiej biurokracji brukselskiej- dusi się coraz bardziej
    firmy i zwykłych ludzi. Metodą małych kroczków powtarza się coś, co już dawno
    określono błędem- socjalizm. Permanentna inwigilacja, nieuzasadniona retencja
    danych, rozdawnictwo i limity handlowe, narzucanie zakazów i nakazów
    poszczególnym członkom UE na połów/wydobycie/produkcję coraz to kolejnych
    rzeczy... Nie wyczuwacie analogii?

    Teraz jeszcze na UE korzystamy- w ramach funduszy wyrównawczych więcej nam dają
    niż biorą, ale za 5-10 dopiero poczujemy jak nam przykręcono śrubę. Ból będzie
    tym większy, że u nas w kraju nie zanosi się na wprowadzenie liberalizmu w
    gospodarce- żre na ZUS i masa podatków, których jest tyle że praktycznie na
    każdym kroku mamy do czynienia z wielokrotnym opodatkowaniem. Czego się
    spodziewać po kraju w którym tych którzy się dorobili, mieli pomysł na życie,
    pracę karze się wyższymi progami podatkowymi? W imię czego?

    Podobne tendencje mamy w prawie autorskim- ZAIKS nawet się nie zająknie, że od
    każdego pustego nośnika i urządzenia nagrywającego są odprowadzane opłaty
    wyrównawcze, celem pokrycia ewentualnych strat twórców związanych z dozwolonym
    użytkiem osobistym- nie dość że się nie zająknie to jeszcze będzie grzmieć i
    fundować nam mniej lub bardziej bezpośrednie przekazy, że i takie korzystanie z
    utworów jest moralnie naganne. Ta i inne organizacje zbiorowego zarządu prawami
    autorskimi nawet same często nie zauważają, że łamią prawo, że korzystają z
    technologii, na które same nie mają pozwolenia, że same wpadają w sidła
    niejasnego prawa zamieszczając komentarze, zdjęcia bądź to inne utwory bez zgody
    twórców...

    Hipokryzja i ograniczanie wolności celem maksymalizacji zysków... Problem w tym,
    że nikt dzisiaj tam nie zauważa, że rozpowszechnianie w sieci darmowych utworów
    jest niejednokrotnie jedyną szansą na wypromowanie jakiegoś artysty czy pisarza.
    Nie od dzisiaj wiadomo że tam gdzie jest wiele zakazów bogacą się tylko
    nieliczni a reszta może się całować w... Im więcej prawa tym gospodarka bardziej
    dyszy z wysiłku, cóż dopiero kiedy masa zakazów zaczyna dotykać ludzkiej
    twórczości, czegoś co jest najczęściej tworzone spontanicznie, niejednokrotnie
    nie z chęci zysku ale z zwykłej chęci podkolorowania naszego świata?

    Zdusicie tymi zakazami ludzką ciekawość, zabijecie chęć szukania i poznawania
    nowego, zabijecie w zarodku niejedną inspirację, sprowadzicie kulturę wyłącznie
    do rarytasu dla dzianego kolesiostwa, wypromujecie lenistwo i artystów którzy
    będą zamiast tworzyć będą osiadać na laurach bo będą mieli nieograniczone niczym
    prawa autorskie, państwo które ścigać każdego za byle co i durną publikę, która
    nie będzie ani "czytata ani słuchata" (bo kto sobie pozwoli na takie eksploracje
    sieci i ludzkiej myśli, pomysłowości skoro za każdy krok w sieci będzie trzeba
    płacić? Kto komu coś poleci jeśli będzie musiał się liczyć z tym że następnego
    ranka zamiast rozradowanego kumpla wychwalającego np jakąś płytę i odliczającego
    kasę na oryginał "bo tego całe życie szukał" zapuka policja?)

    Moje zdanie jest takie: jeśli coś jest naprawdę dobrego to się na tym zarobi-
    jak na przykład nie wyobrażam sobie nazywania siebie fanem Floydów czy Anathemy
    nie posiadając oryginałów ich płyt- pytanie tylko ile musiałbym kasy przelać na
    konta innych, bardzo często miernych wykonawców zanim trafiłem na gatunek w
    muzyce który mnie poruszył. Kasy miałbym tyle samo- płyty zdecydowanie nie te co
    dzisiaj, być może nawet nie doszedłym do Floydów bo na nich już by mi nie
    wystarczyło... (przykład może zbyt jaskrawy bo kto dzisiaj nie słyszał o
    Floydach... ale wyobraźcie sobie mniej znane zespoły- kto w ciemno kupiłby płytę
    jakieś niszowej kapeli, której nie zna, nie wie jak grają i na to wszystko
    musiałby wydać 60-80zł bo producent taniej nie chciał tego puścić?). Podobnie z
    filmami. Powtarzam- jeśli coś jest dobre to się sprzeda i się na tym zarobi- sęk
    w tym, że aby stwierdzić że coś jest dobre trzeba się wcześniej sporo nasłuchać,
    naoglądać czy oczytać- nikt się z dobrym gustem nie rodzi- gust się wyrabia.

    Ograniczanie dostępu do dóbr kultury w sieci jest złym pomysłem- na dłuższą metę
    nawet dla samych twórców, producentów.
    • lesew Re: Wolność słowa - wolność informacji! 04.06.07, 19:25
     Odtalantaj się od Unii! Ona tylko próbuje zająć sensowne stanowisko wobec żądań
     lobby producenckiego i wspierającego to lobby rządu USA. Jeżeli Ci się to nie
     podoba, to działaj w tym kierunku, ale umiej swoje pretensje zaadresować właściwie.
  • i.tak.wszyscy.klamia Wojna napisowa 03.06.07, 13:35
   Koncepcja nielegalności dostosowana do społeczeństwa informatycznego.

   Co sądzice o takiej idei:

   Konsument nabywa prawa do otwarzania utworu (płyty/zespołu/wytwórni). W bliżej
   nieokreślony sposób jesteśmy w stanie stwierdzić czy ktoś ma prawa do posiadania
   danego utworu.
   Analogicznie jak do oprogramowania - masz licencje (m.in. "wolnościowe"), wiesz
   czy ktoś ma legalnie czy nie, problemem jest skala - oproramowania na kompie
   masz kilkadziesiąt, muzyki możesz mieć klika tysięcy i więcej.

   Mając prawa sam decydujesz, czy sciągasz z P2P (strata na jakości), czy idziesz
   do sklepu i kupujesz płytę audio (dobra jakość), z ksązeczką z tekstami i
   możliwością zripowania tej płyty do mp3, ogg czy czegokolwiek sobie życzysz.
  • Gość: ostry_jak_źobro bronicie_zlodziei IP: *.adsl.green.ch 04.06.07, 15:15
   czego wy do diabla bronicie? tlumaczenia wg prawa sa nielegalne? i juz! sprawa
   jest jasna! komu wmówicie, ze handlarze narkotyków są jednak dobrymi ludzmi, bo
   sprzedaja takie fajne substancje, dzieki ktorym studenci szybciej sie ucza a
   nastolatkowie lepiej się bawią na imprezach!! skończeni z was hipokryci -
   ciekawy jestem, jak zareagujecie, gdy ktos zacznie podrabiac waszą strone albo
   ukradnie logo! to będzie dopiero - a przeciez zlodziej chcial to tylko
   popularyzowac w imie społeczeństwa informacyjnego!
   • Gość: druga strona medal Re: bronicie_zlodziei IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.06.07, 16:08
    Wrzawa jest, bo zabrano wielu tysiącom ludzi dobre źródełko do piratów.

    Dobre pytanie. Gdyby Wam zaczęto kraść Wasze loga, artykuły, teksty, piosenki,
    filmiki... rozpowszechniać jako własne dzieła to byście tak bronili
    społeczeństwa informacyjnego?

    Gdybyście napisali książkę i żyli z jej sprzedaży, a tu nagle ktoś jej
    tłumaczenie w internecie umieszcza jako własny tekst, a ów książka miała trafić
    na rynek angielski ... to też?

    i tak dalej srele pele.

    filozofia kalego, ot
    • Gość: cumulus Re: bronicie_zlodziei IP: *.ceramika.agh.edu.pl 04.06.07, 16:27
     Dobre pytanie. Gdyby Wam zaczęto kraść Wasze loga, artykuły, teksty, piosenki,
     > filmiki... rozpowszechniać jako własne dzieła to byście tak bronili
     > społeczeństwa informacyjnego?
     > Gdybyście napisali książkę i żyli z jej sprzedaży, a tu nagle ktoś jej
     > tłumaczenie w internecie umieszcza jako własny tekst, a ów książka miała
     trafić
     > na rynek angielski ... to też?

     Troche naciągana argumentacja. Z tego co mi wiadomo tłumacze nie podszywali się
     pod autorstwo oryginalnych prac.
     Natomiast tłumaczenie samo w sobie jest pracą twórczą.

     PS. Jeśli nagram własne wykonanie piosenki np Budki Suflera (choc ze słuchem u
     mnie nie najlepiej) i udostępnię w Internecie - to czy złamię prawo autorskie?
    • Gość: mała poprawka Re: bronicie_zlodziei IP: *.chello.pl 04.06.07, 16:30
     >źródełko do piratów.
     następna ofiara propagandy... Zdefiniuj pojęcie "pirat".

     > Dobre pytanie. Gdyby Wam zaczęto kraść Wasze loga, artykuły, teksty, piosenki,
     > filmiki... rozpowszechniać jako własne dzieła to byście tak bronili
     > społeczeństwa informacyjnego?

     a kto tu rozpowszechnia filmy twierdząc, że są jego??? Trzeba dostrzegać różnicę
     - rozpowszechniane jest tłumaczenie ścieżki dźwiękowej filmu. Nie film.

     > Gdybyście napisali książkę i żyli z jej sprzedaży, a tu nagle ktoś jej
     > tłumaczenie w internecie umieszcza jako własny tekst, a ów książka miała trafić
     > na rynek angielski ... to też?

     Bzdurna analogia. Książka to książka - jej tekst to 100% jej zawartości,
     rozpowszechniając tłumaczanie książki rozpowszechniasz książkę.

     Podpisy do filmu do zaledwie jego część. Jakieś 20%. Nie mają sensu bez samego
     filmu. A skoro już mam legalnie (naprawdę trudno jest mieć film nielegalnie!!!)
     film, to czemu mam nie mieć tłumaczenia do tego co mówią?
   • unhappy Re: bronicie_zlodziei 04.06.07, 21:58
    Gość portalu: ostry_jak_źobro napisał(a):

    > czego wy do diabla bronicie? tlumaczenia wg prawa sa nielegalne? i juz! sprawa
    > jest jasna!

    Tłumaczenia w/g prawa są LEGALNE. Nielegalne podobno jest ich rozpowszechnianie.

    > komu wmówicie, ze handlarze narkotyków są jednak dobrymi ludzmi, bo
    > sprzedaja takie fajne substancje, dzieki ktorym studenci szybciej sie ucza a
    > nastolatkowie lepiej się bawią na imprezach!!

    Czytaj uważnie. Z dyskusji o prawach autorskich przeleciałeś na dilerów
    narkotyków. Jeśli poza tym nie masz żadnych problemów to da się przeżyć ale
    uważnie się obserwuj.

    > skończeni z was hipokryci -
    > ciekawy jestem, jak zareagujecie, gdy ktos zacznie podrabiac waszą strone albo
    > ukradnie logo! to będzie dopiero - a przeciez zlodziej chcial to tylko
    > popularyzowac w imie społeczeństwa informacyjnego!

    Jak zareagujemy? Pójdziemy na policję. Proste? To dlaczego na to nie wpadłeś?
   • Gość: gość portalu Re: bronicie_zlodziei IP: 75.126.169.* 05.06.07, 00:19
    Sam jesteś hipokryta. Państwo też sprzedaje narkotyki. Alkohol pod względem
    fizjologicznym to typowy narkotyk, tyle że państwu on nie przeszkadza bo samo na
    nim zarabia. W handlu narkotykami nie widzę niczego złego (dobrego też nic nie
    widzę), bo sądzę że każdy ma prawo decydować o swoim życiu. Także popełnić
    samobójstwo.
    Podrabianie loga czy strony jest szerzeniem dezinformacji czyli zupełnym
    zaprzeczeniem działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Natomiast jeżeli
    ktoś chciałby popularyzować moje logo nie wprowadzając nikogo w błąd to byłbym
    szczęśliwy z powodu takiej darmowej reklamy!
   • unhappy Re: Wojna napisowa 04.06.07, 22:43
    Gość portalu: Piotr z Wrocławia napisał(a):

    > Tak... czy ktoś z "Wielkich tego Świata" to przeczyta?? Oto jest pytanie....

    Ależ nie musi. Dowcip polega na tym, że rewolucja medialna dokonuje się
    ODDOLNIE. Wielcy tego świata mogą sobie na głowie stawać, potupywać etc. a i tak
    jedyne co mogą zrobić to przystosować się :)

  • Gość: Magda Wojna napisowa IP: *.wroclaw.dialog.net.pl 04.06.07, 15:26
   Genialny tekst!!! Wspaniale napisane, a w dodatku logicznie, co jest raczej
   niespotykane ostatnimi czasy. Tym niżej kłaniam się przed autorem tekstu.
   Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że przesłanie artykułu dotrze do świadomości
   społecznej i obudzi Polaków wreszcie. Na litość boską, zobaczmy w końcu, co
   dzieje się w naszym państwie i przestańmy się na to godzić.
   • zbig76 czemu społeczeństwo daje sobie narzucić reguły 04.06.07, 15:39
    wąskiej grupie interesów??? to podobno nasz kraj, więc uchwalajmy prawa we
    własnym interesie a nie w interesie kilku włascicieli firm dysponujących
    prawami autorskimi

    uchwalić że prawa autorskie obowiązuja w polsce powiedzmy 5 lat - a opotem
    każdy utwór jest całkowicie free :)

    i wytwórnie będą się musiały do tego zastosowac albo zamknąć u nas
    działalność... czy ktoś się obrazi i zamknie działalnośc - nie!, bo nikt nie
    pozwoli sobie na nieobecność na 40 milionowym rynku - więc zacisną zęby i będą
    musieli odpier się od p2p

    trzeba tylko posłów z jajami
     • unhappy Re: czemu społeczeństwo daje sobie narzucić reguł 04.06.07, 22:03
      Gość portalu: tfurca napisał(a):

      > ja akurat jestem twórcą i nie życzę sobie, by prawa autorskie majątkowe byly
      > przy mnie tylko 5 lat. wolę 55. a najlepiej 555 - zeby i moje wnuki coś z tego
      > miały.
      > odwalcie sie wszyscy od moich praw!!!

      W związku z tym potrzebny jest consensus bo ja chcę, żeby twoje prawa wygasły po
      roku. To jest coś co się USTALA i zapisuje w prawie. I to jest małe piwko.

      Internet i coraz więcej ludzkiej, wartościowej pracy zamienionej w łatwo
      kopiowalne bity stawia przed cywilizacją nowe wyzwania. Koncerny z epoki winyla,
      kompaktu i ośmiobitowych komputerów nie są w stanie przystosować się do
      REWOLUCJI. Zmienia się MODEL tworzenia i dystrybucji ludzkiej twórczości.
      Spokojnie można powiedzieć, że już jest prawie zaorane tylko gigantyczne firmy
      dystrybuujące twórczość jeszcze o tym nie wiedzą. Na zaoranym polu wyrośnie coś
      nowego. Coś co spowoduje, że wilk będzie syty i owca cała. Co to będzie? Pojęcia
      nie mam :D

  • Gość: x Re: Wojna napisowa IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.06.07, 15:47
   dwie ważne kwestie dotyczące praw:
   1. jak dlugo trwa ochrona? nowe leki - 10 lat, a byle film czy muzyka...?
   2. jakich praw nabywa konsument kupujący licencjonowy utwór... do czego zobowiązują się koncerny?
   sądzę, że "walka" z koncernami powinna sie odbywać na tym polu...
  • Gość: druga strona medal Druga strona medalu IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.06.07, 16:01
   Dziwie się tej nagonce na fota i zapv.

   Gdyby w Polsce zamiast grupy tłumaczy napisów do filmów pojawiła się grupa
   tłumaczy książek to też była by wrzawa?

   Nie wyobrażam sobie obrony ludzi, którzy np. przetłumaczyli nową część Harry'ego
   Potter'a i umieścili ją w internecie twierdząc, że to ich własność.

   Każdy z nas może być w każdej chwili twórcą i na pewno chciałby, aby jego prawa
   były respektowane. Chyba że utrzymuje go mamusia i tatuś i robi co robi za darmo.

   • unhappy Re: Druga strona medalu 04.06.07, 22:05
    Gość portalu: druga strona medal napisał(a):

    > Nie wyobrażam sobie obrony ludzi, którzy np. przetłumaczyli nową część Harry'eg
    > o
    > Potter'a i umieścili ją w internecie twierdząc, że to ich własność.

    To jest ICH własność. Wolno tłumaczyć co się chce. Problem jest tylko z
    rozpowszechnianiem tej pracy.

   • Gość: -- Re: To ku.. zabroncie nam jeszcze dostepu do inte IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.06.07, 16:44
    policjant jak widzi 1 lobuza to wyciaga czarna pale i bije ale jak widzi 5
    lobuzow, wyciaga biala pale i udaje niewidomego.

    tak tu bylo jest i bedzie.
    mi na mandacie napisali "karolina, syn bogana"
    jak tu w dowcipy nie wierzyc!

    siedza przed monitorami, pornole sciagaja (bo to ten poziom), ale napisy.org
    dawaj blokowac. do pornoli tekstu nie potrzeba. nie nadarmo belki na czapce
    policyjnej oznaczaja poziom wody w mozgu.
  • nessie-jp Wojna napisowa 04.06.07, 16:24
   Warto jeszcze dodać, że koncerny wydawnicze żerujące na twórczości innych to
   stosunkowo nowa grupa lobbystów - ale niezwykle silna. Czy Mickiewicz zapłacił
   Byronowi za prawa do publikacji Giaura, opartego wszak silnie na byronowskich
   wątkach? Czy Słowacki płacił tantiemy stowarzyszeniom "chroniącym prawa
   autorskie" Szekspira?

   W ubiegłym wieku dokonała się pewna, zgrabnie sterowana, ewolucja w postrzeganiu
   twórczości i praw do niej. "Wartości niematerialne" stały się nagle jak
   najbardziej namacalnym przedmiotem tysięcy przestępstw dziennie. Codziennie
   wmawia się nam, że - na przykład - opowiadając znajomemu treść obejrzanego filmu
   popełniamy przestępstwo, bo kradniemy cudzą 'wartość intelektualną'. Na
   okładkach popularnych romansideł można znaleźć informację, że pożyczanie tej
   książki koleżance to KRADZIEZ, a przeczytaną książkę należy obedrzeć z okładki i
   wyrzucić do kosza na śmieci.

   Prawa koncernów wydawniczych - bo nawet nie twórców - chronione są kosztem praw
   klientów, czyli nas. Dlaczego kupując film w oryginale popełniam przestępstwo,
   korzystając z napisów do niego? Przecież ja już zapłaciłam za tę treść! Tyle, że
   w innym języku.

   Potrzebna jest dogłębna zmiana modelu wynagradzania za korzystanie z dorobku
   intelektualnego innych osób. A przede wszystkim, dogłębna analiza działań
   stowarzyszeń czerpiących swoje zyski z cudzej twórczości, a nazywających się
   'obrońcami prawa'.
   • unhappy Re: Wojna napisowa 04.06.07, 23:03
    nessie-jp napisała:

    > W ubiegłym wieku dokonała się pewna, zgrabnie sterowana, ewolucja w postrzegani
    > u
    > twórczości i praw do niej. "Wartości niematerialne" stały się nagle jak
    > najbardziej namacalnym przedmiotem tysięcy przestępstw dziennie.

    Tysięcy? Oj chyba mocno zaniżyłeś tą wartość.

    > Codziennie
    > wmawia się nam, że - na przykład - opowiadając znajomemu treść obejrzanego film
    > u
    > popełniamy przestępstwo, bo kradniemy cudzą 'wartość intelektualną'.

    Dozwolony użytek własny ;) Poza tym opowiedzenie filmu jest interpretacją i nie
    ma się do tematu.

    > Na
    > okładkach popularnych romansideł można znaleźć informację, że pożyczanie tej
    > książki koleżance to KRADZIEZ,

    Rany, podaj przykład z tytułem, autorem i wydawcą bo MUSZĘ mieć taki debilizm w
    swojej kolekcji.

    > Prawa koncernów wydawniczych - bo nawet nie twórców - chronione są kosztem praw
    > klientów, czyli nas. Dlaczego kupując film w oryginale popełniam przestępstwo,
    > korzystając z napisów do niego? Przecież ja już zapłaciłam za tę treść! Tyle, ż
    > e
    > w innym języku.

    Ścigając napisy nie popełniasz żadnego przestępstwa. Sugeruje się jedynie, że
    naruszeniem prawa jest udostępnianie tych napisów szerokiej publiczności.

    > Potrzebna jest dogłębna zmiana modelu wynagradzania za korzystanie z dorobku
    > intelektualnego innych osób.

    OCZYWIŚCIE

    > A przede wszystkim, dogłębna analiza działań
    > stowarzyszeń czerpiących swoje zyski z cudzej twórczości, a nazywających się
    > 'obrońcami prawa'.

    Są zaorani ale jeszcze tego nie wiedzą. Oni i koncerny medialne, których praw
    bronią. To nawóz na którym wyrośnie coś sensownego, bardziej dostosowanego do
    rzeczywistości.
  • Gość: tedeg przydałoby się jeszcze dodać.... IP: 83.238.13.* 04.06.07, 16:28
   o tym, o czym często wspominają ludzie związani z serwisami typu napisy.org:

   Pomimo nagonki ze strony przemysłu filmowego obroty kin wcale nie maleją.
   Podobnie wytwórnie filmowe - radzą sobie coraz lepiej.
   Tak naprawdę łatwa dostepność dobrych filmów (gorszych też) sprawia, że ludzie
   często oglądają filmy i edukują się (filmowo) w bardzo szybkim tempie.
   A telewizyjna sieczka tym bardziej sprawia, że ogladamy to, na co mamy ochotę.
   A po jakimś czasie i tak przychodzi ochota, żeby wejście pewnych filmów na
   ekrany poświetować i obejrzeć je w kinie.
   Po trudnych latach 90-tych kina w Polsce prosperują coraz lepiej.

   Nasze społeczeństwo, bogacąc się, przechodzi na używanie legalnych kopii filmów
   i np. legalnego oprogramowania. A to, że wcześniej miało kontakt z filmami i
   programami pirackimi sprawiło tylko, że bardziej ich potrzebuje.

   Oczywiście nadal będą ludzie, którzy będą woleli (lub tylko mogli) ściągnąć
   nielegalną kopię, ale chyba każdy z nas widzi, że jednak jakiś postęp się dokonuje.
   Sam na studiach nie mogłem sobie pozwolic na regularne wizyty w kinie i licencje
   programów, których musiałem używać, żeby te studia skończyć.
   Ale teraz, gdy już mogę sobie na to pozwolić, kupuję legalne i sądzę, że
   przemysł filmowy i informatyczny w sumie i tak na tym skorzysta.
  • comrade Brak logiki! 04.06.07, 16:32
   Zdanie z artykułu:

   W kinach przed każdym seansem wyświetlane są propagandowe filmy: "Ściąganie to
   kradzież". To kłamstwo - ściąganie z sieci czegokolwiek jest jak najbardziej
   legalne i można to robić bez ograniczeń. Bez zgody posiadaczy praw autorskich
   nie wolno tylko publikować.

   Ciekawe jak w takim razie można ściągnąć coś co nie zostało opublikowane? To jak
   z narkotykami: wolno "posiadac na wlasny uzytek", ale nie wolno uprawiac ani
   handlować. Tzn posiadający najwidocznie zmaterializował sobie towar w cudowny
   sposób, z niczego, hehe... Podobne przepisy sprawiają że prawo jest ośmieszane.
   Albo ban na ściąganie/posiadanie albo w ogóle bez bana.

Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka