Dodaj do ulubionych

Wytwórnia mas bitumicznych

22.01.06, 18:06
czy prawdą jest, że ktoś inteligentny wydał zgodę na budowę przetwórni mas
bitumicznych.... zaleciało taką abstrakcją, że nie chce mi się wierzyć by była
to informacja prawdziwa.... mimo, że sam zgodę widziałem.....
Obserwuj wątek
  • magdajeden Re: Wytwórnia mas bitumicznych 03.02.06, 10:33
   a owszem :(
  • m.pw Zobacz - sciagnięte z archiwum Starostwa 19.02.06, 15:44
   Decyzja o pozwoleniu na budowę - wytwórnia mas bitumicznych, ul. Mirkowska,
   Konstancin-Jeziorna
   2005-09-15
   DECYZJA NR 989/05

   Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7
   lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
   późniejszymi zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
   postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r.
   Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/,
   po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 6 czerwca 2005 r. ,
   zawieszenie postępowania w dniu 06-09-2005 r. oraz podjęcie w dniu 15-09-2005 r.

   zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

   dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:

   Inwestor:
   „FAL-BRUK” B.B.Z. FALENTA Spółka jawna
   02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42

   Rodzaj zamierzenia budowlanego: budowa wytwórni mas bitumicznych – etap I
   budynek biurowo-socjalny
   powierzchnia zabudowy 121,80 m²
   powierzchnia użytkowa 97,80 m²
   kubatura 408,00 m³

   obudowa otaczarki
   powierzchnia zabudowy 253,00 m²
   powierzchnia użytkowa 253,00 m²
   oraz kontener portierni, zasieki do składowania kruszywa, rampa do dozatorów
   kruszywa, szambo szczelne o pojemności 8,00 m³, zbiornik gazu płynnego o
   pojemności 80,00 m³

   Adres inwestycji:
   Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska , działki nr ew. 6/6, 6/8, 7/5, 7/6 z obrębu
   02-01

   Kategoria obiektu: XVI/XVIII

   Projektant :
   mgr inż. arch. Jerzy Sobiepan, upraw. bud. nr ZB.II-Upr/2127/63, posiada
   przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w
   specjalności architektonicznej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
   pod numerem MA-1305
   Sprawdzający: mgr inż. arch. Elżbieta Kozłowska, upraw. bud. St-238/86, posiada
   przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w
   specjalności architektonicznej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
   pod numerem MA-1320

   z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42
   ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
   1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót
   budowlanych:
   • roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,
   warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając
   praw osób trzecich,
   • teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a
   po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
   • stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w
   budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
   • inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót
   budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub
   elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich
   zakryciem,
   2) inwestor jest zobowiązany:
   • powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w
   odpowiedniej specjalności,
   • ustanowić na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego,
   • uzyskać pozwolenie na użytkowanie,
   3) kierownik budowy jest zobowiązany:
   • prowadzić dziennik budowy,
   • umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną, od strony
   drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej
   odczytanie oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
   ochrony zdrowia
   oraz
   4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte
   w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące
   przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą
   decyzją.

   Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo
   budowlane, obejmuje nieruchomość o nr ewid. 6/6, 6/8, 7/5, 7/6 i 6/7 z obrębu
   02-01 w Konstancinie-Jeziornie.

   UZASADNIENIE

   Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” w dniu 23-06-
   2005 r. została podana do publicznej wiadomości informacja, że wpłynął wniosek
   Inwestora o wydanie pozwolenia na budowę wytwórni mas bitumicznych oraz że
   sprawa została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.
   W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden protest od społeczeństwa w związku z
   prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie pozwolenia na przedmiotową
   inwestycję.
   Ze złożonego przez Inwestora projektu budowlanego i raportu oddziaływania
   przedmiotowej inwestycji na środowisko wynika, iż inwestycja nie spowoduje
   powstania źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Raport w swym
   zakresie objął analizę oddziaływań emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza,
   gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami oraz zmiany w krajobrazie.
   Został on w dniu 13-07-2005 r. uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem
   Sanitarnym i w dniu 08-08-2005 r. z Wydziałem Ochrony Środowiska Rolnictwa i
   Leśnictwa tutejszego Starostwa.

   Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art.
   35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

   Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w
   Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

   Pouczenie
   1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
   pozwoleniu na budowę.
   2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy
   następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
   3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w
   organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o
   pozwoleniu na budowę.
   4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia
   robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego
   Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie), co najmniej na
   7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
   • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
   (robotami budowlanymi),
   • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie
   obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
   • informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
   zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
   ustawy - Prawo budowlane.
   5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich
   robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego
   przez PINB w Piasecznie.
   6. Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
   pozwolenie na użytkowanie, wydanej przez PINB w Piasecznie.
   7. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu PINB w Piasecznie
   przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo
   budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
   organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
   8. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta
   przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub
   budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
   9. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2
   Kodeksu postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu7 do wniesienia
   odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

   Zgodnie z treścią art. 1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o
   opłacie skarbowej (Dz. U. 86, poz. .960) odwołanie podlega opłacie skarbowej.
   Opłata ta wynosi 5zł oraz 0,50zł za każdy załącznik i jest dokonywana znakami
   opłaty skarbowej naklejanymi na odwoła

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka