Dodaj do ulubionych

kto poda przepis

21.10.09, 16:00
który przepis i gdzie mówi o tym ,ze wynagrodzenia małzoknów w
czasie trwania związku małżeńskiego stanowia ich wspólną własność?
dzikękuję, trzymajcie kciuki mam sprawę kolejna o podział
Obserwuj wątek
  • vadera12345 kodeks rodzinny i opiekuńczy 21.10.09, 16:15
   Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy
   ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe
   nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich
   (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do
   majątku osobistego każdego z małżonków.

   § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

   1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej
   każdego z małżonków,

   2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z
   małżonków,

   3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu
   emerytalnego każdego z małżonków.

   Art. 32. (uchylony).

   Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

   1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

   2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba
   że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

   3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

   4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb
   jednego z małżonków,

   5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

   6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie
   rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy
   to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub
   częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się
   jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

   7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej
   działalności zarobkowej jednego z małżonków,

   8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia
   jednego z małżonków,

   9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne
   prawa twórcy,

   10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba
   że przepis szczególny stanowi inaczej.

   Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga
   małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte
   przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca
   inaczej postanowił.

   Art. 341. Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy
   wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim
   zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy
   przez drugiego małżonka.

   Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać
   podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się
   do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w
   majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

   Art. 36. § 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie
   majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie
   majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach
   obciążających majątek wspólny.

   § 2. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że
   przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności,
   które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym
   czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

   § 3. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub
   prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie
   przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących
   czynności.

   Art. 361. § 1. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym
   zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach
   życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo
   podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

   § 2. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim
   zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

   § 3. Przepis art. 39 stosuje się odpowiednio.

   Art. 37. § 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

   1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia
   nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania
   nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,

   2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa
   rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,

   3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i
   wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,

   4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo
   przyjętych.

   § 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez
   wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

   § 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana,
   odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym
   upływie wyznaczonego terminu.

   § 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka
   jest nieważna.

   Art. 38. Jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka
   bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od
   obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej
   wierze dokonały czynności prawnej z osobą nie uprawnioną do rozporządzania prawem.

   Art. 39. Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania
   czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia
   przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie
   czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

   Art. 40. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić
   drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym; może również
   postanowić, że na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 zamiast zgody
   małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu. Postanowienia te mogą być uchylone w
   razie zmiany okoliczności.

   Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka,
   wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

   § 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo
   zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może
   żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z
   dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również
   z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli
   wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z
   przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

   § 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy
   majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z
   majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych
   przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści
   uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

   Art. 42. Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej
   żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu
   małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do
   tego majątku.

   Art. 43. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

   § 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie
   udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z
   nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą
   wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o
   unieważnienie małżeń
  • majkel01 Re: kto poda przepis 21.10.09, 16:24
   Art 31 § 2 krio
   ...
   § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

   1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej
   każdego z małżonków,

   2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z
   małżonków,

   3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu
   emerytalnego każdego z małżonków.
   .....
   • sauber1 Re: kto poda przepis 21.10.09, 17:09
    majkel01 napisał:

    > Art 31 § 2 krio
    > ...
    > § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
    >
    > 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej
    > każdego z małżonków,
    >
    > 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z
    > małżonków,


    To czy ja mam prawo domniemywać, że bardzo dużo kasy poszło mi koło nosa?
    Szczególnie chodzi mi o pozyskiwane dochody z innej "działalności" zarobkowej
    mojej jeszcze wtedy żony mimo, że "zarabiała" to wspólnie ze swoimi kolejnymi
    narzeczonymi i część uzyskanych korzyści z jej nieruchomości, którą to
    wydzierżawiła dla fundacji, biorąc pod uwagę, że moje dochody stanowiły
    stosunkowo niewielkie kwoty ?
    • sauber1 Re: kto poda przepis 21.10.09, 17:16
     sauber1 napisał:


     > To czy ja mam prawo domniemywać,


     UPS. Sorki, ale jestem wyrywny, proszę nie brać tego co wyżej napisałem pod
     uwagę, na śmierć zapomniałem że od 2000 roku mam rozdzielność majątkową. Jeszcze
     raz bardzo przepraszam.

     Chyba wezmę sobie trochę urlopu ta zawiść zaczyna mi się udzielać ... wink
  • plujeczka Re: kto poda przepis 22.10.09, 10:46
   Sauber ja nie jestem zawistna jesli do mnie pijesz, ja po prosti
   chcę to co mi sie nalezy i nie zamierzam aby ciezko wypracowany
   majatek przszedł w rece utracjusza i jego pomagierów bo mam na
   utrzymanu dziecko uczace sie i mam na kogo pracowc a to nie jest
   zawiśc mój drogi.
   • sauber1 Re: kto poda przepis 22.10.09, 14:56
    plujeczka napisała:

    > Sauber ja nie jestem

    No widzę przecież !!! wink Ale Ci Twoi sąsiedzi to co już nie przestaną pucować
    tych swoich aut ?wink
    • miga_1 Re: kto poda przepis 22.10.09, 16:01
     Ja znalazłam jeszcze taki artykuł, wszystko w skrócie opisane o tym co należy do majątku wspólnego małżonków:e-prawnik.pl/domowy/prawo-rodzinne/prawa-i-obowiazki-malzonkow/artykuly/co-sklada-sie-na-majatek-wspolny-malzonkow.html
  • plujeczka Re: kto poda przepis 23.10.09, 07:21
   Sauber nie będę się przed Toba tłumaczuyć i nie widzę powodów dla
   których mam mojemu meżowi odpiścić cokolwiek tymbrdzej ,ze jego
   wlaka z nami jest horrorme. tak się nie robi i nie jest to w
   porzadku.Dlatego też chce tylko to mi sie sie zgidnie z przepisami
   nalezy, nic wiecej a to aża tak dużo według Ciebie?......w twojego
   teksu z sasiadami nie zrozumiałam ale widać taka kretynka ze
   mnie...tak sie składa ,ze zycie innych mnie nie interesuje w
   przeciwieństwie do tych których tak zaciekle bronisz.Znasz takie
   przysłowie ...nosił wilk razy kilka i poniosłao wilka...własnie
   sprawdzam to przysłowie w kontekcie ex męża....

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka