Dodaj do ulubionych

M jak miłość-nowe odcinki

IP: *.chello.pl 14.08.09, 21:37
21:10 M JAK MI£OŒÆ - ODC. 676

Serial obyczajowy, 44 min, Polska, 2009
Re¿yseria: Adam Iwiñski
Scenariusz: Alina Pucha³a, Marta Kuszewska
Aktorzy: Witold Pyrkosz, Teresa Lipowska, Dominika Osta³owska, Ma³gorzata
Pieñkowska, Kacper Kuszewski, Marcin Mroczek, Rafa³ Mroczek, Ma³gorzata
Ko¿uchowska, Joanna Koroniewska, Katarzyna Cichopek, Przemys³aw Cypryañski

Gra¿yna stara siê przekonaæ Marka, by nie przekreœla³ ich znajomoœci.
Hanka wyje¿d¿a do Warszawy i zwierza siê Joli, ¿e jej ma³¿eñstwo ju¿
prawie nie istnieje. Tymczasem Marek otwiera list adresowany do ¿ony.
Z jego treœci wynika, ¿e za opuszczanie zajêæ Hance grozi skreœlenie z listy
studentów. Zdenerwowany m¹¿ ¿¹da od niej wyjaœnieñ.
Mostowiakowa dostaje list polecony od Jaroszego. Mê¿czyzna
Donosi krótko: "Wszystko w porz¹dku, nie martw siê o mnie".
Rogowscy poznaj¹ p³eæ swojego dziecka. Okazuje siê, ¿e na œwiat
Przyjdzie córka.
Tomek przywozi Ma³gosiê i Zosiê ze Szczecina. Pojechali tam, by
dziewczynka mog³a odwiedziæ matkê. Niestety, stan chorej pogarsza siê.
Zosia zdaje sobie sprawê z beznadziejnej sytuacji. Ju¿ siê z mam¹ po¿egna³a...Obserwuj wątek
  • Gość: kochamcie 677, 678 IP: *.chello.pl 19.08.09, 22:47
   20:40 M JAK MI£OŒÆ - ODC. 677

   Serial obyczajowy, 45 min, Polska, 2009
   Re¿yseria: Adam Iwiñski
   Scenariusz: Alina Pucha³a, Marta Kuszewska, Katarzyna Le¿eñska
   Aktorzy: Witold Pyrkosz, Teresa Lipowska, Dominika Osta³owska, Ma³gorzata
   Pieñkowska,
   Kacper Kuszewski, Marcin Mroczek, Rafa³ Mroczek, Ma³gorzata Ko¿uchowska, Joanna
   Koroniewska,
   Katarzyna Cichopek, Przemys³aw Cypryañski

   Radosz odwiedza pani¹ Danusiê. Ma dla nej wspania³¹ nowinê: zapowiada,
   ¿e zostanie ojcem.
   Lekarz zaleca, ¿eby Zduñscy wyjechali z Lenk¹ na kilka miesiêcy nad morze.
   Kinga nie chce rozstawaæ siê z córk¹ i decyduje siê zrezygnowaæ z pracy.
   Henio odkrywa, ¿e Marta zwi¹za³a siê z Szymonem - w pe³ni popiera decyzjê
   bratowej. Przed dzieæmi Wojciechowska wci¹¿ jednak ukrywa romans z s¹siadem.
   Tymczasem Gabi zaprasza £ukasza do kina. Spotkanie nastolatków koñczy siê
   poca³unkiem...
   Chojnacka opowiada córce o swoim najwiêkszym, ¿yciowym b³êdzie: odesz³a
   od mê¿a i dziecka, aby zwi¹zaæ z mê¿czyzn¹, który j¹ wykorzysta³. To w³aœnie przez
   niego, skazana za przemyt, spêdzi³a tyle lat w wiêzieniu.
   Z kolei Pawe³ obiecuje Majce, ¿e zawiezie j¹ i jej matkê do domku w Krynicy.
   Jednak przez k³opoty w klubie musi zostaæ w Warszawie. Poch³oniêty prac¹ Zduñski
   bagatelizuje te¿ problemy, z którymi przychodzi do niego Mirka. Dziewczyna czuje
   siê
   ura¿ona i zrywa ich zwi¹zek...

   20:40 M JAK MI£OŒÆ - ODC. 678

   Serial obyczajowy, 44 min, Polska, 2009
   Re¿yseria: Adam Iwiñski
   Scenariusz: Alina Pucha³a, Gra¿yna Wilczyñska
   Aktorzy: Witold Pyrkosz, Teresa Lipowska, Dominika Osta³owska, Ma³gorzata
   Pieñkowska, Kacper Kuszewski,
   Marcin Mroczek, Rafa³ Mroczek, Ma³gorzata Ko¿uchowska, Joanna Koroniewska,
   Katarzyna Cichopek,
   Przemys³aw Cypryañski

   Marek ostro sprzecza siê z ¿on¹ o jej spotkania z Jaroszym. Zdenerwowany
   mówi Hance, ¿e ich mi³oœæ ju¿ nie istnieje. Tymczasem Gra¿yna dzwoni do
   Mostowiaka wyznaj¹c mu, jak bardzo za nim têskni...
   Kisiel opowiada Hance o dziwnych odg³osach, jakie dobiegaj¹ w nocy
   z gospodarstwa jego s¹siada. Podejrzewa, ¿e krêci siê tam ktoœ obcy. PóŸnym
   wieczorem Mostowiakowa spotyka Jaroszego. Mê¿czyzna daje znak, ¿eby
   zachowa³a ciszê...
   Sebek wypytuje znajomych, jak radzi sobie Kaœka. Hanka namawia go, ¿eby
   spróbowa³ ratowaæ swój zwi¹zek. Losem Kaœki wci¹¿ interesuje siê tak¿e Nowacki.
   Zduñscy wyje¿d¿aj¹ z Lenk¹ nad morze. Mirka zgadza siê, ¿eby Kinga wziê³a
   urlop na kilka miesiêcy i zapewnia, ¿e posada w firmie bêdzie na ni¹ czeka³a.
   Tymczasem Pawe³ stara siê przeprosiæ Mirkê za swoje wczeœniejsze zachowanie.
   Rogowscy znajduj¹ na drzwiach swojego domu prezent - torebkê z rzeczami
   dla dziecka. S¹ przekonani, ¿e to prezent od Kingi i Piotrka...


   • pluskotka Re: 679 08.09.09, 12:15
    Barbara wpada na pomysł, jak odzwyczaić Natalię i Ulę od potajemnego
    malowania się w szkole.
    Hanka jedzie do Gródka i prosi Rogowskiego o konsultacje. Boi się,
    że dziwne zachowanie Marka to wynik przebytego urazu mózgu. Tymczasem jej mąż
    znów spotyka się z Grażyną. Najpierw jednak Hanka przeprowadza poważną rozmowę z
    Jaroszym. Mężczyzna wyznaje, że musi się ukrywać, ale nie chce zdradzić, przed
    kim i dlaczego.
    Tomek otrzymuje tragiczną wiadomość: zmarła matka Zosi.
    Kinga z Piotrkiem dzwonią znad morza do Marii. Rogowscy odbierają
    też kilka głuchych telefonów. Maria obawia się, że może dzwonić do nich Radosz.
    Marta jest zadowolona z pracy na uczelni. Wykładowca ma nawet tajemniczego
    adoratora, który zostawia jej na biurku jabłko. Szymon staje się o nią
    zazdrosny. Przywozi Marcie cały kilogram jabłek! Tymczasem na uczelnię wpada
    Budzyński, by powiadomić koleżankę o propozycji Rady Adwokackiej: sędzia
    Wojciechowska ma poprowadzić cykl szkoleń. Na widok Szymona prawnik rezygnuje
    jednak z rozmowy z Martą. Nie chce spotkać się z rywalem.
    • pluskotka Re: 680 08.09.09, 12:17
     Mirka proponuje Piotrkowi pracę - chłopak zostaje jej asystentem. Filarska,
     słysząc "dobrą nowinę", nie tryska jednak radością. Woli, żeby zięć nie miał tak
     pięknej szefowej.
     Majka decyduje się zamieszkać razem z matką. Przez cały dzień Chojnackiej w
     przeprowadzce pomaga Paweł. A w nagrodę za pracę dostaje od Majki pocałunek.
     Sylwia prosi Zawadzkiego o urlop - musi jechać do rodzinnego domu, bo jej ojciec
     trafił do szpitala. Tymczasem szef proponuje jej randkę.
     W Oazie Zawadzkiego odwiedza też syn - mały Kamil. Chłopiec wyznaje, że uciekł z
     domu. Gdy przyjeżdża po niego matka, Halina, dochodzi do ostrej sprzeczki.
     Okazuje się, że Kamil okłamał ojca mówiąc, że nowy ukochany matki go pobił.
     Tomek prosi Małgosię o rękę, a dziewczyna wyraża zgodę. Po ślubie oboje chcą
     adoptować Zosię.
     • pluskotka Re: 681 08.09.09, 12:20
      Grażyna proponuje, że jako menadżer poprowadzi przychodnię w Gródku. Michał nie
      jest jednak zachwycony tym pomysłem. Miał nadzieję, że żona zajmie się domem, a
      nie pracą.
      Marek odkrywa, że Hanka bez jego zgody rozmawiała z lekarzami o jego chorobie.
      Wściekły zapowiada, że noc spędzi poza domem. Jedzie na spotkanie z Grażyną.
      Tymczasem Hanka po kłótni z mężem znów zagląda do kieliszka. Ula domyśla się
      prawdy i prosi matkę, żeby już więcej nie piła...
      Nowacki próbuje wytłumaczyć Sebkowi, że Kaśka nie ponosi winy za ich romans -
      całą odpowiedzialność bierze na siebie. Sebek jednak go nie słucha, spotkanie
      kończy się bójką.
      Maria dowiaduje się od pani Danusi, że Radosz chwali się, iż zostanie tatą.
      Sylwia wraca z urlopu. Widzi, że Zawadzki znów unika bliskości i zaczyna się
      niecierpliwić całą sytuacją. Tymczasem szef zwierza się Pawłowi, że zakochał się
      w Sylwii.
      W Oazie pojawia się też Kuba. Rezerwuje stoliki na imprezę powitalną dla Olgi.
      Po wyjściu z klubu dzwoni do Marzeny, proponując jej wspólny spacer.
      Dziennikarka jest tak zapracowana, że przestała się z nim i Krzysiem spotykać, a
      mały bardzo za nią tęskni.
      • pluskotka Re: 682 08.09.09, 12:23
       Szef tłumaczy Sylwii, dlaczego nie powinni być razem. Dziewczyna uznaje go za
       tchórza. W pracy Zawadzki wpada na pomysł, żeby w Oazie zorganizować kurs tańca.
       Chce też odkupić od Majki willę w Krynicy i urządzić w niej pensjonat.
       Z kolei Paweł zaprasza Majkę na "drugą pierwszą randkę". A gdy całus na
       pożegnanie mu nie wystarcza, w środku nocy, jak Romeo, zakrada się przez balkon
       do jej sypialni.
       W Grabinie Marek przeprasza Hankę za ostatnią kłótnię. Ale bliskości z żona
       wciąż unika.
       Za to Barbara chce zapisać się na kurs prawa jazdy. Jednak gdy Tomek próbuje dać
       jej pierwszą lekcję, znowu ląduje autem w rowie. I z dalszej nauki - ku uldze
       Lucjana - rezygnuje.
       Hanka obiecuje Uli, że już nie będzie pić. O swoich problemach z alkoholem mówi
       też Jaroszemu. Ich spotkanie widzi Kisiel. Sąsiad radzi później Jaroszemu, żeby
       zostawił Hankę w spokoju, bo inaczej zaczną się plotki.
       W Gródku Staszek zdobywa się w końcu na odwagę i wyznaje Reni miłość.
       Natomiast Maria opowiada Arturowi o swoich obawach. Czuje, że Radosz znów im
       zagraża. Rogowski uspokaja żonę, a potem sam, w tajemnicy przed Marią, jedzie na
       spotkanie z szaleńcem. Grozi Radoszowi, że jeśli ten zbliży się do jego rodziny,
       po prostu go zabije.
        • pluskotka Re: 683 11.09.09, 15:25
         Hanka, dla dobra dzieci, decyduje się zerwać z nałogiem. Tymczasem Marek wraca
         radosny z Warszawy. Wyniki badań wykazały, że jest zupełnie zdrowy.
         Ale zamiast cieszyć się dobrą nowiną z żoną, kolejną noc spędza w motelu z Grażyną.
         Nowacki zwierza się Hance, że przyjechał do Lipnicy, by zapomnieć
         o przeszłości, chce wymazać z pamięci lata przeżyte z pewną kobietą.
         Marta wyznaje Marii, że nie kocha Szymona. Zastanawia się czy powinna dalej
         ciągnąć ten związek. Tymczasem zazdrosny o Budzyńskiego Szymon, proponuje
         Marcie, by razem zamieszkali. Wojciechowską odwiedza Elżbieta, była żona Szymona,
         która cierpi na nowotwór i ma przerzuty. Lekarze dają jej tylko kilka miesięcy
         życia.
         Elżbieta ma nadzieję, że zaopiekuje się nią właśnie Szymon...
         Filarska jedzie nad morze - na spotkanie z Kingą. Okazuje się, że mieszkała
         kiedyś w Gdyni. Opowiada córce o swojej pierwszej miłości. Ukochany zaginął na
         morzu podczas stanu wojennego.
         Piotrek zagląda do Oazy i przy okazji przegania z parkingu handlarzy "trawką".
         Bandyci, w odwecie, napadają na klub. Mają jednak pecha. W Oazie jest akurat
         drużyna karate - z Rogowskim na czele. Sportowcy przyjechali do Warszawy na
         turniej. Dochodzi do bójki.
         • pluskotka Re: 684 11.09.09, 15:30
          Barbara cierpi na bezsenność. Od żony Kisiela dostaje kasetę z muzyką
          relaksacyjna. Ale w nocy okazuje się, że przez tę "kocią muzykę" nie może z
          kolei spać Lucjan.
          Kisiel wciąż interesuje się Jaroszym. Proponuje Staszkowi, że zacznie go
          szpiegować, ale funkcjonariusz mu zabrania. Policjant ukrywa przed staruszkiem,
          że Jaroszy z nim współpracuje...
          Kaśka prosi Sebka o spotkanie. Chce wytłumaczyć byłemu mężowi, dlaczego go
          zdradziła.
          Hanka, w tajemnicy przed rodziną, zgłasza się do klubu AA. Marek nadal
          romansuje, spędza kolejną noc z Grażyną.
          Marta zrywa związek z Szymonem. Tymczasem jego żona, Elżbieta, traci
          przytomność na ulicy.
          Majka wraca z Krynicy, gdzie pokazywała Zawadzkiemu odziedziczony po
          ojcu dom. Szef Oazy chce od niej odkupić posiadłość. Zaraz po jej przyjeździe,
          dziewczynę odwiedza Paweł.
          Po ostatnim ataku bandytów na Oazę, Zawadzki boi się o klub i personel.
          Kuba radzi, by zatrudnił firmę ochroniarską. Ziober widzi się również z Irkiem.
          Mężczyzna pokazuje mu dokumenty na dowód, że założył legalną firmę budowlaną.
          Mówi, że chce żyć uczciwie i kontaktować się z synem.
          • pluskotka Re: 685 20.09.09, 19:00
           Podczas wizyty u lekarza ciężarna Małgosia dowiaduje się, że będzie miała syna.
           Cała rodzina wybiera dla małego imię Wojciech - po zmarłym ojcu Zosi.
           Pracownicy znajdują w Oazie anonim z groźbami: Zawadzki ma
           zapłacić 20 tys złotych, w przeciwnym razie będzie miał kłopoty. Gdy
           szef klubu zgłasza to na policję, gangsterzy w odwecie podpalają klub. W pożarze
           zostaje ciężko ranna Sylwia.
           Rogowscy i Renia niepokoją się o wpływ Grażyny na funkcjonowanie
           przychodni. Michał uspokaja ich, że jego żona ma się zajmować jedynie
           marketingiem. Podczas rozmowy w cztery oczy Łagoda wyznaje siostrze,
           że podejrzewa Grażynę o zdradę. Michał nie domyśla się jednak, że jego rywalem
           jest Marek. Prosi go o numer telefonu Kuby - chce wynająć detektywa, by śledził
           jego żonę.
  • iza232 Re: M jak miłość-nowe odcinki 21.09.09, 17:06
   Ale mi nowina, że u małgosi będzie syn. Skoro Zduńskie mają córkę i
   Maria ma mieć córkę, to pora na jakiegoś syna. Czyli realowa
   córeczka Janina Dowborówna będzie grała chłopczyka. Wojciech
   Chodakowski - zęby mozna połamać w wymowie, aczkolwiek samo imię
   ładne, byle nie z tym nazwiskiem.
     • Gość: jjjjj Re: M jak miłość-nowe odcinki IP: *.bb.sky.com 30.09.09, 20:34
      Grażyna i Marek nie zaprzestali spotkań, mimo iż wyszło na jaw, że
      Michał wynajął detektywa, aby śledził jego żonę. Grażyna przy pomocy
      sprytnego fortela spokaja męża. Nie wie jednak, że świadkiem jej
      umizgów z kochankiem na stacji benzynowej jest Jaroszy. Swoimi
      rewelacjami nie podzieli się jednak z Hanką, bo zdaje sobie sprawę z
      jej problemów. Ta wiadomość mogłaby ją załamać. W tejemnicy trzyma
      też, że w testamencie uwzględnił ją jako swoja spadkobierczynię.
      Ofiarował jej nieruchomość w Gdyni.

      Klub Janka podpalony przez dilerów

      Gangsterzy, którzy nie otrzymali od Zawadzkiego 20 tysięcy złotych
      za "ochronę", podpalają "Oazę". W pożarze najbardziej ucierpiała
      Sylwia, która zostaje odwieziona do szpitala. O zdarzeniu Paweł
      informuje telefonicznie Kingę. Zduńska dzwoni do Sylwii, by ją
      pocieszyć.
      Zawadzki odkrywa też, że w ferworze gaszenia pożaru, zaginął jego
      synek. Podejrzewa, że został porwany przez dilerów. Na szczęście
      okazuje się, że prez cały ten czas chłopiec był pod opieką Kuby.

      Zamiast nauki, miłość na łonie przyrody

      Paweł i Majka wyjeżdżają do Krynicy, gdzie trwa remont pensjonatu.
      Zamiast uczyć się do egzaminów, dziewczyna cały czas spędza w
      ramionach Pawła.

      Paweł Zduński stanie przed uczuciowym dylematem: wybrać Majkę czy
      Madzię? Tymczasem dziewczyny pobiją się o chłopaka.

      Zdążyliśmy się juz przekonać, że Paweł Zduński (Rafał Mroczek) nie
      ma łatwego życia uczuciowego. Gdy już zdecyduje, że chce być z Majką
      Chojnacką (Laura Samojłowicz), którą przedstawi nawet dziadkom jako
      swoją dziewczynę, w jego życiu ponownie pojawi się Madzia Marszałek
      (Anna Mucha). Madzia będzie miała konkretny cel: ułożyć sobie życie
      u boku Pawła. Zda sobie jednak sprawę, że ma poważną konkurentkę w
      osobie Majki.

      Madzia nie będzie oczywiście siedzieć bezczynnie. Postanowi nawet
      odwiedzić Majkę w jej domu. - Chodzi o Ciebie, o mnie i o... Pawła.
      Musimy porozmawiać - powie Madzia. - Nie mamy o czym gadać! -
      usłyszy w odpowiedzi. - Nie jesteś dla mnie partnerką do dyskusji na
      temat mojego życia osobistego. I wcale nie interesuje mnie to, co
      masz do powiedzenia na temat Pawła. To są nasze prywatne sprawy i
      nic ci do nich! - powie otwarcie.

      To wywoła gniew Madzi, która postanowi rozwiązać konflikt za pomocą
      pięści. Tymczasem gdy do domu Majki dotrze Paweł, nie zastanie
      nikogo...

      Zanosiło się do tego już od dłuższego czasu. Paweł Zduński (Rafał
      Mroczek) poprosi o rękę Majki (Laura Samojłowicz).
      Brat bliźniak Piotrka Zduńskiego (Marcin Mroczek) podobnie jak brat
      postanowi założyć rodzinę. Wybrankę zawiezie do Grabiny i przedstawi
      swoim dziadkom (Teresa Lipowska i Witold Pyrkosz). Takiego zaszczytu
      nie dostąpiła dotąd żadna z dziewczyn Pawła.
      Czy Majka przyjmie oświadczyny Zduńskiego? Dowiemy się tego w
      najbliższych odcinkach "M jak miłość.

      Przypomnijmy, że Paweł to pierwsza wielka miłość Majki to właśnie on
      pozbawił ją dziewictwa.       • iskierka40 Re: M jak miłość-nowe odcinki 01.10.09, 09:12

        > "Madzia nie będzie oczywiście siedzieć bezczynnie"

        no ba!
        przecież wyrywa Andrzeja w teraz albo nigdy i bajeruje maseraka:D:D

        hehehe mam nadzieję,że paweł wybierze madzie:D


        KTOŚ

        WESOŁE MAMUŚKI-fajne miejsce ☺
       • Gość: kemot97 687 i 688 IP: 212.183.140.* 04.10.09, 10:25
        687

        Grażyna postanawia uśpić czujność męża. Przekonuje Łagodę, że
        pragnie mieć z nim dzieci, tylko przestraszyła się, że jej życie tak
        bardzo się zmieniło. Michał wierzy w każde jej słowo. Po rozmowie z
        żoną rezygnuje z usług agencji detektywistycznej. Tymczasem Grażyna
        wciąż spotyka się z Markiem. Przypadkiem ich namiętny pocałunek
        widzi Jaroszy. Marta próbuje wrócić do przyjacielskich stosunków z
        Szymonem, lecz mężczyzna wyraźnie jej unika. Widać, że jest załamany
        stanem byłej żony. Elżbieta jest bliska śmierci. Zawadzki prawie nie
        opuszcza szpitala. Tylko on umie wyciągnąć Sylwię z depresji. Paweł
        zgadza się dopilnować, w zastępstwie szefa, remontu pensjonatu w
        Krynicy. Planuje wyjechać tam razem z Majką. Za to Mirka wysyła
        Piotrka nad morze. Widzi, jak bardzo Zduński tęskni za rodziną i
        chce, by spędził trochę czasu z Kingą.


        688

        Do Małgosi i Tomka przyjeżdża Sandra, ciotka Zosi. Opowiada o
        pobycie w Irlandii i na Florydzie. Gospodarze czują, że Sandra coś
        ukrywa. Kuba mówi Tomkowi, że Olga znowu przedłużyła kontrakt za
        granicą. Marta kolejny raz umawia się z Budzyńskim. Nie wie, że
        adwokat spotyka się z kilkoma innymi kobietami. Lucjan wie, że nie
        jest w stanie pomóc Uli w nauce. Nie radzi sobie z poprawianiem
        wypracowań. Marek kupuje dwa identyczne naszyjniki. Jeden wręcza
        Hance, a drugi Grażynie. Hanka spotyka się z Kaśką.
  • Gość: emm 689-690 IP: *.osiedle.net.pl 06.10.09, 21:05
   689
   Sandra prosi Małgosię o radę, jak zbliżyć się do Zosi. Dziewczynka
   słyszy ich rozmowę i traci do ciotki zaufanie. Jaroszy zagląda do
   Mostowiaków. Barbara cierpi na bezsenność. Chce wziąć jednocześnie
   zioła polecone przez Kisielową i tabletki z apteki. Nowacki
   proponuje Hance, by wyjechała z nim nad morze i została opiekunką na
   koloniach. Natalka wyznaje, że chce wstąpić do zakonu. Marta i
   Małgosia odwiedzają Marię w Gródku. W drodze do Warszawy Małgosia
   zaczyna się źle czuć. Okazuje się, że dziewczyna musi jechać do
   szpitala.
   690
   Małgosia jest w szpitalu, prawdopodobnie do końca ciąży będzie
   musiała leżeć. Zawadzki chce wynająć Kubę, by detektyw odnalazł
   winnych podpalenia dyskoteki. Kuba spotyka się z Marzeną. Dziewczyna
   prosi go o pomoc w dziennikarskim śledztwie przeciwko garbarni,
   która wyrzuca do lasu trujące odpady. Marzena jedzie do Rawicza, aby
   zebrać materiały do artykułu. Rozmawia z mieszkańcami. Jeden z
   mężczyzn namawia dziennikarkę, żeby poszła z nim do lasu zrobić
   zdjęcia odpadów.
   • Gość: jola odc 689 i 690 IP: *.bb.sky.com 08.10.09, 17:04
    689
    Odcinek serialu tv
    Rok produkcji: 2009
    Sandra prosi Małgosię o radę, jak zbliżyć się do Zosi. Dziewczynka
    przypadkiem słyszy ich rozmowę i całkowicie traci do ciotki
    zaufanie. Jaroszy zagląda do Mostowiaków. Kiedy pyta o Marka, Lucjan
    od razu zaczyna sie niepokoić o syna. Na dodatek Kisiel opowiada mu
    o broni, którą widział u sąsiada... Tymczasem Barbara wciąż cierpi
    na bezsenność. Chce wziąć jednocześnie zioła polecone przez
    Kisielową i tabletki z apteki. Nowacki proponuje Hance, by wyjechała
    z nim nad morze i została opiekunką na koloniach, gdzie on będzie
    kierownikiem. Zaskakującą wiadomość ma też dla Mostowiakowej
    Natalka. Dziewczynka, którą wszyscy podejrzewają, że zakochała się w
    katechecie Bartku, wyznaje, że chce wstąpić do zakonu! Marta i
    Małgosia odwiedzają Marię w Gródku. Siostry bawią się znakomicie.
    Tuż przed odjazdem okazuje się, że ich auto jest zepsute. Na
    szczęście, z pomocą przychodzi Budzyński. W drodze do Warszawy
    Małgosia zaczyna się źle czuć. Marta prosi Szymona, by ją zbadał.
    Okazuje się, że dziewczyna musi jechać do szpitala. Pani Danusia
    dzwoni do Marii i wypytuje o szczegóły związane z ciążą. Chce
    wiedzieć, w którym szpitalu odbędzie się poród. Zduńska nie wie, że
    pacjentka robi to na prośbę pana Alika. [TVP]

    690
    Odcinek serialu tv
    Rok produkcji: 2009
    Małgosia jest w szpitalu - najprawdopodobniej, do końca ciąży będzie
    musiała leżeć. Zawadzki chce wynająć Kubę, żeby detektyw odnalazł
    winnych podpalenia dyskoteki. Ziober jednak odmawia. Domyśla się, że
    szef klubu pragnie zemsty. Kuba spotyka się też z Marzeną.
    Dziewczyna prosi go o pomoc w dziennikarskim śledztwie przeciwko
    garbarni, która nielegalnie wyrzuca do lasu trujące odpady. Marzena
    jedzie do Rawicza, aby zebrać tam materiały do artykułu. Rozmawia z
    mieszkańcami, którzy - w większości - chcą jej pomóc. Jeden z
    mężczyzn namawia jednak dziennikarkę, żeby poszła z nim do lasu
    zrobić zdjęcia odpadów. A gdy odchodzą na bok, zabiera jej telefon i
    zamyka dziewczynę w komórce. Na szczęście, kilka godzin później do
    Rawicza przyjeżdża też Kuba zaniepokojony faktem, że przyjaciółka
    nie odbiera telefonów. Detektyw odnajduje i uwalnia Marzenę. Marta
    kolejny raz stara się zbliżyć do Szymona, ale mężczyzna odrzuca jej
    przyjaźń i zapowiada, że chce się wyprowadzić. Po niemiłej rozmowie
    z sąsiadem Marta wyjeżdża do Grabiny. Opowiada ojcu o swoich
    problemach. Łukasz postanawia wyjechać z Gabi pod namiot. Próbuje
    przekonać matkę, żeby zgodziła się na ten wyjazd, ale Marta
    stanowczo odmawia, tym bardziej, że Henio zwraca jej uwagę na to, iż
    kontakty Łukasza i Gabi są wyjątkowo bliskie. A dzieci też mogą mieć
    dzieci. [TVP]

    • kemot97 691- 13.10.09, 20:12

     691

     Budzyński odwiedza Martę na wsi. Spacer po łące kończy się namiętnym
     pocałunkiem Z kolei Marek urządza w Grabinie rodzinnego grilla, na
     którym zjawia się również Grażyna. Zaprasza ją - ku niezadowoleniu
     brata - nieświadoma niczego Marta. Lucjan spotyka się z Kisielem na
     wieczorną partyjkę szachów i porcję nalewki. Podczas ich spotkania
     do kuchni wchodzi Barbara Mostowiakowa, która - ku przerażeniu męża -
     zachowuje się jak lunatyczka. Małgosia jest zazdrosna o Tomka.
     Niepokoi się, że w czasie, gdy ona musi leżeć w szpitalu, ukochany
     mieszka w domu z piękną Sandrą. Na oddziale Mostowiakówna
     zaprzyjaźnia się z jedną z pacjentek, Bogusią. Ku zaskoczeniu Kuby,
     Olga wraca do Polski i oznajmia mężowi, że zakochała się w innym
     mężczyźnie. Wcześniej Ziober spotyka się z Marzeną, której opowiada
     o wynikach swojego śledztwa w sprawie garbarni. Okazuje się, że szef
     miejscowego sanepidu jest kuzynem właściciela fabryki. Detektyw
     proponuje Marzenie dalszą pomoc.


     692

     Lucjan boi się, że Barbara jest lunatyczką. Marta odkrywa, że matka
     zmieszała dwa lekarstwa na bezsenność. Rodzice odwiedzają Małgosię w
     szpitalu, poznają Sandrę. Hanka, chcąc zniechęcić Natalię do
     krępującej katechetę adoracji, zapisuje córkę do chóru kościelnego,
     który prowadzi siostra zakonna. Jaroszy spotyka się ze Staszkiem. Z
     ich rozmowy wynika, że do Polski przyjechał pewien bandyta. Policja
     zastawiła na niego pułapkę. Olga wyznaje Marzenie, że chce odejść od
     Kuby. Między kobietami dochodzi do kłótni.
     • Gość: :) 692 pełny IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.10.09, 21:28
      Lucjan jest załamany, boi się, że Barbara została lunatyczką.
      Zagadkę nocnej "działalności" Mostowiakowej rozwiązuje jednak Marta.
      Odkrywa, że matka po prostu zmieszała dwa lekarstwa na bezsenność,
      które w połączeniu dały niebezpieczny efekt uboczny. Rodzice
      odwiedzają Małgosię w szpitalu i poznają Sandrę. Barbara - widząc,
      jak dziewczyna jest atrakcyjna - od razu jedzie z mężem
      na "inspekcję" do Tomka. Hanka, razem z księdzem Bartkiem, wpada na
      pomysł, jak zniechęcić Natalię do krępującej dla
      katechety "adoracji". Zapisuje córkę do kościelnego chóru, który
      prowadzi siostra zakonna. Jaroszy spotyka się ze Staszkiem. Z ich
      rozmowy wynika, że do Polski przyjechał właśnie niebezpieczny
      bandyta. Policja zastawiła na niego pułapkę - z Jaroszym w
      roli "przynęty". Olga wyznaje Marzenie, że chce odejść od Kuby.
      Między kobietami dochodzi do ostrej kłótni, którą przypadkiem słyszy
      Krzyś. Chłopiec jest w szoku: nie chce, żeby jego rodzina się
      rozpadła. Mimo to Olga podejmuje decyzję: mówi mężowi, że wyjedzie z
      synem do Portugalii. [TVP]
   • Gość: kemot97 Re: Sandra IP: 212.183.136.* 14.10.09, 19:58
    Sandra to siostra zmarlej matki Zosi, ktora mieszala w garach w
    Irlandii i teraz wraca na lono Ojczyzny, aby troche pomieszac w
    kolejnych 300 odcinkach M jak M. A znajac nowa taktyke wypelniania
    czasu serialowego - odbedzie sie to w formie dramatycznych
    teledyskow przy akompaniamencie muzyki Nagrala.
   • Gość: kemot97 693 IP: 212.183.134.* 22.10.09, 15:01
    Olga żąda rozwodu i wyprowadza się do matki. Kuba decyduje się
    wynająć adwokata - Budzyńskiego. Zamierza walczyć o dziecko.
    Nieoczekiwanie po jego stronie staje Irek. Nie chce, żeby Olga
    wywiozła Krzysia z Polski i stara się przekonać do swoich racji jej
    matkę. Jankowska jednak go nie słucha. Jest zadowolona, że Olga
    trafiła w końcu na mężczyznę z pozycją i pieniędzmi. Kuba w dalszym
    ciągu pomaga też Marzenie w zbieraniu materiałów do artykułu o
    garbarni. Paweł przedstawia w końcu matce Majkę jako swoją
    dziewczynę. Pyta również Marię, czy w czasie wakacji mógłby pracować
    jako kierowca karetki w przychodni. Rogowską odwiedza także Filarska
    wraz z Marszałkiem. Okazuje się, że od niedawna oboje mieszkają
    razem. Ojciec Sylwii przyjmuje od Zawadzkiego pieniądze na dalsze
    leczenie córki. Dziewczynie jednak o tym nie mówi z obawy, że wtedy
    nie zgodziłaby się na przeszczep w prywatnej klinice. Szef Oazy,
    zapłaciwszy za operację, nie ma już funduszy na remont Oazy i
    pensjonatu w Krynicy.
    • Gość: kemot97 694 IP: 212.183.134.* 22.10.09, 15:02
     Maria, z pomocą Artura, szczęśliwie rodzi córeczkę. Tuż przed
     porodem do Rogowskiej dzwoni pani Danusia. Za sprawą staruszki
     Radosz dowiaduje się szczegółów o stanie Marii. Z kolei Michał
     zwierza się siostrze, że w jego małżeństwie z Grażyną trwa kryzys.
     Lucyna wraca do pracy w przychodni, a Renia odwiedza adwokata.
     Okazuje się, że na odzyskanie pieniędzy, które ukradł
     jej "ukochany", nie ma szans. Lekarka decyduje się spędzić wieczór
     ze Staszkiem. Marta podwozi do Gródka autostopowicza. Nie wie, że to
     syn Jaroszego, Jurek. Chłopak kradnie jej z torby portfel.
     Wojciechowską odwiedza matka Gabi. Okazuje się, że dzieci okłamały
     je w sprawie wakacyjnego wyjazdu pod namiot. Obie postanawiają
     wysłać parę niesfornych nastolatków na zorganizowany obóz. Marta
     spotyka się też z Budzyńskim i sprzecza z Szymonem. Uważa, że przez
     ich rozstanie jest on niemiły dla Henia. Hanka odkrywa, że Natalia
     wcale nie należy do chóru. Dziewczynka celowo fałszowała, żeby
     siostra nie przyjęła jej do zespołu. I nadal adoruje katechetę.
     Staszek aresztuje Sebka, który jako ochroniarz pobił w klubie dwóch
     mężczyzn.
      • bonnie75 Re: 694 23.10.09, 10:02
       Nie jednemu psu na imie Burek przeciez.
       Staszek to zarowno ojciec Ewy, pracujacy w przychodni, jaki i policjant w
       Grabinie czy tam innej Lipnicy.
       • Gość: gosc 696 IP: *.dsl.teksavvy.com 24.10.09, 16:37
        Tomek z Małgosią biorą w końcu ślub. Na uroczystości w szpitalu zjawia się cała
        rodzina. Wcześniej Zosia przyłapuje Sandrę na przeglądaniu wyciągów bankowych
        młodej pary. Za to Marta ulega namowom Budzyńskiego i zamiast na wesele trafia
        do jego mieszkania. Oboje planują romantyczny wieczór, ale w domu czeka na nich
        jedna z dziewczyn adwokata: kochanka, która postanowiła zrobić mu "łóżkową"
        niespodziankę. Wojciechowska na widok rywalki od razu ucieka. Z kolei Henio
        prosi Martę o pożyczkę - pieniądze chce przekazać jakiejś "znajomej".
        <BR/>Bratowa jednak odmawia. Po napisaniu artykułu o garbarni Marzena dostaje
        awans - teraz jest w dziale interwencji. Dziennikarka przedstawia Kubie swoją
        koleżankę z pracy, Alę. Okazuje się, że oboje już się znają, bo Ala to siostra
        szkolnego kolegi Ziobera. Tymczasem Kuba mówi Irkowi, że wyrazi zgodę na rozwód
        i wyjazd syna. Załamany,upija się i po kilku godzinach dociera do Oazy. Paweł,
        wraz z Majką, odwożą detektywa do jego mieszkania. Tam pijany Kuba próbuje
        popełnić samobójstwo. Na szczęście, interweniuje Zduński i odbiera mu broń.
  • Gość: gosc 695 IP: *.dsl.teksavvy.com 24.10.09, 16:35
   Radosz próbuje porwać ze szpitala dziecko Rogowskich. Na szczęście, jego zamiary
   udaremniają Barbara i Artur. Po dramatycznych chwilach świeżo upieczeni
   <BR/>rodzice nadają córce imię po babci: Barbara. Wcześniej Tomek odwiedza
   Mostowiaków i zapowiada, że chce zrobić Małgosi niespodziankę: zorganizuje ślub
   w szpitalu. Jaroszy spotyka się z synem. Chłopak ma problemy, ale ponieważ jest
   z ojcem w konflikcie, nie zdradza szczegółów. Jaroszy zgadza się dać mu
   pieniądze i prosi,żeby Jurek na razie omijał Grabinę. Boi się o jego
   bezpieczeństwo. To samo mężczyzna radzi później Hance: chce, żeby "trzymała się
   od niego z daleka".Tymczasem Hanka, po kolejnym zdanym egzaminie, nie ulega
   pokusie. Mimo że koleżanki namawiają ją, by "opiła" sukces, nie sięga po alkohol.
  • Gość: v :) 696 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.09, 20:46
   Tomek z Małgosią biorą w końcu ślub. Na uroczystości w szpitalu
   zjawia się cała rodzina. Wcześniej Zosia przyłapuje Sandrę na
   przeglądaniu wyciągów bankowych młodej pary. Za to Marta ulega
   namowom Budzyńskiego i zamiast na wesele trafia do jego mieszkania.
   Oboje planują romantyczny wieczór, ale w domu czeka na nich jedna z
   dziewczyn adwokata: kochanka, która postanowiła zrobić mu "łóżkową"
   niespodziankę. Wojciechowska na widok rywalki od razu ucieka. Z
   kolei Henio prosi Martę o pożyczkę - pieniądze chce przekazać
   jakiejś "znajomej". Bratowa jednak odmawia. Po napisaniu artykułu o
   garbarni Marzena dostaje awans - teraz jest w dziale interwencji.
   Dziennikarka przedstawia Kubie swoją koleżankę z pracy, Alę. Okazuje
   się, że oboje już się znają, bo Ala to siostra szkolnego kolegi
   Ziobera. Tymczasem Kuba mówi Irkowi, że wyrazi zgodę na rozwód i
   wyjazd syna. Załamany, upija się i po kilku godzinach dociera do
   Oazy. Paweł, wraz z Majką, odwożą detektywa do jego mieszkania. Tam
   pijany Kuba próbuje popełnić samobójstwo. Na szczęście, interweniuje
   Zduński i odbiera mu broń. [TVP]
   • Gość: mi Re: 696 IP: *.lublin.mm.pl 29.10.09, 07:46
    Paweł postanawia uporządkować swoje życie. Przede wszystkim chce przedstawić
    matce i Arturowi Majkę. Przecież powinni wiedzieć, że właśnie z tą dziewczyną
    najprawdopodobniej się ożeni. Podczas wizyty u Rogowskich prosi Majkę, by mu
    załatwiła w przychodni pracę kierowcy karetki. Dzięki temu będzie mógł
    przeczekać do ponownego otwarcia "Oazy". Na razie jego szef nie ma na to funduszy...

    Cała rodzina Mostowiaków pojawia się w szpitalu, Tomek oficjalnie, przy
    wszystkich prosi Małgosię o rękę. Ona oczywiście zgadza się zostać jego żoną!
    Tomek prosi Martę i Szymona, by zostali świadkami ich przysięgi małżeńskiej.
    Samej Małgosi podaruje w prezencie sukienkę, nie wspominając przy tym, że to
    kreacja ślubna. A gdy wkrótce po ślubie Gosia dostanie skurczy porodowych świeżo
    upieczony mężuś o mały włos nie zemdleje z wrażenia i ze strachu.
    Zdradzamy, że Małgosi przy porodzie towarzyszyć będzie siostra Marta, a nie mąż.
    Na świat przyjdzie dorodny chłopiec. Uradowany Tomek pojedzie z dobrą nowiną do
    teściów do Grabiny. W tym czasie pojawią się pewne komplikacje.

    W serialu "M jak miłość" pojawi się Alicja (Julia Pietrucha). Młoda aktorka
    zagra dawną koleżankę Kuby Ziobera (Przemysław Cypryański).
    Postać grana przez Pietruchę ponownie zakocha się w szkolnym koledze. Niestety
    nie wie, że o jego serce walczy też jej przyjaciółka Marzena (Marieta
    Żukowska). Czy obecność Alicji w życiu Kuby spowoduje, że detektyw przestanie
    myśleć o samobójstwie? Czas pokaże.

    Ciekawostką jest, że siostra Julii - Gabrysia Pietrucha w "M jak miłość" wciela
    się w rolę dziewczyny Łukasza Mostowiaka - Gabi.
    • czekolada72 Re: 696 29.10.09, 09:51
     Gość portalu: mi napisał(a):

     > Ciekawostką jest, że siostra Julii - Gabrysia Pietrucha w "M jak
     miłość" wciela
     > się w rolę dziewczyny Łukasza Mostowiaka - Gabi.

     Czyli wszystko pozostaje w rodzinie ;))
     • may-xi Re: nowe odcinki 29.10.09, 14:58
      Scenarzyści serialu "M jak Miłość" zgotowali poważny problem Pawłowi Zduńskiemu.
      Nad granym przez Rafała Mroczka łamaczem dziewczęcych serc, zawiśnie podejrzenie
      o poważnej chorobie. Czy Paweł będzie nosicielem wirusa HIV?

      Podczas rutynowych badań lekarskich okaże się, że jeden z braci Zduńskich może
      być poważnie chory! Buntowniczo usposobiony bliźniak może być zarażony wirusem
      HIV. Będzie to problem nie tylko dla Pawła, ale i dla jego partnerek. Serialowa
      Sylwia, Mirka, Madzia i Majka będą musiały zgłosić na specjalistyczne testy.

      Oby tylko za pomysły scenarzystów Rafał Mroczek nie zapłacił w prawdziwym życiu.
      Wiadomo przecież, że widzowie utożsamiają aktorów z granymi przez nich postaciami.
      • Gość: mi Re: nowe odcinki IP: *.lublin.mm.pl 31.10.09, 10:03
       Po rozstaniu z Olgą (Karolina Nowakowska, 27 l.) Kuba (Przemysław Cypryański, 28
       l.) spotyka siostrę swojego starego znajomego.

       Ala (Julia Pietrucha, 20 l.) podkochiwała się w nim, gdy była nastolatką.
       Dziewczyna pomoże Kubie w opiece nad małą Zduńską, a wspólnie spędzony wieczór
       skończy się odprężającym masażem. Czy ta znajomość przerodzi się w coś więcej? O
       tym w kolejnych odcinkach serialu "M jak miłość" w TVP 2.
       • Gość: mi Re: 697 IP: *.lublin.mm.pl 31.10.09, 14:59
        Artur żyje w ciągłym stresie. Marię zaczyna niepokoić jego zachowanie. Paweł
        pracuje jako kierowca karetki. W dniu planowanego wyjazdu do Portugalii Krzyś
        ucieka z taksówki. Biegnie do Irka i prosi, aby ten zaprowadził go do Kuby.
        Łukasz namawia Gabi, by oszukali rodziny i wyjechali pod namiot. Tymczasem Marta
        odkrywa, że Henio jest poszukiwany przez policję. Pracując w sklepie, dawał
        ubogim towar za darmo, za co szef oskarżył go o kradzież. Budzyński zgadza się
        zająć się sprawą Henia. Wojciechowska dowiaduje się o śmierci Elżbiety.
        • may-xi Re: 698 03.11.09, 09:47
         Łukasz okłamuje Martę. Zamiast na obóz, jedzie z Gabi autostopem nad jeziora.
         Budzyński robi wszystko, by polubownie załatwić sprawę Henia. Szymon wyznaje
         Marcie, że wie, o co przed śmiercią prosiła ją Elżbieta. Jest gotów czekać na
         chwilę, gdy Wojciechowska znów go pokocha. Rogowska opowiada matce o małżeńskich
         problemach. Barbara tłumaczy jej, że Artur jest zazdrosny o Radosza. Olga
         decyduje się zamieszkać z Krzysiem w Niemczech. O nowych ustaleniach Kuba mówi
         Irkowi. Marzena i Ala proszą detektywa o pomoc w kolejnym śledztwie.
         • Gość: Jola ... IP: *.bb.sky.com 09.11.09, 17:20
          Marta ponaje matkę Budzyńskiego

          Do spotknia Marty z matką Andrzeja Budzyńskiego dochodzi w jego
          mieszkaniu. Kobieta uznaje, że Wojciechowska to kolejny "gorący
          kociak", z którym na pewno jej syn się nie zwiąże. Oczywiście
          przystojny prawnik usiłuje przekonać matkę, że z Martą łączy go nie
          tylko seks, ale także poważne uczucie. Matka jednak wie swoje...

          Heniowi grozi pobyt w więzieniu

          Budzyński podejmuje się obrony Henia. Brat Norberta jest oskarżony
          o... kradzież. Właściciel sklepu, w którym pracował, twierdzi, że
          jego były pracownik oddawał towar uboższym klientom za darmo.
          Wskutek tego sklep stracił kilka tysięcy złotych. Marta obiecuje
          Budzyńskiemu, że jeśli uchroni Henia przed więzieniem, puści w
          niepamięć wszystkie jego "grzeszki" z innymi kobietami.

          Czy Majka zostanie żoną Pawła?

          Paweł informuje zarówno Marię, jak Barbarę i Lucjana, że Majka to
          jego oficjalna narzeczona.
          Swojej wybrance nareszcie wyznaje miłość. Przyznaje też, że ma wobec
          niej poważne plany.

          /źródło "Świat Seriali"/


          • Gość: mi Re: 699-700 IP: *.lublin.mm.pl 10.11.09, 06:32
           Małgosia rodzi zdrowego syna. Po kilku godzinach ma jednak krwotok i trafia na
           salę operacyjną. Paweł zabiera Majkę na romantyczny wypad do Grabiny. Po
           powrocie do Warszawy, młoda para spędza razem noc. Zduński wyznaje w końcu
           dziewczynie miłość. Kisiel podsłuchuje rozmowę Jaroszego ze Staszkiem. Opowiada
           potem o wszystkim Hance. Zdenerwowana dziewczyna od razu jedzie do Jaroszego,.
           Bierze go na spytki. Mężczyzna nie chce jednak wyjawić całej prawdy. Okazuje
           się, Grażyna jest nad morzem razem z Markiem. Kochankowie odbierają alarmujący
           e-mail. Jaroszy przesyła Mostowiakowi anonimowo zdjęcie Hanki, pisząc że nie
           powinien zdradzać żony Z kolei Michał prosi Pawła, by zrobił dodatkowe badania -
           testy na HIV i HBV, obowiązkowe dla kierowców karetek.

           Małgosia pomyślnie przeszła operację. Jej stan jest stabilny. W szpitalu
           towarzyszy jej rodzina. Tymczasem Marta ulega w końcu urokowi Budzyńskiego. Ma
           też okazję poznać jego matkę. Budzyńska jednak okazuje Marcie lekceważenie. Jest
           pewna, że ten związek nie utrzyma się długo. Marzena namawia Kubę, by pomógł jej
           w kolejnym śledztwie. Oszukuje go, mówiąc, że Ala jest chora i dlatego nie może
           zająć się sprawą. Do Grabiny przyjeżdża bandyta, który szukał Jaroszego. Policji
           udaje się go aresztować, ale Jaroszy trafia do szpitala.
            • Gość: Jola nowa kardiolog IP: *.bb.sky.com 10.11.09, 21:44
             Niebawem Michał Łagoda jako właściciel przychodni w Gródku podejmie
             decyzję o zatrudnieniu kardiologa. Nieoczekiwanie dla wszystkich
             nowy lekarz okaże się wyjątkowo atrakcyjną kobietą.

             W roli doktor Agaty Tomasiewicz, bo właśnie tak nazywać się będzie
             nowa pani kardiolog, zobaczymy Olgę Bołądź. Ta 25-letnia aktorka
             dołączyła do obsady sagi rodu Mostowiaków. Widzowie seriali znają ją
             już m.in. jako Celinę z "Czasu honoru" oraz Jolkę Tarnowską z "Teraz
             albo nigdy!".

             Pojawienie się doktor Agaty Tomaszewicz wywoła niemałe zamieszanie w
             przychodni w Gródku. Artur Rogowski natychmiast odkryje, że oboje
             mają wspólne zainteresowania: treningi karate. Ciekawe tylko, co na
             to "odkrycie" powie jego żona Marysia?

             /źródło "Świat Seriali"/
  • Gość: aga 701-702 IP: 83.1.16.* 12.11.09, 10:46
   Paweł zapowiada Majce, że musi w końcu ułożyć sobie życie. Zacznie od
   przygotowania szuflady dla niej. Tego samego dnia do Polski przylatuje Madzia.
   Prosto z lotniska jedzie do Pawła i zastaje go z Majką. Niezrażona przychodzi
   jeszcze raz, po wyjściu Majki. I
   wyznaje, że wciąż go kocha. Po rozmowie z Madzią Paweł odbiera wyniki swoich
   badań i z przerażeniem odkrywa, że jest wynik badania
   na obecność wirusa HIV jest dodatni.
   Łukasz wciąż jest na wakacjach z Gabi i okłamuje matkę, mówiąc, że dzwoni z
   obozu. Z kolei Szymon zdaje sobie w końcu sprawę, że Marta i Budzyński są
   kochankami. Tymczasem Budzyńska prosi Wojciechowską o spotkanie. Cieszy się, że
   syn znalazł kobietę, na której mu zależy. Docenia jego wybór, bo ona również
   była kiedyś sędzią.
   Małgosia wciąż leży w szpitalu. Na szczęście, Wojtuś może już być w domu. Tomek
   zabiera chłopca z oddziału i opiekuje się synem pod czujnym okiem Barbary, Marty
   oraz Sandry.
   Jaroszy umiera w szpitalu. Hanka znajduje pocieszenie w ramionach Marka: gdy mąż
   wraca znad morza, opowiada mu o swoich problemach.
   Tymczasem Barbara znajduje w torbie podróżnej Marka list od kobiety. Podejrzewa,
   że syn ma romans i prosi Tomka, żeby dowiedział się z kim.

   Paweł boi się, że mógł zarazić Mirkę. Piotrek radzi jednak, żeby na razie nic
   jej nie mówił, bo dopiero po drugim teście zdobędzie pewność, czy ma wirusa HIV.
   Mimo to Zduński jest załamany. Na razie ukrywa prawdę o wyniku swoich badań
   przed Majką i rodziną. A dziewczyna podejrzewa, że ukochany unika jej, bo wybrał
   Madzię.
   Do przychodni w Gródku zostaje przyjęta nowa, atrakcyjna lekarka: kardiolog
   Agata Tomaszewicz. Rogowski od razu odkrywa, że mają wspólne zainteresowania:
   karate.
   Tymczasem Renia zaprasza Staszka na kolację. Maria boi się, że koleżanka
   niepotrzebnie daje zakochanemu w niej mężczyźnie nadzieję. Lekarka na jej
   krytykę reaguje złością.
   Kuba zmusza Marzenę, żeby przyznała się do wszystkich kłamstw i definitywnie
   zrywa ich znajomość. Później Ziobera odwiedza także Ala. Martwi się, że Marzena
   może mieć kłopoty. Kuba odmawia jednak pomocy, tym bardziej, że sam też ma
   problemy. Gdy kolejny raz sięga po alkohol, Irek siłą wyciąga go z pubu.   • Gość: *.* Re: 701-702 IP: 89.231.197.* 14.11.09, 12:48
    Co ta Basia sobie myśli?
    Grzebać w rzecach Marka?
    Czytać jego listy?
    I jeszcze prosić zięcia, żeby śledził syna!

    Ale i tak Tomek nic nie wyśledzi, bo wątek Marka i Grażyny będzie
    się jeszcze dłuuugo ciągnął, przez cały sezon ^^
    I nie byłabym tego taka pewna, czy tym razem to wzorowe małżeństwo z
    Hanką wygra ;^
     • Gość: mi Re: nowe odcinki IP: *.lublin.mm.pl 20.11.09, 06:23
      Podczas pobytu nad Bałtykiem teściowa Piotrka Zduńskiego przyjmie oświadczyny od
      taty Madzi (Anna Mucha) - Wojciecha Marszałka (Emilian Kamiński). Jednak nie
      będzie to koniec niespodzianek dla Filarskiej. Matka Kingi spotka też swoją
      dawna szkolna koleżankę. Kobieta zaproponuje jej spotkanie z byłą klasą. Za
      zlocie Krystyna spotka swoją była miłość - Juliusza (Mariusz Żarnecki). Czy
      odświeżenie znajomości nie wpłynie na zmianę daty ślubu? Dowiemy się w
      najbliższych odcinkach "M jak miłość".

      Marzena (Marieta Żukowska) uzna, że zniknięcie Olgi warto wykorzystać. Kuba znów
      jest do wzięcia. Oczywiście, nie odkryje kart. Jest przecież tylko zatroskaną o
      niego koleżanką! Odwiedzi przyjaciela z prezentem: torebką czereśni. I namówi na
      kolejny, wspólny wyjazd za miasto. A kilka godzin później, gdy na niebie pojawią
      się burzowe chmury, wciąż będą razem. Na widok błyskawic dziennikarka uda
      przerażenie i schronienia poszuka w ramionach Ziobera.

      Będzie też namawiała Kubę, żeby pomógł jej w kolejnym dziennikarskim śledztwie.
      Oszuka go mówiąc, że Ala (Julia Pietrucha) nie może zająć się tą sprawą, bo jest
      chora. Podstęp wyjdzie na jaw, kiedy Irek zabierze Kubę do pubu, żeby go oderwać
      od niewesołych rozmyślań. Spotkają tam Alę. A kiedy jeszcze Irek da do
      zrozumienia, że Marzena bardzo liczyła na rozpad małżeństwa z Olgą, Kuba będzie
      wściekły. Zmusi ją, żeby przyznała się do wszystkich kłamstw i intryg. I
      definitywnie ich znajomość zerwie.

      Załamana dziewczyna będzie robiła wymówki Irkowi za to, że zniweczył jej plany,
      ale tak naprawdę zrozumie, że zawiniła sama. Później z Kubą spotka się też Ala.
      Powie, że martwi się o Marzenę, bo koleżanka wbrew woli szefowej samotnie
      zaczęła śledztwo w niebezpiecznej sprawie.

      Kuba, który nie chce mieć już z Marzeną nic wspólnego, odmówi pomocy. Jednak czy
      można długo odmawiać prośbom ślicznej Ali?


      Zmieni się też sporo w życiu Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek). Prawdopodobnie
      zostanie ojcem. Na razie nie wiadomo, czy w ciąży będzie Mirka (Andżelika
      Piechowiak), czy Majka (Laura Samojłowicz).
        • Gość: Jola Re: nowe odcinki IP: *.bb.sky.com 20.11.09, 21:21
         odc. 703

         Gdy Sandra zabiera Wojtka na spacer, podchodzi do niej Darek,
         któremu jest winna pieniądze. Bandyta grozi, że jeśli Sandra nie
         odda długu, wtedy coś złego stanie się jej lub jej dziecku. Hanka
         wyjeżdża wraz z dziećmi nad morze. Tymczasem Tomek okłamuje Barbarę
         mówiąc jej, że Marek nie ma romansu. Później jednak spotyka się z
         Mostowiakiem i nakazuje mu, by ten zakończył związek z Grażyną.
         Filarska z pomocą Marszałka opiekuje się małą Lenką nad morzem. W
         tym czasie Kinga załatwia sprawy na uczelni. Razem z przyjaciółką z
         liceum, Elą, Krystyna wpada na pomysł, by zorganizować zlot kolegów
         ze szkoły.

         odc. 704

         Marek zamierza zakończyć romans, ale Grażyna nie chce o tym słyszeć.
         Grozi, że popełni samobójstwo. Paweł odbiera wynik powtórnego
         badania na HIV i oddycha z ulgą. W końcu wyznaje prawdę Majce.
         Zapewnia dziewczynę, że odtąd w jego życiu liczy się tylko ona. W
         Grabinie pojawia się nowa sklepowa: kuzynka Kwaśniakowej. Barbara
         jest oburzona jej ubiorem. Za to Kisiel i Lucjan nie posiadają się z
         zachwytu. W tajemnicy przed żonami obydwaj gospodarze postanawiają
         zrobić "interes życia". Wspólnie kupują krowę. Marta decyduje się
         wrócić do pracy w sądzie. Niebawem odkrywa, że syna nie ma na
         obozie. Zorganizowany wyjazd kończy się kilka dni przed czasem, a
         Łukasz i Gabi nie pojawili się na miejscu zbiórki. Zarówno
         Wojciechowska, jak matka Gabi są przerażone: ich dzieci zaginęły.
         • Gość: *.* Re: nowe odcinki IP: 89.231.200.* 21.11.09, 12:45
          Tymczasem Tomek okłamuje Barbarę
          mówiąc jej, że Marek nie ma romansu.


          Święty Tomuś okłamuje swoją ukochaną teściową? No nie wierzę!

          Później jednak spotyka się z
          Mostowiakiem i nakazuje mu, by ten zakończył związek z
          Grażyną.


          Nakazuje? A co to on jest, że może coś komukolwiek nakazać? Niech
          pilnuje swoich spraw!

          Marek zamierza zakończyć romans, ale Grażyna nie chce o tym
          słyszeć.
          Grozi, że popełni samobójstwo.


          I Marek w pułapce ;^ To się tak szybko nie skończy ^^

          W Grabinie pojawia się nowa sklepowa: kuzynka Kwaśniakowej.
          Barbara
          jest oburzona jej ubiorem. Za to Kisiel i Lucjan nie posiadają się z
          zachwytu.


          Cóż za niesamowicie ciekawa wiadomość...

          W tajemnicy przed żonami obydwaj gospodarze postanawiają
          zrobić "interes życia". Wspólnie kupują krowę.


          Taaa, interes życia ;] Niezłe.

          Hanka wyjeżdża wraz z dziećmi nad morze.

          I najlepiej niech już tam zostanie! O.
             • Gość: jola Re: nowe odcinki IP: *.bb.sky.com 23.11.09, 21:33
              W "M jak miłość" czekają nas dramatyczne chwile: Grażyna - żona
              Michała i kochanka Marka - targnie się na swoje życie.

              Co skłoni Grażynę (w tej roli Bożena Stachura) do tak desperackiego
              kroku? Marek (Kacper Kuszewski), mąż Hanki (Małgorzata Kożuchowska)
              poczuje wyrzuty sumienia z powodu pozamałżeńskiego romansu i
              postanowi zakończyć związek z żoną Michała (Paweł Okraska). Grażyna
              nie będzie w stanie tego zaakceptować i zagrozi Markowi samobójstwem.

              Na pierwszą groźbę Marek nie zareaguje. Jednak Grażyna nie da za
              wygraną i pojawi się w Grabinie... w takim samym naszyjniku, który
              Marek podarował Hance. Między parą kochanków dojdzie do awantury:
              Grażyna znów zagrozi, że odbierze sobie życie.

              Marek, który ostatecznie przyzna, że kocha zarówno żonę, jak i
              kochankę, zda sobie sprawę, że Grażyna nie żartuje. Kobieta
              zakradnie się do gabinetu lekarskiego po recepty...

              Czy Grażyna przeżyje próbę samobójczą? I czy faktycznie będzie
              chciała się zabić, czy jedynie postraszyć Marka?

              To wszystko zobaczymy w odcinku "M jak miłośc", który zostanie
              nadany 22 grudnia.

              • Gość: jola Re: nowe odcinki IP: *.bb.sky.com 25.11.09, 16:41
               Dramatyczne wieści dla miłośników serialu "M jak Miłość". Jeden z
               głównych bohaterów zostanie uśmiercony! Trafi do szpitala z powodu
               ciężkiej niewydolności serca i tego nie przeżyje. To będzie naprawdę
               łzawy odcinek, z miłosnymi wyznaniami na łożu śmierci...

               Z serialem żegna się aktor Maciej Kozłowski. Postać grana przez
               niego, czyli czarny charakter Waldemar Jaroszy, niespodziewanie
               umrze po ciężkiej niewydolności serca. Ale żeby wyszło ładnie i w
               stylu "M jak Miłość", na łożu śmierci w szpitalu wyzna miłość Hance
               Mostowiak, granej przez Małgorzatę Kożuchowską.

               Co powie biznesmen? Przyzna, że gdyby miał szansę zacząć wszystko od
               początku, mógłby ją nawet... pokochać - donosi serwis Seriale.com.pl.

               Co więcej, okaże się nawet, że Waldemar Jaroszy uwzględnił ją w
               swoim testamencie...


               A przecież kiedyś pisali że Jaroszy wyzna hance ze jest jej bratem
               przyrodnim i co????
            • Gość: fanka_poranka Re: nowe odcinki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.11.09, 17:14
             ale jak wiadomo szef Mareczkowi za nadgodziny nie płaci...

             ja nawet nie zauwazyłam, żeby Marek dawał na utrzymanie domu,
             a trzeba przyznać, że w Grabinie jest dostaek, wszystkie dzieci poubierane nawet fajnie, Hania też wystarojona, kazdy jest obdarowany jedzeniem jak przyjeżdza w odwiedziny....
             cmokasom nie ma konca
         • Gość: scenarzysta Re: nowe odcinki IP: *.wroclaw.dialog.net.pl 15.12.09, 14:26
          705.
          Okazuje się, że Sandra była w Irlandii prostytutą i dawała bogatym
          Irlandczykom. Zadłużyła się zaciągając kredyty bo chciała założyć
          własny burd..el. Teraz w Polsce ściga ją alfons Darek.
          Tomek zgadza się pomóc Sandrze w zamian za drobne usługi, które mu
          wyświadczy do powrotu Myszy ze szpitala.
          Gabi dowiaduje się, że jest w ciąży z mężczyzną, który ukradł
          Łukaszowi komórkę. Mama Gabi jest w szoku. Gab postanawia podrzucić
          swoje nienarodzone dziecko w oknie życia.
          Paweł przyznaje się, że bał się bardzo zakażenia HIV bo kilka lat
          wcześniej był gejem ale się wyleczył. Jeździł na terapię do ojców
          rydzyków w Toruniu.
          Basia Mostowiakowa prowadzi własne śledztwo w sprawie Marka. Jedząc
          świąteczne pierniki łamie się jej proteza. Drobinki jedzenia dostają
          się pod nią i nie może zjeść świątecznej kutii. Popada w depresję i
          trafia do zakładu dla obłąkanych.
          Hanka dowiaduje się o zdradzie męża. Zaczyna pędzić bimber i pić na
          potęgę. Oddaje córki do domu dziecka a Lucka do schroniska dla
          zwierząt.
          Marta nie wie czy zdecydowac się na jurnego Budzyńskiego czy może
          ciepłą kluchę Szymona i proponuje trójkąt.
          Grzegorz proponuje randkę Tomkowi na co ten chętnie przystaje .
          CDN.
  • Gość: aga 705,706 IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 26.11.09, 12:08
   705
   Marszałek oświadcza się Filarskiej i zostaje przyjęty. Krystyna spotyka też na
   szkolnym zlocie Julka - byłego narzeczonego, którego dotąd wszyscy uważali za
   zmarłego. Mężczyzna miał uraz głowy, przez kilka miesięcy leżał za granicą w
   szpitalu. W czasie stanu wojennego stracił łączność z Polską.
   Łukasz i Gabi odnajdują się. Okazuje się, że ostatniego dnia
   zostali okradzeni. Teraz nastolatki potrzebują pomocy. Marta jedzie
   po nich wraz z Szymonem.
   Małgosię odwiedza w szpitalu Grzegorz. Proponuje, by przyjaciółka,
   wraz z synem, zrobiła sobie wakacje i odwiedziła go we Francji.
   Sandra opowiada Tomkowi o swoich długach i problemach z Darkiem.
   Nie chce jednak zdradzać szczegółów. Tymczasem Kuba informuje Chodakowskiego, że
   ciotka Zosi była skazana za kradzież. Spędziła w dublińskim więzieniu kilka
   miesięcy.

   706
   Sandra wyznaje w końcu całą prawdę. Okazuje się, że padła ofiarą bandyty i
   oszusta, który zmuszał ją do pracy w swoim klubie. A w dodatku był jej
   kochankiem. Gdy się zbuntowała, fałszywie oskarżył ją o kradzież. A teraz żąda,
   by oddała sumę o wiele wyższą od tej, którą pożyczyła. Tomek obiecuje kuzynce
   pomoc. Chodakowski prosi też Martę, by przekonała Małgosię do wyjazdu do Francji
   na zaproszenie Grzegorza. Po pobycie w szpitalu dziewczyna potrzebuje odpoczynku
   i spokoju. A pochłonięty pracą Tomek na razie nie będzie mógł się zaopiekować żoną.
   Skruszony Łukasz przeprasza matkę Gabi za swoje zachowanie. Kobieta zakazuje mu
   dalszych kontaktów z córką.
   Paweł postanawia rzucić studia. Tymczasem Madzia wraca do Afryki. Zduński odwozi
   ją na lotnisko i ostatecznie kończy ich związek. Od tej chwili jego serce należy
   tylko do Majki.
   Filarska spotyka się z Julkiem. Mężczyzna chce odnowić ich kontakt, a być może
   także wskrzesić dawne uczucie. Dla Krystyny ich związek to już jednak zamknięty
   rozdział.

   swoją drogą najłatwiej:zrobić dziecko a później spadaj z nim do Francji bo ja
   jestem strasznie zajęty pracą.Czego to ludzie nie wymyśla jeszcze?   • iza232 Re: 705,706 26.11.09, 13:28
    No i dobrze, że Magda wyjeżda do Afryki. Kiedyś kibicowałam szczerze
    jej i Pawłowi, ale zaczęła mnie wkurzać tymi ciągłymi powrotami i
    wyjazdami i tym, że robiła mu wodę z mózgu. Albo go kocha i zostaje
    z nim albo go nie kocha i niech spada. Dobrze, że się nie dał nabrać
    po raz kolejny. Mam nadzieję, że ożeni się z Majką i będzie żył
    długo a ona szczęśliwie.
    A Łukaszek sobie zdrowo nagrabił u matki! Współczuję:(
   • Gość: qwerty Re: 705,706 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.11.09, 17:21

    "W czasie stanu wojennego stracił łączność z Polską."

    no tak, ciagle się słyszało-"rozmowa bedzie kontrolowana", to sie nie dziwie, ze nie dzwonił:-)

    "Małgosię odwiedza w szpitalu Grzegorz. Proponuje, by przyjaciółka,
    > wraz z synem, zrobiła sobie wakacje i odwiedziła go we Francji."

    no tak, jak na wakacje to tylko do Francji, a swoja droga cos musza zrobic z Koroniewską...


    "Chodakowski prosi też Martę, by przekonała Małgosię do wyjazdu do Francj
    > i
    > na zaproszenie Grzegorza. Po pobycie w szpitalu dziewczyna potrzebuje odpoczynk
    > u
    > i spokoju. A pochłonięty pracą Tomek na razie nie będzie mógł się zaopiekować ż
    > oną."

    smiechu warte, jakby tak kazdy facet wysyłał po porodzie zone na wakacje, to babki by chetniej rodziły...

    • maniaczytania Re: 705,706 26.11.09, 22:30
     Bosze, alboscie takie niedomyslne, albo ogolnie zle do chlopow
     nastawione ;)
     Przeciez pewnie dlatego ma Malgos wyjechac, zeby jej i dziecku nic
     sie nie stalo, jak rycerski Tomasz bedzie sprawe z gangsterem, co
     biedna Sandrunie szantazuje, rozgrywal. Zreszta w ktoryms opisie
     bylo, ze gangster bedzie grozil porwaniem chlopca.
     • Gość: mi Re: 705,706 IP: *.lublin.mm.pl 27.11.09, 13:26
      Bo prywatnie była w ciąży więc w zdjęciach miała dłuższą przerwę...
      tak się zastanawiałam jak to rozwiążą i muszę przyznać, że beznadziejnie:) Matkę
      z noworodkiem do Francji żeby odpoczęła a tatuś z Zosią i "ciocią" sobie
      zostaną, jak rodzinnie:)
  • Gość: *.* 707, 708 IP: 89.231.198.* 27.11.09, 20:39
   707

   Grażyna bez zapowiedzi odwiedza Grabinę. W domu zastaje tylko
   Barbarę i Marka. Marek z trudem kryje wściekłość. Barbara zauważa
   dziwne zachowanie syna. Widzi też, że Grażyna nosi identyczny
   wisiorek jak Hanka. Jest coraz bardziej pewna, że Marek zdradza
   żonę... Lucjan i Kisiel, w tajemnicy przed żonami, wspólnie opiekują
   się krową.Agata zaczyna treningi karate i zaprzyjaźnia się z
   Arturem. Z kolei Paweł, na obiedzie u Rogowskich - informuje całą
   rodzinę o swojej decyzji porzucenia studiów. Marysia uważa, że to
   bardzo zła decyzja, ale Artur i Majka popierają chłopaka. Wieczorem
   między Marysią i Arturem dochodzi do kłótni na ten temat. Marta
   przyłapuje Budzyńskiego na kłamstwie. Prawnik najpierw odwołuje
   randkę, wymigując się pracą, a później idzie do restauracji z jakąś
   seksowną dziewczyną. Budzyńskiego z dziewczyną widzi także Szymon i
   bardzo mu na rękę takie zachowanie rywala. Wcześniej Marta
   przekonuje Małgosię, żeby zgodziła się wyjechać do Francji, do
   Grzegorza. Grażyna wciąż nie zgadza się na zakończenie romansu.
   Kolejny raz grozi Markowi, że popełni samobójstwo. W przychodni, w
   tajemnicy przed Arturem, zabiera mu z biurka kilka recept z jego
   pieczątką.

   708

   Tomek, wraz z Kubą, zmuszają Darka, aby podpisał oświadczenie, że
   Sandra spłaciła cały dług. Mimo to dziewczyna wciąż boi się zemsty
   bandyty. Przypadkiem Sandra znajduje pistolet, który Małgosia kupiła
   kiedyś do obrony. Budzyński przekonuje Martę, że dziewczyna, z
   którą widziała go w restauracji, jest tylko klientką. I wkrótce
   umawia się z Jowitą na kolejną randkę. Szczęścia w miłości nie ma
   też Łukasz - jest załamany, bo nie może spotykać się z Gabi. W końcu
   Marta przekonuje matkę dziewczyny, by dała nastolatkom jeszcze jedną
   szansę. Barbara przypadkiem odbiera telefon od Kisiela i odkrywa, że
   obaj z Lucjanem mają przed nią jakąś tajemnicę. Marek wysyła do
   Grażyny maila, w którym definitywnie kończy ich romans. Później
   jednak wyznaje Tomkowi, że naprawdę ją kocha i to dla niego bardzo
   trudna decyzja.Tymczasem Grażyna decyduje się upozorować próbę
   samobójstwa. Jej plan jednak się nie sprawdza. Michał wraca do domu
   zbyt późno i leki pozbawiają Grażynę przytomności. Lekarze walczą o
   jej życie.
  • Gość: *.* 707, 708 IP: 89.231.198.* 27.11.09, 20:39
   707

   Grażyna bez zapowiedzi odwiedza Grabinę. W domu zastaje tylko
   Barbarę i Marka. Marek z trudem kryje wściekłość. Barbara zauważa
   dziwne zachowanie syna. Widzi też, że Grażyna nosi identyczny
   wisiorek jak Hanka. Jest coraz bardziej pewna, że Marek zdradza
   żonę... Lucjan i Kisiel, w tajemnicy przed żonami, wspólnie opiekują
   się krową.Agata zaczyna treningi karate i zaprzyjaźnia się z
   Arturem. Z kolei Paweł, na obiedzie u Rogowskich - informuje całą
   rodzinę o swojej decyzji porzucenia studiów. Marysia uważa, że to
   bardzo zła decyzja, ale Artur i Majka popierają chłopaka. Wieczorem
   między Marysią i Arturem dochodzi do kłótni na ten temat. Marta
   przyłapuje Budzyńskiego na kłamstwie. Prawnik najpierw odwołuje
   randkę, wymigując się pracą, a później idzie do restauracji z jakąś
   seksowną dziewczyną. Budzyńskiego z dziewczyną widzi także Szymon i
   bardzo mu na rękę takie zachowanie rywala. Wcześniej Marta
   przekonuje Małgosię, żeby zgodziła się wyjechać do Francji, do
   Grzegorza. Grażyna wciąż nie zgadza się na zakończenie romansu.
   Kolejny raz grozi Markowi, że popełni samobójstwo. W przychodni, w
   tajemnicy przed Arturem, zabiera mu z biurka kilka recept z jego
   pieczątką.

   708

   Tomek, wraz z Kubą, zmuszają Darka, aby podpisał oświadczenie, że
   Sandra spłaciła cały dług. Mimo to dziewczyna wciąż boi się zemsty
   bandyty. Przypadkiem Sandra znajduje pistolet, który Małgosia kupiła
   kiedyś do obrony. Budzyński przekonuje Martę, że dziewczyna, z
   którą widziała go w restauracji, jest tylko klientką. I wkrótce
   umawia się z Jowitą na kolejną randkę. Szczęścia w miłości nie ma
   też Łukasz - jest załamany, bo nie może spotykać się z Gabi. W końcu
   Marta przekonuje matkę dziewczyny, by dała nastolatkom jeszcze jedną
   szansę. Barbara przypadkiem odbiera telefon od Kisiela i odkrywa, że
   obaj z Lucjanem mają przed nią jakąś tajemnicę. Marek wysyła do
   Grażyny maila, w którym definitywnie kończy ich romans. Później
   jednak wyznaje Tomkowi, że naprawdę ją kocha i to dla niego bardzo
   trudna decyzja.Tymczasem Grażyna decyduje się upozorować próbę
   samobójstwa. Jej plan jednak się nie sprawdza. Michał wraca do domu
   zbyt późno i leki pozbawiają Grażynę przytomności. Lekarze walczą o
   jej życie.
  • Gość: *.* 707, 708 IP: 89.231.198.* 27.11.09, 20:39
   707

   Grażyna bez zapowiedzi odwiedza Grabinę. W domu zastaje tylko
   Barbarę i Marka. Marek z trudem kryje wściekłość. Barbara zauważa
   dziwne zachowanie syna. Widzi też, że Grażyna nosi identyczny
   wisiorek jak Hanka. Jest coraz bardziej pewna, że Marek zdradza
   żonę... Lucjan i Kisiel, w tajemnicy przed żonami, wspólnie opiekują
   się krową.Agata zaczyna treningi karate i zaprzyjaźnia się z
   Arturem. Z kolei Paweł, na obiedzie u Rogowskich - informuje całą
   rodzinę o swojej decyzji porzucenia studiów. Marysia uważa, że to
   bardzo zła decyzja, ale Artur i Majka popierają chłopaka. Wieczorem
   między Marysią i Arturem dochodzi do kłótni na ten temat. Marta
   przyłapuje Budzyńskiego na kłamstwie. Prawnik najpierw odwołuje
   randkę, wymigując się pracą, a później idzie do restauracji z jakąś
   seksowną dziewczyną. Budzyńskiego z dziewczyną widzi także Szymon i
   bardzo mu na rękę takie zachowanie rywala. Wcześniej Marta
   przekonuje Małgosię, żeby zgodziła się wyjechać do Francji, do
   Grzegorza. Grażyna wciąż nie zgadza się na zakończenie romansu.
   Kolejny raz grozi Markowi, że popełni samobójstwo. W przychodni, w
   tajemnicy przed Arturem, zabiera mu z biurka kilka recept z jego
   pieczątką.

   708

   Tomek, wraz z Kubą, zmuszają Darka, aby podpisał oświadczenie, że
   Sandra spłaciła cały dług. Mimo to dziewczyna wciąż boi się zemsty
   bandyty. Przypadkiem Sandra znajduje pistolet, który Małgosia kupiła
   kiedyś do obrony. Budzyński przekonuje Martę, że dziewczyna, z
   którą widziała go w restauracji, jest tylko klientką. I wkrótce
   umawia się z Jowitą na kolejną randkę. Szczęścia w miłości nie ma
   też Łukasz - jest załamany, bo nie może spotykać się z Gabi. W końcu
   Marta przekonuje matkę dziewczyny, by dała nastolatkom jeszcze jedną
   szansę. Barbara przypadkiem odbiera telefon od Kisiela i odkrywa, że
   obaj z Lucjanem mają przed nią jakąś tajemnicę. Marek wysyła do
   Grażyny maila, w którym definitywnie kończy ich romans. Później
   jednak wyznaje Tomkowi, że naprawdę ją kocha i to dla niego bardzo
   trudna decyzja.Tymczasem Grażyna decyduje się upozorować próbę
   samobójstwa. Jej plan jednak się nie sprawdza. Michał wraca do domu
   zbyt późno i leki pozbawiają Grażynę przytomności. Lekarze walczą o
   jej życie.
    • Gość: mi Re: nowe wątki IP: *.lublin.mm.pl 11.12.09, 13:15
     Madzia będzie chciała wyjechać z Polski. Jaki będzie powód jej decyzji? I czy
     coś lub ktoś będzie w stanie ją powstrzymać?
     Paweł czuje, że Madzia wciąż jest mu bliska... Ale nie ma z przyjaciółką
     kontaktu. O tym, że jest już spakowana, dowiaduje się dopiero od Kingi. Bratowa
     przekazuje mu złą wiadomość:
     - Wczoraj spotkałam się z Madzią, która jest w jeszcze większym dołku, niż ja…
     Bo dziś wyjeżdża. I nie wiadomo, kiedy znowu przyleci…
     - Magda wyjeżdża? - Zduński jest kompletnie zaskoczony. - O której ma samolot?!
     Paweł, zdenerwowany, od razu wybiegnie z Deszczowej. Madzię złapie w ostatniej
     chwili, tuż przed wyjazdem na lotnisko. Zduński będzie gotowy na wszystko - byle
     tylko z przyjaciółką porozmawiać. Choć przez kilka minut. Odwoła jej taksówkę i
     sam zwiezie dziewczynę na Okęcie. W drodze, zdobędzie się w końcu na trudne
     wyznanie…
     - Ostatnio… Ostatnio coś się wydarzyło - Paweł spojrzy z napięciem na dawną
     ukochaną. - Przez chwilę myślałem, że… No, mówiąc krótko, byłem pewien, że
     jestem chory.
     - Boże, co się stało?! - w głosie Madzi od razu pojawi się strach.
     - Mylna diagnoza. Błąd. Nieważne! Ale zanim się to wyjaśniło, zaliczyłem niezłą
     jazdę. I wtedy parę spraw mi się w głowie poukładało. Myślałem też o nas… O
     mnie, o tobie. O tym, co nas kiedyś łączyło. I nadal łączy…
     Do czego ta rozmowa doprowadzi? Czy Madzia zostanie w Polsce? A Paweł zerwie dla
     niej związek z Majką?

     Niesamowitą niespodziankę przygotowali dla widzów "M jak miłość" twórcy serialu.
     Okazało się, że Jaroszy wcale nie umarł! Jak to możliwe?
     Wkrótce wyjdzie na jaw jego sekret. Okaże się, że Waldek został świadkiem
     koronnym, a całą jego śmierć była sfingowana na potrzeby policji i prokuratury.
     Będzie miał zmienioną tożsamość.
     Niebawem będzie zmuszony do wyjazdu za granicę, gdzie zostanie poddany operacji
     serca, ale o tym będzie wiadomo dopiero po odczytaniu testamentu Waldka.
     Pozostaje jeszcze jeden problem. Przez to, że stanie się świadkiem koronnym
     będzie miał zakaz spotykać się z najbliższymi, w tym z Hanką.
     Jak dalej potoczą się ich losy? Czy Jaroszemu rzeczywiście nic już nie zagraża?

     Hanka po raz kolejny znajdzie się w uczuciowej rozterce. Szef wyzna jej
     bowiem... miłość.
     Jak donosi "Świat Seriali", do tego niespodziewanego wyznania dojdzie w czasie
     szkolnego wyjazdu nad morze. Na wyznanie Nowackiego kobieta zareaguje
     natychmiast: - Proszę nie zapominać, że ja jestem mężatką z trójką dzieci!
     To nie zniechęci jednak szefa (Michał Lesień), który będzie starał się zdobyć
     względy pięknej nauczycielki (Kożuchowska). Uratuje między innymi życie Natalce
     (Marcjanna Lelek). Gdy Nowacki zauważy, że dziewczynka się topi, bez
     zastanowienia skoczy do wody - choć sam kiepsko pływa.
     Po powrocie z wyjazdu Hanka opowie o wszystkim swojemu mężowi (Kacper
     Kuszewski). Oczywiście nie wspomni mu o tym, co w przypływie szczerości wyznał
     jej dyrektor. Sam Marek dalej ukrywa romans z Grażyną (Bożena Stachura). Jedyną
     osobą, która mogłaby zdradzić tajemnicę Mostowiaka, jest Tomek (Andrzej
     Młynarczyk). Ale i jemu nie zależy, by prawda o romansie wyszła na jaw...
     Hanka i dyrektor wkrótce zjednoczą siły, by wybić Natalce z głowy fatalne
     zauroczenie pewnym starszym mężczyzną... Czy to zbliży nauczycielkę i szefa do
     siebie?

     O decyzji rezygnacji z dalszej nauki, Paweł informuje swoich najbliższych
     podczas uroczystego obiadu u Rogowskich.
     Maria jest zdecydowanie temu przeciwna. Z kolei Artur popiera pomysł Zduńskiego.
     W podobnym tonie wypowiada się też Majka. Co ciekawe, kilka godzin wcześniej nie
     szczędziła Pawłowi słów krytyki. Dlaczego publicznie nie powiedziała o swoich
     wątpliwościach? Przede wszystkim dlatego, że - jako przyszła żona - uważa, że
     powinna wspierać ukochanego. Nawet jeśli nie we wszystkim się z nim zgadza...
  • Gość: *.* Re: M jak miłość-nowe odcinki IP: 89.231.196.* 11.12.09, 20:50
   709
   Hanka wraca z dziećmi znad morza. Okazuje się, że Natalka na
   koloniach o mało nie utonęła - uratował ją Nowacki. W Grabinie Hanka
   dostaje list od notariusza: zawiadomienie o planowanym odczytaniu
   testamentu Jaroszego. Grażyna powoli dochodzi do zdrowia. Michał
   domyśla się, że mogła celowo przedawkować leki. Żona ukrywa jednak
   przed nim prawdę. Tymczasem Marek, na wieść o chorobie kochanki, od
   razu jedzie do szpitala. Grażyna domaga się obietnicy, że już nigdy
   jej nie porzuci. Barbara odkrywa w końcu, do jakiej to "ulubienicy"
   wciąż biega Lucjan. Mostowiak przekonuje jednak żonę, że krowa
   należy wyłącznie do Kisiela. Marta odwiedza Marię w Gródku. Obie
   zastanawiają się, jaki prezent zrobić rodzicom na zbliżającą się 50.
   rocznicę ich ślubu. Kuba wyjeżdża za granicę, aby odwiedzić Krzysia.
   Irek przekazuje mu prezent dla syna. Kuba ironizuje, że z trójki
   opiekunów Krzysia to on jest najbiedniejszy...

   710
   Marek nie zrywa romansu z Grażyną, mimo że coraz trudniej utrzymać
   go w tajemnicy. Gdy odwiedza kochankę w domu, zastaje ich razem
   Michał. Grażyna bagatelizuje podejrzenia męża i przekonuje go, że u
   przyjaciela szukała pocieszenia po tym, jak dowiedziała się, że jest
   bezpłodna. Nadchodzi dzień rocznicy ślubu Mostowiaków. Lucjan ma dla
   Basi romantyczną niespodziankę: dekoruje sypialnię słonecznikami, bo
   właśnie tymi kwiatami obsypał ją, gdy przyjęła jego oświadczyny.
   Wręcza też żonie na pamiątkę wisiorek. Z okazji jubileuszu dziadków
   do domu przyjeżdża niemal cała rodzina. Do Grabiny zagląda też Paweł
   razem z Majką. Po drodze prosi dziewczynę o rękę... Hanka, wspierana
   przez Martę, jedzie na odczytanie testamentu Jaroszego.
   Wojciechowska spotyka u notariusza Jurka. Od razu rozpoznaje w nim
   autostopowicza złodzieja. Oskarża chłopaka o kradzież portfela.
   Kilka godzin później Henio znajduje zgubę. Okazuje się, że portfel
   wpadł w aucie za siedzenie. Ania bardzo źle znosi pobyt w
   przedszkolu. Marta jest tym załamana. Budzyński bagatelizuje jej
   problem, za to Szymon od razu okazuje przyjaciółce wsparcie...
   • Gość: Jola Re: M jak miłość-nowe odcinki IP: *.bb.sky.com 14.12.09, 14:51
    Majce (Laura Samojłowicz) nie było łatwo. Czasem wydawało się, że
    jej uczucie do Pawła (Rafał Mroczek) nie ma żadnej przyszłości.
    Mnożyły się wątpliwości, nieporozumienia i sekrety. Teraz los
    uśmiechnie się do tej pary.

    Pojawienie się Madzi (Anna Mucha) musiało zaniepokoić Majkę . To
    przecież rywalka! I do tego niebezpieczna. Tyle razy odpychała od
    siebie Pawła, a on był wciąż uzależniony emocjonalnie od niej. Co
    się stanie, jeśli teraz zechce go odzyskać? Zresztą, czy można
    wiązać przyszłość z kimś, kto tak często traktował kolejne
    dziewczyny jak zdobycz?

    W najbliższych odcinkach zobaczymy, że obawy Majki były na wyrost.
    Paweł ją uspokoi. Nie jest już pod wpływem Madzi, nie ma wobec niej
    żadnych planów. Ich wspólna wyprawa na lotnisko to po prostu
    pożegnanie przed ponownym wyjazdem Madzi do Afryki, a zarazem
    definitywne rozstanie. Zostaną im sentymentalne wspomnienia, trochę
    słodkie, trochę gorzkie, ale nic więcej.

    Serce Pawła należy nieodwołalnie do Majki. To otworzy nowy rozdział
    ich związku. Zaczną planować wspólną przyszłość. Oczywiście, trudno
    będzie o jednomyślność we wszystkich sprawach. Majka uzna, że Paweł
    nie powinien rzucać studiów, nawet jeżeli teraz wydają mu się
    uciążliwe i mało satysfakcjonujące. Warto się jeszcze trochę
    pomęczyć, żeby zdobyć dyplom, bo kiedyś może on otworzyć nowe
    życiowe możliwości.

    Zduński zacznie wprowadzać Majkę do kręgu swoich bliskich. Okazją
    będzie uroczysta rocznica ślubu jego dziadków. Barbarę i Lucjana
    odwiedzą dzieci i wnuki. Majka wyruszy w drogę do Grabiny jako
    dziewczyna Pawła, a dojedzie już jako jego narzeczona. Będziemy
    świadkami romantycznej sceny. W nietypowych okolicznościach Paweł
    poprosi Majkę o rękę. I usłyszy "tak"!

    Chłopak chce zamieszkać razem z Majką. Zaproponuje jej to, a nawet
    porozmawia na ten temat z jej matką. Dziewczyna będzie zachwycona i
    szybko zacznie przeprowadzkę.

    Na pierwszą wspólnie organizowaną imprezę zaproszą Piotrka (Marcin
    Mroczek) z Kingą (Katarzyna Cichopek). Majka będzie stremowana w
    roli gospodyni. Spróbuje zrobić wszystko jak najlepiej, ale, jak
    przystało na zakochaną kucharkę, fatalnie doprawi sałatkę. Paweł
    będzie próbował ukryć przed nią kulinarną porażkę. Ale to naprawdę
    drobiazg. Na imprezie Paweł w sekrecie zaprosi brata na swój ślub z
    Majką w przyszłym roku.


    • Gość: scn Re: M jak miłość-nowe odcinki IP: *.wroclaw.dialog.net.pl 15.12.09, 14:32
     711.
     Okazuje się, że Sandra była w Irlandii prostytutą i dawała bogatym
     Irlandczykom. Zadłużyła się zaciągając kredyty bo chciała założyć
     własny burd..el. Teraz w Polsce ściga ją alfons Darek.
     Tomek zgadza się pomóc Sandrze w zamian za drobne usługi, które mu
     wyświadczy do powrotu Myszy ze szpitala.
     Gabi dowiaduje się, że jest w ciąży z mężczyzną, który ukradł
     Łukaszowi komórkę. Mama Gabi jest w szoku. Gab postanawia podrzucić
     swoje nienarodzone dziecko w oknie życia.
     Paweł przyznaje się, że bał się bardzo zakażenia HIV bo kilka lat
     wcześniej był gejem ale się wyleczył. Jeździł na terapię do ojców
     rydzyków w Toruniu.
     Basia Mostowiakowa prowadzi własne śledztwo w sprawie Marka. Jedząc
     świąteczne pierniki łamie się jej proteza. Drobinki jedzenia dostają
     się pod nią i nie może zjeść świątecznej kutii. Popada w depresję i
     trafia do zakładu dla obłąkanych.
     Hanka dowiaduje się o zdradzie męża. Zaczyna pędzić bimber i pić na
     potęgę. Oddaje córki do domu dziecka a Lucka do schroniska dla
     zwierząt.
     Marta nie wie czy zdecydowac się na jurnego Budzyńskiego czy może
     ciepłą kluchę Szymona i proponuje trójkąt.
     Grzegorz proponuje randkę Tomkowi na co ten chętnie przystaje .
     CDN.
      • Gość: mi Re: M jak miłość-nowe odcinki IP: *.lublin.mm.pl 16.12.09, 17:25
       Zduński zacznie wprowadzać Majkę do kręgu swoich bliskich. Okazją będzie
       uroczysta rocznica ślubu jego dziadków. Barbarę i Lucjana odwiedzą dzieci i
       wnuki. Majka wyruszy w drogę do Grabiny jako dziewczyna Pawła, a dojedzie już
       jako jego narzeczona. Będziemy świadkami romantycznej sceny. W nietypowych
       okolicznościach Paweł poprosi Majkę o rękę. I usłyszy "tak"!
       Chłopak chce zamieszkać razem z Majką. Zaproponuje jej to, a nawet porozmawia na
       ten temat z jej matką. Dziewczyna będzie zachwycona i szybko zacznie przeprowadzkę.
       Na pierwszą wspólnie organizowaną imprezę zaproszą Piotrka (Marcin Mroczek) z
       Kingą (Katarzyna Cichopek). Majka będzie stremowana w roli gospodyni. Spróbuje
       zrobić wszystko jak najlepiej, ale, jak przystało na zakochaną kucharkę,
       fatalnie doprawi sałatkę. Paweł będzie próbował ukryć przed nią kulinarną
       porażkę. Ale to naprawdę drobiazg. Na imprezie Paweł w sekrecie zaprosi brata na
       swój ślub z Majką w przyszłym roku.

  • manim 709, 710 16.12.09, 18:51
   Odcinek 709 (emisja 28 grudnia): Hanka wraca z dziećmi znad morza.
   Okazuje się, że Natalka na koloniach o mało nie utonęła - uratował
   ją Nowacki. W Grabinie Hanka dostaje list od notariusza:
   zawiadomienie o planowanym odczytaniu testamentu Jaroszego.
   Grażyna powoli dochodzi do zdrowia. Michał domyśla się, że mogła
   celowo przedawkować leki. Żona ukrywa jednak przed nim prawdę.
   Tymczasem Marek, na wieść o chorobie kochanki, od razu jedzie do
   szpitala. Grażyna domaga się obietnicy, że już nigdy jej nie porzuci.
   Barbara odkrywa w końcu, do jakiej to "ulubienicy" wciąż biega
   Lucjan. Mostowiak przekonuje jednak żonę, że krowa należy wyłącznie
   do Kisiela.
   Marta odwiedza Marię w Gródku. Obie zastanawiają się, jaki prezent
   zrobić rodzicom na zbliżającą się 50. rocznicę ich ślubu.
   Kuba wyjeżdża za granicę, aby odwiedzić Krzysia. Irek przekazuje mu
   prezent dla syna. Kuba ironizuje, że z trójki opiekunów Krzysia to
   on jest najbiedniejszy...

   Odcinek 710 (emisja 29 grudnia): Marek nie zrywa romansu z Grażyną,
   mimo że coraz trudniej utrzymać go w tajemnicy. Gdy odwiedza
   kochankę w domu, zastaje ich razem Michał. Grażyna bagatelizuje
   podejrzenia męża i przekonuje go, że u przyjaciela szukała
   pocieszenia po tym, jak dowiedziała się, że jest bezpłodna.
   Nadchodzi dzień rocznicy ślubu Mostowiaków. Lucjan ma dla Basi
   romantyczną niespodziankę: dekoruje sypialnię słonecznikami, bo
   właśnie tymi kwiatami obsypał ją, gdy przyjęła jego oświadczyny.
   Wręcza też żonie na pamiątkę wisiorek. Z okazji jubileuszu dziadków
   do domu przyjeżdża niemal cała rodzina. Do Grabiny zagląda też Paweł
   razem z Majką. Po drodze prosi dziewczynę o rękę...
   Hanka, wspierana przez Martę, jedzie na odczytanie testamentu
   Jaroszego. Wojciechowska spotyka u notariusza Jurka. Od razu
   rozpoznaje w nim autostopowicza złodzieja. Oskarża chłopaka o
   kradzież portfela. Kilka godzin później Henio znajduje zgubę.
   Okazuje się, że portfel wpadł w aucie za siedzenie.
   Ania bardzo źle znosi pobyt w przedszkolu. Marta jest tym załamana.
   Budzyński bagatelizuje jej problem, za to Szymon od razu okazuje
   przyjaciółce wsparcie.
   • Gość: acce Re: 709, 710 IP: *.adsl.inetia.pl 16.12.09, 18:59
    Ania bardzo źle znosi pobyt w przedszkolu.

    Kpina, śmiechu warte, przecież to biedne dziecko od urodzenia zyje jak
    podrzutek. Ono po tych wszystkich paniach Helenkach, Heniach, Zosiach< Sandrach
    i innych pociotach nawet w taborze cygańskim czuło by się jak w domu;)
    • Gość: mi Re: 711 IP: *.lublin.mm.pl 16.12.09, 20:16
     Sylwia wyznaje Majce, że zakochała się w jednym z lekarzy. Teraz nie wie, jak
     powiedzieć o tym Jankowi. Tymczasem szef proponuje, by na razie się nie
     spotykali. Chce sprawdzić, czy ich uczucie przetrwa próbę czasu. Marzena
     publikuje artykuł, w którym opowiada historię Kuby i Olgi. Ziober jest tym
     oburzony - robi dziewczynie ostre wymówki. Zbulwersowana jest też Alicja. Po
     kłótni z Marzeną odchodzi z redakcji, czym od razu wzbudza sympatię Kuby. Hanka
     wyznaje Markowi, że Jaroszy się w niej zakochał. Mąż wybucha wściekłością i
     zabrania jej przyjęcia spadku. Tymczasem Marta przeprasza w końcu Jurka za to,
     że niesłusznie oskarżyła go o kradzież. Natalka przeżywa dramat: chciała być
     piękna (na lekcje matematyki z dyrektorem), nałożyła na twarz maseczkę i dostała
     ostrego uczulenia. Załamana nie chce teraz iść do szkoły...
      • bakali Re: 711 18.12.09, 12:46
       Ten Marek niech nie wybucha wściekłością, bo Hanka nie ma się z czego tłumaczyć
       w związku z Jaroszym, a on owszem. Ta Grazynka już mi bokiem wychodzi.
       • Gość: Jola 712 IP: *.bb.sky.com 18.12.09, 17:21
        ODC. 712

        Mirka prosi Kubę i Piotra o przysługę - pomoc w odzyskaniu zaliczki,
        którą
        wpłaciła nieuczciwemu drukarzowi. Gdy wracają do domu, na Deszczowej
        zjawia się
        Kinga. Na widok Mirki jest wyraźnie zazdrosna.
        Hanka odkrywa, że Nowacki ma urodziny i za wiedzą Marka zaprasza
        go do
        restauracji. Przekonuje mężczyznę, by zapomniał o uczuciach, które
        do niej żywi.
        Przy okazji dowiaduje się, że w Nowackim zakochała się Natalka.
        Marek zmienia zdanie w sprawie spadku po Jaroszym. Uspokaja się i
        mówi Hance,
        że decyzja należy tylko do niej.
        Tymczasem Michał prosi Marię, by namówiła Grażynę na leczenie
        bezpłodności.
        Rogowska zgadza się, choć niechętnie. Grażyna słucha jej rad,
        zgrzytając ze złości zębami.
        Bo w czasie, gdy Maria siedzi w salonie, w sypialni ukrywa się
        Marek.
        Przeczytawszy o napadach w Gródku, Barbara jedzie z Lucjanem do
        Marii, żeby
        sprawdzić, czy córka jest bezpieczna.
          • Gość: Jola Re: 713 i 714 IP: *.bb.sky.com 22.12.09, 17:08
           713 emisja: 11.01.10 r.
           Marta prosi prezesa o urlop, czeka ją zabieg usunięcia torbieli.
           Nikomu jeszcze nie przyznała się, że leczy się już od jakiegoś
           czasu. Przy okazji odkrywa, że Budzyński ma grypę. Od razu odwiedza
           go i otacza opieką, nieświadoma, że prawnik jest całkiem zdrowy, a
           wziął wolne, aby romansować z Jowitą... Dzięki dobrym radom Sandry
           Zosia trafia w szkole do kółka teatralnego. Pod nieobecność Tomka
           Darek napada w jego mieszkaniu na Sandrę. Okrada ją i grozi, że
           zrobi krzywdę Zosi. Sandra sięga po broń Małgosi, ale - na
           szczęście - przypadkiem do mieszkania zagląda Marek... Marek po raz
           kolejny próbuje zerwać z Grażyną. Ale znów kończy się tylko na
           próbie... Hanka zauważa, że Mateusz wyrasta na materialistę. Gdy
           chłopiec słyszy o konkursie, w którym można wygrać laptopa,
           postanawia wziąć w nim udział. Namawia siostry, by ze zdjęć, które
           znalazł na strychu, wspólnie zrobili album. Z kolei Natalka, przez
           miłość do dyrektora, zapisuje się do kółka matematycznego. Hanka
           martwi się, że córka ciągle "zakochuje się" w dorosłych

           714 emisja 12.01.10 r.
           Tomek rezerwuje bilety na lot do