Dodaj do ulubionych

Dziwne studia podyplomowe

11.12.09, 15:33
Pod adresem

www.ujk.edu.pl/wzia/?q=node/86
znaleźć można następujące informacje o prowadzonych przez Instytut Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK studiach podyplomowych.


Studia Podyplomowe
Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, tj.:
· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (odpis)
· dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto: 87 1500 1458 1214 5004 8627 0000 z dopiskiem "Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe ...."
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje pod numerami tel. +48(41) 349 66 23/14, +48(41) 349 65 77/25 lub w pok. nr 211, 112 ul. Świętokrzyska 21
Studia podyplomowe mogą być realizowane w Zamiejscowym Ośrodku Dykaktycznym UJK w Staszowie pod warunkiem wymaganej liczby kandydatów.
Administrator szkolnej pracowni komputerowej - dla nauczycieli różnych specjalności, którzy chcą uzyskać przygotowanie do administracji szkolnymi pracowniami komputerowymi, jak również dla osób początkujących, pragnących poznać budowę i działanie komputera, obsługę ważniejszych aplikacji użytkowych, nowe techniki przekazu informacji.
Program
Wstęp do informatyki, Urządzenia techniki komputerowej, Systemy operacyjne, Systemy operacyjne - Windows Serwer, Systemy operacyjne – Linux, Sieci komputerowe, Bezpieczeństwo pracowni komputerowej, Szkolny Intranet, Programowanie baz danych – SQL, Elementy programowania obiektowego, Elementy prawa autorskiego, Elementy programowania WWW

Liczba godzin ogółem: 220, Cena: 2200,-

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla absolwentów studiów wyższych, osób chcących zajmować się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach,
Cel kształcenia
Dają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 02.11.2004 r.)
Program
Prawna ochrona pracy, Psychologia pracy i psychologiczne uwarunkowania wypadków,
Podstawy systemu zarządzania bhp, Dokumentowanie systemu zarządzania bhp,
Kultura bezpieczeństwa, udział pracowników w procedurach bhp, Ergonomia warunków pracy, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Analiza i ocena ryzyka zawodowego, Zagrożenie pożarowe, gazowe, pyłowe, materiały palne i toksyczne, Zagrożenia środowiskowe, higiena pracy i choroby zawodowe, Awarie przemysłowe i ratownictwo, Systemy informacyjno-informatyczne w bhp, Monitorowanie i audit systemu zarządzania bhp stanu bhp.

do góry Liczba godzin ogółem: 215, Cena: 2800,-

Ekonomika i prawo podatkowe dla pracowników instytucji skarbowych, przedsiębiorstw i osób chcących pogłębić wiedzę skarbowości
Cel kształcenia
Dają dodatkowe kwalifikacje w problematyce funkcjonowania systemu podatkowego oraz techniki nakładania zobowiązań podatkowych
Program
Elementy finansów publicznych - ustawa o finansach publicznych, Ekonomika opodatkowania jednostek gospodarczych, Wybrane zagadnienia rachunkowości, Elementy analizy finansowej, Matematyka finansowa, Prawo spółek, Prawo czekowe i wekslowe, Elementy prawa bankowego, Prawo celne i dewizowe, Elementy prawa cywilnego i administracyjnego, Ordynacja podatkowa, Podatek od towarów i usług, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek akcyzowy, Podatki i opłaty lokalne

do góry Liczba godzin ogółem: 210, Cena: 2800,-

Ekonomika i zarządzanie firmą dla kadry zarządzającej organizacji komercyjnych i non profit, instytucji administracji państwowej i samorządowej.
Cel kształcenia
Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji lub aktualizują wiedzę już posiadaną w wyżej wspomnianym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem: technik zarządzania operacyjnego, kierowania personelem, metod zarządzania strategicznego
Program
Podstawy ekonomii, Zarządzanie firmą, Elementy prawa gospodarczego, Podstawy rachunkowości, Prawo pracy i ubezpieczenie społeczne, Ubezpieczenia gospodarcze, Marketing, Giełdy i papiery wartościowe, Struktury organizacyjne, Techniki negocjacji, Systemy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwie, Ekonomika podatkowania przedsiębiorstw, Prawo podatkowe, Prawo upadłościowe, Audyt wewnętrzny, Zarządzanie strategiczne, Bankowość i kredyty, Zarządzanie finansami firmy, Biznes plan i analiza wskaźnikowa, Gry decyzyjne

do góry Liczba godzin ogółem: 220, Cena: 2500,-

Obserwuj wątek
  • malkontent_kielecki Re: Dziwne studia podyplomowe czesc II 11.12.09, 15:36

   Europejskie studia menedżerskie dla kadry zarządzającej dużych i małych
   przedsiębiorstw współpracujących z partnerami zagranicznymi, w tym głównie z
   krajami UE, Rosją, Ukrainą
   Cel kształcenia
   Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji i
   umiejętności praktycznych z zakresu prawa gospodarczego, marketingu, handlu
   międzynarodowego, finansów, zarządzania firmą. W programie znajduje się także
   Business English
   Program
   Elementy psychologii zarządzania, Elementy prawa gospodarczego, Prawo celne,
   Prawo podatkowe, Europejskie prawo podatkowe, Międzynarodowe standardy
   rachunkowości, Analiza i planowanie finansowe, Rachunkowość zarządcza, Rynki
   finansowe, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie personelem w warunkach UE,
   Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym, Zasady i narzędzia regulacji w handlu
   międzynarodowym, Rodzaje i struktury przedsiębiorstw międzynarodowych,
   Zarządzanie marketingowe, Elementy statystyki, Badania marketingowe,
   Międzynarodowe standardy zarządzania jakością, Zastosowanie badań operacyjnych,
   gry decyzyjne, Zastosowanie Internetu w zarządzaniu, Business English

   do góry Liczba godzin ogółem: 250, Cena:
   2800,-

   Finanse i controlling przedsiębiorstwa dla pracowników przedsiębiorstw, banków,
   instytucji samorządowych.
   Cel kształcenia
   Dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny zarządzania finansami i controllingu
   Program
   Finanse przedsiębiorstw, Bankowość, Rachunkowość bankowa, Matematyka finansowa,
   Prawo bankowe, Rachunkowość przedsiębiorstw, Rynki kapitałowe, Prawo
   gospodarcze, Prawo podatkowe, Podstawy controllingu, Techniki controllingu,
   Marketing finansowy i bankowy, Seminarium dyplomowe

   do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
   2500,-

   Fundusze unijne. Pozyskiwanie i zarządzanie dla pracowników instytucji
   samorządowych, użytku publicznego, przedsiębiorstw i osób chcących uzyskać
   wiedzę z zakresu finansowania środkami unijnymi
   Cel kształcenia
   Dają dodatkowe kwalifikacje w problematyce funkcjonowania systemu finansowego na
   rynku krajowycm i europejskim
   Program
   Polityka Unii Europejskiej, Dostosowani polskiej gospodarki do integracji z UE,
   Finanse publiczne w warunkach członkowstwa Polski w UE, Geneza polityki
   regionalnej w Europie, Polityka regionalna UE. Przykłady wykorzystania Funduszy
   strukturalnych, Strategie rozwoju regionów jako podstawa programowania funduszy,
   Programy, fundusze i inicjatywy unijne, Zasady programowania wstępnego projektu,
   Zasady finansowania projektów i programów, Przygotowanie projektów do funduszy
   UE, Zasady ustalania budżetu projektu, Procedury przedkładania wniosku,
   Dokumentacja uzupełniająca, Prezentacja wniosku, Ewaluacja i rozliczenie
   finansowe przedsięwzięcia, Zarządzanie projektem unijnym w Polsce, Biznesplan i
   elementy analizy ekonomicznej

   do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
   3000,-
   • malkontent_kielecki Re: Dziwne studia podyplomowe czesc III 11.12.09, 15:38

    Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego dla osób chcących
    pogłębić wiedzę z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego i
    zajmujących się zarządzaniem finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, a
    także uczestniczących lub zamierzających brać czynny udział w pracach organów
    stanowiących jednostki samorządu terytorialnego
    Cel kształcenia
    Dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny finansów jednostek samorządu terytorialnego
    Program
    Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, Finanse samorządu terytorialnego,
    Rachunkowość i klasyfikacja budżetowa, Podstawy planowania budżetowego,
    Gospodarka mieniem komunalnym, Ocena projektów inwestycyjnych, Zamówienia
    publiczne, Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego, Jednostka
    samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym, Bank a jednostki samorządu
    terytorialnego, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, Negocjacje,
    Etyka funkcjonowania instytucji publicznych, Elementy matematyki finansowej,
    Fundusze strukturalne UE

    do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
    2500,-

    Marketing wystawienniczy i reklama dla osób pracujących lub zamierzających
    pracować w centrach targowych lub w działach marketingu przedsiębiorstw albo też
    prowadzących własną działalność gospodarczą
    Cel kształcenia
    Dają dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie marketingu targowego i reklamy oraz
    formułowania strategii marketingowej lub aktualizują wiedzę z dziedziny
    wystawiennictwa w przedsiębiorstwach zorientowanych rynkowo
    Program
    Zasady marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, Komunikacja marketingowa i
    badania marketingowe, Strategia promocji (reklama - ekonomiczne i psychologiczne
    aspekty), Public relations, Komunikacja werbalna i niewerbalna, Psychologia
    komunikacji, Prezentacje i wystąpienia publiczne, Negocjacje, Marketing
    bezpośredni, E-biznes i e-commerce, Prawo a komunikacja i promocja, Ekonomika
    przedsiębiorstwa

    do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
    2500,-

    Pośrednictwo pracy dla absolwentów szkół wyższych, osób chcących zajmować się
    pośrednictwem pracy
    Cel kształcenia
    Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i kompetencji umożliwiających
    uzyskanie przez pośredników pracy specjalizacji II stopnia
    Program
    Pośrednictwo pracy w Polsce i na świecie, Regulacje prawne w pośrednictwie,
    Zadania pośrednika pracy, Metodologia pracy pośrednika, Kwalifikacje zawodowe i
    etyczne pośrednika, Zawodoznawstwo, Rynek pracy w ujęciu makro- i mikroekonomii,
    Narzędzia monitorowania rynku pracy, Analiza lokalnego rynku pracy, Metodyka
    prowadzenia pośrednictwa pracy, Kierowanie zespołami ludzkimi, Planowanie
    kariery zawodowej, Zasady naboru i doboru pracowników, Tworzenie bazy danych o
    lokalnym rynku pracy, Psychologia pracy, Komunikacja interpersonalna, Elementy
    negocjacji, Strategie marketingowe w pośrednictwie pracy, Współpraca z pracodawcami

    do góry Liczba godzin ogółem: 204, Cena:
    3000,-

    Procedura prewencyjna w zwalczaniu przestępczości dla absolwentów szkół
    wyższych, pracowników przedsiębiorstw, banków, instytucji samorządowych,
    policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, NIK, izb skarbowych oraz innych
    instytucji kontrolnych
    Cel kształcenia
    Dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny wykrywania nieprawidłowości
    występujących w gospodarce
    Program
    Elementy psychologii, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, Organizacja i
    zarządzanie w służbach kontrolnych, Podstawy rachunkowości finansowej i
    zarządczej, Przestępczość zorganizowana, Czynniki kryminogenne - działania
    zapobiegawcze i śledcze, Działalność służb śledczych, Metody prewencji i
    zwalczania przestępczości, Zastosowanie komputerów w działalności organów
    kontrolnych, Organizacja baz danych dotyczących przestępczości

    do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
    2500,-

    Przedsiębiorczość dla nauczycieli przedmiotu "Przedsiębiorczość" w szkołach
    ponadpodstawowych.
    Cel kształcenia
    Dają dodatkowe kwalifikacje nauczania przedmiotów ekonomicznych w gimnazjach i
    liceach lub aktualizują wiedzę
    Program
    Podstawy ekonomii, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Komunikacja interpersonalna,
    Wprowadzenie na rynek pracy, Projektowanie dydaktyczne, Prawo oświatowe

    do góry Liczba godzin ogółem: 350, Cena:
    2500,-

    Public relations dla absolwentów szkół wyższych, osób, które w praktyce zajmują
    się public relations w firmach, prowadzą własne agencje reklamowe lub PR, oraz
    dla osób, które nie posiadają w tym względzie doświadczenia
    Cel kształcenia
    Dają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności praktyczne związane z tworzeniem
    wizerunku firmy
    Program
    Podstawy PR,Prawne aspekty PR, Marketing i strategie marketingowe, Reklama -
    opracowanie kampanii reklamowej, Psychologiczne aspekty reklamy, Zarządzanie
    marketingowe, Badania marketingowe, Podstawy komunikowania (zachowania w
    sytuacjach psychologicznie trudnych, asertywność, psychomanipulacje, techniki
    twórczego myślenia), Narzędzia PR - umiejętności językowe, prasowe, Narzędzia PR
    - kontakty z otoczeniem, Strategie PR - realizacja, zarządzanie PR, Praktyka PR
    - obszary zastosowań

    do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
    2500,-

    Strategiczny rozwój regionalny i lokalny dla absolwentów szkół wyższych,
    pracowników urzędów gmin, powiatowych oraz marszałkowskich, osób
    przygotowujących się do pracy w administracji samorządowej rządowej w zakresie
    programowania rozwoju regionalnego i lokalnego
    Cel kształcenia
    Dają dodatkowe kwalifikacje z jakości procesu programowania rozwoju regionalnego
    stosowane w Unii Europejskiej
    Program
    Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Problemy rozwoju
    regionalnego Polski, Elementy zarządzania strategicznego na szczeblu regionalnym
    i lokalnym, Organizacja prac nad strategią rozwoju regionalnego i lokalnego,
    Proces budowy programu rozwoju miasta (gminy), powiatu, województwa, Metodyczne
    aspekty programowania rozwoju, Przekroje problemowe programów rozwoju
    regionalnego i lokalnego, Programowanie w procedurach polityki regionalnej UE

    do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
    2500,-

    Ubezpieczenia gospodarcze dla absolwentów szkół wyższych , osób pracujących,
    współpracujących lub chcących podjąć pracę w sektorze ubezpieczeniowym a także
    osób, które pragną pogłębić swą wiedzę jaką powinny posiadać osoby pracujące w
    zakładach ubezpieczeń, prowadzących działalność agencyjną lub brokerską.
    Cel kształcenia
    Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych lub
    aktualizują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ubezpieczeń
    Program
    Podstawy ubezpieczeń, Wybrane zagadnienia z rachunkowości ubezpieczeniowej.
    Zarządzanie lokatami, Prawo ubezpieczeniowe w Polsce, a prawo Unii Europejskiej,
    Rynek ubezpieczeń w Polsce i Unii Europejskiej, Marketing ubezpieczeniowy,
    Ubezpieczenia na życie, Pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, Ryzyko w
    działalności ubezpieczeniowej, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Podstawy
    reasekuracji, Wybrane zagadnienia likwidacji szkód działu I, Wybrane zagadnienia
    likwidacji szkód działu II, Przestępczość ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia
    odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia finansowe, Ubezpieczenia w obrocie
    międzynarodowym, Internet w działalności ubezpieczeniowej, Instrumenty rynku
    kapitałowego i pieniężnego, Bancassurance, Ochrona praw konsumenta w
    działalności ubezpieczeniowej, Negocjacje i komunikacja marketingowa,
    Ubezpieczenia zdrowotne, Elementy prawa cywilnego, Fundusze i programy
    emerytalne, Oferta ubezpieczenia na życie, Oferta ubezpieczeń majątkowych,
    Finanse zakładów ubezpieczeń

    do góry Liczba godzin ogółem: 205, Cena:
    2500,-

    • malkontent_kielecki Re: Dziwne studia podyplomowe czesc IV 11.12.09, 15:42
     Zarządzanie finansami i księgowość dla absolwentów szkół wyższych, pracowników
     służb finansowo-księgowych i kierowników instytucji.
     Cel kształcenia
     Aktualizują wiedzę z dziedziny rachunkowości i ekonomiki opodatkowania
     Program
     Podstawy zarządzania, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa,
     Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Controlling, Programy informacyjne w
     rachunkowości, , Zarządzanie finansami firmy, Ekonomika opodatkowania
     przedsiębiorstw, Prawo gospodarcze, podatkowe, Rynek kapitałowy, Bankowość.

     do góry Liczba godzin ogółem: 205, Cena:
     2500,-

     Zarządzanie kryzysowe dla absolwentów studiów wyższych (magisterskich),
     zwłaszcza dla pracowników PP, PSP oraz administracji rządowej i samorządowej
     Cel kształcenia
     Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania kryzysowego dot. różnych
     odmian kryzysu pozamilitarnego;
     Program
     Elementy teorii organizacji i zarządzania, Zagadnienia prawne zarządzania
     kryzysowego, Podstawy psychologii zarządzania kryzysowego, Socjologiczne aspekty
     sytuacji kryzysowych, Zagrożenia kryzysowe współczesnego świata, Teoria
     komunikowania społecznego, Teoria zarządzania kryzysowego, Podmioty zarządzania
     kryzysowego, - funkcje i zadania, Organizacja i funkcjonowanie centrów
     kryzysowych, Ratownictwo medyczne, Wprowadzenie do praktyki zarządzania
     kryzysowego, Plany kryzysowe, Podstawy organizacji łączności, Podstawowe
     techniki pracy umysłowej, Zasady prowadzenia akcji ratunkowych, Obieg informacji
     i współpraca z mediami, Podstawy logistyki, Informatyczne wsparcie zarządzania
     kryzysowego oraz systemy informacji, Organizacja pomocy międzynarodowej,
     Szkolenia i treningi, Seminarium dyplomowe

     do góry Liczba godzin ogółem: 230, Cena:
     2600,-

     Zarządzanie oświatą dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i
     placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te
     stanowiska
     Cel kształcenia
     Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami
     oświatowo-wychowawczymi lub aktualizują wiedzę w zakresie procesów zarządzania w
     teorii i praktyce
     Program
     Pedagogika porównawcza współczesnych systemów oświatowych, Aktualne problemy
     polityki oświatowej, Kierowanie szkołą oraz diagnozowanie procesów szkolnych,
     Prawo szkolne, Podstawy organizacji i zarządzania oświatą, Finansowanie oświaty,
     Egzaminy zewnętrzne w systemie polskiej oświaty, Media w edukacji, Zarządzanie
     organizacją, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja nadzoru pedagogicznego w
     szkole, Podstawy informatyki

     do góry Liczba godzin ogółem: 210, Cena:
     2300,-

     Zarządzanie projektem dla absolwentów szkół wyższych, osób pragnących uzyskać
     lub pogłębić wiedzę o przygotowaniu i realizacji projektów
     Cel kształcenia
     Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania zespołami innowacyjnymi w
     przedsiębiorstwach
     Program
     Podstawy zarządzania projektem, Funkcjonalne problemy zarządzania projektami i
     ich rozwiązania, Instytucjonalne problemy zarządzania projektem i ich
     rozwiązania, Personalne problemy zarządzania projektem i ich rozwiązania, Metody
     zarządzania projektem, Systematyzacja metod zarządzania projektem, Techniki
     organizacji zespołu projektowego, opisu struktury projektu i technika
     harmonogramów, Technika CPM, Technika MPM, Technika PERT, Technika linii
     równowagi LOB, Techniki drzewa zależności

     do góry Liczba godzin ogółem: 210, Cena:
     2300,-

     Zarządzanie służbą zdrowia dla absolwentów szkół wyższych, osób pracujących,
     współpracujących lub chcących podjąć pracę w szpitalach, Zakładach Opieki
     Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, NFZ i przychodniach
     Cel kształcenia
     Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie znajomości standardów certyfikacji i
     akredytacji, związane z jakością usług medycznych
     Program
     Certyfikacja i akredytacja w sferze usług medycznych, Etyka w ochronie zdrowia,
     Podstawy zarządzania, Zarządzanie personelem, Prawo w ochronie zdrowia,
     Informatyka medyczna, Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, Marketing jednostek
     ochrony zdrowia, Negocjacje, Ochrona nazw produktów farmaceutycznych, Polityka
     zdrowotna państwa, Gospodarka lekami, Finanse jednostek gospodarczych, Rachunek
     kosztów w lecznictwie, Rachunkowość zarządcza, Statystyka w zarządzaniu ochroną
     zdrowia, Ubezpieczenia społeczne, Zarządzanie szpitalami według standardów
     światowych

     do góry Liczba godzin ogółem: 215, Cena:
     2300,-

     Zarządzanie systemami logistycznymi dla absolwentów wyższych uczelni o
     kierunakch: ekonomia, zarządzanie (zarządzanie i marketing), administracja,
     logistyka, transport oraz specjalnościach zarządzanie i organizacja produkcji,
     zarządzanie logistyką, zajmujących stanowiska w strukturach logitycznych,
     transportowych i spedycyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i
     handlowych.
     Cel kształcenia
     Aktualizują wiedzę z zakresu zarządzania logistycznego w dobie gospodarki
     rynkowej we współczesnym przedsiębiorstwie, przygotowują do korzystania z
     nowoczesnych systemów logistycznych, głównie organiacji produkcji bezzapasowej
     oraz organizacji makrologistyki, eurologistyki i logistyki globalnej.
     Program
     Nowoczesna teoria organizacji i zarządzania, Zarys teorii zarządzania
     przedsiębiorstwem, Wstęp do logistyki, Organizacja systemów logistycznych w
     przedsiębiorstwie, Logistyka produkcji, Logistyka dystrybucji i zaopatrzenia,
     Prawo gospodarcze, Prawo pracy, Rachunkowość zarządcza, Controlling logistyczny,
     Infrastruktura transportu, Ekologistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Jakość
     w logistyce, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie handlowym, Rachunek
     kosztów działalności logistycznej, Zarządzanie relacjami z klientami, Prawne
     aspekty procesów przewozowo - celnych i międzynarodowych ubezpieczeń w
     logistycznym łańcuchu dostaw, Techniki doskonalące umiejętności handlowe.

     do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
     2700,-

     Zarządzanie w sektorze publicznym dla absolwentów szkół wyższych, osób
     zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej (państwowej i samorządowej)
     Cel kształcenia
     Dają dodatkowe kwalifikacje z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji
     publicznej i systemu społecznego
     Program
     Podstawy ekonomii, Aspekty strukturalne administracji publicznej, Metody i
     techniki działania, Decyzja w systemie działania administracji publicznej,
     Doradztwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Prawne aspekty funkcjonowania
     administracji rządowej, Prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego,
     Kontrola działalności aparatu administracyjnego, Organizacja pracy, Zarządzanie
     strategiczne, Marketing, Zamówienie publiczne, Polityka konkurencji, Finanse
     samorządowe, Statystyka jako narzędzie opracowywania wyników badań naukowych

     do góry Liczba godzin ogółem: 203, Cena:
     2500,-

     Zarządzanie zasobami ludzkimi dla absolwentów szkół wyższych, pracowników
     przedsiębiorstw, pracowników sektora publicznego i samorządowego.
     Cel kształcenia
     Dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny zarządzania i ekonomiki zasobami
     ludzkimi lub aktualizują wiedzę z dziedziny zarządzania personelem
     Program
     Wybrane elementy makroekonomii, Zarządzanie strategiczne, Elementy socjologii i
     psychologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Rynek pracy, Prawo pracy,
     Ubezpieczenia społeczne, Etyka w biznesie, Praktyczne aspekty kierowania ludźmi,
     Sztuka negocjacji, Ekonomika przedsiębiorstw i kosztów pracy / Komunikacja i
     promocja, Techniki twórczego myślenia, Gry kierownicze.

     do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
     2600,-

     • malkontent_kielecki Re: Dziwne studia podyplomowe czesc V 11.12.09, 15:43
      Zarządzanie sztuką projektowania dla absolwentów szkół wyższych, a w
      szczególności dla absolwentów Instytutu Zarządzania oraz Instytutu Sztuk Pięknych.
      Cel kształcenia
      Dają dodatkowe kwalifikacje z zakresu metodyki projektowania, technik
      wspomagających projektowanie oraz historii sztuki i wzornictwa
      Program
      Podstawy marketingu, Techniki wspomagające projektowanie – rysunek i malarstwo,
      Techniki wspomagające projektowanie – rzeźba, Techniki wspomagające
      projektowanie – edytory obrazu, Wybrane zagadnienia historii sztuki i
      wzornictwa, Propedeutyka wzornictwa, Badania marketingowe, Zarządzanie
      projektem, Prawo autorskie i patentowe, Strategia marki, Zarządzanie
      strategiczne, Analiza finansowa projektów innowacyjnych, Proces rozwoju nowego
      projektu, Techniki twórczego myślenia.

      do góry Liczba godzin ogółem: 200, Cena:
      3000,-


      Na tej samej stronie pod adresem

      www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/
      Nie ma śladu informacji o tych studiach, Mimo, że jest tam informacja o
      rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez inne instytuty UJK. Czy jest
      to tylko przeoczenie, czy cos więcej? Parę lat temu ten sam instytut prowadził w
      Staszowie nielegalne studia licencjackie i magisterskie. Może nawet w tym samym
      budynku. Czy zatem studia prowadzone przez Instytut Zarządzania są legalne?

      Wydziałem kierują:

      Dziekan
      prof. dr hab. Zbigniew Gazda
      e-mail: Dziekan.WZIA@ujk.kielce.pl

      Prodziekan ds. Ogólnych i Finansowych
      dr Barbara Zbroińska
      e-mail: Barbara.Zbroinska@ujk.kielce.pl

      Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
      prof. dr hab. Janusz Kot
      e-mail: januszkot@wp.pl

      Prodziekan ds. Studenckich
      dr Ryszard Stefański
      e-mail: Ryszard.Stefanski@ujk.kielce.pl

      Dyrekcja Instytutu Zarządzania składa się z następujących osób :

      Dyrektor Instytutu Zarządzania
      prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit
      +48 (41) 349-65-35

      Wicedyrektor ds. nauki
      dr inż. Jarosław Prońko
      +48 (41) 349-65-32

      Wicedyrektor ds. dydaktyki
      dr Izabela Konieczna
      +48 (41) 349-65-32


  • oleksha.lo Re: Dziwne studia podyplomowe 01.08.21, 20:02
   Ja część czasu w roku pracuje za granicami Polski. Kolega polecił mi wskz, bo sam tam studiuje i sie skusiłam. Jestem bardzo zadowolona. studia idealne dla osob zabieganych i takich, które potrzebują studiować zdalnie. :))

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka