Dodaj do ulubionych

Specjalnie do Bryceziona

20.04.10, 19:52
brycezion napisał:
>Bez rozwiązania "mszczonowskiego" nie obejdzie się, ale pamiętasz
jaki powstał krzyk na forum o łamanie praw obywatelskich. Prym
wiedli Drabbu i Pencroff.

Brycezionie, jeśli aż tak jest pan tego pewien, czy może pan
zacytować - gdzie i jakimi słowami miałem krzyczeć o łamaniu
praw obywatelskich w związku z tamtą sprawą?


O ten cytat będę się konsekwentnie upominał. Proszę to znależć
i zacytować bez długiej zwłoki. Czekam. Albo na dokładny cytat,
albo na przeprosiny przed forum za pisanie nieprawdy na mój temat.



Obserwuj wątek
  • esscort Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 20:27
   Jak to zrobili w Mszczonowie
   brycezion 03.07.08, 21:45 zarchiwizowany
   Tak na marginesie dyskusji rozwiązać problem prywatnych dróg pod
   kątem dotacji
   z UE.
   Ostatni nr.13 GŁ z 27.6. podaje jak Mszczonów rozwiązał problem
   niepodłączających się posesji do istniejącej sieci wod-kan..Krótko i
   skutecznie.U nas byłoby to nie do pomyślenia.Nie dajemy sobie z tym
   rady od
   lat.Były apele,dyskusje,Spółka oferowała jakieś promocje.
   Może teraz za przykładem Mszczonowa podjęte zostaną decyzje.
   Czy my musimy się uczyć tylko od innych ?
   Myślę,że w Łomiankach za dużo jest nie tyle "politykierstwa" ile
   zwykłego
   kunktatorstwa.Co na to ludzie powiedzą,komu się narazimy...
   Szybkie i odważne decyzje świadczą o kompetencji.
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   pencroff 03.07.08, 21:57 zarchiwizowany
   brycezion napisał:
   > Ostatni nr.13 GŁ z 27.6. podaje jak Mszczonów rozwiązał problem
   > niepodłączających się posesji do istniejącej sieci wod-
   kan..Krótko i skutecznie.U nas byłoby to nie do pomyślenia

   Czyli jak? Pytam, gdyż nie dostałem tego numeru, a w sieci nie ma
   go jeszcze. Na czym polega skuteczność rozwiązania i z jakiego
   powodu u nas jest ono nie do pomyślenia?
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   tow_mauzer 03.07.08, 22:17 zarchiwizowany
   Bardzo prosto. Burmistrz wyegzekwował ustawowy nakaz przyłączenia
   posesji do
   kanalizacji: nie podłączasz się to płacisz grzywnę (1000 zł).
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   marianawrot 04.07.08, 03:44 zarchiwizowany
   tow_mauzer napisała:
   > Bardzo prosto. Burmistrz wyegzekwował ustawowy nakaz przyłączenia
   posesji do
   > kanalizacji: nie podłączasz się to płacisz grzywnę (1000 zł).

   Super pomysł ! I jeszcze proponuję za brak różowego ogrodzenia
   ustawowo 2000 zł grzywny dowalić .
   Jak podłaczenie do kanalizacji będzie za darmo to wtedy
   burmistrzunio może ustawą nakazywać .
   A teraz to może mi przesłać buziaka przez dno pustej musztardówki .
   Pozdrawiam z wyrazami szacunku .
   Re: Marianawrot
   brycezion 04.07.08, 09:59 zarchiwizowany
   Ciekawy punkt widzenia,chyba przez dno tej Twojej pustej
   musztardówki.
   Co mi tam ustawy - wymysł jakichś popaprańców.
   Po co płacić za kanalizację - to dla frajerów,dziura w szambie i git.
   Wszystko za darmo - zrobić mi i to szybko,sąsiedzi zapłacą.Za dobrze
   im się
   powodzi,mają już wodę.
   Ekologia - komu to potrzebne.
   Masz jeszcze jakieś mądre pomysły?
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   kowalik22 04.07.08, 10:24 zarchiwizowany
   Ustawa nakłada na właściecieli nieruchomości szereg obowiązków, a
   także daje burmistrzowi prawo egzekwowania tych obowiązków oraz do
   nakładania kar w przypadku ich niezrealizowania:

   Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
   i porządku przez:
   1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania
   odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim
   stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
   2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
   kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
   technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie
   nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w
   przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania
   określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do
   sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest
   wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
   określone w przepisach odrębnych;
   3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów
   komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
   3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
   3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
   komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami
   ustawy i przepisami odrębnymi;
   4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
   chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
   uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
   pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
   właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia
   chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie
   pojazdów samochodowych;
   5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
   2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie
   budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
   3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych
   zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych
   krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych
   należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące
   komunikacji publicznej.
   4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych
   należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
   1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w
   urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w
   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
   2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
   uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości
   przyległych do drogi publicznej;
   3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych
   zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z
   tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim
   chodniku.
   5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż
   wymienione w ust. 1-4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy
   także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych
   zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu
   postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku,
   oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach
   do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie
   tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
   technicznym.
   6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje
   wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
   7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa
   w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję
   nakazującą wykonanie obowiązku.


   Art. 10. 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez
   wymaganego zezwolenia
   - podlega karze aresztu lub karze grzywny.
   2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
   - podlega karze grzywny.
   2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje
   obowiązków określonych w regulaminie.
   3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się
   według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

   źródło: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   • drabbu Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 21:08
    Esscorcie. Przestaję Cie rozumieć. Mój post był do Bryceziona,
    zdecydowanie nie do Ciebie.
    Czy w ogóle ktokolwiek użył tu sformułowania o łamaniu praw
    obywatelskich
    ? Czy skopiowany wątek w ogóle pozwala na taki
    wniosek?
    Czy chcesz go tłumaczyć? Jeżeli miałeś taki zamiar, to na prózno.
     • drabbu Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 21:34

      Esscorcie, nie bądź proszę, adwokatem. Powiem szczerze, że na
      Towim miejscu nie wykonałbym tej prośby.

      Niech ten pije piwo, co je nawarzył.

      Pisząc pierwszy post byłem pewien jakie miałem zdanie w tej kwestii
      bez sięgania do archiwum forum. Zazwyczaj pamiętam, co pisałem, co
      piszę, i jakie mam poglądy.

      Zawsze (nie tylko w tej sprawie) byłem przeciwnikiem
      okładania ludzi karami i grzywnami, o ile przedtem nie zapewni im
      się możliwości innego działania, bez stosowania przymusu. W tym
      cyt. wątku wszystkie moje posty także tego dotyczyły, a nie
      łamania praw obywatelskich.
      Nie będę Cie prosił, abyś napisał do Bryceziona, żeby wyraził
      przeprosiny. Oczekuję, że on sam to zrobi.
        • brycezion Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 23:21
         Kopia może zawierać do 8000 znaków, dlatego Esscort musiał cały wątek podzielić.
         Stąd może dla niektórych jest mało czytelny, zwłaszcza, że chronologia jest
         naruszona. Zainteresowani jak przebiegała dyskusja, po wpisaniu do wyszukiwarki
         " Jak to zrobili w Mszczonowie" i uporządkowaniu "od najstarszego" będą mieli
         pełny obraz.
         A oto wyjątki o które oburzył się Drabbu :
         Pencroff - 5.7.08 - 16.10
         "NIE PODPORZĄDKUJĘ SIĘ TAKIEMU PRZYMUSOWI"
         Pencroff - 5.7.08 - 19.29
         "...będę się upierał,aby przypięcie do sieci ( i dzień w którym to nastąpi)
         zależne były od MOJEJ DECYZJI i od MOICH możliwości - NIE od postanowienia
         Bryceziona przepisanego w postaci rozporządzenia burmistrza. NA TO NIE WYRAŻĘ
         ZGODY."
         Drabbu - 6.7.08 - 14.34
         "Przeczytawszy całą wymianę zdań jestem po stronie Pena i w dużym stopniu
         podzielam jego stanowisko ."
         I dalej ble,ble,ble przez parę postów.

         No, mógłbym napisać np."liberum veto, czy szlachcic na zagrodzie równy
         wojewodzie", ale dla mnie to samo, co krzyk o łamanie praw obywatelskich.
         Żadnych nakazów i broń Boże egzekwowania ich.
         • drabbu Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 23:37

          Właśnie. Cały niepodzielony wątek, który jest wtedy dobrze
          czytelny, można znaleźć w archwum.
          Proponowałem w nim kilka razy i wyraźnie, aby oprócz stosowania
          grzywien - postarać się znaleźć inne sposoby przyspieszania
          podłączeń do sieci. Pisałem wyraźnie, że kary należy stosować, ale
          ostrożnie i tylko, gdy są naprawdę konieczne.
          Potwierdza się, że ordynarnie pan kłamie, naciąga i łże wbrew
          pisanemu słowu. Przed chwilą też pan skłamał.


          Nic mnie nie obchodzi, co pan mógłby jeszcze napisać, obeszło mnie
          co pan napisał. Powtarzam, nie lubię kłamstw na swój temat,
          przygłupich tłumaczeń i chowania się za plecami innego forumowicza.
          Przyzwoity człowiek zdobył by się na przeprosiny. Pan się nie
          zdobył.
  • esscort Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 20:29
   rt. 10. 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez
   wymaganego zezwolenia
   - podlega karze aresztu lub karze grzywny.
   2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
   - podlega karze grzywny.
   2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje
   obowiązków określonych w regulaminie.
   3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się
   według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

   źródło: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   kowalik22 04.07.08, 09:24 zarchiwizowany
   Bry napisał:
   > Myślę,że w Łomiankach za dużo jest nie tyle "politykierstwa" ile
   zwykłego
   > kunktatorstwa.Co na to ludzie powiedzą,komu się narazimy...
   > Szybkie i odważne decyzje świadczą o kompetencji.

   Warto zauważyć, że burmistrz Mszczonowa Pan Józef Grzegorz Kurek
   rządzi gminą od 15 lat. Tak, to nie pomyłka - 15 lat.
   Jest świetnym gospodarzem. Może jednak także pozwolić sobie na
   decyzje z pozoru niepopularne, bo mieszkańcy widzą pewną logikę i
   strategię w jego poczynaniach.
   A w przypadku braku jakiejkolwiek logiki i perspektywicznego
   myślenia w zarządzaniu Łomiankami nie widzę możliwości przyjęcia tu
   rozwiązań polegających na karaniu za nieprzyłączenie się.
   Autorytet władzy samorzadowej został w Ł. mocno nadszarpnięty w
   ostatnim okresie (okres wielomiesięcznej kampanii przeciwko
   poprzedniemu burmistrzowi), obecna władza także popełniła - na fali
   spłacania przedwyborczych sloganów i obietnic - kilka zasadniczych
   błędów (opłaty adiacenckie).
   Więc twierdzę, że w Ł. taki pomysł nie przejdzie - raz, że burmistrz
   się na to nie odważy - ma jeszcze zbyt słabą pozycję, dwa - że
   zapewne i radni co poniektórzy będą stanowczo przeciw. Bo
   niesprawiedliwe społecznie wydać się to może zarówno radnym jak i
   mieszkańcom. Bo np. co ze staruszkami, których nie stać na
   podłączenie się, a cóż dopiero na karę? To co, ich nie karać? A co z
   rodzinami o niskich dochodach czy wielodzietnych?
   Tu już się naśmiewam, jakby ktos nie zauważył.
   Reasumując -
   Nie można jedną ręką głaskać, a drugą karać. Jedną ręką dawać, a
   drugą zabierać. Jednym odpuszać daniny na rzecz gminy, innym
   nakazywać je płacić.
   I proszę mi nie pisać, że ten straszak w postaci kary to byłoby
   działanie w dobrym celu.
   Byłoby, nie przeczę. Ale taki sam pozytywny cel ma opłata
   adiacencka, z której tak ochoczo gmina zrezygnowała.
   Zrezygnowano z pieniędzy, które są gminie potrzebne.
   A teraz się ubolewa, że nie ma pieniędzy na wykupy dróg.
   Gdzie tu logika?
   Gdzie perspektywiczne myślenie - bo jeśli od uregulowania stanu
   prawnego dróg uzależnione jest to, czy Ł.mają szanse na otrzymanie
   funduszy unijnych?

   Polityka gospodarcza gminy powinna być spójna, perspektywiczna i
   strategiczna.

   btw. przy okazji przypomniała mi się prowadzona na tym forum onegdaj
   dyskusja o regulaminie utrzymania porzadku i czystości - za
   zaproponowanie zapisu dotyczącego kar dostało mi się, że hej
   A własnie, czy w gminnym regulamienie utrzymania czystości są
   zapisy, obligujące mieszkańców do podłączenia się do rury (i kary za
   nie podłączenie ?)
   Dzień dobry wszystkim
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   pencroff 04.07.08, 10:24 zarchiwizowany
   kowalik22 napisała:
   > Polityka gospodarcza gminy powinna być spójna, perspektywiczna i
   > strategiczna. > A w przypadku braku jakiejkolwiek logiki i
   perspektywicznego myślenia w zarządzaniu Łomiankami nie widzę
   możliwości przyjęcia tu rozwiązań polegających na karaniu za
   nieprzyłączenie się. > Autorytet władzy samorzadowej został w Ł.
   mocno nadszarpnięty w ostatnim okresie (okres wielomiesięcznej
   kampanii przeciwko poprzedniemu burmistrzowi),

   Zgadzam się. Z jednym wyjątkiem: moim zdaniem, autorytet władzy
   samorządowej oraz swój własny poprzedni burmistrz najsilniej
   nadszarpnął sam! Gdyby - tak jak burmistrz Mszczonowa - był
   istotnie dobrym gospodarzem, i umiał wypracować perspektywiczną
   politykę, nie przeszkodziła by mu wielomiesięczna kampania.
   Inna sprawa, że mam coraz większe i większe wątpliwości czy
   potrafią ją wykreować obecne władze (Rada+Burmistrzowie). Nie widać
   za wielu oznak.
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   prawdziwy880 04.07.08, 10:36 zarchiwizowany
   > pencroff napisał:
   > Inna sprawa, że mam coraz większe i większe wątpliwości czy
   > potrafią ją wykreować obecne władze (Rada+Burmistrzowie). Nie widać
   > za wielu oznak.

   Jakim cudem obecni radni mają cokolwiek wykreować jeżeli w
   większości nie są w stanie zająć stanowiska w najprostszej sprawie?


   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   kowalik22 04.07.08, 10:40 zarchiwizowany
   Pen, mogę się z Tobą zgodzić. nie było dobrze, więc zapewne sam nie
   był dobrym gospodarzem. Ale nie wszystko w celu poprawy finansów
   gminy mógł czy miał odwagę zrobić. Wytykano np. poprzednikowi także
   takie działania, które powinny być realizowane zarówno wówczas, jak
   i obecnie. Przykładowo - owa opłata adiacencka.
   Spowodowało to, że zarówno poprzedni burmistrz nie miał odwagi jej
   egzekwować, jak i to, że obecny burmistrz bedzie się obawiał
   podejmowania innych, równie niepopularnych decyzji.
   O to mi chodziło gdy pisałam o nadszarpnięciu autorytetu władzy.
   Nikogo nie oskarżam, nikogo nie winię - tak się zdarzyło, bo tak się
   w samorządzie i w naszym państwie dzieje - nie lubimy jako
   obywatele, by sięgano do naszych kieszeni. Protestujemy. Wybieramy
   innego burmistrza, inny parlament - a od zmiany rządzących - jesli
   nie mają odwagi do podejmowania niepopularnych decyzji - w kasie
   gminy czy państwa nie przybędzie.
   Przykład - PO obiecało zmiany w podatkach od osób fizycznych. A
   teraz nie ma odwagi by je zmienić.
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   lomek2 04.07.08, 12:42 zarchiwizowany
   > Przykład - PO obiecało zmiany w podatkach od osób fizycznych. A
   > teraz nie ma odwagi by je zmienić.

   Mała poprawka. PO ma odwagę, ale nie podejmuje bezsensownej walki.
   Nie ma sensu
   wprowadzać kluczowej ustawy, którą natychmiast odrzuci prezydent a na
   obalenie
   weta prezydenta nie ma szans. PO czeka na własnego prezydenta, aby
   przepchnąć
   wszystkie ważne zmiany hurtem. I to w takim zakresie, jaki będzie w
   stanie
   przełknąc PSL, bo na LSD w okresie bliskim następnych wyborów nie ma
   chyba co
   liczyć.
   Szkoda zmarnowanego czasu, ale cóż... demokracja!
  • esscort Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 20:31
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   lomek2 04.07.08, 12:51 zarchiwizowany
   Już o tym było. Żeby rządzić trzeba mieć jaja. I w miarę możliwości
   zaczyna się
   od trudnych decyzji, a nie zostawia je na koniec.
   Poza tym u władzy powinny być osoby, dla których uposażenie
   samorządowe nie jest
   istotnym czynnikiem wpływającym na stan materialnego posiadania.
   Burmistrz nie
   może obawiać się stracić pracy.

   Powtórzę również, że nadal nie pojmuję presji na zniesienie opłat
   adiecenckich.
   Argumentacja niektórych radnych w ogóle do mnie nie trafia. Gmina
   żyje z
   podatków i nie może sobie pozwalać na pochopne z tych podatków
   rezygnowanie. A
   taka jest w Łomiankach tendencja. Za dużo ziomali myje sobie nawzajem
   łapki i
   poklepuje po pleckach. Ale to jest pat, z którego nie mam pojęcia w
   jaki sposób
   można by wyjść.
  • esscort Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 20:35
   Re: Kowalik22
   pencroff 04.07.08, 10:47 zarchiwizowany
   brycezion napisał:
   > 5.Zasadniczych błędów więc -moim zdaniem- przez 2 lata obecna
   władza nie popełniła

   A mnie się wydaje, że trzeba zmienić punkt widzenia i postawić
   pytanie: jakie zasadnicze osiągnięcia ma obecna władza przez dwa
   lata?
   Re: Pencroff
   brycezion 04.07.08, 11:05 zarchiwizowany
   Trochę zbaczamy z treści wątku.
   Dla mnie przynajmniej są 2 osiągnięcia w sprawach strategicznych dla
   Łomianek:
   - doprowadzenie do rozpoczęcia projektowania wzmocnienia i
   podwyższenia wałów
   wiślanych,tego nie trzeba uzasadniać
   - poprawienie fatalnej umowy z Auchon,o szczegółach pisałem w wątku
   "Manipulacje
   Zachodniego007".
   Re: Pencroff
   brycezion 04.07.08, 11:13 zarchiwizowany
   P.S.To był wątek Zachodniego007 "Dlaczego burmistrz kłamie"
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   eklezjastyk 04.07.08, 10:23 zarchiwizowany
   kowalik22

   à propos [apropo] Twojego

   > Szybkie i odważne decyzje świadczą o kompetencji.

   Dzień dobry Ci.

   Czyli, kto szybko daje - dwa razy daje?

   W Łomiankach możliwe?
   A tak robią w Łomiankach, czyli o pewnej dyskusji
   drabbu 04.07.08, 21:32 zarchiwizowany
   Autor: kowalik22 04.07.08, 13:31
   Brycek, nie chrzań. Takiej wazeliny dawno nie widziałam

   Autor: brycezion 04.07.08, 18:10
   Coś to nie w Twoim stylu ostatni post. Ostatnio pisałeś całkiem do
   rzeczy. Zastanów się trochę.

   Autor: kowalik22 04.07.08, 18:41
   Bry, jestem kobietą. Proszę więc o "żeńskie" końcówki. Wstrzeliłeś
   się ze swoją uwagą jak kulą w płot w tę dyskusję

   Autor: brycezion 04.07.08, 20:04
   Nie omieszkałaś jednak spróbować mnie obrazić.
   Ale nie odwzajemnię się. Nie tylko dlatego, że jesteś podobno
   kobietą.


   A jeszcze wczoraj tak ładnie się Państwo ze sobą zgadzali,niemal
   słodycz z dzióbków pili. Wymieniali niepodważalne prawdy i pełne
   zrozumienia zdania o "impulsywnym charakterze" innych forumowiczów.
   Cóż to takiego stało się dzisiaj?
   Re: A tak robią w Łomiankach, czyli o pewnej dysk
   kowalik22 04.07.08, 21:41 zarchiwizowany
   Drabbu, niecnoto

   > A jeszcze wczoraj tak ładnie się Państwo ze sobą zgadzali,niemal
   > słodycz z dzióbków pili. Wymieniali niepodważalne prawdy i pełne
   > zrozumienia zdania o "impulsywnym charakterze" innych
   forumowiczów.
   > Cóż to takiego stało się dzisiaj?

   Jak w życiu. Znamy to oboje przecież, prawda?
   Nie ma opcji, by we wszystkim wszyscy mieli jednakowe zdanie.
   Pewnie właśnie w tym momencie wyszedł na jaw MÓJ "impulsywny"
   charakter
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   papirus22 04.07.08, 21:41 zarchiwizowany
   Po co dywagować, rozwiązanie zostało opisane dawno temu w GŁ nr.
   8.2007 str 6 i 7
   www.lomianki.pl/lomianki/get_gazeta.php?f=73
   burmsitrz wykorzystał tylko kilka pomysłów z tego tekstu(obniżył
   opłaty przyłączeniowe) zamiast całości łącznie z egzekucją za
   niepodłącznie.
   Gmina ma 9 mln nadwyżki wpływów za rok 2007 o 9 więcej niż planowała
   a to oznacza że opłaty adiacenckie są niepotrzebne. Nawet tej
   nadwyżki gmina nie potrafi w całości wydać na iwnestcyje bo nie ma
   mocy przerobowych, po co więc wyciagać kasę od ludzi i ją marnować.
   Kasa jest w budżecie i to dużo i trzeba nią umiejętnie gospodarować.
  • esscort Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 20:36
   wyrażam sprzeciw!
   pencroff 05.07.08, 16:10 zarchiwizowany
   papirus22 napisał:
   > Brycezionie to Ty doradzasz burmistrzowi i nie musisz tego robić
   na forum ogłaszając wszem i wobec, możesz to robić w cieniu
   gabinetu burmistrza. Wystarczy że do niego pójdziesz i mu powiesz
   jak uważasz,

   Czyli wiemy już, kto nazbyt często "uczęszcza do Urzędu"?

   Chciałbym złożyć pewne oświadczenie:
   otóż mam dom, "od zawsze" należący do mojej rodziny. Gdy po pewnym
   okresie zamieszkania w Warszawie powróciłem do Łomianek, dom ten
   przejąłem w stanie wymagającym poważnego remontu i został on
   dokonany. Niestety, choć linie wodno-kanalizacyjne biegną dośc
   blisko działki, nie wystarczyło mi funduszów na przeprowadzenie
   podłączenia. Żyję raczej skromnie, nie mam chęci zapożyczać się
   na to. Podkreślam, że wszystkie podatki na rzecz gminy zawsze
   były i są odprowadzane, od początku do dziś, w sumie przez ponad
   55 lat.

   Biorąc to pod uwagę, oraz wiedząc teraz z imienia i nazwiska,
   KTO zaproponuje Burmistrzowi nakładanie grzywien na mieszkańców
   [Brycezion napisał: >jestem za rozwiązaniem wg. Mszczonowa i do
   niego będę namawiał]

   oznajmiam z całą odpowiedzialnością:

   NIE PODPORZĄDKUJĘ SIĘ TAKIEMU PRZYMUSOWI.

   Nie uważam takiej propozycji ani "namawiania" za trafne, uważam je
   za wielce szkodliwe dla ogółu, Burmistrza jak i dla Rady Miasta.
   Zdaniem moim, świadczyłoby to o tym jedynie, że Władze nie potrafią
   znależć dobrego rozwiązania problemu, a widzą je tylko w represji.
   Re: wyrażam sprzeciw!
   krzysiom1 05.07.08, 18:17 zarchiwizowany
   Szambo chłopie masz szczelne?
   Gwarantuję Ci, że nie.
   Jeżeli byś miał szczelne to byś marzył o możliwości podłączenia się
   do kanalizacji. Ekonomia by Cię zmusiła
   Re: wyrażam sprzeciw!
   pencroff 05.07.08, 12:05 zarchiwizowany
   krzysiom1 napisał Szambo chłopie masz szczelne?

   Mam - zostało wymienione przy ogólnym remoncie. Powiem Ci
   jeszcze, że przez większą część roku mieszkam sam, wobec czego
   wystarcza pojemności na dłużej

   Re: wyrażam sprzeciw!
   tow_mauzer 05.07.08, 18:38 zarchiwizowany
   E, to z pieniędzmi u Ciebie nie jest jednak tak źle, skoro masz
   środki na "ogólny remont"! Ile kosztowała wymiana szamba? Może tyle
   samo co podłączenie kanalizacji, co?
   Re: wyrażam sprzeciw!
   pencroff 05.07.08, 18:43 zarchiwizowany
   tow_mauzer napisała:
   > E, to z pieniędzmi u Ciebie nie jest jednak tak źle,

   Nie BYŁO może tak źle (a remont był wykonany kilka lat temu).
   Jednak nie zawsze ma się okres prosperity - z różnych powodów.
   Re: wyrażam sprzeciw!
   tow_mauzer 05.07.08, 18:36 zarchiwizowany
   > NIE PODPORZĄDKUJĘ SIĘ TAKIEMU PRZYMUSOWI.

   No to wspomożesz budżet miasta, fajnie
   Re: wyrażam sprzeciw!
   pencroff 05.07.08, 18:38 zarchiwizowany

   Czy odprowadzanie podatków i wszelkich opłat od budynku i działki
   przez ponad pół wieku nie liczy się jako wspomaganie?
   Re: wyrażam sprzeciw!
   tow_mauzer 05.07.08, 18:42 zarchiwizowany
   Też!
   Ale i grzywną wspomożesz.
   Re: wyrażam sprzeciw!
   pencroff 05.07.08, 19:29 zarchiwizowany
   tow_mauzer napisała: > Ale i grzywną wspomożesz.


   Tego NIE uczynię na pewno. Tak jak pisałem, a teraz rozwinę:
   wysuwanie, a co gorsza, przyjęcie "propozycji" Bryceziona uważałbym
   za UWŁACZAJĄCE dla gminnych władz, za dowód absolutnej bezsilności
   i braku wyobraźni w rozwiązaniu sprawy - tak wyraźny, że
   pozbawiający je całkowicie społecznego zaufania.
   Być może, należałoby raczej zastanowić się nad odmiennymi
   rozwiązaniami, powiedzmy - niechby to był rabat w opłatach za media
   przez pewien skalkulowany czas, może rozłożenie opłat
   przyłączeniowych na raty, może dogodny kredyt. Znajdzie się je, gdy
   się szuka. Brycezion nie poszukał żadnych innych! Zamiast tego, ów
   doradca zapowiada "namawianie" do stosowania grzywien.
   Tu powstaje następne kluczowe pytanie: JAKIM PRAWEM, W OPARCIU O CO
   I W CZYIM IMIENIU będzie on do tego "namawiał"? Kogo reprezentuje?

   Abyśmy rozumieli się właściwie: ja nie wymagam od gminy ulg ani
   obniżek, nie oczekuję pomocy ani czegokolwiek. Jednak chcę i przy
   tym będę się upierał: aby przypięcie się do sieci (i dzień, w
   którym ono nastąpi) zależne były od MOJEJ DECYZJI i od MOICH
   możliwości - NIE od postanowienia Bryceziona przepisanego w postaci
   rozporządzenia burmistrza. NA TO NIE WYRAŻĘ ZGODY.
   Re: wyrażam sprzeciw!
   tow_mauzer 05.07.08, 21:25 zarchiwizowany
   W tym wątku była już przytaczana odpowiednia ustawa regulująca te
   kwestie.
   "Przypięcie" się do sieci kanalizacyjnej to Twój obowiązek. Zawsze
   możesz zamieszkać w bloku. Ciekawe czy wtedy wybudował byś sobie w
   salonie szambo, w imię protestu?
   Re: wyrażam sprzeciw!
   pencroff 05.07.08, 21:36 zarchiwizowany
   tow_mauzer napisała:
   > W tym wątku była już przytaczana odpowiednia ustawa regulująca te
   kwestie.

   Zgoda, była - zwróć uwagę na punkt 2 Spełniam te wymagania.
   W bloku zamieszkać nie mogę.
   Poza tym zwróć, proszę, uwagę na ostatni akapit mojego ostatniego
   postu.
   Re: wyrażam sprzeciw!
   tow_mauzer 05.07.08, 21:52 zarchiwizowany
   Super, przeczytaj jeszcze raz tę ustawę, tym razem ze zrozumieniem.
   Re: wyrażam sprzeciw!
   drabbu 06.07.08, 14:34 zarchiwizowany
   Przeczytawszy całą wymianę zdań - jestem po stronie Pena
   i w dużym stopniu podzielam jego stanowisko. Zdaje się, że to
   między innymi jego podatki od wielu lat składały się na budowę
   sieci, czy nie tak? Zatem nie ma sensu nakładać nań grzywien, ani
   proponować pomocy, której wyraźnie sobie nie życzy (sprzeciwił się
   on grzywnom, ale nie napisał przecież, że chce całkiem uniknąć
   podłączenia).

   Powinien powstać swoisty "regulamin" podłączania się do sieci,
   który oprócz różnego rodzaju straszaków, zawierałby znacznie
   szerszy katalog zachęt i ulg do wykorzystania. To pomogłoby lepiej
   od grzywien. Powinien być kolportowany bardzo szeroko, jak
   najszerzej, dostarczany do domów, być dla wszystkich widoczny,
   narzucać się uwadze.
   Z niczym takim nie spotkałem się jak dotąd.
   Uważam, że warto zrobić bardzo wiele dla poprawy ekologii, ale
   jednocześnie - uważam, że ewentualne grzywny niewiele pomogą.
   Z karami trzeba bardzo ostrożnie poczynać.
   Dlatego nie entuzjazmowałbym się mszczonowskim rozwiązaniem, ani
   nikogo na to nie namawiał.
   Re: wyrażam sprzeciw!
   brycezion 06.07.08, 14:49 zarchiwizowany
   A ja wyrażam sprzeciw dreptaniu w miejscu i wymyślaniu kolejnych
   nieskutecznych
   rozwiązań "pseudo systemowych".
   Re: wyrażam sprzeciw!
   drabbu 06.07.08, 15:03 zarchiwizowany
   Proszę zaproponować jakieś inne - a skuteczne - sposoby oprócz
   albo obok kar. Grzywny nie spowodują, że przestaniemy dreptać, że
   wyraźnie posunie się do przodu budowa sieci (albo w bardzo
   niewielkiej mierze). Grzywna ma wynosić - jeżeli pamiętam - 1000
   zł, tak? To jest mniej więcej JEDEN metr sieci. Czy warto?
   Re: wyrażam sprzeciw!
   brycezion 06.07.08, 15:08 zarchiwizowany
   Ludzie są tacy sami w Łomiankach jak w Mszczonowie.Tam zadziałało.
   Re: wyrażam sprzeciw!
   drabbu 06.07.08, 15:52 zarchiwizowany
   Niemniej, warunki mogą mieć odmienne. Ja sądzę, że kary i grzywny
   to ostateczność, rozwiązanie mechaniczne - może i mogłyby się
   przydać (choć i w to wątpię), w nielicznych (podkreślam:
   nielicznych) przypadkach na szczególnie upartych i zatwardziałych
   grzeszników. Natomiast nie mogą i nie powinny zastąpić innych
   metod - i to raczej o tych sposobach powinniśmy dyskutować, o nich
   powinno być głośno i powinny być mocno reklamowane. Tymczasem -
   cisza, miast nich słyszymy o grzywnach (:
   Pomysł?
  • esscort Re: Specjalnie do Bryceziona 20.04.10, 20:37
   Pomysł?
   kw40 06.07.08, 21:59 zarchiwizowany
   Aby doprowadzić do zaakceptowania niemałego wydatku na podłączenie
   się do sieci
   wod-kan trzeba zastosować albo metodę kija (dodatkowe opłaty) albo
   marchewki
   (systematyczne profity finansowe). I jeśli chcemy skutecznie
   podłączyć Łomianki
   przed terminem narzuconym przez UE, nie ma co liczyć jedynie na
   świadomość
   ekologiczną mieszkańców.
   Pisałem o tym około roku temu. Proponuję wprowadzić coroczną opłatę
   ekologiczną
   za niszczenie środowiska naturalnego. Wymiar finansowy jest
   oczywiście do
   dyskusji - określmy go jako "A". I tak np. 0xA - w przypadku gdy
   inwestycja
   wod-kan jeszcze nie dotarła do posesji, 3xA - za nieszczelne szambo,
   1xA - za
   rezygnację z podłączenia sie do sieci, 5xA - za wyrzucanie śmieci do
   lasu ( na
   okres 3 lat?)...

   Jeśli mówimy o kanalizacji, to wspomnijmy o własnościach dróg. Nici z
   dotacji
   jeśli drogi nie są własnością gminy, która nie ma środków na ich
   wykupienie.
   Trzeba pomyśleć o czytelnym mechanizmie nieodpłatnego przekazywania
   pasów
   drogowych. Dlaczego gmina nic w tej sprawie nie robi, a przynajmniej
   o tym nie
   słychać. Jak na razie panowie działają na pół gwizdka - w dobrym
   kierunku ale o
   50% za słabo.
   Re: Pomysł?
   drabbu 06.07.08, 23:48 zarchiwizowany
   kw40 napisał:
   Proponuję wprowadzić coroczną opłatę ekologiczną za niszczenie
   środowiska naturalnego.

   Obawiam się, że nie przeszłoby. Powstaje problem podstawy prawnej -
   "coroczna opłata" nazbyt przypomina podatek, a gmina nie ma prawa
   nakładać innych podatków czy opłat od ustalonych ustawami. Rzecz
   musiałaby być dokładnie sprawdzona. "Wyrzucanie śmieci do lasu" to
   jednorazowy mandat, nie opłata.

   Mnie w tej chwili idzie o to, że w takich przypadkach "marchewka"
   powinna byc znacznie bardziej przekonująca od kija. Dlatego mam
   duuuże wątpliwości co do stosowania grzywien, bo to jest
   jednostronne rozwiązanie. W każdym razie, o jednym i o drugim
   powinno być wiadomo na szeroką skalę - to także sposób na
   podniesienie świadomości ekologicznej. Jeżeli są jakieś promocje
   podłączania, lub gdy ustali się jakieś jeszcze inne sposoby
   zachęty, wraz z konsekwencjami rezygnacji - to niech to będzie
   bardzo widoczne. Niech będzie wszędzie - w Internecie, w Gazecie,
   na plakatach, na przstankach, w autobusach... niech się rzuca
   w oczy (z adresami i numerami telefonów). A niczego takiego nie
   obserwuję.
   Re: Jak to zrobili w Mszczonowie
   brycezion 07.07.08, 00:23 zarchiwizowany
   Nie ma co rozmydlać tematu i odsuwać go w nieskończoność.To jest
   sprawa nie
   tylko przepisów,ekologii,ale i kosztów jakie ponoszą wszyscy
   istniejący
   użytkownicy wod-kan.Podłączenie nowych powoduje obniżkę,lub
   przynajmniej
   możliwość nie podwyższania znacznego opłat za wod-kan.
   Tzw."koszty stałe" eksploatacji sieci rozkładają się wtedy na większą
   ilość
   odbiorców.
   Metoda Mszczonowa jest prosta.Wykaz osób nie podłączonych,pisma
   wyjaśniające do
   nich z informacją o konsekwencjach,termin zawarcia umowy ze
   Spółką,termin
   zgłaszania wniosków o indywidualne rozpatrzenie warunków
   materialnych.Potem
   mandaty.W trudnych przypadkach - pomoc gminy.
   Zdaje się,że nie którzy dyskutanci nie przeczytali ostatniej GŁ.Tym
   razem
   naprawdę warto.
   I skończmy z tym "jestem za a nawet przeciw".
   Re: Papirus22
   brycezion 05.07.08, 23:08 zarchiwizowany
   1.Nie pisz mi o Spółce i prawie,bo wiem o niej to samo co Ty.
   2.Moje słowo znaczy mniej niż radnych czy innych "etatowych"
   doradców,wiesz to
   bardzo dobrze,jak i to,że nie przesiaduję w gabinecie
   burmistrza.Zostaw te
   złośliwości.
   3.Rada ma prawo również interesować się Spółką tak,jak całym
   majątkiem gminy.
   4.Gdzie mam wyrażać swoje opinie i pytania,to już wyłącznie moja
   sprawa.O
   rozwiązaniu Mszczonowa dowiedziałem się z GŁ,a jest to temat
   wałkowany od m-cy w
   Łomiankach,do tej pory bez rezultatu.
   5.Na sesji mam zapytać? Może to i pomysł.
   6.No a sprawa 806 domów i niezrealizowanych partycypacji - to sprawa
   społeczna,której rozwiązanie należy na pewno do Rady.
   Re: Pencroff
   brycezion 05.07.08, 23:26 zarchiwizowany
   1.Przeczytaj spokojnie artykuł w GŁ.Jeżeli jesteś w ciężkiej sytuacji
   materialnej to,tak jak w Mszczonowie,na pewno dostaniesz pomoc
   miasta.
   2.Piszę na forum takim samym prawem,jak wszyscy forumowicze.
   Re: Pencroff
   pencroff 06.07.08, 11:29 zarchiwizowany
   brycezion napisał:
   >1. na pewno dostaniesz pomoc miasta.

   Uprzejmie dziekuję. Jak napisałem powyżej - obejdzie się.

   >2.Piszę na forum takim samym prawem,jak wszyscy forumowicze.

   Nikt z pozostałych forumowiczów nie przyznał sobie praw do
   namawiania, by kogokolwiek okładać grzywnami. Tylko pan.

   Re: Pencroff
   tow_mauzer 06.07.08, 12:35 zarchiwizowany
   W takim razie ja tez przyłączam się do bryceziona:
   namawiam burmistrza do wyegzekwowania ustawowego obowiązku
   przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. Pseudowolnościowców
   takich jak pencroff trzeba "okładać grzywnami".
   Koniec z szambami!
   Re: Pencroff
   kw40 06.07.08, 22:02 zarchiwizowany
   Popieram
  • kowalik22 Re: Specjalnie do Bryceziona 21.04.10, 04:21
   Przeczytałam jednak, kilka razy i powiem tak:
   wiem, bo to nie od dzisiaj widać, że Panowie nie pałacie do siebie sympatią, ale
   nie wiem, o co tu kopie kruszyć? Dyskusja ta dawno była, poza tym pamiętajmy, że
   my sobie możemy dyskutować do woli, a tak naprawdę od naszych dyskusji niewiele
   zależy (no, chyba, żeby chodziło o choinkę na placu);)

   Przyznać jednak trzeba obiektywnie, że jedynie Pen i Drabbu byli przeciwni
   pomysłowi "przymuszania" mieszkańców do podłączania do sieci. Może nazwanie tego
   krzykiem o "łamanie praw obywatelskich" nie jest trafne, ale zupełnie
   bezpodstawne nie jest.
   Prawdą jest, że to Pen więcej "krzyczał", Drabbu w zasadzie jedynie zgadzał się
   z nim.
   Co jest dla mnie zrozumiałe, Ci panowie dwaj zazwyczaj jednym głosem mówią;)
    • amigo465 Re: Specjalnie do Bryceziona 21.04.10, 09:11
     No i Drabu dostał po łapkach, a przy okazji dowiedzieliśmy się kto jest kolejnym
     asystentem od czarnej roboty lokalnego geniusza politycznego czyli Brycezione.
     Asystent robi, a C6H12OH w wyrafinowanej formie spływa do głębi
     • krzysiom1 Re: Specjalnie do Bryceziona 21.04.10, 09:24
      amigo465 napisała:

      > No i Drabu dostał po łapkach, a przy okazji dowiedzieliśmy się kto
      jest kolejny
      > m
      > asystentem od czarnej roboty lokalnego geniusza politycznego czyli
      Brycezione.
      > Asystent robi, a C6H12OH w wyrafinowanej formie spływa do głębi

      A co to jest?
      Normalni ludzie piją C2H5OH.
      Pewnie zazdrościsz?
   • drabbu Re: Specjalnie do Bryceziona 21.04.10, 10:28

    Kowaliku, pozwól na przyszłość, że to jednak ja będę decydował,
    co w moim przypadku jest uzasadnione, a co bezpodstawne. Jeśli,
    tak jak twierdzisz, przecztałaś wszystko kilka razy, to może
    zauważyłaś moje zdanie, że: "Uważam, że warto zrobić bardzo wiele
    dla poprawy ekologii, ale jednocześnie - uważam, że ewentualne
    grzywny niewiele pomogą.", oraz, że powinien powstać katalog
    zachęt, zanim zastosuje się przymus. I do tego się sprowadza moje
    stanowisko w tym względzie. Jak powiadam, rzadko zgadzam się z
    opresywnymi pomysłami na cokolwiek, ale dd tego jest baaardzo
    daleko do "krzyku o łamanie praw obywatelskich".
    W niczym też nie "wiodłem prymu", bo odezwałem się późno,
    gdy wątek już trwał i był rozbudowany. Nie ja odświeżyłem dyskusję,
    która dawno była (jeśli już odświeżać, to jednak zgodnie z
    właściwym stanowiskiem dyskutanta, prawda?).

    Wiele razy przy róznych wątkach zdarzało mi się mówić jednym
    głosem z kimś innym na forum, z Tobą, z Esscortem, z Km, bywało,
    że również z Krzysiomem. I co z tego?
    Ale na tym już naprawdę zakończmy. Pozdrawiam.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka