Dodaj do ulubionych

Wyniki spisu powszechnego 2010 – pogłębiający się

23.12.11, 02:06
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-12-21/wyniki-spisu-powszechnego-2010-poglebiajacy-sie-kryzys-de
Rosyjski Urząd Statystyczny opublikował 16 grudnia pierwsze szczegółowe wyniki spisu powszechnego przeprowadzonego w Rosji w październiku 2010 roku. Potwierdzają one dynamiczny spadek liczby ludności oraz postępujące zmiany strukturalne, jak np. starzenie się społeczeństwa oraz rosnącą przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Wyniki uwidoczniły również pogłębiające się dysproporcje w gęstości zaludnienia poszczególnych regionów Rosji na skutek urbanizacji, wyludniania się Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Dane dotyczące struktury etnicznej rosyjskiego społeczeństwa świadczą o spadku liczby ludności rosyjskiej, która jest najliczniejszą grupą w strukturze etnicznej Rosji. Wyniki potwierdzają postępujące negatywne tendencje demograficzne niekorzystnie wypływające na dalszy rozwój społeczno-ekonomiczny, bezpieczeństwo i stabilność wewnętrzną kraju. Kryzys demograficzny może bowiem doprowadzić do niedoboru siły roboczej, ograniczenia potencjału mobilizacyjnego oraz eskalacji napięć społecznych wywołanych nielegalną migracją.


Niekorzystne trendy demograficzne

Wyniki spisu powszechnego z roku 2010 potwierdzają, że od początku lat 90. w Rosji mamy do czynienia z pogłębiającym się niżem demograficznym. W ciągu ostatnich ośmiu lat na skutek zmniejszenia liczby urodzeń i zwiększenia liczby zgonów liczba populacji Rosji zmniejszyła się o 2,3 mln osób i wynosi obecnie 142,9 mln (spadek o 1,6% w stosunku do wyników poprzedniego spisu z roku 2002). Statystyczna Rosjanka rodzi mniej dzieci niż w latach ubiegłych – liczba urodzonych dzieci w przeliczeniu na 1000 kobiet od roku 2002 zmniejszyła się o ok. 3% i wynosi 1469 (według danych ONZ współczynnik dzietności dla Polski oraz Niemiec wynosi 1,4). Średni wiek przeciętnego mieszkańca Rosji (mediana wieku) wzrósł z 37,1 do 38 lat (w przypadku Polski wynosi 38 lat, Niemiec – 44,3). Uwagę zwraca pogłębiająca się dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn w rosyjskim społeczeństwie (patrz Aneks).
Wyniki spisu uwidoczniły postępującą urbanizację oraz pogłębiającą się dysproporcję w gęstości zaludnienia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej (patrz Aneks). Mieszkańcy Rosji masowo przenoszą się do dużych metropolii położonych w europejskiej części Rosji. Wskaźnik urbanizacji wynosi obecnie 74%. Na skutek migracji pustoszeją prowincjonalne miasteczka i wsie – spis powszechny ujawnił, że w ciągu ostatnich ośmiu lat liczba rosyjskich wsi zmniejszyła się o 8,5 tys. przy ogólnej ich liczbie równej 134 tys. (częściowo na skutek wymierania, częściowo w konsekwencji włączenia w inne jednostki administracyjne).
Rosja jest państwem wielonarodowym, w którego strukturze etnicznej przeważają Rosjanie (80,1% populacji). Spis wykazał, że w ostatnich latach w Rosji sukcesywnie rośnie liczba przedstawicieli narodowości kaukaskich: Czeczenów (1% populacji), Awarów (0,7%), Osetyjczyków (0,4%) i Inguszy (0,3%). Na tle ogólnego spadku liczby ludności w większości regionów Rosji całkowita liczba populacji w północnokaukaskim okręgu federalnym wzrosła o 0,5 mln. Uwagę zwraca również zwiększony napływ ludności z krajów Azji Centralnej legalnie przebywających w Rosji, głównie z Tadżykistanu (wzrost z 64 tys. do 87 tys.) oraz Uzbekistanu (wzrost z 71 tys. do 131 tys.).
Obserwuj wątek
  • ignorant11 Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 2 23.12.11, 02:07
   Przyczyny kryzysu demograficznego

   Przedstawione powyżej niekorzystne tendencje demograficzne w Rosji są wywołane wieloma czynnikami. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić przedwczesną umieralność mężczyzn w wieku produkcyjnym, głównie w konsekwencji nadmiernego spożywania alkoholu, nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy (na skutek niskiej kultury pracy, braku przestrzegania zasad bezpieczeństwa), wysokiej liczby zabójstw i samobójstw. Negatywny wpływ na sytuację demograficzną ma również kryzys instytucji rodziny w społeczeństwie. Odbija się to niekorzystnie na rozrodczości oraz liczebności i jakości populacji w wieku produkcyjnym. Wydłuża się średnia długość życia Rosjan. Potwierdzają to dane WHO, według których średnia oczekiwana długość życia w Rosji wynosi obecnie 68 lat, wartość tego wskaźnika dla kobiet i mężczyzn wynosi odpowiednio 74 i 62 lata (średnia długość życia w Polsce wynosi 76 lat – 80 lat w przypadku kobiet i 72 w przypadku mężczyzn; w Niemczech 80 lat – 83 lata w przypadku kobiet, 78 w przypadku mężczyzn). Masowa migracja do dużych miast w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia sprzyja postępującej koncentracji ludności w miastach i zwiększa dysproporcje w gęstości zaludnienia. Na skutek rezygnacji państwa z aktywnego sterowania migracją wewnętrzną, które miało miejsce w czasach ZSRR, np. za pomocą zachęt w postaci atrakcyjnego wynagrodzenia, dłuższego urlopu dla osób zamieszkujących tereny w mniejszym stopniu nadające się do osadnictwa, wskazane dysproporcje będą się pogłębiać. Mimo prób stymulowania przyrostu naturalnego, np. poprzez wprowadzenie wysokiego becikowego, władzy nie udaje się zrekompensować straty ludności i zapełnić powiększającej się luki na rynku pracy. Lukę tę częściowo niweluje napływ migrantów (głównie z Kaukazu i Azji Centralnej), jednak na skutek braku odpowiednich programów integracyjnych ich obecność spotyka się z brakiem akceptacji i potęguje napięcia na tle etnicznym w społeczeństwie rosyjskim.


   Metodologia spisu

   Spis powszechny, który obejmuje wszystkie osoby stale zamieszkujące na terenie Rosji, jest najbardziej kompleksowym badaniem społecznym. Jednak ze względu na metodologię pojawiają się wątpliwości co do uwzględnienia w badaniu nielegalnych migrantów, których liczba według ocen szacunkowych może wynosić nawet 10 mln osób. Inne zarzuty to możliwość zatajania części danych przez ankietowanych, np. aby uniknąć służby wojskowej, wypaczenie wyników przez władze lokalne w celu uzyskania większych dotacji finansowych, uzależnionych od liczby mieszkańców regionu. Mimo zastrzeżeń badanie odzwierciedla rzeczywiste trendy, które wpływają na obecną sytuację społeczno-ekonomiczną w kraju. Niż demograficzny jest bowiem jednym z największych problemów wewnętrznych Rosji.


   Wnioski

   Utrzymujący się kryzys demograficzny może doprowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego Rosji na skutek zmniejszenia się części populacji w wieku produkcyjnym. Do tej pory negatywne skutki niedoboru siły roboczej były częściowo niwelowane przez dodatnie saldo migracji. Jednak wraz z powiększaniem się luki na rynku pracy i stopniowym starzeniem się społeczeństwa rosyjskiego konieczne będzie przeprowadzenie kompleksowych reform systemu emerytalnego oraz zwiększenie wydatków na służbę zdrowia w celu złagodzenia skutków niżu.
   Większe otwarcie Rosji na legalnych pracowników zagranicznych mogłoby zniwelować skutki niżu demograficznego. Nieprzychylna atmosfera społeczna wokół migracji sprawia jednak, że bez reformy prawa migracyjnego oraz wdrożenia efektywnych programów integracyjnych wykorzystanie potencjału migracyjnego krajów Kaukazu i Azji Centralnej byłoby bardzo trudne.
   Zmniejszenie się liczby mężczyzn oraz coraz gorszy stan zdrowia tej grupy ludności wpływa negatywnie na potencjał mobilizacyjny Rosji. Czynniki te mają również wpływ na zmniejszenie się liczebności rosyjskich sił zbrojnych.
   Wyniki rosyjskiego spisu powszechnego z roku 2010 dowodzą, że w ciągu ostatniej dekady, mimo sprzyjającej koniunktury gospodarczej, władzom nie udało się przezwyciężyć kryzysu demograficznego. Należy zakładać, że wobec mało efektywnej polityki demograficznej, liczba ludności w dalszym ciągu będzie spadać. Odnotowana w ostatnich latach poprawa niektórych wskaźników nie oznacza odwrócenia negatywnych trendów, a jedynie tymczasowe wyhamowanie tempa spadku. Przemawia za tym również fakt, że w okres rozrodczy wchodzi obecnie pokolenie niżu lat 90., które nie będzie w stanie zapewnić prostej zastępowalności pokoleń.
   Należy zwrócić uwagę, że poszczególne regiony Rosji mają odmienną specyfikę procesów demograficznych. Dokładniejsza analiza trendów będzie możliwa po opublikowaniu kompletnych wyników spisu powszechnego pod koniec roku 2012.

   Aneks

   Całkowita liczba populacji, udział populacji miejskiej i wiejskiej

   W mln osób Średnie roczne tempo spadku w %
   2002 rok 2010 rok Okres 1989–2002 Okres 2002–2010
   Liczba populacji 145,2 142,9 -0,09 -0,20
   Populacja miejska 106,4 105,3 -0,10 -0,13
   Populacja wiejska 38,7 37,5 -0,06 -0,39

   Rozmieszczenie populacji na terytorium Federacji Rosyjskiej

   Populacja w mln osób Udział w całkowitej liczbie populacji (%)
   2002 rok 2010 rok 2002 rok 2010 rok
   Federacja Rosyjska 145,2 142,9 100 100
   centralny okręg federalny 38,0 38,4 26,2 26,9
   północno-zachodni okręg federalny 14,0 13,6 9,6 9,5
   południowy okręg federalny 14,0 13,9 9,6 9,7
   północnokaukaski okręg federalny 8,9 9,4 6,2 6,6
   nadwołżański okręg federalny 31,1 29,9 21,5 20,9
   uralski okręg federalny 12,4 12,1 8,5 8,5
   syberyjski okręg federalny 20,1 19,3 13,8 13,5
   dalekowschodni okręg federalny 6,7 6,3 4,6 4,4

   Struktura wiekowa i płciowa społeczeństwa rosyjskiego

   Populacja w mln osób Udział mężczyzn w całkowitej
   liczbie populacji (%)
   mężczyźni kobiety 2002 rok 2010 rok
   2002 rok 2010 rok
   Liczba populacji 67,6 66,1 77,6 76,8 46,6 46,2
   Populacja miejska 49,1 48,1 57,3 57,2 46,2 45,7
   Populacja wiejska 18,5 18,0 20,3 19,6 47,6 47,8
   • eliot Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 2 23.12.11, 16:14
    Spis potwierdza obserwowane tendencje. To nie najlepiej wróży Rosji i Rosjanom.
    Chociaż może w przyszłości, kiedy mrzonki imperialne będą już tak śmieszne, że nawet Rosjanie to zrozumieją, może zostaną normalnym narodem?

    A na marginesie Naszego spisu - "nadmiar" Słowianek w stosunku do Słowian wynosi 108 do 100 - ech.... żeby człowiek miał te ....dziesiąt lat mniej....
    wink
    • scand Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 29.12.11, 14:27
     > A na marginesie Naszego spisu - "nadmiar" Słowianek w stosunku do Słowia
     > n wynosi 108 do 100 - ech.... żeby człowiek miał te ....dziesiąt lat mniej....
     > wink

     Ten nadmiar bierze się po prostu z tego że kobiety żyją u nas dłużej
     ( zawdzięczają to niewątpliwie swemu sprytowi wink
     wiking.edu.pl/article.php?id=269#struktura_wieku
     Dla pocieszenia podam też piramidę wieku Germanów
     en.wikipedia.org/wiki/Filetongue_outyramide_Allemagne.PNG,
     z której widać że oni starzeją się jeszcze szybciej niż my..
     zapewne dlatego iż prędzej ich dopadł "liberalizm".
     • algomas Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 20.01.12, 15:45
      Wszystko pieknie, tyle ze liczba urodzen w Rosji jest sporo wyzsza niz w Polsce. Oni maja dodatnie saldo migracji a Polska zdecydowanie ujemne. No i ciagle poza Rosja, glownie w biedniejszych krajach zyje jakies 20-25 mln etnicznych Rosjan, ktorzy predzej czy pozniej wroca do ojczyzny, bo w Kazachstanie czy Uzbekistanie nie maja czego szukac. Nieslowianscy, ale rosyjskojezyczni przybysze z Azji czy Kaukazu rowniez chetnie osiedlaja sie w Rosji.

      Urodzenia na 1000 mieszkancow w 2010:

      Rosja- 12,6
      Polska-10,8
      Chiny- 13,5( w 2007 roku)
      Turcja- 17,0
      USA- 13,5
      Francja- 12,6
      Niemcy- 8,3


      W Rosjii w 1999 liczba urodzen wynosila 8,3 na 1000 a w 2010 wzrosla do 12,6 na 1000. W 1999 roku urodzilo sie tam 1,2 mln dzieci a w 2010 az 1,8 mln.
      • algomas Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 20.01.12, 15:53
       Wiecej danych tutaj:
       en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia#Vital_statistics
       A w ogole to nie wiem czy wiecie, ze na przyklad w liczacej 1,8 mln mieszkancow Warszawie obecnie rodzi sie mniej wiecej tyle polskich dzieci co w Wielkiej Brytanii. Malo prawdopodobne, ze one wroca do Polski.       Last year, some 19,762 babies were born to Polish migrant mothers, some 2.7 percent of all births in the UK.


       www.thenews.pl/1/10/Artykul/55356,Polish-baby-boom-in-UK
       www.thenews.pl/1/10/Artykul/55356,Polish-baby-boom-in-UK
       • algomas Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 20.01.12, 16:40
        " 2007 r. Władimir Putin wprowadził hojne becikowe, które miało zachęcić Rosjanki do rodzenia: za drugie i każde kolejne dziecko mogą liczyć na pomoc państwa wartości 7 tys. euro."

        Statystykami mozna dowolnie manipulowac. Wszystka wskazuje na to, ze Rosja w ciagu kilku lat poradzi sobie z problemami demograficznymi, bo liczba urodzen w ciagu ostatni 10 lat wzrosla tam az o 50%. To tak jaby w Polsce w ciagu kilku lat liczba urodzen wzrosla z 400 tys do 600 tys. Kraj ciagle zmaga sie z olbrzymia liczba zgonow, ale to tylko kwestia czasu, bo srednia dlugosc zycia zaczyna sie wydluzac i zmienia sie styl zycia Rosjan.


        "Rosja odnotowała demograficzny sukces - pierwszy raz od 15 lat nie zmniejszyła się liczba jej mieszkańców. Kreml się cieszy, bo rośnie nowa porcja obrońców ojczyzny, jednak eksperci pozostają sceptyczni. Żeby wzrostowa tendencja mogła się utrzymać potrzebna jest zmiana stylu życia, a nie tylko wysokie becikowe.
        W 2009 r. urodziło się w Rosji o 2,8% więcej dzieci niż w roku poprzednim. Jednak poziom aborcji nadal jest bardzo wysoki. W 2008 r. - jak podaje agencja ITAR - TAS - na 1,714 milionów narodzin, przypadło 1,236 milionów oficjalnie zarejestrowanych aborcji.Ujemny przyrost naturalny to jedna z największych zmór współczesnej Rosji. Kasandryczne wizje wymierającej nacji i państwa w niebezpieczeństwie, które od Wschodu zaleją Chińczycy, a od Południa wyznawcy Islamu to straszak powtarzany jak mantra od 1989 r., kiedy raptownie spadła liczba nowonarodzonych Rosjan. Od kilku lat Kreml dwoi się i troi, promując wielodzietność. W 2007 r. Władimir Putin wprowadził hojne becikowe, które miało zachęcić Rosjanki do rodzenia: za drugie i każde kolejne dziecko mogą liczyć na pomoc państwa wartości 7 tys. euro

        www.wprost.pl/ar/185107/Becikowe-w-stokrotki/

        • scand Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 23.01.12, 13:09
         Przyrost w Rosji nie jest chyba jednak równoznaczny z przyrostem Rosjan.
         W Rosji mieszka wielu muzułmanów i z pewnością oni podnoszą poziom.
         • zefel-knefel Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 24.01.12, 13:14
          scand napisał:

          > Przyrost w Rosji nie jest chyba jednak równoznaczny z przyrostem Rosjan.
          > W Rosji mieszka wielu muzułmanów i z pewnością oni podnoszą poziom.

          Najwieksze muzulmanskie narody w Rosji to Tatarzy, ktorych jest okolo 5,5 mln i Baszkirzy, ktorych jest okolo 1,5 mln. Dzietnosci wsrod nich jest mniej wiecej taka jest wsrod Rosjan. Pod wzgledem przyrostu naturalnego wyrozniaja sie jedynie Czeczeni ( dzietnosc 3,38), ale jest ich nieco ponad milion. Sasiadujacy z Czeczenami i wyznaja islam Ingusze, maja dzietnosc na poziomie 1,97, czyli niewiele wiecej niz srednia rosyjska.

          "The TFR hit an historic low of 1.16 in 1999 and has since begun to rise again, reaching 1.59 in 2010 (growth of 37%). The only federal subject of Russia to see a decline in fertility since 1999 is Ingushetia, where the TFR has fallen by 20% from 2.44 to 1.97 as of 2009"

          In 2009, 8 of Russia's federal subjects had a TFR above 2.1 children per woman (the approximate minimum required to ensure population replacement). These federal subjects are Chechnya (3.38), Tyva (2.81), Ust-Orda Buryat Okrug (2.73), Agin-Buryat Okrug (2.63), Komi-Permyak (2.16), Evenk Okrug (2.58), Altai Republic (2.36), Nenets Autonomous Okrug (2.1). Of these federal subjects, four have an ethnic Russian majority (Altai, Evenk, Ust-Orda and Nenets"
      • ignorant11 Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 21.01.12, 18:43

       Sława!

       Czasem czytam wypowiedzi róznych rusofilów i samych Rosjan w podobnym duchu.., ale potem dostaje dane duzo bardziej wiarogodne.., wiec i tym razem bede trzymał sie wyników spisu a nie publicystyki pisanej ku pokrzepieniu rosyjskich serc.

       Zreszta co tu mowic gdy przecietny Rosjanin nie dozywa do 60 lat.., to gorzej niz w Bangladeszu...

       No i aby jeszcze bardziej zaciemnic obraz rosyjskiej demografii proponuje zobaczyc owe przyrosty wg narodowosci, wyznań, szczególnie islamskich...

       Myślę , że muzułmanie nie sa w stanie odrwócic tego trendu dla calej rosyjskiej populacji, ale napewno go amortyzuja.., a to swiadczy, ze etniczni Rosjanie wymiera w jeszcze szybszym tempie niz mówia ogólne statystyki...

       Warto tez przypomniec o 20 mln Chińczyków w Rosjai i ocraz szybszym napływie dalszych...

       Forum Słowiańskie
       gg 1728585
       • robo911 Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 21.01.12, 20:17
        Czy ci sie to podobs czy nie to Rosja ma znacznie wiecej urodzen, wyzsza dzietnosc niz Polska, a ddo tego dodatnie saldo migracji. Ja tam bardzie wierze CIA favtbook niz jakiemus OSS. Nawet ostatni polski spis wykazal, ze z kraju wyjechao milion osob wiecej niz sadzono do tej pory.Obecnie polskie dzieci sie rodza, ale glownie wii Uk, Irliianiidii i ininych krajach. Dlaczego Polacy nie widza wlasnego podworka?
        • ignorant11 Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 23.01.12, 17:47
         robo911 napisał:

         > Czy ci sie to podobs czy nie to Rosja ma znacznie wiecej urodzen, wyzsza dzietn
         > osc niz Polska, a ddo tego dodatnie saldo migracji. Ja tam bardzie wierze CIA f
         > avtbook niz jakiemus OSS. Nawet ostatni polski spis wykazal, ze z kraju wyjecha
         > o milion osob wiecej niz sadzono do tej pory.Obecnie polskie dzieci sie rodza,
         > ale glownie wii Uk, Irliianiidii i ininych krajach. Dlaczego Polacy nie widza w
         > lasnego podworka?

         CIA?

         Prosze bardzo:
         www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
         Population growth rate:

         -0.47% (2011 est.)
         country comparison to the world: 222
         Birth rate:

         11.05 births/1,000 population (2011 est.)
         country comparison to the world: 173
         Death rate:

         16.04 deaths/1,000 population (July 2011 est.)
         country comparison to the world: 5
         Net migration rate:

         0.29 migrant(s)/1,000 population (2011 est.)
         country comparison to the world: 67

         No warto zauwazyc, ze wsród etnicznych Rosjan ten wynik bedzie jeszcze gorszy, gdyz muzułmanie tradycyjnie prokreacje uwazaja za powinnosc spoleczna narodowa i religijna

         Nationality:

         noun: Russian(s)
         adjective: Russian
         Ethnic groups:

         Russian 79.8%, Tatar 3.8%, Ukrainian 2%, Bashkir 1.2%, Chuvash 1.1%, other or unspecified 12.1% (2002 census)
         Languages:

         Russian (official), many minority languages
         Religions:

         Russian Orthodox 15-20%, Muslim 10-15%, other Christian 2% (2006 est.)
         note: estimates are of practicing worshipers; Russia has large populations of non-practicing believers and non-believers, a legacy of over seven decades of Soviet rule
         • zefel-knefel Inne dane z factbooka 24.01.12, 12:50
          ignorant11 napisał:

          > No warto zauwazyc, ze wsród etnicznych Rosjan ten wynik bedzie jeszcze gorszy,
          > gdyz muzułmanie tradycyjnie prokreacje uwazaja za powinnosc spoleczna narodowa
          > i religijna

          Zanim cos napiszesz sprawdz, bo twoja wiedza opiera sie na tym co gdzies tam uslyszales od kolegi , ktory moze kiedys widzial muzulmanina...

          Dzietnosc w Rosji i w Chinach na rok 2010:

          Wedlug factbooka:

          Chiny-1,54
          Rosja- 1,54

          Wedlug Banku Swiatowego( 2009):
          Chiny-1,77
          Rosja-1,55


          Kraje muzulmanskie lezace w poblizu Rosji:
          Factbook podaje:

          Turcja-2,18
          Iran-1,89
          Uzbekistan-1,92
          Azerbejdzan-2,03
          Turkmenistan-2,19

          Widac roznica nei jest zbyt wielka i to zagrozenie demograficzne ze strony muzulmanow jest przesadzone.

          Inne znaczace kraje islamskie:
          Egipt- 3,01
          Arabia Saudysjka-2,35
          Indonezja- 2,28
          Maroko-2,23
          Algieria- 1,76

          Obecnie takie kraje jak: USA, Francja, Wielka Brytania maja wyzszy poziom dzietnosci niz fundamentalistyczny Iran:

          USA-2,06
          Francja (metropolitarna)-1,97
          Wielka Brytania-1, 92
          Iran- 1,89

          Wiecej danych tutaj:

          www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html
          en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_fertility_rate


          • zefel-knefel Re: Inne dane z factbooka 24.01.12, 13:01
           "Liczba emigrantów gwałtownie rośnie. Wracać na razie nie chcą

           Główny Urząd Statystyczny policzył nas na nowo. Okazało się, że w Polsce na stałe mieszka o 1,1 mln osób mniej, niż podawano oficjalnie do tej pory. Tak wynika ze wstępnych danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w tym roku. Polaków jest 38,3 mln, ale faktycznie w kraju mieszka 37,2 mln. Polaków mieszka w kraju. Dotychczas szacowano, że jest o 1,1 miliona więcej


           – Po raz pierwszy widać skalę emigracji – tłumaczy prof. Janusz Witkowski, prezes GUS. – Jest gorzej, niż myślałam – komentuje dla „Rz" nowe dane prof. Krystyna Iglicka, demograf z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Tłumaczy, że spodziewała się, iż po 2004 roku, kiedy z naszego kraju ruszyła fala emigracji na Zachód, Polaków będzie ubywać, zaskakuje ją jednak tempo, w jakim się to dokonuje. To gigantyczne uchodźstwo, największy ubytek demograficzny po II wojnie światowej – podkreśla Iglicka.

           Dane nie zaskoczyły tak bardzo prof. Ireny Kotowskiej z SGH. Niepokoi ją za to szybko zmieniająca się struktura demograficzna społeczeństwa. Zwraca na to także uwagę Janusz Witkowski. – Mamy coraz więcej osób, które skończyły

           45 lat, bo emigrują głównie ludzie młodzi – tłumaczy. Z danych GUS wyraźnie widać, że w kraju zwiększa się grupa ludzi po sześćdziesiątce, coraz mniej jest dzieci i młodzieży. Statystycznie „najstarsze" województwa to łódzkie i świętokrzyskie.

           Mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej na Zachodzie Polacy nie wracają. Dlaczego? – Bo mają kłopoty z odnalezieniem się w kraju. Mają wyższe oczekiwania płacowe, a za granicą większe poczucie bezpieczeństwa – tłumaczy Iglicka. Jest pesymistką. Uważa, że za dwa – trzy lata GUS ogłosi, iż w Polsce żyje 36,5 mln osób. Stanie się tak, bo coraz więcej osób, które wyjechały, osiądzie za granicą na stałe."


           www.rp.pl/artykul/17,777776.html
           W początkowym okresie członkowstwa Polski w UE obserwowany był znaczący wzrost emigracji z Polski. Otwarcie rynków pracy zachęcało Polaków do podejmowania pracy za granicą. W 2007 r. liczba Polaków przebywających czasowo za granicą osiągnęła najwyższą wartość szacowaną na 2270 tys
           www.stat.gov.pl/gus/5840_3583_PLK_HTML.htm

           Według danych niemieckiego urzędu statystycznego w pierwszym półroczu do pracy za zachodnią granicą wyjechało z Polski ponad 70 tys. osób. Firma Otto wysyłająca Polaków zarówno do Niemiec, jak i Holandii szacuje, że w całym roku wyjechało ich dwa razy tyle

           Według niemieckiego urzędu statystycznego w Wiesbaden przez pierwszych sześć miesięcy do Niemiec wyjechało 435 tys. imigrantów z Unii Europejskiej. Z Polski - zdecydowana mniejszość, około 70,4 tys. osób. To jednak o 19 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

           Warto jednak pamiętać, że rynek pracy dla Polaków jest otwarty dopiero od 1 maja, a więc te 70 tys. osób pojawiło się za Odrą w ciągu dwóch miesięcy. - Dane te nie uwzględniają osób, które pracują w Niemczech na podstawie delegacji. Łącznie szacujemy, że w zeszłym roku pracę w Niemczech podjęło około 150 tys. Polaków - ocenia Guido Vreuls, dyrektor Otto Polska. Firma ta zajmuje się rekrutacją i wysyłaniem pracowników czasowych do Niemiec i Holandii oraz rekrutacją na podobne stanowiska w Polsce.

           wyborcza.biz/biznes/1,100896,10914252,W_2011_roku_do_Niemiec_wyjechalo_150_tys__Polakow.html
           • zefel-knefel Ponoc Polacy mieli masowo wracac z emigracji 24.01.12, 13:40
            A w Wielkiej Brytanii co roku rodzi sie coraz wiecej polskich dzieci. Urodzenia w UK z matki obywatelki polskiej:

            2003- 1,4 tys
            2004-1,8 tys
            2005-3,4 tys
            2006-6,6 tys
            2007-13,0 tys
            2008- 16,1 tys
            2009-18,2 tys
            2010-19,8 tys

            www.thenews.pl/1/10/Artykul/55356,Polish-baby-boom-in-UK
            • scand Re: Ponoc Polacy mieli masowo wracac z emigracji 02.02.12, 13:38
             Chciałbym jeszcze wiedzieć ile z tych dzieci jest z matki Polki i ojca Polaka..
          • ignorant11 Re: Inne dane z factbooka 24.01.12, 14:03

           Sława!

           Sprawdzałem po republikach...

           % Rosjan we wszystkich republikach muzułmańskich gwaltownie spada.
           Te przyrost rzekomy robia im mułuzlamnie.

           Zreszta wyniki spisu opublikowane przez rosyjski oficjalny urzad statystyczny sa jednak najbardziej wiarogodne.

           Forum Słowiańskie
           gg 1728585
           • zefel-knefel Re: Inne dane z factbooka 24.01.12, 14:45
            ignorant11 napisał:

            >
            > Sława!
            >
            > Sprawdzałem po republikach...
            >
            > % Rosjan we wszystkich republikach muzułmańskich gwaltownie spada.
            > Te przyrost rzekomy robia im mułuzlamnie.
            >
            > Zreszta wyniki spisu opublikowane przez rosyjski oficjalny urzad statystyczny s
            > a jednak najbardziej wiarogodne.
            >
            > Forum Słowiańskie
            > gg 1728585


            Ty kompletnie nic nie rozumiesz i bredzisz jak slepy o kolorachsmile
            Przykladowo najwieksza republika muzulmanska w Rosji, czyli Tatarstan, gdzie polowa ludnosci to muzulmanie a polowa chrzescijanie:

            1979 cenus:

            Tatarzy- 1,642 ( 47.6% )
            Rosjanie-1,516 (44,0%)

            1989 census

            Tatarzy -1,765 mln (48,5%)
            Rosjanie -1,575 ( 43,3%)

            2002 census

            Tatarzy- 2,001 mln 52,9%
            Rosjanie-1,493 mln 39,5%

            2010 census
            Tatarzy-2,013 (53,2%)
            Rosjanie-1,501 (39,7%)


            A teraz przyjrzyjmy sie danym z Baszkirii, gdzie rowniez polowa ludnosci to chrzescijanie a polowa muzulmanie. To druga pod wzgledem ludnosci republika muzulmanska.

            1979 census

            Baszkirowie-936 tys (24,3%)
            Rosjanie- 1,548 mln (40,3%)
            Tatarzy-940 tys ( 24,5%)

            1989 census
            Baszkirowie- 864 tys (21,9%)
            Rosjanie- 1,548 mln (39,3%)
            Tatarzy- 1,121 mln (28,4%)

            2002 census

            Baszkirowie-1,221 mln (29,8%)
            Rosjanie-1,491 mln (36,3%)
            Tatarzy-992 tys (24,1%)

            2010 census

            Baszkirowie-1,172 mln (29,5%)
            Rosjanie-1,433 mln (36,1%)
            Tatarzy-1,009 mln (25,4%)


            Dane dotyczace Baszkirow i Tatarow znacznie sie roznia, gdyz Tatarzy czesto podaja sie za Baszkirow, a Baszkirowie za Tatarow. Ale zawsze mozna policzyc ich razem.

            en.wikipedia.org/wiki/Bashkortostan#Demographics

            I gdzie ten gwaltowny rozrost muzulmanow?????????

           • zefel-knefel Re: Inne dane z factbooka 24.01.12, 15:04
            ignorant11 napisał:

            > Te przyrost rzekomy robia im mułuzlamnie.

            No to przesledzmy....
            Rosyjskie republiki i obwody o najwiekszej dzietnosci to:
            Chechnya 3.38
            Tyva 2.81
            Ust-Orda 2.73
            Agin- Buryat 2.63
            Komi-Permyak 2.16
            Evenk 2.58
            Altai 2.36
            Nenets 2.1

            I co widzimy? Ano tylko tyle, ze z tych republik tylko Czeczenia jest muzulmanska.
            Altaj ,a okolo 65% Slowian a reszta to tubylcy wyznajacy zdaje sie buddyzm.
            Z kolei Evenk jest zamieszkany w 70% przez Slowian, reszta to tubylcy.
            Ust-Orda Buryat ma 60% Slowian, a tubylcy to buddysci
            Nenets 70% Slowian
            Tuva ma 20% Rosjan a tubylcy to buddysci i chrzescijanie
            Agin-Buryat ma okolo 40% Rosjan. Tubylcy to buddysci.


            en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia
          • ignorant11 Re: Inne dane z factbooka 24.01.12, 14:11
           zefel-knefel napisał:


           >
           > Zanim cos napiszesz sprawdz, bo twoja wiedza opiera sie na tym co gdzies tam us
           > lyszales od kolegi , ktory moze kiedys widzial muzulmanina...

           No własniesmile)

           Zatem wklejam:
           www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
           Life expectancy at birth:

           total population: 66.29 years
           country comparison to the world: 161
           male: 59.8 years
           female: 73.17 years (2011 est.)
           Total fertility rate:

           1.42 children born/woman (2011 est.)
           country comparison to the world: 196

           I co ciekawsze juz ponizej 140mlnsmile)
           Population:

           138,739,892 (July 2011 est.)
           country comparison to the world: 9
           >
           > Dzietnosc w Rosji i w Chinach na rok 2010:
           >
           > Wedlug factbooka:
           >
           > Chiny-1,54
           > Rosja- 1,54
           >
           > Wedlug Banku Swiatowego( 2009):
           > Chiny-1,77
           > Rosja-1,55
           >
           >
           > Kraje muzulmanskie lezace w poblizu Rosji:
           > Factbook podaje:
           >
           > Turcja-2,18
           > Iran-1,89
           > Uzbekistan-1,92
           > Azerbejdzan-2,03
           > Turkmenistan-2,19
           >
           > Widac roznica nei jest zbyt wielka i to zagrozenie demograficzne ze strony muzu
           > lmanow jest przesadzone.
           >
           > Inne znaczace kraje islamskie:
           > Egipt- 3,01
           > Arabia Saudysjka-2,35
           > Indonezja- 2,28
           > Maroko-2,23
           > Algieria- 1,76
           >
           > Obecnie takie kraje jak: USA, Francja, Wielka Brytania maja wyzszy poziom dziet
           > nosci niz fundamentalistyczny Iran:
           >
           > USA-2,06
           > Francja (metropolitarna)-1,97
           > Wielka Brytania-1, 92
           > Iran- 1,89
           >
           > Wiecej danych tutaj:
           >
           > www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html
           > en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_fertility_rate
           >
           >
       • zefel-knefel Re: Wyniki spisu powszechnego 2010 – 3 24.01.12, 13:05
        ignorant11 napisał:

        >
        > Sława!
        >
        > Warto tez przypomniec o 20 mln Chińczyków w Rosjai i ocraz szybszym napływie da
        > lszych...


        Te 20 mln Chinczykow Rosjii to liczba wyssana z Twojego brudnego palucha, bo faktycznie jest ich w tym kraju jakies 50 razy mniej

        en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_Chinese_in_Russia
        • zefel-knefel Zagadka 24.01.12, 13:30
         Jaki kraj nalezacy do Unii Europejskiej ma najnizszy wskaznik dzietnosci i najwieksza emigracje?

         Odpowiedz:

         "Eurostat: Polki rodzą najmniej dzieci w całej Unii Europejskiej

         Polki rodzą najmniej dzieci spośród wszystkich kobiet w 27 krajach Unii Europejskiej - wynika z najnowszych danych unijnego biura statystycznego Eurostat.

         Wskaźnik dzietności wynosił w Polsce w 2005 roku tylko 1,24, podczas gdy unijna średnia wynosi 1,51 "
         • woland6 Re: Zagadka 24.01.12, 20:00
          kobieta.dziennik.pl/twoje-emocje/artykuly/356110,ujemny-przyrost-naturalny-dane-za-i-polrocze-2011-roku.html
          zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/337616,polski-mit-o-baby-boomie.html
          "Fatalną sytuację potwierdzają też międzynarodowe porównania. Wynika z nich, że Polska zajmie w tym roku 209. miejsce na 223 kraje, jakie klasyfikuje The Word Factbook, jeśli chodzi o wskaźnik dzietności"

          • ignorant11 Re: Zagadka 25.01.12, 12:42
           woland6 napisał:

           > kobieta.dziennik.pl/twoje-emocje/artykuly/356110,ujemny-przyrost-naturalny-dane-za-i-polrocze-2011-roku.html
           > zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/337616,polski-mit-o-baby-boomie.html
           > "Fatalną sytuację potwierdzają też międzynarodowe porównania. Wynika z nich, że
           > Polska zajmie w tym roku 209. miejsce na 223 kraje, jakie klasyfikuje The Word
           > Factbook, jeśli chodzi o wskaźnik dzietności"

           Oczywiscie w Polsce tez nie jest jest dobrze.
           >
           • woland6 Re: Zagadka 01.02.12, 15:57
            wiadomosci.onet.pl/kraj/zle-wiesci-dla-polakow-jest-najgorzej-od-wojny,1,5014228,wiadomosc.html
            • ignorant11 Re: Zagadka 02.02.12, 00:55
             woland6 napisał:

             > wiadomosci.onet.pl/kraj/zle-wiesci-dla-polakow-jest-najgorzej-od-wojny,1,5014228,wiadomosc.html

             Watek jest o Rosji.

             My wiemy ze w Polsce nie jest dobrze.., ale za to w Rosji jest na szczescie TRAGICZNIEsmile))
             • woland6 Re: Zagadka 02.02.12, 12:52
              ignorant11 napisał:

              > woland6 napisał:
              >
              > > wiadomosci.onet.pl/kraj/zle-wiesci-dla-polakow-jest-najgorzej-od-wojny,1,5014228,wiadomosc.html
              >
              > Watek jest o Rosji.
              >
              > My wiemy ze w Polsce nie jest dobrze.., ale za to w Rosji jest na szczescie TRA
              > GICZNIEsmile))
              >
              >
              >

              No rzeczywiscie w Rosji jest znacznie gorzejsmile

              Urodzenia na rok 2010

              Polska- 413 tys
              Rosja- 1789 mln

              Urodzenia na 1000 mieszkancow
              Polska-10,8%
              Rosja-12,6%

              Dzietnosc na 2010:
              Polska- 1,4

              Rosja- 1,59

              Saldo migracji:

              Polska ma 200- 300 tys na minusie
              Rosja ma 200-300 tys rocznie na plusie

              Nawet Polacy z Kazachstanu wola emigracje do Rosji niz do Polski, bo w ciagu ostatnich lat do Polski wyemigrowalo ich moze 2-3 tys a do Rosji 20-30 tys.

              Polacy w Kazachstanie:
              1989- 60 tys
              1999-47 tys
              2009- 34 tys

              Pierwsze dane na rok 2011 rowniez pokazuja, ze w Rosji nastapil wzrost urodzen a w Polsce spadek.

              Dla porownania
              Urodzenia w Rosjii:

              1999-1,215 mln
              2010- 1,789 mln

              Urodzenia w Polsce:

              1999-382 tys
              2010-413 tys


              Ludnosc Rosji w ostatnich kilku latach nieznacznie, ale jednak wzrosla...

              2010- 142,938
              2011-143,030
              • ignorant11 Troche inne dane:))) 02.02.12, 13:21

               Sława!
               www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html
               Population growth rate:

               -0.062% (2011 est.)
               country comparison to the world: 200
               Birth rate:

               10.01 births/1,000 population (2011 est.)
               country comparison to the world: 191
               Death rate:

               10.17 deaths/1,000 population (July 2011 est.)
               country comparison to the world: 52
               Net migration rate:

               -0.47 migrant(s)/1,000 population (2011 est.)
               country comparison to the world: 135


               Maternal mortality rate:

               6 deaths/100,000 live births (2008)
               country comparison to the world: 162
               Infant mortality rate:

               total: 6.54 deaths/1,000 live births
               country comparison to the world: 170
               male: 7.25 deaths/1,000 live births
               female: 5.79 deaths/1,000 live births (2011 est.)
               Life expectancy at birth:

               total population: 76.05 years
               country comparison to the world: 76
               male: 72.1 years
               female: 80.25 years (2011 est.)
               Total fertility rate:

               1.3 children born/woman (2011 est.)
               country comparison to the world: 207

               www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
               Population growth rate:

               -0.47% (2011 est.)
               country comparison to the world: 222
               Birth rate:

               11.05 births/1,000 population (2011 est.)
               country comparison to the world: 173
               Death rate:

               16.04 deaths/1,000 population (July 2011 est.)
               country comparison to the world: 5
               Net migration rate:

               0.29 migrant(s)/1,000 population (2011 est.)
               country comparison to the world: 67

               Maternal mortality rate:

               39 deaths/100,000 live births (2008)
               country comparison to the world: 104
               Infant mortality rate:

               total: 10.08 deaths/1,000 live births
               country comparison to the world: 147
               male: 11.58 deaths/1,000 live births
               female: 8.49 deaths/1,000 live births (2011 est.)
               Life expectancy at birth:

               total population: 66.29 years
               country comparison to the world: 161
               male: 59.8 years
               female: 73.17 years (2011 est.)
               Total fertility rate:

               1.42 children born/woman (2011 est.)
               country comparison to the world: 196


               Jak widac frfr wymiera dwa razy szybciej niz zmniejsza sie populacja Polski.

               Rosjan ubywa mimo dodatniego salda migracjismile))

               I co wiecej owa dzietnosc podnosza i ludy nierosyjskie i głownie muzumłańskie, kaukaskiesmile))

               Wkrótce Rosja straci Kaukaz N i zapewne kilka innych regionówsmile))

               Rosja to 3 ci swiat o czym swiadcza szczegolnie takie dane:

               www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html


               HIV/AIDS - adult prevalence rate:

               1% (2009 est.)
               country comparison to the world: 46
               HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS:

               980,000 (2009 est.)
               country comparison to the world: 10
               Maternal mortality rate:

               39 deaths/100,000 live births (2008)
               country comparison to the world: 104
               Life expectancy at birth:

               total population: 66.29 years
               country comparison to the world: 161
               male: 59.8 years
               female: 73.17 years (2011 est.)

               I skoro ubywa rocznie ca 600-700 tys to za np za 10- 20 bedzie ponizej 100mlnsmile))
               Population growth rate:

               -0.47% (2011 est.)
               country comparison to the world: 222

               Population:

               138,739,892 (July 2011 est.)
               country comparison to the world: 9

               Zaś NIErosjanie beda stanowili 30-40% populacjismile)

               Forum Słowiańskie
               gg 1728585
               • woland6 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 14:09
                Juz Ci ktos napisal, ze nie umiesz czytac danych ze zrozumieniem, ale na szczescie sa ludzie, ktorzy tak umiejetnosc posiadaja. a factbook moglby te dane zaaktualizawac. Co do rzekomego olbrzymiego przyrostu naturalnego w republikach muzulmanskich to fakty sa takie, ze w Rosji od ponad dekady dzietnosc rosnie a na terenach muzulmanskich gwaltownie spada. Zreszta idetnyczna sytuacja ma miejsce we Francji, Uk czy Holandii. Ale, zeby do takich danych dotrzec trzeba rozumiec angielski i rosyjski, a nie powtarzac brednie roznych "ekspertow"

                Rosja dzietnosc:

                1991- 1,73 ( upadek ZSRR)
                1999-1,16
                2009-1,54
                2010-1,57
                2011-1,61


                Dzietnoscf w najwiekszych rosyjskich republikach muzulmanskich
                Dagestan- 1,81 ( 95-97% ludnosci tego tej republiki to muzulmanie, takze nikt nie napisze, ze chrzescijanie zanizaja im srednia)

                Tatarstan-1,4
                Baszkiria- 1,6


               • woland6 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 14:16
                "I skoro ubywa rocznie ca 600-700 tys to za np za 10- 20 bedzie ponizej 100mln))
                Population growth rate"

                Jak mowilem factbook moglby zaaktualizaowac dane,a Ty moglbys nauczyc sie umiejetnosci czytania ze zrozumieniemsmile


                urodzenia w Rosjii w 2011-1,794
                zgony w 2011- 1,925

                = -131 tysiecy, ale ludnosc wzrosla o cale 92 tys , bo Rosja ma dodatnie saldo migracji, ktore na rok 2011 wynioslo okolo 223 tys, oczywiscie na plus.                • woland6 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 14:26
                 A Polske czeka najprawdopodobniej los Litwy czy Lotwy, ktore po wejsciu do UE wyludniaja sie jeszcze szybciej.

                 Litwa
                 1991- 3,7
                 2001-3,5
                 2011-3,2

                 Lotwa

                 1991-2,7
                 2001-2,4
                 2011-2,2

                 Nic nie wskazuje, zeby Polska wyplacala osobom, ktore decyduja sie na dziecko wynoszace kilkadziesiat tysiecy zlotych becikowe. Widac Rosjan stac.
                 • ignorant11 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 14:30
                  woland6 napisał:

                  > A Polske czeka najprawdopodobniej los Litwy czy Lotwy, ktore po wejsciu do UE w
                  > yludniaja sie jeszcze szybciej.
                  >
                  > Litwa
                  > 1991- 3,7
                  > 2001-3,5
                  > 2011-3,2
                  >
                  > Lotwa
                  >
                  > 1991-2,7
                  > 2001-2,4
                  > 2011-2,2
                  >
                  > Nic nie wskazuje, zeby Polska wyplacala osobom, ktore decyduja sie na dziecko w
                  > ynoszace kilkadziesiat tysiecy zlotych becikowe. Widac Rosjan stac.

                  Rosjanie to dziady i zagrozenie dla swita i im szybciej wymra tym lepiej.

                  A Ty zobacz rzeczywistosc jaka ona jest zamiast wypisywac bajkismile)
                  • fan_waltera Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 16:43
                   ignorant11 napisał:

                   >
                   > Rosjanie to dziady i zagrozenie dla swita i im szybciej wymra tym lepiej.
                   >
                   > A Ty zobacz rzeczywistosc jaka ona jest zamiast wypisywac bajkismile)


                   Nie można także zapominać o sile umysłów naukowców pracujących w Rosji. Otrzymali oni więcej nagród Nobla niż wszyscy laureaci z Azji razem wzięci i zwyciężają w wielu światowych konkursach, choćby matematycznych. Nie bez znaczenia jest także to, że obecnie amerykańscy astronauci mogą dostać się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tylko dzięki rosyjskim rakietom.

                   wiadomosci.onet.pl/swiat/amerykanscy-eksperci-rosja-to-jedyny-kraj-ktory-mo,1,5013580,wiadomosc.html
                • ignorant11 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 14:29
                 woland6 napisał:

                 > "I skoro ubywa rocznie ca 600-700 tys to za np za 10- 20 bedzie ponizej 100mln)
                 > )
                 > Population growth rate"
                 >
                 > Jak mowilem factbook moglby zaaktualizaowac dane,a Ty moglbys nauczyc sie umiej
                 > etnosci czytania ze zrozumieniemsmile
                 >
                 >
                 > urodzenia w Rosjii w 2011-1,794
                 > zgony w 2011- 1,925
                 >
                 > = -131 tysiecy, ale ludnosc wzrosla o cale 92 tys , bo Rosja ma dodatnie saldo
                 > migracji, ktore na rok 2011 wynioslo okolo 223 tys, oczywiscie na plus.
                 >
                 >
                 >

                 Podajesz dane, które potwierdzja co powiedziałem ze dzietnosc Nierosjna zaniza nieco statystyki depopulacji ludnosci rosyjskiej.

                 Ponadto na sie opieram na źródłach a Ty na nieudokumentowanych czyli wyssanych z palaca yzczeniach.

                 Ludnosc Rosji spada w tempie 045% rocznie wiec nie wzrasta jak usiłujesz dowodzic zupełnie bezpodstawnie.

                 Rosja to 3ci kraj zaadsiony i wymierajacy, jedynymi zdrowymi populacjami sa Nierosjanie, którzy maja wieksza i dzietnosc i zdrowotnosci i te masz róniez z rosyjskiego spisu.

                 Zatem nie opowiadaj bezpodstawnych bzdur.

                 Im szybciej Rosjanie beda wymierac tym lepiej dla wszystkich bo swiat bez Rosja bedzie lepszysmile)
                 • fan_waltera Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 16:33
                  ignorant11 napisał:

                  .
                  >
                  > Ponadto na sie opieram na źródłach a Ty na nieudokumentowanych czyli wyssanych
                  > z palaca yzczeniach.

                  Bardzo prosze o zrodlo tych tych rewelacji. Tylko nie podwaja linka do Radia Erywan, ok?

                  "Warto tez przypomniec o 20 mln Chińczyków w Rosjai i ocraz szybszym napływie dalszych"

                  forum.gazeta.pl/forum/w,12217,131785934,132598899,Re_Wyniki_spisu_powszechnego_2010_8211_3.html                  "Zreszta co tu mowic gdy przecietny Rosjanin nie dozywa do 60 lat.., to gorzej niz w Bangladeszu..."


                  Jak zwykle mijasz sie z prawda...., bo Rosjanin ( mezczyzna) zyje sredniio 65 lat ,a to jest wiecej niz mezczyzna z Bangladeszu. Jedno zdanie i 2 klamstwa.

                  zrodlo: United Nations


                  • ignorant11 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 17:19
                   fan_waltera napisał:

                   > ignorant11 napisał:
                   >
                   > .
                   > >
                   > > Ponadto na sie opieram na źródłach a Ty na nieudokumentowanych czyli wyss
                   > anych
                   > > z palaca yzczeniach.
                   >
                   > Bardzo prosze o zrodlo tych tych rewelacji. Tylko nie podwaja linka do Radia Er
                   > ywan, ok?
                   >
                   > "Warto tez przypomniec o 20 mln Chińczyków w Rosjai i ocraz szybszym napływie d
                   > alszych"
                   >
                   > forum.gazeta.pl/forum/w,12217,131785934,132598899,Re_Wyniki_spisu_powszechnego_2010_8211_3.html
                   >
                   >
                   >
                   > "Zreszta co tu mowic gdy przecietny Rosjanin nie dozywa do 60 lat.., to gorzej
                   > niz w Bangladeszu..."
                   >
                   >
                   > Jak zwykle mijasz sie z prawda...., bo Rosjanin ( mezczyzna) zyje sredniio 65
                   > lat ,a to jest wiecej niz mezczyzna z Bangladeszu. Jedno zdanie i 2 klamstwa.
                   >
                   > zrodlo: United Nations

                   Rosjanin nize zyje Rosjanin wegetuje najwyzej 58latsmile))

                   A tu źrodłeko:
                   www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
                   Life expectancy at birth:

                   total population: 66.29 years
                   country comparison to the world: 161
                   male: 59.8 years
                   female: 73.17 years (2011 est.)
                   >
                   >
                   • fan_waltera Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 17:39
                    ignorant11 napisał:

                    >
                    > Rosjanin nize zyje Rosjanin wegetuje najwyzej 58latsmile))
                    >
                    > A tu źrodłeko:
                    > www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
                    > Life expectancy at birth:
                    >
                    > total population: 66.29 years
                    > country comparison to the world: 161
                    > male: 59.8 years
                    > female: 73.17 years (2011 est.)
                    > >
                    > >
                    >
                    >
                    Coz...
                    Dane sprzed dekadysmile

                    Bardziej aktualne
                    www.gks.ru/free_doc/2010/demo/tab12-2010.xls
                    • ignorant11 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 17:50
                     fan_waltera napisał:

                     > ignorant11 napisał:
                     >
                     > >
                     > > Rosjanin nize zyje Rosjanin wegetuje najwyzej 58latsmile))
                     > >
                     > > A tu źrodłeko:
                     > > www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
                     > > Life expectancy at birth:
                     > >
                     > > total population: 66.29 years
                     > > country comparison to the world: 161
                     > > male: 59.8 years
                     > > female: 73.17 years (2011 est.)
                     > > >
                     > > >
                     > >
                     > >
                     > Coz...
                     > Dane sprzed dekadysmile
                     >
                     > Bardziej aktualne
                     > www.gks.ru/free_doc/2010/demo/tab12-2010.xls

                     Pocieszaj sie propagandasmile) Ja podałem dane z ostatniego spisu rosyjskiego i dane z factbooka z 2011.

                     A zyj se marzeniami o wielkiej rasiji bo ja sie ciesze ze Rosja zdychasmile) a jej zdychanie bedzie przyspieszone po upowszechnieniu weglowodorów łukpowychsmile)

                     Wtedy wielki glod zniszczy reszte populacjismile))
                 • fan_waltera Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 16:34
                  ignorant11 napisał:

                  >
                  > Im szybciej Rosjanie beda wymierac tym lepiej dla wszystkich bo swiat bez Rosj
                  > a bedzie lepszysmile)
                  >
                  >

                  wiadomosci.onet.pl/swiat/amerykanscy-eksperci-rosja-to-jedyny-kraj-ktory-mo,1,5013580,wiadomosc.html

                  Dwóch ekspertów, którzy przez lata pracowali w administracji Billa Clintona oraz George'a W. Busha, przekonuje w tekście opublikowanym na łamach serwisu politico.com, że wbrew niektórym opiniom Rosja w ogromnym stopniu wpływa na to, jak Stany Zjednoczone realizują swoje plany. Ich zdaniem warto o tym pamiętać. Zwłaszcza w obliczu rychłego powrotu Władimira Putina na Kreml. Eksperci przekonują m.in., że Rosja jest jedynym krajem, który może "wymazać USA z mapy w ciągu 30 minut".


                  • ignorant11 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 16:58
                   fan_waltera napisał:

                   > ignorant11 napisał:
                   >
                   > >
                   > > Im szybciej Rosjanie beda wymierac tym lepiej dla wszystkich bo swiat be
                   > z Rosj
                   > > a bedzie lepszysmile)
                   > >
                   > >
                   >
                   > wiadomosci.onet.pl/swiat/amerykanscy-eksperci-rosja-to-jedyny-kraj-ktory-mo,1,5013580,wiadomosc.html
                   >
                   > Dwóch ekspertów, którzy przez lata pracowali w administracji Billa Clintona ora
                   > z George'a W. Busha, przekonuje w tekście opublikowanym na łamach serwisu polit
                   > ico.com, że wbrew niektórym opiniom Rosja w ogromnym stopniu wpływa na to, jak
                   > Stany Zjednoczone realizują swoje plany. Ich zdaniem warto o tym pamiętać. Zwła
                   > szcza w obliczu rychłego powrotu Władimira Putina na Kreml. Eksperci przekonują
                   > m.in., że Rosja jest jedynym krajem, który może "wymazać USA z mapy w ciągu 30
                   > minut".

                   Rosja za kilka lat bedzie krajem juz tylko historycznymsmile))

                   Im szybciej bedzie wymazana z mapy tym lepiej...

                   >
                   >
                   • fan_waltera Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 17:17
                    ignorant11 napisał:

                    >
                    > Rosja za kilka lat bedzie krajem juz tylko historycznymsmile))
                    >
                    > Im szybciej bedzie wymazana z mapy tym lepiej...


                    No, tak , co ci mocni ludzi z Waszyngtonu, ktorzy pracowali w administracji 2 prezydentow wiedza na temat Rosji. Przeciez lepiej sie na tym zna absolwent wroclawskiej zawodowki o pseudonimie Ignorant...smile

                    Kazde dziecko wie, ze nawet facet, ktory stworzyl Googla pochodzi z Moskwy i nosi swojskie imie Sierioza...

                    To skad wziales te 20 mln Chinczykow w Rosji?
                    • ignorant11 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 17:39
                     fan_waltera napisał:

                     > ignorant11 napisał:
                     >
                     > >
                     > > Rosja za kilka lat bedzie krajem juz tylko historycznymsmile))
                     > >
                     > > Im szybciej bedzie wymazana z mapy tym lepiej...
                     >
                     >
                     > No, tak , co ci mocni ludzi z Waszyngtonu, ktorzy pracowali w administracji 2 p
                     > rezydentow wiedza na temat Rosji. Przeciez lepiej sie na tym zna absolwent wroc
                     > lawskiej zawodowki o pseudonimie Ignorant...smile
                     >
                     > Kazde dziecko wie, ze nawet facet, ktory stworzyl Googla pochodzi z Moskwy i no
                     > si swojskie imie Sierioza...

                     Tiaasmile) Skoro Rosjanie to tacy ubermensche, to czemu Rosja jest krajem 3ciego swiata z mezczynzami niedozywajacymi nawet 60 latsmile) I czemu jedynymi produktami exportowymi frfr sa nieprztworzone surowce? Jak z ajkiegos ... Kongasmile))

                     Nawet paliwa silnikowe imortuja.., NB wyprodukowane czesto z ich ropysmile))

                     >
                     > To skad wziales te 20 mln Chinczykow w Rosji?
                     • fan_waltera Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 17:40
                      ignorant11 napisał:

                      > > To skad wziales te 20 mln Chinczykow w Rosji?
                      >
                      >
                      • ignorant11 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 17:52
                       fan_waltera napisał:

                       > ignorant11 napisał:
                       >
                       > > > To skad wziales te 20 mln Chinczykow w Rosji?
                       > >
                       > >

                       Ja nie brałem ja zacytowałem mnie tez to martwi te 20 mln.., bo wolałbym ich 40 a nawet 140mlnsmile))
                     • fan_waltera Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 17:47
                      ignorant11 napisał:

                      > Tiaasmile) Skoro Rosjanie to tacy ubermensche, to czemu Rosja jest krajem 3ciego s
                      > wiata z mezczynzami niedozywajacymi nawet 60 latsmile)


                      Dwóch ekspertów, którzy przez lata pracowali w administracji Billa Clintona oraz George'a W. Busha, przekonuje w tekście opublikowanym na łamach serwisu politico.com, że wbrew niektórym opiniom Rosja w ogromnym stopniu wpływa na to, jak Stany Zjednoczone realizują swoje plany. Ich zdaniem warto o tym pamiętać. Zwłaszcza w obliczu rychłego powrotu Władimira Putina na Kreml. Eksperci przekonują m.in., że Rosja jest jedynym krajem, który może "wymazać USA z mapy w ciągu 30 minut".

                      Nie można także zapominać o sile umysłów naukowców pracujących w Rosji. Otrzymali oni więcej nagród Nobla niż wszyscy laureaci z Azji razem wzięci i zwyciężają w wielu światowych konkursach, choćby matematycznych. Nie bez znaczenia jest także to, że obecnie amerykańscy astronauci mogą dostać się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tylko dzięki rosyjskim rakietom.

                      wiadomosci.onet.pl/swiat/amerykanscy-eksperci-rosja-to-jedyny-kraj-ktory-mo,1,5013580,wiadomosc.html
                      • ignorant11 Re: Troche inne dane:))) 02.02.12, 18:02
                       fan_waltera napisał:

                       > ignorant11 napisał:
                       >
                       > > Tiaasmile) Skoro Rosjanie to tacy ubermensche, to czemu Rosja jest krajem 3c
                       > iego s
                       > > wiata z mezczynzami niedozywajacymi nawet 60 latsmile)
                       >
                       >
                       > Dwóch ekspertów, którzy przez lata pracowali w administracji Billa Clintona ora
                       > z George'a W. Busha, przekonuje w tekście opublikowanym na łamach serwisu polit
                       > ico.com, że wbrew niektórym opiniom Rosja w ogromnym stopniu wpływa na to, jak
                       > Stany Zjednoczone realizują swoje plany. Ich zdaniem warto o tym pamiętać. Zwła
                       > szcza w obliczu rychłego powrotu Władimira Putina na Kreml. Eksperci przekonują
                       > m.in., że Rosja jest jedynym krajem, który może "wymazać USA z mapy w ciągu 30
                       > minut".
                       >
                       > Nie można także zapominać o sile umysłów naukowców pracujących w Rosji. Otrzyma
                       > li oni więcej nagród Nobla niż wszyscy laureaci z Azji razem wzięci i zwyciężaj
                       > ą w wielu światowych konkursach, choćby matematycznych. Nie bez znaczenia jest
                       > także to, że obecnie amerykańscy astronauci mogą dostać się do Międzynarodowej
                       > Stacji Kosmicznej tylko dzięki rosyjskim rakietom.
                       >
                       > wiadomosci.onet.pl/swiat/amerykanscy-eksperci-rosja-to-jedyny-kraj-ktory-mo,1,5013580,wiadomosc.html


                       Siła "rosyjskich umysłow" polega na chlaniu wódy straszeniu rakietami i sprzedawaniu nieprzetworzonych surowców jak typowy kraj 3ciego swiata.

                       A nawet w kosmosie nie znacza nic, nie potrafia od 30 lat wysłac obiektu dalej niz na LEOsmile) Gdy i Japończycy i Europejczycy i nawet Chińczycy i Indusi zdobywaja chocby Ksiezyc i dalej...

                       A ruskie spadajasmile))
                 • fan_waltera i znowu to samo:-) 02.02.12, 17:32
                  ignorant11 napisał:

                  > woland6 napisał:
                  >
                  jedynymi zdrowymi populacjami sa Nie
                  > rosjanie, którzy maja wieksza i dzietnosc i zdrowotnosci i te masz róniez z ros
                  > yjskiego spisu.


                  Oczekiwana długośc życia

                  Rosja 70,3
                  Bialorus 69,0
                  Moldawia 68,9
                  Ukraina 67,9
                  Azerbejdzan 67,5
                  Uzbekistan 67,2
                  Kazachstan 67,0
                  Tadzykistan 66,7
                  Kirgistan 65,9
                  Turkmenistan 63,2
                  en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy
                  Smiertelnosc niemowlat
                  Bialorus 10,2
                  Ukraina 14,4
                  Rosja 16,5
                  Moldawia 19,6
                  Armenia 31,1
                  Gruzja 32,8
                  Kazachstan 34,2
                  Kirgistan 41,7
                  Uzbekistan 51,0
                  Azerbejdzan 51,4
                  Turkmenistan 54,5
                  Tadzykistan 66,2                  en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_infant_mortality_rate

                  • ignorant11 Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 17:45
                   fan_waltera napisał:


                   > en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy
                   > Smiertelnosc niemowlat
                   > Bialorus 10,2
                   > Ukraina 14,4
                   > Rosja 16,5
                   > Moldawia 19,6
                   > Armenia 31,1
                   > Gruzja 32,8
                   > Kazachstan 34,2
                   > Kirgistan 41,7
                   > Uzbekistan 51,0
                   > Azerbejdzan 51,4
                   > Turkmenistan 54,5
                   > Tadzykistan 66,2
                   >
                   >
                   >
                   > en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_infant_mortality_rate
                   >
                   >
                   >
                   >
                   >

                   A to na podstawie Ciafactbook tyle ze starszego z 2008 a ja podałem z 2011smile)

                   To znaczy ze Rasiji na szczescie coraz gorzejsmile))

                   Zatem skraca sie długosc zycia Rosjanina rosnie smiertelnoscsmile))


                   Rosja to kraj niedorozwiniety zwijacy sie i kolapsujacy:

                   Moze az z Egiptem moze sie porownywac:
                   pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_rozwoju_spo%C5%82ecznego
                   Ale daleko im do nas...
                   smile))
                   • fan_waltera Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 18:07
                    ignorant11 napisał:

                    > A to na podstawie Ciafactbook tyle ze starszego z 2008 a ja podałem z 2011smile)


                    Misiu, te dane z factbooka czesto sa sprzed deklady.... 2 przyklady z brzegu: na factbooku podaja, ze w Polsce liczbe urodzen wynosi 10 na 1000 a tymczasem na stronie Gus mozna znalezc,ze w ciago ostatnich kilku lat to bylo 10,8- 11,0, a tyle co podaja na factbooku to bylo, ale wlasnie 10 lat temu. Tak samo dane dotyczace Izraela, bo na factbooku podaja, ze liczba urodzen wynosi tam 19 na 1000, tyle ze srednio z ostatnich kilku lat to bylo 21-22 na 1000. Swego czasu tam podawali, ze w Polsce mieszka 2 mln muzulmanow, jakies 5% ludnosc.
                    • ignorant11 Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 18:09
                     fan_waltera napisał:

                     > ignorant11 napisał:
                     >
                     > > A to na podstawie Ciafactbook tyle ze starszego z 2008 a ja podałem z 2
                     > 011smile)
                     >
                     >
                     > Misiu, te dane z factbooka czesto sa sprzed deklady.... 2 przyklady z brzegu
                     > : na factbooku podaja, ze w Polsce liczbe urodzen wynosi 10 na 1000 a tymczasem
                     > na stronie Gus mozna znalezc,ze w ciago ostatnich kilku lat to bylo 10,8- 11,0
                     > , a tyle co podaja na factbooku to bylo, ale wlasnie 10 lat temu. Tak samo dane
                     > dotyczace Izraela, bo na factbooku podaja, ze liczba urodzen wynosi tam 19 na
                     > 1000, tyle ze srednio z ostatnich kilku lat to bylo 21-22 na 1000. Swego czasu
                     > tam podawali, ze w Polsce mieszka 2 mln muzulmanow, jakies 5% ludnosc.

                     Nie mow do per misiu bo razem nie działamy u Biedroniasmile)

                     Pozatem mozesz sie pocieszac i uprawiac moskiewska propagande ale to nie zmieni tego ze Rosja jest skazana na upadek i nic nie jest stanie jego powstrzymac na nastepna kadencja liliputany nawet go przyspieszysmile))
                     • fan_waltera Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 18:18
                      ignorant11 napisał:

                      Wiesz Putina mozna nie lubic, ale on i Miedwiediew to twardzi zawodnicy, i to nie sa brednie wypowiadane przez rusofilow. Pprzypomnij sobie jak Putin ogral Tuska w sprawie smolenskiej, zupelnie jak jakiegos dzieciaka, haha.
                      • ignorant11 Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 19:25
                       fan_waltera napisał:

                       > ignorant11 napisał:
                       >
                       > Wiesz Putina mozna nie lubic, ale on i Miedwiediew to twardzi zawodnicy, i to n
                       > ie sa brednie wypowiadane przez rusofilow. Pprzypomnij sobie jak Putin ogral Tu
                       > ska w sprawie smolenskiej, zupelnie jak jakiegos dzieciaka, haha.

                       Bo Tusniety to konkubent stanu albo nawet rogacz stanusmile))

                       A liliputana prowadzi Rosje do zguby. lepszy były Stalin/lenin ale sie lubi co sie masmile)
                    • fan_waltera Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 18:14
                     Ludnosc Rosji

                     factbook podaje - 138,7 mln

                     Urodzenia
                     factbook podaje - 11,1%

                     dzietnosc

                     factbook podaje
                     1,42
                     Na 1 stycznia 2012 143 mln mieszkancow
                     www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/PrPopul2012.xls
                     Zreszta podobnie, bo urodzenia 12,6 na 1000 a dzietnosc 1,61.
                     • ignorant11 Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 19:28
                      fan_waltera napisał:

                      > Ludnosc Rosji
                      >
                      > factbook podaje - 138,7 mln
                      >
                      > Urodzenia
                      > factbook podaje - 11,1%
                      >
                      > dzietnosc
                      >
                      > factbook podaje
                      > 1,42
                      > Na 1 stycznia 2012 143 mln mieszkancow
                      > www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/PrPopul2012.xls
                      > Zreszta podobnie, bo urodzenia 12,6 na 1000 a dzietnosc 1,61.

                      Nie wazne ile ich jest wazne ze ubywa i to kolos na glinianych nogach i cały czas oddala sie szansa na rosysjka expansje i odwetsmile))

                      A nawet na odrodzenie...

                      Niech sie zredudukuja do sredniego kraju straca Syberie bo na wielkosc ih najwyrazniej nie stac...
                      • fan_waltera Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 21:46
                       ignorant11 napisał:

                       > Nie wazne ile ich jest wazne ze ubywa i to kolos na glinianych nogach

                       W zeszlym roku przybylo az 92 tys mieszkancow, hehe.

                       W sierpniu 1999 roku premierem Rosji zostaje ten nieudacznik Putin, i co mamy?
                       Tylko tyle, ze rok 1999 byl w Rosji ostatnim rokiem spadku urodzin, bo za rzadow Putina mamy tylko wzrost. Pokaz mi drugi kraj slowianski, europejski czy zachodni, w ktorym w ciagu 10 lat liczba urodzen wzrosla o 50 %.

                       Znasz taki???

                       Urodzenia w Rosji:
                       1971-1,975 mln
                       1981-2,237 mln
                       1991-1,795 mln ( upada ZSRR)
                       1999-1,215 mln (premierem zostaje Putin a Rosja ma najmniej urodzen)
                       2000-1,267 mln
                       2001-1,312 mln
                       2002-1,397 mln
                       2003-1,477 mln
                       2004-1,503 mln
                       2005-1,457 mln
                       2006-1,480 mln
                       2007-1,610 mln
                       2008-1,714 mln
                       2009-1,762 mln
                       2010-1789 mln
                       2011-1,794 mln

                       Rosja wlasnie osiagnela poziom urodzen z 1991 roku, tak wyglada ten upadek Rosji.
                       • ignorant11 Re: i znowu to samo:-) 02.02.12, 23:39
                        fan_waltera napisał:

                        > ignorant11 napisał:
                        >
                        > > Nie wazne ile ich jest wazne ze ubywa i to kolos na glinianych nogach
                        >
                        > W zeszlym roku przybylo az 92 tys mieszkancow, hehe.
                        >
                        > W sierpniu 1999 roku premierem Rosji zostaje ten nieudacznik Putin, i co mamy?
                        > Tylko tyle, ze rok 1999 byl w Rosji ostatnim rokiem spadku urodzin, bo za rzado
                        > w Putina mamy tylko wzrost. Pokaz mi drugi kraj slowianski, europejski czy zach
                        > odni, w ktorym w ciagu 10 lat liczba urodzen wzrosla o 50 %.
                        >
                        > Znasz taki???
                        >

                        >
                        > Rosja wlasnie osiagnela poziom urodzen z 1991 roku, tak wyglada ten upadek Rosj
                        > i.


                        To liczby wyssane z palca, źródła mowia co innego
                        • fan_waltera Re: i znowu to samo:-) 03.02.12, 10:03
                         ignorant11 napisał:

                         > To liczby wyssane z palca, źródła mowia co innego
                         >

                         takkkkk, rzeczywiscie....

                         en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia#After_WW_II.5B30.5D.5B31.5D
                         www.gks.ru/free_doc/2010/demo/tab12-2010.xls
                         demoscope.ru/weekly/2009/0387/barom05.php

                         www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415002
                         • ignorant11 Re: i znowu to samo:-) 03.02.12, 10:07
                          fan_waltera napisał:

                          > ignorant11 napisał:
                          >
                          > > To liczby wyssane z palca, źródła mowia co innego
                          > >
                          >
                          > takkkkk, rzeczywiscie....
                          >
                          > en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia#After_WW_II.5B30.5D.5B31.5D
                          > www.gks.ru/free_doc/2010/demo/tab12-2010.xls
                          > demoscope.ru/weekly/2009/0387/barom05.php
                          >
                          > www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415002

                          Sława!

                          Chocby 1szy podaje ubytek za ostatnie lata i to, ze w niektórych republikach Rosjan jest ca ZEROsmile))


                          Forum Słowiańskie
                          gg 1728585
                         • fan_waltera Re: i znowu to samo:-) 03.02.12, 10:13
                          ignorant11 napisał:

                          > Sława!
                          >
                          > Chocby 1szy podaje ubytek za ostatnie lata i to, ze w niektórych republikach Ro
                          > sjan jest ca ZEROsmile))


                          Rzeczywisciesmile
                          en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia#After_WW_II.5B30.5D.5B31.5D
                          Ludnosc Rosji:

                          2007-142,1
                          2008-142,0
                          2009-141,9
                          2010-142,9
                          2011-143,0                          smile)))))))))
                         • fan_waltera Re: i znowu to samo:-) 03.02.12, 10:09

                          Vladimir Putin pledges to spend £32bn on increasing Russian life expectancyPrime minister appears to make a play for return to presidency as he also promises to boost flagging birthrate by 30%
                          Vladimir Putin has promised to spend £32.5bn on increasing life expectancy and boosting Russia's flagging birthrate by up to 30% in the next four years.
                          Putin said 1.5 trillion roubles (£32.5bn) had been allocated to "demographic projects" which would increase the birthrate (as measured in 2006) by 25-30% by 2015, and boost average life expectancy from the current 69 years to 71 in the same period.

                          Preliminary results of a nationwide census taken last year showed that since the last figures were taken in 2002 Russia's population has fallen by 2.2 million to just under 143 million as a result of low fertility and a high mortality rate among men.

                          It was unclear exactly what "projects" Putin had in mind to stimulate the birthrate but Russia makes cash payments to mothers when their children are born and other more imaginative measures have been used.

                          In September 2007, the city of Ulyanovsk organised a day of conception, when workers were encouraged to go home and have sex.

                          Prizes including a 4x4 car were given to those who gave birth on 12 June, Russia Day, the following year.

                          Putin indicated that fertility was already on the rise. "The main thing is to keep up the tempo," he said. Modernisation of healthcare would lead to greater longevity, he added.
                          www.guardian.co.uk/world/2011/apr/21/vladimir-putin-increasing-russian-life-expectancy
                         • ignorant11 Nie zmyslaj:)) 03.02.12, 11:58

                          Sława!

                          Bo dane z rosyjskiego spisu OFICJALNE i ROSYJSKIE mowia, ze jest FATALNIE!!!
                          forum.gazeta.pl/forum/w,12217,131785934,131785934,Wyniki_spisu_powszechnego_2010_8211_poglebiajac.html
                          I mnie to cieszy.

                          I bedzie jeszcze gorzej, gdy rewolucja weglowodorów łupkowych dotrze do Euroazjismile))


                          W Rosji bedzie głodsmile))

                          I przyspieszona emigracja...


                          Forum Słowiańskie
                          gg 1728585
                         • fan_waltera Re: Nie zmyslaj:)) 03.02.12, 14:03
                          ignorant11 napisał:

                          >
                          > Sława!
                          >
                          > Bo dane z rosyjskiego spisu OFICJALNE i ROSYJSKIE mowia, ze jest FATALNIE!!!
                          > I mnie to cieszy.
                          >
                          > I bedzie jeszcze gorzej, gdy rewolucja weglowodorów łupkowych dotrze do Euroazj
                          > ismile))
                          >
                          >
                          > W Rosji bedzie głodsmile))
                          >
                          > I przyspieszona emigracja...
                          >
                          >
                          > Forum Słowiańskie
                          > gg 1728585
                          I gadaj tu ze slepym o kolorach. Zrob 44 letni chloptasiu mature, to pogadamy. Ty nawet nie potrafisz czytac statystyk, Ty nie rozumiesz z tego nic a nicsmile
                          Rowniez dobrze moglbym tu wrzucac linki w jezyku chinskim i dalej bys bredzil jak potluczony.

                         • fan_waltera Re: Nie zmyslaj:)) 03.02.12, 14:10
                          Nie podejrzewam Cie o znajomosc angielska, ale niech ktos madrzejszy przrtlumaczy Ci ten banalny tekscik"

                          "Vladimir Putin has promised to spend £32.5bn on increasing life expectancy and boosting Russia's flagging birthrate by up to 30% in the next four years.
                          Putin said 1.5 trillion roubles (£32.5bn) had been allocated to "demographic projects" which would increase the birthrate"


                          Rosja wydaje niewyobrazalne pieniadze, nawet dla panstw bogatego Zachodu, na rozwoj demograficzny kraju. A Ty dalej wygaduj swoje teorie.


                         • ignorant11 Re: Nie zmyslaj:)) 04.02.12, 11:30
                          fan_waltera napisał:

                          > Nie podejrzewam Cie o znajomosc angielska, ale niech ktos madrzejszy przrtlumac
                          > zy Ci ten banalny tekscik"
                          >
                          > "Vladimir Putin has promised to spend £32.5bn on increasing life expectan
                          > cy and boosting Russia's flagging birthrate by up to 30% in the next four years
                          > .
                          > Putin said 1.5 trillion roubles (£32.5bn) had been allocated to "demograp
                          > hic projects" which would increase the birthrate"
                          >
                          >
                          > Rosja wydaje niewyobrazalne pieniadze, nawet dla panstw bogatego Zachodu, na ro
                          > zwoj demograficzny kraju. A Ty dalej wygaduj swoje teorie.
                          >
                          >


                          Sława!

                          To, ze wydaje jeszcze nic nie znaczy...

                          Dajmy dowolnie wielkie pieniadze a dam rade je roztrwonic niewyobrazalnie szybko.

                          Wszystko xródła nawet podawane przez Ciebie mowi o spadku ludnosci Rosji szczególnie duzych wsród etnicznych Rosjan i silnym wzroscie wsród ludów azjatyckich, szczególnie muzułmańskich.

                          Mówia o tym równiez źrodła rosyjskie w tym nnajbardziej wiarogodne jak przytoczone wyniki spisu OFICJALNEGO rosyjskiego.., nie ma lepszych xródeł.

                          Ostatnio Zirinowski sojusznik liliputany w batrdzo ostrym wystapieniu krytykował wyniki polityki kremla.., która mimo nakłądów przyniosła fiasko.
                          Pytanmie jest czy czynownicy rozkradlte pieniadze, czy tez pieniadze nie sa motywacja dla zakładania rodzin zwiekszania dzietnosci...

                          Forum Słowiańskie
                          gg 1728585
                         • fan_waltera Re: Nie zmyslaj:)) 05.02.12, 22:39
                          ignorant11 napisał:

                          >
                          > Wszystko xródła nawet podawane przez Ciebie mowi o spadku ludnosci Rosji szczeg
                          > ólnie duzych wsród etnicznych Rosjan i silnym wzroscie wsród ludów azjatyckich,
                          > szczególnie muzułmańskich.

                          I znowu bredzi....

                          Spis 2002:
                          Rosjanie- 80,6%
                          Tatarzy- 3,9%
                          Ukraincy-2,0%
                          Baszkirowie- 1,16%
                          Czuwasze-1,14%
                          Czeczeni-0,95%
                          Ormianie-0,79%


                          Spis 2010

                          Rosjanie- 80,8%
                          Tatarzy-3,9%
                          Ukraincy-1,4%
                          Baszkirowie-1,15%
                          Czuwasze-1,05%
                          Czeczeni-1,04%
                          Ormianie-0,86%


                          en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia#Ethnic_groups
                          2002 rok

                          Tatarzy 5,555 mln
                          Baszkirowie-1,673 mln
                          Czuwasze-1,637 mln
                          Czeczeni -1,360 mln
                          Ormianie-1,132 mln
                          Mordwini- 843 tys
                          Awarowie-815 tys

                          Spis 2010
                          Tatarzy-5,311 mln
                          Baszkirowie-1,585 mln
                          Czuwasze-1,436 mln
                          Czeczeni-1,431 mln
                          Ormianie-1,185 mln
                          Awarowie 912 tys
                          Mordwini- 744 tys                          en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia
                         • fan_waltera Re: Nie zmyslaj:)) 05.02.12, 22:50
                          Ludnosc Rosji:

                          en.wikipedia.org/wiki/Filetongue_outopulation_of_Russia.PNG
                          Rosyjska gospodarka:

                          en.wikipedia.org/wiki/File:Russian_economy_since_fall_of_Soviet_Union.PNG
  • ignorant11 Kolejne źródła:))) OPtymistyczne:)) 02.02.12, 14:38

   Sława!
   stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,579,Rosja_zlowieszcza_demografia
   Rosja: złowieszcza demografia
   Ben Judah ISN 2010-01-17 23:18:02

   W latach 2010-2011 Rosja nie będzie miała wystarczająco dużo rekrutów by utrzymać stan osobowy swojej armii na obecnym poziomie, a strategiczne i bogate w surowce bezkresy Syberii borykają się z wyludnieniem. To, jak Kreml poradzi sobie z tym zbliżającym się krytycznym momentem zadecyduje o tym, czy Rosja będzie miała zasoby ludzkie by pozostać wielkim mocarstwem.
   Wskaźniki urodzeń i przewidywane wielkości populacji spadają w całym świecie rozwiniętym, ale rosyjska populacja zmniejsza się już od wczesnych lat 90-tych. Ostatnio opublikowany raport ONZ wydał werdykt co do sytuacji demograficznej Rosji. W 1950 roku terytorium dziś zajmowane przez Federację Rosyjską miało 4. największą populację na świecie, ale w 2007 roku globalnie plasowało się na 9. miejscu, za Bangladeszem i Nigerią. Do 2050 roku, jak szacuje ONZ, rosyjska populacja spadnie poniżej populacji Wietnamu.
   Populacja Rosji zmniejszyła się o 6,6 miliona od 1993 roku, pomimo dużego napływu imigrantów, który uczynił Rosję drugą najpopularniejszą destynacją dla pracowników-migrantów na świecie po USA. ONZ szacuje, że Rosja może stracić dalsze 11 milionów osób do 2025 roku. Tak ogromne straty są porównywalne tylko z okresem wojennym. Wskaźniki te mają złowieszcze implikacje dla bezpieczeństwa i zatrważają rosyjską elitę. Zarówno premier Władimir Putin jak i prezydent Dmitrij Miedwiediew w kilku ostatnich latach wielokrotnie wzywali do podwyższenia wskaźnika urodzeń.
   Siergiej Markow, powiązany z Kremlem deputowany i członek Jednej Rosji, powiedział ISN Security Watch jak establishment interpretuje ten kryzys populacji: "Jest wielki strach, że demograficznie osłabiona Rosja nie będzie już w stanie kontrolować bogatych w surowce naturalne i strategicznie niezbędnych bezkresów Syberii jeśli mają one ulec wyludnieniu. Z miliardem Chińczyków siedzących po drugiej stronie granicy, indywidualnie głodnych ziemi i kolektywnie w pilnej potrzebie bogactw naturalnych, jest to dla nas wielkim powodem do niepokoju."
   Jego głos nie jest odosobniony. Rosyjska prasa masowa regularnie jest zaabsorbowana "żółtym niebezpieczeństwem" i całkiem niedawno na Dalekim Wschodzie w mediach wybuchła wrzawa wokół pogłosek, że Władywostok planował wydzierżawić Chinom połowę miasta na 75 lat.
   Przynieście niemowlaków
   Rosja odczytuje ten kryzys próbując podnieść wskaźnik urodzeń. Kreml mocno zainwestował w kampanie reklamowe promujące życie rodzinne, z plakatami w moskiewskim metrze wychwalającymi dzieci jako "arcydzieła natury." Tym, którzy mają drugie dziecko oferuje się korzyści finansowe oraz w zakresie mieszkalnictwa i edukacji. Markow argumentuje, że to nie wystarcza i że Jedna Rosja, dominująca partia polityczna stworzona jako nośnik ambicji Putina, ma zamiar kontynuować ten trend: "Będzie więcej propagandy. Musimy poprawić moralną atmosferę w kraju i zrobimy to atakując wartości konsumenckie i promując odrębne wartości tradycyjne. Zbudujemy więcej przedszkoli, będziemy walczyć z przestępczością [...] i zanieczyszczeniami, zarazem kontynuując nasze obecne wysiłki. Rosja musi być przyjazna rodzinie. Na Dalekim Wschodzie jednak nie możemy nic zrobić by powstrzymać chińską imigrację [...]."
   Są oznaki, że starania Kremla o zwiększenie wskaźnika urodzeń dają efekty. Sierpień był pierwszym od ponad dekady miesiącem, w którym urodzenia przewyższały zgony w Rosji, zaś wskaźnik aborcji kontynuuje tendencję spadkową. Eksperci są jednak ostrożni wobec takich wieści, tłumacząc jak trudne do przewidywania i niesłychanie zmienne są trendy demograficzne.
   Syberyjski ekspert od rozwoju Władysław Inozomcew argumentuje, że sytuacja nie jest tak prosta jak sugeruje Markow. Dowodzi, że osiedla z czasów radzieckich są drenażem dla rosyjskiej gospodarki i że lepiej by było, gdyby rząd traktował bezkresy Syberii i Dalekiego Wschodu jako surowcowe pogranicze, tak jak Kanada robi to względem swojej północy. Inozomcew przyjmuje inne stanowisko co do chińskiej migracji. "W rzeczywistości liczba chińskich migrantów zmniejszyła się znacząco, gdyż życie jest teraz lepsze w Chinach niż w tych biednych częściach Rosji", mówi ISN Security Watch. "Prawdziwym problemem jest to, że Chiny wykupują majątek gospodarczy, a Moskwa nie przedstawia alternatywy. Rosjanie teraz udają się do Chin jako handlarze, a problem rozwoju przed jakim stoi ten region to nie demografia, lecz endemiczna korupcja [...]."
   Płciowa specyfika
   Gdy przyszłość Syberii i argumenty co do wskaźnika urodzeń pozostają przeważnie w sferze teorii, pierwszy krytyczny moment, któremu Rosja stawi czoło przystosowując się do zmniejszonej populacji nadejdzie w 2010-2011. Nie będzie wystarczająco dużo młodych mężczyzn by utrzymać poborową armię na poziomie osobowym uznawanym za niezbędny przez rosyjski sztab generalny.
   Alexander Golts, ekspert od wojskowości, który obserwuje rosyjską armię od czasów radzieckich, argumentuje że demografia będzie momentem prawdy dla establishmentu. "Nasze przywództwo będzie musiało zdecydować co będzie chciało zniszczyć w 2010-2011
   • ignorant11 Re: Kolejne źródła:))) OPtymistyczne:)) 2 02.02.12, 14:39
    Lider opozycji Władimir Milow, z ruchu Solidarność, argumentuje że kryzys demograficzny w Rosji może być rozwiązany tylko przez poprawę zarządzania: "Trzymamy bardzo stanowczą linię wobec Kremla w tej kwestii, jako że mieli tak wielkie szanse to rozwiązać i nie zrobili tego. Sytuacja poprawia się pod wieloma względami - ale potrzebujemy dramatycznej poprawy w świadczeniu opieki zdrowotnej, poprawy bezpieczeństwa drogowego, kampanii antynarkotykowych i antyalkoholowych, ale przede wszystkim bardziej wyczulonych procedur państwowych. Zamknięty system polityczny czyni to tak dużo trudniejszym do osiągnięcia."
    Uznanie problemu przez Kreml wezwaniem do środków antyalkoholowych i sierpniowy wzrost wskaźnika urodzeń są jaskółkami w kryzysie demograficznym w Rosji, ale prognoza demograficzna wciąż jest raczej ponura.

    Ben Judah jest starszym korespondentem ISN Security Watch, obecnie donoszącym z Rosji i Kaukazu. Pracował dla Associated Press; jego prace zamieszczano też w Economist Online, New Republic Online i w Standpoint Magazine.

    Copyright International Relations and Security Network
    Oryginalna wersja artykułu znajduje się pod adresem:
    www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?ots591=4888CAA0-B3DB-1461-98B9-E20E7B9C13D4&lng=en&id=108474
    Sława!
    Forum Słowiańskie
    gg 1728585
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka