Dodaj do ulubionych

może komuś się przyda ?

20.04.06, 08:28
Uchwała z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 26/05
Sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę w każdym stanie sprawy
nieważność czynności prawnej (art. 58 § 1 k.c.), jednak tylko na podstawie
materiału zgromadzonego zgodnie z regułami wskazanymi w art. 479(12) § 1 i
art. 381 k.p.c.
Art. 381. Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli
strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba
że potrzeba powołania się na nie wynikła później.
Art. 479(12). § 1. W pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie
twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania
ich w toku postępowania, chyba że wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było
możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.
§ 2. Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do
dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska pozwanego w
tym przedmiocie oraz informację lub odpisy pism świadczących o próbie
wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.
§ 3. Niezłożenie odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub
reklamacji może być usunięte w trybie art. 130.
§ 4. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w
całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności
wymienionych w § 1 przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub
wadliwego określenia jej zakresu.
Obserwuj wątek
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 20.04.06, 10:56
   Uchwała SN z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05
   Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o odpowiednie wynagrodzenie
   za korzystanie z niej, przeciwko posiadaczowi służebności w złej wierze,
   niezależnie od zgłoszenia roszczenia określonego w art. 222 § 2 k.c.
   • tomkus56 Re: może komuś się przyda ? 10.05.06, 21:46
    Serafin666
    Orzecznictwo w takim ilościowym wymiarze - b.dużo trudu i dobrej "roboty".Wierz
    mi,że doceniam .Grayulacje i podziękowania.
    Jeżeli się nie myle masz ciekawe "dojscie" do najświerzszego orzecznictwa.
    Jutro jest W SN rozprawa o ciekawym zagadnieniu .
    Jeżeli można mam prośbęjakbyś miał szybki dostęp - prosił bym oprzesłanie.
    Wierzę ,że orzevczenia które przesłałem do seewa - dotarły także do Ciebie
    pozdrawiam.Tomasz


    Sygn. akt III CZP 11/06 10 maja 2006 r., godz. 09:30, sala "E"
    Czy odpowiedzialność z tytułu zaspokojenia roszczeń współwłaściciela, który
    dokonał nakładów na rzecz wspólną ponoszą osoby będące współwłaścicielami tej
    rzeczy w chwili orzekania o odpowiedzialności z tego tytułu, czy też osoby
    będące współwłaścicielami w czasie, kiedy dany nakład został dokonany; czy ma w
    tym zakresie znaczenie rodzaj dokonanych nakładów - czy były to nakłady o
    charakterze koniecznym czy też nakłady innego rodzaju, w szczególności takie,
    które w istotny sposób zwiększają wartość rzeczy wspólnej?


   • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 12.06.06, 10:48
    PRAWO MIESZKANIOWE Mieszkanie odrębną własnością, piwnice mogą pozostać wspólne
    Członek spółdzielni nie może od niej żądać, by przypisała piwnice do mieszkań
    Tak w precedensowym wyroku z 8 czerwca 2006 r. rozstrzygnął Sąd Najwyższy
    kwestię piwnic, ważną dla wszystkich spółdzielni i ich członków, którzy chcą
    przekształcenia praw spółdzielczych do mieszkań czy lokali użytkowych we
    własność.
    Wyodrębnianie własności
    Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, której członkiem był Józef C., wydał uchwałę
    określającą przedmiot odrębnej własności poszczególnych mieszkań, by
    przekształcić prawa spółdzielcze we własność. Piwnice zaliczył do nieruchomości
    wspólnej.
    Józef C. wystąpił do sądu o stwierdzenie nieważności tej uchwały. Zarzucał
    zarządowi liczne nieprawidłowości w jej podejmowaniu, m.in. to, że członkowie
    nie mieli możności zapoznania się ze stosownymi dokumentami, a także
    sprzeczność z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 roku o spółdzielniach
    mieszkaniowych, mówiącym o ustalaniu powierzchni lokali oraz pomieszczeń do
    nich przynależnych.
    W jego ocenie z przepisu tego płynie nakaz potraktowania piwnic nie jako
    nieruchomości wspólnej, lecz jako pomieszczeń przynależnych do poszczególnych
    lokali i uznania ich powierzchni wraz z powierzchniąmieszkań za przedmiot
    odrębnej własności.
    Sprzeczne wyroki
    Sąd I instancji nie zgodził się z argumentacją Józefa C. i jego żądanie
    oddalił. Uznał, że stosownie do art. 42 ust. 7 ustawy z 2000 r. zarząd mógł
    zadecydować o uznaniu piwnic nie za części składowe poszczególnych mieszkań,
    ale za część nieruchomości wspólnej.
    Innego zdania był sąd II instancji, który stwierdził nieważność zaskarżonej
    uchwały. W jego ocenie zarząd obowiązany był w świetle art. 42 ust. 2 pkt 2
    ustawy potraktować piwnice jako część składową poszczególnych mieszkań.
    W skardze kasacyjnej spółdzielnia broniła stanowiska zgodnego z zajętym przez
    sąd I instancji. Zarzucała m.in. naruszenie art. 42 ust. 7 ustawy z 2000 r.
    oraz art. 2 i art. 3 ust. 3 - 6 ustawy z 1994 r. o własności lokali. - Nie ma
    przepisu, który zobowiązywałby właściciela do przypisywania do lokalu piwnic,
    strychów itp. jako pomieszczeń przynależnych - argumentował pełnomocnik przed
    Sądem Najwyższym.
    Wyjaśniał, że od początku istnienia spółdzielni piwnice nie były traktowane
    jako pomieszczenia przynależne do lokali. W przydziałach ich nie uwzględniano.
    Piwnic jest zresztą mniej niż lokali.
    Może być wszystkich
    Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną spółdzielni.
    - Właściciel nie musi przy wyodrębnianiu lokalu kwalifikować piwnicy jako
    pomieszczenia przynależnego - mówiła sędzia Irena Gromska-Szuster. Może ustalić
    tylko udział w nieruchomości wspólnej obejmującej piwnice. Tak wynika z art. 42
    ust. 7 ustawy z 2000 r.
    Co ważne, Sąd Najwyższy wyjaśnił też, w jakiej sytuacji członek spółdzielni
    może zaskarżyć uchwałę zarządu przyjmującą takie rozwiązanie.
    Otóż, stosownie do art. 43 ust. 5 ustawy z 2000 r., jeśli go bezpośrednio
    dotyczy, czyli narusza jego interes prawny lub uprawnienia. Nie może więc
    zakwestionować np. określenia własności piwnic mieszkaniec sąsiedniego bloku.
    Oczywiście udowodnienie tego spoczywa na skarżącym (sygn. II CSK 37/06).
    Art. 42 ust. 1 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 4,
    poz. 27 ze zm.) zobowiązał zarządy do określenia, co obejmuje odrębna własność,
    w stosunku do wszystkich mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu znajdujących
    się w danym budynku. Przedmiot własności poszczególnych lokali określa zarząd w
    formie uchwały. Ma ona stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy określać
    m.in. "rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń do nich
    przynależnych", a także "wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości
    wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu". Przy określaniu musi
    być stosowany odpowiednio art. 3 ust. 3 6 ustawy z 1994 r. o własności lokali.
    Według tych przepisów uwzględnia się przy tym powierzchnię lokalu wraz z
    powierzchnią pomieszczeń przynależnych, przede wszystkim: piwnicy, strychu,
    komórki, garażu (jeśli nie stanowi przedmiotu odrębnego prawa). "RZ" 12.06.06
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 21.04.06, 11:25
   Priorytet dla naiwnych Za co nie odpowiada Poczta Polska ONET
   21.04.2006
   Poczta Polska nie odpowiada za terminowe doręczanie paczek priorytetowych ani
   listów poleconych. To oficjalne stanowisko firmy. W odpowiedzi na zgłaszane
   reklamacje klientów informuje się, że nie mogą dochodzić zwrotu pieniędzy. Za
   co w takim razie płacimy?
   Ewa Kołodziejska (nazwisko zmienione) 18 grudnia 2005 roku zapłaciła 140 zł za
   wysłanie paczki priorytetowej do syna w Irlandii. Nadała ją na Poczcie Głównej
   w Warszawie.
   - Chciałam przesłać synowi trochę żywności na zbliżające się święta Bożego
   Narodzenia, dlatego zależało mi na jak najszybszym dostarczeniu paczki.
   Zapewniono mnie, że dotrze w ciągu czterech-pięciu dni. Niestety, syn otrzymał
   ją dopiero w pierwszej dekadzie stycznia - relacjonuje Ewa Kołodziejska. - Gdy
   przed Nowym Rokiem pytał o paczkę na poczcie w Galway, odpowiedziano mu, że
   najprawdopodobniej jeszcze nie opuściła Polski.
   Wy płacicie, my nic nie gwarantujemy
   Kobieta złożyła reklamację. Przesyłka była priorytetowa, lecz nawet w takim
   przypadku reklamację można składać dopiero wtedy, gdy paczka nie dotrze do
   nadawcy po 14 dniach roboczych. Poczta odpowiedziała na jej reklamację po ponad
   miesiącu. Odpowiedź podpisano z upoważnienia dyrektora oddziału rejonowego
   przez kierownika działu kontroli i jakości Piotra Gawina.
   "Centrum Usług Pocztowych Oddział Rejonowy Warszawa Centrum w odpowiedzi na
   złożoną reklamację uprzejmie informuje, że zasady i warunki świadczenia usług
   pocztowych w obrocie międzynarodowym oraz zakres odpowiedzialności za
   poszczególne rodzaje przesyłek określa Światowa Konwencja Pocztowa Pekin 1999.
   Nadmieniamy, iż przepisy wspomnianej Konwencji nie przewidują odpowiedzialności
   Poczty w razie zgłoszonego ewentualnego opóźnienia. Termin doręczenia paczek
   stanowi normę jakościową Poczty Polskiej, jednak jego niedotrzymanie nie daje
   możliwości dochodzenia roszczeń materialnych" - pisze bez zbędnych ceregieli
   Piotr Gawin.
   Zdumiona treścią odpowiedzi pani Ewa postanowiła zadzwonić pod podany numer
   kontaktowy.
   - Jeżeli Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności za terminowe dostarczenie
   paczek priorytetowych to za co w takim razie pobiera wysokie opłaty przy ich
   nadawaniu?! - zapytała.
   - W regulaminie podajemy tylko szacunkowe terminy wykonania usługi. Zapłaciła
   pani za to, że paczka doszła w 3 tygodnie. Przecież mogło to potrwać dwa
   miesiące - z rozbrajającą szczerością odpowiedziała informatorka narodowego
   operatora.
   Poczta zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym dzieli paczki na
   priorytetowe i ekonomiczne. Priorytetowe wysyłane są za granicę najszybszymi
   połączeniami lotniczymi, natomiast paczki ekonomiczne, dla których przewidziano
   niższe ceny, kierowane są drogą lądowo-morską lub lotniczą, ale nie w pierwszej
   kolejności. Różnica w opłatach jest duża. Ale klienci wcale nie mogą liczyć na
   szybsze dostarczenie paczek i listów, za które płacą więcej. Nawet jeśli paczka
   priorytetowa będzie szła tak długo, jak ekonomiczna, poczta umywa ręce.
   - Paczka priorytetowa nie jest usługą z gwarantowanym terminem doręczenia.
   Cennik usług pocztowych w obrocie zagranicznym podaje jedynie szacunkowe
   terminy ich doręczania - poinformował TS rzecznik Poczty Radosław Kazimierski. -
   Poczta Polska nie ponosi też odpowiedzialności materialnej za nieterminowe
   doręczanie przesyłek poleconych.
   - Ale ja zapłaciłam przecież konkretną, a nie szacunkową opłatę - denerwuje się
   pani Ewa.
   Pocztowe qui pro qu
   W przypadku Irlandii, "szacunkowy termin" dostarczenia paczki priorytetowej
   wynosi 4-5 dni. Logicznie - jeśli Poczta nie dotrzymała umowy, powinna zwrócić
   klientowi pieniądze. Okazuje się, że to błędne założenie.
   - Z uwagi na to, że są to terminy szacunkowe, a nie gwarantowane, nie
   przewiduje się przy tej usłudze wypłaty odszkodowania z tytułu ich wydłużenia -
   mówi rzecznik Poczty. - "Regulamin dotyczący paczek pocztowych" do Światowej
   Konwencji Pocztowej Pekin 1999, uszczegóławia niektóre kwestie związane z
   obrotem międzynarodowym paczek. W zakresie odpowiedzialności określa on m.in.
   wysokość odszkodowań za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie paczek. Przepisy
   nie przewidują wypłaty odszkodowań z tytułu opóźnień w ich dostarczeniu.
   Za co w takim razie klienci płacą? Na to pytanie Radosław Kazimierski już nie
   odpowiedział. Wychodzi na to, że za nazwę i specjalną naklejkę umieszczaną na
   paczce.
   Przedstawiciel Poczty wyjaśnia, że do opóźnienia w terminie dostarczenia
   przesyłki pani Ewy mógł się przyczynić okres wzmożonego ruchu świątecznego.
   - Poczty na całym świecie odnotowują wtedy zwielokrotnienie liczby
   napływających przesyłek i trudności z ich opracowaniem i przewozem, a w
   konsekwencji - niestety - wydłużenie ich przebiegu.
   - W takim razie Poczta powinna informować klientów, że w okresie świątecznym
   nie jest w stanie terminowo dostarczyć paczek priorytetowych i w ogóle zawiesić
   te usługi, zamiast pobierać wysokie opłaty i nie dotrzymywać terminów -
   stwierdza poirytowana Ewa Kołodziejska.
   Zasady obowiązujące w Poczcie Polskiej to qui pro quo. Niezależnie od tego czy
   płacimy więcej, kiedy zależy nam na szybszym przesłaniu np. żywności, czy
   mniej - za standardową usługę, narodowy operator niczego nie gwarantuje ani nie
   dopuszcza reklamacji. Nawet jeśli takie zasady zostały zapisane w światowej
   konwencji pocztowców, to najwyższy czas je zmienić.
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 26.04.06, 23:36
   Wyrok z dnia 18 marca 2005 r., II CK 556/04
   Oparcie wyroku na podstawie faktycznej niepowołanej przez powoda jest
   orzeczeniem ponad żądanie w rozumieniu art. 321 k.p.c.

   Wyrok z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 537/03
   Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy może być uznana za
   krzywdzącą akcjonariusza zarówno wówczas, gdy cel pokrzywdzenia istniał w
   czasie podejmowania uchwały, jak i wtedy, gdy treść uchwały spowodowała,
   że jej wykonanie doprowadziło do pokrzywdzenia akcjonariusza.

   Postanowienie z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 552/03
   Gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni, regułą powinno być
   przystosowanie go do użytku, a nie ustanowienie służebności drogi
   koniecznej innym szlakiem, chyba że przystosowanie takie byłoby niemożliwe
   lub wymagałoby niewspółmiernych i nieopłacalnych nakładów (art. 145 § 1
   k.c.).

   Postanowienie z dnia 29 stycznia 2003 r., I CZ 192/02
   Środek odwoławczy nadany faksem jest wniesiony z chwilą określoną
   przez upoważnionego pracownika w adnotacji o wpływie pisma do sądu.
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 27.04.06, 15:58
   w dzisiejszej "RZ" , pokretnie niebezpieczne :
   PRAWO CYWILNE Kolejny wierzyciel

   Za późno zgłosił się do komornika


   Jeśli dłużnik sprzeda swoją nieruchomość w trakcie egzekucji komorniczej, to
   nie mogą już dołączyć do postępowania kolejni wierzyciele.


   Tak uznał w uchwale Sąd Najwyższy. Oznacza to, że jeśli nowy właściciel zdoła
   np. spłacić wierzyciela czy wierzycieli, którzy zdążyli wcześniej przyłączyć
   się do egzekucji, może uniknąć zlicytowania nieruchomości przez komornika.

   Nie jest to jednak patent doskonały. SN zastrzegł we wspomnianej uchwale, że
   także po zbyciu (sprzedaniu, darowaniu) nieruchomości kolejny wierzyciel może
   przyłączyć się do egzekucji, a więc uczestniczyć w podziale kwoty uzyskanej z
   licytacji, jeśli uzyskał orzeczenie sądu stwierdzające bezskuteczność tego
   zbycia wobec niego. Chodzi o tzw. skargę pauliańską przewidzianą w art. 527 § 1
   kodeksu cywilnego. I tak, jeśli dłużnik wyzbywa się majątku, by uniemożliwić
   ściągnięcie należności, ta skarga pozwala wierzycielom wystąpić do sądu o
   stwierdzenie, że czynność taka jest w stosunku do nich bezskuteczna.
   Przeprowadzenie takiej sprawy zawsze jednak trwa i w tym czasie wiele może się
   zmienić.

   Zasada zapisana w art. 927 k.p.c. jest taka, że po zajęciu nieruchomości przez
   komornika na wniosek jednego wierzyciela mogą dołączyć do tego postępowania
   inni. Będą więc uczestniczyć w podziale kwoty uzyskanej z licytacji na tych
   samych prawach, co pierwszy wierzyciel. Sprzedaż lub darowanie tej
   nieruchomości przez właściciela innej osobie nie ma wpływu na postępowanie
   komornicze. Toczy się ono dalej, a nowy właściciel przyjmuje wraz z
   nieruchomością dotyczące jej obciążenia (sygn. III CZP 16/06).

  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 05.05.06, 15:35
   Z orzecznictwa SN :

   Wyrok z dnia 26 sierpnia 2004 r., I CK 91/04
   Wykryciem wady w rozumieniu art. 563 k.c. nie jest stwierdzenie przez
   kupującego okoliczności, które usprawiedliwiają przekonanie o możliwości
   skutecznego usunięcia wady w ramach udzielonej mu gwarancji jakości.

   Postanowienie z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 552/03
   Gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni, regułą powinno być
   przystosowanie go do użytku, a nie ustanowienie służebności drogi
   koniecznej innym szlakiem, chyba że przystosowanie takie byłoby niemożliwe
   lub wymagałoby niewspółmiernych i nieopłacalnych nakładów (art. 145 § 1 k.c.).

   Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., I CK 410/04
   W postępowaniu w sprawach gospodarczych niepowołanie w
   odpowiedzi na pozew twierdzeń i zarzutów mających znaczenie dla oceny
   legitymacji czynnej oraz zasadności powództwa pozbawia pozwanego prawa
   zgłaszania w tym zakresie zarzutów w toku postępowania.

   Wyrok z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 599/03
   Umowa gwarancji jakości może ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy
   rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad.
   • tomkus56 Re: może komuś się przyda ? 05.05.06, 15:50
    W dniu dzisiejszym jestem pierwszy raz na łamach forum.Przeglądałem różne
    strony.Przyznaję i gratuluję jedynie Twoim działaniom .Życzliwości.
    Jak mocno czujesz się w w sprawach Wspólnot Mieszkaniowych.....i czy wogóle ten
    temat Cię zajmuje.Pozdrawiam.
    • tomkus56 Re: może komuś się przyda ? 05.05.06, 15:56
     Tomkus56 poczta;
     Tomkus56@interia.pl
  • serafin666 Re: w dziesiejszej "RZ" 06.05.06, 08:32
   Jakie zobowiązania ma wspólnota mieszkaniowa wobec fiskusa? Kiedy jest
   płatnikiem, a kiedy podatnikiem? Na pytania z tym związane odpowiadał Krzysztof
   Dziewior, doradca podatkowy.
   / jest postęp jakościowy u tego autora – serafin666 /
   • wilga52 Re: w dziesiejszej "RZ" 06.05.06, 17:51
    I co z tego wynika?
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 07.05.06, 17:24
   9 maja 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne
   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące wysokości dodatku
   mieszkaniowego.

   Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
   - art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
   mieszkaniowych z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim upoważnia Radę
   Ministrów do określenia wysokości wydatków za zajmowany lokal mieszkalny,
   stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego,
   - § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w
   sprawie dodatków mieszkaniowych z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
   roku o dodatkach mieszkaniowych i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
  • serafin666 Re: w dziesiejszej "RZ" 08.05.06, 07:45
   Jakie konsekwencje prawne powinien ponieść przewodniczący zarządu wspólnoty
   mieszkaniowej, który, rzekomo na skutek własnej choroby, odwołał w przeddzień
   (ogłoszeniem na drzwiach wejściowych) zwołane na 23.03.2006 r. walne zebranie
   właścicieli, a następnie zwołał je ponownie 7.04.2006 r. (tj. po terminie,
   który określa ustawa o własności lokali)?

   Chcę wybudować domek na działce, którą mam we współwłasności. Współwłaściciel
   wyraża na to zgodę. Bardzo proszę o wyjaśnienie, w jakiej formie prawnej
   powinna być wyrażona ta zgoda, aby spadkobiercy (dzieci, wnuki) nie mieli
   problemu prawnego?

   Czy jako sąsiedzi możemy mieć wpływ na to, co ma powstać na sąsiedniej działce,
   w okolicy naszego miejsca zamieszkania?

   Sprawdzanie zameldowania za drogo kosztuje

   Spółdzielcze prawo do lokalu jest związane z członkostwem. Wyjątek dotyczy
   sytuacji, gdy nabywca uzyskał je na rynku wtórnym, a nie bezpośrednio od
   spółdzielni
  • serafin666 Re: w dzisiejszym onet.pl 08.05.06, 07:59
   Jeśli nie spłaciłeś przed laty bankowego kredytu, możesz być pewny, że wkrótce
   firma windykacyjna będzie starała się odzyskać każdą złotówkę -
   ostrzega "Rzeczpospolita".
   Dziennik pisze, że banki zaczęły sprzedawać funduszom inwestycyjnym stare
   długi, które uznały za stracone. Na przykład największy polski bank PKO BP już
   sprzedał dwa pakiety takich starych pożyczek i szykuje kolejne.... Według
   szacunków firm, w tym roku trafią do nich wierzytelności o wartości około 7
   miliardów złotych. Będą to głównie niespłacone kredyty klientów indywidualnych.
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 08.05.06, 09:40
   Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., I CK 410/04
   W postępowaniu w sprawach gospodarczych niepowołanie w
   odpowiedzi na pozew twierdzeń i zarzutów mających znaczenie dla oceny
   legitymacji czynnej oraz zasadności powództwa pozbawia pozwanego prawa
   zgłaszania w tym zakresie zarzutów w toku postępowania.
   Postanowienie z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 278/01
   Małżonek nie może żądać na podstawie art. 43 § 2 k.r.o. ustalenia
   nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego.
   Wyrok z dnia 16 kwietnia 2003 r., II CKN 6/01
   Umowa dzierżawy zawarta na okres do końca życia dzierżawcy jest
   umową zawartą na czas oznaczony.
   Wyrok z dnia 16 kwietnia 2002 r., V CKN 997/00
   Protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej nie jest wyłącznym
   dowodem tego, że akcjonariusz głosował przeciwko uchwale i żądał
   zaprotokołowania sprzeciwu.
   Wyrok z dnia 14 września 2000 r., V CKN 8/00
   Dokonana przez najemcę, za zgodą wynajmującego, wymiana sprawnego
   technicznie i spełniającego swą funkcję urządzenia, nie jest ulepszeniem
   mieszkania w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
   mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 120,
   poz. 787 ze zm.).
   Postanowienie SN z dnia 20 września 2000 r., I CKN 295/00
   Przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, natomiast
   podział długów następuje z mocy prawa, odpowiednio do podziału aktywów.
   Wyrok SN z dnia 3 marca 2005 r., II CK 409/04
   Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni w przedmiocie
   zbycia nieruchomości nie powoduje nieważności umowy przedwstępnej
   zobowiązującej spółdzielnię do jej sprzedaży, zawartej przed uchyleniem
   uchwały.
   Wyrok z dnia 25 lutego 2005 r., II CK 434/04
   W postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych pozwany
   może zgłosić zarzut potrącenia także po wniesieniu sprzeciwu od nakazu
   zapłaty.
   Uchwała z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05
   Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o odpowiednie
   wynagrodzenie za korzystanie z niej, przeciwko posiadaczowi służebności w
   złej wierze, niezależnie od zgłoszenia roszczenia określonego w art. 222 § 2
   k.c.
   Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05
   Administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony tylko przeciwko
   podatnikowi nie może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na
   nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i
   jego małżonka.
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 08.05.06, 22:28
   9 maja 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne
   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące wysokości dodatku
   mieszkaniowego.
   17. maja 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna
   wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podwyżki czynszu albo innych
   opłat za użytkowanie lokalu. ( warto na stronie TK o tej sprawie poczytać –
   serafin666 )
  • serafin666 Re: w dziesiejszej "RZ" 09.05.06, 09:21
   Samorządowcy, pracownicy urzędów państwowych i skarbówki będą odpowiadali za
   szkody spowodowane wydaniem decyzji administracyjnej łamiącej przepisy.

   Wystarczy odejść z miejsca kolizji, aby ubezpieczyciel odmówił wypłaty
   odszkodowania z polisy autocasco. Nawet jeśli kierowca nie był pijany i miał
   dokumenty.

   Koszty remontu obiektu ponoszą wszyscy spółdzielcy, nawet gdy z niego nie
   korzystają. Zasadą jest bowiem rozliczanie funduszu remontowego w skali całego
   osiedla
  • serafin666 Re: wczoraj w Trubunale Konstytucyjnym 10.05.06, 09:03
   Już wkrótce dodatki mieszkaniowe mogą być wyższe o kilkanaście złotych. Gminy
   muszą znaleźć na to pieniądze. To efekt wczorajszego wyroku Trybunału
   Konstytucyjnego

   Trybunał Konstytucyjny nie ogłosił we wtorek zapowiadanego wyroku w
   rozpatrzonej wcześniej sprawie dotyczącej zwrotu osobie uniewinnionej kosztów
   jej obrony przez adwokata z wyboru. Otworzył sprawę na nowo i zwrócił się do
   prezesa Trybunału o jej ponowne rozpatrzenie przez pełny skład. Powodem
   zastosowania tej niecodziennej procedury były - jak wyjaśnił sędzia TK Bohdan
   Zdziennicki - ważne okoliczności ujawnione w toku rozprawy i zawiłość sprawy
   (sygn. SK21/04). Trybunał zasygnalizował możliwość zmiany własnego stanowiska
   na temat zwrotu kosztów obrony zawartego w wyroku ze stycznia 2005 r. Trybunał
   oceniał przepis kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w razie
   uniewinnienia w sprawach z oskarżenia prywatnego koszty obrony
   ponosioskarżyciel prywatny. W sprawach z oskarżenia publicznego natomiast za
   adwokata z urzędu płaci skarb państwa, ale uniewinniony za adwokata z wyboru
   może uzyskać zwrot kosztów tylko "w uzasadnionych przypadkach". Autorka skargi
   konstytucyjnej uważa, że ponieważ oskarżono ją niesłusznie, powinna uzyskać
   zwrot całości kosztów obrony. W styczniu 2005 r. Trybunał oceniał analogiczny
   przepis kodeksu postępowania karnego pochodzący z 1969 r. i uchylony w 2003 r.
   Norma uchwalona zamiast tamtego przepisu pozostawiła jednak tę samą zasadę, a
   jedyna różnica polega na umożliwieniu w wyjątkowych wypadkach zwrotu kosztów
   także za obrońcę z wyboru. Wtedy Trybunał uznał, że osoba uniewinniona przez
   sąd sama ponosi koszty obrońcy z wyboru, a przepisy w tej sprawie są zgodne z
   konstytucją.
  • serafin666 Re: będą uchwały SN 11.05.06, 13:30
   III CZP 9/06
   Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione do rozpoznania przez
   skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
   „Czy współwłaściciel nieruchomości posiadający, z wyłączeniem pozostałych
   współwłaścicieli, nie przynoszącą pożytków część nieruchomości wspólnej, jest
   zobowiązany do rozliczenia z pozostałymi współwłaścicielami uzyskanych z tego
   tytułu korzyści?"
   III CZP 19/06
   Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przedstawione do rozpoznania
   przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego:
   „Czy odszkodowanie przewidziane dla właścicieli nieruchomości zajętych pod
   drogi publiczne, które na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998
   r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.
   Nr 133, poz. 872 ze zm.) stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Skarbu
   Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wyłącza roszczenie
   dotychczasowych właścicieli o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tych
   nieruchomości w okresie poprzedzającym przejście ich własności na Skarb Państwa
   lub jednostkę samorządu terytorialnego?”
   III CZP 24/06
   Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy przedstawione do rozpoznania przez
   skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
   „Czy uprawnienie określone w art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
   wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)
   do żądania połączenia kilku nieruchomości w księdze wieczystej w jedną
   nieruchomość służy także wieczystemu użytkownikowi?”
   III CZP 28/06
   Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu przedstawione do rozpoznania przez
   skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
   „Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu właścicieli lokali
   obowiązkiem zapłaty zaległych świadczeń wynikających z zawartej przez nią umowy
   z dostawcą energii cieplnej, jeżeli energia ta była przeznaczona i została
   faktycznie spożytkowana na potrzeby nieruchomości lokalowych?”
   III CZP 31/06
   Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione do rozpoznania przez
   skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
   „Czy uprawnionym do zgłoszenia przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
   lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.
   Nr 124, poz. 1361 ze zm.) żądania o usunięcie niezgodności między stanem
   prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem
   prawnym jest wyłącznie osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane
   błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia,
   czy też uprawnionym jest każdy, kto ma interes prawny w tym, aby treść księgi
   wieczystej odpowiadała rzeczywistemu stanowi prawnemu?”
   • serafin666 Re: i oto już są 11.05.06, 15:20
    Uchwała z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 31/06).
    Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości
    ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć
    tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze
    wieczystej (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i
    hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zm. i art. 6262 §
    5 k.p.c.).
    Uchwała z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 11/06).
    Roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych przez jednego ze
    współwłaścicieli na nieruchomość wspólną przysługuje przeciwko osobom, które
    były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów.
    Uchwała z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 9/06).
    Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z
    nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego
    tytułu korzyści.
    • babczyk Re: i oto już są 11.05.06, 18:13

     Co stanowi współwłasność?

     Współwłasnością właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właści¬ciela nieruchomości objęte są tylko te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami należącymi do właścicieli wyodrębnionych lokali i do-. tychczasowego właściciela nieruchomości, i które nie służą wyłącznie do użyt¬ku tych właścicieli ze względu na należace do nich lokale.
     Wyrok SN z 2 grudnia 1998 r. N 1 CKN 903/97, OSNC 1999/6/113
     Czym jest odrębna własność lokalu?

     W przypadku powołania odrębnej własności lokalu, pojętej w sensie jurydycznym, powstaje nowy przedmiot własności w postaci lokalu, traktowany tak jak nieruchomość. Odrębność własności lokalu polega na tym, że każdy właściciel może dysponować swą własnością bez względu na innych właścicieli lokali. Lokal taki może być odrębnie obciążony i prawo odrębnej własności lokalu wraz z "przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej (art. 3 ust. 1 ustawy z 1994 r. o własności lokali)" podlega ujawnieniu w księgach wieczy¬stych (księdze wieczystej nieruchomości lokalowej i odrębnej księdze wieczy¬stej nieruchomości, w której własność lokalu została wyodrębniona).
     Postanowienie SN z 3 października 2000 r. I CKN 940/00 niepubl.

     Samodzielny lokal

     Samodzielny lokal mieszkalny nie nalezy do części budynku mogących stanowić przedmiot współwłasności właścicieli nieruchomości lokalowych.
     Wyrok SN z 21 lutego 2002 r. IV CKN 751/00, Biul. SN 2002/6/17


     Koszty utrzymania nieruchomości

     Każdy z właścicieli poza opłatami wnoszonymi w związku z utrzymaniem swojego lokalu (woda, centralne, gaz) partycypuje także w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej (światlo na klat ce, sprzątanie korytarzy, konserwacje urządzeń wspólnych). Przy określaniu wysokości tych kosztów istotne znaczenie ma wysokość udziału. Od niego bowiem zależy, jakie wlaściciele lokali poniosą wy¬datki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a także, jakie ewentualnie uzyskają przychody z tej nieruchomości. Coraz więcej wspólnot wynajmuje wspólne pomieszczenia lub ze¬zwala na montowanie reklam na elewacji budynku, uzyskując w ten sposób przy¬chody. Ustawa o własności lokali stano¬wi, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem. Jeśli jednak przychody są większe od wydatków - przypadają one właścicielom loka li w stosunku do ich udziałów.


     Wydatki na utrzymanie lokali

     Wynikajacy z art. 12 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali obowiazek właścicieli lokali ponoszenia w określonym stosunku wydatków związanych z utrzymaniem ich lokali nie oznacza konieczności określania skali tych obciążeń w jednakowej, dla wszystkich tożsamej kwotowo, wysokości za 1 m2 powierzchni lokalu. Konsekwencja powyższego jest możliwość określenia w uchwale zaliczek w zróżnicowanej wysokości wobec poszczególnych kategorii zobowiązanych.
     Wyrok SN z 20 czerwca 1997 r. N II CKN 226/97, OSNC 1998/1/6     • babczyk Re: i oto już są 11.05.06, 18:20
      Reprezentacja wspólnoty

      Uregulowanie art. 22 ust. 1 ustawy z 1994 r. o własności lokali nie daje jednoznacznej odpowiedzi, co oznacza sformułowanie, iż zarząd reprezentuje wspólnotę na zewnątrz, a w każdym razie uregulowanie to nie wyklucza działania członków wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz w obronie własnych praw mieszkaniowych.
      Wyrok NSA w Warszawie z 13 grudnia 1999 r. IV SA 1997/97 niepubl.

      Nakaz sprzedaży lokalu

      Wystąpienie przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej z pwudztwem o nakazanie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu i dla swej skuteczności wymaga Podęcia przez wspólnotę mieszkaniową stosownej uchwały. Wyrok S. Apel. w Poznaniu z 8 listopada 2001 r. I ACa 841/01 Wokanda 2002/11/45

      Zarządca przymusowy

      Jak sądy podchodzą do wniosków o ustanowienie zarządcy przymusowe¬go? Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku i na co trzeba zwrócić uwagę?

      Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego powinien być poprzedzony próbami uregulowania kwestii zarządu na drodze ustawowej, tzn. poprzez zwołanie zebrania, odwołanie dotychczasowego zarządu i wybór nowego.
      W przeciwnym razie sąd może oddalić wniosek ze względu na to, że "nie wyczerpano wszystkich możliwości prawnych, jakie przysługują właścicielom".

      We wniosku trzeba przedstawić uzasadnienie. Zgodnie z art. 26 ustawy o własności lokali, trojakiego rodzaju:
      a) zarząd nie został powołany,
      b) zarząd nie wykonuje swoich obowiązków,
      c) zarcąd działa niezgodnie z zasadami prawidłowe¬go gospodarowania.

      Sytuacja a) zdarza się rzadko;

      zarzut c) trudno udowodnić (trzeba powoływać biegłych, toczyć przed sądem akademickie spory, co jest gospodarowaniem "prawidłowym", a co "nieprawidłowym", itd.).

      Pozostaje więc uzasadnienie typu b), o które nietrudno, bo nawet dobrze działające zarządy często zaniedbują przynajmniej część swoich ustawowych obowiązków - a sądy, w znanych mi sprawach; stosowały interpretację rozszerzającą; akceptując uzasadnianie nie tylko wtedy, gdy zarząd w ogóle "nie wykonywał swoich obowiązków", ale także wtedy, gdy je wykonywał źle, niezgodnie z przepisami prawa, z uchwałami właścicieli lub ich interesem.

      We wniosku należy przedstawić kandydaturę zarządcy przymusowego.

      Wprawdzie to sąd ustanawia zarządcę przymusowego - ale sądy nie dysponują wykazami potencjalnych zarządców; dlatego kandydata na zarządcę - a także sugestie co do zakresu jego obowiązków i wysokości wynagrodzenia - powinien przedstawić właściciel (grupa właścicieli) składający wniosek, oczywiście po uprzednim uzgodnieniu sprawy z kandydatom na zarządcę.

      Wniosek może być odesłany także ze względów formalnych, dlatego przy pisa¬niu wniosku radzę zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika. Sprawy o ustanowienie zarządcy przymusowego toczą się zwykle od trzech do sześciu miesięcy - a więc znacznie szybciej niż wszystkie inne sprawy przed sądami powszechnymi.
      Na przyspieszenie werdyktu może mieć wpływ dobre uzasadnienie, dowodzące np., że każdy miesiąc opóźniania narazi wspólnotę na kolejne duże straty .

      Podstawa: art. 26 ustawy o własności lokali
    • tomkus56 Re: i oto już są 11.05.06, 20:12
     Diękuje.Zaskakujesz szybkością ...
     Jak to robisz ,że masz odrazu orzecznictwo
     pozdrawiam.Tomasz
     • serafin666 Re: i oto już są 11.05.06, 20:21
      zerkam na stronę www.sn.pl
      • babczyk ydanie mieszkania przez developera a rękojmia..... 11.05.06, 21:00
       Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

       Stan faktyczny

       Jak przedstawia się rękojmia budownictwie, terminy biegu rękojmi? Czy według kodeksu cywilnego termin wydania mieszkania (czy jest jakieś orzecznictwo), termin wydania przez PINB decyzji o użytkowaniu przesuwa prawo rękojmi? Developer wydawał mieszkania w lipcu 2002, a decyzja na użytkowanie została wydana w grudniu 2003. Od kiedy biegnie rękojmia ? Developer wybudował 2 bloki (oczywiście nie budował sam tylko komuś zlecił) i przekazywał ludziom mieszkania protokołami odbiorczymi od lipca 2002, ludzie meldowali się, mieszkali, a PINB decyzję na użytkowanie budynku wydał 30.12.2003. I pytanie - czy zgodnie z k.c. rękojmia liczy się od dnia przekazania lokalu (jego wydania) czy od daty decyzji na użytkowanie? Developer twierdzi, że data protokołu zwalnia go z rękojmi po 3 latach, no ale budynku nie wolno było użytkować? A części wspólne: dach, balkony schody?

       Opinia prawna

       Poniższą opinię sporządzono na podstawie następujących aktów prawnych:

       Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami.),
       Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 216 ze zmianami)
       Rękojmia za wady budynku

       Instytucja rękojmi za wady rzeczy ma na celu zagwarantowanie lepszej niż na podstawie przepisów ogólnej części prawa zobowiązań, ochrony dłużnika. Odpowiedzialność ta ma bowiem charakter obiektywny, niezależny od winy, uzależniony zaś jedynie od wystąpienia wady rzeczy. Tak surowy model odpowiedzialności złagodzony jest jednak przez ustanowienie krótkich terminów do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Terminy te mają charakter terminów zawitych, stąd ich upływ powoduje wygaśnięcie, a nie jedynie przedawnienie się roszczenia.
       Należy tu jednak rozróżnić terminy reklamacyjne od samych terminów wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi. Tak więc jeśli chodzi o te pierwsze, to zgodnie z art. 563 kc „kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć (...) Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu”. Z kolei terminy wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi określa art. 568 kc, stanowiąc, że „uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.” Tak więc realizacja roszczeń z tytułu rękojmi uwarunkowana jest po pierwsze dochowaniem miesięcznego terminu do dokonania aktu staranności, jakim jest zgłoszenie wady, a po drugie wystąpieniem tejże w ciągu trzech lat od wydania budynku.

       Na gruncie art. 568 kc pojęcie wydania budynku należy rozumieć w sposób analogiczny jak na gruncie art. 348 kc, który normuje wydanie rzeczy jako jeden ze sposobów przeniesienia posiadania. Powołany przepis stanowi, że „przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy. Wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają fizyczną władzę nad rzeczą, jest równoznaczne z wydaniem rzeczy”. Należy więc uznać, że jakkolwiek kontrowersyjne byłoby traktowanie protokołu odbiorczego jako dokumentu umożliwiającego rozporządzanie rzeczą, to jednak już w rezultacie wydania kluczy do mieszkań, a następnie faktycznego zamieszkania w nich ludzi, nastąpiło wydanie mieszkań. Od tego czasu należałoby więc liczyć termin wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi. To samo dotyczy części wspólnych budynku. Z racji bowiem tego, że są one objęte współwłasnością ułamkową właścicieli mieszkań, należy przyjąć, że zostały wydane wraz z wydaniem mieszkań.

       Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku

       Jeśli chodzi z kolei o problem późniejszego wydania określonej w przepisach prawa budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, to kwestię tą reguluje art. 55 prawa budowlanego, zgodnie z którym przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (pod warunkiem, że m. in. obiekt jest zaliczony do określonych w załączniku do ustawy Prawo budowlane kategorii budowli). Zakładając, że taka sytuacja miała miejsce w omawianym stanie faktycznym, należy przede wszystkim zauważyć, że przystąpienie do użytkowania obiektu (a więc zamieszkanie w nim) przed uzyskaniem tej decyzji jest nielegalne - co więcej, w świetle art. 57 ust. 7 prawa budowlanego, karane grzywną. Stąd też wydanie budynku powinno właściwie nastąpić dopiero po uzyskaniu powyższej decyzji, zwłaszcza, że poprzedzona jest ona kontrolą prowadzoną przez organy nadzoru budowlanego, co pozwala wykryć ewentualne wady. Jakkolwiek więc w omawianym stanie faktycznym wydanie rzeczy nastąpiło jeszcze przed uzyskaniem odpowiedniej decyzji to, jako że wydanie rzeczy ma co do zasady charakter czynności faktycznej, nie zaś prawnej, nie można uznać tego wydania za „nieważne” i w konsekwencji liczyć terminu wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi od innego punktu czasowego.

       W obecnym stanie prawnym brak także orzecznictwa, które w podobnych stanach faktycznych uzależniałoby początek biegu omawianych terminów od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Istnieją jednak orzeczenia Sądu Najwyższego (uchwała SN z 10 marca 1993 roku, sygnatura - III CZP 8/93 oraz wyrok SN z 12 kwietnia 2001 r. - II CKN 588/99; niepubl. za: Komentarz pod red. Bieńka, wyd. Lexis Nexis), zgodnie z którymi do upływu terminów zawitych stosuje się (w drodze analogii z terminami przedawnienia roszczeń) art. 5 kc, a więc instytucję tzw. nadużycia prawa podmiotowego. W praktyce oznacza to możliwość nieuwzględnienia przez sąd podniesienia przez pozwanego zarzutu przedawnienia w wyjątkowych sytuacjach, w których mogłoby dojść do rażącego pokrzywdzenia osoby, której roszczenie wygasło. Należy jednak zaznaczyć, że kwestia ta jest sporna w nauce prawa, a samo takie rozwiązanie stosowane przez sądy bardzo rzadko i z dużą ostrożnością.

       W każdym jednak razie instytucja rękojmi nie wyłącza (według dominującego obecnie poglądu nauki prawa i orzecznictwa) odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania według normalnego reżimu części ogólnej prawa zobowiązań. Tak więc w świetle art. 471 kc dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przesłanki odpowiedzialności są tu więc jednak inne niż przy rękojmi – przede wszystkim należy dowieść, że zobowiązany nie dochował należytej staranności przy wykonaniu zobowiązania. Nie wystarcza więc samo wystąpienie wady. Inny jest ponadto termin przedawnienia roszczeń, a także sam ich charakter – zasadniczo można bowiem żądać jedynie odszkodowania.

       Z e-prawnik.pl


  • serafin666 Re: w dziesiejszej "RZ" 13.05.06, 11:30
   Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi dostała zgodę na wycięcie kilkunastu
   drzew i przycięcie dalszych 67, ale przez fachowców. Z braku pieniędzy zrobili
   to rodzice, pozbawiając drzewa koron. Szkołę ukarano, a tymczasem po dwóch
   latach okazało się, że drzewa odbudowały korony i mają się dobrze. Uchylając
   niekorzystny dla szkoły wyrok WSA w Łodzi, NSA stwierdził, że nie można
   uzależniać kary od tego, czy zabiegów na drzewach dokonała taka czy inna ekipa,
   lecz od skutku, a ten powinien ocenić rzeczoznawca.

   Opłaty za wycięcie drzew w 2006 r. wynoszą za 1 cm obwodu pnia:
   11,37 zł np. za topolę, klon jesionolistny, wierzbę, czeremchę,
   30,91 zł np. za kasztanowiec, morwę, jesion, daglezję,
   75,19 zł np. za dąb, buk, grab, lipę, klon, sosnę, świerk,
   283,66 zł np. za jodłę, magnolię, cisa, miłorząb.
   Stosuje się też dodatkowe współczynniki zależne od obwodu pnia, najwyższe
   (12,96) dla obwodu powyżej 70cm.
   Opłata za usunięcie 1 mkw. krzewów to 210,12 zł.

   SN w uchwale z 22 marca 2006 r. odpowiedział, że uprawnienie do nabycia lokalu
   mieszkalnego przy zastosowaniu art. 44 ust. 2 wskazanej ustawy przechodzi na
   byłego małżonka, któremu przy podziale majątku wspólnego zostało przyznane
   prawo najmu. Zgodnie z przepisem powołanym przez SN przy sprzedaży mieszkania
   kolejowego cenę ustaloną wedle zasad przyjętych w ustawie z 1997 r. o
   gospodarce nieruchomościami pomniejsza się o 6 proc. za każdy rok pracy w PKP,
   PKP SA lub firmach, które wykonują lub wykonywały zadania na ich rzecz, oraz o
   3 proc. za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie, ale nie
   więcej niż o 95 proc. ceny (sygn. III CZP 15/06)
   • serafin666 Re: w dziesiejszej "RZ" 13.05.06, 12:52
    poprawka do tabeli opłat :
    Stosuje się też dodatkowe współczynniki zależne od obwodu pnia, najwyższe
    (12,96) dla obwodu powyżej 700 cm.
  • serafin666 Re: z biuletynu SN Nr 4/2006 15.05.06, 14:31
   II CSK 30/05 – wyrok z dnia 11 stycznia 2006 r.
   Artykuł 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
   mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.),
   wyrażający zasadę bezwynikowej działalności gospodarczej spółdzielni
   mieszkaniowej, nie upoważnia rady nadzorczej ani walnego zgromadzenia do
   podjęcia uchwały obciążającej członków obowiązkiem pokrycia nadwyżki kosztów
   nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni.

   III CK 369/05 – postanowienie z dnia 27 stycznia 2006 r.
   Odpisem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w tym odpisem
   orzeczenia w rozumieniu art. 140 k.p.c., jest dokument wiernie
   odzwierciedlający treść oryginału orzeczenia albo jego kopia, przy czym
   dokument ten nie musi być uwierzytelniony lub poświadczony za zgodność.
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 15.05.06, 15:06
   z kodeksu wykroczeń ;

   Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis
   lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia
   wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
   zagadka – czy forum internetowe jest miejscem publicznym ? / serafin666 /

   Art. 127.§ 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej, podlega karze
   grzywny albo nagany. § 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

   Art. 163. Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega
   karze grzywny albo karze nagany.

   Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z
   polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

  • serafin666 Re: dla czytających orzeczenia TK 16.05.06, 20:59
   Wyrażenie nie jest (nie są) niezgodny/e z... w sentencji wyroku Trybunału
   Konstytucyjnego oznacza, że przepis Konstytucji powołany przez inicjatora jako
   wzorzec kontroli nie jest adekwatny do zaskarżonej regulacji, a zatem nie można
   orzec, że regulacja ta jest z tym wzorcem zgodna albo niezgodna. W uproszczeniu
   można powiedzieć, że pod względem skutków formuła orzecznicza nie jest (nie są)
   niezgodny/e z. ma znaczenie podobne do formuły jest (są) zgodny/e z. Obie
   formuły oznaczają bowiem, że badany przepis nie budzi zastrzeżeń z punktu
   widzenia stosowanego wzorca kontroli.

   Przeciwne znaczenie ma formuła jest (są) niezgodny/e z. Oznacza ona
   zdyskwalifikowanie zaskarżonej regulacji przez Trybunał Konstytucyjny. Skutkiem
   wyroku jest z reguły utrata mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z
   wzorcem kontroli.
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 17.05.06, 09:39
   Pacjent, który ze względu na zbyt długie oczekiwanie na zabieg wykona go za
   granicą, może żądać zwrotu kosztów
   Nie ma przy tym znaczenia, że w jego państwie usługi takie świadczone są
   bezpłatnie.
   Taka jest jedna z tez wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 maja
   2006 r. (sygn. C-372/04) w sprawie Yvonne Watts - Brytyjki, której we Francji
   wszczepiono protezę stawu biodrowego.
   Ten wyrok może mieć znaczenie także dla pacjentów z Polski.
   Skarżąca zwróciła się do Bedford PCT (swojego oddziału funduszu zdrowia) o
   wydanie formularza E 112, potrzebnego do złożenia wniosku o wykonanie zabiegu
   za granicą. Została przebadana przez lekarza, który uznał jej przypadek
   za "rutynowy". Formularza jej nie wydano, argumentując, że leczenie może być
   wykonane w kraju, "zgodnie z celami rządowego planu zabezpieczenia
   społecznego". Oznaczało to roczne czekanie na operację.
   Ponieważ stan zdrowia Watts pogarszał się, przebadano ją jeszcze raz i
   postanowiono, że będzie operowana za trzy - cztery miesiące.
   Pacjentka nie chciała czekać i za 3900 funtów poddała się operacji we Francji.
   Zwrotu tej kwoty zażądała od swojego funduszu zdrowia. Fundusz odmówił, a
   brytyjski sąd oddalił jej skargę, bo uznał, że "nie była narażona na
   nieuzasadnioną zwłokę". Gdy sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, ten wystąpił
   do ETS z pytaniem o zakres stosowania rozporządzenia UE nr 1408/71 w sprawie
   swobody świadczenia usług.
   Trybunał orzekł, że odmawiając wydania zgody na operację za granicą, fundusz
   ubezpieczeń zdrowotnych państwa zamieszkania pacjenta musi wykazać, że termin
   oczekiwania w kraju jest do przyjęcia ze względów medycznych. Bierze się pod
   uwagę stan pacjenta, historię choroby, stopień bólu. Jeśli termin okaże się
   zbyt długi, zgody nie można odmówić.
   Gdy chory zdecyduje się na leczenie szpitalne w innym kraju UE, fundusz
   ubezpieczeń zdrowotnych jest zobowiązany zwrócić mu koszty leczenia.
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 20.05.06, 07:14
   RZECZPOSPOLITA CZYTELNIKÓW Mieszkania w spadku i darowane „RZ” 20.05.2006
   Jaki podatek za lokum po bracie teścia
   W 2005 r. odziedziczyłam mieszkanie spółdzielcze. Zapisał mi je w testamencie
   brat mojego teścia. Nie zamierzam w nim mieszkać, bo mam własny dom. Chcę
   zachować je dla syna, a na razie wynajmować. Mieszkanie ma wartość rynkową
   około 80 tys. zł. Jaki od niego zapłacę podatek spadkowy?
   Od wartości 80 tys. zł byłaby to kwota 13 786 zł. Urząd skarbowy może jednak
   skorygować wartość mieszkania będącą podstawą obliczenia tej daniny. Jest nią
   czysta wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, tj. po
   potrąceniu ewentualnych długów i ciężarów, np. długu hipotecznego, pomniejszona
   o kwotę wolną, wynoszącą w pani wypadku w 2005 r. (i obecnie) 4902 zł. Podatek
   oblicza się od nadwyżki wartości ponad tę kwotę wedle progresywnej skali
   określonej dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, zawierającej
   stawki: 12, 16 i 20 proc. (80 000 zł - 4902 zł = 75 098 zł - 20 556 zł = 54 542
   x 0,20 = 10 908,40 zł + 2877,90 zł = 13 786,30 zł). Zalicza się pani bowiem
   wedle przepisów ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn do III grupy
   podatkowej - obcy, a odnosząca się do nich skala jest najmniej korzystna
   (najłagodniejsza dotyczy najbliższych należących do I grupy podatkowej). W pani
   wypadku nie wchodzi w rachubę ulga mieszkaniowa, przede wszystkim dlatego, że
   mogą z niej korzystać, po spełnieniu licznych warunków, tylko spadkobiercy
   zaliczani do I i II grupy podatkowej.
   Udział w domu dla córki
   Mama chce mi darować 1/2 udziału w domu, stanowiącego jej wyłączną własność.
   Mieszkam w innym mieście, ale zamierzam sprzedać swoje mieszkanie i zamieszkać
   z mamą. Czy w takiej sytuacji będzie trzeba płacić podatek od darowizny?
   Nie, jeśli sprzeda pani wcześniej mieszkanie i w momencie darowizny nie będzie
   miała tytułu prawnego do żadnego lokum. Będzie miała pani wówczas prawo do ulgi
   polegającej na wyłączeniu z podstawy opodatkowania wartości domu do wysokości
   nieprzekraczającej 55 mkw. powierzchni użytkowej. Jeśli więc 1/2 udziału w domu
   nie przekracza tej powierzchni, jego darowizna nie będzie objęta podatkiem, pod
   warunkiem, że będzie pani mieszkała w tym domu przez 5 lat. Trzeba pamiętać, że
   ulga ta nie dotyczy darowizny udziału w gruncie, na którym dom stoi. Jeśli
   wartość tego udziału przekracza w chwili darowizny 9637 zł, to od nadwyżki
   będzie trzeba zapłacić podatek. Obowiązek ten ciąży solidarnie na obu stronach -
   darczyńcy i obdarowanym. W praktyce jest kwestią uzgodnień między nimi, z
   czyjej kieszeni będą wyłożone pieniądze na ten podatek. Jednakże gdy darowizna
   ma formę aktu notarialnego, a taka jest konieczna, jeśli jej przedmiotem, jak w
   tym wypadku, jest nieruchomość (udział w niej) - obowiązek pobrania i
   odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego ciąży na notariuszu. Notariusz jest
   obowiązany uzależnić spisanie aktu notarialnego od uiszczenia należnego
   podatku.
   Dla siostrzeńca korzystniej w testamencie
   Jestem bezdzietny. Mieszkanie przeznaczyłem dla siostrzeńca, który nie ma
   własnego mieszkania. Czy korzystniej będzie przekazać je w drodze darowizny za
   życia, czy testamentem?
   Z punktu widzenia podatku od spadków i darowizn korzystniejsze będzie
   rozporządzenie testamentowe. Ponieważ pana siostrzeniec nie ma własnego
   mieszkania, od podstawy opodatkowania spadku będzie można odliczyć wartość
   mieszkania. W wypadku nabycia w drodze spadku z tej ulgi korzystają należący do
   I i II grupy podatkowej. Przy darowiźnie ulga ta przysługuje tylko osobom
   należącym do I grupy podatkowej. Siostrzeniec zaś, jako zstępny rodzeństwa,
   zaliczany jest do II grupy podatkowej. W razie przekazania mu lokum w drodze
   darowizny musiałby uiścić podatek od darowizny.
   Kto ustala wartość lokalu
   Jestem jedynym spadkobiercą matki, która na podstawie testamentu zostawionego
   przez ojca stała się przed kilku laty właścicielką mieszkania hipotecznego.
   Muszę zapłacić podatek spadkowy. Czy przy składaniu zeznania podatkowego
   wartość mieszkania ustalam ja, czy urząd?
   Reguła jest taka, że wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych urząd skarbowy
   przyjmuje w wysokości określonej przez nabywcę, czyli spadkobiercę lub
   obdarowanego, jeśli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. W
   przypadku, gdy nabywca nie podał ich wartości albo według urzędu skarbowego nie
   odpowiada ona wartości rynkowej, urząd musi wezwać nabywcę do podania albo
   podwyższenia tej wartości. Jeśli podatnik nie udzieli odpowiedzi albo odmówi
   podania wartości rynkowej, urząd może ustalić wartość z udziałem biegłych.
   Opinia biegłego stanowi jeden z elementów materiału dowodowego, branego pod
   uwagę przy ustalaniu wartości rynkowej. Warto dodać, że jeśli wartość ustalona
   przez urząd przekroczy podaną przez nabywcę o 33 proc., koszt opinii ponosi
   podatnik. Jeśli będzie niższa, jej koszt obciąża skarb państwa.
   Ulga w podatku od darowizny
   Mamy dostać od moich rodziców w formie darowizny cały ich udział w domku
   wynoszący 1/2 (obejmuje on dwa pokoje z kuchnią, przedpokojem i łazienką - w
   sumie 55 mkw. - i 1/2 działki). Jesteśmy właścicielami mieszkania hipotecznego
   liczącego 48 mkw. Darczyńcy będą korzystali z mieszkania i działki tak długo,
   jak będą chcieli. Nas mają obciążać koszty utrzymania tej nieruchomości. Czy
   będziemy musieli zapłacić podatek od spadków i darowizn? Czy możemy się ubiegać
   o umorzenie go albo rozłożenie na raty ze względu na trudną sytuację
   materialną? Jestem emerytem, mam na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci
   pobierających naukę.
   Odpowiedź na oba pytania brzmi: tak. Jeśli mają państwo własne mieszkanie i nie
   zamierzają teraz zamieszkać w darowanej nieruchomości, to nie wchodzi w rachubę
   prawo do zwolnienia podatkowego. Jeśli jednak w umowie darowizny zastrzeżone
   będzie dożywotnie korzystanie z udziału w nieruchomości przez darczyńców,
   notariusz przy obliczaniu podatku odpowiednio zmniejszy wartość tej darowizny.
   Sposób jej pomniejszania został szczegółowo unormowany w art. 13 ustawy z 28
   lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr
   142, poz. 1514). Można powiedzieć, że im darczyńcy młodsi, tym pomniejszenie
   większe. Wyliczając je, uwzględnia się wiek młodszego z darczyńców, jeśli prawo
   używania nieruchomości ma trwać do śmierci osoby młodszej. Niestety, o ulgę w
   podatku trzeba wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego przed wizytą u
   notariusza. Przepisy bowiem są takie, że notariuszowi nie wolno sporządzić aktu
   darowizny bez uprzedniego pobrania podatku, który następnie odprowadza do
   urzędu skarbowego. Notariusz może odstąpić od tego jedynie za uprzednią zgodą
   naczelnika urzędu skarbowego. Ulgi podatkowe są uznaniowe. Nie można z góry
   przewidzieć rezultatu starań o ich przyznanie. W tym wypadku na udzielenie ulgi
   musi zgodzić się gmina, bo podatek od spadków i darowizn zasila jej budżet.
  • tomkus56 Re:Uznanie 20.05.06, 11:09
   Dziękuję SERAFINIE za bieżące i tak staranne uzupełnianie tego temat.
   Pozdrawiam .Tomasz
   • ceui Re:Uznanie 09.06.06, 12:29
    Pryzłanczam się do podziękowań
    Pozdrawiam Andrzej
    tomkus56 napisał:

    > Dziękuję SERAFINIE za bieżące i tak staranne uzupełnianie tego temat.
    > Pozdrawiam .Tomasz
  • serafin666 Re: kto zapłacił akcyzę - niech nastawia kieszeń 10.06.06, 12:20
   "Dz": Polska grozi ws. unijnych składek (PAP, pr/10.06.2006, godz. 08:15)
   "Dziennik" dotarł do dokumentu, w którym rząd polski grozi Brukseli, że może
   nie wpłacić składki członkowskiej do wspólnotowego budżetu. W odwecie Bruksela
   może nawet wstrzymać wypłatę Polsce unijnych dotacji.
   Według "Dziennika", wszystko zaczęło się zaraz po przystąpieniu Polski do UE w
   maju 2004 r. Dziennikarz i politolog z Warszawy Maciej Brzeziński kupił w
   Niemczech używane BMW i sprowadził je do Polski. Żeby móc zarejestrować auto,
   zapłaci l 7 tys. zł akcyzy, ale zaraz potem złożył w urzędzie celnym wniosek o
   jej zwrot, powołując się na niezgodność polskich przepisów z unijnymi.
   Urząd odrzucił wniosek, więc Brzeziński napisał odwołanie do dyrektora izby
   celnej, ale ten także nie przychylił się do jego żądania. Sprawa trafiła w
   końcu do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który po dwóch tygodniach wydał
   precedensowa decyzję o poradzeniu się Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
   Tym samym sąd ukręcił na polskiego fiskusa bicz - podkreśla "Dziennik".
   Okazało się bowiem, że na początku roku sprawa zainteresowała się sama Komisja
   Europejska i w ciągu kilku tygodni wydała opinię. "W marcu polski rząd otrzymał
   od Komisji pismo, w którym jasno stwierdza niezgodność polskiego prawa z
   artykułem 90. traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie" - mówi Jerzy
   Martini, doradca podatkowy z firmy Baker& McKenzie, który 15 czerwca będzie
   reprezentował przed Trybunałem Macieja Brzezińskiego.
   Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Trybunał broni art. 90. i nie pozwala
   na dyskryminacje towarów ze względu na kraj ich pochodzenia - zwraca uwagę Adam
   Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. To oznacza, że po rozprawie
   rząd może zostać zmuszony do wypłacenie ponad 2 mld zł akcyzy pobranej
   nielegalnie od właścicieli 2 mln samochodów.
  • serafin666 Re: wyrok SN o wypowiadaniu najmu 10.06.06, 13:09
   Uchwała z dnia 7 czerwca 2006 r. (sygn. akt III CZP 30/06).
   Artykuł 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
   lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
   jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) ma zastosowanie do stosunku
   najmu na czas oznaczony, powstałego przed dniem jej wejścia w życie, gdy umowa
   nie przewiduje przyczyn jej wypowiedzenia.
  • serafin666 Re: może komuś się przyda ? 12.06.06, 10:47
   Od kiedy płacić czynsz w nowym mieszkaniu „RZ” 12.06.2006

   Magdalena Gutowska architekt, dawniej dyrektor generalny firmy deweloperskiej
   Opublikowany 5 czerwca 2006 r. artykuł " Musisz utrzymywać nawet nieodebrany
   budynek" sugeruje, że osoby odbierające mieszkania przed zakończeniem budowy
   przez dewelopera są obowiązane pokrywać opłaty czynszowe od chwili podpisania
   protokołu odbioru lokalu na potrzeby prac wykończeniowych. Taka opinia, choć
   powszechnie głoszona przez firmy deweloperskie, jako że zdecydowanie w ich
   interesie leży przerzucenie kosztów utrzymania budowy - bo nie jest to jeszcze
   budynek - na nabywców mieszkań, nie znajduje jednak żadnego uzasadnienia w
   przepisach prawa. Ustawa o własności lokali wyraźnie określa, że obowiązek
   ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, czyli - popularnie
   mówiąc - płacenia czynszu pojawia się w momencie przejścia tej nieruchomości na
   własność osoby nabywającej, a zatem w dniu podpisania aktu notarialnego
   przenoszącego własność, a nie w momencie przejęcia lokalu na potrzeby
   przeprowadzenia prac wykończeniowych.
   Skoro zatem za nieruchomość odpowiada i koszty ponosi jej właściciel, to
   obowiązek pokrywania wszelkich kosztów aż do dnia przekazania własności leży po
   stronie dewelopera.
   Artykuł jest dosyć nieprecyzyjny i miesza dwa pojęcia - opłat czynszowych i
   opłat, które mogą wiązać się z przejęciem lokalu od dewelopera przed
   zakończeniem budowy.
   Czynsz, czyli opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej, w ogóle nie ma racji
   bytu przed zakończeniem budowy, bo można go naliczać tylko w odniesieniu do
   ukończonych i odebranych budynków.
   Do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynek, choćby nie wiem jak
   wykończony, jest budową, za którą odpowiada deweloper (finansowo) i kierownik
   budowy (odpowiedzialność za ew. wypadki na terenie budowy). W związku z tym
   deweloper powinien starać się jak najszybciej po zakończeniu budowy uzyskać
   pozwolenie na użytkowanie i podpisać z nabywcami akty notarialne, żeby
   przenieść własność i obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości.
   Natomiast w większości przypadków jeszcze przed przeniesieniem własności
   deweloper udostępnia nabywcom lokale w celu wykonania prac wykończeniowych.
   Podpisywany jest wówczas protokół przekazania, który odpowiedzialność za lokal
   przenosi na nabywcę. Ale jest to odpowiedzialność wyłącznie za ewentualne
   usterki czy szkody, jakie nabywca może w trakcie prac wykończeniowych zrobić -
   nie będą one obciążać dewelopera, bo on już lokal przekazał i nie ma do niego
   wstępu. W żadnym razie protokół taki, niezależnie od tego, co sobie deweloper -
   korzystając z nieświadomości nabywców - do niego wpisze, nie upoważnia go do
   naliczania czynszu za udostępniony lokal na niezakończonej budowie!
   Osobną kwestią jest, że w czasie wykonywania prac wykończeniowych nabywcy
   korzystają z prądu i wody udostępnianych przez dewelopera i za to właśnie może
   deweloper żądać opłat, czy to zryczałtowanych, czy zgodnych z licznikami (jeśli
   są już dla danego lokalu zamontowane).
   Warto to podkreślić, bo w wielu przypadkach deweloperzy upierają się przy
   naliczaniu czynszów od momentu przekazania lokalu do wykończenia i potem w
   wiadomy tylko sobie sposób rozliczają księgowo takie wpłaty nieświadomych
   nabywców.
   Odpowiada Piotr Pangowski, radca prawny z Departamentu Nieruchomości w
   kancelarii Gide Loyrette Nouel:
   Prawa i obowiązki właścicieli lokali, w tym obowiązek uczestniczenia w kosztach
   zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, określa rozdział 3
   ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku. Zgodnie z art. 14 na koszty
   zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty
   i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu
   i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę
   zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba
   że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki
   na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.
   Czytelniczka słusznie zauważa, że w świetle przepisów tej ustawy do zapłaty
   kosztów zarządu nieruchomością wspólną zobowiązany jest właściciel lokalu. W
   związku z tym obowiązek pokrycia tych kosztów powstaje z momentem nabycia
   własności lokalu. Dlatego też w razie braku odpowiednich postanowień w umowie z
   deweloperem nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów zarządu z chwilą
   nabycia własności lokalu.
   Wydaje się, iż deweloper mógłby skutecznie dochodzić od nabywcy lokalu jedynie
   zwrotu kosztów zużytych mediów (wody, elektryczności) w przypadku odbioru
   lokalu przez kupującego przed zawarciem umowy o ustanowienie odrębnej własności
   lokalu. W poszczególnych sytuacjach ocena ta mogłaby być jednak odmienna, np.
   gdyby lokal został wydany kupującemu wyłącznie w celu przeprowadzania prac
   wykończeniowych, a mimo to kupujący zacząłby w nim mieszkać.
   Jednakże, jak to zostało zaznaczone w artykule będącym przedmiotem polemiki,
   umowy z deweloperami zawierają z reguły postanowienia, iż czynsz (rozumiany
   jako zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną) płatny jest
   od chwili protokolarnego odbioru mieszkania przez kupującego. W tym zakresie
   zobowiązanie do zapłaty czynszu wynika ze stosunku obligacyjnego, jakim jest
   umowa zobowiązująca do wybudowania lokalu i ustanowienia jego odrębnej
   własności, a nie z ustawy o własności lokali.
   Dotychczasowa praktyka sądowa również nie kwestionowała dopuszczalności takich
   zapisów umownych. Sądy bowiem, w przypadku istnienia odpowiednich zapisów
   umownych zobowiązujących do zapłaty czynszu, zasądzały na rzecz deweloperów
   czynsz, który nie został zapłacony przez kupującego mieszkanie.
   Stosowanie w umowach zapisów zobowiązujących do zapłaty czynszu już od dnia
   odebrania lokalu ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Należy bowiem być
   świadomym, iż korzystanie z lokalu, choćby w celu przeprowadzenia w nim prac
   wykończeniowych, wiąże się z korzystaniem z części wspólnych. Kupujący lokal
   bądź firma, której kupujący zlecił przeprowadzenie prac wykończeniowych, będą
   przecież używać klatek schodowych, które trzeba sprzątać oraz oświetlać, będą
   korzystać z windy, z pewnością również będą "produkować" śmieci, które
   deweloper zobowiązany będzie wywieźć.
   Zasadnym postulatem z perspektywy nabywców mieszkań jest natomiast, aby umowy z
   deweloperami określały wysokość czynszu oraz co wchodzi w jego zakres. Pozwoli
   to kupującym mieszkania na zweryfikowanie, jaka część czynszu przeznaczona jest
   na pokrycie kosztów rzeczywistej eksploatacji części wspólnych, a jaka na
   wynagrodzenie zarządcy.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka