Dodaj do ulubionych

głosowanie

24.07.06, 19:27
jakie są zasady podejmowania uchwał w "małej wspólnocie"
czy sprzeciw jednego mieszkańca powoduje , że uchwała nie może być
zrealizowana???jeśli to możliwe proszę podać mi odniesienie do stosownych
przepisów,dziękuję
Obserwuj wątek
  • xxxll Re: głosowanie 24.07.06, 19:28
   Tak. reszta - kodeks cywilny
  • xxxll Re: głosowanie 24.07.06, 19:31
   WSPÓŁWŁASNOŚĆ
   Art. 195. Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku
   osobom (współwłasność).

   Art. 196. § 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych,
   albo współwłasnością łączną.

   § 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona
   wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy
   niniejszego działu.

   Art. 197. Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe.

   Art. 198. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody
   pozostałych współwłaścicieli.

   Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które
   przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich
   współwłaścicieli. W braku takiej zgody współw³aściciele, których udziały
   wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który
   orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich
   współwłaścicieli.

   Art. 200. Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w
   zarządzie rzeczą wspólną.

   Art. 201. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda
   większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli
   może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

   Art. 202. Jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco
   sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych
   współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

   Art. 203. Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie
   zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w
   istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość
   współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

   Art. 204. Większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów.

   Art. 205. Współwłaściciel sprawujący zarząd rzeczą wspólną może ż¹dać od
   pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu
   nakładowi jego pracy.

   Art. 206. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy
   wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze
   współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

   Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają
   współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku
   współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

   Art. 208. Każdy ze współwłaścicieli nie sprawujących zarządu rzeczą wspóln¹
   może żądać w odpowiednich terminach rachunku z zarządu.

   Art. 209. Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i
   dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.

   Art. 210. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.
   Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż
   lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu
   dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można
   ponowić.

   Art. 211. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności
   nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z
   przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że
   pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

   Art. 212. § 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia
   sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty
   pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części
   potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

   § 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do
   okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo
   sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

   § 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób
   ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także
   sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy
   ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach
   zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć
   termin zapłaty rat już wymagalnych.

   Art. 213. Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział
   między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki
   rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą
   zgodę wszyscy współwłaściciele.

   Art. 214. § 1. W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna
   gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje,
   chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego
   współwłaściciela.

   § 2. Jeżeli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzającym spełnia kilku
   współwłaścicieli albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd
   przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego
   należytego prowadzenia.

   § 3. Na wniosek wszystkich współwłaścicieli sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa
   rolnego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

   § 4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego sąd zarządzi również w wypadku niewyrażenia
   zgody przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa.

   Art. 215. Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio w
   wypadku, gdy gospodarstwo rolne może być podzielone, lecz liczba wydzielonych
   części jest mniejsza od liczby współwłaścicieli.

   Art. 216. § 1. Wysokość przysługujących spłat z gospodarstwa rolnego ustala się
   stosownie do ich zgodnego porozumienia.

   § 2. W razie braku takiego porozumienia spłaty przysługujące współwłaścicielom
   mogą być obniżone. Przy określeniu stopnia ich obniżenia bierze się pod uwagę:

   1) typ, wielkość i stan gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem zniesienia
   współwłasności,

   2) sytuację osobistą i majątkową współwłaściciela zobowiązanego do spłat i
   współwłaściciela uprawnionego do ich otrzymania.

   § 3. Obniżenie spłat, stosownie do przepisu paragrafu poprzedzającego, nie
   wyklucza możliwości rozłożenia ich na raty lub odroczenia terminu ich zapłaty,
   stosownie do przepisu art. 212 § 3.

   § 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się do spłat na rzecz małżonka w razie
   zniesienia współw³asności gospodarstwa rolnego, które stosownie do przepisów
   Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy do wspólnego majątku małżonków.

   Art. 217. Współwłaściciel, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał
   gospodarstwo rolne, wchodzące zaś w skład tego gospodarstwa nieruchomości rolne
   zbył odpłatnie przed upływem pięciu lat od chwili zniesienia współwłasności,
   jest obowiązany pozostałym współwłaścicielom, którym przypadły spłaty niższe od
   należnych, wydać - proporcjonalnie do wielkości ich udziałów - korzyści
   uzyskane z obniżenia spłat, chyba że celem zbycia jest zapewnienie racjonalnego
   prowadzenia tego gospodarstwa.

   Art. 218. § 1. Współwłaściciele, którzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub
   jego części, lecz do chwili zniesienia współwłasności w tym gospodarstwie
   mieszkali, zachowują uprawnienia do dalszego zamieszkania, jednakże nie dłużej
   niż przez pięć lat, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są małoletni - nie
   dłużej niż pięć lat od osiągnięcia pełnoletności. Ograniczenie terminem
   powyższym nie dotyczy współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy.

   § 2. Do uprawnień wynikających z przepisów paragrafu poprzedzającego stosuje
   się odpowiednio przepisy o służebności mieszkania.

   Art. 219. (skreślony).

   Art. 220. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.

   Art. 221. Czynności prawne określające zarząd i sposób korzystania z rzeczy
   wspólnej albo wyłą

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka